MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Olga Edlerová Řízení pohledávek Management of receivables Podnikové hospodářství Ing. Ladislav Šiška Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině Obsahem mé bakalářské práce je problematika řízení pohledávek. V teoretické části se nejprve zabývám účelem a přístupy k tomuto řízení. Blíže popisuji možnosti předcházení vzniku rizikových pohledávek, monitorování pohledávek a jejich vymáhání. Praktická část je zaměřena na řízení pohledávek z obchodního styku v konkrétním podniku, zejména na zhodnocení doplňkové činnosti nákupu pohledávek z pohledu ziskovosti. Jsou popsány uplatněné postupy a na základě zjištěných informací a poznatků vysloveno doporučení týkající se této doplňkové činnosti. Anotace v angličtině The subject of my bachelor thesis concerns management of receivables. Initially, in the theoretic part, I am dealing with the purpose of this management and attitudes towards it. I am defining options for prevention of non-recoverable debt rise, monitoring of receivables and their recovery. The practical part is focused on management of receivables arising through commercial relations in a particular company, especially on an assessment of activity regarding the complementary purchase of debts with a view of profitability. I am also describing the applied procedures and, on the basis of the obtained data and findings, declaring a recommendation concerning this complementary activity. Klíčová slova v češtině: pohledávky, postoupení pohledávky, riziko, dlužník, věřitel, rentabilita Klíčová slova v angličtině: receivables, assignment of claims, risk, debtor, creditor, profitability 4

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Řízení pohledávek vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ladislava Šišky a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 24. května 2006 vlastnoruční podpis autora 5

6 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ladislavu Šiškovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. 6

7 ÚVOD PRÁCE CHARAKTERISTIKA POHLEDÁVEK Vymezení pohledávky Druhy vzniku pohledávek Ocenění pohledávky Zánik pohledávky Úhrada pohledávky Započtení pohledávky (kompenzace) Postoupení pohledávky (cese) Prekluze Promlčení Další způsoby zániku ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Politika prevence pohledávek Obchodní úvěr Prověření zákazníka Úvěrový limit Smlouva a platební podmínky Zajišťovací prostředky Směnka Dokumentární akreditiv Pojištění pohledávek Výhrada vlastnického práva Zástavní právo Ručení Bankovní záruka Smluvní pokuta Faktoring Forfaiting Monitorování pohledávek Vymáhání pohledávek Způsoby vymáhání pohledávek

8 Mimosoudní vymáhání Soudní vymáhání Exekuční řízení Konkurz POHLEDÁVKY V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Profil společnosti Druhy vzniku pohledávek Pohledávky za dodané zboží Pohledávky z úroků z prodlení Poskytnuté zálohy Pohledávky z postoupení Pohledávky z postoupení nabyté v určité percentuální výši Pohledávky z postoupení nabyté v nominální hodnotě Řízení pohledávek Prevence pohledávek Monitorování pohledávek Vymáhání pohledávek ZHODNOCENÍ ČINNOSTI NÁKUPU POHLEDÁVEK Porovnání činností firmy Porovnání s ostatními společnostmi ZÁVĚR PRÁCE Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých zdrojů Seznam příloh

