VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

2 Nárůst ukazatele EBITDA o tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o tis. Kč Růst provozního zisku o tis. Kč Tržby meziročně vzrostly o tis. Kč

3 Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt Nová Vize reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu Nová vize jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své knowhow. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. 1

4 Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SD - Kolejová doprava, a.s. je 100% dceřinou společností Severočeských dolů a.s. Chomutov, které jako největší hnědouhelná těžební společnost v České republice vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Severočeské doly a.s. působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2011 dosáhly na českém trhu podílu 53,73 %. Jediným akcionářem Severočeských dolů a.s. je elektrárenská společnost ČEZ, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. vznikla v rámci druhé etapy restrukturalizace Severočeských dolů a.s. oddělením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice od jejích těžebních a opravárenských provozů. Svojí vlastní činnost zahájila 1. ledna 2002 se specializací na provozování železničních drah-vleček a drážní dopravy na drahách-vlečkách, na provozování důlních drah a drážní dopravy na nich, a to na drahách Severočeských dolů a.s., na vlečkách ČEZ, a.s. i na drahách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními. Od ledna 2007 je společnost oprávněna provozovat veřejnou i neveřejnou drážní dopravu rovněž na dráze celostátní. Od roku 2008 společnost výrazně rozšířila svoje podnikatelské aktivity i o další činnosti, které v sobě zahrnují provozování vleček, vykládku paliva,skládek paliva a zauhlování elektráren. V uvedeném roce to byla elektrárna Mělník, dále v roce 2009 postupně elektrárny Prunéřov, Ledvice a Tušimice. Od 1. ledna 2012 společnost zajišťuje uvedené činnosti předního palivového cyklu i na elektrárně Poříčí a dále provozuje vlečku, zajišťuje dopravu paliva a jeho vykládku na elektrárně Tisová. 2

5 Obsah výroční zprávy 2011 Úvod 1 Obsah 3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 4 Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě 5 Rozhovor s předsedou představenstva 6 Přehled vybraných ukazatelů společnosti 7 Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy 8 Orgány společnosti 9 Plnění kodexů řízení a správy společnosti 10 Zpráva o podnikatelské činnosti 11 Hospodaření společnosti 11 Řízení rizik 13 Řízení bezpečnosti a kvality 14 Investice 14 Strategické záměry 15 Hlavní předmět podnikání popis činnosti, vývoj v roce Finance 16 Personalistika 17 Vývoj legislativního rámce 18 Ochrana životního prostředí 18 Výzkum a vývoj 19 Soudní spory 19 Dárcovství a reklamní partnerství 19 Základní organizační schéma 20 Seznam použitých tabulek a grafů 21 Výklad pojmů 21 Použité zkratky 22 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 41 Účetní závěrka společnosti 42 Rozvaha 42 Výkaz zisku a ztráty 44 Příloha k účetní závěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok Přehled o peněžních tocích přímá metoda 55 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 56 Rozdělení zisku za rok Identifikace společnosti 58 3

6

7 Výrok nezávislého auditora 5

8

9 Přehled vybraných ukazatelů společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Přeprava uhlí tis. tun Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii tis. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby tis. Kč EBITDA tis. Kč EBIT tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Celková aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x Investice tis. Kč Provozní cash flow tis. Kč

10 Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy leden 2011 březen 2011 duben 2011 květen 2011 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem změna složení členů dozorčí rady recertifikace QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 zahájení přeprav uhlí z ÚUL po celostátních drahách v úseku do elektrárny Mělník veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červenec 2011 podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období srpen 2011 září 2011 říjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011 leden 2012 únor 2012 uzavření smlouvy na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová přepravy uhlí pro teplárnu Novosedlice podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zajišťování přeprav vápence pro ČEZ zahájení čištění zalepených přesypů na elektrárně Tušimice dokončení remotorizace lokomotivy čištění štěrkového lože kolejí č. 1c, 1e a 302 v Tušimicích změna složení členů dozorčí rady dokončení opravy a rekonstrukce remízy lokomotiv v Ledvicích oprava koleje č. 114 v Tušimicích uzavření kupní smlouvy na dodávku 3 motorových lokomotiv řady 753 přepravy uhlí pro firmu IVECO ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová a zahájení zkušebního provozu podpis přepravních smluv na rok 2012 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravních smluv na rok 2012 s ČEZ, a.s.. podpis smlouvy o přepravě hnědého uhlí po železnici na rok podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období schválení podnikatelského záměru 2012 pořízení motorových lokomotiv a zahájení činností na elektrárně Poříčí a v teplárně Dvůr Králové zahájení činností na elektrárně Tisová schválení účetní závěrky za rok 2011 auditorem pořízení motorové lokomotivy uzavření smlouvy na opravu koleje č. 301 v Tušimicích zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování daňových služeb SD zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování účetních služeb SD 8

