EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1"

Transkript

1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je zaujmout posluchače pro studium předmětu, vysvětlit jeho význam a prezentovat předmět ekonomiky veřejného sektoru v návaznosti na obecnou ekonomickou teorii. Vymezit obsah předmětu a ukázat omezené možnosti tržního mechanismu (tržní selhání) a příčiny existence EVS. Seznámit posluchače se základními pojmy Ekonomiky veřejného sektoru. Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Úloha a funkce veřejného sektoru : - co je veřejný sektor, proč vzniká a jaká je jeho úloha, - příčiny tržního selhání a selhání vlády, - veřejný sektor, veřejné statky, veřejná volba, - veřejný sektor jako část národního hospodářství, - řízení veřejného sektoru, - veřejné statky a jejich zabezpečování veřejným sektorem, - externality Z 1. kapitoly knihy Veřejná správa a finance / Peková Pilný, str ,Praha, 1998 / Z 1 5.kapitoly knihy Veřejná ekonomie /Strecková Malý, str.3 72,Computer Press,1998 2/ Funkce a činnosti veřejné správy : - veřejná vláda a veřejná správa, - státní správa, - územní samospráva, - obec základní článek územní samosprávy, - postavení obcí v České republice Z 2. kapitoly knihy Veřejná správa a finance / Peková Pilný, str ,Praha, 1998 / Z 1 5.kapitoly knihy Veřejná ekonomie /Strecková Malý, str.3 72,Computer Press,1998 Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - Preciznímu definování základních pojmů a jejich správné interpretaci. Věnujte pozornost aktuálním změnám v systému řízení národního hospodářství České republiky, zejména vzniku orgánů vyšších územně samosprávných celků. - Na základě toho pak odlišení pozitivního a normativního přístupu v EVS - Příčiny existence veřejného sektoru

2 K tomu si prostudujte následující text: Normativní a pozitivní přístup jsou dva odlišné pohledy na ekonomický systém: - Pozitivní přístup zkoumá ekonomické otázky jako součást problému všeobecné ekonomické rovnováhy, kdy optimum dosahujeme právě tehdy, když se rovnají mezní efekty alokace zdrojů. (Při rozhodování o přeměně výstupů ve vstupy se podřizujeme pravidlům všeobecné ekonomické rovnováhy, aniž bychom brali v úvahu nějaké vnější mimoekonomické požadavky týkající se např. spravedlivějšího rozdělení bohatství apod.) - Normativní přístup přistupuje k řešení ekonomických problémů (konkrétně pak alokace zdrojů) na základě určité představy o tom, jak by měla být zajištěna určitá míra spravedlnosti, vychází přitom z určité koncepce morálních hodnot. (Při rozhodování a přeměně výstupů ve vstupy bereme v úvahu mimoekonomická kritéria, resp. požadavky, které nevyplývají z dosahování všeobecné ekonomické rovnováhy.) V případě pozitivního přístupu nejdříve zjistíme, proč samotný tržní mechanismus neumožňuje pořízení daného statku v množství odpovídajícím podmínkám všeobecné rovnováhy a následně hledáme mechanismy (které se neobejdou bez veřejné volby, které však umožňují projevení preferencí), které by danou situaci přiblížily stavu Paretova optima (tj. situaci, kdy nelze zvýšit užitek kohokoli, aniž by se snížil užitek kohokoli jiného). Uplatnění pozitivního přístupu umožňuje, aby se vyjevily preference obyvatelstva i všech ekonomických subjektů (a nedocházelo ke ztrátě informací o těchto preferencích), aby investice do veřejného sektoru byly co nejvíce individuálně návratné a tudíž aby se snižovala míra nedobrovolnosti, pokud se týká výběru těchto prostředků (každý ví, co za co dostává). Avšak ani pozitivnímu ani normativnímu přístupu se zatím nepodařilo prezentovat svůj vlastní, ucelený a logický výklad ekonomických souvislostí a vztahů, odehrávajících se ve sféře veřejného sektoru. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů (jejichž pochopení je vzhledem k jejich abstraktnosti obtížné): - veřejný sektor, veřejná volba, veřejné statky - Paretovo optimum v návaznosti na jeho použití k odlišení pozitivního a normativního přístupu Do svého vnitřně akceptovaného slovníku zařaďte následující pojmy: - trh, tržní mechanismus, selhání trhu - veřejná volba, hlasování hlasy, selhání státu (veřejné volby) - územní samospráva a její charakteristika Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Mít přehled o oblastech, které spadají pod veřejný sektor, u každé z nich zdůvodnit, proč zde selhává tržní mechanismus, zda se problémy v této oblasti řeší na základě normativního či pozitivního přístupu. Aktuální význam ekonomie veřejného sektoru

