ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů - překvapivě velkým problémem je otázka z oblasti družstevního bydlení, zašlete I v tomto čísle pokračuje seriál Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké dotazy za následek vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ). zrcadel v kabině. nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. strana 2 strana 3 stana 4 PŘEDSTAVENSTVO Na 43. zasedání dne představenstvo -- vzalo na vědomí průběžnou zprávu o čerpání vnitrodružstevních půjček samosprávám, -- vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví, -- schválilo plán práce představenstva na 2. pololetí roku 2008 a konkrétní úkoly výhledového plánu OSBD Česká Lípa do jarního shromáždění delegátů roku 2009, -- schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise: přijetí jednoho člena, ukončení členství tří členů (v souvislosti s prodejem bytové jednotky v OV), podnájmy bytů a výměnu jednoho družstevního bytu za byt ve vlastnictví města Česká Lípa. Na 44. zasedání dne představenstvo -- vzalo na vědomí rozbor dluhů na nájemném od začátku roku 2008 do června 2008, lze konstatovat, že dluhy na nájemném klesly na historické minimum 3,7 mil. Kč, -- schválilo novelu Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu a novelu Směrnice k vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, -- vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o průběhu velkých oprav bytových domů v roce 2008, -- schválilo řešení kompenzace výměny oken na samosprávě 246, Bardějovská schválilo technickou úpravu - přesunutí uzávěrů topení z prostorů vestavěných garáží do společných prostorů v domě, úprava se týká čtyř domů v Novém Boru. Informace z první ruky Naši mysl i hlavy všech uživatelů bydlících v našich domech zaměstnává otázka ceny tepla v České Lípě. Už teď je mimořádně vysoká, neboť od 1. srpna činí 650,-Kč/GJ. Je to jedna z nejvyšších cen v severočeském regionu. Bylo nám vedením Českolipské teplárny, a.s., vysvětleno, že vysoká cena je odrazem růstu ceny plynu. Město odsouhlasilo prodej Českolipské teplárny privátní firmě MVV Energie CZ, s.r.o. Co bude dál, nepůjde cena tepla dramaticky nahoru? Vedení OSBD Česká Lípa se sešlo dne s jednatelem společnosti MVV Energie CZ Ing. Václavem Hrachem, aby slyšelo na tuto otázku odpověď. Byli jsme ujištěni, že ve smlouvě o prodeji bude klauzule, která garantuje po tři roky pevnou cenu v části fixních nákladů. Cenu za 1 GJ mohou ovlivnit jen přímé náklady a závisí na tom, jak se bude do budoucna vyvíjet cena plynu. Bylo nám dále sděleno, že se společnost bude maximálně snažit hledat zdroje úspor, aby se jednotková cena nezvyšovala. Uvažují například o doplňkovém zdroji na výrobu elektrické energie. Ubezpečujeme vás, že se jako největší odběratel tepla se 42% podílem budeme otázce ceny tepla maximálně věnovat. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD ÚVODNÍK Vážení čtenáři, v minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli článek Milana Bárty Radnice se rozhodla prodat Českolipanům teplo. V tomto článku se autor v předposledním odstavci vyjadřuje k osobě pana Jiřího Jehličky. Tento odstavec nesouvisí se zbývajícím obsahem článku a redakční rada Zpravodaje se s jeho obsahem neztotožňuje. Panu Jehličkovi se za zveřejnění tohoto odstavce v našem Zpravodaji omlouváme. Vraťme se k teplu ještě jednou (přestože je právě léto). Do stále rostoucích cen tepla se nyní vložil kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tisková zpráva výboru konstatuje, že teplo se v některých lokalitách nelegálně předražuje až o desítky procent a Energetický regulační úřad (ERÚ) a Státní energetická inspekce (SEI) neplní v této oblasti zcela svoji roli. Kontrolní výbor je toho názoru, že větší roli by při kontrole tvorby cen tepla měly hrát finanční úřady. Naše zkušenost je obdobná. OSBD Česká Lípa čekalo více než rok na odpověď SEI k neúměrně vysokým cenám tepla v Doksech. Až po dvou urgencích nám úřad odpověděl, ale stále bez konkrétního výsledku. Je jasné, že tam, kde je monopol, musí být účinná regulace a zejména kontrola. Ale ta tu zjevně selhává. Také schválení prodeje ČLT, a. s., v České Lípě firmě MVV Energie CZ, s. r. o., bude mít svoji dohru. Nechme se překvapit, jak se celá věc vyvine. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 Povinnost družstev převést bezúplatně byt do vlastnictví člena stanovil nejprve zákon č. 42/1992 Sb., o transformaci družstev, těm, kteří vyzvali družstvo k převodu ve lhůtě 6 měsíců od a následně zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (ZVB), těm, kteří družstvo vyzvali ve lhůtě od do Zákonem č. 103/2000 Sb. bylo stanoveno, že právo na uzavření smlouvy o převodu lze uplatnit do Usnesením shromáždění delegátů našeho družstva ze dne bylo rozhodnuto, že lhůta pro převod se nepromlčuje, že právo na převod i po roce 2010 mají ti, kteří vyzvali družstvo do Hovoříme-li v souvislosti s převody o bytu, máme na mysli jednotku, bytovou jednotku, ve smyslu 2 písm. h) ZVB, ke které neoddělitelně patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na domem zastavěném pozemku. Vlastní-li družstvo i pozemek, který tvoří jeden funkční celek s domem, je podíl na něm rovněž předmětem bezúplatného převodu. OSBD Česká Lípa převádí byty do vlastnictví od roku viz graf Na uvedeném grafu je znázorněn počet dosud převedených a nepřevedených bytů do vlastnictví těch družstevníků, kteří družstvo vyzvali ve lhůtě LEGISLATIVA Převody bytových jednotek do vlastnictví členů a kterým má družstvo povinnost byty do vlastnictví převést. Vedle toho má družstvo ve vlastnictví dalších bytů, kde v zákonné lhůtě nájemci o převod bytu do vlastnictví nepožádali, a družstvo tedy nemá povinnost jim byt převést. Avšak z informací SČMBD a legislativních iniciativ je patrné, že je a vzrůstá zájem umožnit převod bytu do vlastnictví i těm, kteří si ve lhůtě nepožádali. Je pravděpodobné, že na tyto vývojové trendy bude reagovat i OSBD Česká Lípa a do stanov při jejich novelizaci (v listopadu 2008) vloží ustanovení, které poskytne právo na převod bytu do vlastnictví člena i těm nájemcům, kteří si (nebo jejich právní předchůdci) ve lhůtě nezažádali. Tedy že o převod bude moci požádat každý člen družstva, nájemce bytu. V roce 2005 jsme oslovili cca žadatelů o převod bytu do vlastnictví a vyzvali jsme je, aby nám sdělili rok, ve kterém chtějí převod uskutečnit. Ti, kteří neodpověděli (cca 1 500), nebyli vyřazeni, ale byli zařazeni jako žadatelé na rok Pravidelně koncem 3. čtvrtletí roku jsou písemně osloveni žadatelé pro rok následující a jsou vyzváni, aby potvrdili, že jejich zájem o převod v následujícím roce trvá. V dopise jsou informováni o dalších relevantních skutečnostech, jako např. povinnosti uhradit anuitu, doplatit půjčku apod. Letos bylo žadatelů, kteří projevili zájem o převod bytu do vlastnictví v roce 2009 a nebo v roce 2005 nereagovali, rovněž osloveno. Byli informováni, že jejich právo na převod se nepromlčuje. Podle zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že cca 30 % oslovených potvrdí termín převodu. Zbývá převést Převod bytů na rok 2009 Převod bytů na 2. pol Převod bytů do Převedeno bytů do To je množství na samé hranici možností, které bude moci správa družstva zvládnout vlastními silami s ohledem na personální vybavení a množství práce s převodem spojené. K tomu přibude několik desítek žadatelů, kteří budou požadovat změnu termínu a převod nejpozději do roka, protože byt chtějí