Seznam faktur - platby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00K2OOY Šubík Radoslav ,00 CZK 0,00 výkon tech. dozoru investora v rámci akce "Výmìna vstupních dveøí nám. Míru è.66" - ORIA , FAK S00JP00K2P4J Urbanová Marcela ,00 CZK 0,00 Informaèní tabule na mìøení rychlosti vizidel - Jaroslavice, Mokrá, Malenovice, Louky - OD , FAK S00JP00K2QNP Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00K2R3A DANKR s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - MP , FAK S00JP00K2RER Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP , FAZ S00JP00K2S ANAG, spol. s r. o ,00 CZK 0,00 Úhrada pøedplatného èasopisu Mzdová úèetní , FAZ S00JP00K2S4Y Orea hotels Tábor s.r.o ,00 CZK 0,00 Úhrada 100% zálohové faktury na ubytování, 1x1000,-Kè, Ing. Eidová, 1x1000,-Kè Mgr. Doležalová, 1x1700,- Kè T. Lang , FAK S00JP00K2RW František Kop ,00 CZK 0,00

2 kontrola hasících pøístrojù, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV -432, FAK S00JP00K2SEK Marková Zdeòka ,00 CZK 0,00 diagnostika, administrace a vyhodnocení materiálù k posouzení psychické zpùsobilosti k práci u MP , FAK S00JP00K2SLL SOPHICS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby za 12/ MP , FAK S00JP00K2SV Elast Active s. r. o ,00 CZK 0,00 multifunkèní kopírovací stroj Gestetner MP 171 SPF - OSM + toner do kopírovacího stroje , FAZ S00JP00K2SZN ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha za ubytování v prùbìhu konání BIT Milan - OCRVaVV - Kaòková, Julinová , FAZ S00JP00K2T0B ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha za ubytování v prùbìhu konání BIT Milan - Mgr. Steska, PhDr. Andrys - OCRVaVV , FAK S00JP00K2TAX Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD , FAZ S00JP00K2TCN ECONOMIA a.s ,00 CZK 0,00 záloha pøedplatného èasopisu Ekonom, Moderní obec, Hospodáøské noviny na r OKP pro RMZ , FAK S00JP00K2TBS Habarta Jaroslav ,00 CZK 0,00 zpracování dokumentace "Rekonstrukce Stadionu mládeže" - ORIA , FAK S00JP00K2TQP DANKR s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - OMZ , FAK S00JP00K2TSF Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem datového okruhu za 1-3/ MP ,

3 FAK S00JP00K2TV Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøeúètování el. energie do 6ti kamer umíst. na sloupech TV za r MP , FAK S00JP00K2TTA GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0,00 roèní udržovací poplatek Ginis - OIS , FAK S00JP00K2U1Z Top Advert, s.r.o ,00 CZK 0,00 Roll Up, Banner s potiskem - KUC (obì èásti tvoøí jeden neoddìlitelný kus) - OCRVaVV , FAK S00JP00K2UT ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 2 letenky Vídeò - Miláno - Vídeò v termínu OCRVaVV-Andrys,Steska , FAK S00JP00K2U AIP spol. s r.o ,00 CZK 0,00 výkon TDI za 12/2009, Kongresové centrum Zlín - ORIA , FAK S00JP00K2U AIP spol. s r.o ,00 CZK 0,00 výkon TDI za 12/2009, Kongres. centrum Zlín, budova restaurace - ORIA , FAZ S00JP00K2UVT KISS Publikum, a.s ,00 CZK 0,00 záloha na vysílání v rádiu Kiss Publikum - Alternativa - OK , FAK S00JP00K2V3I Stavební izolace Zlín, s ,00 CZK 0,00 oprava soc. zaøízení Velké kino - výmìna zaøizovacích pøedmìtù WC ženy - ORIA , FAK S00JP00K2V4D Stuchlík Libor ,00 CZK 0,00 oprava sociálního zaøízení - Velké kino ve Zlínì - ORIA , FAK S00JP00K2TDI Vymyslický-Výtahy,spol.s ,00 CZK 0,00 provozní prohlídky,opravy výtahù 12/ Zarámí, n.míru 12, L.Váchy OVS , FAK S00JP00K2UPN Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV ,