3 Ekonomie veřejného sektoru je nesmírně aktuální teoretickou disciplínou vzhledem k tomu, že v celém ekonomickém systému (nejen v zemích s nejvyspělejším ekonomickým systémem, ale i u nás, resp. v celé globální ekonomice) probíhá změna zásadního historického významu: konstituování kvartérního sektoru jako dominantního sektoru ekonomiky. Tato změna je srovnatelná s průmyslovou revolucí, která nad tehdy dominantním sektorem zemědělství vytvořila zcela nový ekonomický sektor průmyslu. Podobně je tomu i nyní, kdy nad materiální ekonomikou vzniká sektor, který produkuje a uchovává lidské schopnosti (školství, zdravotnictví, informatika, kultura, některé složky sociální politiky apod.) a který působí zpětně na ekonomiku jako rozhodující produkční sektor. Jedná se o mnohem významnější změnu než přesun těžiště ekonomiky do oblasti služeb, tj. tzv. terciární ekonomiky (která dnes ve vyspělých zemích dosahuje až 70% podílu). Zejména vzhledem k tomu, že na rozdíl od terciálního sektoru (jehož vznik byl průmyslovou revolucí umožněn) má kvartérní ekonomika produkční funkci (působí na akumulaci lidského kapitálu, který se tak stává rozhodujícím výrobním faktorem). Tato zcela zásadní historická přeměna, které jsme a vy budete v nejbližších desetiletích svědky, ale zejména aktivními účastníky, v nových kontextech nastoluje otázku vztahu trhu a státu (tržního a netržního zprostředkování), především pak: - otázku vývoje trhu a jeho působnosti (pod vlivem probíhajících změn dochází a bude docházet i k vývoji trhu), - otázku produktivního charakteru spotřeby domácností. Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: F.Nahodil: Ekonomika veřejného sektoru, skripta VŠFS, Praha 2003 Y. Strecková, I. Malý Veřejná ekonomie 1998 Y.Strecková, Teorie veřejného sektoru, ESF MU, Brno,1997 B. Hamerníková, K. Kubátová Veřejné finance 1999 Brůna M., Veřejná správa, INS, Praha, 1998 J. Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru, Grada, 1997 R.Valenčík,Lidský kapitál a kapitálový trh,praha 2001 Samuelson,P.Nordhaus W., Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991 Musgrave,R.A.,Musgraveová,P.B.:Veřejné finance v teorii a praxi,management Press,Praha,1994 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Co jsou veřejné statky? Co je tzv. externalita? - Patří obrana státu do veřejného sektoru? Proč? - Patří důchodové zabezpečení do veřejného sektoru? Proč? - Patří řešení bytové problematiky do veřejného sektoru? Proč? - Charakterizujte postavení státní správy. - Charakterizujte investiční strategii obce a její dopad do rozpočtu.

4 Metodický list č. 2 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do teorie veřejných financí. Cíl: Seznámit posluchače s předmětem studia teorie veřejných financí neboli fiskální teorie, který prošel ve dvacátém století značným vývojem a to směrem od úžeji pojatých státních financí k širokému chápání rozmanitých finančních vztahů, probíhajících ve veřejné rozpočtové soustavě na všech stupních veřejné správy. Dále prezentovat základní funkce ekonomiky veřejného sektoru:. alokační. redistribuční. stabilizační Přispět do diskuse k otázce proč ekonomie nenabízí jednotný a všeobecně přijatelný obraz toho, co se odehrává v oblasti veřejných financí. Nastínit problematiku sociálních investic (řešení problémů vyplývajících z bariéry rozpočtového omezení domácností) Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Veřejné finance vymezení základních pojmů a vazeb : - příčiny rozvoje veřejného financování a veřejného sektoru, - paretovské optimum jako stav ekonomiky, - vazby mezi argumenty, funkcemi a principy v rámci veřejných financí, - charakteristika tzv. magického čtyřúhelníku - vývoj ekonomického myšlení v oblasti veřejných financí a ekonomiky veřejného sektoru. Z 1. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.:, str ,Praha, 1999 / 2/ Makro a mikroekonomické aspekty analýzy veřejných financí a veřejného sektoru: - makroekonomické a mikroekonomické příčiny tržního setkání, - hlavní problémy makroekonomické analýzy, - problémy krátkodobé a dlouhodobé fiskální nerovnováhy, - substituční a důchodový efekt, K danému dílčímu tématu si prostudujte příslušné pasáe : Z 1. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková,B.,Kubátová K. str ,Praha, 1999 / Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - uplatnění obecných tezí, poznatků a modelů rozpracovaných v rámci makroekonomie a mikroekonomie v rámci veřejných financí a ekonomiky veřejného sektoru, - konflikt mezi rovností a efektivností jako největší sociálně ekonomické dilema, - proč selhává tržní mechanismus v případě existence monopolu (zejména lokálních síťových

