ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů - překvapivě velkým problémem je otázka z oblasti družstevního bydlení, zašlete I v tomto čísle pokračuje seriál Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké dotazy za následek vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ). zrcadel v kabině. nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. strana 2 strana 3 stana 4 PŘEDSTAVENSTVO Na 43. zasedání dne představenstvo -- vzalo na vědomí průběžnou zprávu o čerpání vnitrodružstevních půjček samosprávám, -- vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví, -- schválilo plán práce představenstva na 2. pololetí roku 2008 a konkrétní úkoly výhledového plánu OSBD Česká Lípa do jarního shromáždění delegátů roku 2009, -- schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise: přijetí jednoho člena, ukončení členství tří členů (v souvislosti s prodejem bytové jednotky v OV), podnájmy bytů a výměnu jednoho družstevního bytu za byt ve vlastnictví města Česká Lípa. Na 44. zasedání dne představenstvo -- vzalo na vědomí rozbor dluhů na nájemném od začátku roku 2008 do června 2008, lze konstatovat, že dluhy na nájemném klesly na historické minimum 3,7 mil. Kč, -- schválilo novelu Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu a novelu Směrnice k vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, -- vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o průběhu velkých oprav bytových domů v roce 2008, -- schválilo řešení kompenzace výměny oken na samosprávě 246, Bardějovská schválilo technickou úpravu - přesunutí uzávěrů topení z prostorů vestavěných garáží do společných prostorů v domě, úprava se týká čtyř domů v Novém Boru. Informace z první ruky Naši mysl i hlavy všech uživatelů bydlících v našich domech zaměstnává otázka ceny tepla v České Lípě. Už teď je mimořádně vysoká, neboť od 1. srpna činí 650,-Kč/GJ. Je to jedna z nejvyšších cen v severočeském regionu. Bylo nám vedením Českolipské teplárny, a.s., vysvětleno, že vysoká cena je odrazem růstu ceny plynu. Město odsouhlasilo prodej Českolipské teplárny privátní firmě MVV Energie CZ, s.r.o. Co bude dál, nepůjde cena tepla dramaticky nahoru? Vedení OSBD Česká Lípa se sešlo dne s jednatelem společnosti MVV Energie CZ Ing. Václavem Hrachem, aby slyšelo na tuto otázku odpověď. Byli jsme ujištěni, že ve smlouvě o prodeji bude klauzule, která garantuje po tři roky pevnou cenu v části fixních nákladů. Cenu za 1 GJ mohou ovlivnit jen přímé náklady a závisí na tom, jak se bude do budoucna vyvíjet cena plynu. Bylo nám dále sděleno, že se společnost bude maximálně snažit hledat zdroje úspor, aby se jednotková cena nezvyšovala. Uvažují například o doplňkovém zdroji na výrobu elektrické energie. Ubezpečujeme vás, že se jako největší odběratel tepla se 42% podílem budeme otázce ceny tepla maximálně věnovat. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD ÚVODNÍK Vážení čtenáři, v minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli článek Milana Bárty Radnice se rozhodla prodat Českolipanům teplo. V tomto článku se autor v předposledním odstavci vyjadřuje k osobě pana Jiřího Jehličky. Tento odstavec nesouvisí se zbývajícím obsahem článku a redakční rada Zpravodaje se s jeho obsahem neztotožňuje. Panu Jehličkovi se za zveřejnění tohoto odstavce v našem Zpravodaji omlouváme. Vraťme se k teplu ještě jednou (přestože je právě léto). Do stále rostoucích cen tepla se nyní vložil kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tisková zpráva výboru konstatuje, že teplo se v některých lokalitách nelegálně předražuje až o desítky procent a Energetický regulační úřad (ERÚ) a Státní energetická inspekce (SEI) neplní v této oblasti zcela svoji roli. Kontrolní výbor je toho názoru, že větší roli by při kontrole tvorby cen tepla měly hrát finanční úřady. Naše zkušenost je obdobná. OSBD Česká Lípa čekalo více než rok na odpověď SEI k neúměrně vysokým cenám tepla v Doksech. Až po dvou urgencích nám úřad odpověděl, ale stále bez konkrétního výsledku. Je jasné, že tam, kde je monopol, musí být účinná regulace a zejména kontrola. Ale ta tu zjevně selhává. Také schválení prodeje ČLT, a. s., v České Lípě firmě MVV Energie CZ, s. r. o., bude mít svoji dohru. Nechme se překvapit, jak se celá věc vyvine. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 Povinnost družstev převést bezúplatně byt do vlastnictví člena stanovil nejprve zákon č. 42/1992 Sb., o transformaci družstev, těm, kteří vyzvali družstvo k převodu ve lhůtě 6 měsíců od a následně zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (ZVB), těm, kteří družstvo vyzvali ve lhůtě od do Zákonem č. 103/2000 Sb. bylo stanoveno, že právo na uzavření smlouvy o převodu lze uplatnit do Usnesením shromáždění delegátů našeho družstva ze dne bylo rozhodnuto, že lhůta pro převod se nepromlčuje, že právo na převod i po roce 2010 mají ti, kteří vyzvali družstvo do Hovoříme-li v souvislosti s převody o bytu, máme na mysli jednotku, bytovou jednotku, ve smyslu 2 písm. h) ZVB, ke které neoddělitelně patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na domem zastavěném pozemku. Vlastní-li družstvo i pozemek, který tvoří jeden funkční celek s domem, je podíl na něm rovněž předmětem bezúplatného převodu. OSBD Česká Lípa převádí byty do vlastnictví od roku viz graf Na uvedeném grafu je znázorněn počet dosud převedených a nepřevedených bytů do vlastnictví těch družstevníků, kteří družstvo vyzvali ve lhůtě LEGISLATIVA Převody bytových jednotek do vlastnictví členů a kterým má družstvo povinnost byty do vlastnictví převést. Vedle toho má družstvo ve vlastnictví dalších bytů, kde v zákonné lhůtě nájemci o převod bytu do vlastnictví nepožádali, a družstvo tedy nemá povinnost jim byt převést. Avšak z informací SČMBD a legislativních iniciativ je patrné, že je a vzrůstá zájem umožnit převod bytu do vlastnictví i těm, kteří si ve lhůtě nepožádali. Je pravděpodobné, že na tyto vývojové trendy bude reagovat i OSBD Česká Lípa a do stanov při jejich novelizaci (v listopadu 2008) vloží ustanovení, které poskytne právo na převod bytu do vlastnictví člena i těm nájemcům, kteří si (nebo jejich právní předchůdci) ve lhůtě nezažádali. Tedy že o převod bude moci požádat každý člen družstva, nájemce bytu. V roce 2005 jsme oslovili cca žadatelů o převod bytu do vlastnictví a vyzvali jsme je, aby nám sdělili rok, ve kterém chtějí převod uskutečnit. Ti, kteří neodpověděli (cca 1 500), nebyli vyřazeni, ale byli zařazeni jako žadatelé na rok Pravidelně koncem 3. čtvrtletí roku jsou písemně osloveni žadatelé pro rok následující a jsou vyzváni, aby potvrdili, že jejich zájem o převod v následujícím roce trvá. V dopise jsou informováni o dalších relevantních skutečnostech, jako např. povinnosti uhradit anuitu, doplatit půjčku apod. Letos bylo žadatelů, kteří projevili zájem o převod bytu do vlastnictví v roce 2009 a nebo v roce 2005 nereagovali, rovněž osloveno. Byli informováni, že jejich právo na převod se nepromlčuje. Podle zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že cca 30 % oslovených potvrdí termín převodu. Zbývá převést Převod bytů na rok 2009 Převod bytů na 2. pol Převod bytů do Převedeno bytů do To je množství na samé hranici možností, které bude moci správa družstva zvládnout vlastními silami s ohledem na personální vybavení a množství práce s převodem spojené. K tomu přibude několik desítek žadatelů, kteří budou požadovat změnu termínu a převod nejpozději do roka, protože byt chtějí prodat. Důvodem