USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 753/ /2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 753/ /2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 753/10 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu Č. usnesení 754/10 Rozhodnutí o schválení změny zakladatelské listiny obchodní společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. schvaluje dle 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o., IČ: , se sídlem Česká Lípa, nám.t.g.m. čp.1, PSČ 47001, takto: 1) Dosavadní obsah části Za třetí: Předmět podnikání zakladatelské listiny se ruší a nahrazuje se tímto obsahem: Za třetí: Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zemědělská výroba se zaměřením: a) Rostlinná výroba. b) Živočišná výroba. c) Produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b). d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na 1/13

2 pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. g) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. h) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. Č. usnesení 755/10 Výroční zpráva o činnosti společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. za rok 2009 bere na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. za rok Č. usnesení 756/10 Rozpočtové změny č. 4/2010 schvaluje rozpočtové změny č. 4/2010 takto: 1. Navýšení příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položce volby do Parlamentu České republiky o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období IV.čtvrtletí roku 2009: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na digitalizaci kina Crystal: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státních fondů o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce KD Crystal digitalizace kina o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Libereckého kraje pro Dům dětí a mládeže Libertin, Škroupovo náměstí 138, Česká Lípa, na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce Dům dětí a mládeže Libertin, Škroupovo 2/13

3 náměstí 138 o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o účelovou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt Česká Lípa v evropském pásmu textilu : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o Kč - investiční přijaté transfery od regionálních rad o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na: - provozní položce Expozice textilního tisku vodní hrad o Kč - investiční položce Expozice textilního tisku vodní hrad o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - služby telekomunikací o Kč - cestovné o Kč b3) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položkách: - informatika služby dodavatelským způsobem o Kč - pohonné hmoty o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: přesun Kč z položky rozšíření spisovny Hálkova na novou provozní položku Městská policie přemístění služebny do Richterova dvora Č. usnesení 757/10 Rozpočtové změny č. 4/2010 dodatek č.1 schvaluje dodatek č.1 k rozpočtovým změnám č. 4/2010 takto: 3. Převod prostředků z investičního fondu: 3.1 Převod Kč z Investičního fondu do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na novou investiční položku Víceúčelová sportovní hala. souhlasí s dofinancováním akce "Víceúčelová sportovní hala" ve výši ,-Kč v roce /13

4 Č. usnesení 758/10 Převod finančních prostředků Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní umělecké školy, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvkové organizace ve výši ,-- Kč dle důvodové zprávy. Č. usnesení 759/10 Výzva k úhradě VETT a.s. nesouhlasí s úhradou prokazatelné ztráty společnosti VETT a. s. za požadované období dle výzvy společnosti VETT, a.s. ze dne Č. usnesení 760/10 Cyklostezka Varhany - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009 a souhrnné informace o záměru bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Varhany za rok 2009 a souhrnné informace o současném stavu a budoucím vývoji záměru výstavby cyklostezky Varhany. Č. usnesení 761/10 Zpráva sboru poradců Českolipské teplárenské a. s. Předkládá: MUDr. Záruba Ladislav, zastupitel bere na vědomí pravidelnou zprávu sboru poradců za období říjen 2009 až duben 2010 akciové společnosti Českolipská teplárenská. Č. usnesení 762/10 Informace o vývoji úhrad pohledávek z místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v prvním čtvrtletí roku bere na vědomí informaci o vývoji úhrad pohledávek z místního poplatku za provoz 4/13

5 systému nakládání s komunálním odpadem v prvním čtvrtletí roku Č. usnesení 763/10 Objemová studie Městského stadionu u Ploučnice schvaluje záměr Revitalizace Městského stadionu u Ploučnice podle objemové studie ateliéru SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic pokračovat v přípravě I.etapy revitalizace zadáním projektu pro územní řízení. Související průzkumné a projekční práce budou hrazeny z rozpočtu ORMI z položky-příprava staveb, technická dokumentace. Č. usnesení 764/10 Informace o postupu přípravy akce Rekonstrukce koupaliště v Dubici bere na vědomí tento materiál pro informaci. Č. usnesení 765/10 Záměr partnerství na projektu Dopravně informačního centra IDOL souhlasí se záměrem města Česká Lípa stát se partnerem projektu Dopravně informačního centra IDOL. Č. usnesení 766/10 Evropský den bez aut 2010 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města zmocňuje starostku města Česká Lípa paní Bc. Hanu Moudrou podepsat CHARTU 2010 v předloženém znění. ukládá místostarostovi Mgr. Tomáši Vlčkovi zajistit realizaci akcí k Evropskému dni bez aut v České Lípě dle navrženého programu. Č. usnesení 767/10 Ukončení činnosti RK Kouba 5/13

