Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Cena 10 Kč V moři lesů je ukryt jako perla lovecký zámeček Tři trubky Z obsahu: Zprávy z jednání RO č.35/2012 a č.36/2012; Vojenský újezd Brdy a jeho budoucnost; Obecní policie Strašice informuje; Policie ČR informuje; Upozornění pro občany, kteří nejsou připojeni na kanalizaci; Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče; Z muzea v čase rozkvetlých šeříků; Recyklace starých spotřebičů; Reklama; Poděkování; Informace z Místní knihovny; Zájezd do divadla; Koncert SNM; Z dějin zahrádkářů ve Strašicích

2 Zprávy z jednání RO č. 35/2012 a 36/2012 J. Hahner a Ing. K. Šnaiberk Dne proběhlo jednání RO č. 35/2012 za účasti 4 členů RO (Ing. Šnaiberk omluven) a dále pak jednání č.36/2012 za účasti všech členů RO. RO 35/2012 I. Projednáno 1.Žádost Staročeské máje 2012 RO projednala a schválila žádost Spolku májovníků ohledně pořádání Staročeských májí konaných dne Spolek májovníků požádal o bezplatné poskytnutí sálu a příspěvek na hudební produkci na večerní zábavě. 2. Žádost uložení palivového dříví Žadatel požádal o povolení uložení palivového dříví u bytovky č.p RO žádost schválila. 3. Žádost o odpuštění poplatku za SKO Žadatelka č.j. 551/12 požádala o prominutí poplatku za SKO pro tři osoby z důvodu dlouhodobého pobytu v Plzni, což doložila nájemní smlouvou. Na základě OZV č. 5/2011 nelze žadatelku od tohoto poplatku osvobodit, proto RO žádost neschválila. Žadatelka č.j. 593/12 požádala o odpuštění poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu v Plzni, kde poplatek hradí v rámci nájmu za byt, což doložila rozpisem plateb.na základě OZV č. 5/2011 nelze žadatelku od tohoto poplatku osvobodit, proto RO žádost neschválila. Žadatelka č.j. 603/12 požádala o odpuštění poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu v Plzni, kde poplatek hradí na základě smlouvy s AVE CZ. Na základě OZV č. 5/2011 nelze žadatelku od tohoto poplatku osvobodit, proto RO žádost neschválila. 4. Žádosti o splátkové kalendáře Žadatelka č.j. 535/12 požádala o splátkový kalendář na nezaplacený poplatek za psa ve výši 1600 Kč. Žadatelka navrhuje splácet 200 Kč měsíčně.ro požaduje uhradit poplatek 800 Kč do , penále je možné uhradit v měsíčních splátkách ve výši 200 Kč. Žadatelka č.j. 531/12 požádala o splátkový kalendář na dlužnou částku Kč. Žadatelka navrhuje splácet měsíčně minimálně 500 Kč, nebo dle svých finančních možností. Zároveň požádala o instalování měřičů tepla do svého bytu. RO požaduje splátku minimálně 1000 Kč/měsíc. 5. Žádost o proplacení plynového topení Žadatel č.j. 528/12 požádal o proplacení plynového topení v bytě č. 17 v č.p. 501, který bude převeden na nového nájemníka. Topení bylo instalováno v roce 2004 na vlastní náklady ve výši Cena k proplacení po odečtení amortizace je dle sdělení správce BF Kč. RO žádost schválila. 6. Projednání zápisu komise Partnerství č RO projednala zápis komise Partnerství č ze dne Rozbor hospodaření ZŠ Strašice RO projednala rozbor hospodaření ZŠ Strašice. Ředitelka ZŠ Strašice požádala o pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok RO žádost schválila a dále vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ Strašice a uložila předložit komentář k rozboru. 8. Vydávání obecního časopisu Barňák Mgr. Makaj předložil předběžnou nabídku cen za tisk obecního časopisu, částky se stále pohybují kolem 9000 Kč za jedno vydání, některé tiskárny k této částce účtují ještě sazbu, která se pohybuje od 2000 Kč do 4000 Kč. V nákladu 400 ks pak vychází cena časopisu minimálně na 23 Kč za jeden výtisk. RO schválila snížení početu stran dle schválených redakčních pravidel na 16 stran v jednom tištěném vydání a zvýšení ceny na 10 Kč/výtisk, zbytek nákladů bude hrazen z rozpočtu obce. RO 36/2012 I.Projednáno 1. Žádosti o odkup obecního pozemku Žadatelka č.j. 667/12 požádala o odkoupení obecního pozemku p.č. 1892/2 o výměře 112 m 2. Tento pozemek je historicky připlocen k pozemku u nemovitosti č.p Žadatelka č.j. 714/12 požádala o odkup pozemku p.č. 1880/12, který je v majetku Obce Strašice. Žadatelka v současné době kupuje rodinný dům č.p. 332 a tento pozemek by využívala jako příjezdovou cestu. RO vzala žádosti na vědomí a předloží je ZO. 2. Vyjádření ohledně platby poplatku za SKO Žadatelka požádala o vyjádření ohledně vymáhání poplatku za svoz komunálního poplatku za nemovitost č.p. 195, kde nemá nikdo trvalé bydliště ani není nemovitost vedena jako objekt sloužící k individuální rekreaci. Jelikož žadatelé nejsou dle čl. 3 OZV č. 5/2011 poplatníkem, nebude po nich poplatek vymáhán.

