Seznam faktur - platby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00K2OOY Šubík Radoslav ,00 CZK 0,00 výkon tech. dozoru investora v rámci akce "Výmìna vstupních dveøí nám. Míru è.66" - ORIA , FAK S00JP00K2P4J Urbanová Marcela ,00 CZK 0,00 Informaèní tabule na mìøení rychlosti vizidel - Jaroslavice, Mokrá, Malenovice, Louky - OD , FAK S00JP00K2QNP Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00K2R3A DANKR s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - MP , FAK S00JP00K2RER Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP , FAZ S00JP00K2S ANAG, spol. s r. o ,00 CZK 0,00 Úhrada pøedplatného èasopisu Mzdová úèetní , FAZ S00JP00K2S4Y Orea hotels Tábor s.r.o ,00 CZK 0,00 Úhrada 100% zálohové faktury na ubytování, 1x1000,-Kè, Ing. Eidová, 1x1000,-Kè Mgr. Doležalová, 1x1700,- Kè T. Lang , FAK S00JP00K2RW František Kop ,00 CZK 0,00

2 kontrola hasících pøístrojù, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV -432, FAK S00JP00K2SEK Marková Zdeòka ,00 CZK 0,00 diagnostika, administrace a vyhodnocení materiálù k posouzení psychické zpùsobilosti k práci u MP , FAK S00JP00K2SLL SOPHICS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby za 12/ MP , FAK S00JP00K2SV Elast Active s. r. o ,00 CZK 0,00 multifunkèní kopírovací stroj Gestetner MP 171 SPF - OSM + toner do kopírovacího stroje , FAZ S00JP00K2SZN ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha za ubytování v prùbìhu konání BIT Milan - OCRVaVV - Kaòková, Julinová , FAZ S00JP00K2T0B ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha za ubytování v prùbìhu konání BIT Milan - Mgr. Steska, PhDr. Andrys - OCRVaVV , FAK S00JP00K2TAX Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD , FAZ S00JP00K2TCN ECONOMIA a.s ,00 CZK 0,00 záloha pøedplatného èasopisu Ekonom, Moderní obec, Hospodáøské noviny na r OKP pro RMZ , FAK S00JP00K2TBS Habarta Jaroslav ,00 CZK 0,00 zpracování dokumentace "Rekonstrukce Stadionu mládeže" - ORIA , FAK S00JP00K2TQP DANKR s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - OMZ , FAK S00JP00K2TSF Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem datového okruhu za 1-3/ MP ,

3 FAK S00JP00K2TV Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøeúètování el. energie do 6ti kamer umíst. na sloupech TV za r MP , FAK S00JP00K2TTA GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0,00 roèní udržovací poplatek Ginis - OIS , FAK S00JP00K2U1Z Top Advert, s.r.o ,00 CZK 0,00 Roll Up, Banner s potiskem - KUC (obì èásti tvoøí jeden neoddìlitelný kus) - OCRVaVV , FAK S00JP00K2UT ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 2 letenky Vídeò - Miláno - Vídeò v termínu OCRVaVV-Andrys,Steska , FAK S00JP00K2U AIP spol. s r.o ,00 CZK 0,00 výkon TDI za 12/2009, Kongresové centrum Zlín - ORIA , FAK S00JP00K2U AIP spol. s r.o ,00 CZK 0,00 výkon TDI za 12/2009, Kongres. centrum Zlín, budova restaurace - ORIA , FAZ S00JP00K2UVT KISS Publikum, a.s ,00 CZK 0,00 záloha na vysílání v rádiu Kiss Publikum - Alternativa - OK , FAK S00JP00K2V3I Stavební izolace Zlín, s ,00 CZK 0,00 oprava soc. zaøízení Velké kino - výmìna zaøizovacích pøedmìtù WC ženy - ORIA , FAK S00JP00K2V4D Stuchlík Libor ,00 CZK 0,00 oprava sociálního zaøízení - Velké kino ve Zlínì - ORIA , FAK S00JP00K2TDI Vymyslický-Výtahy,spol.s ,00 CZK 0,00 provozní prohlídky,opravy výtahù 12/ Zarámí, n.míru 12, L.Váchy OVS , FAK S00JP00K2UPN Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV ,