6 Předkládá: Stejskal Jan, místostarosta města schvaluje ukončení účetnictví org. Město Česká Lípa org vedené na účtě formou opravné položky a to tak, že prostředky na účtech , a budou použity na vypořádání zůstatků na účtech , a dle důvodové zprávy. Č. usnesení 768/10/A Žádost o prominutí poplatku z prodlení - E. Kůželová schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 9.411,- Kč. Č. usnesení 768/10/B Žádost o prominutí poplatku z prodlení - T. Láznička neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši ,- Kč. Č. usnesení 769/10/A Částečná revokace usn. ZM č. 708/10 částečně revokuje usn. č. 708/10 ze dne schvaluje Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Česká Lípa, o.s., sídlem Mánesova 1580, Česká Lípa, IČ , snížení finančního příspěvku poskytovaného na podporu sportu dle počtu sportovců do 18 let o částku 6.010,- Kč schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. B /2010 o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2010 pověřuje starostku města jeho podpisem. Č. usnesení 769/10/B Částečná revokace usn. ZM č.728/10/d ze dne částečně revokuje usn. č. 728/10/D ze dne schvaluje, změnu účelu využití finančního příspěvku poskytovaného na podporu sportu na výdaje spojené s mezinárodní reprezentací - účastí na VT na Maltě ve dnech (ubytování, dopravné, pronájem dráha, posilovna) 6/13

7 schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. B /2010 o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2010 pověřuje starostku města jeho podpisem. Č. usnesení 769/10/C Revokace usn. č. 574/09 C a prodej pozemků p. č. 4068/42 a 4072/4 lokalita U Kola schvaluje revokaci usnesení č. 574/09 C ze dne u prodeje pozemků p. č. 4068/42 a 4072/4 v lokalitě U Kola v k. ú. Česká Lípa manželé Češkovi schvaluje prodej pozemků p. č. 4068/42, orná půda o výměře m2 a p. č. 4072/4, trvalý travní porost o výměře 28 m 2 v k. ú. Česká Lípa, za kupní cenu ve výši ,-- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 770/10/A Bezúplatný převod pozemku p. č. 536/1 v k. ú. Sosnová u České Lípy neschvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 536/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Sosnová u České Lípy od Krajské správy silnic Libereckého kraje. Č. usnesení 770/10/B Bezúplatný převod pozemku p. č. 5820/6 v k. ú. Česká Lípa schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 5820/6, trvalý travní porost o výměře 348 m 2 v k. ú. Česká Lípa z Pozemkového fondu ČR na město Česká Lípa. Č. usnesení 770/10/C Převod nemovitosti do osobního vlastnictví schvaluje převod níže uvedených bytů do osobního vlastnictví. - Byt č. 10, čp. 2909, ul. Jáchymovská v České Lípě o velikosti 1+3, I. kategorie, o celkové ploše 80,06 m2 ve 3. N. P. včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 751/31521 na společných částech budovy - do osobního vlastnictví BONAX Group s. r. o, se sídlem Česká Lípa, Zámecká čp. 71/10. 7/13

8 Cena dosažená vydražením ve výši ,- Kč byla poukázána na účet města. - Byt č. 3, čp. 2860, ul. Lomená v České Lípě o velikosti 1+4, I. kategorie, o celkové ploše 101,69 m2 ve 2. N. P. včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 959/44236 na společných částech budovy do osobního vlastnictví. Cena dosažená vydražením ve výši ,- Kč byla poukázána na účet města. Č. usnesení 771/10/A Výkup areálu bývalé Nemocnice Pod Holým Vrchem neschvaluje výkup areálu bývalé Nemocnice Pod Holým Vrchem v k. ú. Česká Lípa od. Č. usnesení 771/10/B Výkup pozemku p. č. 5815/59 v k. ú. Česká Lípa schvaluje výkup pozemku p. č. 5815/59, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m 2, v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 600,-- Kč bez DPH/m 2 od společnosti SAN Plus, spol. s r. o. se sídlem Sluneční 3115, Česká Lípa, IČ: a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 771/10/C Výkup pozemků v k. ú. Žizníkov schvaluje výkup pozemků p. č. 976/1 o výměře 827 m2, p. č. 979/2 o výměře 498 m 2, p. č. 934/1 o výměře 221 m 2, p. č. 923 o výměře 261 m 2, a p. č. 963/3 o výměře 222 m 2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Žizníkov za celkovou kupní cenu ve výši ,-- Kč od Státního statku Česká Kamenice v likvidaci, se sídlem Česká Kamenice, IČ: , nabízený RK VESTA správcem konkurzní podstaty úpadce - se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín 1, IČ: a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 772/10/A Záměr prodeje části pozemku p. č. 224/1 v k. ú. Dolní Libchava, ul. U Šporky 8/13