3 3. Smlouva o zřízení věcného břemene JH projekt s.r.o. Společnost JH projekt s.r.o. předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 863/7, kterou RO schválila. Finanční náhrada činí 1000 Kč. 4. Smlouva o přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice RO byla předložena smlouva o přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Obec Strašice za rok 2012 mezi Obcí Strašice a Ing. Janem Nozarem, nezávislým auditorem, kterou RO schválila. Přezkoumání bude provedeno s náležitostmi podle zákona o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů Komory auditorů České republiky a ustanovení 10 zákona o přezkoumání. Cena za provedení přezkoumání činí Kč. 5. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace RO schválila Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace společností VOSS Sokolov, s.r.o. Předmětem dodatku je provozování veřejného vodovodu v bývalém areálu kasáren do doby, než bude vyhlášen vítěz koncesního řízení. 6. Komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice I. čtvrtletí RO vzala na vědomí komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice, s.r.o. za I. čtvrtletí. 7. Komentář k hospodaření firmy Zdeněk Smejkal - Inzula RO vzala na vědomí komentář k hospodaření firmy Zdeněk Smejkal Inzula na správě bytového fondu v majetku Obce Strašice za I. čtvrtletí roku Z důvodu nedostatku finančních prostředků budou zajišťovány pouze nezbytné opravy a na základě revizí spalinových cest se budou provádět postupné opravy komínových těles a průduchů. 8. Návrh postupu vymáhání pohledávek Správce BF RO projednala a schválila postup vymáhání pohledávek nezaplaceného nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, který předložil správce BF. 9. Zápis Bytové komise č. 19/12 RO projednala a schválila zápis Bytové komise č. 19/12 ze dne BK eviduje několik bytů, které není možno z finančních důvodů opravit a řádně přidělit žadatelům o byt, proto pokud by měl někdo zájem a byl by ochoten si byt na vlastní náklady opravit, ať se přihlásí na Inzulu Strašice. Příští zasedání BK je naplánováno na v 17 hodin. 10. Zápis komise Partnerství v EU č RO projednala a vzala na vědomí zápis komise Partnerství. Mgr. Svoboda sdělil, že Obec Strašice obdržela rozhodnutí k žádosti o dotaci s negativním stanoviskem. 11. Rozbor hospodaření ZŠ Strašice I. čtvrtletí RO vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ Strašice za I. čtvrtletí roku Ředitelka ZŠ rovněž předložila komentář k rozboru hospodaření ZŠ za rok 2011 a za I. čtvrtletí roku RO pozvala ředitelku a účetní ZŠ na příští jednání RO k podání vysvětlení k výše uvedeným dokumentům. 12. Rozpočtové opatření Obce Strašice č RO projednala a schválila návrh rozpočtového opatření Obce Strašice č a Rozbor hospodaření obce k , které budou předloženy ZO. 13. Závěrečný účet Obce Strašice za rok 2011 RO projednala závěrečný účet Obce Strašice za rok 2011 a zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2011, kterou vyhotovil auditor. Ze zprávy vyplynulo, že Obec Strašice by se v případě nevyplacení dotace za vybudování vodovodu a kanalizace na Huti mohla dostat do vleklých finančních problémů a proto je třeba hledat nástroje, jak tomuto předejít. Výše uvedené dokumenty budou předloženy ZO. 14. Projednání OZV č. 2/2012, OZV č. 3/2012, OZV č. 4/2012 RO projednala nové znění OZV o místním poplatku ze vstupného (OZV č. 3/2012), o volném pohybu psů (OZV č. 2/2012), o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (OZV č. 4/2012), které budou předloženy ZO. 15. Dodatečný dotaz Kontrolního výboru k plnění usnesení RO Kontrolní výbor ZO vznesl dodatečný dotaz k plnění usnesení RO ve věci nerealizovaného výběrového řízení na provozovatele Restaurace Společenský dům a provozovatele plánovaného Domova pro seniory. RO dotaz projednala a uložila starostovi odpovědět KV. 16. Program jednání ZO dne RO sestavila schválila návrh programu jednání ZO č. 10/12 dne Úvod 2. Schválení programu jednání 3. Schválení orgánů jednání 4. Náměty a podněty občanů 5. Závěrečný účet Obce Strašice za rok Rozpočtové opatření Obce Strašice č Rozbor hospodaření Obce Strašice za 1-4 čtv Závěrečný účet DSO Horní Berounka za rok 2011

4 8. Prodej a nákup majetku obce: a) prodej pozemku p.č. 903 b) prodej budovy na stp.č. 568/39 c) prodej lokální distribuční soustavy, záměr prodeje trafostanice ČEZ, a.s. d) záměr prodeje pozemku p.č. 1892/2 e) záměr prodeje pozemku p.č. 1880/12 9. Projednání změn OZV: a) OZV č. 2/2012 b) OZV č. 3/2012 c) OZV č. 4/ Zpráva Kontrolního výboru 11. Kontrola plnění usnesení ZO 12. Interpelace zastupitelů 13. Návrh usnesení 14. Závěr 17. Žádost o odsouhlasení zrušení pohledávky FO požádal o odsouhlasení zrušení pohledávek za zemřelé občany v letech , kteří neměli uhrazen poplatek za odvoz komunálního odpadu. Celková částka činí Kč. RO žádost schválila. 18. Rámcová dohoda Telefónica Czech Republic, a.s. Mgr. Svoboda předložil k projednání novou Rámcovou dohodu se společností Telefónica Czech Republic, a.s., která pro Obec Strašice zajišťuje provoz mobilních telefonů.v případě podpisu dojde ke zlevnění hovorného a ostatních služeb zhruba o 20 %, zvýhodnější volání mezi všemi čísly, které Obec Strašice využívá. Dále bylo navrženo řešení pro pevné linky, kde by mělo opět dojít k určitému zlevnění. V minulosti byly zpracovány i nabídky ostatních operátorů, kde byla úspora podobná. RO schválila dohodu se společností Telefónica Czech Republic, a.s. 19. Ceník placené reklamy v měsíčníku Barňák RO projednala a schválila ceník placené reklamy v měsíčníku Barňák. Ceny jsou 600 Kč/strana A4, 300 Kč/polovina strany A4, 150 Kč/čtvrtina strany A4, řádková inzerce občanů je zdarma. 20. Projednání pohledávek za nezaplacené nájemné FO předložil tři návrhy na vymáhání pohledávek za nezaplacené nájemné za zkušebny a vyhrazené parkoviště. Celkově se jedná o pohledávky za Kč. RO schválila výpovědi nájemních smluv a vymáhání vzniklých pohledávek. Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2012 je v Obci Strašice nejpozději do Poplatek ve výši 500 Kč/osoba uhraďte v pokladně Obecního úřadu Strašice. Od bude poplatek navýšen na trojnásobek, tak jak to určuje OZV č. 5/2011. Obecní úřad Strašice Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-16:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. Plzenskyskart Plzeňský skart je hlavním sponzorem strašické kultury, sportu a turismu. Děkujeme.

