Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková, p.v.farář, p.k.dyk, p.f.farář, p.k.schwarz, p.m.varga Omluveni : p.r.sýkora Starosta konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovatelé minulého zápisu p.h.kovářová a p.b.wolf potvrdili zápis bez závad. Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi p.m.topinková a p.k.dyk. OZ souhlasí. Navrhovatelem usnesení byl schválen p.a.krejnický. Program jednání : 1. Kontrola usnesení. 2. Rozpočtová opatření. 3. Plnění rozpočtu obce 01-12/2005, rozpočet na rok Návrh rozpočtu Regionu Karlovarský venkov na rok Výsledky inventarizace obce za rok Volba zástupce obce do rady školy. 7. Prodej a pronájem nemovitostí a pozemků. 8. Informace starosty. 9. Diskuse. 10. Usnesení a závěr. 1. Kontrola usnesení provedla p. M.Topinková kontrolu účetnictví v ZŠ Sadov. O provedené kontrole informovala všechny přítomné. Kontrola neshledala žádných závad. - Dále p. Topinková informovala o provedení úhrad faktur (dle knihy došlých faktur). Paní Topinková podala zprávu o každé faktuře jednotlivě (v jaké výši na jakou akci). Pan V.Farář se dotazuje na částku pro fi ASP služby spol. s r.o., dále se dotazuje na smlouvu s Timou Ostrov (posyp komunikací). Ihned odpověděl starosta obce. OZ bere zprávu p. Topinkové na vědomí. - Starosta informoval o podepsání smluv s fi ECO-COMEM, ZČP, TJ Slovan Karlovy Vary a s Biskupstvím Plzeň. Zatím nebylo dokončeno jednání a ALFA projektem. 2. Rozpočtová opatření. Roz. opatření č. 27/ provádí se z důvodu převodu finančních prostředků ze soc. fondu obce, aby byl rozpočet v souladu se skutečností - jedná se o částku ,- Kč. Usnesení : OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2005. Roz. opatření č. 28/2005 provádí se důvodu dosažení souladu mezi skutečně vyplacenými fin. prostředky, zejména bytové hospodářství. Usnesení : OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 28/ Plnění rozpočtu obce za 01-12/ Starosta informoval o plnění rozpočtu obce za rok Členové OZ obdrželi plnění rozpočtu předem. Usnesení : OZ schvaluje plnění rozpočtu obce za rok 2005.

2 - Starosta informoval o tom, že jmenovaná komise zpracovala návrh rozpočtu na rok Tento návrh bude zveřejněn na úřední desce, aby se mohli občané ke zveřejněnému návrhu vyjádřit. Schvalování rozpočtu na rok 2006 bude na programu zasedání OZ v únoru. 4. Návrh rozpočtu Regionu Karlovarský venkov na rok Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce Sadov od do Usnesení : OZ schvaluje rozpočet na rok 2006 Regionu Karlovarský venkov. 5. Výsledky inventarizace obce za rok Starosta informoval o výsledku inventur za rok Usnesení : OZ schvaluje zprávu o inventarizaci obce za rok Volba zástupce obce do rady školy. Starosta informoval o nutnosti volby zástupce obce do rady školy a navrhl pana L.Vorla nebo p.r.sýkoru. Usnesení : OZ schvaluje p. L.Vorla jako zástupce obce do rady školy. 7. Prodej a pronájem nemovitostí a pozemků. a) pronájem nemovitostí Na zveřejněný záměr pronájmu nebytových prostor v Boru čp. 51 restaurace se přihlásil (po termínu) jediný žadatel pan Ota Franek. Do diskuse se zapojil p. F.Farář. Navrhuje jmenovat několik členů OZ a domluvit s žadatelem schůzku. Jmenováni byli p.k.koch, p.f.farář a p.r.sýkora. Usnesení : OZ pověřuje p.k.kocha, p.f.faráře a p.r.sýkoru k jednání s žadatelem o pronájem restaurace v KD v Boru čp. 51 s p. Otou Frankem a k případnému uzavření a podepsání smlouvy o pronájmu. Na zveřejněný záměr pronájmu nebytových prostor v Boru čp. 51 obchod - se přihlásili žadatelé manž. Schmiedovi, Bor 65. Další žádost přišla až dnes a OZ ji již nepřijalo. Do diskuse se přihlásil p.f.farář a navrhuje, že by pronájem obchodu i restaurace měla mít jedna osoba. Domnívá se, že by takový pronájem byl efektivnější. Navrhuje, aby se restaurace osadila dvěma kotli. Do diskuse se přihlásil p. B.Wolf a s tímto návrhem nesouhlasí. Usnesení : OZ pověřuje p.k.kocha, p.f.faráře a p.r.sýkoru k jednání s žadatelem manž. Schmiedovými o pronájmu obchodu v Boru čp. 51. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 b) prodej pozemků - Na zveřejněný záměr prodeje části p.p.č. 196 v k.ú. Lesov se přihlásil jediný žadatel p. Jan Cílek, Lesov čp. 48. Starosta navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Jiný návrh nebyl. Usnesení : OZ schvaluje prodej části p.p.č. 196 v k.ú. Lesov o výměře cca 400 m2 p. Janu Cílkovi, bytem Lesov čp. 48 za cenu 50,- Kč /m2. - Na zveřejněný záměr prodeje části p.p.č. 325 v k.ú. Lesov (odměřeno p.č. 353/1) o výměře 435 m2 se přihlásil jediný žadatel p. Andrea Svobodová. Starosta navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Usnesení : OZ schvaluje prodej části p.p.č. 325 (odměřeno 353/1) o výměře cca 435 m2 paní Andree Svobodové za cenu 50,- Kč/m2. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3

3 - Na zveřejněný záměr prodeje p.p.č. 101 v k.ú. Bor o výměře m2, p.p.č. 102/1 v k.ú. Bor o výměře 929 m2 a p.p.č. 102/13 v k.ú. Bor o výměře m2 se přihlásil jediný žadatel pan Radek Hloušek, bytem Ostrov. Starosta navrhl cenu 50,- Kč. Jiný návrh nebyl. Usnesení : OZ schvaluje prodej p.p.č. 101 o výměře m, p.p.č. 102/1 o výměře 929 m2 a p.p.č. 102/13 o výměře m2 všechny v k.ú. Bor panu Radku Hlouškovi, bytem Ostrov za cenu 50,- Kč/m2. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Na zveřejněný záměr prodeje části p.p.č. 45/2 v k.ú. Sadov o výměře cca 80 m2 se přihlásil jediný žadatel manž. Mrázovi, bytem K.Vary. Do diskuse se přihlásil p.b.wolf a p.v.farář. Starosta navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Bude odměřeno, zaplatí kupující. Usnesení : OZ schvaluje prodej části p.p.č. 45/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sadov manž. Mrázovým, bytem K.Vary za cenu 50,- Kč. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 - Pan Václav Horálek žádá o prodej p.p.č. 643/1 v k.ú. Bor o výměře m2. Starosta jednal s p. V.Horálkem. Starosta navrhuje zvážit možnost prodeje. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 643/1 v k.ú. Bor o výměře m2. PRO 11 PROTI 1 ZDRŽELO SE 0 Nové žádosti : - Manželé Šrekovi, bytem Podlesí čp. 39 žádají o prodej části p.p.č. 428/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 70 m2. Do diskuse se přihlásil p.a.krejnický a vysvětlil, že část této parcely je součástí hřiště v Podlesí. Usnesení : OZ nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 428/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 70 m2. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Pan Miloslav Čása, Sadov čp. 89 žádá o prodej p.p.č. 269/4 o výměře 390 m2 a části p.p.č. 262/1 o výměře cca 800 m2 k využití jako zahrada. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 269/4 o výměře 390m2 a části p.p.č. 262/1 o výměře cca 800 m2 obě v k.ú. Sadov. -Pan Forhaj, bytem Karlovy Vary žádá o prodej p.p.č. 168 o výměře 858 m2, p.p.č. 170 o výměře 380 m2 a p.p.č. 174 o výměře 830 m2 všechny v k.ú. Podlesí. Poz. p.č. 174 je na výstavbu RD. Usnesení : OZ souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p.p.č. 168 o výměře 858 m2, p.p.č. 170 o výměře 380 m2 a p.p.č. 174 o výměře 830 m2 všechny v k.ú. Podlesí. - Pan Martin Mikeš žádá o pronájem p.p.č. 238/1, 375, 241/2 a 199 v k.ú. Lesov. Starosta přečetl celou žádost p.mikeše. Do diskuse se zapojil p.k.dyk (tenis. kurty). Žadatel chce pronájem za účelem sekání trávy. Do diskuse se zapojil p.a.krejnický, p.f.farář, p.b.wolf. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 375 o výměře v k.ú. Lesov. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 241/2 o výměře m2 a p.p.č. 199 o výměře m2 obě v k.ú. Lesov na dobu určitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. PRO 9 PROTI 2 ZDRŽELO SE 1 Do diskuse se přihlásil p.k.dyk, p. M.Varga, p.f.farář, p.v.farář. Na některé dotazy ihned odpověděl p.k.koch a p.k.dyk. Usnesení : OZ nesouhlasí se zveřejněním pronájmu p.p.č. 238/1 o výměře m2 v k.ú. Lesov. PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELO SE 3

