Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Cena 10 Kč V moři lesů je ukryt jako perla lovecký zámeček Tři trubky Z obsahu: Zprávy z jednání RO č.35/2012 a č.36/2012; Vojenský újezd Brdy a jeho budoucnost; Obecní policie Strašice informuje; Policie ČR informuje; Upozornění pro občany, kteří nejsou připojeni na kanalizaci; Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče; Z muzea v čase rozkvetlých šeříků; Recyklace starých spotřebičů; Reklama; Poděkování; Informace z Místní knihovny; Zájezd do divadla; Koncert SNM; Z dějin zahrádkářů ve Strašicích

2 Zprávy z jednání RO č. 35/2012 a 36/2012 J. Hahner a Ing. K. Šnaiberk Dne proběhlo jednání RO č. 35/2012 za účasti 4 členů RO (Ing. Šnaiberk omluven) a dále pak jednání č.36/2012 za účasti všech členů RO. RO 35/2012 I. Projednáno 1.Žádost Staročeské máje 2012 RO projednala a schválila žádost Spolku májovníků ohledně pořádání Staročeských májí konaných dne Spolek májovníků požádal o bezplatné poskytnutí sálu a příspěvek na hudební produkci na večerní zábavě. 2. Žádost uložení palivového dříví Žadatel požádal o povolení uložení palivového dříví u bytovky č.p RO žádost schválila. 3. Žádost o odpuštění poplatku za SKO Žadatelka č.j. 551/12 požádala o prominutí poplatku za SKO pro tři osoby z důvodu dlouhodobého pobytu v Plzni, což doložila nájemní smlouvou. Na základě OZV č. 5/2011 nelze žadatelku od tohoto poplatku osvobodit, proto RO žádost neschválila. Žadatelka č.j. 593/12 požádala o odpuštění poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu v Plzni, kde poplatek hradí v rámci nájmu za byt, což doložila rozpisem plateb.na základě OZV č. 5/2011 nelze žadatelku od tohoto poplatku osvobodit, proto RO žádost neschválila. Žadatelka č.j. 603/12 požádala o odpuštění poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu v Plzni, kde poplatek hradí na základě smlouvy s AVE CZ. Na základě OZV č. 5/2011 nelze žadatelku od tohoto poplatku osvobodit, proto RO žádost neschválila. 4. Žádosti o splátkové kalendáře Žadatelka č.j. 535/12 požádala o splátkový kalendář na nezaplacený poplatek za psa ve výši 1600 Kč. Žadatelka navrhuje splácet 200 Kč měsíčně.ro požaduje uhradit poplatek 800 Kč do , penále je možné uhradit v měsíčních splátkách ve výši 200 Kč. Žadatelka č.j. 531/12 požádala o splátkový kalendář na dlužnou částku Kč. Žadatelka navrhuje splácet měsíčně minimálně 500 Kč, nebo dle svých finančních možností. Zároveň požádala o instalování měřičů tepla do svého bytu. RO požaduje splátku minimálně 1000 Kč/měsíc. 5. Žádost o proplacení plynového topení Žadatel č.j. 528/12 požádal o proplacení plynového topení v bytě č. 17 v č.p. 501, který bude převeden na nového nájemníka. Topení bylo instalováno v roce 2004 na vlastní náklady ve výši Cena k proplacení po odečtení amortizace je dle sdělení správce BF Kč. RO žádost schválila. 6. Projednání zápisu komise Partnerství č RO projednala zápis komise Partnerství č ze dne Rozbor hospodaření ZŠ Strašice RO projednala rozbor hospodaření ZŠ Strašice. Ředitelka ZŠ Strašice požádala o pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok RO žádost schválila a dále vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ Strašice a uložila předložit komentář k rozboru. 8. Vydávání obecního časopisu Barňák Mgr. Makaj předložil předběžnou nabídku cen za tisk obecního časopisu, částky se stále pohybují kolem 9000 Kč za jedno vydání, některé tiskárny k této částce účtují ještě sazbu, která se pohybuje od 2000 Kč do 4000 Kč. V nákladu 400 ks pak vychází cena časopisu minimálně na 23 Kč za jeden výtisk. RO schválila snížení početu stran dle schválených redakčních pravidel na 16 stran v jednom tištěném vydání a zvýšení ceny na 10 Kč/výtisk, zbytek nákladů bude hrazen z rozpočtu obce. RO 36/2012 I.Projednáno 1. Žádosti o odkup obecního pozemku Žadatelka č.j. 667/12 požádala o odkoupení obecního pozemku p.č. 1892/2 o výměře 112 m 2. Tento pozemek je historicky připlocen k pozemku u nemovitosti č.p Žadatelka č.j. 714/12 požádala o odkup pozemku p.č. 1880/12, který je v majetku Obce Strašice. Žadatelka v současné době kupuje rodinný dům č.p. 332 a tento pozemek by využívala jako příjezdovou cestu. RO vzala žádosti na vědomí a předloží je ZO. 2. Vyjádření ohledně platby poplatku za SKO Žadatelka požádala o vyjádření ohledně vymáhání poplatku za svoz komunálního poplatku za nemovitost č.p. 195, kde nemá nikdo trvalé bydliště ani není nemovitost vedena jako objekt sloužící k individuální rekreaci. Jelikož žadatelé nejsou dle čl. 3 OZV č. 5/2011 poplatníkem, nebude po nich poplatek vymáhán.

