ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 1. 2013"

Transkript

1 F Compressor Pro Zápis č. /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Omluven: Ing. Světlý. Rozpočtové opatření 4/ Různé Ad.. předseda Finančního výboru OÚ Štíhlice Ing. Blaha předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/202, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 202 dle skutečnosti roku 202. Na základě skutečných výdajů, jejichž přehled obdržel od účetní obce, podal zstupitelstvu podrobnější vysvětlení a sdělil, že finanční výbor doporučuje schválení rozpočtového opatření. Usnesení č. /203 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/202. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů Ad. 2. a) Velitel Sboru dobrovolných hasičů obce Štíhlice p. Kučák Jozef požádal zastupitelstvo o vyplacení dotace na činnost sboru ve výši 20000,- Kč jako v minulých letech. Zastupitelstvo obce po diskusi přijalo následující Usnesení č. 2/203 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace Sboru dobrovolných hasičů obce Štíhlice na jejich činnost v roce 203 ve výši ,- Kč. Souhlas 5 hlasů, proti hlas Převedení prostředků zajistí účetní b) Předseda Kontrolního výboru OÚ Štíhlice p. Strnad Vladimír předložil zastupitelstvu výsledky inventury majetku obce k Usnesení č. 3/203 Zastupitelstvo obce schvaluje inventuru majetku obce k bez připomínek. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. c) Zapisovatelka okrskové volební komise paní Kateřina Susová požádala starostu o uvolnění z této funkce dnem z rodinných důvodů. Této žádosti bylo vyhověno a touto činností bude od tohoto data (pro druhé kolo voleb prezidenta republiky) pověřena paní Soňa Strnadová. d) Masopust 203 se bude v naší obci konat dne , hasičský ples se uskuteční e) Audit hospodaření obce za rok 202 bude proveden Štíhlice Vyvěšeno:

2 F Compressor Pro Zápis č. 2 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Ing. Světlý Omluven: Susová. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z roku Geometrické plány pro věcná břemena 3. Postup jednání s občany dlužícími obci 4. Volby prezidenta republiky 5. Různé Ad.. Předseda kontrolního výboru p. Strnad seznámil zastupitelstvo o provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva z loňského roku s tímto výsledkem: Usnesení č. 7/202 záměr prodeje zbylých pozemků v lokalitě Za Vondrákem a usnesení č. 8/202 upravující cenu dosud neprodaných obecních stavebních pozemků mají trvalou platnost i pro další roky. Usnesení 23/202 a 24/202 týkající se odprodeje části obecního pozemku rodině Budských v čp. 24, Štíhlice (pozemek oplocen již původními vlastníky, narovnání současného stavu) a skutečnosti, že rodina Budských si sama zařídí vyhotovení geometrického plánu se prodlužuje do roku 203, protože geometrický plán dosud nebyl vyhotoven. Usnesení č. 24/202 týkající se instalace vodoměru do obecní nemovitosti čp. 44 (nyní klub ) souvisí s prodloužením přípojky až do nemovitosti, zatím nebylo splněno, nestihlo se realizovat za příznivých klimatických podmínek. Úkol se přenáší do roku 203. Usnesení č. 4/203 věcná břemena pro organizace (vodovod) úkol se prodlužuje do roku 203 vzhledem ke skutečnosti, že geometrické plány byly obci předány až v závěru roku 202. S příslušnými organizacemi se jedná, pro Lesy ČR bylo nutno vyžádat potvrzení z Pozemkových knih, z kterého by bylo zřejmé, že pozemek dříve nebyl ve vlastnictví nějaké církve (obdrželi jsme dnešního dne). Usnesení č. 6/202, zápis č. 8/202 zpracování návrhu nové obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích (zařazení poplatku za připojení se k vodovodu po uvedení vodovodu do provozu). Návrh byl zpracován, pro připomínky neschváleno. Protože finanční příspěvek za povolení připojení k vodovodu byl řešen samostatným usnesením, není noveliace OZV o místních poplatcích nutná a podán návrh na zrušení tohoto usnesení. Usnesení č. 44/202 řešení pohledávek u některých občanů obce je v jednání, všichni byli písemně upozorněni (i opakovaně pro nepřevzetí zásilky),u dvou občanů je část zaplacena a bude doplaceno před předáním právníkovi, v jednom případě obec musí ještě doručit platební výměr. Vzhledem k tomu, že jde o usnesení z prosince loňského roku, přechází relizace do roku 203. Zastupitelstvo po seznámení přijalo Usnesení č. 4/203 Zastupitelstvo obce schvaluje převedení plnění usnesení 4, 24 a 44 do roku 203, bere na vědomí že usnesení 7, 8, 23 a 27 budou splněna až uskutečněným prodejem pozemků. Zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení č 6/202. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. Ad. 2 Místostarostka sdělila, že za poslední geometrický plán pozemků ve správě Správy a údržby silnic, který byl jako podklad pro věcné břemeno předán geodetem panem Tomečkem v závěru loňského roku si zhotovitel účtuje částku 5 200,- Kč, což je v intencích panem Tomečkem před započetím zpracovávání geometrických plánů předpokládáno a s čím bylo zastupitelstvo seznámno. Usnesení č. 5/203 Zastupitelstvo schvaluje proplacení částky 5 200,- Kč geodetu p. Tomečkovi za vypracování geometrického plánu pozemků ve správě SÚS v katastru Štíhlice.