4 FAK S00JP00K2V IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 poskytování vybraných servisních IT služeb v prosinci OIS , FAK S00JP00K2VNQ VITA software, s.r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora produktù za 1. Q OIS , FAZ S00JP00K2VMV Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha èasopisu Méïa Pusík, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín - OŠZMaTV -312, FAK S00JP00K2VAJ Andrýsek Jan ,00 CZK 0,00 likvidace havarijního stromu - OMZ , FAK S00JP00K2VK Doèkalová Ivana ,00 CZK 0,00 3 ks øezaných kytic - Charitativní novoroèní koncert, odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová , FAK S00JP00K2VC TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI ,00 CZK 0,00 právní služby za 12/ OP -678, FAK S00JP00K2UWO THT, s.r.o ,00 CZK ,00 oprava vozidla Tatra OKØ FAK S00JP00K2VPG D.H.S.-Data,Hardware,Soft ,80 CZK 0,00 øešitelský komplex za 12/ MP , FAK S00JP00K2VS Francouz s.r.o ,40 CZK 0,00 èepice pletená zimní - MP , FAK S00JP00K2W7R Vzdìlávací centrum pro ,00 CZK 0,00 zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v r OŽPaZ , FAK S00JP00K2WFN František Køížka ,00 CZK 0,00 oprava el. instalace a osvìtlení v objektu SMZ Zámek ul. Soudní, Zlín - OVS ,

5 FAK S00JP00K2WGI Èervinka Martin ,00 CZK 0,00 oprava mech. poškozené vjezdové závory na dvùr nám. Míru 12 - OVS , FAK S00JP00K2VD FORESTA SG,a.s ,40 CZK 0,00 uživatelská podpora sw na rok OIS , FAK S00JP00K2WMO Filharmonie Bohuslava Mar ,00 CZK 0,00 novoroèní koncert - vystoupení FMB Zlín na akci "Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ 2010" dne , FAK S00JP00K2WHD MPC UB s.r.o ,00 CZK 0,00 nové barevné tonery, renovace tonerù - OKaVa , FAK S00JP00K2WVF Eichler Petr ,00 CZK 0,00 kácení nebezpeèných stromù a odstranìní suchých vìtví na Lesním høbitovì - OE , FAK S00JP00K2X FRANC spol.s r.o ,00 CZK 0,00 dodávka a montáž èistící zóny - Velké kino - oprava podlahovin vstupní èásti soc. zaøízení - ORIA , FAK S00JP00K2X0J CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamer. systému úsekového mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00K2X1E Pøekladatelský servis Skø ,00 CZK 0,00 Úhrada skupinové výuky anglického jazyka - Pavla Grmelová, OŽ , FAK S00JP00K2X4Z ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava info systému v budovì radnice MMZ - OVS -876, FAK S00JP00K2WY Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatky - WebCall na r OIS , FAK S00JP00K2XGB OREA HOTELS a.s ,00 CZK 0,00 ubytování a parkovné ve dnech Regiontour p. Manišová 4116,-Kè, p. Herinková 9192,-Kè, p. Hyžíková 6414,-Kè, p. Steska 2058,-Kè, p. Chudìjová 4116,-Kè - OCRVaVV ,

6 FAK S00JP00K2XO THT, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Tatra OKØ , FAK S00JP00K2X9A KOFR-ELSPO s.r.o ,00 CZK 0,00 vysavaè Profi-Europe - MP , FAK S00JP00K2XA KOFR-ELSPO s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vysavaèe - MP , FAK S00JP00K2XI Adami Jaromír ,00 CZK 0,00 materiál na opravy, výmìna vložek FAB, klíèe v objektu SMZ Zámek, Soudní l - OVS , FAK S00JP00K2XH NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 ONI sledování tarif Optimum - 1-3/ služebních aut - OVS , FAK S00JP00K2XLM EVROFIN Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 profylaxe, výmìna èistících filcù - pravidelný servis frankovacích strojù - podatelny R, Zarámí - OVS , FAK S00JP00K2XP Pavel Rozum-RACIO ,00 CZK 0,00 oprava informaèních šipek - ÚHA , FAK S00JP00K2XZO Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora za období 1-6/ provozování SW systému PERM 3 - OIS , FAK S00JP00K2XYT Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora za období 1-6/ provozování SW systému OVZDUŠÍ - OIS , FAK S00JP00K2XXY Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - ODaSH -190, FAK S00JP00K2XW S-projekt plus, a.s ,00 CZK 0,00 inženýr. èinnost pro vydání územního rozhodnutí - Úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa - ORIA ,