bývá uzavření úvěrové smlouvy a povinnost dlužníka zřídit zástavní právo k jednotce pro banku. Převody bytů do vlastnictví mají za následek vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ). OSBD Česká Lípa vychází z dikce 9 odst. 4 ZVB, že SVJ bez právní subjektivity vzniká převodem první jednotky do vlastnictví člena a SVJ s právní subjektivitou vzniká, když podíl družstva na společných částech domu poklesne pod 25 %. Družstvo jako správce plní svoji zákonnou povinnost a SVJ s právní subjektivitou konstituuje, ustanovuje. Takto vzniklo 23 společenství vlastníků jednotek, právnických osob. Družstvo pak na základě mandátní smlouvy vykonává správu ve 22 domech (SVJ) se 314 jednotkami. Mimo to OSBD Česká Lípa spravuje i 15 SVJ (domů) se 482 jednotkami, které vznikly privatizací a jimž původně správu prováděla některá z realitních kanceláří. Jak už bylo naznačeno, vývoj směřuje k vlastnickému bydlení. Tento trend má, podle mého názoru, ale jeden významný nedostatek. Směřuje k posílení vlastnických práv na úkor spoluvlastnických povinností, zejména v oblasti soužití. Doposud ZVB umožňuje při podstatném zásahu do spoluvlastnických práv druhých nebo při neplnění povinností uložených soudem nařídit na návrh prodej jednotky. Nejsem si však jist, zda se tato úprava objeví i v novém zákoně. Spíše ne. Pak bude nutné věc řešit podle 127 občanského zákoníku a tento postup bude zdlouhavější a zřejmě i méně účinný. Vše nasvědčuje tomu, že pouze kvalifikovaný a specializovaný správce bude schopen zvládnout všechny problémy na domech společenství. A OSBD Česká Lípa, domnívám se, přechod ze správy vlastního majetku na správu majetku třetích osob, společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou, zvládá. JUDr. Bohuslav Vojtěch právník OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Výměna kabin druhá etapa modernizace výtahů se rozběhla Jak jsme již několikrát v loňském roce psali, schválili loni delegáti druhou etapu modernizace výtahů, tj. výměnu kabin. Po půl roce příprav a upřesňování postupu byla druhá etapa zahájena odstavením prvního výtahu. Od té doby bylo do konce července zmodernizováno 82 výtahů na 31 samosprávách. Vyfakturováno a zaplaceno je zatím Kč, tj. 72 výtahů. Od počátku se modernizují pouze výtahy typu BOV 250 kg, tj. typ bubnového výtahu bez protizávaží se strojovnou ve sklepě. S tímto typem firma skončí na konci roku 2008 a celý rok 2009 bude ve znamení výtahu typu TOV 250 kg. Podrobný harmonogram montáží je na našich internetových stránkách v sekci Články v příspěvku ze dne Po více než půl roce probíhajících prací se lze ohlédnout nazpět a trochu hodnotit. Smluvní doba odstavení výtahu je patnáct pracovních dní, skutečnost je taková, že většinou počátkem třetího týdne, tedy někdy kolem jedenáctého až dvanáctého pracovního dne, je výtah spuštěn. Nezaznamenáváme zatím naštěstí žádné výrazné negativní reakce uživatelů bytů ve smyslu nepořádku v domě či nadměrného hluku. Nové kabiny jsou na pohled příjemné, byť o několik centimetrů užší. Zmenšení kabiny je nepříjemným důsledkem legislativy, která neumožňuje pro tuto nosnost výtahu bez protizávaží větší plochu podlahy. U dalších typů výtahů tento problém není a rozměry kabin budou maximální dle dispozice šachty a nosnosti stroje. Překvapivě velkým problémem je otázka zrcadel v kabině. Někteří zástupci samospráv mají obavy z osudu zrcadla v kabině a vehementně se domáhají kabiny bez zrcadla. Důvodem je pochopitelně strach z vandalů, z toho, že zrcadlo bude neustále rozbité nebo počmárané. Dosavadní zkušenosti však tomu nenasvědčují. Zrcadlo je prvek, který kabinu prosvětluje, opticky zvětšuje a možná i odrazuje potenciální vandaly. Bylo by škoda už předem to vzdát a zrcadla nemontovat. Druhá etapa skončí a o jejím průběhu vás budeme průběžně informovat. SMLUVNÍ PARTNER OSBD ČESKÁ LÍPA Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 3