4 FAK S00JP00K2V IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 poskytování vybraných servisních IT služeb v prosinci OIS , FAK S00JP00K2VNQ VITA software, s.r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora produktù za 1. Q OIS , FAZ S00JP00K2VMV Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha èasopisu Méïa Pusík, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín - OŠZMaTV -312, FAK S00JP00K2VAJ Andrýsek Jan ,00 CZK 0,00 likvidace havarijního stromu - OMZ , FAK S00JP00K2VK Doèkalová Ivana ,00 CZK 0,00 3 ks øezaných kytic - Charitativní novoroèní koncert, odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová , FAK S00JP00K2VC TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI ,00 CZK 0,00 právní služby za 12/ OP -678, FAK S00JP00K2UWO THT, s.r.o ,00 CZK ,00 oprava vozidla Tatra OKØ FAK S00JP00K2VPG D.H.S.-Data,Hardware,Soft ,80 CZK 0,00 øešitelský komplex za 12/ MP , FAK S00JP00K2VS Francouz s.r.o ,40 CZK 0,00 èepice pletená zimní - MP , FAK S00JP00K2W7R Vzdìlávací centrum pro ,00 CZK 0,00 zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v r OŽPaZ , FAK S00JP00K2WFN František Køížka ,00 CZK 0,00 oprava el. instalace a osvìtlení v objektu SMZ Zámek ul. Soudní, Zlín - OVS ,

5 FAK S00JP00K2WGI Èervinka Martin ,00 CZK 0,00 oprava mech. poškozené vjezdové závory na dvùr nám. Míru 12 - OVS , FAK S00JP00K2VD FORESTA SG,a.s ,40 CZK 0,00 uživatelská podpora sw na rok OIS , FAK S00JP00K2WMO Filharmonie Bohuslava Mar ,00 CZK 0,00 novoroèní koncert - vystoupení FMB Zlín na akci "Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ 2010" dne , FAK S00JP00K2WHD MPC UB s.r.o ,00 CZK 0,00 nové barevné tonery, renovace tonerù - OKaVa , FAK S00JP00K2WVF Eichler Petr ,00 CZK 0,00 kácení nebezpeèných stromù a odstranìní suchých vìtví na Lesním høbitovì - OE , FAK S00JP00K2X FRANC spol.s r.o ,00 CZK 0,00 dodávka a montáž èistící zóny - Velké kino - oprava podlahovin vstupní èásti soc. zaøízení - ORIA , FAK S00JP00K2X0J CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamer. systému úsekového mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00K2X1E Pøekladatelský servis Skø ,00 CZK 0,00 Úhrada skupinové výuky anglického jazyka - Pavla Grmelová, OŽ , FAK S00JP00K2X4Z ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava info systému v budovì radnice MMZ - OVS -876, FAK S00JP00K2WY Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatky - WebCall na r OIS , FAK S00JP00K2XGB OREA HOTELS a.s ,00 CZK 0,00 ubytování a parkovné ve dnech Regiontour p. Manišová 4116,-Kè, p. Herinková 9192,-Kè, p. Hyžíková 6414,-Kè, p. Steska 2058,-Kè, p. Chudìjová 4116,-Kè - OCRVaVV ,

6 FAK S00JP00K2XO THT, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Tatra OKØ , FAK S00JP00K2X9A KOFR-ELSPO s.r.o ,00 CZK 0,00 vysavaè Profi-Europe - MP , FAK S00JP00K2XA KOFR-ELSPO s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vysavaèe - MP , FAK S00JP00K2XI Adami Jaromír ,00 CZK 0,00 materiál na opravy, výmìna vložek FAB, klíèe v objektu SMZ Zámek, Soudní l - OVS , FAK S00JP00K2XH NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 ONI sledování tarif Optimum - 1-3/ služebních aut - OVS , FAK S00JP00K2XLM EVROFIN Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 profylaxe, výmìna èistících filcù - pravidelný servis frankovacích strojù - podatelny R, Zarámí - OVS , FAK S00JP00K2XP Pavel Rozum-RACIO ,00 CZK 0,00 oprava informaèních šipek - ÚHA , FAK S00JP00K2XZO Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora za období 1-6/ provozování SW systému PERM 3 - OIS , FAK S00JP00K2XYT Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora za období 1-6/ provozování SW systému OVZDUŠÍ - OIS , FAK S00JP00K2XXY Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - ODaSH -190, FAK S00JP00K2XW S-projekt plus, a.s ,00 CZK 0,00 inženýr. èinnost pro vydání územního rozhodnutí - Úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa - ORIA ,