prodat. Důvodem bývá uzavření úvěrové smlouvy a povinnost dlužníka zřídit zástavní právo k jednotce pro banku. Převody bytů do vlastnictví mají za následek vznik společenství vlastníků jednotek (SVJ). OSBD Česká Lípa vychází z dikce 9 odst. 4 ZVB, že SVJ bez právní subjektivity vzniká převodem první jednotky do vlastnictví člena a SVJ s právní subjektivitou vzniká, když podíl družstva na společných částech domu poklesne pod 25 %. Družstvo jako správce plní svoji zákonnou povinnost a SVJ s právní subjektivitou konstituuje, ustanovuje. Takto vzniklo 23 společenství vlastníků jednotek, právnických osob. Družstvo pak na základě mandátní smlouvy vykonává správu ve 22 domech (SVJ) se 314 jednotkami. Mimo to OSBD Česká Lípa spravuje i 15 SVJ (domů) se 482 jednotkami, které vznikly privatizací a jimž původně správu prováděla některá z realitních kanceláří. Jak už bylo naznačeno, vývoj směřuje k vlastnickému bydlení. Tento trend má, podle mého názoru, ale jeden významný nedostatek. Směřuje k posílení vlastnických práv na úkor spoluvlastnických povinností, zejména v oblasti soužití. Doposud ZVB umožňuje při podstatném zásahu do spoluvlastnických práv druhých nebo při neplnění povinností uložených soudem nařídit na návrh prodej jednotky. Nejsem si však jist, zda se tato úprava objeví i v novém zákoně. Spíše ne. Pak bude nutné věc řešit podle 127 občanského zákoníku a tento postup bude zdlouhavější a zřejmě i méně účinný. Vše nasvědčuje tomu, že pouze kvalifikovaný a specializovaný správce bude schopen zvládnout všechny problémy na domech společenství. A OSBD Česká Lípa, domnívám se, přechod ze správy vlastního majetku na správu majetku třetích osob, společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou, zvládá. JUDr. Bohuslav Vojtěch právník OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Výměna kabin druhá etapa modernizace výtahů se rozběhla Jak jsme již několikrát v loňském roce psali, schválili loni delegáti druhou etapu modernizace výtahů, tj. výměnu kabin. Po půl roce příprav a upřesňování postupu byla druhá etapa zahájena odstavením prvního výtahu. Od té doby bylo do konce července zmodernizováno 82 výtahů na 31 samosprávách. Vyfakturováno a zaplaceno je zatím Kč, tj. 72 výtahů. Od počátku se modernizují pouze výtahy typu BOV 250 kg, tj. typ bubnového výtahu bez protizávaží se strojovnou ve sklepě. S tímto typem firma skončí na konci roku 2008 a celý rok 2009 bude ve znamení výtahu typu TOV 250 kg. Podrobný harmonogram montáží je na našich internetových stránkách v sekci Články v příspěvku ze dne Po více než půl roce probíhajících prací se lze ohlédnout nazpět a trochu hodnotit. Smluvní doba odstavení výtahu je patnáct pracovních dní, skutečnost je taková, že většinou počátkem třetího týdne, tedy někdy kolem jedenáctého až dvanáctého pracovního dne, je výtah spuštěn. Nezaznamenáváme zatím naštěstí žádné výrazné negativní reakce uživatelů bytů ve smyslu nepořádku v domě či nadměrného hluku. Nové kabiny jsou na pohled příjemné, byť o několik centimetrů užší. Zmenšení kabiny je nepříjemným důsledkem legislativy, která neumožňuje pro tuto nosnost výtahu bez protizávaží větší plochu podlahy. U dalších typů výtahů tento problém není a rozměry kabin budou maximální dle dispozice šachty a nosnosti stroje. Překvapivě velkým problémem je otázka zrcadel v kabině. Někteří zástupci samospráv mají obavy z osudu zrcadla v kabině a vehementně se domáhají kabiny bez zrcadla. Důvodem je pochopitelně strach z vandalů, z toho, že zrcadlo bude neustále rozbité nebo počmárané. Dosavadní zkušenosti však tomu nenasvědčují. Zrcadlo je prvek, který kabinu prosvětluje, opticky zvětšuje a možná i odrazuje potenciální vandaly. Bylo by škoda už předem to vzdát a zrcadla nemontovat. Druhá etapa skončí a o jejím průběhu vás budeme průběžně informovat. SMLUVNÍ PARTNER OSBD ČESKÁ LÍPA Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 3