5 Vojenský újezd Brdy a jeho budoucnost Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne zrušení vojenského újezdu Brdy. Tato skutečnost jistě velmi ovlivní život v našem regionu. Přítomnost vojenského újezdu nám poskytovala záruky ochrany životního prostředí a zásobáren pitné vody. Nemalým přínosem pro naši obec je také možnost pracovního uplatnění v souvislosti s činností útvarů nebo lesní firmy. Proto po vyhlášení záměru zrušení vojenského újezdu jsme vznesli tato požadavky: a) Zajištění účinné ochrany území, nejlépe formou vyhlášení CHKO b) Zachování pracovních příležitostí c) Navrácení katastrálního členění do podoby roku 1949, abychom měli možnost ze správního hlediska rozhodovat o ochraně zdrojů pitné vody a zajistit stavební uzávěry na předmětném území. Vláda stanovila tento harmonogram v procesu rušení vojenského újezdu: 1) Do konce února vypracovalo MO společně s MV návrh nových katastrálních území. 2) Do konce června proběhne schvalovací proces na jednotlivých jednáních zastupitelstev dotčených obcí. 3) Polovina roku 2012 až polovina roku 2013 budou legislativci jednotlivých ministerstev vypracovávat zákony. 4) Do poloviny roku 2014 má být ukončen schvalovací proces zákonů týkajících se zrušení VÚB. 5) Do proběhne očištění území od munice povrchovou metodou a příprava na civilní využití území. 6) Od bude zrušen VÚB a celé území přejde do civilní správy, předpokladem je vyhlášení CHKO. Zastupitelstvo obce projednalo záměr rušení vojenského újezdu a schválilo budoucí rozšíření strašického katastru o nově vymezená katastrální území Strašice I, Záběhlá II, Padrť a Kolvín II., Dále byl schválen záměr zřízení CHKO, dle návrhu Ministerstva životního prostředí ČR. Byla deklarována podpora záměru zprůjezdnění komunikace Zaječov Obecnice a zahájeno jednání s obcí Dobřív o správním statutu katastrálního výběžku v oblasti lesíka Vimperk a hájovny U Anýžů. V návrhu Ministerstva obrany ČR je uvedeno, že území vojenského újezdu i po jeho zrušení zůstane ve vlastnictví státu. Bude zde i nadále hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Vojenská zařízení působící na území újezdu nebudou zrušena. V současné době je zpracován plán opatření k provedení očisty uvolňovaného vojenského prostoru Brdy. Předpokládá se kombinace provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu do 30 cm na výcvikových i cílových plochách v okrajových částech a povrchového sběru munice na ostatním území. Zrušení vojenského újezdu je tak závažnou změnou pro obec Strašice, že musí celý tento proces vyžadovat naši maximální pozornost, aby nedošlo k poškození zájmů naší obce. Aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto území, společně se zamezením veškeré komerční zástavby. V neposlední řadě je naší prioritou ochrana zdrojů pitné vody, promyšlená protipovodňová opatření a zachování pracovních míst pro naše občany. Jiří Hahner Starosta obce Obecní policie Strašice Vyhodnocení informační zpráva za duben, květen 2012 Za měsíc duben a květen řešila OPS tyto přestupky: Doprava 55 x přestupek řešeno v blokovém řízení 48 x oznámení odboru dopravy 6 x přestupek cyklisté, z toho 2x mladistvý 1 x zadržení vozidla, jízda pod vlivem alkoholu Veřejný pořádek - 9 x přestupek 1x odvoz na PAZS Plzeň Občanské soužití - 5 x přestupek - 1x oznámení přestupkové komisi Strašice Proti majetku - 11 x přestupek z toho 2x oznámení přečinu PČR OZV č.3-8 x přestupek OZV č.4-3 x přestupek Nález věci : - 3x klíče, batoh s oblečením, boty, koťata, srna Ověřování pobytu : 4 x Řešení stížnosti občanů 7 x Součinnost s PČR OO Hrádek. 8 x Kontrola mladistvých na požívání alkoholu- 2 x Vážení občané, v červnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulé 2 měsíce z pohledu Obecní policie Strašice.

6 Veřejný pořádek Založené černé skládky - rybníček u zahrádek, matrace u kontejnerů v části Kout (Dvůr),odkládání odpadů (plasty)mimo vyhrazená místa - u hřbitova (kontejner byl odvážen k vysypání) a přesto odpady se ukládaly, papírové krabice vedle kontejnerů v sídlišti na Huti. Poškození (vandalství) veřejného zařízení (rozbitím skla na tabuli) vyhlídkového místa pod kostelem,opakované převrácení kontejneru na plasty. Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce. Majetková trestná činnost Další trestná činnost byla spáchána tím, že pachatelé neoprávněně vstupovali do opuštěného domu a zde páchali trestnou činnost krádeží železných kovů. Poškozování a krádež obecního majetku se staly v objektu kasáren. Především se jednalo o poškození oken v objektu budovy, vniknutí do budovy, krádeže železných kovů (rošty a kanalizační poklopy, elektrické nářadí). Obci tak vznikla škoda ve výši Kč. V současné době je tento případ ve stádiu šetření PČR. Další případ trestné činnosti krádeží se stal začátkem měsíce v objektu American Way Solar, kde byly odcizeny 2ks solárních panelů. V březnovém výtisku jsem psal a ukázal fotografie obecního zdevastovaného bytu v domě č.464. Další vystěhování se týkalo obecního bytu v domě č.460 a zde byla páchána trestná činnost poškozením tohoto bytu. Zde vidíte, jak občané žili (přežívali) v obecním bytě a úmyslně byla napáchána škoda. Byt byl přímo tak poškozen, že všechny místnosti byly posprejované, odmontovány všechny radiátory, trouba, kuchyňská linka, světla a všude množství odpadků, které se vešly na vlek. Doprava Dne se bude konat akce Bahna 2012, a proto bych Vás touto cestou chtěl informovat o některých změnách v dopravě účastníků. Především se jedná o 2 autobusové zastávky, které budou u brány č.2 (vedle sběrného dvora) a hřiště u kasáren (bývalá Dukla). Odtud bude přeprava až na Bahna. Autobusy budou jezdit nepřetržitě od hod ráno a zpět a budou zpoplatněny. Ztížený provoz po komunikacích v obci bude ovlivněn několika tisíci osobních automobilů. Hlavní nápor aut se očekává od ranních hodin ze směru od Smolárny přes náves, okolo OÚ směr kasárna. Záchytné parkoviště bude na hřišti Dukla a dále u tankové cesty. Autobusy budou jezdit od zastávky u hřiště Dukla, směr OÚ, dolů po Huti Bahna a zpět-bahna, křižovatka Y, směr Huť, tanková cesta, kasárna, hřiště Dukla. Žádáme touto cestou všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, aby se přizpůsobili tomuto omezení, aby nedošlo ke kolizím na pozemních komunikacích, k újmě na zdraví osob (dětí) a majetku. Bude osazeno dopravní značení (zákaz zastavení) a tím dopravní omezení po celé trase v obci, které bude platit od hod. dne Dále doporučujeme zvýšit obezřetnost účastníků této akce, protože někteří pachatelé při těchto akcích využívají protiprávního jednání a tím dochází ke zvýšení kriminality. Pokud najdete ztracené věci, předejte je prosím PČR nebo naší Obecní policii. Blíží se žákům konec školy, začnou prázdniny pro děti a ty budou využívat všech sportovních činností k oddechu. Proto žádáme rodiče, aby své děti náležitě poučily ohledně bezpečnosti při těchto sportovních činnostech, obzvláště sportech, kde využívají prostory k hraní na komunikaci (podle zákona se rozumí místní, účelové komunikace, chodníky, parkoviště, atd.), jízdě na kole a jiných sportovních vybavení, zvířeti atd. Stále na ně číhá nebezpečí neukázněných řidičů, a proto je si toto dobré uvědomit. Další pravidlo pro děti je, aby nevstupovaly do vody (řeky, jezy, rybníky, přehrady), které neznají, nepřeceňovaly svoje síly a radši byly vždy dva pro následnou pomoc. Prázdninové desatero : 1) Pamatuji si své základní osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, bydliště. 2) Pamatuji si telefonní čísla na své rodiče.

