VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

2 Nárůst ukazatele EBITDA o tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o tis. Kč Růst provozního zisku o tis. Kč Tržby meziročně vzrostly o tis. Kč

3 Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt Nová Vize reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu Nová vize jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své knowhow. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. 1

4 Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SD - Kolejová doprava, a.s. je 100% dceřinou společností Severočeských dolů a.s. Chomutov, které jako největší hnědouhelná těžební společnost v České republice vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Severočeské doly a.s. působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2011 dosáhly na českém trhu podílu 53,73 %. Jediným akcionářem Severočeských dolů a.s. je elektrárenská společnost ČEZ, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. vznikla v rámci druhé etapy restrukturalizace Severočeských dolů a.s. oddělením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice od jejích těžebních a opravárenských provozů. Svojí vlastní činnost zahájila 1. ledna 2002 se specializací na provozování železničních drah-vleček a drážní dopravy na drahách-vlečkách, na provozování důlních drah a drážní dopravy na nich, a to na drahách Severočeských dolů a.s., na vlečkách ČEZ, a.s. i na drahách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními. Od ledna 2007 je společnost oprávněna provozovat veřejnou i neveřejnou drážní dopravu rovněž na dráze celostátní. Od roku 2008 společnost výrazně rozšířila svoje podnikatelské aktivity i o další činnosti, které v sobě zahrnují provozování vleček, vykládku paliva,skládek paliva a zauhlování elektráren. V uvedeném roce to byla elektrárna Mělník, dále v roce 2009 postupně elektrárny Prunéřov, Ledvice a Tušimice. Od 1. ledna 2012 společnost zajišťuje uvedené činnosti předního palivového cyklu i na elektrárně Poříčí a dále provozuje vlečku, zajišťuje dopravu paliva a jeho vykládku na elektrárně Tisová. 2

5 Obsah výroční zprávy 2011 Úvod 1 Obsah 3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 4 Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě 5 Rozhovor s předsedou představenstva 6 Přehled vybraných ukazatelů společnosti 7 Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy 8 Orgány společnosti 9 Plnění kodexů řízení a správy společnosti 10 Zpráva o podnikatelské činnosti 11 Hospodaření společnosti 11 Řízení rizik 13 Řízení bezpečnosti a kvality 14 Investice 14 Strategické záměry 15 Hlavní předmět podnikání popis činnosti, vývoj v roce Finance 16 Personalistika 17 Vývoj legislativního rámce 18 Ochrana životního prostředí 18 Výzkum a vývoj 19 Soudní spory 19 Dárcovství a reklamní partnerství 19 Základní organizační schéma 20 Seznam použitých tabulek a grafů 21 Výklad pojmů 21 Použité zkratky 22 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 41 Účetní závěrka společnosti 42 Rozvaha 42 Výkaz zisku a ztráty 44 Příloha k účetní závěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok Přehled o peněžních tocích přímá metoda 55 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 56 Rozdělení zisku za rok Identifikace společnosti 58 3

6

7 Výrok nezávislého auditora 5

8

9 Přehled vybraných ukazatelů společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Přeprava uhlí tis. tun Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii tis. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby tis. Kč EBITDA tis. Kč EBIT tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Celková aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x Investice tis. Kč Provozní cash flow tis. Kč

10 Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy leden 2011 březen 2011 duben 2011 květen 2011 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem změna složení členů dozorčí rady recertifikace QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 zahájení přeprav uhlí z ÚUL po celostátních drahách v úseku do elektrárny Mělník veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červenec 2011 podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období srpen 2011 září 2011 říjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011 leden 2012 únor 2012 uzavření smlouvy na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová přepravy uhlí pro teplárnu Novosedlice podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zajišťování přeprav vápence pro ČEZ zahájení čištění zalepených přesypů na elektrárně Tušimice dokončení remotorizace lokomotivy čištění štěrkového lože kolejí č. 1c, 1e a 302 v Tušimicích změna složení členů dozorčí rady dokončení opravy a rekonstrukce remízy lokomotiv v Ledvicích oprava koleje č. 114 v Tušimicích uzavření kupní smlouvy na dodávku 3 motorových lokomotiv řady 753 přepravy uhlí pro firmu IVECO ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová a zahájení zkušebního provozu podpis přepravních smluv na rok 2012 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravních smluv na rok 2012 s ČEZ, a.s.. podpis smlouvy o přepravě hnědého uhlí po železnici na rok podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období schválení podnikatelského záměru 2012 pořízení motorových lokomotiv a zahájení činností na elektrárně Poříčí a v teplárně Dvůr Králové zahájení činností na elektrárně Tisová schválení účetní závěrky za rok 2011 auditorem pořízení motorové lokomotivy uzavření smlouvy na opravu koleje č. 301 v Tušimicích zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování daňových služeb SD zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování účetních služeb SD 8