9 ÚVOD PRÁCE Pro každý podnikatelský subjekt je životně důležité úspěšně prodávat své výrobky, zboží a služby na trhu, ale stejně tak je důležité, aby za to, co bylo poskytnuto, bylo i zaplaceno. Především počátkem 90. let se firmy soustředily na zvýšení prodeje svých výkonů bez bližších informací o zákazníkovi a zajištění pohledávky, což se odrazilo v problémech získávání úhrad od dlužníků, ať již z důvodu jejich platební neschopnosti či vůbec neochoty platit. Zejména u malých společností, které nebyly schopny získat finanční prostředky z jiných zdrojů, tato situace vedla k řetězovitému neplnění jejich závazků a případně i k jejich úpadku. Aktuálnost problému dokládá studie společnosti Intrum Justitia 1, podle níž české podniky patří platební morálkou na předposlední místo ze 17 sledovaných evropských zemí. Česká republika má v porovnání s ostatními státy trojnásobně vyšší počet případů, kdy se věřitel vůbec nedočká zaplacení. Zčásti je tento problém přisuzován legislativě, kde chybí výrazná zodpovědnost dlužníka hradit závazky a v případě zpoždění platit sankci, ale i samotným věřitelům, kteří realizují prodej na úvěr bez potřebné analýzy solventnosti zákazníka a kteří nereagují odpovídajícím způsobem na pozdní platby. Z důvodů výše zmíněných bych se v této práci chtěla zaměřit na řízení pohledávek, jehož obsahová náplň je podle mne tvořena třemi nezbytnými činnostmi: prevencí, monitorováním a vymáháním. O analýzu těchto činností se pokusím v teoretické rovině, ale také z pohledu podniku, který současně s hlavním předmětem podnikání provádí doplňkovou činnost nákup pohledávek. Cílem mé práce je zhodnocení řízení postoupených pohledávek v konkrétním podniku z pohledu výnosnosti. Stanovím si přitom hypotézu, že výnosnost činnosti nákupu pohledávek bude nižší než hlavního předmětu činnosti, a nebude tak reflektovat riziko spojené s nezaplacením postoupených pohledávek. V práci použiji zejména analýzu rentability a provedu porovnání činnosti nákupu pohledávek s hlavní činností a veřejně dostupnými informacemi z nabídek faktoringových společností. V závěrečné syntéze získaných poznatků doporučím, zda z ekonomického hlediska by měl podnik zachovat stávající proces řízení postoupených pohledávek, eventuálně jak jej vylepšit, nebo by se měl této podnikatelské aktivity úplně vzdát. 1 Zpráva ze dne na WWW: <http://financninoviny.cz> (Ekonomický server ČTK) 9

10 CHARAKTERISTIKA POHLEDÁVEK 1.1 Vymezení pohledávky Pohledávky představují práva, resp. nároky podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků (popř. věcná plnění od těchto subjektů) ve stanovené době a ve známé výši. Mají úvěrový charakter. Pohledávky jsou součástí oběžného majetku, tj. aktiv podniku. Oběžný majetek se zpravidla vymezuje jako majetek s dobou použití do jednoho roku rozumí se jí doba od použití peněz na opatření nepeněžních složek oběžného majetku do doby jejich zpětného návratu do peněžní formy po ukončení koloběhu prostředků přijetím tržby 2. Vložené prostředky jsou tedy transformovány do podoby výstupu a následně i příjmu. Obrázek č. 1: Koloběh oběžného majetku peněžní prostředky suroviny pohledávky výrobky Zdroj: Vlastní grafická úprava definice oběžného majetku Do oběžného majetku se zahrnuje i majetek s dobou oběhu delší než rok. Může jít o výrobu s delším výrobním cyklem, dlouhodobé pohledávky, případně tento majetek může vznikat v důsledku špatného hospodaření podniků (neprodejné zásoby). Pro pořízení oběžného majetku se využívají kapitálové zdroje, které je možné označit jako pracovní kapitál. 3 2 Definice dle VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, s Někdy je pojem pracovní kapitál používán pro vyjádření čistého pracovního kapitálu, který je možno definovat jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými dluhy. Takto vymezený pracovní kapitál udává hodnotu oběžného majetku, který je financován z dlouhodobých zdrojů a který lze využít k zajištění hladkého průběhu hospodaření společnosti. 10