5 monopolů), Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů (jejichž pochopení je vzhledem k jejich abstraktnosti obtížné): - Vymezení základních principů, na kterých se zakládají specifické finanční vztahy a operace, probíhající v rámci veřejných financí. - Návazně na to uvědomit si i další příčiny existence veřejného sektoru spojené s jeho alokační funkcí. Do svého vnitřně akceptovaného slovníku zařaďte následující pojmy: - veřejné finance státní nebo municipální, - fiskální teorie nebo teorie veřejných financí, - trní selhání a fiskální funkce, - základní principy veřejných financí, - selhání vlády, - smíšená ekonomika, - pozitivní a negativní externality, - makro a mikroekonomické aspekty veřejných financí, - normativní a pozitivní přístup k veřejným financím. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Umět definovat předmět studia teorie veřejných financí a vysvětlit v čem spočívá tzv. dichotomie veřejných financí a ekonomiky veřejného sektoru, klasifikovat veřejné statky z hlediska příčin existence veřejného sektoru, navrhnout optimální způsoby řešení problematiky jejich zabezpečení, ukázat praktický kontext (porovnat stávající praktické řešení problematiky s teoretickými východisky). Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: F.Nahodil: Ekonomika veřejného sektoru, skripta VŠFS, Praha 2003 Y. Strecková, I. Malý Veřejná ekonomie 1998 Y.Strecková, Teorie veřejného sektoru, ESF MU, Brno,1997 B. Hamerníková, K. Kubátová Veřejné finance 1999 Brůna M., Veřejná správa, INS, Praha, 1998 J. Stieglitz, Ekonomie veřejného sektoru, Grada, 1997 R.Valenčík,Lidský kapitál a kapitálový trh,praha 2001 Samuelson,P.Nordhaus W., Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991 Musgrave,R.A.,Musgraveová,P.B.:Veřejné finance v teorii a praxi,management Press,Praha,1994 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Vyjmenujte základní pojmy veřejných financí a pokuste se o jejich charakteristiku.. - Co je příčinou rozvoje veřejných financí a veřejného sektoru? - Proč dochází k modifikaci čistě tržního charakteru ekonomiky v průběhu minulého století a co je charakteristické pro tzv, smíšenou ekonomiku z pohledu veřejných financí a ekonomiky veřejného sektoru?

6 - Charakterizujte vývoj fiskální teorie u nás. - Je možné nahlížet na poslední období ve vývoji fiskální teorie jako na období zrodu nového paradigmatu ekonomie v této oblasti?

7 Metodický list č. 3 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Veřejné výdaje a analýza jejich efektivnosti. Cíl: - Vymezení a definování základních pojmů souvisejících s veřejnými výdaji, typologie a - klasifikace těchto výdajů. - Makro a mikroekonomické aspekty a vlivy veřejných výdajů, veřejných projektů či veřejných - výdajových programů. - Rozbor faktorů ovlivňujících objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů. - Uplatnění střednědobých výhledů v rozpočtování. - Charakteristika efektivnosti veřejných výdajů, veřejných projektů a výdajových programů - Stanovení konkrétních postupů a metod analýzy efektivnosti Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Veřejné výdaje, veřejné projekty a veřejné výdajové programy : - Druhy veřejných výdajů a jejich klasifikace, - makro a mikroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů, - faktory ovlivňující objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů, - trendy ve vývoji objemu a struktury veřejných výdajů Ze 4. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.,str ,Praha, 1998 / 2/ Analýza efektivnosti veřejných výdajů, veřejných projektů a veřejných výdajových programů : - efektivnost veřejných výdajů, veřejných projektů a veřejných výdajových programů, - metody analýzy efektivnosti veřejných výdajů, veřejných projektů a veřejných výdajových programů, - projevy neefektivnosti ve veřejném sektoru, - účinnost, účelnost a hospodárnost Ze 4. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.,str ,Praha, 1998 / Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - Veřejné výdaje ve srovnání s veřejnými projekty a veřejnými výdajovými programy. - Spotřební a investiční charakter vládních výdajů. - Deficitní financování veřejných výdajů. - Funkce fiskální politiky. - Efekt fiskální iluze.