11 Orgány společnosti PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 31 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 27 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 15 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady - znovu zvolen člen představenstva a ředitel prodeje SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 24 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 10 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 24 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 7 let praxe v hornictví 9

12 Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 5 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti TRAIL Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 23 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 14 let praxe v hornictví VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o vrcholovém vedení společnosti - viz představenstvo. Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony, včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. 10

13 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2011 vyšší o tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména vyšší výkony, které byly proti plánu tis. Kč překročeny o 207 mil. Kč. Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2011 vynaloženy náklady v celkové výši tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Odkup majetku v lokalitě Tušimice se v roce 2011 projevil snížením rozsahu účtovaného nájemného ze strany Severočeských dolů. Výběrem nového dodavatele bylo dosaženo meziročního poklesu nákladů na kontrolní a dohlédací činnosti nad kolejištěm. Od počátku roku 2011 je vykládka paliva EPR zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti. Nárůst objemu služeb traťové mechanizace ovlivnilo čištění koleje na důlní dráze Tušimice Prunéřov. Výnosy Společnost dosáhla za rok 2011 výnosů v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na vlastní výkony, tis. Kč na úroky z vkladů a tis. Kč na ostatní výnosy. V průběhu roku byly dočasně volné finanční prostředky ukládány do depozitních směnek Komerční banky s dobou úložky do 1 týdne a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 2 týdny. Od listopadu jsou všechny volné finance operativně převáděny na firemní spořící účet u Komerční banky. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. 11

14 Tržby v (%) Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 80,00 70,00 skupina SD 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 ČEZ ostatní 10,00 0, Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. V roce 2011 došlo k podstatnému zvýšení podílu prodejů služeb pro ČEZ a to v důsledku zajišťování přeprav uhlí do elektráren Prunéřov a přepravy uhlí po celostátních drahách do elektrárny Mělník. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 7,24 4,31 4,96 7,62 48,19 Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 5,69 3,33 3,81 5,51 35,34 EBIT marže % 4,96 5,45 5,64 8,29 41,96 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x Celková likvidita % 146,96 170,95 211,49 124,10 298,27 Poměr provozního cash flow k závazkům % 107,33 162,07 108,49 132,57 585,66 Obrat aktiv 1 0,74 0,71 0,80 0,81 1,04 Krytí stálých aktiv % 105,94 111,34 117,02 107,83 160,51 Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 32,23 36,55 40,75 41,79 45,73 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2011 činila tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2010 došlo k meziročnímu nárůstu o tis. Kč (+ 35,3%). V důsledku vyššího nárůstu kumulovaných oprávek než přírůstek majetku se snížila netto hodnota 12

15 dlouhodobého majetku o tis. Kč. Oproti tomu výrazně vzrostl objem oběžných aktiv o tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a v důsledku rozšíření činností meziročně vyšší pohledávky z běžného obchodního styku o tis. Kč. Na růstu vlastního kapitálu o tis. Kč se podílela především vyšší tvorba čistého zisku o tis. Kč. Oblast cizích zdrojů ( tis. Kč) ovlivňuje na jedné straně pokles závazků z obchodního styku o tis., naopak v důsledku nárůstu tvorby zisku je v oblasti daňových závazků vůči státu evidován doplatek daně z příjmu právnických osob ve výši cca 55,8 mil. Kč. Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši tis. Kč (meziročně tis. Kč). Faktorem ovlivňujícím snížení stavu finančních prostředků jsou meziročně vyšší úhrady za investice o tis. Kč, z toho cca 66,5 mil. Kč činily platby za pořízený majetek od Severočeských dolů v závěru roku 2010 (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce tis. Kč). Oproti roku 2010 bylo vyplaceno o tis. Kč více na dividendách ze zisku po zdanění (celkový objem tis. Kč). Čistý peněžní tok z finanční činnosti činil v roce tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2011 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Nakládání s riziky Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 13