7 FAK S00JP00K2XTI DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 softwarové práce - OŠZMaTV , FAK S00JP00K2Y6I Canticum Camerale ,00 CZK 0, ks CD "Pirro Albergati" pro reprezentaèní úèely mìsta - OCRVaVV , FAK S00JP00K2YIU Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Jindøicha Ptáèníka, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K2YHZ Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Vojtìcha Beèici, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K2YF FRANC spol.s r.o ,00 CZK 0,00 dodávka a montáž èistící zóny u vstupních dveøí nám. Míru 66 - ORIA , FAK S00JP00K2Y UniCredit Bank Czech Repu ,00 CZK 0,00 poplatky za terminál za 12/ MP -441, FAK S00JP00K2YJP Aproxy s.r.o ,00 CZK 0,00 Úhrada úèastnického poplatku dne , Renata Halová, OSV -900, FAK S00JP00K2YKK Støední odborná škola ,00 CZK 0,00 Úhrada školného za 2.pololetí 2009/2010 dle Smlouvy o zvyšování kvalifikace, Vaøák Pavel , FAK S00JP00K2YWW DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 udržovací poplatky za období l-xii/2010, program ZLP, STR - OŠZMaTV , FAK S00JP00K2YO Miroslav Kubját ,00 CZK 0,00 kácení døevin - VKP Nábøeží podél toku Døevnice - OŽPaZ , FAK S00JP00K2YV Sdružení obèanù EXODUS ,87 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS ,

8 FAK S00JP00K2W KASVO s.r.o ,00 CZK 0,00 Prezident - kanc. køeslo - OD , FAK S00JP00K2ZNY IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní správy ICT za období OIS , FAK S00JP00K2ZOT IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Monitor NEC LCD 22" - OIS , FAK S00JP00K2ZS Rovel, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 5 ks klíèù FAB Zámek, Soudní 1, (nový nájemce) OVS -570, FAK S00JP00K2ZVU Petr Fišer, advokát ,00 CZK 0,00 právní služby v souvislosti s Byt. družstvem Podlesí - OP , FAK S00JP00K2ZWP HEXXA komunikaèní agentur ,00 CZK 0,00 tisk Magazínu Zlín èíslo 2 - OCRVaVV , FAK S00JP00K2ZZA KALVEI,s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické a èistící prostøedky - sklad ÈP - Radnice - OVS , FAK S00JP00K2ZXK René Gargulák ,00 CZK 0,00 chladnièka NORD Line RS-06DR 4SB - MP , FAK S00JP00K302B RIS-MONT s.r.o ,00 CZK 0,00 práce na akci "Zlín, nám. Práce - u Velkého kina - oprava kanalizace" - ORIA , FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Spotøební materiál na opravy (zdroje) - OIS , FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup tiskárny HP LaserJet P OIS ,