11 Orgány společnosti PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 31 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 27 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 15 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady - znovu zvolen člen představenstva a ředitel prodeje SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 24 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 10 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 24 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 7 let praxe v hornictví 9

12 Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 5 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti TRAIL Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 23 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 14 let praxe v hornictví VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o vrcholovém vedení společnosti - viz představenstvo. Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony, včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. 10

13 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2011 vyšší o tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména vyšší výkony, které byly proti plánu tis. Kč překročeny o 207 mil. Kč. Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2011 vynaloženy náklady v celkové výši tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Odkup majetku v lokalitě Tušimice se v roce 2011 projevil snížením rozsahu účtovaného nájemného ze strany Severočeských dolů. Výběrem nového dodavatele bylo dosaženo meziročního poklesu nákladů na kontrolní a dohlédací činnosti nad kolejištěm. Od počátku roku 2011 je vykládka paliva EPR zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti. Nárůst objemu služeb traťové mechanizace ovlivnilo čištění koleje na důlní dráze Tušimice Prunéřov. Výnosy Společnost dosáhla za rok 2011 výnosů v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na vlastní výkony, tis. Kč na úroky z vkladů a tis. Kč na ostatní výnosy. V průběhu roku byly dočasně volné finanční prostředky ukládány do depozitních směnek Komerční banky s dobou úložky do 1 týdne a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 2 týdny. Od listopadu jsou všechny volné finance operativně převáděny na firemní spořící účet u Komerční banky. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. 11

14 Tržby v (%) Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 80,00 70,00 skupina SD 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 ČEZ ostatní 10,00 0, Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. V roce 2011 došlo k podstatnému zvýšení podílu prodejů služeb pro ČEZ a to v důsledku zajišťování přeprav uhlí do elektráren Prunéřov a přepravy uhlí po celostátních drahách do elektrárny Mělník. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 7,24 4,31 4,96 7,62 48,19 Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 5,69 3,33 3,81 5,51 35,34 EBIT marže % 4,96 5,45 5,64 8,29 41,96 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x Celková likvidita % 146,96 170,95 211,49 124,10 298,27 Poměr provozního cash flow k závazkům % 107,33 162,07 108,49 132,57 585,66 Obrat aktiv 1 0,74 0,71 0,80 0,81 1,04 Krytí stálých aktiv % 105,94 111,34 117,02 107,83 160,51 Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 32,23 36,55 40,75 41,79 45,73 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2011 činila tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2010 došlo k meziročnímu nárůstu o tis. Kč (+ 35,3%). V důsledku vyššího nárůstu kumulovaných oprávek než přírůstek majetku se snížila netto hodnota 12

15 dlouhodobého majetku o tis. Kč. Oproti tomu výrazně vzrostl objem oběžných aktiv o tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a v důsledku rozšíření činností meziročně vyšší pohledávky z běžného obchodního styku o tis. Kč. Na růstu vlastního kapitálu o tis. Kč se podílela především vyšší tvorba čistého zisku o tis. Kč. Oblast cizích zdrojů ( tis. Kč) ovlivňuje na jedné straně pokles závazků z obchodního styku o tis., naopak v důsledku nárůstu tvorby zisku je v oblasti daňových závazků vůči státu evidován doplatek daně z příjmu právnických osob ve výši cca 55,8 mil. Kč. Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši tis. Kč (meziročně tis. Kč). Faktorem ovlivňujícím snížení stavu finančních prostředků jsou meziročně vyšší úhrady za investice o tis. Kč, z toho cca 66,5 mil. Kč činily platby za pořízený majetek od Severočeských dolů v závěru roku 2010 (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce tis. Kč). Oproti roku 2010 bylo vyplaceno o tis. Kč více na dividendách ze zisku po zdanění (celkový objem tis. Kč). Čistý peněžní tok z finanční činnosti činil v roce tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2011 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Nakládání s riziky Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 13

