Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková, p.v.farář, p.k.dyk, p.f.farář, p.k.schwarz, p.m.varga Omluveni : p.r.sýkora Starosta konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovatelé minulého zápisu p.h.kovářová a p.b.wolf potvrdili zápis bez závad. Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi p.m.topinková a p.k.dyk. OZ souhlasí. Navrhovatelem usnesení byl schválen p.a.krejnický. Program jednání : 1. Kontrola usnesení. 2. Rozpočtová opatření. 3. Plnění rozpočtu obce 01-12/2005, rozpočet na rok Návrh rozpočtu Regionu Karlovarský venkov na rok Výsledky inventarizace obce za rok Volba zástupce obce do rady školy. 7. Prodej a pronájem nemovitostí a pozemků. 8. Informace starosty. 9. Diskuse. 10. Usnesení a závěr. 1. Kontrola usnesení provedla p. M.Topinková kontrolu účetnictví v ZŠ Sadov. O provedené kontrole informovala všechny přítomné. Kontrola neshledala žádných závad. - Dále p. Topinková informovala o provedení úhrad faktur (dle knihy došlých faktur). Paní Topinková podala zprávu o každé faktuře jednotlivě (v jaké výši na jakou akci). Pan V.Farář se dotazuje na částku pro fi ASP služby spol. s r.o., dále se dotazuje na smlouvu s Timou Ostrov (posyp komunikací). Ihned odpověděl starosta obce. OZ bere zprávu p. Topinkové na vědomí. - Starosta informoval o podepsání smluv s fi ECO-COMEM, ZČP, TJ Slovan Karlovy Vary a s Biskupstvím Plzeň. Zatím nebylo dokončeno jednání a ALFA projektem. 2. Rozpočtová opatření. Roz. opatření č. 27/ provádí se z důvodu převodu finančních prostředků ze soc. fondu obce, aby byl rozpočet v souladu se skutečností - jedná se o částku ,- Kč. Usnesení : OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2005. Roz. opatření č. 28/2005 provádí se důvodu dosažení souladu mezi skutečně vyplacenými fin. prostředky, zejména bytové hospodářství. Usnesení : OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 28/ Plnění rozpočtu obce za 01-12/ Starosta informoval o plnění rozpočtu obce za rok Členové OZ obdrželi plnění rozpočtu předem. Usnesení : OZ schvaluje plnění rozpočtu obce za rok 2005.

2 - Starosta informoval o tom, že jmenovaná komise zpracovala návrh rozpočtu na rok Tento návrh bude zveřejněn na úřední desce, aby se mohli občané ke zveřejněnému návrhu vyjádřit. Schvalování rozpočtu na rok 2006 bude na programu zasedání OZ v únoru. 4. Návrh rozpočtu Regionu Karlovarský venkov na rok Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce Sadov od do Usnesení : OZ schvaluje rozpočet na rok 2006 Regionu Karlovarský venkov. 5. Výsledky inventarizace obce za rok Starosta informoval o výsledku inventur za rok Usnesení : OZ schvaluje zprávu o inventarizaci obce za rok Volba zástupce obce do rady školy. Starosta informoval o nutnosti volby zástupce obce do rady školy a navrhl pana L.Vorla nebo p.r.sýkoru. Usnesení : OZ schvaluje p. L.Vorla jako zástupce obce do rady školy. 