4 OTÁZKY A ODPOVĚDI Co je nutné při převodu členských práv a povinností na OSBD? Převod členských práv a povinností se týká družstevních bytů, které nejsou ještě převedeny do vlastnictví člena a vlastníkem je stále družstvo. Při tomto aktu je nutné, aby se na bytové oddělení v den převodu osobně dostavili účastníci obou stran (převádějící i přebírající), v případě manželů je nutná účast obou (případně ověřená plná moc). Účastníci převodu musí předložit platné občanské průkazy, rodné listy při převodu mezi rodinnými příslušníky. Převádějící nesmí mít žádné závazky vůči družstvu (dluh na nájmu nebo vyúčtování zálohových plateb apod.). Poplatek za převod členských práv a povinností je stanoven nejvyšším orgánem družstva a činí podle velikosti bytu Kč včetně DPH. Pokud není dohoda obou stran, hradí poplatek nabyvatel. Jak mám řešit situaci po rozvodu manželství? V tomto případě je nejlepším řešením uzavřít písemnou dohodu bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane členem družstva, a tím pádem bude nadále nájemcem družstevního bytu. S touto dohodou, rozsudkem o rozvodu v právní moci a osobními doklady se bývalí manželé dostaví na bytové oddělení družstva. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne o tom, kdo bude byt užívat, soud, na základě návrhu jednoho z nich. Jaké jsou podmínky převodu družstevního bytu do vlastnictví? Připravuje Jindřiška Půlpánová Do osobního vlastnictví jsou převáděny bytové jednotky včetně pozemku, u kterých byla učiněna výzva k převodu do vlastnictví členem družstva v termínu do Tato se váže k bytu, tudíž nezáleží na tom, že došlo k výměně nájemce. Výzva se vztahuje na všechny další nájemce. Na zájem o převod jsou nájemci bytů, u nichž je podána výzva, průběžně dotazováni družstvem, a to písemnou formou. Takto je sjednán rok, v němž se převod uskuteční. Nárok na převod v současné době není limitován žádným rokem (dříve to byl rok 2010), pokud nájemce písemně neodstoupí od žádosti. Další podmínkou převodu do vlastnictví je splacení zůstatku anuity (investiční úvěr na výstavbu domu), pokud již není splacena, dále splacení dalších závazků na bytě váznoucích (vnitropůjčka, úvěr na velkou opravu apod.). Před podpisem smlouvy uhradí nabyvatel bytové jednotky poplatek, který je na našem družstvu stanoven ve výši Kč a kryje náklady vzniklé při převodu. Jaké změny musím hlásit neprodleně na bytové oddělení? Povinností člena družstva ze stanov i podle občanského zákoníku je do 15 dnů hlásit na bytové oddělení jakoukoliv změnu týkající se spolubydlících osob v bytě, tj. změna příjmení, změna vlastníka bytu, rozvod, sňatek, úmrtí, narození dítěte, zvýšení nebo snížení počtu spolubydlících osob. Změnu musí provést nájemce bytu písemně na bytovém oddělení a doložit ji příslušným dokladem (úmrtní list, rodný list, oddací list apod.). Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností vyplývajících z nájmu bytu. Družstvo, jako pronajímatel, může v tomto případě vypovědět nájemní smlouvu bez přivolení soudu. 4 Co potřebuji k uzavření podnájemní smlouvy? Přenechat do podnájmu družstevní byt nebo jeho část lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem ke zrušení nájmu bytu bez přivolení soudu. Podnájemní smlouva se uzavírá na bytovém oddělení družstva za osobní účasti obou stran (jsou-li manželé, tak obou), předloží se platné občanské průkazy a uhradí se poplatek Kč (kdo hradí poplatek, je předmětem dohody obou stran). Takto uzavřená smlouva nabývá platnosti, pokud ji schválí představenstvo družstva. Při schvalování zvažuje vyjádření příslušné samosprávy.