16 o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Vnitřní kontrolní mechanizmy Vnitřní kontrolní systém je ve společnosti tvořen souhrnem vnitropodnikových směrnic, opatření a příkazů nastavených vedením společnosti s cílem zajistit řádnou péči o majetek společnosti a jeho ochranu, hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů. Kontrolní systém zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních. Významnou roli v organizování a provádění kontrolní činnosti má vedle controllingu systém funkčních kontrol a správná organizace účtáren, výběr techniky účtování, operativní evidence, inventarizace majetku a závazků. Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání. Řízení bezpečnosti a kvality Pracovní podmínky zaměstnanců byly zajišťovány na základě platných právních norem. Na všech stupních řízení byly prováděny pravidelné kontroly a prověrky. Pro zaměstnance byla zajišťována kompletní agenda kurzů a školení podle potřeb společnosti. Naplnění právních požadavků k prevenci rizik a pracovních úrazů bylo zajišťováno především pomocí aktualizace interní dokumentace, která reagovala na příslušné změny právních předpisů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro: provozování drážní dopravy na vlečkách provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy v traťových úsecích celostátní dráhy a drahách regionálních zajišťování údržby a oprav drážních vozidel dopravu a ukládání sypkých hmot pásovými dopravníky stavebně montážní práce železničního svršku a stavby železničního spodku. Investice V roce 2011 dosáhly investiční výdaje částky 43,6 mil. Kč. Z toho cca 33,1 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy remízy lokomotiv v Ledvicích činily 2,4 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do 14

17 nákupu služebních automobilů, software a strojního vybavení. V závěru roku byl pro zajištění skládkování na elektrárně Poříčí pořízen dozer za 5 mil. Kč. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byl od Severočeských dolů a. s. odkoupen pozemek. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Hlavní strategické záměry společnosti, stanovené pro rok 2011, se společnosti SD-KD podařilo naplnit. Společnost zajistila vyběr dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení do lokality Tušimice, Ledvice a Mělník a snížila tímto provozní náklady. Dále se podařilo počátkem druhého čtvrtletí úspěšně zahájit a do konce roku 2011 bez problémů zajišťovat přepravu energetického uhlí po celostátních drahách pro Energotrans do elektrárny Mělník I a dále pro společnost ČEZ do elektrárny Mělník II a III. Vytvořili jsme předpoklady pro splnění dalšího strategického záměru, kterým je zajištění přepravy vápenců v ucelených soupravách pro potřebu elektráren Tušimice a Prunéřov. V roce 2011 byla podepsána smlouva na významou investiční akci na dodávku 3 diesel elektrických lokomotiv řady 753.7, které budou nasazeny na přepravě vlaků s vápencem Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD a ČEZ na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit a v roce 2011 pokračovat v pravidelné přepravě uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v EKY při vykládce uhlí. Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ, ETU. Od 1. ledna 2012 zajišťujeme tyto činnosti také na EPO a vlečkové činnosti na ETI, jejich příprava probíhala již v průběhu roku Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Prognóza vývoje činnosti společnosti Strategické záměry společnosti se budou přizpůsobovat potřebám Skupiny ČEZ. Cílem je využití maximální synergie spolupráce obou partnerů. Tento cíl by měl být realizován v zajištění a rozšíření přepravních služeb a zajištění a rozšíření komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren. Hlavní předmět podnikání popis činnosti, vývoj v roce 2011 V průběhu roku 2011 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno tis. tun uhlí. Z celkového objemu výkonů připadá na provoz Tušimice tis. tun a na provoz Ledvice tis. tun. Přepravy po důlní dráze do EPR a do Března u Chomutova činily tis. tun, oproti roku 2010 vzrostly tyto přepravy o tis. tun, tj. 14,4 %. Po důlní dráze a následně po celostátní dráze v úseku Kadaň Třebušice bylo přepraveno vlastními náležitostmi do EKY 345 tis. tun uhlí. 15

18 Objem (v tis. tunách) Provoz Ledvice zajistil na vlečce ÚUL manipulace s tis. tun (meziroční nárůst činil 15,6 %), z tohoto objemu bylo dále SD-KD přepraveno po celostátní dráze do EKY 184 tis. tun uhlí, do elektrárny Mělník I 303 tis. tun, do elektrárny Mělník II a III 588 tis. tun uhlí a pro ostatní odběratele 17 tis. tun. Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti patřilo v průběhu roku 2011 poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice. Do elektrárny Tušimice navíc společnost přepravovala ze stanice Březno u Chomutova ucelené soupravy s vápencem. Na vlečce elektrárny Tisová byla realizována a do zkušebního provozu uvedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Veškeré tržby byly v roce 2011 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2011 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí pro ČEZ podle jednotlivých elektráren elektrárna Prunéřov I elektrárna Prunéřov II elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník II a III ČEZ celkem Roky Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. V průběhu roku 2011 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. 16