7. Prodej a pronájem nemovitostí a pozemků. a) pronájem nemovitostí Na zveřejněný záměr pronájmu nebytových prostor v Boru čp. 51 restaurace se přihlásil (po termínu) jediný žadatel pan Ota Franek. Do diskuse se zapojil p. F.Farář. Navrhuje jmenovat několik členů OZ a domluvit s žadatelem schůzku. Jmenováni byli p.k.koch, p.f.farář a p.r.sýkora. Usnesení : OZ pověřuje p.k.kocha, p.f.faráře a p.r.sýkoru k jednání s žadatelem o pronájem restaurace v KD v Boru čp. 51 s p. Otou Frankem a k případnému uzavření a podepsání smlouvy o pronájmu. Na zveřejněný záměr pronájmu nebytových prostor v Boru čp. 51 obchod - se přihlásili žadatelé manž. Schmiedovi, Bor 65. Další žádost přišla až dnes a OZ ji již nepřijalo. Do diskuse se přihlásil p.f.farář a navrhuje, že by pronájem obchodu i restaurace měla mít jedna osoba. Domnívá se, že by takový pronájem byl efektivnější. Navrhuje, aby se restaurace osadila dvěma kotli. Do diskuse se přihlásil p. B.Wolf a s tímto návrhem nesouhlasí. Usnesení : OZ pověřuje p.k.kocha, p.f.faráře a p.r.sýkoru k jednání s žadatelem manž. Schmiedovými o pronájmu obchodu v Boru čp. 51. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 b) prodej pozemků - Na zveřejněný záměr prodeje části p.p.č. 196 v k.ú. Lesov se přihlásil jediný žadatel p. Jan Cílek, Lesov čp. 48. Starosta navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Jiný návrh nebyl. Usnesení : OZ schvaluje prodej části p.p.č. 196 v k.ú. Lesov o výměře cca 400 m2 p. Janu Cílkovi, bytem Lesov čp. 48 za cenu 50,- Kč /m2. - Na zveřejněný záměr prodeje části p.p.č. 325 v k.ú. Lesov (odměřeno p.č. 353/1) o výměře 435 m2 se přihlásil jediný žadatel p. Andrea Svobodová. Starosta navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Usnesení : OZ schvaluje prodej části p.p.č. 325 (odměřeno 353/1) o výměře cca 435 m2 paní Andree Svobodové za cenu 50,- Kč/m2. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3

3 - Na zveřejněný záměr prodeje p.p.č. 101 v k.ú. Bor o výměře m2, p.p.č. 102/1 v k.ú. Bor o výměře 929 m2 a p.p.č. 102/13 v k.ú. Bor o výměře m2 se přihlásil jediný žadatel pan Radek Hloušek, bytem Ostrov. Starosta navrhl cenu 50,- Kč. Jiný návrh nebyl. Usnesení : OZ schvaluje prodej p.p.č. 101 o výměře m, p.p.č. 102/1 o výměře 929 m2 a p.p.č. 102/13 o výměře m2 všechny v k.ú. Bor panu Radku Hlouškovi, bytem Ostrov za cenu 50,- Kč/m2. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Na zveřejněný záměr prodeje části p.p.č. 45/2 v k.ú. Sadov o výměře cca 80 m2 se přihlásil jediný žadatel manž. Mrázovi, bytem K.Vary. Do diskuse se přihlásil p.b.wolf a p.v.farář. Starosta navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Bude odměřeno, zaplatí kupující. Usnesení : OZ schvaluje prodej části p.p.č. 45/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sadov manž. Mrázovým, bytem K.Vary za cenu 50,- Kč. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 - Pan Václav Horálek žádá o prodej p.p.č. 643/1 v k.ú. Bor o výměře m2. Starosta jednal s p. V.Horálkem. Starosta navrhuje zvážit možnost prodeje. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 643/1 v k.