5

6 6 EKONOMIKA Vyhodnocení úspor nákladů za teplo Technická komise se v 1. pololetí letošního roku zabývala vyhodnocením nákladů za teplo při provedení komplexní opravy domu. Cílem bylo porovnat dosažené úspory tepla u domů OSBD Česká Lípa s různým rozsahem uskutečněných velkých oprav. Současně byl u těchto domů sledován i dopad velkých oprav na životní prostředí. Byly vybrány tři stejně velké domy v lokalitě Špičák. U prvního z nich byla provedena pouze oprava střechy a přespárování pláště, u druhého totéž a navíc výměna oken se zateplením lodžiových stěn a u třetího opět oprava střechy a výměna oken včetně zateplení celého domu. V následující tabulce jsou uvedeny roční spotřeby tepla v jednotlivých letech, data provedení velkých oprav a jejich dopad na spotřebu tepla. rok/ dům A 229 Vladimírská Z uvedené tabulky vyplývá, že na úspory tepla mají vliv velké opravy, ale v podstatné míře i chování nájemníků. První velké snížení spotřeby tepla nastalo po plošné termoregulaci a instalaci rozdělovačů topných nákladů v letech Spotřeba tepla se i nadále pozvolna snižuje. Porovnáme-li spotřeby tepla po provedení jednotlivých oprav, lze říci, že výměnou oken se ušetří 10% a výměnou oken včetně zateplení celého domu 40% nákladů za teplo. Nezanedbatelným faktorem pro úspory tepla je skutečnost, že zimy jsou mírnější a průměrná roční teplota za posledních 10 let vzrostla o více než 1 C. Snižováním spotřeby tepla klesá i množství emisních zplodin vypouštěných do ovzduší. Provedení komplexní opravy domu má tedy velký význam, v současné době o to větší, že ceny tepla strmě stoupají, a zatím netušíme, kde se jejich růst zastaví. Jana Kubátová energetik OSBD Česká Lípa OSBD INFORMUJE OSBD Česká Lípa nabízí pronájem B 225 Dlouhá volného nebytového objektu s přilehlým pozemkem. Jedná se o dům na výhodném místě (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k Lidlu), adresa Lužická 1076, Česká Lípa. Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,80 m2 s osmi místnostmi. Možnost jednání o odkoupení. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č , p. Císař nebo , p. Dittrichová, C 276 Norská , 76 GJ 1524,24 GJ 1607,40 GJ plošná termoregulace + poměrové měření ,20 GJ GO střechy, přespárování pláště 914,40 GJ ,04 GJ 1020,40 GJ 1070,25 GJ ,92 GJ 973,14 GJ zateplení štítové stěny 2003 GO střechy, přespárování pláště 945,62 GJ přespárování pláště ,15 GJ 964,33 GJ 900,75 GJ ,86 GJ 919,58 GJ GO střechy ,08 GJ výměna oken, zateplení lodžiových stěn výměna oken, zateplení lodžiových stěn a celého domu ,20 GJ 728,43 GJ 424,76 GJ OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor Nebytový prostor v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze šesti místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.č ,

7 V tomto článku bych vás chtěl seznámit se základními výsledky z vyúčtování zálohových plateb za rok Celkem vznikly přeplatky u klientů a v součtu činí Kč. Z tohoto přeplatku je Kč zadrženo na dluhy a Kč na příslušenství. Nedoplatky má 724 klientů s celkovou výší nedoplatků Kč. Tyto nedoplatky byly sníženy o Kč z přeplatků na nájmu. Nejdůležitějšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo a teplá voda. Podívejme se tedy na konečná čísla těchto položek podrobněji. Teplo bylo vyúčtováno celkem u klientů s celkovými náklady 84,5 mil. Kč. Zálohy byly zaplaceny ve výši 117,5 mil. Kč a tak samotné teplo se podílelo na celkovém přeplatku 33 mil. Kč. Přeplatek v položce teplo přitom mělo klientů a nedoplatek mělo 192 klientů. Tento údaj ukazuje, že nastavení záloh tak, aby vznikaly pouze přeplatky, je velmi složité a u takovéto položky silně závislé na individuálním chování spotřebitele téměř nemožné. Loňský rok byl nejteplejším rokem za posledních 10 let, což má za následek takto veliké přeplatky. Nevýhodou je, že takto teplý rok je výchozí základnou pro nastavení záloh do budoucna. EKONOMIKA Rekapitulace vyúčtování zálohových plateb za rok 2007 Teplo za rok Záloha (v tis. Kč) Náklad (v tis. Kč) Výše uvedená tabulka a následující graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tisících Kč na teplo od roku 1999 do roku 2007 v domech, kde družstvo vlastní více než 25% bytů. Na vývoj nákladů mají vliv jak klimatické podmínky našeho regionu, tak změny ve spotřebě jednotlivých domů. Na spotřebu působí v poslední době především postupné zateplování objektů a výměny oken. V roce 2007 byl pokles také zapříčiněn vznikem několika SVJ s právní subjektivitou a vyčleněním jejich agendy mimo data OSBD Česká Lípa tis. Kč záloha náklad tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zálohy a náklady na teplou vodu se vyvíjely velmi podobně jako položka teplo. Podrobně vývoj od roku 1999 do roku 2007 zobrazuje následující tabulka s grafem. TUV za rok Záloha (v tis. Kč) Náklad (v tis. Kč) tis. Kč záloha náklad tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč V odesílání přeplatků se letos poprvé aplikovalo schválené rozhodnutí představenstva u složenek strhnout poukázečné. Tímto krokem chceme zásadně preferovat bezhotovostní styk, který je pro odeslání přeplatku zdarma. Setkali jsme se sice jako u každé nové věci s drobnými nedostatky, ale věříme, že v příštím období se to nebude opakovat. Celkově lze hodnotit vyúčtování roku 2007 kladně. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Hrady a vesnice bývalého vojenského újezdu K turisticky atraktivním činnostem v bývalém vojenském újezdu Ralsko patří hledání zbytků vesnic. Pěšky či na kole jsou asi nejdostupnější Holičky. Svou pouť začneme v Osečné, kam se dá z Lípy nejlépe dopravit autobusem (či autem) přes Stráž pod Ralskem. V Osečné vystoupíme u kostela, kde objevíme několik informačních cedulí. Pokud nepojedeme o víkendu, můžeme využít služeb informačního centra, v němž je možné si koupit i publikaci s názvem Obce živé i zaniklé. Ta popisuje 31 zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru, včetně Holiček, kam budou směřovat i naše kroky. Auto je nejlepší také odstavit zde, protože do lesa je vjezd zakázán. Z návsi se vydáme po červené značce ulicí Školní. Zatímco však červená trasa za vsí odbočí doprava, my budeme pokračovat dále po staré silnici rovně. Asi po dvou kilometrech musíme zbystřit, abychom na levé straně cesty nepřehlédli starý hřbitov. Jeho existenci dokazují zbytky náhrobků a také asi desítka vykopaných hrobů. Docela darda hned na začátek. O chvíli později začneme nacházet staré sklepy vykutané do pískovcových skal, studně, komíny, padlé sloupy porostlé mechem, zanedbané ovocné stromy rostoucí mezi lípami, duby a různými jehličnany, starý úvoz, požární nádrž. Bohužel řada sklepů posloužila jako úložiště odpadu. A co se píše o Holičkách (Hultshken) v literatuře: Obyvatelé se živili především zemědělstvím a v letních měsících někteří pracovali na stavbách v okolních městech. Z obce pochází dnes nezvěstný depot mincí v nádobě datovaný do doby Václava II. Ve dvacátých letech 17. století pobývaly v místě oddíly Švédů, roku 1870 byla postavena škola. V roce 1931 zde bylo 35 domů se 143 obyvateli. Kousek za Holičkami uhne silnice na západ a my po ní půjdeme asi tři kilometry a budeme odolávat odbočení na jih. Doputujeme takto až ke křižovatce, které vévodí památník hrdiny Sovětského svazu Antonína Sochora. Ten zde údajně zahynul při automobilové havárii. Lidová slovesnost hovoří spíše o atentátu. Zhruba proti nám se vypíná velký pískovcový suk Stohánek, na němž jsou zbytky hrádku a poustevny. Schody k vrcholu, vedoucí skalní rozsedlinou, byly opatřeny bytelnějším zábradlím, takže nejrizikovější je pobyt nahoře, neboť tam žádné zábrany nejsou. Na jedné straně můžeme obdivovat Dlouhý kámen, na druhé zase Velký a Malý Jelení vrch. Vrátíme se k Sochorovu památníku a odbočíme doleva (od Stohánku). Půjdeme asi dva kilometry po asfaltové silnici a dojdeme k Černému rybníku, u něj je neznačená odbočka ke královskému hradu Děvínu. Mineme-li ji, můžeme na zříceninu vylézt po červené značce z Hamru. Pokud jsme k výletu přesvědčili nebo donutili i děti, máme dost času vyprávět jim historku o rytíři zakletém do divokého kance, jenž po hradu běhá se zlatým klíčem