7 FAK S00JP00K2XTI DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 softwarové práce - OŠZMaTV , FAK S00JP00K2Y6I Canticum Camerale ,00 CZK 0, ks CD "Pirro Albergati" pro reprezentaèní úèely mìsta - OCRVaVV , FAK S00JP00K2YIU Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Jindøicha Ptáèníka, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K2YHZ Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Vojtìcha Beèici, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K2YF FRANC spol.s r.o ,00 CZK 0,00 dodávka a montáž èistící zóny u vstupních dveøí nám. Míru 66 - ORIA , FAK S00JP00K2Y UniCredit Bank Czech Repu ,00 CZK 0,00 poplatky za terminál za 12/ MP -441, FAK S00JP00K2YJP Aproxy s.r.o ,00 CZK 0,00 Úhrada úèastnického poplatku dne , Renata Halová, OSV -900, FAK S00JP00K2YKK Støední odborná škola ,00 CZK 0,00 Úhrada školného za 2.pololetí 2009/2010 dle Smlouvy o zvyšování kvalifikace, Vaøák Pavel , FAK S00JP00K2YWW DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 udržovací poplatky za období l-xii/2010, program ZLP, STR - OŠZMaTV , FAK S00JP00K2YO Miroslav Kubját ,00 CZK 0,00 kácení døevin - VKP Nábøeží podél toku Døevnice - OŽPaZ , FAK S00JP00K2YV Sdružení obèanù EXODUS ,87 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS ,

8 FAK S00JP00K2W KASVO s.r.o ,00 CZK 0,00 Prezident - kanc. køeslo - OD , FAK S00JP00K2ZNY IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní správy ICT za období OIS , FAK S00JP00K2ZOT IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Monitor NEC LCD 22" - OIS , FAK S00JP00K2ZS Rovel, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 5 ks klíèù FAB Zámek, Soudní 1, (nový nájemce) OVS -570, FAK S00JP00K2ZVU Petr Fišer, advokát ,00 CZK 0,00 právní služby v souvislosti s Byt. družstvem Podlesí - OP , FAK S00JP00K2ZWP HEXXA komunikaèní agentur ,00 CZK 0,00 tisk Magazínu Zlín èíslo 2 - OCRVaVV , FAK S00JP00K2ZZA KALVEI,s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické a èistící prostøedky - sklad ÈP - Radnice - OVS , FAK S00JP00K2ZXK René Gargulák ,00 CZK 0,00 chladnièka NORD Line RS-06DR 4SB - MP , FAK S00JP00K302B RIS-MONT s.r.o ,00 CZK 0,00 práce na akci "Zlín, nám. Práce - u Velkého kina - oprava kanalizace" - ORIA , FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Spotøební materiál na opravy (zdroje) - OIS , FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup tiskárny HP LaserJet P OIS ,

9 FAK S00JP00K305W FIN-PARTNER,audit-danì-po ,00 CZK 0,00 pøedbìžné pøezkoumání hospodaøení z údajù pøedbìžné úèetní závìrky k OE , FAK S00JP00K306R FIN-PARTNER,audit-danì-po ,00 CZK 0,00 úèetní poradenství - OE , FAK S00JP00K307M Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00K30I Janeèek Karel ,00 CZK 0,00 syst. podpora na r OIS , FAK S00JP00K30TK BCServis CZ s.r.o ,00 CZK 0,00 øetìz, bezpeènost. páska, Fiskars nùžky - OMZ , FAK S00JP00K313Z Centrum služeb postiženým ,00 CZK 0,00 papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS , FAK S00JP00K E-SERVIS, s.r.o ,00 CZK 0,00 revize tlakových nádob ve výmìník. stanici v objektu Zámek, Soudní 1 - ovs , FAK S00JP00K SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 preventivní prohlídka automatických vstupních dveøí - Radnice - ovs , FAK S00JP00K30UF m-ark Marketing a reklam ,00 CZK 0,00 povolení k vjezdu - Regiontour 2010 Brno - do areálu výstavištì služebními vozy - OCRVaVV , FAK S00JP00K30VA Povodí Moravy, s.p ,00 CZK 0,00 nájemné pozemku na r v k.ú. Pøíluky u Zlína - OD -350, VYZ S00JP00K314U KISS Publikum, a.s ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za vysílání v rádiu Publikum - OK FAK S00JP00K31LH Pracovní odìvy-kulísek,s ,00 CZK 0,00