ú. Bor o výměře m2. PRO 11 PROTI 1 ZDRŽELO SE 0 Nové žádosti : - Manželé Šrekovi, bytem Podlesí čp. 39 žádají o prodej části p.p.č. 428/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 70 m2. Do diskuse se přihlásil p.a.krejnický a vysvětlil, že část této parcely je součástí hřiště v Podlesí. Usnesení : OZ nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 428/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 70 m2. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Pan Miloslav Čása, Sadov čp. 89 žádá o prodej p.p.č. 269/4 o výměře 390 m2 a části p.p.č. 262/1 o výměře cca 800 m2 k využití jako zahrada. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 269/4 o výměře 390m2 a části p.p.č. 262/1 o výměře cca 800 m2 obě v k.ú. Sadov. -Pan Forhaj, bytem Karlovy Vary žádá o prodej p.p.č. 168 o výměře 858 m2, p.p.č. 170 o výměře 380 m2 a p.p.č. 174 o výměře 830 m2 všechny v k.ú. Podlesí. Poz. p.č. 174 je na výstavbu RD. Usnesení : OZ souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p.p.č. 168 o výměře 858 m2, p.p.č. 170 o výměře 380 m2 a p.p.č. 174 o výměře 830 m2 všechny v k.ú. Podlesí. - Pan Martin Mikeš žádá o pronájem p.p.č. 238/1, 375, 241/2 a 199 v k.ú. Lesov. Starosta přečetl celou žádost p.mikeše. Do diskuse se zapojil p.k.dyk (tenis. kurty). Žadatel chce pronájem za účelem sekání trávy. Do diskuse se zapojil p.a.krejnický, p.f.farář, p.b.wolf. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 375 o výměře v k.ú. Lesov. Usnesení : OZ schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 241/2 o výměře m2 a p.p.č. 199 o výměře m2 obě v k.ú. Lesov na dobu určitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. PRO 9 PROTI 2 ZDRŽELO SE 1 Do diskuse se přihlásil p.k.dyk, p. M.Varga, p.f.farář, p.v.farář. Na některé dotazy ihned odpověděl p.k.koch a p.k.dyk. Usnesení : OZ nesouhlasí se zveřejněním pronájmu p.p.č. 238/1 o výměře m2 v k.ú. Lesov. PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELO SE 3

4 Informace starosty : a) Česká spořitelna, a.s. nabízí odprodej akcií. Do diskuse se zapojil p.a.krejnický. Názor obce - zatím akcie neprodávat. b) Ze zasedání komise výstavby a výzvy k podání nabídek. Jedná se o tyto akce : - oprava bytu v Lesově čp podkroví - parkoviště a lávka pro pěší u ZŠ Sadov - oprava kapličky ve Stráni - točna u ZŠ Sadov Starosta obce p.koch pověřuje p.a.krejnického a komisy výstavby ke zpracování vyhlášení nabídek na výše uvedené akce. Usnesení : OZ souhlasí s vyhlášením výzvy na podání nabídek pro výše uvedené akce. c) Starosta seznámil s nutností stanovení výše poplatku za stočné do obecních septiků za rok 2005 ve výši 7,- Kč/m3. Usnesení : OZ schvaluje poplatek za stočné ve výši 7,- Kč/m3. d) Starosta předložil OZ návrh na příspěvek za připojení kanalizace a nově vybudovaný řád k jedn. RD a znovu zvážit vložení zkolaudované části kanalizace Lesov Hájek do VSOZČ. Od jednotlivých stavebníků příspěvek nelze vymáhat, stavebníci by mohli přispět pouze fin. částkou