4 OTÁZKY A ODPOVĚDI Co je nutné při převodu členských práv a povinností na OSBD? Převod členských práv a povinností se týká družstevních bytů, které nejsou ještě převedeny do vlastnictví člena a vlastníkem je stále družstvo. Při tomto aktu je nutné, aby se na bytové oddělení v den převodu osobně dostavili účastníci obou stran (převádějící i přebírající), v případě manželů je nutná účast obou (případně ověřená plná moc). Účastníci převodu musí předložit platné občanské průkazy, rodné listy při převodu mezi rodinnými příslušníky. Převádějící nesmí mít žádné závazky vůči družstvu (dluh na nájmu nebo vyúčtování zálohových plateb apod.). Poplatek za převod členských práv a povinností je stanoven nejvyšším orgánem družstva a činí podle velikosti bytu Kč včetně DPH. Pokud není dohoda obou stran, hradí poplatek nabyvatel. Jak mám řešit situaci po rozvodu manželství? V tomto případě je nejlepším řešením uzavřít písemnou dohodu bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane členem družstva, a tím pádem bude nadále nájemcem družstevního bytu. S touto dohodou, rozsudkem o rozvodu v právní moci a osobními doklady se bývalí manželé dostaví na bytové oddělení družstva. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne o tom, kdo bude byt užívat, soud, na základě návrhu jednoho z nich. Jaké jsou podmínky převodu družstevního bytu do vlastnictví? Připravuje Jindřiška Půlpánová Do osobního vlastnictví jsou převáděny bytové jednotky včetně pozemku, u kterých byla učiněna výzva k převodu do vlastnictví členem družstva v termínu do Tato se váže k bytu, tudíž nezáleží na tom, že došlo k výměně nájemce. Výzva se vztahuje na všechny další nájemce. Na zájem o převod jsou nájemci bytů, u nichž je podána výzva, průběžně dotazováni družstvem, a to písemnou formou. Takto je sjednán rok, v němž se převod uskuteční. Nárok na převod v současné době není limitován žádným rokem (dříve to byl rok 2010), pokud nájemce písemně neodstoupí od žádosti. Další podmínkou převodu do vlastnictví je splacení zůstatku anuity (investiční úvěr na výstavbu domu), pokud již není splacena, dále splacení dalších závazků na bytě váznoucích (vnitropůjčka, úvěr na velkou opravu apod.). Před podpisem smlouvy uhradí nabyvatel bytové jednotky poplatek, který je na našem družstvu stanoven ve výši Kč a kryje náklady vzniklé při převodu. Jaké změny musím hlásit neprodleně na bytové oddělení? Povinností člena družstva ze stanov i podle občanského zákoníku je do 15 dnů hlásit na bytové oddělení jakoukoliv změnu týkající se spolubydlících osob v bytě, tj. změna příjmení, změna vlastníka bytu, rozvod, sňatek, úmrtí, narození dítěte, zvýšení nebo snížení počtu spolubydlících osob. Změnu musí provést nájemce bytu písemně na bytovém oddělení a doložit ji příslušným dokladem (úmrtní list, rodný list, oddací list apod.). Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností vyplývajících z nájmu bytu. Družstvo, jako pronajímatel, může v tomto případě vypovědět nájemní smlouvu bez přivolení soudu. 4 Co potřebuji k uzavření podnájemní smlouvy? Přenechat do podnájmu družstevní byt nebo jeho část lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem ke zrušení nájmu bytu bez přivolení soudu. Podnájemní smlouva se uzavírá na bytovém oddělení družstva za osobní účasti obou stran (jsou-li manželé, tak obou), předloží se platné občanské průkazy a uhradí se poplatek Kč (kdo hradí poplatek, je předmětem dohody obou stran). Takto uzavřená smlouva nabývá platnosti, pokud ji schválí představenstvo družstva. Při schvalování zvažuje vyjádření příslušné samosprávy.