7 3) Pamatuji si tísňová telefonní čísla : Městská policie 156 PČR 158 Hasičský záchranný služba 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 4) Nebudu se na veřejnosti chlubit cennostmi ( mobil,šperky, hodinky atd.). 5) Nebudu užívat návykové látky (alkohol, cigarety atd.). 6) Budu si všímat svého okolí a v případě nouze pomůžu. 7) Nebudu stopovat vozidla. 8) Budu informovat rodiče o využívání svého volného času o prázdninách. 9) Cizí osoby do bytu nikdy nepustím. 10) Hlídám si svoji peněženku, doklady, osobní věci atd. při nákupech, na koupališti, ve stanech či obdobných místech. Ohrožení pod vlivem návykové látky Při řízení měla zakázaného pomocníka Velitel obecní policie Strašice Ing. Frajt Luboš Hlídka hrádeckých policistů odhalila v sobotu řidičku za volantem vozu BMW ve stavu vylučujícím způsobilost. Policisté ji kontrolovali v obci Strašice po jedné hodině v noci. Provedenou dechovou zkouškou bylo u 22 leté řidičky zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou. Na displeji detekčního přístroje se objevila nejprve hodnota přesahující 1,2 promile alkoholu a při opakované zkoušce pak přes 1,5 promile. Opilá žena pak putovala v doprovodu policistů k lékařskému vyšetření, které bylo spojeno s odběrem krve. Její jednání je nyní šetřeno policisty Obvodního oddělení Hrádek pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vloupání do sklepní kóje K objasnění případu stačilo pár hodin Včera byl oznámen hrádeckým policistům po 19 hodině případ vloupání do sklepní kóje bytové jednotky v obci Strašice. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, která zde provedla prvotní úkony a další šetření v okolí místa činu. Již při tomto šetření se policisté dostali k indiciím směřujícím k osobě možného pachatele, který se měl v inkriminovanou dobu pohybovat v dané lokalitě. V podezřelém byl následně ztotožněn místní 18 letý muž. Ten se pak následně doznal, že sklepní kóji předchozího dne "navštívil". Měl překonat vstupní dveře a z vnitřních prostor pak odcizit dva kartony mléka a další nealkoholické nápoje v celkové hodnotě překračující 400 korun. Tyto věci pak měl prodat a získané finance použít pro vlastní potřebu. Jeho jednání, kterým se měl dostat do rozporu se zákonem, nyní šetří hrádečtí policisté pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Zpracovala : nprap. Bc. Jana Tomková vrchní inspektor preventivně informační skupina Rokycany

8 VÝZVA UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY, KTEŘÍ NEJSOU NAPOJENI NA KANALIZACI Obecně: Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových ( t.j. potoků, struh, rybníků ) Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( 8 odst.1 písm. c) vodního zákona - č. 254/2001 Sb. Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniklo podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, byla-li tato doba kratší. U povolení, která dnem zanikla, bylo možno požádat do o jejich prodloužení, jinak bylo třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Z toho plyne, že kdo nemá platné povolení k vypouštění vod, dle výše uvedených instrukcí, vypouští vody ze septiku neoprávněně!!! Aby subjekt platné povolení k vypouštění od MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí dostal, musí o toto požádat, doložit souhlasné stanovisko správce toku, čemuž předchází i doložení výsledku vzorku, odebraného na odtoku ze septiku a také souhlasné stanovisko obce. Pokud je v obci kanalizace, správce toku by v zásadě neměl povolit individuální likvidaci odpadních vod s vypouštěním do vodního toku a ani jiným způsobem (jiným způsobem znamená buď žumpa nebo rozstřik vody z domovní ČOV po pozemku). Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. ( 3 zákona 274/2001) Služby obce Strašice s.r.o., jako provozovatel kanalizační sítě, upozorňují spoluobčany, kteří nebudou připojeni na kanalizaci do a nebudou mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, na možnost uložení pokuty ze strany MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, za nepovolené vypouštění odpadních vod. Dále upozorňujeme občany, v části obce Huť, kteří mají osazenou technologii tlakové kanalizace a do výše uvedeného data se nepřipojí, že tato technologie bude demontována a uložena v provozním skladu firmy. Opětovná montáž a zprovoznění bude následně hrazeno vlastníkem nemovitosti. David Pliml Služby obce Strašice s.r.o. Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně v budově Společenského domu (PDA). Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky dávejte nejlépe jako přílohu. Lépe se tak pracuje. V případě nepřítomnosti redaktora můžete použít schránku označenou Místní knihovna. Podrobná publikační pravidla jsou na: Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci. Barňák vychází jednou v měsíci. Webové stránky knihovny jsou na adrese Barňák vychází nákladem 350 Ks.

9 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Projekt Ochrana člověka za mimořádných situací V pátek dne 27. dubna 2012 proběhl na škole projekt s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Tematicky byl zaměřen na poskytnutí první pomoci. Projekt se uskutečnil ve třídách druhého stupně s tím, že vyškolení zdravotníci z řad žáků přednášeli svým spolužákům o základech první pomoci a na praktických ukázkách jim předváděli, jak první pomoc správně a účinně poskytnout. Mladí zdravotníci (A. Lovas, V. Mezková, A. Hirmanová, B. Urxová, K. Pechová, S. Dvořáková a P. Sládek) měli teoretickou i praktickou část velmi pěkně připravenou a předali svým spolužákům mnoho poznatků např. o tom, jak se provádí resuscitace, ošetřuje krvácení, zlomeniny, popáleniny, šok, úrazy elektrickým proudem atd Tato netradiční forma výuky, kdy děti učily děti, byla pro všechny vítaným a přínosným zpestřením výuky, žáci se s velkým zájmem zapojovali do práce a ošetřovali si navzájem nejrůznější typy poranění. Mgr. Marcela Paulová Dne a se žáci tříd zúčastnili dopravního výcviku v Rokycanech. Každý nejprve prošel teoretickou částí, absolvoval krátký test a případně, dle své úspěšnosti, získal kartu cyklisty. Potom následovala část praktická, jízda na kolech či koloběžkách. Přestupků bylo mnoho, odřených kolen málo, sluníčka a dobré nálady na rozdávání. Mgr. Zuzana Andrlíková Pietní akt uctění památky obětí druhé světové války V pátek dne 4. května 2012 si žáci naší školy připomněli události konce druhé světové války.třída 5. A se v doprovodu třídní učitelky Mgr. Alžběty Kapolkové zúčastnila pietního aktu na místním hřbitově, kde zástupci školy, obce a veřejnosti důstojně uctili památku všech obětí války. Paní Věra Šmolíková, dcera básníka, učitele a vlastence pana Karla Vokáče, seznámila děti s osudy strašických padlých. Pan starosta obce Jiří Hahner položil k hrobům padlých květiny a všichni přítomní uctili oběti války minutou ticha. U hrobu pana Karla Vokáče, který za účast v protifašistickém odboji položil na sklonku války život, přednesla proslov paní ředitelka školy Mgr. Eva Válková a žáci 5. třídy přednesli Vokáčovy texty a básně. Pietní akt poté pokračoval kladením věnců k pomníku padlých na návsi. Zúčastnili se ho vybraní žáci reprezentanti dětských organizací působících v obci. Za Skaut se zúčastnili Petra Popelová a Matyáš Kůda, Pionýr reprezentovaly Adéla Spoustová a Kristýna Pechová, mladé požárníky zastupovali David Zádrapa a Jiří Toman. Zástupci obce, školy a veřejnosti poté položili květiny též k pomníčkům padlých u Melmatěje. Mgr. Marcela Paulová Den matek vystoupení pro důchodce Žáci třetí třídy Základní školy Karla Vokáče nacvičili vystoupení Tři medvědi a zlá babka a pásmo básní a písní, s kterým vystoupili ve Společenském domě ve Strašicích u příležitosti setkání důchodců ke Dni matek. Pohádka se dětem velmi podařila, sklidily velký potlesk a zpříjemnily důchodcům odpoledne. Sbírka pro Dětský domov ve Staňkově - poděkování Tak jako každý rok i letos ke konci školního roku proběhla na naší Základní škole Karla Vokáče Strašice sbírka věcí pro Dětský domov ve Staňkově.Již podruhé se ke sbírce přidali i obyvatelé z Dobříva, jelikož jejich děti také dojíždí do Strašic. Od dobřívských obyvatel se sešlo hodně věcí, včetně lyžařských bot a bobů pro zimní radovánky. Jak říká pan vychovatel Luděk Černý - malé děti, které jsou v tomto zařízení od čtyř let, budou mít radost z přinesených plyšových hraček, předškoláci z koloběžek, z ochranných cyklistických přileb, ze školních aktovek, kolečkových bruslí... Starší děti se rády probírají v doneseném ošacení, ze kterého si vždy najdou něco hezkého na sebe. Děti se těší na auto, které přiveze věci ze sbírky ihned po skončení. S radostí si věci rozeberou za přítomnosti vychovatelů dětského domova. Letos se poprvé objevila i elektronika, která je určena pro školní výuku.lidé, kteří se zapojili do sbírky, nemusí mít starost, že se věci nevyužijí, jelikož co se nehodí dětem v Dětském domově ve Staňkově, putuje do Domažlic do charitativní sbírky. Mgr. Věra Peterková