3 3. Smlouva o zřízení věcného břemene JH projekt s.r.o. Společnost JH projekt s.r.o. předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 863/7, kterou RO schválila. Finanční náhrada činí 1000 Kč. 4. Smlouva o přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice RO byla předložena smlouva o přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Obec Strašice za rok 2012 mezi Obcí Strašice a Ing. Janem Nozarem, nezávislým auditorem, kterou RO schválila. Přezkoumání bude provedeno s náležitostmi podle zákona o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů Komory auditorů České republiky a ustanovení 10 zákona o přezkoumání. Cena za provedení přezkoumání činí Kč. 5. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace RO schválila Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace společností VOSS Sokolov, s.r.o. Předmětem dodatku je provozování veřejného vodovodu v bývalém areálu kasáren do doby, než bude vyhlášen vítěz koncesního řízení. 6. Komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice I. čtvrtletí RO vzala na vědomí komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice, s.r.o. za I. čtvrtletí. 7. Komentář k hospodaření firmy Zdeněk Smejkal - Inzula RO vzala na vědomí komentář k hospodaření firmy Zdeněk Smejkal Inzula na správě bytového fondu v majetku Obce Strašice za I. čtvrtletí roku Z důvodu nedostatku finančních prostředků budou zajišťovány pouze nezbytné opravy a na základě revizí spalinových cest se budou provádět postupné opravy komínových těles a průduchů. 8. Návrh postupu vymáhání pohledávek Správce BF RO projednala a schválila postup vymáhání pohledávek nezaplaceného nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, který předložil správce BF. 9. Zápis Bytové komise č. 19/12 RO projednala a schválila zápis Bytové komise č. 19/12 ze dne BK eviduje několik bytů, které není možno z finančních důvodů opravit a řádně přidělit žadatelům o byt, proto pokud by měl někdo zájem a byl by ochoten si byt na vlastní náklady opravit, ať se přihlásí na Inzulu Strašice. Příští zasedání BK je naplánováno na v 17 hodin. 10. Zápis komise Partnerství v EU č RO projednala a vzala na vědomí zápis komise Partnerství. Mgr. Svoboda sdělil, že Obec Strašice obdržela rozhodnutí k žádosti o dotaci s negativním stanoviskem. 11. Rozbor hospodaření ZŠ Strašice I. čtvrtletí RO vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ Strašice za I. čtvrtletí roku Ředitelka ZŠ rovněž předložila komentář k rozboru hospodaření ZŠ za rok 2011 a za I. čtvrtletí roku RO pozvala ředitelku a účetní ZŠ na příští jednání RO k podání vysvětlení k výše uvedeným dokumentům. 12. Rozpočtové opatření Obce Strašice č RO projednala a schválila návrh rozpočtového opatření Obce Strašice č a Rozbor hospodaření obce k , které budou předloženy ZO. 13. Závěrečný účet Obce Strašice za rok 2011 RO projednala závěrečný účet Obce Strašice za rok 2011 a zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2011, kterou vyhotovil auditor. Ze zprávy vyplynulo, že Obec Strašice by se v případě nevyplacení dotace za vybudování vodovodu a kanalizace na Huti mohla dostat do vleklých finančních problémů a proto je třeba hledat nástroje, jak tomuto předejít. Výše uvedené dokumenty budou předloženy ZO. 14. Projednání OZV č. 2/2012, OZV č. 3/2012, OZV č. 4/2012 RO projednala nové znění OZV o místním poplatku ze vstupného (OZV č. 3/2012), o volném pohybu psů (OZV č. 2/2012), o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (OZV č. 4/2012), které budou předloženy ZO. 15. Dodatečný dotaz Kontrolního výboru k plnění usnesení RO Kontrolní výbor ZO vznesl dodatečný dotaz k plnění usnesení RO ve věci nerealizovaného výběrového řízení na provozovatele Restaurace Společenský dům a provozovatele plánovaného Domova pro seniory. RO dotaz projednala a uložila starostovi odpovědět KV. 16. Program jednání ZO dne RO sestavila schválila návrh programu jednání ZO č. 10/12 dne Úvod 2. Schválení programu jednání 3. Schválení orgánů jednání 4. Náměty a podněty občanů 5. Závěrečný účet Obce Strašice za rok Rozpočtové opatření Obce Strašice č Rozbor hospodaření Obce Strašice za 1-4 čtv Závěrečný účet DSO Horní Berounka za rok 2011

4 8. Prodej a nákup majetku obce: a) prodej pozemku p.č. 903 b) prodej budovy na stp.č. 568/39 c) prodej lokální distribuční soustavy, záměr prodeje trafostanice ČEZ, a.s. d) záměr prodeje pozemku p.č. 1892/2 e) záměr prodeje pozemku p.č. 1880/12 9. Projednání změn OZV: a) OZV č. 2/2012 b) OZV č. 3/2012 c) OZV č. 4/ Zpráva Kontrolního výboru 11. Kontrola plnění usnesení ZO 12. Interpelace zastupitelů 13. Návrh usnesení 14. Závěr 17. Žádost o odsouhlasení zrušení pohledávky FO požádal o odsouhlasení zrušení pohledávek za zemřelé občany v letech , kteří neměli uhrazen poplatek za odvoz komunálního odpadu. Celková částka činí Kč. RO žádost schválila. 18. Rámcová dohoda Telefónica Czech Republic, a.s. Mgr. Svoboda předložil k projednání novou Rámcovou dohodu se společností Telefónica Czech Republic, a.s., která pro Obec Strašice zajišťuje provoz mobilních telefonů.v případě podpisu dojde ke zlevnění hovorného a ostatních služeb zhruba o 20 %, zvýhodnější volání mezi všemi čísly, které Obec Strašice využívá. Dále bylo navrženo řešení pro pevné linky, kde by mělo opět dojít k určitému zlevnění. V minulosti byly zpracovány i nabídky ostatních operátorů, kde byla úspora podobná. RO schválila dohodu se společností Telefónica Czech Republic, a.s. 19. Ceník placené reklamy v měsíčníku Barňák RO projednala a schválila ceník placené reklamy v měsíčníku Barňák. Ceny jsou 600 Kč/strana A4, 300 Kč/polovina strany A4, 150 Kč/čtvrtina strany A4, řádková inzerce občanů je zdarma. 20. Projednání pohledávek za nezaplacené nájemné FO předložil tři návrhy na vymáhání pohledávek za nezaplacené nájemné za zkušebny a vyhrazené parkoviště. Celkově se jedná o pohledávky za Kč. RO schválila výpovědi nájemních smluv a vymáhání vzniklých pohledávek. Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2012 je v Obci Strašice nejpozději do Poplatek ve výši 500 Kč/osoba uhraďte v pokladně Obecního úřadu Strašice. Od bude poplatek navýšen na trojnásobek, tak jak to určuje OZV č. 5/2011. Obecní úřad Strašice Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-16:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. Plzenskyskart Plzeňský skart je hlavním sponzorem strašické kultury, sportu a turismu. Děkujeme.