5

6 6 EKONOMIKA Vyhodnocení úspor nákladů za teplo Technická komise se v 1. pololetí letošního roku zabývala vyhodnocením nákladů za teplo při provedení komplexní opravy domu. Cílem bylo porovnat dosažené úspory tepla u domů OSBD Česká Lípa s různým rozsahem uskutečněných velkých oprav. Současně byl u těchto domů sledován i dopad velkých oprav na životní prostředí. Byly vybrány tři stejně velké domy v lokalitě Špičák. U prvního z nich byla provedena pouze oprava střechy a přespárování pláště, u druhého totéž a navíc výměna oken se zateplením lodžiových stěn a u třetího opět oprava střechy a výměna oken včetně zateplení celého domu. V následující tabulce jsou uvedeny roční spotřeby tepla v jednotlivých letech, data provedení velkých oprav a jejich dopad na spotřebu tepla. rok/ dům A 229 Vladimírská Z uvedené tabulky vyplývá, že na úspory tepla mají vliv velké opravy, ale v podstatné míře i chování nájemníků. První velké snížení spotřeby tepla nastalo po plošné termoregulaci a instalaci rozdělovačů topných nákladů v letech Spotřeba tepla se i nadále pozvolna snižuje. Porovnáme-li spotřeby tepla po provedení jednotlivých oprav, lze říci, že výměnou oken se ušetří 10% a výměnou oken včetně zateplení celého domu 40% nákladů za teplo. Nezanedbatelným faktorem pro úspory tepla je skutečnost, že zimy jsou mírnější a průměrná roční teplota za posledních 10 let vzrostla o více než 1 C. Snižováním spotřeby tepla klesá i množství emisních zplodin vypouštěných do ovzduší. Provedení komplexní opravy domu má tedy velký význam, v současné době o to větší, že ceny tepla strmě stoupají, a zatím netušíme, kde se jejich růst zastaví. Jana Kubátová energetik OSBD Česká Lípa OSBD INFORMUJE OSBD Česká Lípa nabízí pronájem B 225 Dlouhá volného nebytového objektu s přilehlým pozemkem. Jedná se o dům na výhodném místě (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k Lidlu), adresa Lužická 1076, Česká Lípa. Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,80 m2 s osmi místnostmi. Možnost jednání o odkoupení. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č , p. Císař nebo , p. Dittrichová, C 276 Norská , 76 GJ 1524,24 GJ 1607,40 GJ plošná termoregulace + poměrové měření ,20 GJ GO střechy, přespárování pláště 914,40 GJ ,04 GJ 1020,40 GJ 1070,25 GJ ,92 GJ 973,14 GJ zateplení štítové stěny 2003 GO střechy, přespárování pláště 945,62 GJ přespárování pláště ,15 GJ 964,33 GJ 900,75 GJ ,86 GJ 919,58 GJ GO střechy ,08 GJ výměna oken, zateplení lodžiových stěn výměna oken, zateplení lodžiových stěn a celého domu ,20 GJ 728,43 GJ 424,76 GJ OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor Nebytový prostor v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze šesti místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.č ,

7 V tomto článku bych vás chtěl seznámit se základními výsledky z vyúčtování zálohových plateb za rok Celkem vznikly přeplatky u klientů a v součtu činí Kč. Z tohoto přeplatku je Kč zadrženo na dluhy a Kč na příslušenství. Nedoplatky má 724 klientů s celkovou výší nedoplatků Kč. Tyto nedoplatky byly sníženy o Kč z přeplatků na nájmu. Nejdůležitějšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo a teplá voda. Podívejme se tedy na konečná čísla těchto položek podrobněji. Teplo bylo vyúčtováno celkem u klientů s celkovými náklady 84,5 mil. Kč. Zálohy byly zaplaceny ve výši 117,5 mil. Kč a tak samotné teplo se podílelo na celkovém přeplatku 33 mil. Kč. Přeplatek v položce teplo přitom mělo klientů a nedoplatek mělo 192 klientů. Tento údaj ukazuje, že nastavení záloh tak, aby vznikaly pouze přeplatky, je velmi složité a u takovéto položky silně závislé na individuálním chování spotřebitele téměř nemožné. Loňský rok byl nejteplejším rokem za posledních 10 let, což má za následek takto veliké přeplatky. Nevýhodou je, že takto teplý rok je výchozí základnou pro nastavení záloh do budoucna. EKONOMIKA Rekapitulace vyúčtování zálohových plateb za rok 2007 Teplo za rok Záloha (v tis. Kč) Náklad (v tis. Kč) Výše uvedená tabulka a následující graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tisících Kč na teplo od roku 1999 do roku 2007 v domech, kde družstvo vlastní více než 25% bytů. Na vývoj nákladů mají vliv jak klimatické podmínky