10 pracovní odìvy, pracovní rukavice - OMZ , FAK S00JP00K31KM Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Antonína Kozla, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K31IW DILIA, divadelní, literár ,80 CZK 0,00 autor. odmìna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu v MITS - OCRVaVV , FAK S00JP00K31DL PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava topení v budovì MMZ na ul. L. Váchy 602 ve Zlínì - OVS , FAK S00JP00K31CQ PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava pojistného ventilu ve výmìník. stanici v objektu zámek na ul. Soudní - OVS , FAK S00JP00K31BV PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava termohlavic ventilù ÚT v budovì MMZ, nám. Míru ve Zlínì - OVS , FAK S00JP00K31FB SHOCart spol.s r.o ,00 CZK 0,00 mapový výøez - Zlín a okolí - OŽPaZ , FAK S00JP00K Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00K31EG Technické služby Zlín,s.r ,20 CZK 0, akce "Silvestr 2009" - OKP práce velkého a malého zametacího vozu a vybírání a svoz odpadkových košù cena dle ceníku TS Zlín, s.r.o , FAK S00JP00K31O Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 demontáž vánoèních ozdob - OD , FAK S00JP00K31N Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 výroba polic na šanony, oprava psacího stolu - OD ,

11 FAK S00JP00K31U PROFIRE s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava hasících pøístrojù a bezpeènost. znaèení pro objekt SMZ zámek - OVS , FAK S00JP00K31PX SINGUL,v.o.s ,00 CZK 0,00 nájem pozemku dìtského høištì - OMZ , FAK S00JP00K31RN ENVIprojekt s.r.o ,00 CZK 0,00 zpracování Studie proveditelnosti optimalizace odpadového hospodáøství mìsta Zlína - OŽPaZ , FAK S00JP00K31WY KKS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Opìrná zeï - ul. Hradská - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00K31YO Šubík Radoslav ,00 CZK 0,00 výkon tech. dozoru investora na stavbì "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš" - ORIA , FAK S00JP00K325I Sdružení obèanù EXODUS ,84 CZK 0,00 psací a kanceláøské potøeby - OS , FAK S00JP00K32T Mateøská škola M. Knesla ,00 CZK 0,00 mzdové náklady na plat kuchaøky zajiš ující stravování pro Jesle, M. Knesla za I.Q OŠZMaTV , FAK S00JP00K32SB STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 proèištìní støešních vpustí a úklid snìhu ze støechy, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV , FAK S00JP00K32XM Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby dle smlouvy è v lednu OS , FAK S00JP00K32YH Židlík Radek-advokát ,00 CZK 0,00 právní služby dle smlouvy è za leden OS , FAK S00JP00K32ZC MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 barvy, štìtce, tmely - OMZ ,