4 Informace starosty : a) Česká spořitelna, a.s. nabízí odprodej akcií. Do diskuse se zapojil p.a.krejnický. Názor obce - zatím akcie neprodávat. b) Ze zasedání komise výstavby a výzvy k podání nabídek. Jedná se o tyto akce : - oprava bytu v Lesově čp podkroví - parkoviště a lávka pro pěší u ZŠ Sadov - oprava kapličky ve Stráni - točna u ZŠ Sadov Starosta obce p.koch pověřuje p.a.krejnického a komisy výstavby ke zpracování vyhlášení nabídek na výše uvedené akce. Usnesení : OZ souhlasí s vyhlášením výzvy na podání nabídek pro výše uvedené akce. c) Starosta seznámil s nutností stanovení výše poplatku za stočné do obecních septiků za rok 2005 ve výši 7,- Kč/m3. Usnesení : OZ schvaluje poplatek za stočné ve výši 7,- Kč/m3. d) Starosta předložil OZ návrh na příspěvek za připojení kanalizace a nově vybudovaný řád k jedn. RD a znovu zvážit vložení zkolaudované části kanalizace Lesov Hájek do VSOZČ. Od jednotlivých stavebníků příspěvek nelze vymáhat, stavebníci by mohli přispět pouze fin. částkou jako darem. Starosta dále informoval o jednání na VaKu Karl. Vary. Je možné vložit do VSOZČ i stávající vnitřní kanalizaci v Lesově a VSOZČ již by opravy a rekonstrukce financoval ze svého rozpočtu. Dále informoval o vodovodu v Boru dozor bude vykonávat p. Keřková, práce by měly začít v polovině února Na vodovod v Boru bude požádáno o dotaci. Starosta vyzval k diskusi ve věci vložení kanalizace Lesov do VSOZČ. Do diskuse se přihlásil p. F.Farář, p.b.wolf a p.v.farář. Na dotazy ihned odpověděl starosta. Dále se přihlásil p.m.varga s dotazem kanalizace Na Rejdě. Situaci vysvětlil starosta. Opět se do diskuse zapojil p.f.farář, V.Farář a p.a.krejnický. Usnesení : OZ souhlasí s vložením zkolaudované části kanalizace Lesov - Hájek do VSOZČ a dále s vložením stávající kanalizační sítě v Dolním Lesově do VSOZČ. PRO 9 PROTI 3 ZDRŽELO SE 0 Pan F.Farář navrhuje, aby p.a.krejnický prověřil situaci ohledně možnosti příspěvku stavebníků, kteří by se v budoucnu napojovali na kanalizaci. O zjištěných skutečnostech podá zprávu na dalším zasedání OZ. e) Pan Martin Bajnok žádá o přidělení bytu. Žádost bude předána bytové komisi. f) SDH Sadov přetrvávající problémy budou řešeny na valné hromadě. Bude řešena i další činnost ZJ. g) Pan Petr Hoch a sl. Darina Thomasová, oba bytem Sadov čp k oběma uplynula 1roční nájemní smlouva na byty. Oba nájemníci řádně platí nájemné. Starosta navrhuje prodloužení nájemní smlouvy na další dva roky (v souladu se schválenými pravidly). Usnesení : OZ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt (1+1) na dva roky pro p. Petra Hocha, bytem Sadov čp. 41 a nájemní smlouva na byt (1+0) pro sl. Darinu Thomasovou, bytem Sadov čp. 41. h) Starosta informoval o provedení kontroly na úseku matriční agendy za rok Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zápis z kontroly je uložen na OÚ Sadov. i) Paní Pálová zpracovala studii na půdní vestavbu (s opravou krovu a krytiny) ZŠ Sadov. Starosta požádal o podání informace p. A.Krejnického. Pan A.Krejnický seznámil přítomné s cenou ( ,-Kč). Studie je zatím neúplná, bude se ještě doplňovat. Do diskuse se zapojil p.f.farář a V.Farář. Pan A. Krejnický vyzval zastupitele obce, aby se