10 Soutěž hlídek Mladých zdravotníků Ve čtvrtek se 10 žáků z naší školy rozjelo do Plzně, aby se ve Střední škole Ochrany osob a majetku zúčastnilo městského kola soutěže hlídek Mladých zdravotníků. Hlídka I. stupně ve složení Tereza Dezortová, Zdeněk Mrázek (oba 5.A), Jana Sládková, Aneta Válková a Matyáš Kůda (všichni ze 4.A) řešila postupně na 7 stanovištích tyto úkoly: poskytnutí první pomoci při zlomené holenní kosti, rozřízlé dlani, krvácející ráně na hlavě, na noze, popálenina dlaně,člověk je v bezvědomí, nedýchá a netepe, transport postiženého, obvazová technika a několik otázek z historie ČČK. Hlídka II. stupně ve složení - Kristýna Pechová (9.A), Barbora Urxová (8.A), Adam Lovas, Petr Sládek a Aneta Hirmanová (všichni ze 7.A) řešila tyto náročné úkoly poskytování první pomoci postupně na 7 stanovištích: otevřená zlomenina bérce s masivním krvácením, epileptický záchvat, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitaci, poranění páteře, popáleninu, transport, obvazová technika a rovněž i otázky na prověření znalostí o hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nejen odpovědi, ale hlavně praktické znalosti, rychlost a správnost poskytnutí první pomoci při úrazech, které byly velmi dobře namaskované, hodnotili zkušení zdravotníci. Naši žáci si vedli výborně. Hlídka I. stupně obsadila sice jen 4. místo, ale hlídka II. stupně se umístila na 1. místě a postoupila do krajské soutěže hlídek Mladých zdravotníků, která se konala v sobotu 26. května 2012 ve Vejprnicích. Zde ve velmi těžké konkurenci bojovali naši žáci o co nejlepší umístění. Stanoviště poskytování první pomoci byla ještě rozšířena o volná stanoviště, kde žáci prokazovali svoje znalosti z léčivých bylin, dopravní znalosti a historie ČČK. Naši žáci získali nádherné 2. místo v Plzeňském a Karlovarském kraji. Gratulujeme! Od prvního místa nás dělilo pouhých deset bodů! Stříbrné družstvo soutěžilo ve složení: Barbora Urxová (8.A), Aneta Hirmanová, Simona Sládková, Adam Lovas a Petr Sládek (všichni 7.A). Výuka poskytování první pomoci na naší škole přináší první dobré výsledky. Jistě s námi budete souhlasit, že znalost poskytnutí první pomoci je velmi důležitá. Dnes se udělalo špatně někomu jinému, příště se to může stát i Vám... A žáci naší školy poskytnout první pomoc druhému umí! Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a ČČK. Posláním soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi a vést žáky ke správnému chování v silničním provozu a tím napomáhat snížení dopravní nehodovosti u dětí. Okresní kolo této soutěže se opět uskutečnilo v Rokycanech v areálu SŠ Jeřabinová ul. a na dětském dopravním hřišti. Soutěžila 4 členná družstva ( 2 chlapci a 2 dívky) ve dvou kategoriích: I. kategorie 4., 5., 6. třída a II. kategorie 6., 7., 8., a 9. třída. Dopravní soutěž cyklistů se skládá ze čtyř povinných disciplín: jízda zručnosti na kole, jízda na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích, test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické provedení poskytnutí první pomoci. Ve všech disciplínách se hodnotí systémem přidělování trestných bodů za chyby nebo nedostatky v provedení. Naši školu na dopravní soutěži reprezentovali a o co nejlepší umístění statečně v tvrdé konkurenci bojovali tito žáci: I. kategorie Tereza Dezortová, Zdeněk Mrázek (oba 5. A), Jana Sládková, Matyáš Kůda (oba 4.A). V II. kategorii soutěžili Vendula Mezková (9.B), Kristýna Pechová (9.A), David Zádrapa (9.A) a Josef Huml (8.A). Konečné umístění: II. kategorie 4. místo, I. kategorie 2. místo. Všem žákům gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy a děkujeme všem, kteří se na přípravě mladých cyklistů podíleli. Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Přespolní běh 2012 V překvapivě horkém posledním dubnovém pátku 2012 se v Rokycanech konaly závody v PŘESPOLNÍM BĚHU. Naši atleti se zúčastnili všech čtyř kategorií a v terénu na Stráni podali velmi dobré výkony. Nejlépe zaběhl závod Roman Sedláček, který s přehledem a velkým náskokem vyhrál kategorii starších chlapců,