9 FAK S00JP00K305W FIN-PARTNER,audit-danì-po ,00 CZK 0,00 pøedbìžné pøezkoumání hospodaøení z údajù pøedbìžné úèetní závìrky k OE , FAK S00JP00K306R FIN-PARTNER,audit-danì-po ,00 CZK 0,00 úèetní poradenství - OE , FAK S00JP00K307M Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00K30I Janeèek Karel ,00 CZK 0,00 syst. podpora na r OIS , FAK S00JP00K30TK BCServis CZ s.r.o ,00 CZK 0,00 øetìz, bezpeènost. páska, Fiskars nùžky - OMZ , FAK S00JP00K313Z Centrum služeb postiženým ,00 CZK 0,00 papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS , FAK S00JP00K E-SERVIS, s.r.o ,00 CZK 0,00 revize tlakových nádob ve výmìník. stanici v objektu Zámek, Soudní 1 - ovs , FAK S00JP00K SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 preventivní prohlídka automatických vstupních dveøí - Radnice - ovs , FAK S00JP00K30UF m-ark Marketing a reklam ,00 CZK 0,00 povolení k vjezdu - Regiontour 2010 Brno - do areálu výstavištì služebními vozy - OCRVaVV , FAK S00JP00K30VA Povodí Moravy, s.p ,00 CZK 0,00 nájemné pozemku na r v k.ú. Pøíluky u Zlína - OD -350, VYZ S00JP00K314U KISS Publikum, a.s ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za vysílání v rádiu Publikum - OK FAK S00JP00K31LH Pracovní odìvy-kulísek,s ,00 CZK 0,00

10 pracovní odìvy, pracovní rukavice - OMZ , FAK S00JP00K31KM Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Antonína Kozla, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K31IW DILIA, divadelní, literár ,80 CZK 0,00 autor. odmìna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu v MITS - OCRVaVV , FAK S00JP00K31DL PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava topení v budovì MMZ na ul. L. Váchy 602 ve Zlínì - OVS , FAK S00JP00K31CQ PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava pojistného ventilu ve výmìník. stanici v objektu zámek na ul. Soudní - OVS , FAK S00JP00K31BV PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava termohlavic ventilù ÚT v budovì MMZ, nám. Míru ve Zlínì - OVS , FAK S00JP00K31FB SHOCart spol.s r.o ,00 CZK 0,00 mapový výøez - Zlín a okolí - OŽPaZ , FAK S00JP00K Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00K31EG Technické služby Zlín,s.r ,20 CZK 0, akce "Silvestr 2009" - OKP práce velkého a malého zametacího vozu a vybírání a svoz odpadkových košù cena dle ceníku TS Zlín, s.r.o , FAK S00JP00K31O Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 demontáž vánoèních ozdob - OD , FAK S00JP00K31N Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 výroba polic na šanony, oprava psacího stolu - OD ,

11 FAK S00JP00K31U PROFIRE s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava hasících pøístrojù a bezpeènost. znaèení pro objekt SMZ zámek - OVS , FAK S00JP00K31PX SINGUL,v.o.s ,00 CZK 0,00 nájem pozemku dìtského høištì - OMZ , FAK S00JP00K31RN ENVIprojekt s.r.o ,00 CZK 0,00 zpracování Studie proveditelnosti optimalizace odpadového hospodáøství mìsta Zlína - OŽPaZ , FAK S00JP00K31WY KKS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Opìrná zeï - ul. Hradská - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00K31YO Šubík Radoslav ,00 CZK 0,00 výkon tech. dozoru investora na stavbì "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš" - ORIA , FAK S00JP00K325I Sdružení obèanù EXODUS ,84 CZK 0,00 psací a kanceláøské potøeby - OS , FAK S00JP00K32T Mateøská škola M. Knesla ,00 CZK 0,00 mzdové náklady na plat kuchaøky zajiš ující stravování pro Jesle, M. Knesla za I.Q OŠZMaTV , FAK S00JP00K32SB STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 proèištìní støešních vpustí a úklid snìhu ze støechy, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV , FAK S00JP00K32XM Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby dle smlouvy è v lednu OS , FAK S00JP00K32YH Židlík Radek-advokát ,00 CZK 0,00 právní služby dle smlouvy è za leden OS , FAK S00JP00K32ZC MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 barvy, štìtce, tmely - OMZ ,