11 1.2 Druhy vzniku pohledávek Základním druhem vzniku pohledávek jsou pohledávky z obchodního styku. Jedná se především o pohledávky vyplývající z předmětu činnosti, tedy z prodeje výrobků, zboží nebo služeb na fakturu. Podniku vzniká daňově zdanitelný příjem už v okamžiku vystavení faktury (= pohledávky výnosové). Mezi tento druh pohledávek patří i pohledávky vůči dodavatelům při placení předem či poskytování záloh na dodávky zboží (= pohledávky rozvahové). Pohledávky z ostatních důvodů vznikají jako nároky z poskytnutých půjček, odpočtů daní či ze soudních rozhodnutí, ale také např. jako nároky vůči společníkům na splacení kapitálu či na úhradu ztrát. Z jiného pohledu můžeme rozdělit pohledávky na: - vlastní, o nichž bylo při jejich vzniku účtováno v našem podniku, - cizí (nakoupené), které vznikly nakoupením od jiného podniku. 1.3 Ocenění pohledávky Podnik ve své účetní evidenci musí mít oceněny pohledávky dle 25 odst. 1 písm. g) zákona o účetnictví, a to: - pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, - při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou pohledávky 4. Pohledávky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají k okamžiku jejich ocenění na české koruny kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. 5 Reálnou hodnotou se oceňují pohledávky v případech, kdy toto ocenění ukládá zvláštní právní předpis (např. pro pohledávky, které byly odkoupeny a určeny k obchodování). Jako reálnou hodnotu lze použít: - tržní hodnotu, - ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, - ocenění dle zvláštních právních předpisů. Změny reálné hodnoty těchto pohledávek se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos. Ke dni roční účetní závěrky je nutné promítnout do ocenění pohledávek případné riziko jejich nesplacení formou zúčtování opravných položek. Jejich tvorbu upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 4 Zákon o účetnictví definuje pořizovací cenu jako cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. v 50 upřesňuje, že součástí pořizovací ceny pohledávek jsou přímé náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize. 5 Zákon o účetnictví 24 odst

12 1.4 Zánik pohledávky Jde o ukončení závazkového právního vztahu, jež nastává na základě právního úkonu a je zároveň spojen s povinností vyřadit z účetní evidence příslušnou pohledávku. K zániku pohledávky nejčastěji dochází z těchto důvodů: Úhrada pohledávky Nejčastější způsob zániku pohledávky je jeho splnění peněžní formou, tj. úhrada plná příp. částečná. Samotná transakce se uskutečňuje hotovostním nebo bezhotovostním převodem. V současné době je placení v hotovosti upraveno zákonem o omezení plateb v hotovosti 6 a vztahuje se na vzájemné platby mezi fyzickými i právnickými osobami s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území České republiky, jakož i na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Platba témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne, která by převyšovala částku EUR - pro přepočet české měny se použije kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, který je platný ke dni provedení platby - musí být provedena bezhotovostně. Pokuta až do výše 5 mil. Kč (nejméně však Kč) může být udělena nejen poskytovateli hotovostní platby, ale i jejímu příjemci, pokud příjemce musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona Započtení pohledávky (kompenzace) V případě, že věřitel s dlužníkem mají vzájemné pohledávky stejného druhu, zaniknou tyto započtením, a to do té výše, do které se vzájemně kryjí. Jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, zánik pohledávek nastane již okamžikem, kdy se setkaly, nikoliv až ke dni, kdy byl učiněn kompenzační projev. Tento způsob zániku pohledávky zná jak právo občanské, tak obchodní. 7 Prvním z předpokladů započtení je existence vzájemných pohledávek mezi týmiž účastníky, kteří si jsou vzájemně věřitelem a dlužníkem. Dále musí jít o pohledávky stejného druhu (co do předmětu, např. peněžité). Důvod vzniku a povaha pohledávky může být rozdílná (např. lze započíst pohledávku z půjčky na pohledávku z náhrady škody). Neméně důležité je to, že pohledávky musí být k započtení způsobilé, tj. jejich započtení není vyloučeno ani zákonem, ani dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. 8 6 Zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, s účinností od 1. července Bylo-li splnění závazku platbou v hotovosti sjednáno ještě před 1. červencem 2004, bylo možné provést platbu v hotovosti převyšující stanovený limit nejdéle do 30. června Základem právní úpravy započtení, jakož i jeho pojmového vymezení, je ustanovení 580 a násl. občanského zákoníku. Obchodní zákoník obsahuje pouze některá ustanovení o započtení pohledávek, a proto se ve zbytku použije úprava občanskoprávní. 8 Účastníci se mohou dohodnout, že určité pohledávky započíst nelze, i když by jinak jejich započtení nic nebránilo. 12