5 s předloženou studií seznámili. Paní H.Kovářová vysvětlila, proč je třeba dále rozšířit prostory ZŠ Sadov (zájmové činnosti a kroužky). j) Obecní úřad obdržel návrh od HUP-company s.r.o. na odkoupení dluhu SKS Bor. Do diskuse se zapojil p.f.farář, p.b.wolf (poukázal na to, že obec se soudila po dobu 8 let a soudy vyhrála). Dále diskutoval p. V.Farář, p.m.topinková, p.a.krejnický a opět p.f.farář. Usnesení : OZ pověřuje finanční komisi prověřením návrhu smlouvy o odkoupení pohledávek SKS Bor firmou HUP-company s.r.o. Nejdek a návrh stanoviska ke konečnému řešení. k) Krajský úřad KK, odbor dopravy žádá o vyjádření k vydání licence fi LIGNETA autobusy s.r.o. Žlutice na autobusové lince K.Vary Pernink- Potůčky. Tato linka jezdí přes Podlesí. Usnesení : OZ souhlasí s udělením licence na autobusovou dopravu firmě LIGNETA autobusy s.r.o. Žlutice na rok 2007 linka K.Vary Pernink Potůčky přes Podlesí. l) Občané Rejdy zaslali dopis, ve kterém požadují dokončení rekonstrukce komunikace, kterou má vybudovat ing. J.Stanka. OÚ Sadov požaduje dokončení rekonstrukce do Starosta přečetl všem přítomným celý dopis, který zaslali občané Rejdy. Do diskuse se zapojil p.f.farář. Omluvil se občanům Rejdy a pokusil se vysvětlit celou situaci. Navrhuje, aby byl dodržen termín do Pan A. Krejnický vysvětlil, jak celá situace dnes vypadá a co může v této věci udělat OÚ Sadov. Do diskuse se zapojil p. K.Koch a sdělil přítomným, co požadoval na Stavebním úřadu K.Vary (dokončení MK do a dokončení inž. sítí-vo do ). Pan K.Dyk navrhuje, aby k celé situaci podal vysvětlení ing. J.Stanka. Pan V.Farář žádá vysvětlení, proč není rekonstrukce MK dosud hotová. Opět se do diskuse zapojil p.f.farář. Na jeho dotaz ihned odpověděl p. A.Krejnický. Starosta požádal ing. Stanku o vyjádření. Pan J.Stanka sdělil, kdy podepsal smlouvu se zhotovitelem, předal staveniště, požádal o prodloužení lhůty. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz a požadoval vysvětlení, proč nedostal informaci o tom, že ing. Stanka předal staveniště zhotoviteli stavby. Ihned odpověděl starosta obce p. K.Koch a p.a.krejnický. Do diskuse se zapojil p.f.farář. Navrhuje, aby do byla hotová rekonstrukce MK. Pan A.Krejnický vyzval p.j.stanku, aby se k navrženému termínu vyjádřil. Starosta obce dále vyzval p. A.Juštíka, aby se vyjádřil k uvedené problematice MK. Pan A.Juštík se vyjádřil k termínu dokončení stavby, k finančnímu příspěvku na rekonstrukci MK a poukázal na to, že p. J.Stanka obdržel finanční příspěvky od jedn. stavebníků. Z tohoto důvodu se domnívá, že obec by další příspěvek p. Stankovi neměla poskytnout a tyto peníze by obec mohla využít na jiné akce. Dále p.a.juštík vysvětlil, že navržená šíře komunikace není vhodná bez ohledu na kategorii MK (jízda v zimním období, nutnost chodníku, chůze dětí a starších občanů). Termín do konce března není reálný, jako možný termín vidí květen či červen K příspěvku p. A.Juštíka se ihned vyjádřil p.j.stanka. Termín dokončení rekonstrukce MK by měl být do konce května, příspěvek od jedn. stavebníků bude použit na inž. sítě uvnitř zastavěného území a ne na MK v majetku obce. Dále se vyjádřil k navržené kategorii komunikace. Pan A. Juštík dodal, že fin. příspěvek (dle smlouvy, kterou nabídl přítomným k nahlédnutí) není pouze na inž. sítě uvnitř zastavěného území. Fin. prostředky od obce lze určitě využít na jiné akce. Do diskuse se zapojil p. F.Farář a navrhuje, aby byla ustanovena komise, která se bude celou problematikou zabývat. Dále se o slovo přihlásil pan J.Knedlík. Pan A.Juštík se dotazoval na to, kdo rozhodoval o tom, jak bude MK vypadat (šíře a kategorie MK), a zda je komunikace již zkolaudovaná. Ihned odpověděl p. K.Koch Komunikace nebyla kolaudovaná, protože se jednalo pouze o ohlášení. Faktura byla firmě již uhrazena.