12 FAK S00JP00K335B GEOZET s.r.o ,00 CZK 0,00 vyhotovení geom. plánù v k.ú. Lužkovice pro vyznaèení vìcného bøemene mostu, vodovodu a veøej. osvìtlení - ORIA , VYZ S00JP00K334G Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 vyúètování titulu Méïa Pusík, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín - OŠZMaTV FAK S00JP00K Karel Rabel ,00 CZK 0, obìdy na jednání ZMZ odpovìdná osoba: M. Novosadová , FAZ S00JP00K331V ECONOMIA a.s ,00 CZK 0,00 záloha - pøedplatné èasopisu Moderní obec na r OKP , FAK S00JP00K33K T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 IPW USB Modem MP -2, FAK S00JP00K33L Klesný Rudolf ,00 CZK 0,00 baterie - MP , FAK S00JP00K33NT NEW ARTEPP Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 vestavba do vozidla VW Transporter 3Z MP , FAK S00JP00K33OO Mikulèík Bøetislav ,00 CZK 0,00 praní prádla v lednu MP -720, FAK S00JP00K33PJ TREXIM VT, spol. s r. o ,00 CZK 0,00 výpoèet. technika, spotøební materiál, tonery - MP , FAK S00JP00K33MY Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 demontáž a montáž GPS jednotky - MP , FAK S00JP00K34FQ KILI,s.r.o ,00 CZK 0,00 pøekližka oboustrannì vodovzdorná bøíza - OMZ ,

13 FAK S00JP00K349K Richard Holotík s.r.o ,00 CZK 0,00 štìrk - omz , FAK S00JP00K ANC FOD, s.r.o ,00 CZK 0,00 OL B4 mazivo - OMZ , FAK S00JP00K HCM Autoservis s.r.o ,00 CZK 0,00 náhradní díly - OMZ , FAK S00JP00K33R Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 kontrola zaøízení EZS v období 1/2010, Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV -360, DOB S00JP00K33XF E.ON Distribuce, a.s ,00 CZK 0,00 dobropis - pøeložka sloupu NN - Lužkovice - vyúètování nákladù r ORIA , FAK S00JP00K343E SKAVO spol. s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava kanalizace na ul. Zlínská - OD , FAK S00JP00K348P Zdenìk Malota - STUDIO IM ,00 CZK 0,00 papírové obaly na šátky urèené k reprezentaci mìsta, barva bílá, rozmìr 240x240x5mm, 150ks - OCRVaVV , FAK S00JP00K34C AUTOKOM, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Praga PV3 -S - OKØ , FAK S00JP00K34BA ROSANA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rosana pøírodní pramenitá voda nápoj.automaty 1/ ks - OVS , FAK S00JP00K34D ERISERV, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní provozu, údržby a servisu systému poboè. telefon. ústøeden ERICSSON MD 110-2/ OVS , FAK S00JP00K34HG Doèkalová Ivana ,00 CZK 0, setkání ZMZ se zástupkynìmi Aerobik klubu Zlín pøedání 5 ks kytic - primátorka odpovìdná osoba: R. Kratochvílová

14 -1 200, FAK S00JP00K34LW Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00K34K M.Svítilová ,00 CZK 0,00 VW Transporter 3Z MP , FAK S00JP00K34J Dobeš Vladislav ,00 CZK 0,00 kanceláøské køeslo + doplòky - MP , FAK S00JP00K346Z PATRICK s.r.o ,00 CZK 0,00 náhr. díly - OMZ , FAK S00JP00K350M TC servis, s.r.o ,00 CZK 0,00 telekomunikaèní služby za 01/2010, Støedisko volného èasu, Kotìrova OŠZMaTV -360, FAK S00JP00K34X AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Fibre Premium za 01/ OIS , FAK S00JP00K Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 èasové jízdenky MHD pro r OVS , FAK S00JP00K34TS Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Zarámí, Zlín - OVS , FAK S00JP00K35NF Technické služby Zlín,s.r ,50 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování vánoèních stromkù - OŽPaZ , FAK S00JP00K35OA Technické služby Zlín,s.r ,58 CZK 0,00 odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ -432, FAK S00JP00K35RV Martínek Pavel ,00 CZK 0,00 zámeènické výrobky - konzoly - OMZ