13 V praxi se setkáváme s jednostrannými a dvoustrannými zápočty. Souhlas druhého účastníka v případě jednostranného započtení se nevyžaduje. K započtení pohledávek dojde na základě projevu vůle jedné strany, tj. oznámením adresovaným a doručeným druhé smluvní straně. V případech, kdy dochází k započtení na základě dohody účastníků, lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky (nestanoví-li zákon jinak), tzn. i pohledávky, které nejsou způsobilé k započtení či nejsou stejného druhu. Příloha č. 1: Vzor oznámení o provedení vzájemného zápočtu pohledávek a závazků Postoupení pohledávky (cese) Pohledávka se postupuje smlouvou o postoupení pohledávky, která musí mít písemnou formu. Postoupení pohledávky je upraveno 524 a násl. občanského zákoníku. Postoupení pohledávky věřitelem jinému subjektu znamená, že tento jiný subjekt se stává věřitelem, namísto toho kdo pohledávku postoupil, vůči témuž dlužníkovi. Původní věřitel se označuje za postupitele (cedenta), nový pak za postupníka (cesionáře). Věřitel může svou pohledávku postoupit jinému subjektu i bez souhlasu dlužníka. Poté, co je pohledávka postoupena, musí postupitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Oznámení dlužníkovi může provést i postupník tím, že se dlužníkovi prokáže smlouvou o postoupení pohledávky. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství (např. úroky z prodlení) a všechna práva s ní spojená. Za dobytnost postoupené pohledávky postupitel ručí do výše přijaté úplaty jen tehdy, pokud se k tomu postupníkovi písemně zavázal. Pro vztah mezi postupitelem a postupníkem je určující, zda došlo k postoupení za úplatu nebo bez úplaty. Při bezplatném postoupení postupitel neodpovídá za existenci pohledávek. Úplatné postoupení pohledávky (prodej) se uskutečňuje za cenu v určité percentuální výši ze jmenovité hodnoty pohledávky. Původnímu věřiteli je tak hrazena částka za postoupenou pohledávku zohledňující hodnotu plnění, dobu splatnosti pohledávky a riziko spojené s úhradou pohledávky. Na druhé straně rychlé vyřešení pohledávky znamená pro postupitele i úsporu nákladů na vymáhání (inkasní agentury, právní kanceláře, případně vlastní zaměstnance) a finančních nákladů, které by podniku mohly vzniknout např. v souvislosti s půjčením peněžních prostředků od jiného subjektu. Prodej pohledávky je tak východiskem pro společnost, která potřebuje okamžitě hotovost. Proto jsou postupovány i pohledávky před splatností. Postoupit pohledávku lze i za účelem splnění dluhu. Na základě písemné smlouvy může být totiž uzavřena dohoda, podle které uhradí dlužník svůj závazek postoupením pohledávky, kterou má ve svém majetku. Vzájemně protisměrné závazky, resp. pohledávky, si oba subjekty započtou a dorovnají již jen zbytek, přesah jedné pohledávky nad druhou. Příloha č. 2: Vzor oznámení o postoupení pohledávky Příloha č. 3: Vzor smlouvy o postoupení pohledávky 13