16 o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Vnitřní kontrolní mechanizmy Vnitřní kontrolní systém je ve společnosti tvořen souhrnem vnitropodnikových směrnic, opatření a příkazů nastavených vedením společnosti s cílem zajistit řádnou péči o majetek společnosti a jeho ochranu, hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů. Kontrolní systém zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních. Významnou roli v organizování a provádění kontrolní činnosti má vedle controllingu systém funkčních kontrol a správná organizace účtáren, výběr techniky účtování, operativní evidence, inventarizace majetku a závazků. Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání. Řízení bezpečnosti a kvality Pracovní podmínky zaměstnanců byly zajišťovány na základě platných právních norem. Na všech stupních řízení byly prováděny pravidelné kontroly a prověrky. Pro zaměstnance byla zajišťována kompletní agenda kurzů a školení podle potřeb společnosti. Naplnění právních požadavků k prevenci rizik a pracovních úrazů bylo zajišťováno především pomocí aktualizace interní dokumentace, která reagovala na příslušné změny právních předpisů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro: provozování drážní dopravy na vlečkách provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy v traťových úsecích celostátní dráhy a drahách regionálních zajišťování údržby a oprav drážních vozidel dopravu a ukládání sypkých hmot pásovými dopravníky stavebně montážní práce železničního svršku a stavby železničního spodku. Investice V roce 2011 dosáhly investiční výdaje částky 43,6 mil. Kč. Z toho cca 33,1 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy remízy lokomotiv v Ledvicích činily 2,4 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do 14

17 nákupu služebních automobilů, software a strojního vybavení. V závěru roku byl pro zajištění skládkování na elektrárně Poříčí pořízen dozer za 5 mil. Kč. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byl od Severočeských dolů a. s. odkoupen pozemek. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Hlavní strategické záměry společnosti, stanovené pro rok 2011, se společnosti SD-KD podařilo naplnit. Společnost zajistila vyběr dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení do lokality Tušimice, Ledvice a Mělník a snížila tímto provozní náklady. Dále se podařilo počátkem druhého čtvrtletí úspěšně zahájit a do konce roku 2011 bez problémů zajišťovat přepravu energetického uhlí po celostátních drahách pro Energotrans do elektrárny Mělník I a dále pro společnost ČEZ do elektrárny Mělník II a III. Vytvořili jsme předpoklady pro splnění dalšího strategického záměru, kterým je zajištění přepravy vápenců v ucelených soupravách pro potřebu elektráren Tušimice a Prunéřov. V roce 2011 byla podepsána smlouva na významou investiční akci na dodávku 3 diesel elektrických lokomotiv řady 753.7, které budou nasazeny na přepravě vlaků s vápencem Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD a ČEZ na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit a v roce 2011 pokračovat v pravidelné přepravě uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v EKY při vykládce uhlí. Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ, ETU. Od 1. ledna 2012 zajišťujeme tyto činnosti také na EPO a vlečkové činnosti na ETI, jejich příprava probíhala již v průběhu roku Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Prognóza vývoje činnosti společnosti Strategické záměry společnosti se budou přizpůsobovat potřebám Skupiny ČEZ. Cílem je využití maximální synergie spolupráce obou partnerů. Tento cíl by měl být realizován v zajištění a rozšíření přepravních služeb a zajištění a rozšíření komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren. Hlavní předmět podnikání popis činnosti, vývoj v roce 2011 V průběhu roku 2011 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno tis. tun uhlí. Z celkového objemu výkonů připadá na provoz Tušimice tis. tun a na provoz Ledvice tis. tun. Přepravy po důlní dráze do EPR a do Března u Chomutova činily tis. tun, oproti roku 2010 vzrostly tyto přepravy o tis. tun, tj. 14,4 %. Po důlní dráze a následně po celostátní dráze v úseku Kadaň Třebušice bylo přepraveno vlastními náležitostmi do EKY 345 tis. tun uhlí. 15

18 Objem (v tis. tunách) Provoz Ledvice zajistil na vlečce ÚUL manipulace s tis. tun (meziroční nárůst činil 15,6 %), z tohoto objemu bylo dále SD-KD přepraveno po celostátní dráze do EKY 184 tis. tun uhlí, do elektrárny Mělník I 303 tis. tun, do elektrárny Mělník II a III 588 tis. tun uhlí a pro ostatní odběratele 17 tis. tun. Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti patřilo v průběhu roku 2011 poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice. Do elektrárny Tušimice navíc společnost přepravovala ze stanice Březno u Chomutova ucelené soupravy s vápencem. Na vlečce elektrárny Tisová byla realizována a do zkušebního provozu uvedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Veškeré tržby byly v roce 2011 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2011 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí pro ČEZ podle jednotlivých elektráren elektrárna Prunéřov I elektrárna Prunéřov II elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník II a III ČEZ celkem Roky Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. V průběhu roku 2011 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. 16