8 Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů (jejichž pochopení je vzhledem k jejich abstraktnosti obtížné): - Makroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů. - Redistribuční dopady veřejných výdajů. - Důchodový a substituční efekt veřejných výdajů. - Optimalizace rozpočtového procesu K tomu si podrobně prostudujte následující text: Při podrobnějším zkoumání se ovšem ukazuje, že čistě redistribuční funkce veřejného sektoru je užší, než se uvádí, resp. než se na první pohled zdá. Uveďme si konkrétní příklady toho, kdy sociální dávky plní alokační (nikoli redistribuční) funkci: 1/ Výdaje na vzdělání: Individuální návratnost se dosahuje formou zvýšeného příjmu těch, kterým je vzdělání poskytováno. Státní financování vzdělání (zejména vyššího) neplní solidární funkci, ale odstraňuje selhání, resp. nevyvinutost kapitálového trhu v tom smyslu, že překonává bariéru rozpočtového omezení domácnosti při investování do vzdělání svých členů. (V případě dokonale fungujícího kapitálového trhu by tato bariéra neexistovala.) 2/ Výdaje na pro populační politiku. 3/ Sociální dávky v nezaměstnanosti a na rekvalifikace. Apod. Ve výše uvedených případech mají sociální dávky investiční charakter, nahrazují nedokonalosti kapitálového trhu a jejich hlavní funkce spočívá v překonání bariéry rozpočtového omezení domácností při investování do lidského kapitálu. (Za určitých podmínek by funkci zprostředkování investic do těchto oblastí mohl plnit i kapitálový trh.) Čistě redistribuční funkce veřejného sektoru se tak projevuje zejména v případě penzijních dávek - starobních, vdovských, sirotčích, invalidních důchodů a v případě určité části výdajů na zdravotní péči. I tato čistě redistribuční funkce penzijních dávek nevybočuje z principu všeobecné ekonomické rovnováhy v takové míře, jak se dříve zdálo, a není vyloučeno, že i ona bude moci být (alespoň v nejobecnější rovině) řešena v rámci pozitivního přístupu. (To má svůj význam - všude tam, kde se ponechává prostor normativnímu přístupu, tam se také otevírá prostor pro politizování problémů a následné komplikace praktické realizace veřejné volby.) Jedná se o následující: 1/ Výdaje v podobě penzijních dávek plní preventivní funkci, kterou můžeme chápat jako funkci alokační. K tomu: Pokud by i těm občanům, kterým jsou sociální dávky poskytovány nenávratně, nebyly tyto dávky poskytovány, docházelo by ke vzniku různých forem deviantního chování, odstraňování jehož důsledků by mohlo být pro společnost mnohem nákladnější, než zabezpečení podmínek pro důstojný společenský život. 2/ Výdaje v podobě penzijních dávek plní pojišťovací funkci, přičemž pojištění je statek jako každý jiný. K tomu: Systémy sociálního zabezpečení tak můžeme z tohoto hlediska chápat i jako systémy, v rámci nichž je poskytováno pojištění proti rizikům nejrůznějšího druhu jako zvláštní druh poručnického statku. Penzijní dávky nejrůznějšího druhu pak můžeme chápat jako dávky

9 vyplácené v rámci všeobecného systému pojištění vůči všem možným rizikům, které způsobují, že si člověk dočasně či trvale není schopen vlastní aktivitou a z vlastních zdrojů zabezpečit sociálně únosné životní podmínky. Do svého vnitřně akceptovaného slovníku zařaďte následující pojmy: - Redistribuční a stabilizační funkce. - Transfery. - Návratnost a nenávratnost sociálních výdajů, investiční a neinvestiční charakter sociálních výdajů. - Strukturální a cyklické výkyvy v ekonomice. - Důchodový a substituční efekt veřejných výdajů. - Faktory objemu, struktury a dynamiky veřejných výdajů. - Ukazatele dynamiky veřejných výdajů. - Kriteria třídění projektů a programů. - Alokační pareto - efektivnost - Efektivnost veřejných výdajů a optimální rozpočtový proces - Hospodárnost / rentabilita / versus účelnost a účinnost veřejných výdajů, projektů a programů Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Umět se orientovat v současných diskusích týkajících se vynakládání veřejných výdajů,veřejných projektů a výdajových programů. Formulovat úlohu ekonomické analýzy při posuzování efektivnosti veřejných projektů a výdajových programů. Osvojit si v prvním přiblížení makroekonomickou problematiku fiskální politiky státu. Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: F.Nahodil, Ekonomika veřejného sektoru, skripta VŠFS, Praha 2003 Y. Strecková, I. Malý Veřejná ekonomie 1998 Y.Strecková, Teorie veřejného sektoru, ESF MU, Brno,1997 B. Hamerníková, K. Kubátová Veřejné finance 1999 Brůna M., Veřejná správa, INS, Praha, 1998 J. Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru, Grada, 1997 R.Valenčík,Lidský kapitál a kapitálový trh,praha 2001 Samuelson,P.Nordhaus W., Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991 Musgrave,R.A.,Musgraveová,P.B.:Veřejné finance v teorii a praxi,management Press,Praha,1994 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Definujte veřejné výdaje, veřejné výdajové projekty a programy a objasněte jejich společné a rozdílné charakteristiky. - Jaké jsou základní prvky veřejných výdajů a v čem spočívají rozdíly mezi nimi? - Jaké základní ukazatele a jaké důležité proporce mají největší vypovídací schopnost o dynamice

10 veřejných výdajů? - Jaké jsou nejdůležitější trendy ve vývoji veřejných výdajů? - Definujte pojem efektivnost a charakterizujte jeho podstatu v intencích paretovského optima. Jaké jsou definiční rozdíly mezi alokační a produkční efektivností? - Lze v případě efektivnosti veřejných výdajů, veřejných výdajových projektů a prgramů rozlišovat kromě jejich rentability i další hlediska? V jaké posloupnosti by se měla uplatňovat různá kriteria analýzy ve sféře veřejných výdajů?