5 Vojenský újezd Brdy a jeho budoucnost Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne zrušení vojenského újezdu Brdy. Tato skutečnost jistě velmi ovlivní život v našem regionu. Přítomnost vojenského újezdu nám poskytovala záruky ochrany životního prostředí a zásobáren pitné vody. Nemalým přínosem pro naši obec je také možnost pracovního uplatnění v souvislosti s činností útvarů nebo lesní firmy. Proto po vyhlášení záměru zrušení vojenského újezdu jsme vznesli tato požadavky: a) Zajištění účinné ochrany území, nejlépe formou vyhlášení CHKO b) Zachování pracovních příležitostí c) Navrácení katastrálního členění do podoby roku 1949, abychom měli možnost ze správního hlediska rozhodovat o ochraně zdrojů pitné vody a zajistit stavební uzávěry na předmětném území. Vláda stanovila tento harmonogram v procesu rušení vojenského újezdu: 1) Do konce února vypracovalo MO společně s MV návrh nových katastrálních území. 2) Do konce června proběhne schvalovací proces na jednotlivých jednáních zastupitelstev dotčených obcí. 3) Polovina roku 2012 až polovina roku 2013 budou legislativci jednotlivých ministerstev vypracovávat zákony. 4) Do poloviny roku 2014 má být ukončen schvalovací proces zákonů týkajících se zrušení VÚB. 5) Do proběhne očištění území od munice povrchovou metodou a příprava na civilní využití území. 6) Od bude zrušen VÚB a celé území přejde do civilní správy, předpokladem je vyhlášení CHKO. Zastupitelstvo obce projednalo záměr rušení vojenského újezdu a schválilo budoucí rozšíření strašického katastru o nově vymezená katastrální území Strašice I, Záběhlá II, Padrť a Kolvín II., Dále byl schválen záměr zřízení CHKO, dle návrhu Ministerstva životního prostředí ČR. Byla deklarována podpora záměru zprůjezdnění komunikace Zaječov Obecnice a zahájeno jednání s obcí Dobřív o správním statutu katastrálního výběžku v oblasti lesíka Vimperk a hájovny U Anýžů. V návrhu Ministerstva obrany ČR je uvedeno, že území vojenského újezdu i po jeho zrušení zůstane ve vlastnictví státu. Bude zde i nadále hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Vojenská zařízení působící na území újezdu nebudou zrušena. V současné době je zpracován plán opatření k provedení očisty uvolňovaného vojenského prostoru Brdy. Předpokládá se kombinace provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu do 30 cm na výcvikových i cílových plochách v okrajových částech a povrchového sběru munice na ostatním území. Zrušení vojenského újezdu je tak závažnou změnou pro obec Strašice, že musí celý tento proces vyžadovat naši maximální pozornost, aby nedošlo k poškození zájmů naší obce. Aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto území, společně se zamezením veškeré komerční zástavby. V neposlední řadě je naší prioritou ochrana zdrojů pitné vody, promyšlená protipovodňová opatření a zachování pracovních míst pro naše občany. Jiří Hahner Starosta obce Obecní policie Strašice Vyhodnocení informační zpráva za duben, květen 2012 Za měsíc duben a květen řešila OPS tyto přestupky: Doprava 55 x přestupek řešeno v blokovém řízení 48 x oznámení odboru dopravy 6 x přestupek cyklisté, z toho 2x mladistvý 1 x zadržení vozidla, jízda pod vlivem alkoholu Veřejný pořádek - 9 x přestupek 1x odvoz na PAZS Plzeň Občanské soužití - 5 x přestupek - 1x oznámení přestupkové komisi Strašice Proti majetku - 11 x přestupek z toho 2x oznámení přečinu PČR OZV č.3-8 x přestupek OZV č.4-3 x přestupek Nález věci : - 3x klíče, batoh s oblečením, boty, koťata, srna Ověřování pobytu : 4 x Řešení stížnosti občanů 7 x Součinnost s PČR OO Hrádek. 8 x Kontrola mladistvých na požívání alkoholu- 2 x Vážení občané, v červnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulé 2 měsíce z pohledu Obecní policie Strašice.

6 Veřejný pořádek Založené černé skládky - rybníček u zahrádek, matrace u kontejnerů v části Kout (Dvůr),odkládání odpadů (plasty)mimo vyhrazená místa - u hřbitova (kontejner byl odvážen k vysypání) a přesto odpady se ukládaly, papírové krabice vedle kontejnerů v sídlišti na Huti. Poškození (vandalství) veřejného zařízení (rozbitím skla na tabuli) vyhlídkového místa pod kostelem,opakované převrácení kontejneru na plasty. Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce. Majetková trestná činnost Další trestná činnost byla spáchána tím, že pachatelé neoprávněně vstupovali do opuštěného domu a zde páchali trestnou činnost krádeží železných kovů. Poškozování a krádež obecního majetku se staly v objektu kasáren. Především se jednalo o poškození oken v objektu budovy, vniknutí do budovy, krádeže železných kovů (rošty a kanalizační poklopy, elektrické nářadí). Obci tak vznikla škoda ve výši Kč. V současné době je tento případ ve stádiu šetření PČR. Další případ trestné činnosti krádeží se stal začátkem měsíce v objektu American Way Solar, kde byly odcizeny 2ks solárních panelů. V březnovém výtisku jsem psal a ukázal fotografie obecního zdevastovaného bytu v domě č.464. Další vystěhování se týkalo obecního bytu v domě č.460 a zde byla páchána trestná činnost poškozením tohoto bytu. Zde vidíte, jak občané žili (přežívali) v obecním bytě a úmyslně byla napáchána škoda. Byt byl přímo tak poškozen, že všechny místnosti byly posprejované, odmontovány všechny radiátory, trouba, kuchyňská linka, světla a všude množství odpadků, které se vešly na vlek. Doprava Dne se bude konat akce Bahna 2012, a proto bych Vás touto cestou chtěl informovat o některých změnách v dopravě účastníků. Především se jedná o 2 autobusové zastávky, které budou u brány č.2 (vedle sběrného dvora) a hřiště u kasáren (bývalá Dukla). Odtud bude přeprava až na Bahna. Autobusy budou jezdit nepřetržitě od hod ráno a zpět a budou zpoplatněny. Ztížený provoz po komunikacích v obci bude ovlivněn několika tisíci osobních automobilů. Hlavní nápor aut se očekává od ranních hodin ze směru od Smolárny přes náves, okolo OÚ směr kasárna. Záchytné parkoviště bude na hřišti Dukla a dále u tankové cesty. Autobusy budou jezdit od zastávky u hřiště Dukla, směr OÚ, dolů po Huti Bahna a zpět-bahna, křižovatka Y, směr Huť, tanková cesta, kasárna, hřiště Dukla. Žádáme touto cestou všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, aby se přizpůsobili tomuto omezení, aby nedošlo ke kolizím na pozemních komunikacích, k újmě na zdraví osob (dětí) a majetku. Bude osazeno dopravní značení (zákaz zastavení) a tím dopravní omezení po celé trase v obci, které bude platit od hod. dne Dále doporučujeme zvýšit obezřetnost účastníků této akce, protože někteří pachatelé při těchto akcích využívají protiprávního jednání a tím dochází ke zvýšení kriminality. Pokud najdete ztracené věci, předejte je prosím PČR nebo naší Obecní policii. Blíží se žákům konec školy, začnou prázdniny pro děti a ty budou využívat všech sportovních činností k oddechu. Proto žádáme rodiče, aby své děti náležitě poučily ohledně bezpečnosti při těchto sportovních činnostech, obzvláště sportech, kde využívají prostory k hraní na komunikaci (podle zákona se rozumí místní, účelové komunikace, chodníky, parkoviště, atd.), jízdě na kole a jiných sportovních vybavení, zvířeti atd. Stále na ně číhá nebezpečí neukázněných řidičů, a proto je si toto dobré uvědomit. Další pravidlo pro děti je, aby nevstupovaly do vody (řeky, jezy, rybníky, přehrady), které neznají, nepřeceňovaly svoje síly a radši byly vždy dva pro následnou pomoc. Prázdninové desatero : 1) Pamatuji si své základní osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, bydliště. 2) Pamatuji si telefonní čísla na své rodiče.