9 schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 224/1, ostatní plocha o výměře cca 5 m 2 z celkové výměry 126 m 2 v k. ú. Dolní Libchava. Č. usnesení 772/10/B Záměr prodeje objektu čp. 97 v k. ú. Česká Lípa schvaluje záměr obce prodat objekt čp. 97 na pozemku p. č. 117 a pozemek p. č. 117, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m 2 v ulici Jindřicha z Lipé v k. ú. Česká Lípa. Č. usnesení 772/10/C Záměr obce prodat pozemky p. č. 5408, 5409, 5410/1, 6037/2, 5410/3, 5405/1, 5404 a 5403/1 vše v k. ú. Česká Lípa schvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemek p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemek p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemek p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemek p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemek p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemek p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2, pozemek p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. Česká Lípa. Č. usnesení 772/10/D Záměr obce prodat část pozemku p. č. 295/10 v k. ú. Žizníkov schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 295/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 850 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žizníkov. Č. usnesení 772/10/E Záměr obce prodat část pozemku p. č. 138/1 v k. ú. Lada schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 138/1, trvalý travní porost, o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Lada. 9/13

10 Č. usnesení 772/10/F Záměr obce prodat dům č. p. 252 a pozemky p. č. 233 a p. č. 234 v k. ú. Česká Lípa odkládá záměr obce prodat dům č. p. 252 na pozemku p. č. 233 a pozemky p. č. 233, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m 2 a p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 44 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa do doby vyřešení dalšího využití prostranství na Jeřábkově náměstí. Č. usnesení 773/10/A Prodej části pozemku p. č. 306 v k. ú. Stará Lípa schvaluje prodej části pozemku p. č. 306, ostatní plocha, ostatní komunikace, (nově pozemek p. č. 306/2, zastavěná plocha) o výměře 5 m 2 z celkové výměry 558 m 2 v k. ú. Stará Lípa do výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši 2.000,--Kč včetně DPH (5 m 2 za 400,-- Kč), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 773/10/B Prodej nebytového prostoru č. 2856/48 v k. ú. Česká Lípa schvaluje prodej prodat nebytovou jednotku č. 2856/48 v budově č. p v obci i části obce Česká Lípa, stojící na pozemku p. č. 5750/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390 m 2 v k. ú. Česká Lípa a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 245/30121 na společných částech uvedené budovy a pozemku za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH se splatností při podpisu kupní smlouvy Společenství vlastníků jednotek, Komenského 2856, Česká Lípa, zastoupené p. Olgou Markovou, předsedkyní, a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 773/10/C Prodej pozemků p. č. 3242/2 a 3245/2 v k. ú. Česká Lípa schvaluje prodej pozemků p. č. 3242/2 (odděleno z p. č. 3442), trvalý travní porost o výměře 255 m 2 a p. č. 3245/2 (odděleno z p. č. 3245), zahrada o výměře 342 m 2, vše v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 800,-- Kč/m 2 a náklady na zpracování geometrického plánu) společnosti Bronteus, s.r.o. se sídlem Hrnčířská 763, Česká Lípa, IČ: se splatností při podpisu kupní smlouvy a 10/13

11 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 773/10/D Prodej pozemků p. č. 3367/3 a 3368/4 v k. ú. Česká Lípa schvaluje prodej pozemků p. č. 3367/3 o výměře 24 m 2 a p. č. 3368/4 o výměře 37 m 2, vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 200,-- Kč/m 2 a náklady na zpracování geometrického plánu) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům Štěpánce Illové a MUDr. Františku Illovi, bytem Okrouhlá 35, Nový Bor a schvaluje s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 773/10/F Prodej pozemku p. č. 5987/18 v k. ú. Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 5987/18, trvalý travní porost o výměře 28 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši 6.468,-- Kč včetně DPH (tj. 200,-- Kč/m 2 a náklady na zpracování geometrického plánu) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům Marii a Františku Harlasovým, bytem Na Vyhlídce 2715, Česká Lípa a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 774/10 Projekty prevence kriminality 2010 schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných formou grantu prevence kriminality na místní úrovni dle návrhu komise RM pro prevenci kriminality uvedeného v přiložené tabulce. pověřuje starostku města podpisem smluv o udělení příspěvků formou grantu prevence kriminality. Č. usnesení 775/10 Sportovní granty schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných na podporu sportu dle návrhu 11/13