11 Metodický list č. 4 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Veřejné příjmy. Cíl: Při úvahách o příjmech veřejných rozpočtů si většina z nás představí daně. Ačkoliv daně skutečně tyto rozpočty převážně naplňují, nejsou jedinými finančními zdroji, s kterými mohou vlády počítat. Výklad se zaměří na : - vymezení druhů veřejných příjmů, - klasifikace daní, - klasifikace veřejných poplatků, Rozložení tematického celku do dílčích témat : 1/ Veřejné příjmy : - veřejné příjmy a daně vymezení základních pojmů, - daňová pravomoc a daňové určení, - klasifikace veřejných příjmů, - další klasifikace daní, - veřejné poplatky, - závazná klasifikace příjmů státního rozpočtu. Ze 7. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.,str ,Praha, 1998 / 2/ Úvod do daňové teorie : - daňové principy - spravedlnost daní - efektivnost daní - administrativní náklady zdanění Ze 7. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.,str ,Praha, 1998 / Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - Daně důchodové a daně majetkové. - Rozdělení daní na daně valorické a daně specifické. - Závazná pravidla rozpočtové skladby. Do svého vnitřně akceptovaného slovníku zařaďte následující pojmy: - Požadavky kladené na daně. - Základní daňové principy spravedlnost a efektivnost. - Vztahy mezi spravedlností a efektivností. - Daňová incidence.

12 Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Porozumět tvorbě příjmové stránky státního rozpočtu. Daň a poplatek chápat z hlediska strany poplatníka a zároveň z hlediska veřejného sektoru, neboť obě tyto strany určují charakter platby. Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: F. Nahodil: Ekonomika veřejného sektoru, skripta VŠFS, Praha 2003 Y. Strecková, I. Malý Veřejná ekonomie 1998 Y.Strecková, Teorie veřejného sektoru, ESF MU, Brno,1997 B. Hamerníková, K. Kubátová Veřejné finance 1999 Brůna M., Veřejná správa, INS, Praha, 1998 J. Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru, Grada, 1997 R.Valenčík,Lidský kapitál a kapitálový trh,praha 2001 Samuelson,P.Nordhaus W., Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991 Musgrave,R.A.,Musgraveová,P.B.:Veřejné finance v teorii a praxi,management Press,Praha,1994 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Podle jakých hledisek lze třídit veřejné příjmy a daně? - Je daň z kapitálových výnosů běžná nebo kapitálová? Vysvětlete proč? - Uveďte příklady, kdy soukromá nezisková organizace může plnit funkci ekonomiky veřejného sektoru lépe než státní či veřejná organizace. Proč? - Jaké hlavní principy správného zdanění znáte? - Vysvětlete, proč je princip daňové všeobecnosti teoreticky obsažen v principu daňové spravedlnosti a v principu efektivnosti. Zamyslete se nad tím, proč všechny ostatní daňové principy je možné vysvětlit prostřednictvím dvou hlavních daňových principů.

13 Metodický list č. 5 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Rozpočtová a fiskální politika úvod do problematiky. Cíl: Otázkám rozpočtové a fiskální politiky jsou věnovány speciální kurzy a speciální učební texty. Rozpočtová a fiskální politika mají mnoho společného ale existuje i řada odlišností. Výklad bude zaměřen zejména na : - vymezení základních pojmů souvisejících s rozpočtovou a fiskální politikou. - charakteristika jejich základních prvků,nástrojů a dopadů - vybrané problémy interpretace těchto politik - charakteristiku pojmů krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha - vymezení důležitých trendů v této oblasti Hlavním cílem rozpočtové politiky je uvést příjmy a výdaje do vzájemného souladu, to znamená vybilancovat je. Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Úvod do problematiky rozpočtové a fiskální politiky : - vymezení základních pojmů, - cíle rozpočtové politiky vlády, - úvod do problematiky fiskální politiky - vývoj názorů na fiskální politiku ve druhé polovině minulého století Z 10. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.,str ,Praha, 1998 / 2/ Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha : - krátkodobá fiskální nerovnováha, - dlouhodobá fiskální nerovnováha, - současný stav v oblasti rozpočtového deficitu a veřejné zadluženosti. Z 10. kapitoly knihy Veřejné finance / Hamerníková B.,Kubátová K.,str ,Praha, 1998 / Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - Vztahy a nástroje, které se odehrávají v rámci veřejné rozpočtové soustavy. - Rozpočtový proces jako cyklický proces. - Statický a dynamický pohled na veřejný rozpočet. - Názory na účelnost a účinnost fiskální politiky.