11 neztratil se ani Robert Zink, který skončil v téže kategorii pátý. Na krásném třetím místě se umístil Petr Poch a mladší žáky, kde mu úspěšně sekundoval Adam Lovas, který obsadil sedmé místo. V kategorii dívek se nejvíc dařilo Hance Nguyen Thi, která doběhla v kategorii mladších dívek šestá a Aleně Sedláčkové, jejíž sedmé místo bylo také velmi pěkné. Devátá přiběhla Aneta Hirmanová a naše velká naděje Tereza Šlapáková nedoběhla, jelikož pomáhala zraněné spoluběžkyni a i za to ji patří naše uznání. Našim běžcům gratuluji a děkuji za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Mgr. Pavla Hrazdilová Malá kopaná Ve středu 9.května 2012 se v Rokycanech uskutečnilo okresní finále v malé kopané chlapců do devátých tříd. Zúčastnili se ho i naši fotbalisté a podali velmi slušný výkon. Ve své skupině nejprve bojovali se sportovní Čechovkou a uhájili docela slušný výsledek 0:1. Další dva zápasy se Stupnem a Mýtem se jim povedly a s přehledem je vyhráli. V postupu ze skupiny je zastavilo až družstvo z Radnic, kterému naši hoši podlehli 0:4 a umístili se tak ve skupině na nepostupovém třetím místě. Celkově se nakonec umístili na 5.-6.místě z deseti týmů. Děkujeme klukům za reprezentaci školy a jejich bojovnost. Reprezentovali nás: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Císařovský, Tomáš Šťastný, Petr Poch, Robert ZInk, Marcel Hrách, Marek Stenzel, Patrik Bihary a Zdeněk Rolinec. Mgr. Pavla Hrazdilová Pohár rozhlasu Dne 16. května 2012 proběhlo v chladném středečním ránu okresní finále atletických závodů s názvem POHÁR ROZHLASU. Naši atleti bojovali i přes nepřízeň počasí velmi statečně a podali skvělé výkony, které jim zajistily chvályhodná umístění. Za zmínku stojí výborný výkon Romana Sedláčka ve skoku dalekém, Roman vyhrál tuto disciplínu skokem 542 cm! Dalším skvělým výkonem byl vrh koulí Romana Kaly, který měl délku 11,34m, moc dobře se dařilo také mladším dívkám ve sprintu a ve štafetě, starší děvčata zase výborně bodovala ve skocích jak dalekém, tak vysokém. Všechny tyto obdivuhodné výsledky nám v součtu vynesly: 1.místo pro družstvo starších žáků, 2.místo obsadila skupina starších dívek a mladší holky se umístily na krásném 3.místě. Neztratili se ani mladší žáci, kterým nedorazili tři atleti z jejich družstva, jejichž výkony pak chyběly v závěrečném součtu bodů. I přesto kluci obsadili pěkné sedmé místo. Všem klukům a holkám děkujeme za reprezentaci školy, musím říct, že jsme na ně byli s panem učitelem Monhartem pyšní. Starším klukům pak držíme pěsti v úterý 22.května, protože postoupili do krajského kola a budou nás reprezentovat na dalším atletickém klání v Přešticích. Reprezentovali nás: Starší žáci: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Šimek, Robert Zink, Jakub Kolínek, Jakub Hladík, Jiří Toman, Patrik Bihary, Petr Poch a Dan Císařovský Starší žákyně: Tereza Šlapáková, Alena Sedláčková, Vendula Mezková, Monika Jandová, Jana Frűhaufová, Anita Týslová, Anička Šlichtová a Gábina Kuníková Mladší žákyně: Karolína Kozlíková, Hana NguyenThi, Karolína Machková, Nikola Vágnerová, Aneta Hirmanová, Jana Hájková, Nikola Heiserová, Nikola Hončová a Andrea Přerovská Mladší žáci: Marcel Hrách, Honza Hupák, Matěj Vaník, Adam Lovas, Ondřej Kubů a Jakub Harmáček. Mgr. Pavla Hrazdilová Pohár rozhlasu 2012 krajské kolo Pěkného úspěchu dosáhli naši atleti 22. května 2012 v krajském kole Poháru rozhlasu 2012 v Přešticích. Reprezentovali nás naši starší žáci, kteří vyhráli okresní kolo této soutěže. Kluci podali skvělé výkony. Nejvíce se dařilo našemu výbornému všestrannému atletovi Romanu Sedláčkovi, který vyhrál soutěž ve skoku do dálky výkonem 589cm. Neméně úspěšný byl i ve skoku vysokém, kde skončil na druhém místě výkonem 172 cm, který měl stejnou hodnotu jako skok vítězný, rozhodovaly však opravy na skocích. Roman si oba výkony zapíše jako osobní rekordy. Podobně úspěšný byl i náš další všestranný sportovec Roman Kala, který ve vrhu koulí obsadil výborné třetí místo. Celkově se naši hoši umístili na pěkném šestém místě, což je pro nás v konkurenci krajských sportovních škol velký úspěch. Klukům ještě sezóna nekončí, 5.června nás budou reprezentovat opět na krajské úrovni v Atletickém čtyřboji v Tachově. Držme tedy našim žákům pěsti, ať jsou jejich úspěchy opět potěšující. Děkujeme kluků za skvělou reprezentaci školy. Reprezentovali nás: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Šimek, Robert Zink, Jakub Kolínek, Petr Poch, Dan Císařovský, Patrik Bihary, Jiří Toman a Jakub Hladík. Mgr. Pavla Hrazdilová Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Článek byl redakčně zkrácen na základě nových redakční pravidel schválených radou obce Strašice. Podrobněji na :

12 Z muzea v čase rozkvetlých šeříků RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj Muzeum vykročilo do měsíce května levou nohou. Po oba sváteční dny, na 1. máje i na Den osvobození bylo otevřeno. Stalo se tak na podkladě předběžných dotazů a je třeba říci, že nás zájem veřejnosti opravdu potěšil. Návštěvníci opravdu dorazili, a to nejen individuálně, ale i v organizovaných skupinách, jako tomu bylo např. u spolku Kaštánek z Volduch. Muzeum si přišla prohlédnout i významná návštěva skupiny důlních odborníků z Obvodního báňského úřadu v Plzni v čele s přednostou Ing. B. Mercem. I muzejní sbírkový fond vzkvétal. Příbyly nové dary, zejména do fondu militárií. Ten se rozrostl o dva americké vojenské kabáty z 2. světové války, zachovalou plynovou masku německé Luftwaffe i s pouzdrem z téhož období, dále několik kapucí k různým uniformám. Mezi zajímavé exponáty byla zařazena i vojenská ústředna se sedmdesátých let minulého století darovaná Klubem vojenských důchodců. Do místopisného fondu jsme zařadili pěkně vydělanou trofejní kůži z divokého prasete, která po konzervačním ošetření rozmnoží expozici Les a voda ve službách člověka. Zajímavá nabídka přišla z Holoubkova v podobě historické pásové pily na transmisní pohon. Po transportu a nezbytných konzervačních pracích rovněž skončí jako exponát výše zmíněné stálé výstavy se uzavřela úspěšná výstava fotografií Richarda Rottera Poezie přírody objektivem. Autor věnoval do muzejních sbírek velkoplošnou barevnou fotografii Padrťské kotliny, která bude zdobit schodiště dřevěné budovy. Následně je připravována výstava Brdy podzemní, jejíž vernisáž je proběhne o 2. strašické Muzejní noci Současně byl přichystán i program Muzejní noci, jež proběhne ve znamení tradic brdského historického hornictví a o jejímž průběhu budeme referovat v příštím čísle proběhla přednáška M. Langa Možnosti ochrany brdské přírody a kulturního dědictví v budoucnosti. Zabývala se především vytvořením Chráněné krajinné oblasti Brdy, kterou preferují po opuštění VÚ Brdy armádou ministerstva životního prostředí, obrany i vnitra. K tomu byl 31 posluchač seznámen s unikátními geologickými výtvory, paleontologickými nalezišti, ohroženými a vzácnými rostlinnými i živočišnými druhy a kulturním dědictvím uvnitř současného vojenského újezdu. Infocentrum v muzeu bylo řádně zaregistrováno organizací Czech Tourism. V této souvislosti bude v brzké budoucnosti ve Strašicích instalováno příslušné základní informační značení pro návštěvníky a turisty.muzeum prošlo řádnou kontrolou Kontrolního výboru Obecního zastupitelstva. Ze zápisu o kontrole citujeme ze Závěru protokolu: Kontrola neshledala v práci Muzea Středních Brd ve Strašicích žádné nedostatky. Muzeum zcela naplňuje původní záměry zřizovatele stát se plně funkčním, přínosným regionálním kulturním a vědeckým pracovištěm. Dokumentátorka muzea Renata Převrátilová odevzdala ročníkovou práci Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR s názvem Doprovodné programy v Muzeu Středních Brd k obhajobě před odbornou zkušební komisí. Mgr. Tomáš Makaj zpracoval popis a fotodokumentaci vyznamenání zapůjčených z pozůstalosti pana pplk. Josefa Polívky. Tento více než dvacetistránkový dokument, je k nahlédnutí u vedoucího kulturního odboru kultury. Na implementační pracoviště ROP NUTS II Jihozápad, odbor kontroly byla elektronicky v programu Benefit odevzdána Monitorovací zpráva projektu Areálu zážitkové a poznávací turistiky za r Podílel se na ní statutár muzea Jiří Hahner, ekonomka OÚ Jana Hladová a vedoucí muzea Martin Lang. Co si přejeme pro nadcházející měsíc červen? Především Vaši spokojenost s naší prací a hojnou účast veřejnosti na 2. Muzejní noci se zajímavým programem, který byl zveřejněn na plakátech, muzejním webu i v regionálním tisku. Kromě zaměstnanců muzea se na něm podílí externisté Colegium musicum Strašice, soubor Prašivina, speleologové z Brdského muzejního spolku a soukromí sběratelé nerostů. Přejeme Vám i krásné, slunečné a vlídné nadcházející léto a těšíme se na shledanou v Muzeu Středních Brd.