v tlamě. Zlatý klíč slouží k odemknutí pokladu ukrytého v kopci pod zříceninou. Kromě velmi rozsáhlého komplexu hradních budov, jimž vévodí zbytky pískovcových zdí, můžeme v areálu najít i starou štolu sloužící údajně v sedmnáctém století k těžbě limonitu, jedné z rud železa. Dlouhá je něco přes deset metrů a na konci (směřujícím zřejmě ke studni) je zavalena. Kvůli ochraně netopýrů je štola opatřena mříží. K nedávné historii hradu jistě patří i azbukou vyškrábané nápisy na zdi jednoho paláce. Po svačince a vytvoření fotografií do rodinného alba sejdeme po červené do sedla mezi Děvínem a Hamerským Špičákem. Zde se můžeme rozhodnout, zda se vrátíme po červené značce do Osečné, či půjdeme (už zase) do letoviska v Hamru na Jezeře. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ČERVEN - ČERVENEC * Povolení k pobytu v republice chtěl čtyřiačtyřicetiletý cizinec získat pomocí úplatku pro mladou ženu. Ta si na matrice v České Lípě vymyslela, že muž je otcem jejího dítěte. * Strana zelených v České Lípě považuje prodej Českolipské teplárenské za závažnou chybu a za poškození velkého množství obyvatel města, kteří jsou závislí na dodávce tepla a teplé užitkové vody z tohoto zdroje. * Liberecký kraj dá letos na likvidaci sinic v oblíbené rekreační nádrži Máchovo jezero milion korun z vlastního rozpočtu, loni byl ale ještě o půl milionu korun štědřejší. * Dva mladíci zachránili před utopením v rybníku v České Lípě - Žizníkově osmapadesátiletého muže. Ačkoli byl pod vodou několik minut, podařilo se jim ho oživit díky masáži srdce a umělému dýchání. * Asi 250 z 490 školních zařízení v Libereckém kraji zůstalo kvůli stávce zavřeno. Nejvíce se stávkovalo na základních školách, ke stávce se přidaly ale i střední školy, učiliště, mateřské školy, školní jídelny a také jejich provozní zaměstnanci. * Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém květnovém zasedání udělilo čestné občanství in memoriam Doc. PhDr. Jiřímu Vomáčkovi, CSc., za celoživotní pedagogickou práci, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji města Česká Lípa. * V sobotu 14. června nám organizátoři hudebního festivalu Všudybud opět nadělili nevšední zážitek a bezpochyby jednu z nejlepších hudebních akcí léta na Českolipsku. * Stávka proti vládním reformám se v Libereckém kraji nejvíce dotkla lidí, kteří chtěli mezi 13:00 a 14:00 cestovat ve vlacích Českých drah a v autobusech ČSAD Liberec. V nemocnicích, ve velkých továrnách a jinde se většinou pracovalo. * Město Česká Lípa dobudovalo novou lávku pro cyklisty i pěší, ta bude všem Českolipanům sloužit v parku Milady Horákové na Smetanově nábřeží. * Na poslední školní den, tj. 27. června 2008, si město Česká Lípa pro své obyvatele připravilo otevření I. etapy cyklostezky Varhany. * Českolipská nemocnice má nový přístroj, který jí umožní léčit pacienty takzvanou rázovou vlnou. Nová metoda se používá při bolestech kloubů, zánětu Achillovy šlachy nebo akutních a chronických zánětech paty. * V České Lípě není zájem o družstevní bydlení, řada nových bytů na sídlišti Lada tak stále zeje prázdnotou. Ve městě bylo letos v lednu dokončeno 11 domů se 149 byty, které měly původně obsadit jen družstevníci. Zájem byl ale tak malý, že se město rozhodlo je pronajmout. * ODS má v Libereckém kraji nejvíce peněz na volební kampaň před podzimními volbami do krajského zastupitelstva a Senátu. Vloží do ní kolem tří milionů korun a jasně předčí ostatní politické strany. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 10 červen 2012 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Léto, neutíkej příliš rychle Blížící se volby v družstvu! Jistě vám neuniklo, že v listopadu

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.).

konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.). Bulletin č.152 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří ČTVRTLETNÍK NEPRODEJNÉ WWW.SBDKLASTEREC.CZ PODATELNA@SBDKLASTEREC.CZ VYŠLO 14. 9. 2011 Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví Odpovědi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více