jako darem. Starosta dále informoval o jednání na VaKu Karl. Vary. Je možné vložit do VSOZČ i stávající vnitřní kanalizaci v Lesově a VSOZČ již by opravy a rekonstrukce financoval ze svého rozpočtu. Dále informoval o vodovodu v Boru dozor bude vykonávat p. Keřková, práce by měly začít v polovině února Na vodovod v Boru bude požádáno o dotaci. Starosta vyzval k diskusi ve věci vložení kanalizace Lesov do VSOZČ. Do diskuse se přihlásil p. F.Farář, p.b.wolf a p.v.farář. Na dotazy ihned odpověděl starosta. Dále se přihlásil p.m.varga s dotazem kanalizace Na Rejdě. Situaci vysvětlil starosta. Opět se do diskuse zapojil p.f.farář, V.Farář a p.a.krejnický. Usnesení : OZ souhlasí s vložením zkolaudované části kanalizace Lesov - Hájek do VSOZČ a dále s vložením stávající kanalizační sítě v Dolním Lesově do VSOZČ. PRO 9 PROTI 3 ZDRŽELO SE 0 Pan F.Farář navrhuje, aby p.a.krejnický prověřil situaci ohledně možnosti příspěvku stavebníků, kteří by se v budoucnu napojovali na kanalizaci. O zjištěných skutečnostech podá zprávu na dalším zasedání OZ. e) Pan Martin Bajnok žádá o přidělení bytu. Žádost bude předána bytové komisi. f) SDH Sadov přetrvávající problémy budou řešeny na valné hromadě. Bude řešena i další činnost ZJ. g) Pan Petr Hoch a sl. Darina Thomasová, oba bytem Sadov čp k oběma uplynula 1roční nájemní smlouva na byty. Oba nájemníci řádně platí nájemné. Starosta navrhuje prodloužení nájemní smlouvy na další dva roky (v souladu se schválenými pravidly). Usnesení : OZ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt (1+1) na dva roky pro p. Petra Hocha, bytem Sadov čp. 41 a nájemní smlouva na byt (1+0) pro sl. Darinu Thomasovou, bytem Sadov čp. 41. h) Starosta informoval o provedení kontroly na úseku matriční agendy za rok Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zápis z kontroly je uložen na OÚ Sadov. i) Paní Pálová zpracovala studii na půdní vestavbu (s opravou krovu a krytiny) ZŠ Sadov. Starosta požádal o podání informace p. A.Krejnického. Pan A.Krejnický seznámil přítomné s cenou ( ,-Kč). Studie je zatím neúplná, bude se ještě doplňovat. Do diskuse se zapojil p.f.farář a V.Farář. Pan A. Krejnický vyzval zastupitele obce, aby se

5 s předloženou studií seznámili. Paní H.Kovářová vysvětlila, proč je třeba dále rozšířit prostory ZŠ Sadov (zájmové činnosti a kroužky). j) Obecní úřad obdržel návrh od HUP-company s.r.o. na odkoupení dluhu SKS Bor. Do diskuse se zapojil p.f.farář, p.b.wolf (poukázal na to, že obec se soudila po dobu 8 let a soudy vyhrála). Dále diskutoval p. V.Farář, p.m.topinková, p.a.krejnický a opět p.f.farář. Usnesení : OZ pověřuje finanční komisi prověřením návrhu smlouvy o odkoupení pohledávek SKS Bor firmou HUP-company s.r.o. Nejdek a návrh stanoviska ke konečnému řešení. k) Krajský úřad KK, odbor dopravy žádá o vyjádření k vydání licence fi LIGNETA autobusy s.r.o. Žlutice na autobusové lince K.Vary Pernink- Potůčky. Tato linka jezdí přes Podlesí. Usnesení : OZ souhlasí s udělením licence na