14 Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů (jejichž pochopení je vzhledem k jejich abstraktnosti obtížné): - fiskální multiplikátory - expanzivní versus restriktivní fiskální politika - charakter a účinnost fiskální politiky - krátkodobá fiskální nerovnováha - jednosměrná kauzalita vztahu mezi schodkem rozpočtu a veřejným dluhem - monetizace deficitu a monetizace veřejného dluhu Do svého vnitřně akceptovaného slovníku zařaďte následující pojmy: - rozpočtové hospodaření - rozpočtové provizorium - pokladní plnění rozpočtu - veřejný rozpočet státní, místní, obecní - domácí dluhová past - veřejný dluh státní / vládní dluh / - emisní financování - různé způsoby financování schodků - negativní vládní úspora Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: - Umět vysvětlit v čem spočívá tzv. krátkodobá finanční nerovnováha. Jaké situace mohou přitom vzniknout mezi veřejnými příjmy a veřejnými výdaji? - Charakterizovat důležité pojmy související s rozpočtovým hospodařením státu, města nebo obce. - Jaké jsou zásady efektivního hospodaření? - Umět definovat a charakterizovat rozpočtový proces a jak jsou v rámci tohoto procesu uplatnitelné základní poznatky teorie veřejné volby, teorie byrokracie, postupy analýzy efektivnosti veřejných výdajů, projektů a programů případně daňové teorie. Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: F.Nahodil, Ekonomika veřejného sektoru, skripta VŠFS, Praha 2003 Y. Strecková, I. Malý Veřejná ekonomie 1998 Y.Strecková, Teorie veřejného sektoru, ESF MU, Brno,1997 B. Hamerníková, K. Kubátová Veřejné finance 1999 Brůna M., Veřejná správa, INS, Praha, 1998 J. Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru, Grada, 1997 R.Valenčík,Lidský kapitál a kapitálový trh,praha 2001 Samuelson,P.Nordhaus W., Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991 Musgrave,R.A.,Musgraveová,P.B.:Veřejné finance v teorii a praxi,management Press,Praha,1994

15 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Definujte pojem veřejný rozpočet a rozeberte různé možné přístupy k tomuto pojmu. - Jaké technické problémy souvisejí s rozpočtovým hospodařením státu? Vyjmenujte je a charakterizujte je. - Vymezte podstatu fiskální politiky a uveďte rozdíly mezi touto politikou a rozpočtovou politikou - Vysvětlete rozdíly mezi hrubým a čistým domácím dluhem, vnějším a vnitřním dluhem. - Jaké teoretické názory panují v oblasti veřejného dluhu?

16 Metodický list pro šesté soustředění kombinovaného studia EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Financování veřejné správy rozpočtová soustava. Cíl: Vysvětlit postavení a vazby tematického celku v rámci předmětu Ekonomika veřejného sektoru, dát představu o jeho vnitřní struktuře a objasnit základní pojmy. Zaměříme se zejména na : - charakteristiku a strukturu rozpočtové soustavy - charakteristiku veřejných rozpočtů a dalších fondů v rozpočtové soustavě - specifiku státního rozpočtu a rozpočtu obcí a vazbu mezi nimi - financování potřeb institucí ve veřejné správě Rozložení tematického celku do dílčích témat: 1/ Veřejný rozpočet. - rozpočtová soustava - pojetí a funkce veřejného rozpočtu - rozpočtový proces - rozpočtová soustava v ČR Ze 3. kapitoly knihy Veřejná správa a finance / Peková Pilný, str ,Praha, 1998/ 2/ Státní rozpočet a rozpočet obce. - charakteristika státního rozpočtu - příjmy státního rozpočtu - výdaje státního rozpočtu - charakteristika rozpočtu obce - příjmy a výdaje rozpočtu obce - mimorozpočtové fondy obce - veřejné rozpočty a úloha územních finančních orgánů v ČR Ze 3. kapitoly knihy Veřejná správa a finance / Peková Pilný, str ,Praha, 1998 / Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: Vnitřní státoprávní upořádání státu a rozpočtová soustava Mimorozpočtové účelové fondy jako součást rozpočtové soustavy. Alokační, redistribuční a stabilizační funkce veřejného rozpočtu. Fáze tvorby rozpočtu. Příjmy obecních rozpočtů. Rozpočtové zásady.