6 Pan F. Farář navrhl, aby byl p.a.juštík přizván do komise, která se bude zabývat touto problematikou. Dále navrhuje p.a.krejnického a p.b.wolfa, aby jednali za obec. Pan A.Krejnický shrnul podané připomínky a názory a navrhl usnesení. Usnesení : OZ projednalo dopis občanů Rejdy a s ohledem na klimatické podmínky souhlasí s dokončením MK v termínu do nejpozději do května PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELO SE 3 Usnesení : K sledování realizace této stavby stanovuje komisi, která bude spolupracovat s i nvestorem stavby ve složení p.a.juštík, p.a.krejnický a p. B.Wolf. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 O slovo se přihlásil p.b.wolf. Informoval o tom, že MK Na Rejdě byla ve špatném stavu, takže fin. částka, kterou obec dává jako příspěvek p.j.stankovi, by musela investovat do opravy. Opět se do diskuse přihlásil p. F.Farář a p.v.farář. Pan V.Farář se domnívá, že není dostatekně informován starostou obce. Dále požaduje, aby starosta více jednal a vysvětloval občanům vše okolo činnosti obce. Není také spokojen s jednáním p.i.kostové vůči občanům a vadí mu, že má p.i.kostová více informací než zastupitelé. Dále uvádí, že p.p.fábera prohlásil, že členové OZ měli údajně brát úplatek. Starosta informoval o tom, jak vypadá dnes rozpočet na MK předložený p.j.stankou. Pokud by obec přispěla 50%, bude hradit víc jak 1 milion Kč. Pokud by obec dnes opravila část svojí komunikace, vyjde ji tato akce na cca 400 tis. Kč. Do diskuse se zapojil p.a.juštík. Reagoval na připomínky zastupitelů. Dále se o slovo přihlásil p.j.stanka. Vysvětlil některé věci ohledně dobudování inž. sítí a ohledně jejich financování. Pan A.Krejnický požádal, aby zastupitelé opětovně hlasovali o finanční účasti obce ve výši 50% na MK. Do diskuse vstoupil p.k.dyk a sdělil, že v současné situaci má hlasovat o něčem, do čeho nevidí. Starosta navrhl, aby toto hlasování bylo odročeno na další jednání OZ, až se všichni řádně seznámí se smlouvou mezi investorem a dodavatelem stavby. S tímto návrhem nesouhlasí p.k.schwarz a žádá, aby se o tom hlasovalo dnes. Svůj názor vyjádřil i p. F.Farář. Pan A.Krejnický navrhl usnesení. Usnesení : OZ posoudilo situaci při budování MK Na Rejdě a potvrzuje, že ji bude financovat z 50% prokazatelně vynaložených nákladů na stavbu. PRO 9 PROTI 2 ZDRŽELO SE 1 Pan J.Stanka se přihlásil do diskuse. Dále se zapojila p.a.šlechtová, která sdělila, že když chtěla jednat s p.k.schwarzem, tak odmítl se svými voliči jednat, na rozdíl od starosty obce p.k.kocha, který je ochoten jednat s občany kdykoliv. m) Studio - 8 s.r.o. zaslalo na OÚ Sadov žádost o posouzení a schválení urbanistické studie na zástavbu p.p.č. 78 v k.ú. Lesov. Podrobnou informaci podal p.a.krejnický, který společně s komisí výstavby předloženou urbanistickou studii posoudil. Pan A.Krejnický vysvětlil všem přítomným návrh komise výstavby (s připomínkami příliš zahuštěná zástavba, dodržení limitů prostorového využití území, dořešení odvedení srážkových vod, splaš. kanalizace, napojení na MK). Usnesení : OZ schvaluje urbanistickou studii využití rozvojového území lokalita č. 19 v k.ú. Lesov ( lokalita Bč) s připomínkami, které předložila stavební komise (viz.zápis). n) Starosta informoval o možnosti prodeje starého nefunkčního rozhlasu. Do diskuse se přihlásil p.f.farář. Usnesení : OZ pověřuje starostu obce p.k.kocha k vyřazení a prodání rozhlasu. Pan B.Wolf informoval přítomné o činnosti KOVP a bytové komisi. Informoval zastupitele i občany o tom, že dochází k vykrádání osobních aut. Z tohoto důvodu žádá, aby si občané více všímali aut a případně vše hlásili na Policii ČR.