autobusovou dopravu firmě LIGNETA autobusy s.r.o. Žlutice na rok 2007 linka K.Vary Pernink Potůčky přes Podlesí. l) Občané Rejdy zaslali dopis, ve kterém požadují dokončení rekonstrukce komunikace, kterou má vybudovat ing. J.Stanka. OÚ Sadov požaduje dokončení rekonstrukce do Starosta přečetl všem přítomným celý dopis, který zaslali občané Rejdy. Do diskuse se zapojil p.f.farář. Omluvil se občanům Rejdy a pokusil se vysvětlit celou situaci. Navrhuje, aby byl dodržen termín do Pan A. Krejnický vysvětlil, jak celá situace dnes vypadá a co může v této věci udělat OÚ Sadov. Do diskuse se zapojil p. K.Koch a sdělil přítomným, co požadoval na Stavebním úřadu K.Vary (dokončení MK do a dokončení inž. sítí-vo do ). Pan K.Dyk navrhuje, aby k celé situaci podal vysvětlení ing. J.Stanka. Pan V.Farář žádá vysvětlení, proč není rekonstrukce MK dosud hotová. Opět se do diskuse zapojil p.f.farář. Na jeho dotaz ihned odpověděl p. A.Krejnický. Starosta požádal ing. Stanku o vyjádření. Pan J.Stanka sdělil, kdy podepsal smlouvu se zhotovitelem, předal staveniště, požádal o prodloužení lhůty. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz a požadoval vysvětlení, proč nedostal informaci o tom, že ing. Stanka předal staveniště zhotoviteli stavby. Ihned odpověděl starosta obce p. K.Koch a p.a.krejnický. Do diskuse se zapojil p.f.farář. Navrhuje, aby do byla hotová rekonstrukce MK. Pan A.Krejnický vyzval p.j.stanku, aby se k navrženému termínu vyjádřil. Starosta obce dále vyzval p. A.Juštíka, aby se vyjádřil k uvedené problematice MK. Pan A.Juštík se vyjádřil k termínu dokončení stavby, k finančnímu příspěvku na rekonstrukci MK a poukázal na to, že p. J.Stanka obdržel finanční příspěvky od jedn. stavebníků. Z tohoto důvodu se domnívá, že obec by další příspěvek p. Stankovi neměla poskytnout a tyto peníze by obec mohla využít na jiné akce. Dále p.a.juštík vysvětlil, že navržená šíře komunikace není vhodná bez ohledu na kategorii MK (jízda v zimním období, nutnost chodníku, chůze dětí a starších občanů). Termín do konce března není reálný, jako možný termín vidí květen či červen K příspěvku p. A.Juštíka se ihned vyjádřil p.j.stanka. Termín dokončení rekonstrukce MK by měl být do konce května, příspěvek od jedn. stavebníků bude použit na inž. sítě uvnitř zastavěného území a ne na MK v majetku obce. Dále se vyjádřil k navržené kategorii komunikace. Pan A. Juštík dodal, že fin. příspěvek (dle smlouvy, kterou nabídl přítomným k nahlédnutí) není pouze na inž. sítě uvnitř zastavěného území. Fin. prostředky od obce lze určitě využít na jiné akce. Do diskuse se zapojil p. F.Farář a navrhuje, aby byla ustanovena komise, která se bude celou problematikou zabývat. Dále se o slovo přihlásil pan J.Knedlík. Pan A.Juštík se dotazoval na to, kdo rozhodoval o tom, jak bude MK vypadat (šíře a kategorie MK), a zda je komunikace již zkolaudovaná. Ihned odpověděl p. K.Koch Komunikace nebyla kolaudovaná, protože se jednalo pouze o ohlášení. Faktura byla firmě již uhrazena.

