ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 1. 2013"

Transkript

1 F Compressor Pro Zápis č. /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Omluven: Ing. Světlý. Rozpočtové opatření 4/ Různé Ad.. předseda Finančního výboru OÚ Štíhlice Ing. Blaha předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/202, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 202 dle skutečnosti roku 202. Na základě skutečných výdajů, jejichž přehled obdržel od účetní obce, podal zstupitelstvu podrobnější vysvětlení a sdělil, že finanční výbor doporučuje schválení rozpočtového opatření. Usnesení č. /203 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/202. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů Ad. 2. a) Velitel Sboru dobrovolných hasičů obce Štíhlice p. Kučák Jozef požádal zastupitelstvo o vyplacení dotace na činnost sboru ve výši 20000,- Kč jako v minulých letech. Zastupitelstvo obce po diskusi přijalo následující Usnesení č. 2/203 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace Sboru dobrovolných hasičů obce Štíhlice na jejich činnost v roce 203 ve výši ,- Kč. Souhlas 5 hlasů, proti hlas Převedení prostředků zajistí účetní b) Předseda Kontrolního výboru OÚ Štíhlice p. Strnad Vladimír předložil zastupitelstvu výsledky inventury majetku obce k Usnesení č. 3/203 Zastupitelstvo obce schvaluje inventuru majetku obce k bez připomínek. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. c) Zapisovatelka okrskové volební komise paní Kateřina Susová požádala starostu o uvolnění z této funkce dnem z rodinných důvodů. Této žádosti bylo vyhověno a touto činností bude od tohoto data (pro druhé kolo voleb prezidenta republiky) pověřena paní Soňa Strnadová. d) Masopust 203 se bude v naší obci konat dne , hasičský ples se uskuteční e) Audit hospodaření obce za rok 202 bude proveden Štíhlice Vyvěšeno:

2 F Compressor Pro Zápis č. 2 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Ing. Světlý Omluven: Susová. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z roku Geometrické plány pro věcná břemena 3. Postup jednání s občany dlužícími obci 4. Volby prezidenta republiky 5. Různé Ad.. Předseda kontrolního výboru p. Strnad seznámil zastupitelstvo o provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva z loňského roku s tímto výsledkem: Usnesení č. 7/202 záměr prodeje zbylých pozemků v lokalitě Za Vondrákem a usnesení č. 8/202 upravující cenu dosud neprodaných obecních stavebních pozemků mají trvalou platnost i pro další roky. Usnesení 23/202 a 24/202 týkající se odprodeje části obecního pozemku rodině Budských v čp. 24, Štíhlice (pozemek oplocen již původními vlastníky, narovnání současného stavu) a skutečnosti, že rodina Budských si sama zařídí vyhotovení geometrického plánu se prodlužuje do roku 203, protože geometrický plán dosud nebyl vyhotoven. Usnesení č. 24/202 týkající se instalace vodoměru do obecní nemovitosti čp. 44 (nyní klub ) souvisí s prodloužením přípojky až do nemovitosti, zatím nebylo splněno, nestihlo se realizovat za příznivých klimatických podmínek. Úkol se přenáší do roku 203. Usnesení č. 4/203 věcná břemena pro organizace (vodovod) úkol se prodlužuje do roku 203 vzhledem ke skutečnosti, že geometrické plány byly obci předány až v závěru roku 202. S příslušnými organizacemi se jedná, pro Lesy ČR bylo nutno vyžádat potvrzení z Pozemkových knih, z kterého by bylo zřejmé, že pozemek dříve nebyl ve vlastnictví nějaké církve (obdrželi jsme dnešního dne). Usnesení č. 6/202, zápis č. 8/202 zpracování návrhu nové obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích (zařazení poplatku za připojení se k vodovodu po uvedení vodovodu do provozu). Návrh byl zpracován, pro připomínky neschváleno. Protože finanční příspěvek za povolení připojení k vodovodu byl řešen samostatným usnesením, není noveliace OZV o místních poplatcích nutná a podán návrh na zrušení tohoto usnesení. Usnesení č. 44/202 řešení pohledávek u některých občanů obce je v jednání, všichni byli písemně upozorněni (i opakovaně pro nepřevzetí zásilky),u dvou občanů je část zaplacena a bude doplaceno před předáním právníkovi, v jednom případě obec musí ještě doručit platební výměr. Vzhledem k tomu, že jde o usnesení z prosince loňského roku, přechází relizace do roku 203. Zastupitelstvo po seznámení přijalo Usnesení č. 4/203 Zastupitelstvo obce schvaluje převedení plnění usnesení 4, 24 a 44 do roku 203, bere na vědomí že usnesení 7, 8, 23 a 27 budou splněna až uskutečněným prodejem pozemků. Zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení č 6/202. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. Ad. 2 Místostarostka sdělila, že za poslední geometrický plán pozemků ve správě Správy a údržby silnic, který byl jako podklad pro věcné břemeno předán geodetem panem Tomečkem v závěru loňského roku si zhotovitel účtuje částku 5 200,- Kč, což je v intencích panem Tomečkem před započetím zpracovávání geometrických plánů předpokládáno a s čím bylo zastupitelstvo seznámno. Usnesení č. 5/203 Zastupitelstvo schvaluje proplacení částky 5 200,- Kč geodetu p. Tomečkovi za vypracování geometrického plánu pozemků ve správě SÚS v katastru Štíhlice.