7 Dále p.b.wolf seznámil s došlými žádostmi o přidělení bytu, žadatelé jsou zařazeni do seznamu uchazečů o byt. Přítomné seznámil se situací ohledně bytu p. J.Sobotky. Pan J.Sobotka údajně pronajímá byt bez souhlasu OÚ další osobě. Bytová komise proto doporučuje zrušení nájemní smlouvy p.j.sobotkovi, Bor čp. 51. Usnesení : OZ pověřuje starostu obce ukončením nájemní smlouvy na byt v Boru čp. 51 s panem J.Sobotkou. Pan Jiří Možný, bytem Sadov čp. 11 žádá o snížení nájmu z důvodu vlhkosti v bytě. Bytová komise provedla místní šetření a doporučuje snížení nájmu o 10%. Usnesení : OZ schvaluje snížení výše nájmu za byt v Sadově čp. 11 panu Jiřímu Možnému o 10% do doby odstranění závady v bytě. 9. Diskuse. - Pan V.Farář se dotazuje, z jakého důvodu byl vyřazen majetek účet 042 v částce ,- Kč. Tento dotaz zodpoví na příštím OZ starosta (objasní p.j.antlová). - Pan F.Farář navrhuje, aby byl vyhledán pracovník, který by dočišťoval vozovky v Boru, ve Stráni, Lesově a Podlesí (v určených místech), autobusové zastávky, prostor před KD v Boru. Navrhuje, aby si tuto problematiku vzal na starost pan K.Koch, včetně uzavření smluv. Usnesení : OZ pověřuje starostu p.k.kocha k uzavření smluv na úklid sněhu. Do diskuse se zapojil p. K.Dyk a poukázal i na ostatní části obce. Bylo by vhodné, aby v každé části obce byl pověřen přímo občan z té dané části. - Pan F.Farář má připomínku k nepořádku okolo kontejneru na tříděný odpad. Do diskuse se zapojil p.a.krejnický, poukázal na to, že rozhodující je i umístění kontejnerů. Starosta poukázal na to, že část problémů je i v občanech, neboť odpad pohazují okolo kontejnerů. Usnesení : OZ pověřuje p.m. Vargu k prozkoumání dalších možností ve věci odvozu odpadů. - Pan K.Dyk se dotazuje, zda obec ještě přiděluje byty, které si nájemník modernizuje na vlastní náklady. Ihned odpověděl starosta. - Pan A.Rajzakter nelíbí se mu jednání a chování členů OZ na zasedání. - Paní M.Wolfová se ztotožňuje s názorem p. Rajzaktera a připomíná zastupitelům, že jsou tu především pro občany. Dále připomíná, že není spokojená s jednáním p.f.faráře, který se jen předvádí. - Pan P.Fábera se zapojil do diskuse ohradil se proti nařčení, že jeho prohlášení, že OZ bralo úplatky je vytrženo z kontextu. - Pan P.Fábera se dotazuje, zda a kdy se bude opravovat MK v Dolním Lesově. Ihned odpověděl starosta. - Pan Martin Mikeš se dotazoval na změnu ÚPSÚ Lesov ihned odpověděl p.a.krejnický. - Paní M.Wolfová sděluje, že nyní nerozumí, jak je to se změnou ÚPSÚ, neboť na minulém zasedání OZ bylo schváleno, že další změny do č. 2 a 3 nebudou povoleny. Ihned odpověděl p.a.krejnický a p.k.koch. 10. Usnesení a závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Ověřovatelé : Místostarosta obce Antonín Krejnický Starosta obce Karel Koch