6 Pan F. Farář navrhl, aby byl p.a.juštík přizván do komise, která se bude zabývat touto problematikou. Dále navrhuje p.a.krejnického a p.b.wolfa, aby jednali za obec. Pan A.Krejnický shrnul podané připomínky a názory a navrhl usnesení. Usnesení : OZ projednalo dopis občanů Rejdy a s ohledem na klimatické podmínky souhlasí s dokončením MK v termínu do nejpozději do května PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELO SE 3 Usnesení : K sledování realizace této stavby stanovuje komisi, která bude spolupracovat s i nvestorem stavby ve složení p.a.juštík, p.a.krejnický a p. B.Wolf. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 O slovo se přihlásil p.b.wolf. Informoval o tom, že MK Na Rejdě byla ve špatném stavu, takže fin. částka, kterou obec dává jako příspěvek p.j.stankovi, by musela investovat do opravy. Opět se do diskuse přihlásil p. F.Farář a p.v.farář. Pan V.Farář se domnívá, že není dostatekně informován starostou obce. Dále požaduje, aby starosta více jednal a vysvětloval občanům vše okolo činnosti obce. Není také spokojen s jednáním p.i.kostové vůči občanům a vadí mu, že má p.i.kostová více informací než zastupitelé. Dále uvádí, že p.p.fábera prohlásil, že členové OZ měli údajně brát úplatek. Starosta informoval o tom, jak vypadá dnes rozpočet na MK předložený p.j.stankou. Pokud by obec přispěla 50%, bude hradit víc jak 1 milion Kč. Pokud by obec dnes opravila část svojí komunikace, vyjde ji tato akce na cca 400 tis. Kč. Do diskuse se zapojil p.a.juštík. Reagoval na připomínky zastupitelů. Dále se o slovo přihlásil p.j.stanka. Vysvětlil některé věci ohledně dobudování inž. sítí a ohledně jejich financování. Pan A.Krejnický požádal, aby zastupitelé opětovně hlasovali o finanční účasti obce ve výši 50% na MK. Do diskuse vstoupil p.k.dyk a sdělil, že v současné situaci má hlasovat o něčem, do čeho nevidí. Starosta navrhl, aby toto hlasování bylo odročeno na další jednání OZ, až se všichni řádně seznámí se smlouvou mezi investorem a dodavatelem stavby. S tímto návrhem nesouhlasí p.k.schwarz a žádá, aby se o tom hlasovalo dnes. Svůj názor vyjádřil i p. F.Farář. Pan A.Krejnický navrhl usnesení. Usnesení : OZ posoudilo situaci při budování MK Na Rejdě a potvrzuje, že ji bude financovat z 50% prokazatelně vynaložených nákladů na stavbu. PRO 9 PROTI 2 ZDRŽELO SE 1 Pan J.Stanka se přihlásil do diskuse. Dále se zapojila p.a.šlechtová, která sdělila, že když chtěla jednat s p.k.schwarzem, tak odmítl se svými voliči jednat, na rozdíl od starosty obce p.k.kocha, který je ochoten jednat s občany kdykoliv. m) Studio - 8 s.r.o. zaslalo na OÚ Sadov žádost o posouzení a schválení urbanistické studie na zástavbu p.p.č. 78 v k.ú. Lesov. Podrobnou informaci podal p.a.krejnický, který společně s komisí výstavby předloženou urbanistickou studii posoudil. Pan A.Krejnický vysvětlil všem přítomným návrh komise výstavby (s připomínkami příliš zahuštěná zástavba, dodržení limitů prostorového využití území, dořešení odvedení srážkových vod, splaš. kanalizace, napojení na MK). Usnesení : OZ schvaluje urbanistickou studii využití rozvojového území lokalita č. 19 v k.ú. Lesov ( lokalita Bč) s připomínkami, které předložila stavební komise (viz.zápis). n) Starosta informoval o možnosti prodeje starého nefunkčního rozhlasu. Do diskuse se přihlásil p.f.farář. Usnesení : OZ pověřuje starostu obce p.k.kocha k vyřazení a prodání rozhlasu. Pan B.Wolf informoval přítomné o činnosti KOVP a bytové komisi. Informoval zastupitele i občany o tom, že dochází k vykrádání osobních aut. Z tohoto důvodu žádá, aby si občané více všímali aut a případně vše hlásili na Policii ČR.