19 Valná hromada v roce 2011 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši tis. Kč: - příděl do rezervního fondu tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - výplata dividendy tis. Kč Platební schopnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 nedošlo ke zhoršení platební schopnosti společnosti, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Finanční solventnost zásadním způsobem ovlivňují včasné úhrady největších obchodních partnerů (ČEZ, Severočeské doly) za poskytnuté služby. Personalistika K zaměstnávala společnost 413 osob. Stav zaměstnanců oproti konci roku 2010 vzrostl o 44 osob. V průběhu roku 2011 společnost rozšířila svoje podnikatelské aktivity o další činnosti, které zahrnují zejména zajišťování pravidelných přeprav energetického uhlí po celostátních drahách do elektráren v lokalitě Mělník a do elektrárny Komořany. V této souvislosti bylo třeba zvýšit stavy strojvedoucích, vlakvedoucích. Nově byl zřízen i útvar dispečerů, kteří zajišťují v nepřetržitém provozu koordinaci externích přeprav po celostátních drahách a potřebu evidence dat. V souvislosti s odkupem majetku od SD, a.s. byl posílen útvar výrobě technického náměstka o pozici hlavního mechanika pro traťové hospodářství, který zajišťuje efektivní údržbu tratí v lokalitě Tušimice a výhledově tratí i v lokalitě DB. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce, uzavřené Kolektivní smlouvy na roky 2010 až 2012 vč. čtyř dodatků. Rozhodující okruh vzdělávání zaměstnanců byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V souvislosti s přijímáním zaměstnanců pro zajišťování přeprav po celostátních drahách proběhly kurzy strojvedoucích a vozmistrů. Další oblast vzdělávání byla zaměřena na kurzy obsluh zemních strojů, obsluh tlakových nádob, jeřábníků, přezkoušení a kurzy svářečů, dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení, školení managementu kvality. Celkově se vydalo za školení 982 tis. Kč. Vlivem nárůstu počtu zaměstnanců vzrostly výdaje na sociální politiku v roce 2011 na celkovou částku tis. Kč. Ze sociálního fondu za rok 2011 byly čerpány prostředky ve výši celkem tis. Kč. 17

20 Oblast Náklad Dotace z SF (v tis. Kč) (v tis. Kč) příspěvek na závodní stravování příspěvek na penzijní připojištění ochranné prostředky, ochranné nápoje lékařské prohlídky 262 příspěvek na činnost odb. organizací 387 stravování důchodců 41 šekové knížky 772 sociální výpomoc a dárci krve 14 školení 982 ostatní náklady (vitamíny, očkování) 125 Ke konci roku 2011 působilo ve společnosti pět odborových organizací. Vztahy mezi vedením a odborovými organizacemi jsou korektní, v průběhu roku neproběhla žádná stávka a ani nebyla vyhlášena stávková pohotovost. V průběhu prvního pololetí 2011 proběhla s odborovými organizacemi jednání, které se vyústila ve vydání 3. dodatku KS. V závěru roku 2011 se konalo standardní kolektivní vyjednávání pro rok 2012, které se promítlo ve vydání dodatku č. 4 KS, který byl podepsán dne Vývoj legislativního rámce V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně legislativního rámce předmětu působnosti společnosti. SD Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení Drážního úřadu. Během roku 2011 byly zrušeny licence a úřední povolení na provozování drážní dopravy na vlečkách Doly Bílina vlečka Jana a Lom Libouš z důvodu jejich zrušení. V roce 2011 společnost rozšířila licenci L/2001/1216 na provozování drážní dopravy o tyto vlečky: Vlečka ČEZ, a.s. elektrárna Poříčí Vlečka ČEZ, a.s. teplárna Dvůr Králové nad Labem Vlečka ČEZ, a.s. Elektrárna Tisová Vlečka SU a.s. Citice UTT Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s., vlastních a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č. 35/1998 Sb. Ochrana životního prostředí Při zabezpečování výkonů společnosti nedošlo k poškození životního prostředí, ze strany státních úřadů nebyly vyměřeny žádné poplatky a pokuty za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2011: - čištění odpadních vod 61 tis. Kč - nakládání s odpady 250 tis. Kč 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD Ú Á ČÁ ŘÁ ÁÚČ Í Á Ě Ý Á Á ÚČ ý Č Í Á Ě Í Á Ě Á Í Ý Á Ř Č Č Í Ú Á Ě Ý ý Č Í Á ž ó Í Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD I. ÚVOD Akciová spolenost Explosia byla založena v roce 1998

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více