Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina Chvostová, referentka odboru HB Petr Květoň, referent odboru IÚ Ing. Jana Králová, vedoucí FO Program: 1. Kontrola usnesení 2. Návrh rozpočtových opatření 3. Návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 4. Plán zimní údržby 2011/ Bytové záležitosti 6. Nebytové záležitosti 7. Pozemky 8. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě se společností Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 9. Různé Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 1. Kontrola usnesení - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne Usnesení č. 931 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Zodpovídá: kancelář starosty

2 2. Návrh rozpočtových opatření - návrh FO Usnesení č. 932 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého návrhu: - změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 80), - změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 81). Zodpovídá: FO, termín do Návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku - VZ na dodávku osobního vozidla pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví, návrh TAJ Usnesení č. 933 Rada města souhlasí se zadáním veřejné výzvy na podání nabídky dodávky osobního automobilu pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka městského úřadu jejím podánim. Zodpovídá: TAJ., termín do Plán zimní údržby 2011/2012 odloženo na příští jednání ( ) - návrh odboru IÚ, návrh plánu zimní údržby 5. Bytové záležitosti a) žádost o schválení dohody ze dne o výměně bytu mezi, vyjádření MěSD, návrh odboru HB b) žádost ze dne o souhlas s provedením výměny okna v bytě v ul. Mírová čp. 429, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB c) žádost ze dne o prominutí penále vzniklého neplacením nájemného z bytu v ul. K Rokli čp. 494, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB d) žádost ze dne o úhradu nákladů spojených s opravou bytového jádra v bytě v ul. Mírová čp. 429, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB e) zápis z jednání bytové komise ze dne s návrhy na přidělení bytů Usnesení č. 934 Rada města souhlasí v souladu s 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem Pod Pekárnou čp. 592/2B, Vimperk (byt v majetku Města Vimperk) 1+1 a bytem Pod Pekárnou čp. 592/11A, Vimperk (byt v majetku Města Vimperk) 1+1.

3 Usnesení č. 935 Rada města souhlasí s výměnou okna v bytě v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku na vlastní náklady nájemců. Náklady na výměnu okna budou uhrazeny ve výši aktuální ceny až při realizaci výměny všech oken v objektu čp. 429 v Mírové ulici ve Vimperku. Pokud dojde k ukončení nájemního vztahu a odstěhování z bytu před realizací výměny oken v uvedeném objektu, bude náklad na výměnu okna uhrazen dle předložených daňových dokladů. Usnesení č. 936 Rada města trvá na uhrazení poplatku z prodlení vzniklého z dlužného nájemného z bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku. Usnesení č. 937 Rada města trvá na svém usnesení č ze dne , kterým mimo jiné rozhodla nezavazovat se k úhradě nákladů na opravu bytového jádra uvedeného bytu v souladu s 667 občanského zákoníku. Usnesení č. 938 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vimperk uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, 1+1,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 12,10 Kč/m2/měsíc běžné nájemné v DPS (35,30 Kč/m2/měsíc). Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Pro 4, proti 1 (Rűckerová), zdržel se 0. Návrh byl přijat. Usnesení č. 939 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout byt č. 11 v Pasovské ulici čp. 150 ve Vimperku ve stávajícím technickém stavu.

4 Usnesení č. 940 Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasí v souladu s čl. VI/4 Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů... se směnou bytu č. 11 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku (2+0),, za volný byt č. 23 v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt č. 11 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku předá nájemnice nejpozději do Usnesení č. 941 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 942 Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt. č. 1 v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku bez možnosti přistoupení k závazku původního dlužníka. Usnesení č. 943 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise nevyhovět žádné z přijatých žádostí o uvedený byt a rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku Usnesení č. 944 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku, 2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Pro 4, proti 1 (Rűckerová), zdržel se 0. Návrh byl přijat.

5 Usnesení č. 945 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 29 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, 3+. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 946 Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne Nebytové záležitosti a) žádost ze dne o povolení změny vytápění v NP v ul. 1. máje, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB b) nabídka společnosti Bulana spol s r.o. ze dne na odkoupení pohledávek, vyjádření FO, návrh odboru HB c) žádost MěSl Vimperk ze dne o pronájem nemovitosti a vyslovení souhlasu se změnou účelu užívání nemovitosti - kopie zveřejněného záměru č. 74/31/11, návrh odboru HB Usnesení č. 947 Rada města souhlasí se změnou způsobu vytápění v nebytových prostorech č. 308 v ulici 1. máje čp. 3 ve Vimperku, a to z vytápění akumulačními kamny na vytápění přímotopy za podmínky, že žadatelka provede změnu vytápění na vlastní náklady v souladu s platnými právními a technickými předpisy a předloží před uvedením do provozu dotčených přímotopů výchozí revizi elektroinstalace MěSD, s.r.o. Usnesení č. 948 Rada města rozhodla nevyužít nabídky společnosti Bulana, s.r.o., K Nemocnici 9, Nový Jičín na odkoupení a vymáhání pohledávek města Vimperk.

6 Usnesení č. 949 Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v objektu bez čp., který je postaven na st.p. KN č. 834 v k. ú. Vimperk (bývalé kotelny ve Sklářské ulici ve Vimperku) o celkové výměře nebytových prostor 460,92 m2 a o pronájem parcely KN č. 836/1 (přilehlý dvůr) o výměře 425,29 m2 Městským službám Vimperk,s.r.o. za účelem přestavby na garáže a skladové prostory pro techniku Městských služeb Vimperk, s.r.o. U nebytových prostor je stanovena výše nájemného 1.000,-- Kč/rok (bez DPH) po dobu rekonstrukce a za pronájem pozemku 100,-- Kč/m2/rok (bez DPH) po dobu rekonstrukce. Přestavba nebytových prostor bude dokončena nejpozději do Po provedení rekonstrukce bude nájemné navýšeno na hodnoty v místě a čase obvyklé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce na vlastní náklady. 7. Pozemky - žádost společnosti Elektoinvest Strakonice ze dne návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na stavbu Vimperk kabel NN, Czech Metal, vyjádření odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB Usnesení č. 950 Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí dle předloženého návrhu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení nového zemního kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře v rámci stavby Vimperk kabel NN, Czech-Metal, v pozemku parcely katastru nemovitostí KN č. 1225/99 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č , podle přiloženého snímku katastrální mapy, se společností E.ON Distribuce a. s., se sídlem v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Zodpovídá: odbor HB, termín do Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě se společností Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. - návrh dodatku č. 6 změna vyvolaná realizací investic do výměny teplovodů v ul. Mírová a SNP( ,-- Kč) Usnesení č. 951 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí a o zajištění výrovy, rozvodu a dodávky tepla a užitkové vody ve veřejném zájmu a poskytotání služeb s tím souvisejících dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem. Zodpovídá: KS, termín do

7 9. Různé R1) Informace - zvláštní užívání a částečná uzavírka komunikace ul. 1. máje (od čp. 195 k čp. 315) od do z důvodu opravy dešťové kanalizace a komunikace, firmou Protom Strakonice bez usnesení R2) Návrh na složení inventarizačních komisí - návrh TAJ. Usnesení č. 952 Rada města schvaluje předložený návrh na složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku a závazků města Vimperk k Pro, proti, zdržel se. Návrh byl přijat. Zodpovídá: KO, FO, TAJ, S, termín do Zapsala: Starosta: Člen rady: Renata Svobodová Ing. Bohumil Petrášek Mgr. Dagmar Rűckerová

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více