12 FAK S00JP00K335B GEOZET s.r.o ,00 CZK 0,00 vyhotovení geom. plánù v k.ú. Lužkovice pro vyznaèení vìcného bøemene mostu, vodovodu a veøej. osvìtlení - ORIA , VYZ S00JP00K334G Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 vyúètování titulu Méïa Pusík, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín - OŠZMaTV FAK S00JP00K Karel Rabel ,00 CZK 0, obìdy na jednání ZMZ odpovìdná osoba: M. Novosadová , FAZ S00JP00K331V ECONOMIA a.s ,00 CZK 0,00 záloha - pøedplatné èasopisu Moderní obec na r OKP , FAK S00JP00K33K T-Mobile Czech Republic a ,00 CZK 0,00 IPW USB Modem MP -2, FAK S00JP00K33L Klesný Rudolf ,00 CZK 0,00 baterie - MP , FAK S00JP00K33NT NEW ARTEPP Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 vestavba do vozidla VW Transporter 3Z MP , FAK S00JP00K33OO Mikulèík Bøetislav ,00 CZK 0,00 praní prádla v lednu MP -720, FAK S00JP00K33PJ TREXIM VT, spol. s r. o ,00 CZK 0,00 výpoèet. technika, spotøební materiál, tonery - MP , FAK S00JP00K33MY Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 demontáž a montáž GPS jednotky - MP , FAK S00JP00K34FQ KILI,s.r.o ,00 CZK 0,00 pøekližka oboustrannì vodovzdorná bøíza - OMZ ,

13 FAK S00JP00K349K Richard Holotík s.r.o ,00 CZK 0,00 štìrk - omz , FAK S00JP00K ANC FOD, s.r.o ,00 CZK 0,00 OL B4 mazivo - OMZ , FAK S00JP00K HCM Autoservis s.r.o ,00 CZK 0,00 náhradní díly - OMZ , FAK S00JP00K33R Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 kontrola zaøízení EZS v období 1/2010, Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV -360, DOB S00JP00K33XF E.ON Distribuce, a.s ,00 CZK 0,00 dobropis - pøeložka sloupu NN - Lužkovice - vyúètování nákladù r ORIA , FAK S00JP00K343E SKAVO spol. s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava kanalizace na ul. Zlínská - OD , FAK S00JP00K348P Zdenìk Malota - STUDIO IM ,00 CZK 0,00 papírové obaly na šátky urèené k reprezentaci mìsta, barva bílá, rozmìr 240x240x5mm, 150ks - OCRVaVV , FAK S00JP00K34C AUTOKOM, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Praga PV3 -S - OKØ , FAK S00JP00K34BA ROSANA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rosana pøírodní pramenitá voda nápoj.automaty 1/ ks - OVS , FAK S00JP00K34D ERISERV, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní provozu, údržby a servisu systému poboè. telefon. ústøeden ERICSSON MD 110-2/ OVS , FAK S00JP00K34HG Doèkalová Ivana ,00 CZK 0, setkání ZMZ se zástupkynìmi Aerobik klubu Zlín pøedání 5 ks kytic - primátorka odpovìdná osoba: R. Kratochvílová

14 -1 200, FAK S00JP00K34LW Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00K34K M.Svítilová ,00 CZK 0,00 VW Transporter 3Z MP , FAK S00JP00K34J Dobeš Vladislav ,00 CZK 0,00 kanceláøské køeslo + doplòky - MP , FAK S00JP00K346Z PATRICK s.r.o ,00 CZK 0,00 náhr. díly - OMZ , FAK S00JP00K350M TC servis, s.r.o ,00 CZK 0,00 telekomunikaèní služby za 01/2010, Støedisko volného èasu, Kotìrova OŠZMaTV -360, FAK S00JP00K34X AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Fibre Premium za 01/ OIS , FAK S00JP00K Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 èasové jízdenky MHD pro r OVS , FAK S00JP00K34TS Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Zarámí, Zlín - OVS , FAK S00JP00K35NF Technické služby Zlín,s.r ,50 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování vánoèních stromkù - OŽPaZ , FAK S00JP00K35OA Technické služby Zlín,s.r ,58 CZK 0,00 odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ -432, FAK S00JP00K35RV Martínek Pavel ,00 CZK 0,00 zámeènické výrobky - konzoly - OMZ