15 , FAK S00JP00K35VB Sdružení obèanù EXODUS ,44 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS , FAK S00JP00K36CR AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet ADSL Standard za 01/ MP -442, FAK S00JP00K36BW Oliviera Fuksová ,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 01/ MP -712, FAK S00JP00K36A A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu KAULÍ - MP , FAK S00JP00K36TE EURO CAR Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 3Z MP , FAK S00JP00K36DM SOPHICS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby za 01/ MP , FAZ S00JP00K365Q Krajèo Richard ,00 CZK 0,00 záloha na vystoupení skupiny Kryštof - "Vyhlášení nejúspìš. sportovcù mìsta Zlína za r. 2009" - OŠZMaTV , FAK S00JP00K ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 zasí ování Sportovní haly Zelené - OŠZMaTV , FAK S00JP00K36N GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0,00 drobný materiál - PID bílý - OIS , FAK S00JP00K36V Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 pracovní pomùcky pro veøejnou službu - OMZ , FAK S00JP00K36O Messer Technogas s.r.o ,44 CZK 0,00 nájemné láhev Messer - OMZ

16 -937, FAK S00JP00K332Q PATRICK s.r.o ,00 CZK 0,00 servis rozbrušovací a motorové pily - OKØ -854, FAK S00JP00K35YW Dvorský Dušan ,00 CZK 0,00 oprava omítek a vymalování ve sklepì objektu SMZ na Zálešné I/ OVS , FAK S00JP00K Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a využití BRKO za leden OŽPaZ , FAK S00JP00K36ZK Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování smìsného komunál. odpadu za 01/ OŽPaZ , FAK S00JP00K36EH CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00K374O Bruno Nebelung ,30 CZK 0,00 semena kvìtin - letnièky - OMZ , FAK S00JP00K37BP LXP s.r.o ,00 CZK 0,00 zpracování prùzkumu bezpeènosti u obyvatel Zlína pro rozšíøení MKDS - OŠZMaTV , FAK S00JP00K36H XERTEC, a.s ,00 CZK 0,00 etiket.štítky 2000 ks do frankovacího stroje Frama F podat.zarámí - OVS , VYZ S00JP00K37DF ANAG, spol. s r. o ,00 CZK 0,00 Vyúètování pøedplatného èasopisu Mzdová úèetní OPaV FAK S00JP00K37EA Svatava Nováèková-knihkup ,00 CZK 0,00 Nákup knih - Abeceda mzdové úèetní, Roèní zúètování danì z pøíjmu (Baštecká), Cestovní náhrady podle ZP, (Malaníková), Zákoník práce 2010 (Rùžièková) , FAK S00JP00K37OW RENTEL a.s ,00 CZK 0,00 Zpøístupnìní e-learningového kurzu Vstupní vzdìlávání (Valouch, Kotíková, Palkovská, Sekaninová), vzdìlávání vedoucích úøedníkù - obecná èást (Varišová, Cahlová, Anèincová, Nová) ,

17 FAK S00JP00K37N SPBAZ, družstvo ,00 CZK 0,00 stoèné, užívání neveøejné kanalizace - OD , FAK S00JP00K37G Dvorníková Michaela ,00 CZK 0,00 èištìní kobercù v obøadní síni MMZ Zlín - OVS -440, FAK S00JP00K37RH CPSystem a.s ,00 CZK 0,00 Nobo Shark + dárek popisovaèe a blok - OŽPaZ , FAK S00JP00K385C AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home Fl za 01/ OŠZMaTV -600, FAK S00JP00K Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 Toner HP CB436A - OŠZMaTV -733, FAK S00JP00K38CD Navrátil Vladimír ,00 CZK 0,00 zpracování požárnì bezpeènost. øešení stavby "Kulturní institut Zlín - Alternativa" - OK , FAK S00JP00K38FY Husovský Jiøí ,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku è /10 - OD , FAK S00JP00K38E CENTROPROJEKT a.s ,00 CZK 0,00 zastávka MHD - Medková, Štípa - projektová dokumentace - OD , FAK S00JP00K38JE Janský Pavel ,00 CZK 0,00 oprava, dodání a montáž ND na vozidlo TOYOTA HILUX ZLK OMZ , FAK S00JP00K38MZ Janský Pavel ,50 CZK 0,00 oprava, dodání a montáž ND na vozidlo VW Golf - OMZ , FAK S00JP00K38OP KAROP, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Ford Fiesta Z MP ,