14 1.4.4 Prekluze Pojem prekluze vyjadřuje zánik pohledávky v důsledku neuplatnění práva, které bylo třeba uplatnit v určité době a tato doba marně uplynula. Pokud by dlužník prekludovaný dluh uhradil, byla by tato skutečnost posuzována jako plnění bez právního důvodu a jednalo by se ze strany věřitele o bezdůvodné obohacení. Dlužník by se mohl domáhat vrácení plnění. Prekludované právo nelze uplatnit u soudu. K zániku práva prekluzí dochází jen výjimečně a jsou to například tyto případy: 9 - zánik práva a povinnosti z cenové doložky 10, jestliže oprávněná strana svá práva neuplatní u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání zboží ( 475 obch. zák.), - jestliže je cena ve smlouvě o dílo určena na základě rozpočtu, který podle smlouvy nezaručuje úplnost nebo se považuje za nezávazný, zaniká zhotoviteli nárok na určení zvýšení ceny, jestliže nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny neoznámil bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu ( 547 odst. 6 obch. zák.), - jestliže je uzavřena smlouva o nájmu dopravního prostředku v obchodních vztazích, právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do šesti měsíců po vrácení dopravního prostředku ( 632 odst. 4 obch. zák.) Promlčení Někdy je prekluze práva zaměňována s promlčením 11, ovšem v tomto případě právo nezaniká, ale dochází k jeho oslabení. V případě, že promlčecí doba skutečně uplynula a povinný vznese námitku promlčení, je toto právo nevymahatelné, soud je nemůže přiznat. Jestliže dlužník promlčenou pohledávku zaplatí, má se za to, že platil existující dluh a nemůže se domáhat vrácení zaplacené částky. Právo na zaplacení ceny, odměny, provize a náhrady nákladů vynaložených podle smlouvy podléhá obecné promlčecí době, která je v obchodních závazkových vztazích čtyřletá. Pro vztahy, které jsou upraveny dle občanského zákoníku, platí tříletá obecná promlčecí doba. Smluvní strany nemohou uzavřít dohodu o kratší nebo delší promlčecí lhůtě, než je lhůta stanovená zákonem. Promlčecí doba začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno u soudu. U práva na plnění závazku je to ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním, tedy od doby splatnosti. Změna v osobě dlužníka nemá vliv na běh promlčecí doby. V praxi je běžné, že podniky v rámci inventarizačních prací při zjišťování skutečného stavu majetku posílají dlužníkům k odsouhlasení evidenci zůstatků pohledávek, což rozhodně nemá stejný účinek jako písemné prohlášení o uznání závazku podepsané 9 MACEK, J., TOMSA, M. Jak vymáhat pohledávky v obchodních vztazích? Ostrava: Montanex, Cenovou doložkou se rozumí ujednání ve smlouvě o podmínkách pro dodatečnou úpravu ceny. 11 Promlčení je pro obchodní vztahy upraveno v obchodním zákoníku v

15 osobou, která je oprávněna za společnost jednat. Jestliže tedy společnost (dlužník) uznala svůj závazek, běží nová čtyřletá promlčecí lhůta od tohoto uznání. Uznat závazek s tímto účinkem je možné i opakovaně, ale konečná promlčecí doba skončí vždy nejpozději po uplynutí 10 let, kdy začala běžet poprvé. Mezi další způsoby uznání závazku ze strany dlužníka patří placení úroku z dlužné částky a částečné plnění závazku Další způsoby zániku K zániku závazků může dojít na základě dalších právních skutečností: - odstoupením od smlouvy: z principu smluvní volnosti plyne, že smluvní strany se mohou kdykoliv dohodnout, že se smlouva ruší, - prominutím dluhu a vzdání se práva, - dohoda o novaci: dochází k nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, původní závazek zaniká, - dohoda o narovnání: účastníci jejím uzavřením upravují práva, která jsou mezi nimi sporná či pochybná, - zánikem závazku v důsledku zániku osoby dlužníka nebo věřitele: např. jde-li o právo omezené na jednu osobu, jinak přechází na právního nástupce, - zánikem závazku z rozhodnutí státního orgánu, - splynutí: závazek zaniká jestliže věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt. Jakékoli ujednání o zrušení závazku musí mít písemnou formu. Za neplatnou by se považovala dohoda, v níž by se někdo do budoucnosti vzdával práva, které by teprve mohlo vzniknout, např. práva na náhradu škody. 15