8 1/2006 Usnesení za zasedání OZ Sadov konaného dne OZ projednalo a schválilo : 1. Rozpočtové opatření č. 27/ Rozpočtové opatření č. 28/ Plnění rozpočtu obce za rok Návrh rozpočtu Regionu Karlovarský venkov na rok Pana Lubomíra Vorla jako zástupce obce do rady školy. 6. Zprávu o výsledku inventarizace obce za rok Prodej části p.p.č. 196 v k.ú. Lesov o výměře cca 400 m2 p. Janu Cílkovi, Lesov čp. 48 za cenu 50,- Kč/m2. 8. Prodej části p.p.č. 325(odměřeno 353/1) o výměře cca 435 m2 paní Andree Svobodové za cenu 50,- Kč/m2. 9. Prodej p.p.č. 101 o výměře m2, p.p.č. 102/1 o výměře 929 m2 a p.p.č. 102/13 o výměře m2 všechny v k.ú. Bor u K.Var panu Radku Hlouškovi, Ostrov za cenu 50,- Kč/m Prodej části p.p.č. 45/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sadov manž. Mrázovým, K.Vary za cenu 50,- Kč/m Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 643/1 v k.ú. Bor o výměře m Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 269/4 o výměře 390 m2 a části p.p.č. 262/1 o výměře cca 800 m2 obě v k.ú. Sadov. 13. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 168 o výměře 858 m2, p.p.č. 170 o výměře 380 m2 a p.p.č. 174 o výměře 830 m2 všechny v k.ú. Podlesí. 14. Zveřejnění záměru prodeje 375 o výměře m2 v k.ú. Lesov. 15. Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 241/2 o výměře m2 a p.p.č. 199 o výměře m2 obě v k.ú. Lesov na dobu určitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. 16. Vyhlášení výzvy na podání nabídek pro akce oprava bytu v Lesově čp. 31 podkroví, parkoviště a lávka pro pěší u ZŠ Sadov, oprava kapličky ve Stráni, točna u ZŠ Sadov. 17. Poplatek za stočné ve výši 7,- Kč/m Vložení zkolaudované části kanalizace Lesov-Hájek do VSOZČ a dále s vložením stávající kanalizační sítě v Dolním Lesově do VSOZČ. 19. Prodloužení nájemní smlouvy na byt s p. P. Hochem na dva roky v Sadově čp Prodloužení nájemní smlouvy na byt se sl. D.Thomasovou na dva roky v Sadově čp Udělení licence na autobusovou dopravu fi LIGNETA autobusy s.r.o. Žlutice na rok 2007 linka K.Vary-Pernink-Potůčky přes Podlesí. 22. Dokončení MK Na Rejdu v termínu nejpozději do května Financování 50% při rekonstrukci MK Na Rejdě. 24. Urbanistickou studii využití rozvojového území lokalita č. 19 v k.ú. Lesov (lokalita Bč) s připomínkami. 25. Snížení výše nájmu za byt v Sadově čp. 11 panu J.Možnému o 10% do doby odstranění závad. OZ projednalo a neschválilo : 1. Prodej části p.p.č. 428/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 70m2. 2. Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 238/1 o výměře m2 v k.ú. Lesov.

9 OZ pověřuje : 1. Starostu obce p. K.Kocha, p.f.faráře a p.r.sýkoru k jednání s žadatelem o pronájem restaurace v KD Bor čp. 51 a k případnému uzavření a podepsání smlouvy. 2. Starostu obce p.k.kocha, p.f.faráře a p. R.Sýkoru k jednání s žadatelem manž. Schmiedovými o pronájmu obchodu v Boru čp Finanční komisi prověřením návrhu smlouvy o odkoupení pohledávek SKS Bor fi HUP-company s.r.o. Nejdek a návrh stanoviska ke konečnému řešení. 4. Komisi ve složení p.j.juštík, p.a.krejnický a p.b.wolf, která bude spolupracovat s investorem stavby rekonstrukce MK Na Rejdě. 5. Starostu obce p.k.kocha k prodání nefunkčního rozhlasu. 6. Starostu obce p. K.Kocha k ukončení nájemní smlouvy na byt v Boru čp. 51 s p. J.Sobotkou. 7. Starostu obce p. K.Kocha k uzavření smluv na úklid sněhu. 8. Pana M.Vargu k prověření dalších možností ve věci odvozu odpadů. 9. Pana A.Krejnického k prověření možnosti příspěvků od stavebníků připojení na kanalizaci. Místostarosta obce Antonín Krejnický Starosta obce Karel Koch

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více