3 F Compressor Pro 2 Ad. 3. S výsledky urgencí dlužníků obce a dalšího postupu v této věci informovala místostarostka. V jednom případě bylo z dlužné částky Kč zaplaceno Kč. Požadavek na právníka k podání žaloby byl stažen. Prodloužení nájemní smlouvy bude provedeno až po doplacení zbylých 740,- Kč. V dalším případě bylo nutno opakovaně doručovat, protože dlužnice nebydlí na trvalé adrese. Jedna doručenka se právě vrátila. V dohledné době bude možno učinit podání k soudu. V dalším případě byla ústně uzavřena dohoda o splátkovém kalendáři s tím, že dlužník zaplatí od do po 5 tis. Kč dlužné nájemné za r. 20, 202 a zaplatí i rok 203 včetně místních poplatků. Při uzavření této smlouvy byl přítomen ručitel tohoto občana. V jednom případě je ještě nutno vypracovat a doručit platební výměr a pokud nebude zaplacedno ani termínu ve výměru uvedeném (měsíc) bude předáno k rozhodnutí soudu. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a nemá proti dosud zrealizovaným krokům námitek a souhlasí i s dalším naznačeným postupem. Ad. 4. Volby prezidenta republiky. Výsledky I. kola okrsková volební komise vyvěsila na úřední desce obce. Druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna. Došlo ke změně zapisovatelky, funkci pro nepřítomnost pí Susové v obci převzala pí Strnadová, která složila slib a MěÚ Kostelec byl informován. Ad. 5. Různé a) Zastupitelstvo obce obdrželo od Honebního společenstva Doubravčice pozvánku na jednání valné hromady tohoto společenstva. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude jmenovat zástupce z řad zastupitelů, který se tohoto jednání za zastupitelstvo zúčastní a bude jednat v zájmu obce. Usnesení č. 6/203 Zastupitelstvo obce dává plnou moc členu zastupitelstva obce panu Vladimíru Strnadovi k zastupování Obce Štíhlice na valné hromadě Honebního společenstva Doubravčice dne Souhlas 5 hlasů. b) Pověření jednáním o provedení revize veřejného osvětlení v lokalitě Štíhlice západ, v lokalitě Pod Jelínkem a Pod Doskočilovými pro starostu obce nadále trvá. c) Dohodnuto s ASA, že loňské známky na popelnice budou platit do , do té doby je nutno, aby měli všichni zakoupené známky na popelnice pro letošní rok. Štíhlice : Vyvěšeno:

4 F Compressor Pro Zápis č.3/203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Ing. Blaha. Oprava stožárů věřejného osvětlení 2. Územní plán 3. Různé Ad.. Starosta informoval o tom, že se dne dostavili pracovníci firmy Maděra a Šípek, aby zkontrolovali dva stožáry pouličního osvětlení v lokalitě Štíhlice-západ, které jsou nestabilní (nakloněné). Opravu přislíbili zrealizovat v, únorovém týdnu. Současně bude s firmou jednáno o provedení revize doporučené firmou ve výchozí revizní zprávě po dokončení vybudování venkovního osvětlení v lokalitě Štíhlice-západ a v lokalitě Pod Jelínkem. Ad. 2. Místostarostka informovala o skutečnosti, že v obci je 23 pozemků, které jak obec, tak soukromí vlastníci prodali (příp. se pokouší prodat) jako pozemky stavební, a na kterých se nestaví. S touto skutečností je nutno uvažovat při rozhodování, zda bude realizována 2. změna územního plánu. Ad. 3 Různé Místostarostka informovala o stavu ve věci vymáhání nedoplatků na odpadech a nájemném. Starosta informoval, že je třeba provést průklest lípy nad zvoničkou (na kopečku naproti staré hospodě). Bylo rozhodnuto, že obec zadá provedení odborníkovi. Štíhlice : Vyvěšeno:

5 PDF Compressor Pro Zápis č. / ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Susová, Ing. Světlý Omluven: Strnad. Jednání s dlužníky obce 2. Prodloužení nájemní smlouvy p. Douda 3. Různé Ad.. Zastupitelstvo informováno místostarostkou o administrativních úkonech a jednáních s občany dlužícímii obci za pronájem pozemku, za odpady a psy. Do jednání s dlužníky se zapojí i p. Kučák a na příštím zastupitelstvu bude definitivně rozhodnuto, které případy předáme právníkovi k soudnímu jednání. Ad. 2. Na základě informace místostarostky bylo rozhodnuto, že bude prodloužena nájemní smlouva na pozemek p.č. 36/22 v lokalitě Holák panu Doudovi do na zákiladě skutečnosti, že doplatil dlužné nájemné. snesení č. Zas pitels!ce p p" dnání s hlasí s p" l $ení% n %ní s%l p. ' d na p e%e) p.č 22 )ali ) n!d!í d Souhlas všichni přítomní zstupitelé. tj. 6 hlasů. Dodatek nájemní sml. vypracuje Čermáková Termín: Ad. 3. Různé a) informoval zastupitelstvo, že byl proveden průklest lípy nad zvoničkou, (naproti staré hospodě) a byla zlikvidována třešeň u komunikace v osadě Holák; b) dále podal informaci, že pracovník firmy Maděra a Šípek provedl úpravu stožárů veřejného osvětlení (narovnání) v lokalitě Štíhlice-západ; c)vedlejší komunikace v obci byly, v rámci možnosti obce, upraveny po spadu větší sněhové přikrývky. d) obci došla nabídka na odkup akcií České státní spořitelny od firmy Finance Zlín. Po projednání v zastupitelstvu bylo dohodnuto, že akcie se nebudou prodávat. snesení č )cie es)0 státní sp iteln astnic bce se neb d p" d Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. e) na obec došlo oznámení firmy ČEZ, že dne břena! de d h. pře" 3ena d d ) le)třin el0!ci. Štíhlice : Vyvěšeno:

6 PDF Compressor Pro Zápis č. 5 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Světlý. Vymáhání dlužných částek z minulých let od občanů 2. Různé Ad.. Podána informace o stavu vymáhání dlužných částek na nájemném, elektrické energii, odpadech a poplatku za psa. Většina částek již byla vymožena. Jeden dluh byl řešen dohodou, uzavřenou při dnešním jednání, o odpracování dlužné částky při realizaci WC a umývadla v budově obecního úřadu. Poslední dlužná částka na nájemném a elektrické energii, která je nevymožitelná našimi prostředky, bude do předána právníkovi k soudnímu řešení. Ad. 2 Různé Podána informace o počtu obyvatel trvale hlášených v naší obci. K dnešnímu dni je to 5 trvale hlášených. Od podniku EKO -KOM došla upravená smlouva o bezplatné výpůjčce jednoho kontejneru na tříděný odpad (papír). Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s obsahem nové smlouvy a po seznámení přijalo následující Usnesení č. 9/203 Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou mezi EKO-KOM a Obcí Štíhlice č. OS o výpůjčce jednoho kontejneru K-H-PA 00 na papírový odpad. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. Starosta podal informaci o tom, že proběhl audit obce a k činnosti obce bylo jen pár drobných připomínek. Štíhlice : Vyvěšeno:

7 PDF Compressor Pro Zápis č. 6 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Světlý. Audit obce 2. Účetní závěrka obce k Věcná břemena 4. Vymáhání pohledávek 5. Různé Ad.. Dne proběhl audit obce s výhradou. Dle závěru auditorů je nutno revokovat usnesení č. 89/20 ze zápisu č. 26/20 v následujícím znění, které je nutno předložit zastupitelstvu ke schválení. Usnesení č. 0/203 Zastupitelstvo obce po seznámení souhlasí s revokací usnesení č. 89/20 z , které zní: Usnesení č. 89/20 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem obce na rok 202, který je schodkový a schodek rozpočtu bude kryt finačními prostředky z minulých let. Příjmy: ,- Kč, výdaje: Kč a financování schodu: Kč. Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů Ad. 2. Účetní obce předložila zastupitelstvu k posouzení účetní závěrku obce k K účetní závěrce se vyjádřil předseda finančního výboru, který doporučil tuto závěrku schválit bez výhrad. Usnesení č. /203 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku obce Štíhlice za rok 202. Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů. Ad. 3. Věcná břemena voda - informace Věcné břemeno s Obcí Kozojedy, které jsme zpracovali sami, je nutné po připomínkách Katastrálního úředu pro Středočeský kraj pracoviště Kolín upravit tak, že název obce Kozojedy správně zní Kozojedy u Kostelce nad Černými lesy a je nutno vyplnit tiskopis Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Dne byly obvolány ostatní organizace kterých se břemeno týká: Lesy ČR ještě po tom, co jsme vyřídili požadované doklady z Pozemkových knih s ohledem na církevní restituce, pátrají u Státního pozemkového úřadu, zda nebyla podána žádost o restituci soukromou osobou. Požadavek zaurgují. Pošlou fakturu na 0 000,- Kč a pak definitivní znění smlouvy. Město Český Brod proběhla reorganizace úřadu a byly další problémy. Smlouva o věcném břemeni jde do Rady Města dne Po té bude definitivní smlouva. Na poplatek 270,- Kč byla od úřadu vyžádána faktura. Správa a údržba silnic, pracovník organizace slíbil, že se na věc podívá a dnešního dne přišel návrh smlouvy o věcném břemeni. Poplatek byl zaplacen v roce 2 0. Ad. 4. Vymáhání pohledávek od občanů Poslední případ nevyřešené pohledávky, jejíž řešení bylo připraveno k předání právníkovi, byl částečně vyřešen složením ,- Kč do pokladny obce. Po projednání v zastupitelstvu bylo dohodnuto, že po

8 PDF Compressor Pro uplynutí cca dvou měsíců, bude jednáno o zaplacení zbytku dluhu a případném předání právníkovi k vymožení zbytku dluhu. Ad. 5. Různé Došla žádost od firmy AZ Elektrostav, a.s. Nymburk ve věci stavby Štíhlice knn č.p. 89/2, tj. přípojka elektřiny k pozemku č. 89/2, o vyjádření k existenci sítí v majetku obce v lokalitě výše uvedené stavby, o souhlas s navrženým způsobem stavby a o souhlas s navrženou smlouvou o smlouvě budoucí o věcném břemeni (uložení kabelu v pozemcích ve vlastnictví obce. Zastupitelé po podáhí informace přijali následující snesení č. 2/#&(* Zas+,pitels+-../ce p. p.24dnání s.,hlasí s n5-6en78 9p:s./e8 s+5-/; Štíhlice < =>> a s,95-bení8 s8l.,-;. s8l.,-c b,d.,cí. 9ří9ení -CcnDh. bře8ene = -;b,d.-efí =abel.-dh. -7-.G, 9e s+e-52hcí.9p.2.-5ií s=řínc J, hřik+cl přes.becní p.9e8e= p.č. 86/3 zahrada a p.č. 790 ostatní plocha (cesta na Holák). Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční dne 26. a Kontejner bude přistaven dne (pátek) v poledne a bude odvezen dne (sobota) v poledne. Sběr nebezpečného odpadu proběhne dne (sobota) v,55 hod. až 2,5 hod. Štíhlice : Vyvěšeno:

9 F Compressor Pro Zápis č.7 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý. Závěrečný účet obce Štíhlice z rok Různé ad.. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Štíhlice za rok 202 se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 202, předložené účetní obce. K problematice se vyjádřil předseda finančního výboru Ing. Blaha, který doporučil zastupitelstvu schválení účtu s výhradami. V příloze nápravná opatření. Usnesení č. 3/203 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 202 se zprávou o výsledku hospodaření obce za uvedený rok s výhradami. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů ad 2. Různé Starosta informoval, že byly podepsány dohody o zajištění autobusové dopravy v obci na další rok, Starosta informoval, že byl dle směrnic nadřízených orgánů otevřen účet obce u České národní banky. Místostarostka předložila zastupitelstvu k projednání žádost p. Jana Béma o pronajmutí pozemku o velikosti 4m2 na místním hřbitově, kde by chtěl vybudovat hrob. Po projednání zastupitelstvo přijalo následující Usnesení č. 4/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s nájmem 4m2 pozemku na místním hřbitově (p.č. 26/5) p. Janu Bémovi s tím, že vybudování hrobu zajistí odbornou firmou dle zák.č. 256/200 Sb. O pohřebnictví v platném znění a dle podmínek stanovených Řádem veřejného pohřebiště obce Štíhlice z roku 20. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů Smlouvu o nájmu vypracuje místostka Termín: do Místostarostka předložila zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce zast. firmou Maděra a Šípek s.r.o. na základě akce IV /VB/0 Štíhlice (výměna rozvaděče v TS Ko 022, kabel NN pro parc.č. 25/,6,0,) týkající se obecního pozemku 269/5. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující Usnesení č. 5/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni s oprávněným ČEZ Distribuce č. IV /VB/0 Štíhlice. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů Místostarostka předložila zastupitelstvu požadavek, aby byla provedena likvidace nepotřebných a nefunkčních židlí, které byly uskladněny v komoře obecního úřadu, která byla vyklizena pro vybudování WC. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující Usnesení č. 6/203 Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vyřazením 4 žídlí z inventárního seznamu a jejich likvidací. Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů Štíhlice : Vyvěšeno: Likvidaci provede p. Strnad

10 Compressor Pro Obecni riiad Stitrlice Z6pis i.8 /203 ze zaseddni obecniho zastuoitelstva konaneho dne: Piitomni: Rychta, Cerm6kov6, Ing. Blaha, Kudiik, Susov6,lng. Svdtly Omluven: Strnad Program jedn6nf:. ProdlouZeni n6jemni smlouvy- ob.lesni pozemek - 2, Klub obdanfi Stihlic - 3. Rtzn6 Synkovd Milena tiprava venkovni d6sti pied objektem dp. 45 ve vlastnictvf obce Ad. l. N6jemni smlouva na d6st (0 m2) obecniho pozemku p.d. 33/ les v lokalitlinnd kondi dnem Pani Milena Synkov6 polddala dne o prodlouleni nflemni smlouvy na tento pozemek u chaty e.d. I v lokalit6 Ldzn.Po projedn6ni zastupitelstvo rozhodlo n6sledovn6: Usneseni E, 7l20l3 Zastupitelstvo obce souhlasf s prodlouzenim smlouvy o nrijmu l0m2 obecniho pozemku p.i. 33/ les v lokalit6 L6znE za stejnych podminek jako dosud, na dal5ich pdt let pani Milend Synkov6. Souhlas vsichni piitomni, d. 6 hlasfi Dodatek ke smlouvd vypracuje Cerm6kov6 Ad. 2. Panf Trnkov6 Hana, provozujici jako n6jemkyn6 Klub obcant Stihlic, polldala dne5nfho dne zastupitelstvo o souhlas se z6mdrem rozsiieni moznosti letniho posezeni pied obecnim objektem dp. 45 ripravou prostoru pied vchodem do Klubu obdanri Stihtic a s tim i o opravu schodri do objektu vedoucich. Obdand Stfhlic nav5tdvujicf Klub jsou ochotni se zapojit praci pii tdto ripravd bez n6roku na odm6nu. Pani Tmkovd Ldd6 zastupitelstvo o zaplaceni n6kladfi na potiebny materi6l. Po osobnim projedn6ni s n6jemkyni v zastupitelstvu bylo piijato n6sledujici: Usneseni i. 8/203 Zastupitelstvo obce souhlasi s provedenfm fprav pied objektem ip Klubem obianri Stihti. a poskytne na materifl k t6to ripravd potiebny iristku 5 000,- Ki s tim, ie zprisob a rozsah provedenf riprav bude prrib6znd konzultovfn na zastupitelstvu obce. Souhlas vsichni piitomni, tj. 6 hlasri Ad.3. Rrizn6 a) Starosta informoval o Z6dosti p. Hromase, Serifa chatovd osady Hol6k, z , o piispdvek na ripravu cesty p.d. 790 do osady Hol6k. Usneseni E. 9/203 Zastupitelstvo obce souhlasi s poskytnutim piispdvku na tidrzbu komunikace p.i. 790 do osady Hol6k ve vy5i 8 000,- Ki. Souhlas v5ichni piitomni, d. 6 hlasri. b) Mistostarostka informovala o pokradov6ni ieseni problemu v prodeji d6sti obecniho pozemku p.d.788/9 majitehim piilehldho pozemku p.d.82 a st. I d. rodind Budskych tak aby byl narovn6n skutedny stav. Dle geometrickeho pl6nu, kter;f si nechala rodina Budskych vypracovat.byl z obecniho pozemku p.d. 788/9 o vymdie 379m2 vydlendn pozemek p.(,.7882 o vymdie 0 m2, ktery bude piedmdtem prodeje. Nyni musi stavebni tiiad Mdstskdho riiadu v Kostelci n.c.l. s timto ddlenim vyslovit souhlas a na tento probl6m je nyni piedepsand nov6 riiedni cesta. Po vyplndni piedepsan6ho tiskopisu bylo o souhlas minuly tyden pol6d6no a po vyj6dieni stavebniho riiadu bude uskutedndn prodej. c)informaci o v6cnych biemenech - voda - organizace - podala mistostarostka. Vdcn6 biemeno na pozemky ve vlastnictvi obce Kozojedy bylo na zttkladd nasi Z6dosti katastr6lnim riiadem do pozemkfi vlozeno. Tuto ziielitost jsme mohli ovlivnit, protoze text smlouvy a Z6dost na katastr zpracovala obec sama a samatelpol dala katastr6lni riiad o vlozeni do pozemkfi.