16 2 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Řízení pohledávek definuje Josef Valach v knize Finanční řízení podniku 12 jako činnosti podniků směřující k optimálnímu usměrňování jejich pohledávek. Jeho předmětem jsou objem pohledávek a jejich vývoj, struktura pohledávek podle různých kritérií, rentabilita (jejich výnosnost přisuzovaná jako přínos k čistému zisku), rovnoměrnost či nerovnoměrnost pohledávek, doba jejich splácení (inkasní lhůta pohledávek, likvidnost pohledávek (běžné, s prošlou lhůtou splatnosti, sporné, pochybné, nedobytné), subjekt pohledávek (výběr odběratelů, resp. dlužníků), rizika spojená s pohledávkami (pokles odbytu, resp. poptávky, platební neschopnost či nevůle odběratelů, spekulace, resp. podvody) a činnosti směřující k vymáhání pohledávek. Řízení pohledávek je řízením finančním. Pohledávky váží kapitál podniků a mají další finanční důsledky: pokud má podnik své peněžní prostředky zadrženy v pohledávkách, nemá možnost je aktivně využít a tím přichází o výnos z případné alternativní investice. Úkolem finančního řízení je na jedné straně zabezpečovat trvalou platební schopnost podniku tak, aby podnik byl vždy schopný dostát svým splatným závazkům a na straně druhé zajistit takovou úroveň rentability, která umožňuje vytvářet dostatečné finanční zdroje pro budoucí rozvoj podniku 13. Pohledávky ovlivňují majetkovou a finanční strukturu podniku, likviditu a tím současně finanční hospodaření firmy. Dopady existence pohledávek uvádí následující tabulka: Tabulka č. 1: Dopady existence pohledávek DOPADY EXISTENCE POHLEDÁVEK Pozitivní dopady Negativní dopady 1. vyšší prodeje podnikových výkonů 1. možné ohrožení likvidity podniku 2. získání nových zákazníků či trhů 2. nárůst finančních nákladů 3. udržení svých zákazníků a jejich rozvoj 3. riziko ztrát z nedobytných pohledávek Zdroj: Upraveno dle Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. Praha: C.H Beck, 2004 Smyslem řízení pohledávek není situace, kdy společnost nemá žádné pohledávky, ale stav, kdy náklady související s procesem řízení pohledávek jsou co nejnižší. Jejich celková výše je ovlivňována více položkami nákladů, což by pro samotný výpočet bylo zbytečně náročné, proto doporučuje I. Vozňáková ve své knize Efektivní řízení pohledávek uplatnění Paretova principu (20 na 80), tj. zásady garantující, že 80 % výsledků plyne z 20 % příčin, aplikováno na pohledávky 20 % druhů nákladů s velkou pravděpodobností zachytí asi 80 % objemu všech nákladů vztahujících se k řízení pohledávek. Sledování těchto nákladů umožní podniku nejenom analyzovat jednotlivé podskupiny nákladů, ale i jejich vývoj v čase. 12 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, REŽŇÁKOVÁ, M., ZINECKER, M. Finanční management: II. část. Brno: VUT Brno,

17 Příklady návrhu ukazatelů nákladů souvisejících s řízením pohledávek: 14 Výchozím absolutním ukazatelem může být celkový objem nákladů vztahujících se k řízení pohledávek N q. N q =N 1 +N 2 +N 3 N 1 náklady na prevenci N 2 náklady na monitorování N 3 náklady na vymáhání Poměrovým ukazatelem může být ukazatel definující změny celkových nákladů vztahujících se k řízení pohledávek v čase. Tento index změn nákladů se označuje I nq. Nq 1 I nq = Nq 0 Nq 1 objem nákladů vztahujících se k řízení pohledávek v běžném období Nq 0 objem nákladů vztahujících se k řízení pohledávek v minulém období Tento poměr umožňuje sledování nákladů vztahujících se k řízení pohledávek ve stanoveném období. Neodráží však možné změny výkonů daného podniku ve sledovaném období, proto je vhodné doplnit jej o výpočet indexu změny tržeb I n. No 1 I n = No 0 No 1 objem výkonů podniku v běžném období ve vhodných jednotkách (Kč, tuny, atd.) No 0 objem výkonů podniku v předcházejícím období ve stejných jednotkách Příklady dalších poměrových ukazatelů: - poměr celkových nákladů vztahujících se k řízení pohledávek k celkovým nákladům podniku, - poměr celkových nákladů vztahujících se k řízení pohledávek k tržbám, - poměr nákladů na prevenci k celkovým nákladům vztahujícím se k řízení pohledávek (u tohoto ukazatele se může očekávat zvyšující se hodnota). 14 Převzato z: VOZŇÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada Publishing, 2004, s