12 výboru ZM pro sport uvedeného v přiložené tabulce schvaluje uzavření smluv o udělení příspěvku na podporu sportu pověřuje starostku města jejich podpisem. Č. usnesení 776/10/A Zápis z jednání kontrolního výboru Předkládá: Adamčík Josef, předseda kontrolního výboru bere na vědomí zápis z 38. jednání kontrolního výboru konaného dne 5. května Č. usnesení 776/10/B Zápis z IV. jednání FV konaného dne Předkládá: JUDr. Bubeník Karel, předseda finančního výboru bere na vědomí zápis z IV. jednání Finančního výboru ze dne Č. usnesení 776/10/C Zápis z jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Novák Zdeněk, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 37. jednání výboru ZM pro sport ze dne Č. usnesení 776/10/D Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. Předkládá: Mgr. Stehlíková Eva, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělání bere na vědomí zápis z 38. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. Č. usnesení 776/10/E Zápis z 37. jednání výboru pro prodej nemovitostí ZM ze dne Předkládá: Jonáš Vladimír, předseda výboru pro prodej nemovitostí bere na vědomí zápis z 37. jednání výboru pro prodej nemovitostí, které se konalo v předloženém znění. Č. usnesení 777/10/A 12/13

13 Interpelace Ing. Štrumfa - buk lesní na pozemku p. č. 635/2 ukládá místostarostovi města Česká Lípa Janu Stejskalovi, aby odborným personálem zajistil realizaci opatření k účinné ochraně buku lesního na pozemku města p. č. 635/2 v k. ú. Dolní Libchava. Č. usnesení 777/10/B Interpelace Ing. Štrumfa - ubytovací činnost v objektu č. p bere na vědomí odpověď Mgr. Evy Stehlíkové, ředitelky Sociálních služeb města Česká Lípa, na interpelaci Ing. Štrumfy. Č. usnesení 778/10 Pro informaci bere na vědomí materiály pro informaci v příloze. Nepřijatá usnesení: nepřijalo usnesení k bodu programu č. 19E) Prodej pozemku p. č. 341/19 v k. ú. Žizníkov. Bc. Hana Moudrá, starostka Jan Stejskal, místostarosta 13/13

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016)

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 V Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu, byla dne 16.

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 34. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 02.12.2015. čís. 645/34/15-656/34/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 34. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 02.12.2015. čís. 645/34/15-656/34/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 34. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 02.12.2015 čís. 645/34/15-656/34/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011

USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 USNESENÍ Č. 47/2011 Odvolání primátora města Mgr. Jana Korytáře, náměstka pro ekonomiku PhDr. Jaromíra Baxy a členky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 40. jednání datum konání: 07.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0716/RM40/2015 Uzavření smlouvy formou objednávky - Bellevue

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání Červený Kostelec Usnesení z 11. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 18.5.2016 R-2016/11/1-11. Červený Kostelec 18.5.2016 Kanalizační přípojky - "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková

Více

Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012

Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 1. listopadu 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva 18 přítomno, 3 omluveni Mgr. Krafková, p.schindler, p. Kořínek 1) Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014 45/2/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 46/2/14. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Přítomni: PhDr. Říhová - místostarostka

Přítomni: PhDr. Říhová - místostarostka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 130.

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

Usnesení z 3. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 14. dubna 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III.

Usnesení z 3. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 14. dubna 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 14. dubna 2016 Usnesení s termínem č.: 309 Taj. 14.04. 283 RM průběžně 33 ONI 23.06. 310 RM průběžně

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze konané dne 16. května 2007 Usnesení s termínem č.: 382 taj. ihned 383 ONI ihned 197 ONI 30. 05. 270 ONI 30. 05. 345 ONI 30. 05. 346 star. 30. 05. 347

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004 Z 2. JEDNÁNÍ konaného dne 22. 12. 2004 Tento přehled obsahuje usnesení Z/12/04 až Z/21/04 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana o činnosti Rady Pardubického kraje 3. Návrh rozpočtu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Usnesení ze zápisu č.5. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec 21.11.2013 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec- Kolonie

Usnesení ze zápisu č.5. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec 21.11.2013 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec- Kolonie Usnesení ze zápisu č5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec 21112013 v 1700 hod v Kulturním domě Rohatec- Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

USNESENÍ z 40. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 5. 2014 (č. usnesení 1036/A/2014-1066/2014)

USNESENÍ z 40. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 5. 2014 (č. usnesení 1036/A/2014-1066/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 40. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 5. 2014 (č. usnesení 1036/A/2014-1066/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

2. Majetkové záležitosti. 1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2015 Usnesení č.

2. Majetkové záležitosti. 1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2015 Usnesení č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 7. jednání Rady

Více

Číslo Usnesení ZM Datum jednání. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. pan/paní STRANA 1

Číslo Usnesení ZM Datum jednání. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. pan/paní STRANA 1 42-4/15 43-4/15 44-4/15 45-4/15 Program ZM se upravuje a doplňuje následovně: Bod 21/2 původního programu Zpráva o činnosti městské policie za období od 17. 2. 2015 do 16. 3. 2015 se předřazuje za bod

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více