7 3) Pamatuji si tísňová telefonní čísla : Městská policie 156 PČR 158 Hasičský záchranný služba 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 4) Nebudu se na veřejnosti chlubit cennostmi ( mobil,šperky, hodinky atd.). 5) Nebudu užívat návykové látky (alkohol, cigarety atd.). 6) Budu si všímat svého okolí a v případě nouze pomůžu. 7) Nebudu stopovat vozidla. 8) Budu informovat rodiče o využívání svého volného času o prázdninách. 9) Cizí osoby do bytu nikdy nepustím. 10) Hlídám si svoji peněženku, doklady, osobní věci atd. při nákupech, na koupališti, ve stanech či obdobných místech. Ohrožení pod vlivem návykové látky Při řízení měla zakázaného pomocníka Velitel obecní policie Strašice Ing. Frajt Luboš Hlídka hrádeckých policistů odhalila v sobotu řidičku za volantem vozu BMW ve stavu vylučujícím způsobilost. Policisté ji kontrolovali v obci Strašice po jedné hodině v noci. Provedenou dechovou zkouškou bylo u 22 leté řidičky zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou. Na displeji detekčního přístroje se objevila nejprve hodnota přesahující 1,2 promile alkoholu a při opakované zkoušce pak přes 1,5 promile. Opilá žena pak putovala v doprovodu policistů k lékařskému vyšetření, které bylo spojeno s odběrem krve. Její jednání je nyní šetřeno policisty Obvodního oddělení Hrádek pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vloupání do sklepní kóje K objasnění případu stačilo pár hodin Včera byl oznámen hrádeckým policistům po 19 hodině případ vloupání do sklepní kóje bytové jednotky v obci Strašice. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, která zde provedla prvotní úkony a další šetření v okolí místa činu. Již při tomto šetření se policisté dostali k indiciím směřujícím k osobě možného pachatele, který se měl v inkriminovanou dobu pohybovat v dané lokalitě. V podezřelém byl následně ztotožněn místní 18 letý muž. Ten se pak následně doznal, že sklepní kóji předchozího dne "navštívil". Měl překonat vstupní dveře a z vnitřních prostor pak odcizit dva kartony mléka a další nealkoholické nápoje v celkové hodnotě překračující 400 korun. Tyto věci pak měl prodat a získané finance použít pro vlastní potřebu. Jeho jednání, kterým se měl dostat do rozporu se zákonem, nyní šetří hrádečtí policisté pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Zpracovala : nprap. Bc. Jana Tomková vrchní inspektor preventivně informační skupina Rokycany

8 VÝZVA UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY, KTEŘÍ NEJSOU NAPOJENI NA KANALIZACI Obecně: Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových ( t.j. potoků, struh, rybníků ) Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( 8 odst.1 písm. c) vodního zákona - č. 254/2001 Sb. Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniklo podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, byla-li tato doba kratší. U povolení, která dnem zanikla, bylo možno požádat do o jejich prodloužení, jinak bylo třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Z toho plyne, že kdo nemá platné povolení k vypouštění vod, dle výše uvedených instrukcí, vypouští vody ze septiku neoprávněně!!! Aby subjekt platné povolení k vypouštění od MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí dostal, musí o toto požádat, doložit souhlasné stanovisko správce toku, čemuž předchází i doložení výsledku vzorku, odebraného na odtoku ze septiku a také souhlasné stanovisko obce. Pokud je v obci kanalizace, správce toku by v zásadě neměl povolit individuální likvidaci odpadních vod s vypouštěním do vodního toku a ani jiným způsobem (jiným způsobem znamená buď žumpa nebo rozstřik vody z domovní ČOV po pozemku). Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. ( 3 zákona 274/2001) Služby obce Strašice s.r.o., jako provozovatel kanalizační sítě, upozorňují spoluobčany, kteří nebudou připojeni na kanalizaci do a nebudou mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, na možnost uložení pokuty ze strany MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, za nepovolené vypouštění odpadních vod. Dále upozorňujeme občany, v části obce Huť, kteří mají osazenou technologii tlakové kanalizace a do výše uvedeného data se nepřipojí, že tato technologie bude demontována a uložena v provozním skladu firmy. Opětovná montáž a zprovoznění bude následně hrazeno vlastníkem nemovitosti. David Pliml Služby obce Strašice s.r.o. Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně v budově Společenského domu (PDA). Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky dávejte nejlépe jako přílohu. Lépe se tak pracuje. V případě nepřítomnosti redaktora můžete použít schránku označenou Místní knihovna. Podrobná publikační pravidla jsou na: Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci. Barňák vychází jednou v měsíci. Webové stránky knihovny jsou na adrese Barňák vychází nákladem 350 Ks.

9 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Projekt Ochrana člověka za mimořádných situací V pátek dne 27. dubna 2012 proběhl na škole projekt s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Tematicky byl zaměřen na poskytnutí první pomoci. Projekt se uskutečnil ve třídách druhého stupně s tím, že vyškolení zdravotníci z řad žáků přednášeli svým spolužákům o základech první pomoci a na praktických ukázkách jim předváděli, jak první pomoc správně a účinně poskytnout. Mladí zdravotníci (A. Lovas, V. Mezková, A. Hirmanová, B. Urxová, K. Pechová, S. Dvořáková a P. Sládek) měli teoretickou i praktickou část velmi pěkně připravenou a předali svým spolužákům mnoho poznatků např. o tom, jak se provádí resuscitace, ošetřuje krvácení, zlomeniny, popáleniny, šok, úrazy elektrickým proudem atd Tato netradiční forma výuky, kdy děti učily děti, byla pro všechny vítaným a přínosným zpestřením výuky, žáci se s velkým zájmem zapojovali do práce a ošetřovali si navzájem nejrůznější typy poranění. Mgr. Marcela Paulová Dne a se žáci tříd zúčastnili dopravního výcviku v Rokycanech. Každý nejprve prošel teoretickou částí, absolvoval krátký test a případně, dle své úspěšnosti, získal kartu cyklisty. Potom následovala část praktická, jízda na kolech či koloběžkách. Přestupků bylo mnoho, odřených kolen málo, sluníčka a dobré nálady na rozdávání. Mgr. Zuzana Andrlíková Pietní akt uctění památky obětí druhé světové války V pátek dne 4. května 2012 si žáci naší školy připomněli události konce druhé světové války.třída 5. A se v doprovodu třídní učitelky Mgr. Alžběty Kapolkové zúčastnila pietního aktu na místním hřbitově, kde zástupci školy, obce a veřejnosti důstojně uctili památku všech obětí války. Paní Věra Šmolíková, dcera básníka, učitele a vlastence pana Karla Vokáče, seznámila děti s osudy strašických padlých. Pan starosta obce Jiří Hahner položil k hrobům padlých květiny a všichni přítomní uctili oběti války minutou ticha. U hrobu pana Karla Vokáče, který za účast v protifašistickém odboji položil na sklonku války život, přednesla proslov paní ředitelka školy Mgr. Eva Válková a žáci 5. třídy přednesli Vokáčovy texty a básně. Pietní akt poté pokračoval kladením věnců k pomníku padlých na návsi. Zúčastnili se ho vybraní žáci reprezentanti dětských organizací působících v obci. Za Skaut se zúčastnili Petra Popelová a Matyáš Kůda, Pionýr reprezentovaly Adéla Spoustová a Kristýna Pechová, mladé požárníky zastupovali David Zádrapa a Jiří Toman. Zástupci obce, školy a veřejnosti poté položili květiny též k pomníčkům padlých u Melmatěje. Mgr. Marcela Paulová Den matek vystoupení pro důchodce Žáci třetí třídy Základní školy Karla Vokáče nacvičili vystoupení Tři medvědi a zlá babka a pásmo básní a písní, s kterým vystoupili ve Společenském domě ve Strašicích u příležitosti setkání důchodců ke Dni matek. Pohádka se dětem velmi podařila, sklidily velký potlesk a zpříjemnily důchodcům odpoledne. Sbírka pro Dětský domov ve Staňkově - poděkování Tak jako každý rok i letos ke konci školního roku proběhla na naší Základní škole Karla Vokáče Strašice sbírka věcí pro Dětský domov ve Staňkově.Již podruhé se ke sbírce přidali i obyvatelé z Dobříva, jelikož jejich děti také dojíždí do Strašic. Od dobřívských obyvatel se sešlo hodně věcí, včetně lyžařských bot a bobů pro zimní radovánky. Jak říká pan vychovatel Luděk Černý - malé děti, které jsou v tomto zařízení od čtyř let, budou mít radost z přinesených plyšových hraček, předškoláci z koloběžek, z ochranných cyklistických přileb, ze školních aktovek, kolečkových bruslí... Starší děti se rády probírají v doneseném ošacení, ze kterého si vždy najdou něco hezkého na sebe. Děti se těší na auto, které přiveze věci ze sbírky ihned po skončení. S radostí si věci rozeberou za přítomnosti vychovatelů dětského domova. Letos se poprvé objevila i elektronika, která je určena pro školní výuku.lidé, kteří se zapojili do sbírky, nemusí mít starost, že se věci nevyužijí, jelikož co se nehodí dětem v Dětském domově ve Staňkově, putuje do Domažlic do charitativní sbírky. Mgr. Věra Peterková