18 Jak ukáže následující obrázek, činnost řízení pohledávek jsem rozdělila do třech dimenzí, které spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Obrázek č. 2: Dimenze řízení pohledávek Řízení pohledávek Prevence Zdroj: Vlastní vyobrazení Monitorování Vymáhání Prevence je základem řízení pohledávek. Preventivní opatření se snaží zajistit, aby nevznikaly nedobytné nebo pozdě hrazené pohledávky tím, že je předem stanoven postup pro uzavírání obchodních kontraktů. Následně jsou pohledávky sledovány podle rozličných kritérií, což umožňuje podniku získat či rozšířit informace ohledně odběratelů a jejich platebního chování. Předcházení vzniku problémových pohledávek je jistě levnější, než jejich následné vymáhání, které nastupuje v okamžiku, kdy se nepodařilo zajistit, aby byly pohledávky uhrazeny včas. Tato opatření by měla být zakomponována už v prodejních procesech tak, aby se nemuselo příliš často přistupovat k vymáhání, které znamená nejen pozdě uhrazené pohledávky, ale také náklady s tímto vymáháním spojené. Se vznikem pohledávek se věřitel vystavuje riziku ztráty ve výši: - hodnoty výrobků, zboží, služeb a ušlé marži, - daně z přidané hodnoty, která musí být odvedena státu z vyfakturovaných dodávek, - daně z příjmů 15, která se odvádí z vyfakturovaných (ne inkasovaných) tržeb po odečtení nákladů vynaložených na dosažení příjmů. Pokud v podniku selžou preventivní opatření, zdroje informací a vymáhání pohledávek není úspěšné, případně je velmi náročné či zdlouhavé, je potřeba provést analýzu takto poskytnutého obchodního úvěru a zjištěné pochybení napravit zakomponováním přísnějších postupů pro obdobné okolnosti vedoucí ke vzniku takto problémových pohledávek. 15 Částečně a se značným zpožděním lze eliminovat vliv zdaněného výnosu tvorbou opravných položek k nedobytným pohledávkám. 18

19 2.1 Politika prevence pohledávek Součástí preventivních opatření v řízení pohledávek je systém hmotné zainteresovanosti pracovníků z odbytového oddělení, tedy těch, co přicházejí do přímého kontaktu s odběratelem. 16 Odbytové oddělení se snaží o co největší prodeje podnikových aktivit a mnohdy i bez ohledu na solventnost zákazníků, čemuž by právě tento systém mohl zabránit. Pravidla preventivního charakteru se nejčastěji zaměřují na: - poskytování obchodních (dodavatelských) úvěrů, - zajišťovací prostředky Obchodní úvěr Prodej na úvěr je jedním z podstatných faktorů zachování konkurenceschopnosti a prodejní úspěšnosti podniků. Podnik poskytuje svým odběratelům odklad splatnosti závazků, a tím poskytuje obchodní (dodavatelský) úvěr, který není explicitně úročen. Nicméně úrok za dobu splatnosti je součástí prodejní ceny a zahrnuje i určitou cenu kapitálu a prémii spojenou s rizikem nezaplacení. Vodítkem pro určení délky a úroku obchodního úvěru by měl být plán výdajů podniku, tzn. očekávaná potřeba peněz pro financování nákupu zásob, platby dodavatelům a náklady na případné cizí zdroje financování, které by bylo nutné získat na překlenutí případného nesouladu v likviditě podniku. V této souvislosti bych zároveň chtěla poukázat na riziko snížení solventnosti odběratele, které je tím vyšší, čím je delší doba splatnosti. Řízení dodavatelského úvěru je závislé na postavení odběratele a dodavatele na trhu, jakož i na situaci na trhu peněžním. Tím jsou možnosti jeho využívání ze strany odběratelů omezovány Prověření zákazníka 17 Smyslem prověřování zákazníkovy bonity je samozřejmě snaha vyhnout se nedobytným pohledávkám, které mohou přivodit krizové situace v hospodaření dodavatele, a zbytečně velkému podílu pozdě platících zákazníků. Ke zhodnocení důvěryhodnosti lze využít informací z externích zdrojů, ale i interní informace o zkušenostech s daným partnerem v minulosti. Takovými zdroji mohou být platební historie zákazníků v podnikovém informačním systému, referenční agentury, zprávy od prodejců nebo finanční analýza účetních výkazů. Řada informací je volně přístupná na internetu, například informace z obchodního rejstříku, rejstříku Ministerstva financí (ARES), burzy pohledávek, databáze dlužníků. Náklady na hodnocení by neměly přesáhnout efekt pečlivého oddělení rizikových zákazníků (potenciálních neplatičů), což je u malých objednávek těžko proveditelné. 16 REŽŇÁKOVÁ, M., ZINECKER, M. Finanční management: II. část. Brno: VUT, KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, s