17 Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: Rozpočtová opatření Střednědobé rozpočtové plánování, rozpočtová prognóza. Rozpočtová pravidla Struktura příjmů a výdajů státního rozpočtu, běžné, kapitálové a ostatní. Běžné příjmy a výdaje Do svého vnitřně akceptovaného slovníku zařaďte následující pojmy: Rozpočtové určení Střednědobá a dlouhodobá rozpočtová prognóza Rozpočtová zásada publicity. Dotace. Přerozdělování Financující operace Poukázky na slubu vouchers. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli: Pochopit význam problematiky daného tematického celku v jeho širších souvislostech pro oblast ekonomiky veřejného sektoru a zvládnout daná dílčí témata vč. pojmosloví v rámci daného celku. Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: F.Nahodil, Ekonomika veřejného sektoru, skripta VŠFS, Praha 2003 Y. Strecková, I. Malý Veřejná ekonomie 1998 Y.Strecková, Teorie veřejného sektoru, ESF MU, Brno,1997 B. Hamerníková, K. Kubátová Veřejné finance 1999 Brůna M., Veřejná správa, INS, Praha, 1998 J. Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru, Grada, 1997 R.Valenčík,Lidský kapitál a kapitálový trh,praha 2001 Samuelson,P.Nordhaus W., Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991 Musgrave,R.A.,Musgraveová,P.B.:Veřejné finance v teorii a praxi,management Press,Praha,1994 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): Co je závěrečný účet? Které jsou hlavní úkoly příjmů veřejného rozpočtu? Co je finanční investování a způsoby omezení jeho rizik? Charakterizujte státní mimorozpočtové fondy. Charakterizujte náplň činnosti územních finančních orgánů. Co komunální leasing a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Základy veřejných financí

Základy veřejných financí Základy veřejných financí Vyučující: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 Kontakt: Krebs@vse.cz Cíl: První soustředění bude teoretickým úvodem do problematiky. Cílem je seznámit studenty s vymezením disciplíny "sociální politika", s jejím

Více

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů

Více

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Magisterské studium: 2 konzultace po 3 hodinách a 2 konzultace po 2 hodinách Způsob ukončení předmětu: Zkouška a zápočtový test Cílem předmětu je přispět k pochopení současného významu informačních systémů

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Mezinárodní finanční trhy Metodický list č.1 Název tématického celku: Mezinárodní finanční trhy Cíl: základním cílem tohoto tématu je charakterizovat

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

Obsah. Předmluva autora... VII

Obsah. Předmluva autora... VII Předmluva autora.................................................. VII 1. Člověk v tržním systému............................................. 1 1.1 Ekonomie věda o lidském jednání..................................

Více

8. téma: Prostorové aspekty veřejných financí (fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance)*) **) VIII **)

8. téma: Prostorové aspekty veřejných financí (fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance)*) **) VIII **) 8. téma: Prostorové aspekty veřejných financí (fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance)*) **) 8.1. Prostorové aspekty veřejných financí Fiskální federalismus 8.2. Fiskální decentralizace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Financování sektorové politiky financování obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám. Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš

VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám. Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš 1. Definujte pojem veřejná správa. Otázka č. 1 2. Vysvětlete rozdíl mezi vrchnostenskou a nevrchnostenskou veřejnou správou.

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady.

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 2. Z jakých příčin dochází k selhání vlády. Jak jednotlivá vládní selhání ovlivní zavedení RIA (Regulatory Impact Assessment)?

Více

Dnešní Šanghaj 13 mil. obyvatel

Dnešní Šanghaj 13 mil. obyvatel Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 5 Hospodářská politika v tržní ekonomice. Efektivnost. Příčiny a funkce veřejného sektoru a role státu v ekonomice Otázka

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Aktuální otázky veřejných financí

Aktuální otázky veřejných financí VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list č. 1 pro magisterské studium předmětu Aktuální otázky veřejných financí Název tématického celku: Aktuální problémy veřejných financí v ČR optikou

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy práva Metodický list číslo I. Název tématického celku: Právo, právní normy, prameny práva Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku 2 navazuje na Zdroje financování podniku 1a

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

Metodický list Finanční a rozpočtové právo 1 (ZS 2005)

Metodický list Finanční a rozpočtové právo 1 (ZS 2005) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a rozpočtové právo 1, 2 (2005/2006) Metodický list Finanční a rozpočtové právo 1 (ZS 2005) Název tématického celku: Základy finančního práva Tematický

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1. Pojem rozpočtového práva 2. Systém rozpočtového práva 3. Postavení rozpočtového práva v systému práva 4. Prameny rozpočtového

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

OTÁZKY K ABSOLUTORIU

OTÁZKY K ABSOLUTORIU OTÁZKY K ABSOLUTORIU PŘEDMĚT: EKONOMIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 1. Národní hospodářství. 1.1. Vysvětlete pojem národní hospodářství a jeho členění. 1.2. Popište koloběh v národním