13 Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí - občané odevzdali v roce 2011 k recyklaci 155 televizí, 64 monitorů a 492 kg drobného elektra. Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Opět jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 155 televizí, 64 monitorů a 492 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 45 MWh elektřiny, 1490 litrů ropy, 217 m3 vody a 2,4 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 42 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to velmi zajímavá čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Veškerá vyřazená elektrozařízení a řadu dalších odpadů je možné odevzdat v místním sběrném dvoře, kde po vyčkání na obsluhu bude od občanů tento odpad převzat. V souvislosti s tříděním odpadu je však potřebné udržovat pořádek v okolí sběrných nádob. V případě, že jsou kontejnery na tříděný odpad plné, je možné tento vytříděný odpad uložit do jiného kontejneru, kterých je na území obce dostatek. Proto, prosím, udržujte pořádek v okolí sběrných nádob jak na komunální, tak na tříděný odpad. Naše obec má v tomto ohledu stále co dohánět. Mgr. Tomáš Svoboda

14 Poděkování Dovolte, abych poděkoval jménem vojenských důchodců Obecnímu úřadu Strašice jmenovitě panu starostovi Jiřímu Hahnerovi, p. Ing.Františkovi Neradovi a panu Mgr.Jiřímu Kantorovi, za to, že nám umožnili návštěvu družební obce Markt Hohenfels a vojenské americké základny dne Při návštěvě základny jsme ocenili jak je vše uspořádané a všude dokonalý pořádek. Vojenští důchodci také ocenili přístup vzájemnému setkání pana starosty Bernharda Grafa a věří, že to nebylo naposledy. Jeho poutavý výklad při procházce obcí nás seznámil s historií obce a jejími důležitými budovami, byl velice hodnotný. Při rozloučení jsme si odváželi ty nejlepší dojmy. Co se týká pořádku v obci a na vojenské základně, musíme se hodně učit. Předseda Klubu vojenských důchodců Strašice Jaroslav Samitán Informace z Místní knihovny ve Strašicích Mgr. Tomáš Makaj Květnové dny v knihovně jsou především ve znamení exkurzí ze základní škol, které se jezdí přesvědčit o tom, jak funguje knihovní systém Clavius, či jaké akce se u nás konají. Příjemným zpestřením je i výstava kronikáře Petra Prokůpka, kterou navštívila také školka z Cheznovic. Současně s touto výstavou děti absolvovali i divadelní představení divadla Kuba z Plzně. Pohádka Sedm dráčků byla představena ve velkém sále společenského domu. Samozřejmě nesmíme zapomenout i na strašickou základní školu, kdy k nám zavítala třída 2.A pod vedením paní učitelky Moniky Kebrlové. Žáci se seznámili s chodem knihovny a navštívili také výstavu. Prostřednictvím Komise pro kulturu, sport a turismus byl organizován volejbalový turnaj, který se konal 12.května. Tentýž den večer byl organizován prostřednictvím komise i rockový koncert. Tím pro nás všechny přípravy neskončily. Současně byl projednáván i program posvícení, který je již skoro celý připraven a projednávají se jednotlivé detaily. Většinu vystoupení se snažíme zařídit pomocí tzv. samofinancování, kdy se vybírá vstupné či je akce hrazena sponzory. Díky naší iniciativě se podařilo zajistit od sponzorů 4000 Kč na Dětský den, který se bude konat dne 2.června. Mezi další iniciativy patří i podpora sportu, kde se nám podařilo získat částku cca Kč. Tato byla věnována především na ceny žákovských soutěží. Generálním sponzorem našich akcí je Plzeňský skart. Také nesmíme zapomínat na ostatní, mezi něž patří: Rumpold R-Rokycany, DUO Dezort, SOS Strašice, Václav Pospíšil Strašice firma Per foration, Brdská edice o.s., Martin Milkulík autoservis. Všem sponzorům děkujeme. V měsíci květnu jsme se snažili zajistit výlet do Brd, který bohužel ztroskotal na zamítnutí povolení vstupu do Vojenského prostoru Brdy. Bylo nám řečeno, že nová povolení nebudou udělována i když se nám před tím

15 podařilo získat povolení pro celou řadu exkurzí. Při podrobnějším zjišťování jsme narazili na skutečnost, že nejsme sami, kterým byl tento vstup zamítnut. Je tedy jen na škodu, že místní občané nemohou poznat krajinu, kterou mají doslova za humny. Prozatím nebudeme plánovat žádné podobné exkurze, ale vydáme se do prostor pro civilisty volně přístupných. V září tedy plánujeme výlet na Rožmitálsko, jehož podrobný rozpis uveřejníme o prázdninách. Červnový měsíc je opět plný různých akcí, které jsou postupně uveřejňovány na webových stránkách Místní knihovny a nebo na stránkách Muzea Středních Brd Dále jsou akce prezentovány na místních informačních nástěnkách a v denním tisku. Také upozorňujeme přispěvovatele na nová redakční a publikační pravidla schválená Radou obce Strašice. Jejich podrobné znění najdete na: Zájezd do divadla Obec Strašice pořádá dne zájezd do divadla U hasičů Praha na představení Nevyléčitelní. Doprava zajištěna, odjezd od Obecního úřadu (předpokládaný odjezd v čas bude upřesněn). Zvýhodněné vstupné pro dvě osoby 550,- Kč. Možnost zakoupení vstupenek v Místní knihovně ve Strašicích. Informace na tel S. N. M. Skupina nezávislých muzikantů Vás zve na koncert Hudba pro všechny Místo: Strašice, Společenský dům Datum: , pátek od hodin Vstupné: Dobrovolné Obsazení: Martin Šantora housle, kytara, flétny, klávesy, zpěv Jiří Šantora ml. kytara, klávesy, zpěv Pavel Kabourek basová kytara, zpěv Jiří Šantora st. kytara, zpěv