10 Soutěž hlídek Mladých zdravotníků Ve čtvrtek se 10 žáků z naší školy rozjelo do Plzně, aby se ve Střední škole Ochrany osob a majetku zúčastnilo městského kola soutěže hlídek Mladých zdravotníků. Hlídka I. stupně ve složení Tereza Dezortová, Zdeněk Mrázek (oba 5.A), Jana Sládková, Aneta Válková a Matyáš Kůda (všichni ze 4.A) řešila postupně na 7 stanovištích tyto úkoly: poskytnutí první pomoci při zlomené holenní kosti, rozřízlé dlani, krvácející ráně na hlavě, na noze, popálenina dlaně,člověk je v bezvědomí, nedýchá a netepe, transport postiženého, obvazová technika a několik otázek z historie ČČK. Hlídka II. stupně ve složení - Kristýna Pechová (9.A), Barbora Urxová (8.A), Adam Lovas, Petr Sládek a Aneta Hirmanová (všichni ze 7.A) řešila tyto náročné úkoly poskytování první pomoci postupně na 7 stanovištích: otevřená zlomenina bérce s masivním krvácením, epileptický záchvat, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitaci, poranění páteře, popáleninu, transport, obvazová technika a rovněž i otázky na prověření znalostí o hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nejen odpovědi, ale hlavně praktické znalosti, rychlost a správnost poskytnutí první pomoci při úrazech, které byly velmi dobře namaskované, hodnotili zkušení zdravotníci. Naši žáci si vedli výborně. Hlídka I. stupně obsadila sice jen 4. místo, ale hlídka II. stupně se umístila na 1. místě a postoupila do krajské soutěže hlídek Mladých zdravotníků, která se konala v sobotu 26. května 2012 ve Vejprnicích. Zde ve velmi těžké konkurenci bojovali naši žáci o co nejlepší umístění. Stanoviště poskytování první pomoci byla ještě rozšířena o volná stanoviště, kde žáci prokazovali svoje znalosti z léčivých bylin, dopravní znalosti a historie ČČK. Naši žáci získali nádherné 2. místo v Plzeňském a Karlovarském kraji. Gratulujeme! Od prvního místa nás dělilo pouhých deset bodů! Stříbrné družstvo soutěžilo ve složení: Barbora Urxová (8.A), Aneta Hirmanová, Simona Sládková, Adam Lovas a Petr Sládek (všichni 7.A). Výuka poskytování první pomoci na naší škole přináší první dobré výsledky. Jistě s námi budete souhlasit, že znalost poskytnutí první pomoci je velmi důležitá. Dnes se udělalo špatně někomu jinému, příště se to může stát i Vám... A žáci naší školy poskytnout první pomoc druhému umí! Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a ČČK. Posláním soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi a vést žáky ke správnému chování v silničním provozu a tím napomáhat snížení dopravní nehodovosti u dětí. Okresní kolo této soutěže se opět uskutečnilo v Rokycanech v areálu SŠ Jeřabinová ul. a na dětském dopravním hřišti. Soutěžila 4 členná družstva ( 2 chlapci a 2 dívky) ve dvou kategoriích: I. kategorie 4., 5., 6. třída a II. kategorie 6., 7., 8., a 9. třída. Dopravní soutěž cyklistů se skládá ze čtyř povinných disciplín: jízda zručnosti na kole, jízda na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích, test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické provedení poskytnutí první pomoci. Ve všech disciplínách se hodnotí systémem přidělování trestných bodů za chyby nebo nedostatky v provedení. Naši školu na dopravní soutěži reprezentovali a o co nejlepší umístění statečně v tvrdé konkurenci bojovali tito žáci: I. kategorie Tereza Dezortová, Zdeněk Mrázek (oba 5. A), Jana Sládková, Matyáš Kůda (oba 4.A). V II. kategorii soutěžili Vendula Mezková (9.B), Kristýna Pechová (9.A), David Zádrapa (9.A) a Josef Huml (8.A). Konečné umístění: II. kategorie 4. místo, I. kategorie 2. místo. Všem žákům gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy a děkujeme všem, kteří se na přípravě mladých cyklistů podíleli. Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Přespolní běh 2012 V překvapivě horkém posledním dubnovém pátku 2012 se v Rokycanech konaly závody v PŘESPOLNÍM BĚHU. Naši atleti se zúčastnili všech čtyř kategorií a v terénu na Stráni podali velmi dobré výkony. Nejlépe zaběhl závod Roman Sedláček, který s přehledem a velkým náskokem vyhrál kategorii starších chlapců,