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b)

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b) TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra tělesné výchovy Studentská 2, Liberec 461 17 tel.: +(420) 485 355 121 URL: www.ktv.fp.tul.cz Sportovní management - otázky

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

B_VF Veřejné finance. Úvodní blok. Úvod. Studijní cíle předmětu

B_VF Veřejné finance. Úvodní blok. Úvod. Studijní cíle předmětu B_VF Veřejné finance Úvodní blok Úvod Veřejné finance jsou předmětem určeným pro studenty bakalářského stupně studia zakončeným zkouškou a navazujícím na předmět Makroekonomie. Jde o poměrně široce dimenzovanou

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. Anotace předmětu Auditing Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky

Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky Doc. Ing.Lubomír Civín, CSc. MBA Bankovní ins:tut vysoká škola, Praha Osnova Úvod do studia mezinárodních

Více

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro 3. ročník denního studia, obor Národní hospodářství akademický rok 2012 2013 EKONOMIE

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro 3. ročník denního studia, obor Národní hospodářství akademický rok 2012 2013 EKONOMIE Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro 3. ročník denního studia, obor Národní hospodářství akademický rok 2012 2013 EKONOMIE Doporučení studentům: Otázky z předmětu Ekonomie jsou převážně formulovány

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Matematika a ekonomické předměty

Matematika a ekonomické předměty Matematika a ekonomické předměty Bohuslav Sekerka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Postavení matematiky ve výuce Zaměřím se na výuku matematiky, i když jsem si vědom, toho, že by měl být

Více

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT 1 * VEŘEJNÁ SPRÁVA Název tematického celku: Metodický list č. 1 VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Rozložení tematického

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Matematické modely v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Matematické modely v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Matematické modely v pojišťovnictví Název tématického celku: Modely teorie poptávky Cíl: Podat základní přehled o modelech poptávky po

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc).

Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu MST a TRAS (Bc). Management a ekonomika ve sportu Studijní program:

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Teorie her proč využívat hry? Hry a rozhodování varianty her cíle a vítězné strategie (simulační) Modely Operační hra WRENCH Cv. Katedra hydromeliorací a

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Rozhodování o veřejných výdajích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

NOVÉ, INSPIRUJÍCÍ UČEBNICE EKONOMIE

NOVÉ, INSPIRUJÍCÍ UČEBNICE EKONOMIE né problematiky prakticky nemožné. Všichni se ale zcela určitě shodneme v názoru, že je velká škoda, že se M. Sojkovi nesplnil jeho velký sen napsat analogickou práci o vývoji metodologie ekonomické vědy.

Více

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Dny malých obcí - Vyškov Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2010 Jan Zikl Meziroční srovnání vývoje daňových příjmů obcí Rok (R) Daňové příjmy celkem skutečnost

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Ekonomie a světová ekonomika

Ekonomie a světová ekonomika Ekonomie a světová ekonomika ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsah: 1. Úvod do ekonomie... 2 2. Trh a jeho charakteristika...

Více

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol.

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol. 009 LSt, S1 Jt III Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice Anna Kadeřabková a kol. Obsah Souhrnné výsledky analýzy 17 1. Kvalitativní konkurenceschopnost (Anna Kadeřabková, Lenka Gregorová)

Více

Veřejné statky. II. Blok Veřejné statky. Veřejné statky

Veřejné statky. II. Blok Veřejné statky. Veřejné statky Veřejné statky II. Blok Veřejné statky Charakteristika veřejných statků Dělení veřejných statků Podmínka efektivní nabídky veřejných statků Veřejné statky Statky (zboží a služby), které poskytuje veřejný

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

1. dílčí téma: Úvod do teorie her a historie

1. dílčí téma: Úvod do teorie her a historie Cíl tematického celku: Cílem tohoto tematického celku je seznámit se se základy teorie her, její historií proniknout do matematických základů. Tento tematický celek je rozdělen do následujících dílčích

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Název: Diagnostické postupy při hodnocení podnikatelské výkonnosti firem Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Anna

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 8 8. FIRMA V DOKONALÉ A NEDOKONALÉ KONKURENCI PŘÍKLAD Č. 1 Definujte rovnováhu spotřebitele, rovnováhu firmy a tržní rovnováhu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MĚŘENÍ VÝKONNOSTI EKONOMIKY, PRODUKT, DŮCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

B_VR Veřejné rozpočty

B_VR Veřejné rozpočty B_VR Veřejné rozpočty Úvodní blok Úvod Předmět Veřejné rozpočty je povinným předmětem, který je určen studentům bakalářského stupně studia. Předmět navazuje na bakalářský kurz Veřejné finance, který je

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více