našeho regionu, tak změny ve spotřebě jednotlivých domů. Na spotřebu působí v poslední době především postupné zateplování objektů a výměny oken. V roce 2007 byl pokles také zapříčiněn vznikem několika SVJ s právní subjektivitou a vyčleněním jejich agendy mimo data OSBD Česká Lípa tis. Kč záloha náklad tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zálohy a náklady na teplou vodu se vyvíjely velmi podobně jako položka teplo. Podrobně vývoj od roku 1999 do roku 2007 zobrazuje následující tabulka s grafem. TUV za rok Záloha (v tis. Kč) Náklad (v tis. Kč) tis. Kč záloha náklad tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč V odesílání přeplatků se letos poprvé aplikovalo schválené rozhodnutí představenstva u složenek strhnout poukázečné. Tímto krokem chceme zásadně preferovat bezhotovostní styk, který je pro odeslání přeplatku zdarma. Setkali jsme se sice jako u každé nové věci s drobnými nedostatky, ale věříme, že v příštím období se to nebude opakovat. Celkově lze hodnotit vyúčtování roku 2007 kladně. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Hrady a vesnice bývalého vojenského újezdu K turisticky atraktivním činnostem v bývalém vojenském újezdu Ralsko patří hledání zbytků vesnic. Pěšky či na kole jsou asi nejdostupnější Holičky. Svou pouť začneme v Osečné, kam se dá z Lípy nejlépe dopravit autobusem (či autem) přes Stráž pod Ralskem. V Osečné vystoupíme u kostela, kde objevíme několik informačních cedulí. Pokud nepojedeme o víkendu, můžeme využít služeb informačního centra, v němž je možné si koupit i publikaci s názvem Obce živé i zaniklé. Ta popisuje 31 zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru, včetně Holiček, kam budou směřovat i naše kroky. Auto je nejlepší také odstavit zde, protože do lesa je vjezd zakázán. Z návsi se vydáme po červené značce ulicí Školní. Zatímco však červená trasa za vsí odbočí doprava, my budeme pokračovat dále po staré silnici rovně. Asi po dvou kilometrech musíme zbystřit, abychom na levé straně cesty nepřehlédli starý hřbitov. Jeho existenci dokazují zbytky náhrobků a také asi desítka vykopaných hrobů. Docela darda hned na začátek. O chvíli později začneme nacházet staré sklepy vykutané do pískovcových skal, studně, komíny, padlé sloupy porostlé mechem, zanedbané ovocné stromy rostoucí mezi lípami, duby a různými jehličnany, starý úvoz, požární nádrž. Bohužel řada sklepů posloužila jako úložiště odpadu. A co se píše o Holičkách (Hultshken) v literatuře: Obyvatelé se živili především zemědělstvím a v letních měsících někteří pracovali na stavbách v okolních městech. Z obce pochází dnes nezvěstný depot mincí v nádobě datovaný do doby Václava II. Ve dvacátých letech 17. století pobývaly v místě oddíly Švédů, roku 1870 byla postavena škola. V roce 1931 zde bylo 35 domů se 143 obyvateli. Kousek za Holičkami uhne silnice na západ a my po ní půjdeme asi tři kilometry a budeme odolávat odbočení na jih. Doputujeme takto až ke křižovatce, které vévodí památník hrdiny Sovětského svazu Antonína Sochora. Ten zde údajně zahynul při automobilové havárii. Lidová slovesnost hovoří spíše o atentátu. Zhruba proti nám se vypíná velký pískovcový suk Stohánek, na němž jsou zbytky hrádku a poustevny. Schody k vrcholu, vedoucí skalní rozsedlinou, byly opatřeny bytelnějším zábradlím, takže nejrizikovější je pobyt nahoře, neboť tam žádné zábrany nejsou. Na jedné straně můžeme obdivovat Dlouhý kámen, na druhé zase Velký a Malý Jelení vrch. Vrátíme se k Sochorovu památníku a odbočíme doleva (od Stohánku). Půjdeme asi dva kilometry po asfaltové silnici a dojdeme k Černému rybníku, u něj je neznačená odbočka ke královskému hradu Děvínu. Mineme-li ji, můžeme na zříceninu vylézt po červené značce z Hamru. Pokud jsme k výletu přesvědčili nebo donutili i děti, máme dost času vyprávět jim historku o rytíři zakletém do divokého kance, jenž po hradu běhá se zlatým klíčem v tlamě. Zlatý klíč slouží k odemknutí pokladu ukrytého v kopci pod zříceninou. Kromě velmi rozsáhlého komplexu hradních budov, jimž vévodí zbytky pískovcových zdí, můžeme v areálu najít i starou štolu sloužící údajně v sedmnáctém století k těžbě limonitu, jedné z rud železa. Dlouhá je něco přes deset metrů a na konci (směřujícím zřejmě ke studni) je zavalena. Kvůli ochraně netopýrů je štola opatřena mříží. K nedávné historii hradu jistě patří i azbukou vyškrábané nápisy na zdi jednoho paláce. Po svačince a vytvoření fotografií do rodinného alba sejdeme po červené do sedla mezi Děvínem a Hamerským Špičákem. Zde se můžeme rozhodnout, zda se vrátíme po červené značce do Osečné, či půjdeme (už zase) do letoviska v Hamru na Jezeře. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ČERVEN - ČERVENEC * Povolení k pobytu v republice chtěl čtyřiačtyřicetiletý cizinec získat pomocí úplatku pro mladou ženu. Ta si na matrice v České Lípě vymyslela, že muž je otcem jejího dítěte. * Strana zelených v České Lípě považuje prodej Českolipské teplárenské za závažnou chybu a za poškození velkého množství obyvatel města, kteří jsou závislí na dodávce tepla a teplé užitkové vody z tohoto zdroje. * Liberecký kraj dá letos na likvidaci sinic v oblíbené rekreační nádrži Máchovo jezero milion korun z vlastního rozpočtu, loni byl ale ještě o půl milionu korun štědřejší. * Dva mladíci zachránili před utopením v rybníku v České Lípě - Žizníkově osmapadesátiletého muže. Ačkoli byl pod vodou několik minut, podařilo se jim ho oživit díky masáži srdce a umělému dýchání. * Asi 250 z 490 školních zařízení v Libereckém kraji zůstalo kvůli stávce zavřeno. Nejvíce se stávkovalo na základních školách, ke stávce se přidaly ale i střední školy, učiliště, mateřské školy, školní jídelny a také jejich provozní zaměstnanci. * Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém květnovém zasedání udělilo čestné občanství in memoriam Doc. PhDr. Jiřímu Vomáčkovi, CSc., za celoživotní pedagogickou práci, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji města Česká Lípa. * V sobotu 14. června nám organizátoři hudebního festivalu Všudybud opět nadělili nevšední zážitek a bezpochyby jednu z nejlepších hudebních akcí léta na Českolipsku. * Stávka proti vládním reformám se v Libereckém kraji nejvíce dotkla lidí, kteří chtěli mezi 13:00 a 14:00 cestovat ve vlacích Českých drah a v autobusech ČSAD Liberec. V nemocnicích, ve velkých továrnách a jinde se většinou pracovalo. * Město Česká Lípa dobudovalo novou lávku pro cyklisty i pěší, ta bude všem Českolipanům sloužit v parku Milady Horákové na Smetanově nábřeží. * Na poslední školní den, tj. 27. června 2008, si město Česká Lípa pro své obyvatele připravilo otevření I. etapy cyklostezky Varhany. * Českolipská nemocnice má nový přístroj, který jí umožní léčit pacienty takzvanou rázovou vlnou. Nová metoda se používá při bolestech kloubů, zánětu Achillovy šlachy nebo akutních a chronických zánětech paty. * V České Lípě není zájem o družstevní bydlení, řada nových bytů na sídlišti Lada tak stále zeje prázdnotou. Ve městě bylo letos v lednu dokončeno 11 domů se 149 byty, které měly původně obsadit jen družstevníci. Zájem byl ale tak malý, že se město rozhodlo je pronajmout. * ODS má v Libereckém kraji nejvíce peněz na volební kampaň před podzimními volbami do krajského zastupitelstva a Senátu. Vloží do ní kolem tří milionů korun a jasně předčí ostatní politické strany. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ A SVJ

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ A SVJ Svaz českých a moravských bytových družstev 11. prosince 2015 SENÁT PARLAMENTU ČR Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí seminář AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever Stavební bytové družstvo Plzeň - sever SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU pan(í) manžel(ka) (dále jen převodce ) na straně jedné a pan(í) manžel(ka) (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavřeli níže

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 129 USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Program: 1. Členské záležitosti 2. Různé. Členské záležitosti

Program: 1. Členské záležitosti 2. Různé. Členské záležitosti Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané dne 26. 8. 2014 od 16.00 hodin v kanceláři Správy SBD Přítomni: Thorovská Jitka, Špička František, Hloužek Rudolf, Bajerová Olga, Vaňousková

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: rodinný stav: (dále jen jako převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více