3 F Compressor Pro 2 Ad. 3. S výsledky urgencí dlužníků obce a dalšího postupu v této věci informovala místostarostka. V jednom případě bylo z dlužné částky Kč zaplaceno Kč. Požadavek na právníka k podání žaloby byl stažen. Prodloužení nájemní smlouvy bude provedeno až po doplacení zbylých 740,- Kč. V dalším případě bylo nutno opakovaně doručovat, protože dlužnice nebydlí na trvalé adrese. Jedna doručenka se právě vrátila. V dohledné době bude možno učinit podání k soudu. V dalším případě byla ústně uzavřena dohoda o splátkovém kalendáři s tím, že dlužník zaplatí od do po 5 tis. Kč dlužné nájemné za r. 20, 202 a zaplatí i rok 203 včetně místních poplatků. Při uzavření této smlouvy byl přítomen ručitel tohoto občana. V jednom případě je ještě nutno vypracovat a doručit platební výměr a pokud nebude zaplacedno ani termínu ve výměru uvedeném (měsíc) bude předáno k rozhodnutí soudu. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a nemá proti dosud zrealizovaným krokům námitek a souhlasí i s dalším naznačeným postupem. Ad. 4. Volby prezidenta republiky. Výsledky I. kola okrsková volební komise vyvěsila na úřední desce obce. Druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna. Došlo ke změně zapisovatelky, funkci pro nepřítomnost pí Susové v obci převzala pí Strnadová, která složila slib a MěÚ Kostelec byl informován. Ad. 5. Různé a) Zastupitelstvo obce obdrželo od Honebního společenstva Doubravčice pozvánku na jednání valné hromady tohoto společenstva. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude jmenovat zástupce z řad zastupitelů, který se tohoto jednání za zastupitelstvo zúčastní a bude jednat v zájmu obce. Usnesení č. 6/203 Zastupitelstvo obce dává plnou moc členu zastupitelstva obce panu Vladimíru Strnadovi k zastupování Obce Štíhlice na valné hromadě Honebního společenstva Doubravčice dne Souhlas 5 hlasů. b) Pověření jednáním o provedení revize veřejného osvětlení v lokalitě Štíhlice západ, v lokalitě Pod Jelínkem a Pod Doskočilovými pro starostu obce nadále trvá. c) Dohodnuto s ASA, že loňské známky na popelnice budou platit do , do té doby je nutno, aby měli všichni zakoupené známky na popelnice pro letošní rok. Štíhlice : Vyvěšeno:

4 F Compressor Pro Zápis č.3/203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Ing. Blaha. Oprava stožárů věřejného osvětlení 2. Územní plán 3. Různé Ad.. Starosta informoval o tom, že se dne dostavili pracovníci firmy Maděra a Šípek, aby zkontrolovali dva stožáry pouličního osvětlení v lokalitě Štíhlice-západ, které jsou nestabilní (nakloněné). Opravu přislíbili zrealizovat v, únorovém týdnu. Současně bude s firmou jednáno o provedení revize doporučené firmou ve výchozí revizní zprávě po dokončení vybudování venkovního osvětlení v lokalitě Štíhlice-západ a v lokalitě Pod Jelínkem. Ad. 2. Místostarostka informovala o skutečnosti, že v obci je 23 pozemků, které jak obec, tak soukromí vlastníci prodali (příp. se pokouší prodat) jako pozemky stavební, a na kterých se nestaví. S touto skutečností je nutno uvažovat při rozhodování, zda bude realizována 2. změna územního plánu. Ad. 3 Různé Místostarostka informovala o stavu ve věci vymáhání nedoplatků na odpadech a nájemném. Starosta informoval, že je třeba provést průklest lípy nad zvoničkou (na kopečku naproti staré hospodě). Bylo rozhodnuto, že obec zadá provedení odborníkovi. Štíhlice : Vyvěšeno:

5 PDF Compressor Pro Zápis č. / ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Susová, Ing. Světlý Omluven: Strnad. Jednání s dlužníky obce 2. Prodloužení nájemní smlouvy p. Douda 3. Různé Ad.. Zastupitelstvo informováno místostarostkou o administrativních úkonech a jednáních s občany dlužícímii obci za pronájem pozemku, za odpady a psy. Do jednání s dlužníky se zapojí i p. Kučák a na příštím zastupitelstvu bude definitivně rozhodnuto, které případy předáme právníkovi k soudnímu jednání. Ad. 2. Na základě informace místostarostky bylo rozhodnuto, že bude prodloužena nájemní smlouva na pozemek p.č. 36/22 v lokalitě Holák panu Doudovi do na zákiladě skutečnosti, že doplatil dlužné nájemné. snesení č. Zas pitels!ce p p" dnání s hlasí s p" l $ení% n %ní s%l p. ' d na p e%e) p.č 22 )ali ) n!d!í d Souhlas všichni přítomní zstupitelé. tj. 6 hlasů. Dodatek nájemní sml. vypracuje Čermáková Termín: Ad. 3. Různé a) informoval zastupitelstvo, že byl proveden průklest lípy nad zvoničkou, (naproti staré hospodě) a byla zlikvidována třešeň u komunikace v osadě Holák; b) dále podal informaci, že pracovník firmy Maděra a Šípek provedl úpravu stožárů veřejného osvětlení (narovnání) v lokalitě Štíhlice-západ; c)vedlejší komunikace v obci byly, v rámci možnosti obce, upraveny po spadu větší sněhové přikrývky. d) obci došla nabídka na odkup akcií České státní spořitelny od firmy Finance Zlín. Po projednání v zastupitelstvu bylo dohodnuto, že akcie se nebudou prodávat. snesení č )cie es)0 státní sp iteln astnic bce se neb d p" d Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. e) na obec došlo oznámení firmy ČEZ, že dne břena! de d h. pře" 3ena d d ) le)třin el0!ci. Štíhlice : Vyvěšeno:

6 PDF Compressor Pro Zápis č. 5 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Světlý. Vymáhání dlužných částek z minulých let od občanů 2. Různé Ad.. Podána informace o stavu vymáhání dlužných částek na nájemném, elektrické energii, odpadech a poplatku za psa. Většina částek již byla vymožena. Jeden dluh byl řešen dohodou, uzavřenou při dnešním jednání, o odpracování dlužné částky při realizaci WC a umývadla v budově obecního úřadu. Poslední dlužná částka na nájemném a elektrické energii, která je nevymožitelná našimi prostředky, bude do předána právníkovi k soudnímu řešení. Ad. 2 Různé Podána informace o počtu obyvatel trvale hlášených v naší obci. K dnešnímu dni je to 5 trvale hlášených. Od podniku EKO -KOM došla upravená smlouva o bezplatné výpůjčce jednoho kontejneru na tříděný odpad (papír). Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s obsahem nové smlouvy a po seznámení přijalo následující Usnesení č. 9/203 Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou mezi EKO-KOM a Obcí Štíhlice č. OS o výpůjčce jednoho kontejneru K-H-PA 00 na papírový odpad. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. Starosta podal informaci o tom, že proběhl audit obce a k činnosti obce bylo jen pár drobných připomínek. Štíhlice : Vyvěšeno:

7 PDF Compressor Pro Zápis č. 6 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Světlý. Audit obce 2. Účetní závěrka obce k Věcná břemena 4. Vymáhání pohledávek 5. Různé Ad.. Dne proběhl audit obce s výhradou. Dle závěru auditorů je nutno revokovat usnesení č. 89/20 ze zápisu č. 26/20 v následujícím znění, které je nutno předložit zastupitelstvu ke schválení. Usnesení č. 0/203 Zastupitelstvo obce po seznámení souhlasí s revokací usnesení č. 89/20 z , které zní: Usnesení č. 89/20 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem obce na rok 202, který je schodkový a schodek rozpočtu bude kryt finačními prostředky z minulých let. Příjmy: ,- Kč, výdaje: Kč a financování schodu: Kč. Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů Ad. 2. Účetní obce předložila zastupitelstvu k posouzení účetní závěrku obce k K účetní závěrce se vyjádřil předseda finančního výboru, který doporučil tuto závěrku schválit bez výhrad. Usnesení č. /203 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku obce Štíhlice za rok 202. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. Ad. 3. Věcná břemena voda - informace Věcné břemeno s Obcí Kozojedy, které jsme zpracovali sami, je nutné po připomínkách Katastrálního úředu pro Středočeský kraj pracoviště Kolín upravit tak, že název obce Kozojedy správně zní Kozojedy u Kostelce nad Černými lesy a je nutno vyplnit tiskopis Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Dne byly obvolány ostatní organizace kterých se břemeno týká: Lesy ČR ještě po tom, co jsme vyřídili požadované doklady z Pozemkových knih s ohledem na církevní restituce, pátrají u Státního pozemkového úřadu, zda nebyla podána žádost o restituci soukromou osobou. Požadavek zaurgují. Pošlou fakturu na 0 000,- Kč a pak definitivní znění smlouvy. Město Český Brod proběhla reorganizace úřadu a byly další problémy. Smlouva o věcném břemeni jde do Rady Města dne Po té bude definitivní smlouva. Na poplatek 270,- Kč byla od úřadu vyžádána faktura. Správa a údržba silnic, pracovník organizace slíbil, že se na věc podívá a dnešního dne přišel návrh smlouvy o věcném břemeni. Poplatek byl zaplacen v roce 2 0. Ad. 4. Vymáhání pohledávek od občanů Poslední případ nevyřešené pohledávky, jejíž řešení bylo připraveno k předání právníkovi, byl částečně vyřešen složením ,- Kč do pokladny obce. Po projednání v zastupitelstvu bylo dohodnuto, že po

8 PDF Compressor Pro uplynutí cca dvou měsíců, bude jednáno o zaplacení zbytku dluhu a případném předání právníkovi k vymožení zbytku dluhu. Ad. 5. Různé Došla žádost od firmy AZ Elektrostav, a.s. Nymburk ve věci stavby Štíhlice knn č.p. 89/2, tj. přípojka elektřiny k pozemku č. 89/2, o vyjádření k existenci sítí v majetku obce v lokalitě výše uvedené stavby, o souhlas s navrženým způsobem stavby a o souhlas s navrženou smlouvou o smlouvě budoucí o věcném břemeni (uložení kabelu v pozemcích ve vlastnictví obce. Zastupitelé po podáhí informace přijali následující snesení č. 2/#&(* Zas+,pitels+-../ce p. p.24dnání s.,hlasí s n5-6en78 9p:s./e8 s+5-/; Štíhlice < =>> a s,95-bení8 s8l.,-;. s8l.,-c b,d.,cí. 9ří9ení -CcnDh. bře8ene = -;b,d.-efí =abel.-dh. -7-.G, 9e s+e-52hcí.9p.2.-5ií s=řínc J, hřik+cl přes.becní p.9e8e= p.č. 86/3 zahrada a p.č. 790 ostatní plocha (cesta na Holák). Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční dne 26. a Kontejner bude přistaven dne (pátek) v poledne a bude odvezen dne (sobota) v poledne. Sběr nebezpečného odpadu proběhne dne (sobota) v,55 hod. až 2,5 hod. Štíhlice : Vyvěšeno:

9 F Compressor Pro Zápis č.7 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý. Závěrečný účet obce Štíhlice z rok Různé ad.. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Štíhlice za rok 202 se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 202, předložené účetní obce. K problematice se vyjádřil předseda finančního výboru Ing. Blaha, který doporučil zastupitelstvu schválení účtu s výhradami. V příloze nápravná opatření. Usnesení č. 3/203 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 202 se zprávou o výsledku hospodaření obce za uvedený rok s výhradami. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů ad 2. Různé Starosta informoval, že byly podepsány dohody o zajištění autobusové dopravy v obci na další rok, Starosta informoval, že byl dle směrnic nadřízených orgánů otevřen účet obce u České národní banky. Místostarostka předložila zastupitelstvu k projednání žádost p. Jana Béma o pronajmutí pozemku o velikosti 4m2 na místním hřbitově, kde by chtěl vybudovat hrob. Po projednání zastupitelstvo přijalo následující Usnesení č. 4/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s nájmem 4m2 pozemku na místním hřbitově (p.č. 26/5) p. Janu Bémovi s tím, že vybudování hrobu zajistí odbornou firmou dle zák.č. 256/200 Sb. O pohřebnictví v platném znění a dle podmínek stanovených Řádem veřejného pohřebiště obce Štíhlice z roku 20. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů Smlouvu o nájmu vypracuje místostka Termín: do Místostarostka předložila zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce zast. firmou Maděra a Šípek s.r.o. na základě akce IV /VB/0 Štíhlice (výměna rozvaděče v TS Ko 022, kabel NN pro parc.č. 25/,6,0,) týkající se obecního pozemku 269/5. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující Usnesení č. 5/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni s oprávněným ČEZ Distribuce č. IV /VB/0 Štíhlice. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů Místostarostka předložila zastupitelstvu požadavek, aby byla provedena likvidace nepotřebných a nefunkčních židlí, které byly uskladněny v komoře obecního úřadu, která byla vyklizena pro vybudování WC. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující Usnesení č. 6/203 Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vyřazením 4 žídlí z inventárního seznamu a jejich likvidací. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů Štíhlice : Vyvěšeno: Likvidaci provede p. Strnad

10 Compressor Pro Obecni riiad Stitrlice Z6pis i.8 /203 ze zaseddni obecniho zastuoitelstva konaneho dne: Piitomni: Rychta, Cerm6kov6, Ing. Blaha, Kudiik, Susov6,lng. Svdtly Omluven: Strnad Program jedn6nf:. ProdlouZeni n6jemni smlouvy- ob.lesni pozemek - 2, Klub obdanfi Stihlic - 3. Rtzn6 Synkovd Milena tiprava venkovni d6sti pied objektem dp. 45 ve vlastnictvf obce Ad. l. N6jemni smlouva na d6st (0 m2) obecniho pozemku p.d. 33/ les v lokalitlinnd kondi dnem Pani Milena Synkov6 polddala dne o prodlouleni nflemni smlouvy na tento pozemek u chaty e.d. I v lokalit6 Ldzn.Po projedn6ni zastupitelstvo rozhodlo n6sledovn6: Usneseni E, 7l20l3 Zastupitelstvo obce souhlasf s prodlouzenim smlouvy o nrijmu l0m2 obecniho pozemku p.i. 33/ les v lokalit6 L6znE za stejnych podminek jako dosud, na dal5ich pdt let pani Milend Synkov6. Souhlas vsichni piitomni, d. 6 hlasfi Dodatek ke smlouvd vypracuje Cerm6kov6 Ad. 2. Panf Trnkov6 Hana, provozujici jako n6jemkyn6 Klub obcant Stihlic, polldala dne5nfho dne zastupitelstvo o souhlas se z6mdrem rozsiieni moznosti letniho posezeni pied obecnim objektem dp. 45 ripravou prostoru pied vchodem do Klubu obdanri Stihtic a s tim i o opravu schodri do objektu vedoucich. Obdand Stfhlic nav5tdvujicf Klub jsou ochotni se zapojit praci pii tdto ripravd bez n6roku na odm6nu. Pani Tmkovd Ldd6 zastupitelstvo o zaplaceni n6kladfi na potiebny materi6l. Po osobnim projedn6ni s n6jemkyni v zastupitelstvu bylo piijato n6sledujici: Usneseni i. 8/203 Zastupitelstvo obce souhlasi s provedenfm fprav pied objektem ip Klubem obianri Stihti. a poskytne na materifl k t6to ripravd potiebny iristku 5 000,- Ki s tim, ie zprisob a rozsah provedenf riprav bude prrib6znd konzultovfn na zastupitelstvu obce. Souhlas vsichni piitomni, tj. 6 hlasri Ad.3. Rrizn6 a) Starosta informoval o Z6dosti p. Hromase, Serifa chatovd osady Hol6k, z , o piispdvek na ripravu cesty p.d. 790 do osady Hol6k. Usneseni E. 9/203 Zastupitelstvo obce souhlasi s poskytnutim piispdvku na tidrzbu komunikace p.i. 790 do osady Hol6k ve vy5i 8 000,- Ki. Souhlas v5ichni piitomni, d. 6 hlasri. b) Mistostarostka informovala o pokradov6ni ieseni problemu v prodeji d6sti obecniho pozemku p.d.788/9 majitehim piilehldho pozemku p.d.82 a st. I d. rodind Budskych tak aby byl narovn6n skutedny stav. Dle geometrickeho pl6nu, kter;f si nechala rodina Budskych vypracovat.byl z obecniho pozemku p.d. 788/9 o vymdie 379m2 vydlendn pozemek p.(,.7882 o vymdie 0 m2, ktery bude piedmdtem prodeje. Nyni musi stavebni tiiad Mdstskdho riiadu v Kostelci n.c.l. s timto ddlenim vyslovit souhlas a na tento probl6m je nyni piedepsand nov6 riiedni cesta. Po vyplndni piedepsan6ho tiskopisu bylo o souhlas minuly tyden pol6d6no a po vyj6dieni stavebniho riiadu bude uskutedndn prodej. c)informaci o v6cnych biemenech - voda - organizace - podala mistostarostka. Vdcn6 biemeno na pozemky ve vlastnictvi obce Kozojedy bylo na zttkladd nasi Z6dosti katastr6lnim riiadem do pozemkfi vlozeno. Tuto ziielitost jsme mohli ovlivnit, protoze text smlouvy a Z6dost na katastr zpracovala obec sama a samatelpol dala katastr6lni riiad o vlozeni do pozemkfi.