7 Dále p.b.wolf seznámil s došlými žádostmi o přidělení bytu, žadatelé jsou zařazeni do seznamu uchazečů o byt. Přítomné seznámil se situací ohledně bytu p. J.Sobotky. Pan J.Sobotka údajně pronajímá byt bez souhlasu OÚ další osobě. Bytová komise proto doporučuje zrušení nájemní smlouvy p.j.sobotkovi, Bor čp. 51. Usnesení : OZ pověřuje starostu obce ukončením nájemní smlouvy na byt v Boru čp. 51 s panem J.Sobotkou. Pan Jiří Možný, bytem Sadov čp. 11 žádá o snížení nájmu z důvodu vlhkosti v bytě. Bytová komise provedla místní šetření a doporučuje snížení nájmu o 10%. Usnesení : OZ schvaluje snížení výše nájmu za byt v Sadově čp. 11 panu Jiřímu Možnému o 10% do doby odstranění závady v bytě. 9. Diskuse. - Pan V.Farář se dotazuje, z jakého důvodu byl vyřazen majetek účet 042 v částce ,- Kč. Tento dotaz zodpoví na příštím OZ starosta (objasní p.j.antlová). - Pan F.Farář navrhuje, aby byl vyhledán pracovník, který by dočišťoval vozovky v Boru, ve Stráni, Lesově a Podlesí (v určených místech), autobusové zastávky, prostor před KD v Boru. Navrhuje, aby si tuto problematiku vzal na starost pan K.Koch, včetně uzavření smluv. Usnesení : OZ pověřuje starostu p.k.kocha k uzavření smluv na úklid sněhu. Do diskuse se zapojil p. K.Dyk a poukázal i na ostatní části obce. Bylo by vhodné, aby v každé části obce byl pověřen přímo občan z té dané části. - Pan F.Farář má připomínku k nepořádku okolo kontejneru na tříděný odpad. Do diskuse se zapojil p.a.krejnický, poukázal na to, že rozhodující je i umístění kontejnerů. Starosta poukázal na to, že část problémů je i v občanech, neboť odpad pohazují okolo kontejnerů. Usnesení : OZ pověřuje p.m. Vargu k prozkoumání dalších možností ve věci odvozu odpadů. - Pan K.Dyk se dotazuje, zda obec ještě přiděluje byty, které si nájemník modernizuje na vlastní náklady. Ihned odpověděl starosta. - Pan A.Rajzakter nelíbí se mu jednání a chování členů OZ na zasedání. - Paní M.Wolfová se ztotožňuje s názorem p. Rajzaktera a připomíná zastupitelům, že jsou tu především pro občany. Dále připomíná, že není spokojená s jednáním p.f.faráře, který se jen předvádí. - Pan P.Fábera se zapojil do diskuse ohradil se proti nařčení, že jeho prohlášení, že OZ bralo úplatky je vytrženo z kontextu. - Pan P.Fábera se dotazuje, zda a kdy se bude opravovat MK v Dolním Lesově. Ihned odpověděl starosta. - Pan Martin Mikeš se dotazoval na změnu ÚPSÚ Lesov ihned odpověděl p.a.krejnický. - Paní M.Wolfová sděluje, že nyní nerozumí, jak je to se změnou ÚPSÚ, neboť na minulém zasedání OZ bylo schváleno, že další změny do č. 2 a 3 nebudou povoleny. Ihned odpověděl p.a.krejnický a p.k.koch. 10. Usnesení a závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Ověřovatelé : Místostarosta obce Antonín Krejnický Starosta obce Karel Koch

8 1/2006 Usnesení za zasedání OZ Sadov konaného dne OZ projednalo a schválilo : 1. Rozpočtové opatření č. 27/ Rozpočtové opatření č. 28/ Plnění rozpočtu obce za rok Návrh rozpočtu Regionu Karlovarský venkov na rok Pana Lubomíra Vorla jako zástupce obce do rady školy. 6. Zprávu o výsledku inventarizace obce za rok Prodej části p.p.č. 196 v k.ú. Lesov o výměře cca 400 m2 p. Janu Cílkovi, Lesov čp. 48 za cenu 50,- Kč/m2. 8. Prodej části p.p.č. 325(odměřeno 353/1) o výměře cca 435 m2 paní Andree Svobodové za cenu 50,- Kč/m2. 9. Prodej p.p.č. 101 o výměře m2, p.p.č. 102/1 o výměře 929 m2 a p.p.č. 102/13 o výměře m2 všechny v k.ú. Bor u K.Var panu Radku Hlouškovi, Ostrov za cenu 50,- Kč/m Prodej části p.p.