15 , FAK S00JP00K35VB Sdružení obèanù EXODUS ,44 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS , FAK S00JP00K36CR AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet ADSL Standard za 01/ MP -442, FAK S00JP00K36BW Oliviera Fuksová ,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 01/ MP -712, FAK S00JP00K36A A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu KAULÍ - MP , FAK S00JP00K36TE EURO CAR Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 3Z MP , FAK S00JP00K36DM SOPHICS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby za 01/ MP , FAZ S00JP00K365Q Krajèo Richard ,00 CZK 0,00 záloha na vystoupení skupiny Kryštof - "Vyhlášení nejúspìš. sportovcù mìsta Zlína za r. 2009" - OŠZMaTV , FAK S00JP00K ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 zasí ování Sportovní haly Zelené - OŠZMaTV , FAK S00JP00K36N GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0,00 drobný materiál - PID bílý - OIS , FAK S00JP00K36V Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 pracovní pomùcky pro veøejnou službu - OMZ , FAK S00JP00K36O Messer Technogas s.r.o ,44 CZK 0,00 nájemné láhev Messer - OMZ

16 -937, FAK S00JP00K332Q PATRICK s.r.o ,00 CZK 0,00 servis rozbrušovací a motorové pily - OKØ -854, FAK S00JP00K35YW Dvorský Dušan ,00 CZK 0,00 oprava omítek a vymalování ve sklepì objektu SMZ na Zálešné I/ OVS , FAK S00JP00K Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a využití BRKO za leden OŽPaZ , FAK S00JP00K36ZK Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování smìsného komunál. odpadu za 01/ OŽPaZ , FAK S00JP00K36EH CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00K374O Bruno Nebelung ,30 CZK 0,00 semena kvìtin - letnièky - OMZ , FAK S00JP00K37BP LXP s.r.o ,00 CZK 0,00 zpracování prùzkumu bezpeènosti u obyvatel Zlína pro rozšíøení MKDS - OŠZMaTV , FAK S00JP00K36H XERTEC, a.s ,00 CZK 0,00 etiket.štítky 2000 ks do frankovacího stroje Frama F podat.zarámí - OVS , VYZ S00JP00K37DF ANAG, spol. s r. o ,00 CZK 0,00 Vyúètování pøedplatného èasopisu Mzdová úèetní OPaV FAK S00JP00K37EA Svatava Nováèková-knihkup ,00 CZK 0,00 Nákup knih - Abeceda mzdové úèetní, Roèní zúètování danì z pøíjmu (Baštecká), Cestovní náhrady podle ZP, (Malaníková), Zákoník práce 2010 (Rùžièková) , FAK S00JP00K37OW RENTEL a.s ,00 CZK 0,00 Zpøístupnìní e-learningového kurzu Vstupní vzdìlávání (Valouch, Kotíková, Palkovská, Sekaninová), vzdìlávání vedoucích úøedníkù - obecná èást (Varišová, Cahlová, Anèincová, Nová) ,

17 FAK S00JP00K37N SPBAZ, družstvo ,00 CZK 0,00 stoèné, užívání neveøejné kanalizace - OD , FAK S00JP00K37G Dvorníková Michaela ,00 CZK 0,00 èištìní kobercù v obøadní síni MMZ Zlín - OVS -440, FAK S00JP00K37RH CPSystem a.s ,00 CZK 0,00 Nobo Shark + dárek popisovaèe a blok - OŽPaZ , FAK S00JP00K385C AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home Fl za 01/ OŠZMaTV -600, FAK S00JP00K Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 Toner HP CB436A - OŠZMaTV -733, FAK S00JP00K38CD Navrátil Vladimír ,00 CZK 0,00 zpracování požárnì bezpeènost. øešení stavby "Kulturní institut Zlín - Alternativa" - OK , FAK S00JP00K38FY Husovský Jiøí ,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku è /10 - OD , FAK S00JP00K38E CENTROPROJEKT a.s ,00 CZK 0,00 zastávka MHD - Medková, Štípa - projektová dokumentace - OD , FAK S00JP00K38JE Janský Pavel ,00 CZK 0,00 oprava, dodání a montáž ND na vozidlo TOYOTA HILUX ZLK OMZ , FAK S00JP00K38MZ Janský Pavel ,50 CZK 0,00 oprava, dodání a montáž ND na vozidlo VW Golf - OMZ , FAK S00JP00K38OP KAROP, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Ford Fiesta Z MP ,