11 Compressor Pro Uzavieni smluv o vdcnych biemenech na pozemky ve vlastnictvi MeU eesk;f Brod a Lesy eeskd republiky, pies urgence ze strany obce,vdznou. Smlouva se SUS ji byla z na55i strany piipominkovinaa dek6 se na podpis ziistupce organizace. d)po diskusi zastupitelstva o podmink6ch prodeje obecniho pozemku p.t, o rozloze 76m2 v lokalite Za Yondritkem, projednaji tuto zttlelitost s majitelem piilehleho pozemku p.t,.4342 p. a Ing. Blaha v temfnu do jednoho mdsice. /. e)protoze termin kon6nf piisti schrize zastupitelstva piipadd na. kvdtna 203 (svdtek) dohodlo se zastupitelstvo, Le schrize bude pielozena na (dtvrtek). Stfhlice : ,,' /,/ 2. r A.t, Lapsatq: /.., LeffnaKova i /r,'/ /, /.t,:-ty',9. t L,/, f / {( l I uf ( -/ L_/ 'T- Ovdiovatel6 z6pisu: /,/ ', Jozef Kucak, ft" " ' - q-- Vladimfr Stmad -{ /,,,', \ -\/"h-- -'" v \ VyvE5eno: l'. -, i' C.' r''''" TomAS Rychta

12 F Compressor Pro Zápis č. 9 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Blaha, Ing Světlý. Smlouva o spolufinancování studie o rozšíření základní školy Mukařov 2. Smlouva o dodávce vody mezi obcí Štíhlice a obcí Doubravčice 3. Žádost OÚ Kozojedy o příspěvek na neinvestiční náklady na žáka MŠ ze Štíhlic 4. Různé Ad.. Starosta obce informoval o jednání na OÚ Mukařov, mezi zástupci obce Mukařov a obcemi tvořícími školský obvod ZŠ Mukařov, k potřebě rozšíření počtu učeben v této škole, k řešení demografického vývoje (tj. počtu dětí, které bude nutno v této škole umístit). V první fázi bude zadáno vypracování studie k řešení tohoto problému a přítomní se dohodli o uzavření smlouvy o spolufinancování studie v podílu, v jakém se obce školského obvodu podílely na spolufinancování přístavby ZŠ Mukařov (dohoda obcí z roku 2009). Zastupitelstvo obce po projednání shledalo, že musí souhlasit s uzavřením této smlouvy, protože jako spoluvlastník přístavby z roku 2009 již nemůže jinak, a proto přijalo následující Usnesení č. 20/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o spolufinancování studie o rozšíření ZŠ Mukařov a s proplacením částky 2 904,- Kč, jako podílu na ceně studie. Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Starosta: podpis smlouvy Účetní: po dodání faktury proplac. Ad. 2. Starosta obce informoval o tom, že provozovatel vodovodu Štíhlice, firma Vodos s.r.o. připravila smlouvu o dodávce vody č. 2/203 z , jejímž předmětem je, že dodavatel (Obec Štíhlice) bude dodávat vodu z obecního vodovodu, jehož je vlastníkem, odběrateli, obci Doubravčice, za podmínek touto smlouvou upravených. Zastupitelstvo obce po seznámení s podmínkami poskytování vody přijalo následující Usnesení č. 2/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce vody č. 2/203 z mezi Obcí Štíhlice, zastoupenou firmou Vodos s.r.o. a Obcí Doubravčice. Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Starosta: podpis smlouvy Ad. 3. Starosta předložil zastupitelstvu žádost OÚ Kozojedy o příspěvek na neinvestiční náklady pro mateřskou školu, kterou postavila Obec Kozojedy, a jejímž je zřizovatelem. V současné době dochází do této MŠ jeden předškolák z naší obce a od září 203 bude docházet další předškolačka z naší obce. Jelikož jsme poskytli příspěvek MŠ v Kostelci n.č.l., doporučil poskytnutí příspěvku i MŠ v Kozojedech. Zastupitelé po projednání přijali následující Usnesení č. 22/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku MŠ Kozojedy ve výši 0 000,- Kč formou sponzorského daru. Souhlas: všichni přítomní tj. 5 hlasů Odpověď : místostarostka Proplacení: účetní Ad. 4. Různé

13 F Compressor Pro a) Ve věci vybavení OÚ Štíhlice místostarostka navrhuje, aby vzhledem k úbytku místa zrušením komory na OÚ a přebudováním na sociální zařízení, byly následující předměty, které buď byly již léta uskladněny v této komoře, příp. byly v místnosti OÚ a překážejí, vyjmuty ze stavu drobného dlouhodobého hmotného majetku, a to: talefonní přístroj pro pevnou linku, Tesla Stropkov, zn. KAN 2862, inv. č ks záclon již dlouho nepoužívaných inv.č. 3 psací stroj Consul, již nesloužící svému účelu, inv. č. 42 úklidové prostředky (předměty-koště,smetáček,lopatka, kbelík, mop) inv.č. 52 a dále zakoupit skříň (rohovou), v současné nabídce ve slevě, cca 5 000,- Kč na uložení materiálů, které byly dříve uloženy v komoře, příp. v krabicích po místnosti, a to: volební urny, vlajky, předměty sloužící k výtvarné činnosti dětí z obce a nově i množství materiálu k budování vodovodu, které jsme povinni uložit. Zastupitielstvo obce po projednání přijalo následující Usnesení č. 23 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením následujících předmětů z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku obce, a to: telef.přístroje, 3 ks záclon, psacího stroje a úklidových předmětů a současně souhlasí s nákupem rohové skříně v ceně cca 5 000,- Kč. 2 Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Provede: účetní spolu s inventarizační komisí b) Sekání trávy na hřbitově a za Klubem občanů Štíhlic zajistí p. Rychta. c) Zastupitelstvo upozorňuje, že dne v době od 7,30 do 7,0 hod. nepůjde proud. d) Štíhlická lávka se koná dne od 3,0 hod. u místního rybníka a soutěž o Řád vařečky zlaté bude na téma bramborák. e) Zastupitelstvo sděluje, že dne bude proveden sběr oděvů a dalších textilií, příp. nádobí pro charitu Štíhlice : Vyvěšeno:

14 Compressor Pro Zápis č. 0 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Čermáková Kučák, Strnad, Ing. Světlý Omluven: Rychta. Ing. Blaha, Susová. Věcné břemeno Lesy České republiky s.p. 2. Pronájem pozemku na obecním hřbitově 3. Rozpočtové opatření č. / Různé Ad.. Místostarostka informovala zastupitelstvo o stavu v projednání návrhu smlouvy o věcném břemeni vloženém do pozemků, které spravují Lesy ČR s.p., v k.ú. Štíhlice, dotčených stavbou vodovodu. Po jednání se dospělo k definitivnímu znění této smlouvy. Usnesení č. 24/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s definitivním zněním smlouvy pod čj. 35/203 mezi Obcí Štíhlce a Lesy ČR s.p. o věcném břemeni vloženém do pozemků p.č. 269/04, p.č. 269/05 a p.č. 867/6. Souhlas všichni přítomní, tj. 4 hlasy Další úkony (def.smlouva, návrh na vklad do KN a p.) Čermáková Zaplacení poplatku zavb účetní obce Ad. 2. Místostarostka informovala zastupitelstvo, že pan Kubiatko Štefan, trvale bytem Doubravčice, požádal zastupitelstvo o pronájem obecního pozemku ve velikosti m2 na místním hřbitově ve Štíhlicích. Po projednání bylo přijato následující Usnesení č. 25/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem m2 pozemku na obecním pohřebišti Štíhlice panu Štefanu Kubiatkovi. Souhlas: všichni přítomní, tj. 4 hlasy Smlouva: Čermáková Ad. 3. Ing. Blaha předložil písemně návrh rozpočtového opatření č. /203, které doporučil, po projednání ve finančním výboru, ke schválení. Zastupitelstvo po dalším upřesnění od účetní obce přijalo následující Usnesení č. 26/303 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. /203. Souhlas všichni přítomní, tj. 4 hlasy. Provede: účetní Ad. 4 Různé Na jednání zastupitelstva obce se dostavila paní Růžena Hrdličková, která zastupitelstvu předložila k nahlédnutí autorský výtisk publikace Štíhlice střípky z historie naší obce a požádala zastupitelstvo o sponzorský dar. Vzhledem ke skutečnosti, že na jednání byli přítomní pouze 4 členové zastupitelstva, bylo ústně dohodnuto, že paní Hrdličková si prověří počet závazných objednávek této publikace z řad občanů obce a chatařů. Na základě toho bude moci stanovit v jakém nákladu bude pulikace vytisknuta, cenu za jeden výtisk, celkovou cenu, a tím si potvrdit, že o koupi této publikace bude velký zájem Zastupitelstvo na základě přesnějších údajů projedná a rozhodne, zda může poskytnout a v jaké výši paní Hrdličkové sponzorský dar. Štíhlice : Vyvěšeno:

15 F Compressor Pro Zápis č. /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Ing. Blaha. Zajištění základního vzdělání dětí z naší obce 2. Různé Ad.. Starosta informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že Město Říčany dalo obci výpověď z dohody č. 79/2009-S o vytvoření společného školního obvodu za účelem zajištění plnění povinné školní docházky dětí z naší obce. Účinnost dohody končí dnem Dále seznámil zstupitelstvo s dopisem Města Kostelec nad Č. Lesy z ve kterém naší obci sdělují, že kapacita základní školy v Kostelci n.č.l. je vyčerpána a pravděpodobně v příštím roce již bude nedostatečná. K této problematice svolává městský úřad jednání se zástupci všech obcí, s kterými má uzavřenou dohodu o společném školském obvodu a nedojde-li k nějakému řešení, bude muset Město Kostelec n.č.l. vypovědět dohody o společném školním obvodu. V tomto případě naší obci zbude pouze možnost umístění dětí v zákadní škole Mukařov a podílet se na dostavbě této školy. Ad. 2. Různé Místostarostka informovala, že pronájem m2 pozemku na místním hřbitově, který zastupitelstvo schválilo na minulé schůzi, bude místo se Štefanem Kubiatkem realizován s Tomášem Kubiatkem (bratrem původního žadatele). Místo bylo vvytýčeno a oba bratři byli s místem osobně seznámeni a upozorněni na povinnost oznámit konkrétní termín zahájení prací při budování urnového místa. Dále bylo vytýčeno hrobové místo 4m2 pro nájemce p. Béma, viz zápis č. 7/203. Štíhlice : Vyvěšeno:

16 Zápis č. 2 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing Blaha, Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Světlý. Vodoměrné jímky v obci 2. Různé Ad.. Starosta seznámil zastupitelstvo s problémem vodoměrných nádob v některých nemovitostech v obci. Jedná se o nemovitosti p. Jahody, pí. Šindlářové, p. Peterky, pí. Zedníkové, p. Kašíka, které byly v souvislosti se zvýšením hladiny spodní vody vytlačeny nad terén. Jímky u p. Müllera a p. Motla obsahují vodu (špatné těsnění). Po projednání v zstupitelstvu bylo rozhodnuto, že bude uplatněna reklamace u dodavatelské firmy. Ad. 2. Různé a) Pí. Čermáková informovala, že ve spolupráci s pí Strnadovou byla provedena sondáž u rodičů nezletilých dětí předškolního věku bydlících trvale ve Štíhlicích, v jakých školách se budou výhledově zajímat o zajištění základního vzdělání pro své děti. Informace o šk. roce 203/204 a 204/205 předány starostovi obce jako podklad pro jednání v této škole. b) Pí. Čermáková informovala, že byla vypracována a bude odeslána žádost o prodloužení stavebního povolení na místní komunikaci p.č. 482/2 dopravnímu oddělení Městského úřadu v Říčanech. c) Pí. Susová informovala, že dne se uskuteční ve Štíhlicích zábava pro děti v odpoledních hodinách a večer bude pro dospělé podstanová zábava. Štíhlice : Vyvěšeno:

17 Zápis č. 3 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Čermáková, Ing Blaha, Susová, Ing. Světlý Omluven Rychta. Kučák, Strnad. Zrcadlo na křižovatce komunikací II/3, III/3 a budoucí komunikace na p.č. 482/2 2. Pronájem urnového místa na hřbitově Štíhlice 3. Různé Ad.. Místostarostka informovala zastupitelstvo o možnosti legálního způsobu osazení křižovatky komunikací II/3. III/3 a budoucí komunikace na pozemku p.č. 482/9 (Za Vondrákem) zrcadlem a finančních nákladech na tuto akci. Při zvolení tohoto způsobu je nutno požádat o souhlas Dopravní inspektorát Policie ČR v Kolíně a poté o souhlas dopravního oddělení Městského úřadu v Říčanech. Po získání těchto vyjádření Správa a údržba silnic Říčany objedná a zakoupí zrcadlo o průměru 90 cm za cenu 0 06,- Kč a stojan za 3 000,- Kč. Tyto náklady musí uhradit obec. Práci provedou pracovníci SÚS. Současně bylo se SÚS projednáno zajištění nové značky konec obce Štíhlice na konec obce směrem ke hřbitovu. Tento úkon jde na náklady SÚS. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující Usnesení č. 27/203 Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním zrcadla na křižovatku komunikací II/3, III/3a budoucí komunikace na p.č. 482/9 a souhlasí s cenou 3000,- Kč. Souhlas všichni přítomní, tj. 4 hlasy. Zajistí: Čermáková Ad. 2. Zastupitelstvu došla žádost p. Hromase o pronájem urnového místa na místním hřbitově. Usnesení č. 28/203 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Hromasem na urnové místo m2 pozemku s platností od Souhlas: všichni přítomní Nájemní smlouvu vypracuje: Čermáková Ad. 3. Různé a) Na zastupitelstvo se dostavil p. Synek Jaroslav a nabídl zastupitelstvu, že provede úpravy (průklest keřů a příp. další nutné úpravy) u pomníku padlých v prostoru nad rybníkem. Současně, že provede úpravu šeříkového keře u silnice III/3 pod obecní studnou u jeho nemovitosti. Zastupitelstvo kvitovalo s povděkem tuto nabídku, s touto nabídkou souhlasí. Zastupitelstvo obce současně vyzývá všechny občany obce Štíhlice, aby udržovali v pořádku okolí svých nemovitostí. b) Zastupitelstvo se zabývalo, na základě připomínky p. Synka, p. Starého vč. požadavků manželů Rackových z předchozích let, řešením situace splavování zeminy z cesty od nemovitostí p.ing. Světlého a p. Strnada Jiřího. Na dalším zastupitelstvu, za účasti všech zastupitelů, bude nutno projednat způsob provedení a finanční náročnost. c)zastupitelstvo řešilo na popud p. Synka a p. Starého náhradu odcizených vrat u vodárny. Ing. Světlý, který je ochotný se této práce ujmout, na příštím zastupitelstvu předloží návrh variant a bude rozhodnuto dle finanční náročnosti. Štíhlice : v zast.starosty M. Čermáková místostarostka Vyvěšeno:

18 PDF Compressor Pro Zápis č. 4 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý. Pošembeří 2. Příkopy-koryta 3. Vodoměrné jímky 4. Správa a údržba silnic Ad.. Starosta podal informaci o jednání se společenstvím obcí Pošembeří, kam byl pozván. Nejsme členy této společnosti. Společnost má zájem o připojení dalších obcí a žádá o příspěvek na činnost. Vzhledem k tomu, že jsme členy Svazu měst a obcí ČR a členy Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko, nedoporučuje, abychom byli členy dalšího společenství. Usnesení č. 29/203 Zastupitelstvo rozhodlo, že nevstoupíme do společenství Pošembeří a nebudeme tudíž finančně přispívat na jeho činnost. Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů Ad. 2. Starosta podal informaci, že po kontaktu na firmu Zvánovec a.s. se uskutečnila schůzka s Ing. Slabihoudkem ve věci reklamace vodoměrných jímek v obci. Byla uzavřena dohoda, že firma upraví vodoměrné jímky, které byly předmětem reklamace, do měsíce. Ad. 3. Ve věci trvalého problému v obci, tj. odtok srážkových vod, zejména v oblasti od staré hospody po nejnižší místo v obci, což je trvalý problém v obci a stupňuje se vzhledem ke změnám klimatických podmínek a častým přívalovým srážkám, zajistí odstranění zeminy prorostlé travou mezi komunikací a betonovým korytem tak, aby voda z komunikace mohla stékat do koryta. Pokud odtékající voda ve větším množství doteče do zabetonovaných trubek položených pod vjezdy do objektů, tyto trubky všechnu vodu nepojmou. Ad. 4. Správa a údržba silnic, pracoviště Říčany, bude písemně požádána o rekonstrukci komunikace III/3 a opravu části komunikace II/3 v obci, která při poslední rekonstrukci celé komunikace II/3 od Mukařova po Tismice byla vynechána s ohledem na očekávanou výstavbu vodovodu v obci. Štíhlice : Vyvěšeno:

19 PDF Compressor Pro Zápis č. 5 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Ing. Blaha, Kučák. Povodňový plán aktualizace 2. Různé ad.. Místostarostka seznámila přítomné z požadavkem MěÚ Říčany, odboru životního prostředí, na zpracování či aktualizaci povodňového plánu obce. Po projednání bylo navrženo, že budou upraveny pouze některé formulace s ohledem na zákon o vodách. Hlavní zásady není nutné aktualizovat, bude pouze opětovně zaslán Lesům České republiky, správě toků, k připomínkám a poté informován MěÚ Říčany. Usnesení č. 30/203 Zastupitelstvo rozhodlo, že povodňový plán obce nebude v hlavních bodech upravován, pouze bude zaslán správci toků, Lesy České republiky k příp. připomínkám. Souhlas všichni přítomní, tj. 5 hlasů Se správcem toků zajistí Čermáková Informace MěÚ Říčany: Čermáková Termín: ad 2. a) Na základě sdělení občanky obce docházející na obecní hřbitov bylo zjištěno, že páková pumpa na čerpání vody je poškozená. Starosta sdělil, že tuto pumpu již opravoval a zajistí i další opravu. b) Dne upozornili manželé Palkovi na lípu při komunikaci III/3 v blízkosti jejich nemovitosti, jejíž pahýl odstraněné větve je ztrouchnivělý. Týž den se místostaostka spojila s Ing. Petrem, pracovníkem odboru životního prostředí MěÚ Říčany, který přislíbil, že se na strom přijede podívat a sdělí svůj názor. c) Zastupitelé byli seznámeni s vyhláškou č. 89/203 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti dnem , která v 3 odst. d) stanoví, že pro dřeviny rostoucí v zahradách není třeba žádného povolení. Štíhlice : Vyvěšeno:

20 Compressor Pro Zápis č. 6/203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Rychta, Ing. Blaha. Provoz Klubu občanů Štíhlic 2. Různé Ad.. Po osobním pohovoru s nájemkyní Klubu pí. Hanou Trnkovou místostarostka navrhla zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva č. 8/203 o budování terasy před Klubem s příspěvkem obce 5 000,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto řešením vzhledem k nízké návštěvnosti v Klubu. Usnesení č. 3/203 Zastupitelstvo po seznámení s problémem souhlasí se zrušením vlastního usnesení č. 8/203, týkajícího se budování terasy u Klubu občanů Štíhlic. Souhlas všichni přítomní. tj. 5 hlasů Po předchozí osobní dohodě s místostarostkou se dostavila na jednání zastupitelstva nájemkyně Klubu občanů Štíhlic pí. Hana Trnková a předložila žádost, aby vzhledem k otevření nové soukromé restaurace v obci a nízkou účast občanů v Klubu, jí bvlo prominuto placení nájemného s tím, že bude dále průběžně platit zálohy na elektřinu, a to od srpna do konce tohoto roku, a pak se rozhodne zda bude v nájmu pokračovat, či nikoliv, protože tato činnost se v poslední době jeví jako ztrátová. Paní Trnková byla v zastupitelstvu seznámena s tím, že nelze zcela odbourat nájemné, musí platit alespoň symbolickou částku a k tomuto řešení lze přistoupit až od , protože pokud bude zastupitelstvo s tímto řešením souhlasit, je nutno na úřední desce po dobu 5 dnů vyvěsit záměr týkající se tohoto problému a pak lze změnit nájemní smlouvu. V tomto směru došlo k dohodě. Po vyvěšení záměru na úřední desce, nebude-li zásadních připomínek z řad občanů, příp. nepřihlásí-li se někdo, kdo by chtěl Klub provozovat, bude s nájemkyní-provozovatelkou sepsán dodatek k nájemní smlouvě. V prosinci 203 bude situace v Klubu zhodnocena a dle toho bude rozhodnuto, zda bude Klub provozován i nadále, či bude uzavřen. Usnesení č. 32/203 Zastupitelstvo přijalo záměr č. /203, že od do bude nájemkyni Klubu občanů Štíhlic snížen nájem na 0,- Kč měsíčně a situace v Klubu bude znovu řešena v prosinci 203. Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Záměr vyvěsí na úř.desku: Čermáková Termín: ihned Dodatek k nájemní smlouvě: Čermáková Termín: Různé a) Na zastupitelstvo se obrátil šerif chatové osady Holák pan Hromas a předložil písemnou stížnost chatařů (0 podpisů) na volné pobíhání psů vlastníků Ing. Tomáše Kopeckého (dva psi + osm.štěňat) a Vítězslava Kopeckého (2 psi). Zastupitelstvo zajistí písemné upozornění majitelů výše uvedených psů na jejich povinnosti. Pokud nebude domluva účinná, bylo by nutné řešit problém jako přestupek proti občanskému soužití, který se projednává na Městském úřadě v Kostelci n.č.lesy. b) Na zastupitelstvo obce se prostřednictvím místostarostky obrátila dcera pana Václava Starého, Štíhlice čp. 3 s partnerem Richardem Malárem, trvale bytem Praha 9, se žádostí o vyjádření k zamýšleným stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu čp. 3 ve Štíhlicích na poz.st. 22/2 v k.ú. Štíhlice. Předložila stavební dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Zastupitelstvo po seznámení se stavební dokumentací nemá připomínek k výše uvedeným stavebním úpravám a v tomto smyslu předá investorovi p. Malárovi své písemné vyjádření. Štíhlice : v zastoupení starosty :Marcela Čermáková místostarostka Vyvěšeno:

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více