11 neztratil se ani Robert Zink, který skončil v téže kategorii pátý. Na krásném třetím místě se umístil Petr Poch a mladší žáky, kde mu úspěšně sekundoval Adam Lovas, který obsadil sedmé místo. V kategorii dívek se nejvíc dařilo Hance Nguyen Thi, která doběhla v kategorii mladších dívek šestá a Aleně Sedláčkové, jejíž sedmé místo bylo také velmi pěkné. Devátá přiběhla Aneta Hirmanová a naše velká naděje Tereza Šlapáková nedoběhla, jelikož pomáhala zraněné spoluběžkyni a i za to ji patří naše uznání. Našim běžcům gratuluji a děkuji za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Mgr. Pavla Hrazdilová Malá kopaná Ve středu 9.května 2012 se v Rokycanech uskutečnilo okresní finále v malé kopané chlapců do devátých tříd. Zúčastnili se ho i naši fotbalisté a podali velmi slušný výkon. Ve své skupině nejprve bojovali se sportovní Čechovkou a uhájili docela slušný výsledek 0:1. Další dva zápasy se Stupnem a Mýtem se jim povedly a s přehledem je vyhráli. V postupu ze skupiny je zastavilo až družstvo z Radnic, kterému naši hoši podlehli 0:4 a umístili se tak ve skupině na nepostupovém třetím místě. Celkově se nakonec umístili na 5.-6.místě z deseti týmů. Děkujeme klukům za reprezentaci školy a jejich bojovnost. Reprezentovali nás: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Císařovský, Tomáš Šťastný, Petr Poch, Robert ZInk, Marcel Hrách, Marek Stenzel, Patrik Bihary a Zdeněk Rolinec. Mgr. Pavla Hrazdilová Pohár rozhlasu Dne 16. května 2012 proběhlo v chladném středečním ránu okresní finále atletických závodů s názvem POHÁR ROZHLASU. Naši atleti bojovali i přes nepřízeň počasí velmi statečně a podali skvělé výkony, které jim zajistily chvályhodná umístění. Za zmínku stojí výborný výkon Romana Sedláčka ve skoku dalekém, Roman vyhrál tuto disciplínu skokem 542 cm! Dalším skvělým výkonem byl vrh koulí Romana Kaly, který měl délku 11,34m, moc dobře se dařilo také mladším dívkám ve sprintu a ve štafetě, starší děvčata zase výborně bodovala ve skocích jak dalekém, tak vysokém. Všechny tyto obdivuhodné výsledky nám v součtu vynesly: 1.místo pro družstvo starších žáků, 2.místo obsadila skupina starších dívek a mladší holky se umístily na krásném 3.místě. Neztratili se ani mladší žáci, kterým nedorazili tři atleti z jejich družstva, jejichž výkony pak chyběly v závěrečném součtu bodů. I přesto kluci obsadili pěkné sedmé místo. Všem klukům a holkám děkujeme za reprezentaci školy, musím říct, že jsme na ně byli s panem učitelem Monhartem pyšní. Starším klukům pak držíme pěsti v úterý 22.května, protože postoupili do krajského kola a budou nás reprezentovat na dalším atletickém klání v Přešticích. Reprezentovali nás: Starší žáci: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Šimek, Robert Zink, Jakub Kolínek, Jakub Hladík, Jiří Toman, Patrik Bihary, Petr Poch a Dan Císařovský Starší žákyně: Tereza Šlapáková, Alena Sedláčková, Vendula Mezková, Monika Jandová, Jana Frűhaufová, Anita Týslová, Anička Šlichtová a Gábina Kuníková Mladší žákyně: Karolína Kozlíková, Hana NguyenThi, Karolína Machková, Nikola Vágnerová, Aneta Hirmanová, Jana Hájková, Nikola Heiserová, Nikola Hončová a Andrea Přerovská Mladší žáci: Marcel Hrách, Honza Hupák, Matěj Vaník, Adam Lovas, Ondřej Kubů a Jakub Harmáček. Mgr. Pavla Hrazdilová Pohár rozhlasu 2012 krajské kolo Pěkného úspěchu dosáhli naši atleti 22. května 2012 v krajském kole Poháru rozhlasu 2012 v Přešticích. Reprezentovali nás naši starší žáci, kteří vyhráli okresní kolo této soutěže. Kluci podali skvělé výkony. Nejvíce se dařilo našemu výbornému všestrannému atletovi Romanu Sedláčkovi, který vyhrál soutěž ve skoku do dálky výkonem 589cm. Neméně úspěšný byl i ve skoku vysokém, kde skončil na druhém místě výkonem 172 cm, který měl stejnou hodnotu jako skok vítězný, rozhodovaly však opravy na skocích. Roman si oba výkony zapíše jako osobní rekordy. Podobně úspěšný byl i náš další všestranný sportovec Roman Kala, který ve vrhu koulí obsadil výborné třetí místo. Celkově se naši hoši umístili na pěkném šestém místě, což je pro nás v konkurenci krajských sportovních škol velký úspěch. Klukům ještě sezóna nekončí, 5.června nás budou reprezentovat opět na krajské úrovni v Atletickém čtyřboji v Tachově. Držme tedy našim žákům pěsti, ať jsou jejich úspěchy opět potěšující. Děkujeme kluků za skvělou reprezentaci školy. Reprezentovali nás: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Šimek, Robert Zink, Jakub Kolínek, Petr Poch, Dan Císařovský, Patrik Bihary, Jiří Toman a Jakub Hladík. Mgr. Pavla Hrazdilová Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Článek byl redakčně zkrácen na základě nových redakční pravidel schválených radou obce Strašice. Podrobněji na :

12 Z muzea v čase rozkvetlých šeříků RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj Muzeum vykročilo do měsíce května levou nohou. Po oba sváteční dny, na 1. máje i na Den osvobození bylo otevřeno. Stalo se tak na podkladě předběžných dotazů a je třeba říci, že nás zájem veřejnosti opravdu potěšil. Návštěvníci opravdu dorazili, a to nejen individuálně, ale i v organizovaných skupinách, jako tomu bylo např. u spolku Kaštánek z Volduch. Muzeum si přišla prohlédnout i významná návštěva skupiny důlních odborníků z Obvodního báňského úřadu v Plzni v čele s přednostou Ing. B. Mercem. I muzejní sbírkový fond vzkvétal. Příbyly nové dary, zejména do fondu militárií. Ten se rozrostl o dva americké vojenské kabáty z 2. světové války, zachovalou plynovou masku německé Luftwaffe i s pouzdrem z téhož období, dále několik kapucí k různým uniformám. Mezi zajímavé exponáty byla zařazena i vojenská ústředna se sedmdesátých let minulého století darovaná Klubem vojenských důchodců. Do místopisného fondu jsme zařadili pěkně vydělanou trofejní kůži z divokého prasete, která po konzervačním ošetření rozmnoží expozici Les a voda ve službách člověka. Zajímavá nabídka přišla z Holoubkova v podobě historické pásové pily na transmisní pohon. Po transportu a nezbytných konzervačních pracích rovněž skončí jako exponát výše zmíněné stálé výstavy se uzavřela úspěšná výstava fotografií Richarda Rottera Poezie přírody objektivem. Autor věnoval do muzejních sbírek velkoplošnou barevnou fotografii Padrťské kotliny, která bude zdobit schodiště dřevěné budovy. Následně je připravována výstava Brdy podzemní, jejíž vernisáž je proběhne o 2. strašické Muzejní noci Současně byl přichystán i program Muzejní noci, jež proběhne ve znamení tradic brdského historického hornictví a o jejímž průběhu budeme referovat v příštím čísle proběhla přednáška M. Langa Možnosti ochrany brdské přírody a kulturního dědictví v budoucnosti. Zabývala se především vytvořením Chráněné krajinné oblasti Brdy, kterou preferují po opuštění VÚ Brdy armádou ministerstva životního prostředí, obrany i vnitra. K tomu byl 31 posluchač seznámen s unikátními geologickými výtvory, paleontologickými nalezišti, ohroženými a vzácnými rostlinnými i živočišnými druhy a kulturním dědictvím uvnitř současného vojenského újezdu. Infocentrum v muzeu bylo řádně zaregistrováno organizací Czech Tourism. V této souvislosti bude v brzké budoucnosti ve Strašicích instalováno příslušné základní informační značení pro návštěvníky a turisty.muzeum prošlo řádnou kontrolou Kontrolního výboru Obecního zastupitelstva. Ze zápisu o kontrole citujeme ze Závěru protokolu: Kontrola neshledala v práci Muzea Středních Brd ve Strašicích žádné nedostatky. Muzeum zcela naplňuje původní záměry zřizovatele stát se plně funkčním, přínosným regionálním kulturním a vědeckým pracovištěm. Dokumentátorka muzea Renata Převrátilová odevzdala ročníkovou práci Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR s názvem Doprovodné programy v Muzeu Středních Brd k obhajobě před odbornou zkušební komisí. Mgr. Tomáš Makaj zpracoval popis a fotodokumentaci vyznamenání zapůjčených z pozůstalosti pana pplk. Josefa Polívky. Tento více než dvacetistránkový dokument, je k nahlédnutí u vedoucího kulturního odboru kultury. Na implementační pracoviště ROP NUTS II Jihozápad, odbor kontroly byla elektronicky v programu Benefit odevzdána Monitorovací zpráva projektu Areálu zážitkové a poznávací turistiky za r Podílel se na ní statutár muzea Jiří Hahner, ekonomka OÚ Jana Hladová a vedoucí muzea Martin Lang. Co si přejeme pro nadcházející měsíc červen? Především Vaši spokojenost s naší prací a hojnou účast veřejnosti na 2. Muzejní noci se zajímavým programem, který byl zveřejněn na plakátech, muzejním webu i v regionálním tisku. Kromě zaměstnanců muzea se na něm podílí externisté Colegium musicum Strašice, soubor Prašivina, speleologové z Brdského muzejního spolku a soukromí sběratelé nerostů. Přejeme Vám i krásné, slunečné a vlídné nadcházející léto a těšíme se na shledanou v Muzeu Středních Brd.