11 Compressor Pro Uzavieni smluv o vdcnych biemenech na pozemky ve vlastnictvi MeU eesk;f Brod a Lesy eeskd republiky, pies urgence ze strany obce,vdznou. Smlouva se SUS ji byla z na55i strany piipominkovinaa dek6 se na podpis ziistupce organizace. d)po diskusi zastupitelstva o podmink6ch prodeje obecniho pozemku p.t, o rozloze 76m2 v lokalite Za Yondritkem, projednaji tuto zttlelitost s majitelem piilehleho pozemku p.t,.4342 p. a Ing. Blaha v temfnu do jednoho mdsice. /. e)protoze termin kon6nf piisti schrize zastupitelstva piipadd na. kvdtna 203 (svdtek) dohodlo se zastupitelstvo, Le schrize bude pielozena na (dtvrtek). Stfhlice : ,,' /,/ 2. r A.t, Lapsatq: /.., LeffnaKova i /r,'/ /, /.t,:-ty',9. t L,/, f / {( l I uf ( -/ L_/ 'T- Ovdiovatel6 z6pisu: /,/ ', Jozef Kucak, ft" " ' - q-- Vladimfr Stmad -{ /,,,', \ -\/"h-- -'" v \ VyvE5eno: l'. -, i' C.' r''''" TomAS Rychta

12 F Compressor Pro Zápis č. 9 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Blaha, Ing Světlý. Smlouva o spolufinancování studie o rozšíření základní školy Mukařov 2. Smlouva o dodávce vody mezi obcí Štíhlice a obcí Doubravčice 3. Žádost OÚ Kozojedy o příspěvek na neinvestiční náklady na žáka MŠ ze Štíhlic 4. Různé Ad.. Starosta obce informoval o jednání na OÚ Mukařov, mezi zástupci obce Mukařov a obcemi tvořícími školský obvod ZŠ Mukařov, k potřebě rozšíření počtu učeben v této škole, k řešení demografického vývoje (tj. počtu dětí, které bude nutno v této škole umístit). V první fázi bude zadáno vypracování studie k řešení tohoto problému a přítomní se dohodli o uzavření smlouvy o spolufinancování studie v podílu, v jakém se obce školského obvodu podílely na spolufinancování přístavby ZŠ Mukařov (dohoda obcí z roku 2009). Zastupitelstvo obce po projednání shledalo, že musí souhlasit s uzavřením této smlouvy, protože jako spoluvlastník přístavby z roku 2009 již nemůže jinak, a proto přijalo následující Usnesení č. 20/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o spolufinancování studie o rozšíření ZŠ Mukařov a s proplacením částky 2 904,- Kč, jako podílu na ceně studie. Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Starosta: podpis smlouvy Účetní: po dodání faktury proplac. Ad. 2. Starosta obce informoval o tom, že provozovatel vodovodu Štíhlice, firma Vodos s.r.o. připravila smlouvu o dodávce vody č. 2/203 z , jejímž předmětem je, že dodavatel (Obec Štíhlice) bude dodávat vodu z obecního vodovodu, jehož je vlastníkem, odběrateli, obci Doubravčice, za podmínek touto smlouvou upravených. Zastupitelstvo obce po seznámení s podmínkami poskytování vody přijalo následující Usnesení č. 2/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce vody č. 2/203 z mezi Obcí Štíhlice, zastoupenou firmou Vodos s.r.o. a Obcí Doubravčice. Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Starosta: podpis smlouvy Ad. 3. Starosta předložil zastupitelstvu žádost OÚ Kozojedy o příspěvek na neinvestiční náklady pro mateřskou školu, kterou postavila Obec Kozojedy, a jejímž je zřizovatelem. V současné době dochází do této MŠ jeden předškolák z naší obce a od září 203 bude docházet další předškolačka z naší obce. Jelikož jsme poskytli příspěvek MŠ v Kostelci n.č.l., doporučil poskytnutí příspěvku i MŠ v Kozojedech. Zastupitelé po projednání přijali následující Usnesení č. 22/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku MŠ Kozojedy ve výši 0 000,- Kč formou sponzorského daru. Souhlas: všichni přítomní tj. 5 hlasů Odpověď : místostarostka Proplacení: účetní Ad. 4. Různé

13 F Compressor Pro a) Ve věci vybavení OÚ Štíhlice místostarostka navrhuje, aby vzhledem k úbytku místa zrušením komory na OÚ a přebudováním na sociální zařízení, byly následující předměty, které buď byly již léta uskladněny v této komoře, příp. byly v místnosti OÚ a překážejí, vyjmuty ze stavu drobného dlouhodobého hmotného majetku, a to: talefonní přístroj pro pevnou linku, Tesla Stropkov, zn. KAN 2862, inv. č ks záclon již dlouho nepoužívaných inv.č. 3 psací stroj Consul, již nesloužící svému účelu, inv. č. 42 úklidové prostředky (předměty-koště,smetáček,lopatka, kbelík, mop) inv.č. 52 a dále zakoupit skříň (rohovou), v současné nabídce ve slevě, cca 5 000,- Kč na uložení materiálů, které byly dříve uloženy v komoře, příp. v krabicích po místnosti, a to: volební urny, vlajky, předměty sloužící k výtvarné činnosti dětí z obce a nově i množství materiálu k budování vodovodu, které jsme povinni uložit. Zastupitielstvo obce po projednání přijalo následující Usnesení č. 23 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením následujících předmětů z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku obce, a to: telef.přístroje, 3 ks záclon, psacího stroje a úklidových předmětů a současně souhlasí s nákupem rohové skříně v ceně cca 5 000,- Kč. 2 Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Provede: účetní spolu s inventarizační komisí b) Sekání trávy na hřbitově a za Klubem občanů Štíhlic zajistí p. Rychta. c) Zastupitelstvo upozorňuje, že dne v době od 7,30 do 7,0 hod. nepůjde proud. d) Štíhlická lávka se koná dne od 3,0 hod. u místního rybníka a soutěž o Řád vařečky zlaté bude na téma bramborák. e) Zastupitelstvo sděluje, že dne bude proveden sběr oděvů a dalších textilií, příp. nádobí pro charitu Štíhlice : Vyvěšeno:

14 Compressor Pro Zápis č. 0 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Čermáková Kučák, Strnad, Ing. Světlý Omluven: Rychta. Ing. Blaha, Susová. Věcné břemeno Lesy České republiky s.p. 2. Pronájem pozemku na obecním hřbitově 3. Rozpočtové opatření č. / Různé Ad.. Místostarostka informovala zastupitelstvo o stavu v projednání návrhu smlouvy o věcném břemeni vloženém do pozemků, které spravují Lesy ČR s.p., v k.ú. Štíhlice, dotčených stavbou vodovodu. Po jednání se dospělo k definitivnímu znění této smlouvy. Usnesení č. 24/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s definitivním zněním smlouvy pod čj. 35/203 mezi Obcí Štíhlce a Lesy ČR s.p. o věcném břemeni vloženém do pozemků p.č. 269/04, p.č. 269/05 a p.č. 867/6. Souhlas všichni přítomní, tj. 4 hlasy Další úkony (def.smlouva, návrh na vklad do KN a p.) Čermáková Zaplacení poplatku zavb účetní obce Ad. 2. Místostarostka informovala zastupitelstvo, že pan Kubiatko Štefan, trvale bytem Doubravčice, požádal zastupitelstvo o pronájem obecního pozemku ve velikosti m2 na místním hřbitově ve Štíhlicích. Po projednání bylo přijato následující Usnesení č. 25/203 Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem m2 pozemku na obecním pohřebišti Štíhlice panu Štefanu Kubiatkovi. Souhlas: všichni přítomní, tj. 4 hlasy Smlouva: Čermáková Ad. 3. Ing. Blaha předložil písemně návrh rozpočtového opatření č. /203, které doporučil, po projednání ve finančním výboru, ke schválení. Zastupitelstvo po dalším upřesnění od účetní obce přijalo následující Usnesení č. 26/303 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. /203. Souhlas všichni přítomní, tj. 4 hlasy. Provede: účetní Ad. 4 Různé Na jednání zastupitelstva obce se dostavila paní Růžena Hrdličková, která zastupitelstvu předložila k nahlédnutí autorský výtisk publikace Štíhlice střípky z historie naší obce a požádala zastupitelstvo o sponzorský dar. Vzhledem ke skutečnosti, že na jednání byli přítomní pouze 4 členové zastupitelstva, bylo ústně dohodnuto, že paní Hrdličková si prověří počet závazných objednávek této publikace z řad občanů obce a chatařů. Na základě toho bude moci stanovit v jakém nákladu bude pulikace vytisknuta, cenu za jeden výtisk, celkovou cenu, a tím si potvrdit, že o koupi této publikace bude velký zájem Zastupitelstvo na základě přesnějších údajů projedná a rozhodne, zda může poskytnout a v jaké výši paní Hrdličkové sponzorský dar. Štíhlice : Vyvěšeno:

15 F Compressor Pro Zápis č. /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Ing. Blaha. Zajištění základního vzdělání dětí z naší obce 2. Různé Ad.. Starosta informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že Město Říčany dalo obci výpověď z dohody č. 79/2009-S o vytvoření společného školního obvodu za účelem zajištění plnění povinné školní docházky dětí z naší obce. Účinnost dohody končí dnem Dále seznámil zstupitelstvo s dopisem Města Kostelec nad Č. Lesy z ve kterém naší obci sdělují, že kapacita základní školy v Kostelci n.č.l. je vyčerpána a pravděpodobně v příštím roce již bude nedostatečná. K této problematice svolává městský úřad jednání se zástupci všech obcí, s kterými má uzavřenou dohodu o společném školském obvodu a nedojde-li k nějakému řešení, bude muset Město Kostelec n.č.l. vypovědět dohody o společném školním obvodu. V tomto případě naší obci zbude pouze možnost umístění dětí v zákadní škole Mukařov a podílet se na dostavbě této školy. Ad. 2. Různé Místostarostka informovala, že pronájem m2 pozemku na místním hřbitově, který zastupitelstvo schválilo na minulé schůzi, bude místo se Štefanem Kubiatkem realizován s Tomášem Kubiatkem (bratrem původního žadatele). Místo bylo vvytýčeno a oba bratři byli s místem osobně seznámeni a upozorněni na povinnost oznámit konkrétní termín zahájení prací při budování urnového místa. Dále bylo vytýčeno hrobové místo 4m2 pro nájemce p. Béma, viz zápis č. 7/203. Štíhlice : Vyvěšeno:

16 Zápis č. 2 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing Blaha, Kučák, Strnad, Susová Omluven: Ing. Světlý. Vodoměrné jímky v obci 2. Různé Ad.. Starosta seznámil zastupitelstvo s problémem vodoměrných nádob v některých nemovitostech v obci. Jedná se o nemovitosti p. Jahody, pí. Šindlářové, p. Peterky, pí. Zedníkové, p. Kašíka, které byly v souvislosti se zvýšením hladiny spodní vody vytlačeny nad terén. Jímky u p. Müllera a p. Motla obsahují vodu (špatné těsnění). Po projednání v zstupitelstvu bylo rozhodnuto, že bude uplatněna reklamace u dodavatelské firmy. Ad. 2. Různé a) Pí. Čermáková informovala, že ve spolupráci s pí Strnadovou byla provedena sondáž u rodičů nezletilých dětí předškolního věku bydlících trvale ve Štíhlicích, v jakých školách se budou výhledově zajímat o zajištění základního vzdělání pro své děti. Informace o šk. roce 203/204 a 204/205 předány starostovi obce jako podklad pro jednání v této škole. b) Pí. Čermáková informovala, že byla vypracována a bude odeslána žádost o prodloužení stavebního povolení na místní komunikaci p.č. 482/2 dopravnímu oddělení Městského úřadu v Říčanech. c) Pí. Susová informovala, že dne se uskuteční ve Štíhlicích zábava pro děti v odpoledních hodinách a večer bude pro dospělé podstanová zábava. Štíhlice : Vyvěšeno:

17 Zápis č. 3 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Čermáková, Ing Blaha, Susová, Ing. Světlý Omluven Rychta. Kučák, Strnad. Zrcadlo na křižovatce komunikací II/3, III/3 a budoucí komunikace na p.č. 482/2 2. Pronájem urnového místa na hřbitově Štíhlice 3. Různé Ad.. Místostarostka informovala zastupitelstvo o možnosti legálního způsobu osazení křižovatky komunikací II/3. III/3 a budoucí komunikace na pozemku p.č. 482/9 (Za Vondrákem) zrcadlem a finančních nákladech na tuto akci. Při zvolení tohoto způsobu je nutno požádat o souhlas Dopravní inspektorát Policie ČR v Kolíně a poté o souhlas dopravního oddělení Městského úřadu v Říčanech. Po získání těchto vyjádření Správa a údržba silnic Říčany objedná a zakoupí zrcadlo o průměru 90 cm za cenu 0 06,- Kč a stojan za 3 000,- Kč. Tyto náklady musí uhradit obec. Práci provedou pracovníci SÚS. Současně bylo se SÚS projednáno zajištění nové značky konec obce Štíhlice na konec obce směrem ke hřbitovu. Tento úkon jde na náklady SÚS. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující Usnesení č. 27/203 Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním zrcadla na křižovatku komunikací II/3, III/3a budoucí komunikace na p.č. 482/9 a souhlasí s cenou 3000,- Kč. Souhlas všichni přítomní, tj. 4 hlasy. Zajistí: Čermáková Ad. 2. Zastupitelstvu došla žádost p. Hromase o pronájem urnového místa na místním hřbitově. Usnesení č. 28/203 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Hromasem na urnové místo m2 pozemku s platností od Souhlas: všichni přítomní Nájemní smlouvu vypracuje: Čermáková Ad. 3. Různé a) Na zastupitelstvo se dostavil p. Synek Jaroslav a nabídl zastupitelstvu, že provede úpravy (průklest keřů a příp. další nutné úpravy) u pomníku padlých v prostoru nad rybníkem. Současně, že provede úpravu šeříkového keře u silnice III/3 pod obecní studnou u jeho nemovitosti. Zastupitelstvo kvitovalo s povděkem tuto nabídku, s touto nabídkou souhlasí. Zastupitelstvo obce současně vyzývá všechny občany obce Štíhlice, aby udržovali v pořádku okolí svých nemovitostí. b) Zastupitelstvo se zabývalo, na základě připomínky p. Synka, p. Starého vč. požadavků manželů Rackových z předchozích let, řešením situace splavování zeminy z cesty od nemovitostí p.ing. Světlého a p. Strnada Jiřího. Na dalším zastupitelstvu, za účasti všech zastupitelů, bude nutno projednat způsob provedení a finanční náročnost. c)zastupitelstvo řešilo na popud p. Synka a p. Starého náhradu odcizených vrat u vodárny. Ing. Světlý, který je ochotný se této práce ujmout, na příštím zastupitelstvu předloží návrh variant a bude rozhodnuto dle finanční náročnosti. Štíhlice : v zast.starosty M. Čermáková místostarostka Vyvěšeno:

18 PDF Compressor Pro Zápis č. 4 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý. Pošembeří 2. Příkopy-koryta 3. Vodoměrné jímky 4. Správa a údržba silnic Ad.. Starosta podal informaci o jednání se společenstvím obcí Pošembeří, kam byl pozván. Nejsme členy této společnosti. Společnost má zájem o připojení dalších obcí a žádá o příspěvek na činnost. Vzhledem k tomu, že jsme členy Svazu měst a obcí ČR a členy Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko, nedoporučuje, abychom byli členy dalšího společenství. Usnesení č. 29/203 Zastupitelstvo rozhodlo, že nevstoupíme do společenství Pošembeří a nebudeme tudíž finančně přispívat na jeho činnost. Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů Ad. 2. Starosta podal informaci, že po kontaktu na firmu Zvánovec a.s. se uskutečnila schůzka s Ing. Slabihoudkem ve věci reklamace vodoměrných jímek v obci. Byla uzavřena dohoda, že firma upraví vodoměrné jímky, které byly předmětem reklamace, do měsíce. Ad. 3. Ve věci trvalého problému v obci, tj. odtok srážkových vod, zejména v oblasti od staré hospody po nejnižší místo v obci, což je trvalý problém v obci a stupňuje se vzhledem ke změnám klimatických podmínek a častým přívalovým srážkám, zajistí odstranění zeminy prorostlé travou mezi komunikací a betonovým korytem tak, aby voda z komunikace mohla stékat do koryta. Pokud odtékající voda ve větším množství doteče do zabetonovaných trubek položených pod vjezdy do objektů, tyto trubky všechnu vodu nepojmou. Ad. 4. Správa a údržba silnic, pracoviště Říčany, bude písemně požádána o rekonstrukci komunikace III/3 a opravu části komunikace II/3 v obci, která při poslední rekonstrukci celé komunikace II/3 od Mukařova po Tismice byla vynechána s ohledem na očekávanou výstavbu vodovodu v obci. Štíhlice : Vyvěšeno:

19 PDF Compressor Pro Zápis č. 5 /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Rychta, Čermáková, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Ing. Blaha, Kučák. Povodňový plán aktualizace 2. Různé ad.. Místostarostka seznámila přítomné z požadavkem MěÚ Říčany, odboru životního prostředí, na zpracování či aktualizaci povodňového plánu obce. Po projednání bylo navrženo, že budou upraveny pouze některé formulace s ohledem na zákon o vodách. Hlavní zásady není nutné aktualizovat, bude pouze opětovně zaslán Lesům České republiky, správě toků, k připomínkám a poté informován MěÚ Říčany. Usnesení č. 30/203 Zastupitelstvo rozhodlo, že povodňový plán obce nebude v hlavních bodech upravován, pouze bude zaslán správci toků, Lesy České republiky k příp. připomínkám. Souhlas všichni přítomní, tj. 5 hlasů Se správcem toků zajistí Čermáková Informace MěÚ Říčany: Čermáková Termín: ad 2. a) Na základě sdělení občanky obce docházející na obecní hřbitov bylo zjištěno, že páková pumpa na čerpání vody je poškozená. Starosta sdělil, že tuto pumpu již opravoval a zajistí i další opravu. b) Dne upozornili manželé Palkovi na lípu při komunikaci III/3 v blízkosti jejich nemovitosti, jejíž pahýl odstraněné větve je ztrouchnivělý. Týž den se místostaostka spojila s Ing. Petrem, pracovníkem odboru životního prostředí MěÚ Říčany, který přislíbil, že se na strom přijede podívat a sdělí svůj názor. c) Zastupitelé byli seznámeni s vyhláškou č. 89/203 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti dnem , která v 3 odst. d) stanoví, že pro dřeviny rostoucí v zahradách není třeba žádného povolení. Štíhlice : Vyvěšeno:

20 Compressor Pro Zápis č. 6/203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: Přítomni: Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý Omluven: Rychta, Ing. Blaha. Provoz Klubu občanů Štíhlic 2. Různé Ad.. Po osobním pohovoru s nájemkyní Klubu pí. Hanou Trnkovou místostarostka navrhla zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva č. 8/203 o budování terasy před Klubem s příspěvkem obce 5 000,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto řešením vzhledem k nízké návštěvnosti v Klubu. Usnesení č. 3/203 Zastupitelstvo po seznámení s problémem souhlasí se zrušením vlastního usnesení č. 8/203, týkajícího se budování terasy u Klubu občanů Štíhlic. Souhlas všichni přítomní. tj. 5 hlasů Po předchozí osobní dohodě s místostarostkou se dostavila na jednání zastupitelstva nájemkyně Klubu občanů Štíhlic pí. Hana Trnková a předložila žádost, aby vzhledem k otevření nové soukromé restaurace v obci a nízkou účast občanů v Klubu, jí bvlo prominuto placení nájemného s tím, že bude dále průběžně platit zálohy na elektřinu, a to od srpna do konce tohoto roku, a pak se rozhodne zda bude v nájmu pokračovat, či nikoliv, protože tato činnost se v poslední době jeví jako ztrátová. Paní Trnková byla v zastupitelstvu seznámena s tím, že nelze zcela odbourat nájemné, musí platit alespoň symbolickou částku a k tomuto řešení lze přistoupit až od , protože pokud bude zastupitelstvo s tímto řešením souhlasit, je nutno na úřední desce po dobu 5 dnů vyvěsit záměr týkající se tohoto problému a pak lze změnit nájemní smlouvu. V tomto směru došlo k dohodě. Po vyvěšení záměru na úřední desce, nebude-li zásadních připomínek z řad občanů, příp. nepřihlásí-li se někdo, kdo by chtěl Klub provozovat, bude s nájemkyní-provozovatelkou sepsán dodatek k nájemní smlouvě. V prosinci 203 bude situace v Klubu zhodnocena a dle toho bude rozhodnuto, zda bude Klub provozován i nadále, či bude uzavřen. Usnesení č. 32/203 Zastupitelstvo přijalo záměr č. /203, že od do bude nájemkyni Klubu občanů Štíhlic snížen nájem na 0,- Kč měsíčně a situace v Klubu bude znovu řešena v prosinci 203. Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů Záměr vyvěsí na úř.desku: Čermáková Termín: ihned Dodatek k nájemní smlouvě: Čermáková Termín: Různé a) Na zastupitelstvo se obrátil šerif chatové osady Holák pan Hromas a předložil písemnou stížnost chatařů (0 podpisů) na volné pobíhání psů vlastníků Ing. Tomáše Kopeckého (dva psi + osm.štěňat) a Vítězslava Kopeckého (2 psi). Zastupitelstvo zajistí písemné upozornění majitelů výše uvedených psů na jejich povinnosti. Pokud nebude domluva účinná, bylo by nutné řešit problém jako přestupek proti občanskému soužití, který se projednává na Městském úřadě v Kostelci n.č.lesy. b) Na zastupitelstvo obce se prostřednictvím místostarostky obrátila dcera pana Václava Starého, Štíhlice čp. 3 s partnerem Richardem Malárem, trvale bytem Praha 9, se žádostí o vyjádření k zamýšleným stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu čp. 3 ve Štíhlicích na poz.st. 22/2 v k.ú. Štíhlice. Předložila stavební dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Zastupitelstvo po seznámení se stavební dokumentací nemá připomínek k výše uvedeným stavebním úpravám a v tomto smyslu předá investorovi p. Malárovi své písemné vyjádření. Štíhlice : v zastoupení starosty :Marcela Čermáková místostarostka Vyvěšeno:

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2010 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 186/02/2010 konaného dne 7.4.2010 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více