18 FAK S00JP00K38PK KAROP, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla Ford Fiesta 2Z MP , FAK S00JP00K38RA BLAPIC s.r.o ,00 CZK 0,00 havarijní èištìní odpadu tlakovým vozem - MP , FAK S00JP00K38S Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP -427, FAK S00JP00K38VQ VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o ,00 CZK 0,00 turistické známky VK 2010, valašský pas pro prodej v MITS - OCRVaVV , FAK S00JP00K38WL Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 Kremace pana Vladimíra Hrdiny, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00K38IJ ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Nákup pøepínaèù - Aten 2port KVM - OIS , FAK S00JP00K3C7A Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava nábytku - OŠZMaTV , VYZ S00JP00K21FO STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za opravu sociálního zaøízení v MŠ Štefánikova - OŠZMaTV FAK S00JP00K21GJ Stanix Projekt s.r.o ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina - ORIA , FAK S00JP00K21KZ Fišer Pavel ,00 CZK 0,00 právní služby za 01/ OP úèast na jednání vìøitelského výboru KS-Carioca,s.r.o., jednání OS-Josef Sedláø , FAK S00JP00K21MP GEOVAP, spol. s r.o ,52 CZK 0,00 Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP obcí s rozšíø. pùsobností za 01/ ÚHA ,

19 FAK S00JP00K21Q Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0, Veøejné setkání s obèany - Podhoøí, výlep plakátù odpovìdná osoba: M. Dolanská -286, FAK S00JP00K21OF Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - 1x OSV (J. Èožíková), 1x OMZ, 1x OCRVaVV Kè - pro MITS, p. Vejmìlek -570, FAK S00JP00K21NK GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora modulù CityWare za 01/ OIS , FAK S00JP00K22I STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 výmìna zámku ve vstup. dveøích a drobné opravy v rekreaèní chatì è. 07 na Syrákovì - FKSP , FAK S00JP00K21TQ PATRICK s.r.o ,00 CZK 0,00 pøilba Advance - OKØ , FAK S00JP00K21SV ELPO systém s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava el. topení na HZ v Jaroslavicích - OKØ , FAK S00JP00K21R Klesný Rudolf ,00 CZK 0,00 pìtizásuvka s ochr. proti pøepìtí - OKØ -440, FAZ S00JP00K35TL Ing.Helena Lhotová ,00 CZK 0,00 Zálohová úhrada vložného na školení - Praktické pøíklady úèet. postupù sestavení a pøedávání úèet. a finanè. výkazù v r. 2010, Ba ová, Gajdušková, Sekaninová , FAK S00JP00K235O Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 uveøejnìní informací v infor. systému centrální adresa nebo v inf. systému IS VZ US, Opìrná stìna - ul. Hradská - ORIA -454, FAK S00JP00K22YU Stanix Projekt s.r.o ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina Zlín - ORIA , FAK S00JP00K22ZP Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøenosné kupóny MHD roèní - pásmo ABC - OŽ

20 -9 480, FAK S00JP00K22XZ Jiøí Matúš, ing ,00 CZK 0,00 vypracování projekt. dokumentace stavby pøechodù a zastávek IDS - OD , FAK S00JP00K22W Technické služby Zlín,s.r ,40 CZK 0,00 svislé dopravní znaèení za 01/ OD , FAK S00JP00K38UV Generali Pojiš ovna a.s ,00 CZK 0,00 skupinové úrazové pojištìní za období MP , FAK S00JP00K236J XENA Praha s.r.o ,00 CZK 0,00 odìvy dle výstrojního øádu - MP , FAK S00JP00K230D Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 vývoz odpad. košù za 01/ OMZ -936, FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskárna HP LaserJet P OIS , FAK S00JP00K IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskárna HP LaserJet P OIS , FAK S00JP00K237E IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup PC HP Compaq OIS , FAK S00JP00K23H IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 monitor NEC LCD 22 " - OIS , FAK S00JP00K23LG IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Materiál na opravy - pozáruèní servis za 01/ OIS , FAK S00JP00K23N Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 recyklace - tonery HP CB532A, CB533A - ORIA

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012 Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6. Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun,

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele Obsah veřejné zakázky malého rozsahu Předpokládaná cena v Kč včetně DPH Skutečná cena uhrazená

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více