16 Z dějin zahrádkářů ve Strašicích ***12 část*** V tomto pokračování seriálu z kronik ČZS ve Strašicích budeme pokračovat roky 1967 a ledna 1967 v 9 hodin se konala výroční členská schůze v restauraci Pod sálem za přítomnosti 55 členů a hostů. Schůzi vedl předseda př. Richard Kaštovský. Vyzval přítomné na začátku k povstání sminutou ticha k uctění památky zemřelých př. Stanislava Pácla okresního pomologa a člena Karla Zvonečka. Zpráva předsedy o činnosti byla dosti obsáhlá a pozorně vyslechnuta. I zprávy ostatních funkcionářů byly dobře zpracovány. Finanční stav organizace dobrý. V tomto roce dochází k podstatnému zlomu ve volbě funkčního období. Podle rozhodnutí nadřízených orgánů platí funkční doba zvolených funkcionářů v roce 1966 na 2 roky, takže volby nového výboru proto odpadají. Podle předložené zprávy revizní komise se činnost organizace dále zlepšila. MNV poděkoval organizaci za splnění závazku k zvelebení obce a vyzval k vyhlášení závazku na počest 50.výročí vyhlášení ČSR. Byly uspořádány 3 přednášky, 26.února př. Černý z Cheznovic na téma Zimní řez a postřik, 8.října př. Janota Ošetření ovocných stromů během roku. Dne 16.října př. Kasík na své zahradě pro naše členy i pro zahrádkáře z Rožmitálu O celkovém ošetření ovocného stromoví. Uspořádáno bylo celkem 10 výborových a 3 členské schůze. V třešňovce stromy špatně odkvetly a proto naděje na úrodu byly velmi malé. Několikrát se jednalo o šárce švestkové a podle vyhlášek ONV a KNV se mají všude švestkové stromy odstranit. Veliká většina stromů je napadena. Je třeba jednat s majiteli zahrad, ačkoliv bude těžká práce některé občany přesvědčit. Byly o tom veliké debaty, navrženo utvoření komise, která by prohlédla švestkové stromy, nemocné označila a dbala, aby byly odstraněny. Umožňuje to vydaný zákon a vyhlášky, ale má se postupovat s ohledem. Jak již bylo předesláno úroda v třešňovce nebyla. Menší úroda z jabloní byla odcizena. Zmoštováno bylo 2536 kg jablek a vybráno 996,- Kč. Proběhl i výkup ovoce v obci a vykoupeno bylo : 532 kg angreštu, 395 kg rybízu, 300 kg hrušek,315 kg trhaných jablek, 8530 kg padaných jablek. Rok 1968 byl protkán přípravami na výročí a oslavy, které v tomto roce nastaly, ale i novými nečekanými událostmi. Výroční členská schůze se konala již tradičně v restauraci Pod sálem 21.ledna 1968 a bylo zde přítomno 52 členů a hostů. Schůzi řídil předseda př.richard Kaštovský, přivítal členy i zástupce složek NF a okolních zahrádkářských organizací. Byla uctěna památka zemřelých př.ing.píši okresního rostlináře a členů Jindřicha Anděla a Karla Vamberka. Ve svém proslovu poukázal na to, že je tomu 50 let co se našim národům splnilo proroctví Komenského a my můžeme oslavit letos 50.výročí vzniku ČS republiky. Také vzpomněl, že před 30 lety jsme byli mnichovským diktátem zbaveni dočasné samostatnosti. O to radostnější budou oslavy 20.výročí Vítězného února. Nabádal přítomné k odbornému vzdělávání, abychom pěknými výsledky zahrádkářské práce byli naší společnosti co nejvíce prospěšní. Apeloval na mladé členy, aby pomohli v práci těm dříve narozeným. Prohlásil, že s činností můžeme být spokojeni, ale jsou i nedostatky. Zpráva revizní komise uvádí, že finanční správa je vzorně vedena př. Škrlantem, jemuž je třeba zvlášť poděkovat a finanční stav je dobrý. Pokud se týče činnosti organizace, udělalo se co bylo možné. Schůzí bylo : Výborové 9, členská výroční 1. Zájezd byl uskutečněn do Všerub a Klatov. Dne 18.února byla provedena přednáška Ing. Jana Tittla na téma Zimní postřik a jarní průklest. Pro příští dvouleté funkční období byli zvoleni následující funkcionáři : předseda Richard Kaštovský, místopředseda Jan Černý, Jednatel a zapisovatel Karel Jágr, pokladník Alois Škrlant, instruktoři Jan Šrámek a Jan Kunc, Hospodáři Jan Múller, Emil Havel,Rudolf Hájek, revizní komise Václav Pálek a František Brunclík, Delegáti na okresní konferenci - Richard Kaštovský a Jan Kunc. Členové výboru Karel Sova, František Kasík, Rudolf Hájek, Václav Dezort, Bedřich Dezort, Pavel Steinhauser, Max Ungrman, Otto Ungrman,Jan Růžička, Zdeněk Karásek, Josef Zvoneček, Bohumil Drechsler, František Tejček, Bohuslav Ungrman, Eduard Werner. Čestní členové výboru : Václav Černý, Antonín Holman, Antonín Dvořák. V činnosti organizace nastala od července do října 1968 přestávka v důsledku srpnových událostí. Při výroční členské schůzi bylo poděkováno př.škrlantovi, jako nejaktivnějšímu pracovníku při pomoci MNV v okrášlování obce. Znovu se jednalo o šárce a její likvidaci. Výsledky nebyli uspokojivé i když už hodně stromů bylo odstraněno. Na ovocnářské výstavě v Erfurtu v NDR byly vyznamenány odrůdy jablek Jonathan a Čistecké lahůdkové vypěstované na našem okrese. Za ranné třešně z třešňovky bylo utrženo 85,- Kčs, za pozdní 1248,- Kč. Dne 30.června byl uskutečněn zájezd do Radčic u Plzně k př.šůlovi, který má pěkné skleníky a pěstuje mandarinky a tropické květiny, dále do Všerub na růžové a angreštové plantáže a do Klatov. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek Kozel. Celostátní výstavu v OLOMOUCI navštívili na útratu organizace př. Jan Kunc, Jan Černý a Karel Jágr. Dne 28.října 1968 byla na náměstí zasazena lípa republiky. Zmoštováno bylo celkem 4758 kg ovoce a vybráno 1990,40 Kč. Politické události v tomto roce způsobily v činnosti malou přestávku, ale žádné nežádoucí jevy. Tím končil tak pohnutý rok ***pokračování příště***čzs Strašice M.Hofman

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více