13 Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí - občané odevzdali v roce 2011 k recyklaci 155 televizí, 64 monitorů a 492 kg drobného elektra. Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Opět jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 155 televizí, 64 monitorů a 492 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 45 MWh elektřiny, 1490 litrů ropy, 217 m3 vody a 2,4 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 42 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to velmi zajímavá čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Veškerá vyřazená elektrozařízení a řadu dalších odpadů je možné odevzdat v místním sběrném dvoře, kde po vyčkání na obsluhu bude od občanů tento odpad převzat. V souvislosti s tříděním odpadu je však potřebné udržovat pořádek v okolí sběrných nádob. V případě, že jsou kontejnery na tříděný odpad plné, je možné tento vytříděný odpad uložit do jiného kontejneru, kterých je na území obce dostatek. Proto, prosím, udržujte pořádek v okolí sběrných nádob jak na komunální, tak na tříděný odpad. Naše obec má v tomto ohledu stále co dohánět. Mgr. Tomáš Svoboda

14 Poděkování Dovolte, abych poděkoval jménem vojenských důchodců Obecnímu úřadu Strašice jmenovitě panu starostovi Jiřímu Hahnerovi, p. Ing.Františkovi Neradovi a panu Mgr.Jiřímu Kantorovi, za to, že nám umožnili návštěvu družební obce Markt Hohenfels a vojenské americké základny dne Při návštěvě základny jsme ocenili jak je vše uspořádané a všude dokonalý pořádek. Vojenští důchodci také ocenili přístup vzájemnému setkání pana starosty Bernharda Grafa a věří, že to nebylo naposledy. Jeho poutavý výklad při procházce obcí nás seznámil s historií obce a jejími důležitými budovami, byl velice hodnotný. Při rozloučení jsme si odváželi ty nejlepší dojmy. Co se týká pořádku v obci a na vojenské základně, musíme se hodně učit. Předseda Klubu vojenských důchodců Strašice Jaroslav Samitán Informace z Místní knihovny ve Strašicích Mgr. Tomáš Makaj Květnové dny v knihovně jsou především ve znamení exkurzí ze základní škol, které se jezdí přesvědčit o tom, jak funguje knihovní systém Clavius, či jaké akce se u nás konají. Příjemným zpestřením je i výstava kronikáře Petra Prokůpka, kterou navštívila také školka z Cheznovic. Současně s touto výstavou děti absolvovali i divadelní představení divadla Kuba z Plzně. Pohádka Sedm dráčků byla představena ve velkém sále společenského domu. Samozřejmě nesmíme zapomenout i na strašickou základní školu, kdy k nám zavítala třída 2.A pod vedením paní učitelky Moniky Kebrlové. Žáci se seznámili s chodem knihovny a navštívili také výstavu. Prostřednictvím Komise pro kulturu, sport a turismus byl organizován volejbalový turnaj, který se konal 12.května. Tentýž den večer byl organizován prostřednictvím komise i rockový koncert. Tím pro nás všechny přípravy neskončily. Současně byl projednáván i program posvícení, který je již skoro celý připraven a projednávají se jednotlivé detaily. Většinu vystoupení se snažíme zařídit pomocí tzv. samofinancování, kdy se vybírá vstupné či je akce hrazena sponzory. Díky naší iniciativě se podařilo zajistit od sponzorů 4000 Kč na Dětský den, který se bude konat dne 2.června. Mezi další iniciativy patří i podpora sportu, kde se nám podařilo získat částku cca Kč. Tato byla věnována především na ceny žákovských soutěží. Generálním sponzorem našich akcí je Plzeňský skart. Také nesmíme zapomínat na ostatní, mezi něž patří: Rumpold R-Rokycany, DUO Dezort, SOS Strašice, Václav Pospíšil Strašice firma Per foration, Brdská edice o.s., Martin Milkulík autoservis. Všem sponzorům děkujeme. V měsíci květnu jsme se snažili zajistit výlet do Brd, který bohužel ztroskotal na zamítnutí povolení vstupu do Vojenského prostoru Brdy. Bylo nám řečeno, že nová povolení nebudou udělována i když se nám před tím

15 podařilo získat povolení pro celou řadu exkurzí. Při podrobnějším zjišťování jsme narazili na skutečnost, že nejsme sami, kterým byl tento vstup zamítnut. Je tedy jen na škodu, že místní občané nemohou poznat krajinu, kterou mají doslova za humny. Prozatím nebudeme plánovat žádné podobné exkurze, ale vydáme se do prostor pro civilisty volně přístupných. V září tedy plánujeme výlet na Rožmitálsko, jehož podrobný rozpis uveřejníme o prázdninách. Červnový měsíc je opět plný různých akcí, které jsou postupně uveřejňovány na webových stránkách Místní knihovny a nebo na stránkách Muzea Středních Brd Dále jsou akce prezentovány na místních informačních nástěnkách a v denním tisku. Také upozorňujeme přispěvovatele na nová redakční a publikační pravidla schválená Radou obce Strašice. Jejich podrobné znění najdete na: Zájezd do divadla Obec Strašice pořádá dne zájezd do divadla U hasičů Praha na představení Nevyléčitelní. Doprava zajištěna, odjezd od Obecního úřadu (předpokládaný odjezd v čas bude upřesněn). Zvýhodněné vstupné pro dvě osoby 550,- Kč. Možnost zakoupení vstupenek v Místní knihovně ve Strašicích. Informace na tel S. N. M. Skupina nezávislých muzikantů Vás zve na koncert Hudba pro všechny Místo: Strašice, Společenský dům Datum: , pátek od hodin Vstupné: Dobrovolné Obsazení: Martin Šantora housle, kytara, flétny, klávesy, zpěv Jiří Šantora ml. kytara, klávesy, zpěv Pavel Kabourek basová kytara, zpěv Jiří Šantora st. kytara, zpěv