20 Výsledkem tohoto kroku je stanovení parametrů pro poskytnutí úvěru, tzn. určení smluvních podmínek, které mohou zároveň zahrnovat i požadavky na zajištění pohledávky Úvěrový limit Účelem úvěrového limitu je stanovení určité maximální výše pohledávek za jedním odběratelem. Hranice úvěru by měla odpovídat nejvyšší možné částce, kterou při daných obchodních podmínkách a v libovolném okamžiku může odběratel dodavateli dlužit. Bývá zpravidla stanovena smluvně. Přidělení úvěrového limitu samo o sobě nezabrání vzniku pozdě uhrazených pohledávek, ale pokud zákazník potřebuje další dodávku a má vyčerpaný limit, musí zaplatit alespoň část svých dlužných faktur Smlouva a platební podmínky Kvalifikovaná příprava smluvních podmínek je základním předpokladem úspěšné realizace obchodu. Při sestavování smlouvy je třeba volit jednoznačné výrazy, musí v ní být správně určeny smluvní strany, přesně definován předmět plnění, povinnosti a práva obou smluvních stran. Dále je vhodné doplnit smlouvu o způsob, jakým budou řešeny případné spory včetně problémů s pozdní úhradou závazků. Platební podmínky jsou také předmětem smluvních ujednání. Většina společností bude dávat svým zákazníkům stejné platební podmínky, které jsou běžné v daném oboru, aby jejich nabídka nebyla méně výhodná než u konkurence, ale zároveň s ohledem na vlastní situaci v podobě nároků na financování své podnikatelské činnosti. Stanovení ceny a doby splatnosti jsou významnými body jednání při uzavírání obchodu. Cenu lze vyjádřit v jakékoliv existující měně 18, a to buď v pevné podobě, nebo vzorcem, pomocí kterého bude vypočítána konečná cena, popř. ji stanovit v určitém rozmezí. Podkladem pro úhradu dlužné částky je zpravidla faktura, ale může to být také vyúčtování nebo i jiný doklad. Dnem splatnosti se rozumí den připsání fakturované částky na účet dodavatele. Dohodou je možné sjednat platbu předem, tj. poskytnutí zálohy v celé výši nebo alespoň částečné úhrady. Tyto částky jsou zúčtovány při konečném vyúčtování. Platba předem patří mezi zajišťovací instrumenty, zvláště v případech, kdy má podnik s odběratelem špatnou zkušenost či je pro podnik neznámý. Způsob úhrady bývá většinou sjednán jako hotovostní nebo bezhotovostní (blíže viz podkapitola 1.4.1) Skonto za včasnější úhradu je nástrojem urychlení inkasa pohledávek. Dlužník má možnost zaplatit dříve než na konci úvěrového období, za což je mu poskytnuta určitá odměna v podobě snížení ceny. V praxi podniků je obvyklý způsob uhrazení plné ceny 18 Pokud se smluvní strany dohodnou na úhradě v cizí měně, doporučuje se doplnit smluvní ujednání o měnovou doložku, která zabezpečí minimalizaci rizika v podobě změny kursů a tím možné snížení prodejní ceny. 20

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více