19 Valná hromada v roce 2011 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši tis. Kč: - příděl do rezervního fondu tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - výplata dividendy tis. Kč Platební schopnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 nedošlo ke zhoršení platební schopnosti společnosti, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Finanční solventnost zásadním způsobem ovlivňují včasné úhrady největších obchodních partnerů (ČEZ, Severočeské doly) za poskytnuté služby. Personalistika K zaměstnávala společnost 413 osob. Stav zaměstnanců oproti konci roku 2010 vzrostl o 44 osob. V průběhu roku 2011 společnost rozšířila svoje podnikatelské aktivity o další činnosti, které zahrnují zejména zajišťování pravidelných přeprav energetického uhlí po celostátních drahách do elektráren v lokalitě Mělník a do elektrárny Komořany. V této souvislosti bylo třeba zvýšit stavy strojvedoucích, vlakvedoucích. Nově byl zřízen i útvar dispečerů, kteří zajišťují v nepřetržitém provozu koordinaci externích přeprav po celostátních drahách a potřebu evidence dat. V souvislosti s odkupem majetku od SD, a.s. byl posílen útvar výrobě technického náměstka o pozici hlavního mechanika pro traťové hospodářství, který zajišťuje efektivní údržbu tratí v lokalitě Tušimice a výhledově tratí i v lokalitě DB. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce, uzavřené Kolektivní smlouvy na roky 2010 až 2012 vč. čtyř dodatků. Rozhodující okruh vzdělávání zaměstnanců byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V souvislosti s přijímáním zaměstnanců pro zajišťování přeprav po celostátních drahách proběhly kurzy strojvedoucích a vozmistrů. Další oblast vzdělávání byla zaměřena na kurzy obsluh zemních strojů, obsluh tlakových nádob, jeřábníků, přezkoušení a kurzy svářečů, dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení, školení managementu kvality. Celkově se vydalo za školení 982 tis. Kč. Vlivem nárůstu počtu zaměstnanců vzrostly výdaje na sociální politiku v roce 2011 na celkovou částku tis. Kč. Ze sociálního fondu za rok 2011 byly čerpány prostředky ve výši celkem tis. Kč. 17

20 Oblast Náklad Dotace z SF (v tis. Kč) (v tis. Kč) příspěvek na závodní stravování příspěvek na penzijní připojištění ochranné prostředky, ochranné nápoje lékařské prohlídky 262 příspěvek na činnost odb. organizací 387 stravování důchodců 41 šekové knížky 772 sociální výpomoc a dárci krve 14 školení 982 ostatní náklady (vitamíny, očkování) 125 Ke konci roku 2011 působilo ve společnosti pět odborových organizací. Vztahy mezi vedením a odborovými organizacemi jsou korektní, v průběhu roku neproběhla žádná stávka a ani nebyla vyhlášena stávková pohotovost. V průběhu prvního pololetí 2011 proběhla s odborovými organizacemi jednání, které se vyústila ve vydání 3. dodatku KS. V závěru roku 2011 se konalo standardní kolektivní vyjednávání pro rok 2012, které se promítlo ve vydání dodatku č. 4 KS, který byl podepsán dne Vývoj legislativního rámce V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně legislativního rámce předmětu působnosti společnosti. SD Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení Drážního úřadu. Během roku 2011 byly zrušeny licence a úřední povolení na provozování drážní dopravy na vlečkách Doly Bílina vlečka Jana a Lom Libouš z důvodu jejich zrušení. V roce 2011 společnost rozšířila licenci L/2001/1216 na provozování drážní dopravy o tyto vlečky: Vlečka ČEZ, a.s. elektrárna Poříčí Vlečka ČEZ, a.s. teplárna Dvůr Králové nad Labem Vlečka ČEZ, a.s. Elektrárna Tisová Vlečka SU a.s. Citice UTT Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s., vlastních a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č. 35/1998 Sb. Ochrana životního prostředí Při zabezpečování výkonů společnosti nedošlo k poškození životního prostředí, ze strany státních úřadů nebyly vyměřeny žádné poplatky a pokuty za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2011: - čištění odpadních vod 61 tis. Kč - nakládání s odpady 250 tis. Kč 18

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA DLE 119A,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více