č. 45/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sadov manž. Mrázovým, K.Vary za cenu 50,- Kč/m Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 643/1 v k.ú. Bor o výměře m Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 269/4 o výměře 390 m2 a části p.p.č. 262/1 o výměře cca 800 m2 obě v k.ú. Sadov. 13. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 168 o výměře 858 m2, p.p.č. 170 o výměře 380 m2 a p.p.č. 174 o výměře 830 m2 všechny v k.ú. Podlesí. 14. Zveřejnění záměru prodeje 375 o výměře m2 v k.ú. Lesov. 15. Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 241/2 o výměře m2 a p.p.č. 199 o výměře m2 obě v k.ú. Lesov na dobu určitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. 16. Vyhlášení výzvy na podání nabídek pro akce oprava bytu v Lesově čp. 31 podkroví, parkoviště a lávka pro pěší u ZŠ Sadov, oprava kapličky ve Stráni, točna u ZŠ Sadov. 17. Poplatek za stočné ve výši 7,- Kč/m Vložení zkolaudované části kanalizace Lesov-Hájek do VSOZČ a dále s vložením stávající kanalizační sítě v Dolním Lesově do VSOZČ. 19. Prodloužení nájemní smlouvy na byt s p. P. Hochem na dva roky v Sadově čp Prodloužení nájemní smlouvy na byt se sl. D.Thomasovou na dva roky v Sadově čp Udělení licence na autobusovou dopravu fi LIGNETA autobusy s.r.o. Žlutice na rok 2007 linka K.Vary-Pernink-Potůčky přes Podlesí. 22. Dokončení MK Na Rejdu v termínu nejpozději do května Financování 50% při rekonstrukci MK Na Rejdě. 24. Urbanistickou studii využití rozvojového území lokalita č. 19 v k.ú. Lesov (lokalita Bč) s připomínkami. 25. Snížení výše nájmu za byt v Sadově čp. 11 panu J.Možnému o 10% do doby odstranění závad. OZ projednalo a neschválilo : 1. Prodej části p.p.č. 428/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 70m2. 2. Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 238/1 o výměře m2 v k.ú. Lesov.

9 OZ pověřuje : 1. Starostu obce p. K.Kocha, p.f.faráře a p.r.sýkoru k jednání s žadatelem o pronájem restaurace v KD Bor čp. 51 a k případnému uzavření a podepsání smlouvy. 2. Starostu obce p.k.kocha, p.f.faráře a p. R.Sýkoru k jednání s žadatelem manž. Schmiedovými o pronájmu obchodu v Boru čp Finanční komisi prověřením návrhu smlouvy o odkoupení pohledávek SKS Bor fi HUP-company s.r.o. Nejdek a návrh stanoviska ke konečnému řešení. 4. Komisi ve složení p.j.juštík, p.a.krejnický a p.b.wolf, která bude spolupracovat s investorem stavby rekonstrukce MK Na Rejdě. 5. Starostu obce p.k.kocha k prodání nefunkčního rozhlasu. 6. Starostu obce p. K.Kocha k ukončení nájemní smlouvy na byt v Boru čp. 51 s p. J.Sobotkou. 7. Starostu obce p. K.Kocha k uzavření smluv na úklid sněhu. 8. Pana M.Vargu k prověření dalších možností ve věci odvozu odpadů. 9. Pana A.Krejnického k prověření možnosti příspěvků od stavebníků připojení na kanalizaci. Místostarosta obce Antonín Krejnický Starosta obce Karel Koch

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů.

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 19.04.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.kovářová, p.d.dlugošová, p.j.bálek, p.b.wolf,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Starosta přivítal přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.d.skanderová, p.l.ludvík, p.m.topinková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.ková ová, p.b.wolf, p.m.topinková, p.v.fará,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více