18 FAK S00JP00K38PK KAROP, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Ford Fiesta 2Z MP , FAK S00JP00K38RA BLAPIC s.r.o ,00 CZK 0,00 havarijní èištìní odpadu tlakovým vozem - MP , FAK S00JP00K38S Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP -427, FAK S00JP00K38VQ VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o ,00 CZK 0,00 turistické známky VK 2010, valašský pas pro prodej v MITS - OCRVaVV , FAK S00JP00K38WL Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Vladimíra Hrdiny, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K38IJ ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Nákup pøepínaèù - Aten 2port KVM - OIS , FAK S00JP00K3C7A Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava nábytku - OŠZMaTV , VYZ S00JP00K21FO STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za opravu sociálního zaøízení v MŠ Štefánikova - OŠZMaTV FAK S00JP00K21GJ Stanix Projekt s.r.o ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina - ORIA , FAK S00JP00K21KZ Fišer Pavel ,00 CZK 0,00 právní služby za 01/ OP úèast na jednání vìøitelského výboru KS-Carioca,s.r.o., jednání OS-Josef Sedláø , FAK S00JP00K21MP GEOVAP, spol. s r.o ,52 CZK 0,00 Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP obcí s rozšíø. pùsobností za 01/ ÚHA ,

19 FAK S00JP00K21Q Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0, Veøejné setkání s obèany - Podhoøí, výlep plakátù odpovìdná osoba: M. Dolanská -286, FAK S00JP00K21OF Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - 1x OSV (J. Èožíková), 1x OMZ, 1x OCRVaVV Kè - pro MITS, p. Vejmìlek -570, FAK S00JP00K21NK GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora modulù CityWare za 01/ OIS , FAK S00JP00K22I STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 výmìna zámku ve vstup. dveøích a drobné opravy v rekreaèní chatì è. 07 na Syrákovì - FKSP , FAK S00JP00K21TQ PATRICK s.r.o ,00 CZK 0,00 pøilba Advance - OKØ , FAK S00JP00K21SV ELPO systém s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava el. topení na HZ v Jaroslavicích - OKØ , FAK S00JP00K21R Klesný Rudolf ,00 CZK 0,00 pìtizásuvka s ochr. proti pøepìtí - OKØ -440, FAZ S00JP00K35TL Ing.Helena Lhotová ,00 CZK 0,00 Zálohová úhrada vložného na školení - Praktické pøíklady úèet. postupù sestavení a pøedávání úèet. a finanè. výkazù v r. 2010, Ba ová, Gajdušková, Sekaninová , FAK S00JP00K235O Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 uveøejnìní informací v infor. systému centrální adresa nebo v inf. systému IS VZ US, Opìrná stìna - ul. Hradská - ORIA -454, FAK S00JP00K22YU Stanix Projekt s.r.o ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina Zlín - ORIA , FAK S00JP00K22ZP Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøenosné kupóny MHD roèní - pásmo ABC - OŽ

20 -9 480, FAK S00JP00K22XZ Jiøí Matúš, ing ,00 CZK 0,00 vypracování projekt. dokumentace stavby pøechodù a zastávek IDS - OD , FAK S00JP00K22W Technické služby Zlín,s.r ,40 CZK 0,00 svislé dopravní znaèení za 01/ OD , FAK S00JP00K38UV Generali Pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 skupinové úrazové pojištìní za období MP , FAK S00JP00K236J XENA Praha s.r.o ,00 CZK 0,00 odìvy dle výstrojního øádu - MP , FAK S00JP00K230D Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 vývoz odpad. košù za 01/ OMZ -936, FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskárna HP LaserJet P OIS , FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskárna HP LaserJet P OIS , FAK S00JP00K237E IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup PC HP Compaq OIS , FAK S00JP00K23H IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 monitor NEC LCD 22 " - OIS , FAK S00JP00K23LG IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Materiál na opravy - pozáruèní servis za 01/ OIS , FAK S00JP00K23N Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 recyklace - tonery HP CB532A, CB533A - ORIA

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:47:50 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 15:37:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:52:35 Kniha : KDF 2011 - DPH Název masky: Dat.

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 12.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 169 MARHOLD

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více