16 Z dějin zahrádkářů ve Strašicích ***12 část*** V tomto pokračování seriálu z kronik ČZS ve Strašicích budeme pokračovat roky 1967 a ledna 1967 v 9 hodin se konala výroční členská schůze v restauraci Pod sálem za přítomnosti 55 členů a hostů. Schůzi vedl předseda př. Richard Kaštovský. Vyzval přítomné na začátku k povstání sminutou ticha k uctění památky zemřelých př. Stanislava Pácla okresního pomologa a člena Karla Zvonečka. Zpráva předsedy o činnosti byla dosti obsáhlá a pozorně vyslechnuta. I zprávy ostatních funkcionářů byly dobře zpracovány. Finanční stav organizace dobrý. V tomto roce dochází k podstatnému zlomu ve volbě funkčního období. Podle rozhodnutí nadřízených orgánů platí funkční doba zvolených funkcionářů v roce 1966 na 2 roky, takže volby nového výboru proto odpadají. Podle předložené zprávy revizní komise se činnost organizace dále zlepšila. MNV poděkoval organizaci za splnění závazku k zvelebení obce a vyzval k vyhlášení závazku na počest 50.výročí vyhlášení ČSR. Byly uspořádány 3 přednášky, 26.února př. Černý z Cheznovic na téma Zimní řez a postřik, 8.října př. Janota Ošetření ovocných stromů během roku. Dne 16.října př. Kasík na své zahradě pro naše členy i pro zahrádkáře z Rožmitálu O celkovém ošetření ovocného stromoví. Uspořádáno bylo celkem 10 výborových a 3 členské schůze. V třešňovce stromy špatně odkvetly a proto naděje na úrodu byly velmi malé. Několikrát se jednalo o šárce švestkové a podle vyhlášek ONV a KNV se mají všude švestkové stromy odstranit. Veliká většina stromů je napadena. Je třeba jednat s majiteli zahrad, ačkoliv bude těžká práce některé občany přesvědčit. Byly o tom veliké debaty, navrženo utvoření komise, která by prohlédla švestkové stromy, nemocné označila a dbala, aby byly odstraněny. Umožňuje to vydaný zákon a vyhlášky, ale má se postupovat s ohledem. Jak již bylo předesláno úroda v třešňovce nebyla. Menší úroda z jabloní byla odcizena. Zmoštováno bylo 2536 kg jablek a vybráno 996,- Kč. Proběhl i výkup ovoce v obci a vykoupeno bylo : 532 kg angreštu, 395 kg rybízu, 300 kg hrušek,315 kg trhaných jablek, 8530 kg padaných jablek. Rok 1968 byl protkán přípravami na výročí a oslavy, které v tomto roce nastaly, ale i novými nečekanými událostmi. Výroční členská schůze se konala již tradičně v restauraci Pod sálem 21.ledna 1968 a bylo zde přítomno 52 členů a hostů. Schůzi řídil předseda př.richard Kaštovský, přivítal členy i zástupce složek NF a okolních zahrádkářských organizací. Byla uctěna památka zemřelých př.ing.píši okresního rostlináře a členů Jindřicha Anděla a Karla Vamberka. Ve svém proslovu poukázal na to, že je tomu 50 let co se našim národům splnilo proroctví Komenského a my můžeme oslavit letos 50.výročí vzniku ČS republiky. Také vzpomněl, že před 30 lety jsme byli mnichovským diktátem zbaveni dočasné samostatnosti. O to radostnější budou oslavy 20.výročí Vítězného února. Nabádal přítomné k odbornému vzdělávání, abychom pěknými výsledky zahrádkářské práce byli naší společnosti co nejvíce prospěšní. Apeloval na mladé členy, aby pomohli v práci těm dříve narozeným. Prohlásil, že s činností můžeme být spokojeni, ale jsou i nedostatky. Zpráva revizní komise uvádí, že finanční správa je vzorně vedena př. Škrlantem, jemuž je třeba zvlášť poděkovat a finanční stav je dobrý. Pokud se týče činnosti organizace, udělalo se co bylo možné. Schůzí bylo : Výborové 9, členská výroční 1. Zájezd byl uskutečněn do Všerub a Klatov. Dne 18.února byla provedena přednáška Ing. Jana Tittla na téma Zimní postřik a jarní průklest. Pro příští dvouleté funkční období byli zvoleni následující funkcionáři : předseda Richard Kaštovský, místopředseda Jan Černý, Jednatel a zapisovatel Karel Jágr, pokladník Alois Škrlant, instruktoři Jan Šrámek a Jan Kunc, Hospodáři Jan Múller, Emil Havel,Rudolf Hájek, revizní komise Václav Pálek a František Brunclík, Delegáti na okresní konferenci - Richard Kaštovský a Jan Kunc. Členové výboru Karel Sova, František Kasík, Rudolf Hájek, Václav Dezort, Bedřich Dezort, Pavel Steinhauser, Max Ungrman, Otto Ungrman,Jan Růžička, Zdeněk Karásek, Josef Zvoneček, Bohumil Drechsler, František Tejček, Bohuslav Ungrman, Eduard Werner. Čestní členové výboru : Václav Černý, Antonín Holman, Antonín Dvořák. V činnosti organizace nastala od července do října 1968 přestávka v důsledku srpnových událostí. Při výroční členské schůzi bylo poděkováno př.škrlantovi, jako nejaktivnějšímu pracovníku při pomoci MNV v okrášlování obce. Znovu se jednalo o šárce a její likvidaci. Výsledky nebyli uspokojivé i když už hodně stromů bylo odstraněno. Na ovocnářské výstavě v Erfurtu v NDR byly vyznamenány odrůdy jablek Jonathan a Čistecké lahůdkové vypěstované na našem okrese. Za ranné třešně z třešňovky bylo utrženo 85,- Kčs, za pozdní 1248,- Kč. Dne 30.června byl uskutečněn zájezd do Radčic u Plzně k př.šůlovi, který má pěkné skleníky a pěstuje mandarinky a tropické květiny, dále do Všerub na růžové a angreštové plantáže a do Klatov. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek Kozel. Celostátní výstavu v OLOMOUCI navštívili na útratu organizace př. Jan Kunc, Jan Černý a Karel Jágr. Dne 28.října 1968 byla na náměstí zasazena lípa republiky. Zmoštováno bylo celkem 4758 kg ovoce a vybráno 1990,40 Kč. Politické události v tomto roce způsobily v činnosti malou přestávku, ale žádné nežádoucí jevy. Tím končil tak pohnutý rok ***pokračování příště***čzs Strašice M.Hofman

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Říjen 2011 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Říjen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků

Více

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014 7 8/2014 Po unikátním točitém schodišti v nové budově ZŠ se 1. září budou moci projít nejen žáci, ale i veřejnost v rámci Dne otevřených dveří Postup pořízení územního plánu (str. 7) Zámek v Roztokách

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Barňák STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK

Barňák STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK Barňák Únor 2009 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více