Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti Interact, a. s. Bakalářská práce 2012

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti Interact, a. s. zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis:

4 Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Heleně Kučerové za cenné rady a odborné vedení. Dále bych poděkovala zaměstnancům firmy Interact, a. s. za vstřícnost a trpělivost při poskytování informací a svým blízkým za podporu.

5 Abstrakt Bakalářská práce je věnována oblasti dokumentové komunikace ve společnosti Interact, a. s. Zaměřuje se na analýzu přínosů po uplatnění normy ISO 9001 a získání jejího certifikátu. Práce sleduje cyklus vedení, oběhu a archivace firemních dokumentů z hlediska účelnosti a věcné správnosti a používané procesy porovnává s obecnými principy normy ISO 9001 a standardně platnými pravidly pro tuto oblast. Snahou bylo ukázat existující přínosy dokumentové komunikace a případně najít cesty k optimalizaci těchto procesů. Klíčová slova: dokumentová komunikace, ISO, ISO 9001, leasingová společnost Abstract The thesis is devoted to the document communication in the company Interact, a. s. The thesis analyzes the benefits after implementing ISO 9001 standard and obtaining its certificate. The work studies the cycle of management, circulation and archiving of business documents in terms of effectiveness and correctness and used processes are compared with the general principles of ISO 9001 and the applicable standards in this area. The aim of thesis was to show the benefits of an existing document communication and find ways to optimize these processes.

6 Obsah Abstrakt... 5 Abstract... 5 Úvod Definice základních pojmů ISO ISO Certifikace Průběh certifikace Systém managementu kvality Audit Dokumentovaný postup Dokument Analogový záznam Digitální záznam Dokumentace podle ISO Hodnota dokumentace Typy dokumentů používaných v systémech managementu kvality Požadavky na dokumentaci Řízení dokumentů podle ISO Dokumentová komunikace Metodiky

7 3 Představení společnosti Interact, a. s Historie společnosti Organizační struktura Analýza současného stavu Popis struktury dokumentace Dokumenty zařazené do 1. vrstvy: Dokumenty zařazené do 2. vrstvy Dokumenty zařazené do 3. vrstvy Příjem dokumentů Evidence dokumentů Rozdělování a oběh dokumentů Podepisování dokumentů Ukládání a skartace dokumentů Datový model dokumentace podle normy ISO Slovní popis datového diagramu Rozhovory Problémy dokumentové komunikace Závěr Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam legislativních zdrojů a norem

8 Úvod Zvolené téma bakalářské práce jsem si vybrala v průběhu mé odborné praxe ve společnosti Interact, a. s. a měla jsem tedy vhodné podmínky ke zjištění potřebných informací, které jsem pak aplikovala na praktickou část mé práce. Společnost je nositelem certifikátu ISO 9001 a proto jsem využila možnosti poznat blíže tuto problematiku a ostatní náležitosti spojené s uplatňováním této normy v praxi. Cílem mé práce bylo zjistit současný stav dokumentové komunikace ve firmě se zaměřením na certifikaci ISO 9001, analyzovat její přínosy a případně navrhnout řešení k úsporám a zjednodušení procesů. Zajímalo mě, co všechno zahrnuje vedení dokumentace podle této normy a jaké další povinnosti musí organizace splňovat. Provedenou analýzu jsem zamýšlela využít k úvaze, zda zavedené procesy lze či nelze vylepšit, zefektivnit nebo popřípadě nalézt vhodného řešení, než jaké je doposud ve firmě používané. Dokumentace, na kterou se v práci zaměřuji, musí splňovat požadavky stanovené v normě ISO 9001, proto jsem v teoretické části využila prostor pro představení této normy jako takové. Dále jsem se zaměřila na požadavky kladené na dokumentaci, která je normou vymezena. V teoretické části vysvětluji pojem ISO a s ním spojenou normu ISO Jelikož tato norma stanovuje požadavky na vedení dokumentace, bylo nutné se v teoretické části věnovat především uvedením všech náležitostí nutných pro splnění normy. V této části uvádím také nejčastější pojmy spojované s ISO V další kapitole jsou uvedeny použité metodiky, které jsem využila při získávání informací od samotného studia normy, uskutečnění rozhovorů, prostudování dokumentace až po neustálý kontakt s příslušnými pracovníky. Třetí kapitola se týká představení společnosti Interact, a. s. Zde je popsán předmět podnikání, organizační struktura a historie podniku s krátkým popisem poskytovaných služeb. Následující kapitola se věnuje analýze současného stavu, především typům dokumentů a činností, které jsou s nimi spojené při zajišťování provozu. Samostatnou kapitolu jsem věnovala provedení a shrnutí řízených rozhovorů s pracovníky společnosti. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení zjištěných skutečností během analýzy na základě použitých metodik a následný návrh na optimalizaci. K vypracování této práce byly využity odpovídající normy, odborná literatura zabývající se normou ISO 9001, vnitropodnikové směrnice a další firemní dokumentace. 8

9 1 Definice základních pojmů Následující kapitola je věnována výkladu základních pojmů. Problematika certifikace ISO 9001 pro interní dokumentovou komunikaci představuje okruh, dnes již obsáhle definovaných procesů, které vycházejí z naléhavé potřeby standardizace činností obchodních společností. Výklad základních pojmů, které jsou použity v mé bakalářské práci, uvádím v následujícím přehledu. 1.1 ISO ISO neboli v plném znění International Organization for Standardization je největší světový tvůrce a vydavatel mezinárodních norem. Tato organizace tvoří síť národních normalizačních institutů ze 163 zemí. ISO vyvíjí dobrovolné technické normy, které přidávají hodnotu všem typům podnikatelské činnosti (Internation Organization, [online]). ISO se zaměřuje na vývoj pouze těch norem, které jsou vyžadovány trhem. Potřeba mezinárodní normy je velmi důležitá, protože stále více organizací podniká v celosvětové ekonomice prostřednictvím prodeje či nákupu výrobků a služeb ze zdrojů mimo svůj domácí trh (ISO Central Secretariat, 2009, s. 1) ISO 9000 ISO 9000 je celosvětově známé tím, že slouží jako základ pro efektivní a účinné systémy managementu kvality (ISO Central Secretariat, 2009, s. 3). Jedná se o skupinu norem, která se skládá z: ISO 9000: Systémy managementu kvality Základní principy a slovník Norma, která obsahuje pojmy, principy a slovníček systémů managementu kvality (Zajíc, Veselý, 2005, s. 9). ISO 9001: Systémy managementu kvality Požadavky Tato norma obsahuje požadavky na systém managementu kvality, které musí být splněny pro certifikaci (Zajíc, Veselý, 2005, s. 10). Organizace používají ISO 9001 jako důkaz jejich dobré kvality (ISO Central Secretariat, 2009, s. 3). 9

10 Obrázek 1 model procesně orientovaného systému managementu kvality Zdroj: Zajíc, Veselý, 2005, s. 22 Obrázek zobrazuje model procesního přístupu podle normy ISO Tato norma prosazuje používání tohoto modelu především u organizací, které získaly certifikát. Model zohledňuje kvalitu, která začíná a končí u zákazníka. Je tedy zákaznicky orientovaný. Dále je model založený na diskuzi se zákazníkem a na jeho specifikacích neboli popisu jeho požadavků. Je zde zdůrazněna i potřeba získání zpětné vazby od zákazníka. Získání zpětných informací od zákazníka spolu s dalšími měřeními a vyhodnoceními se tak stávají důležitou zpětnou vazbou, která pak ověří funkčnost organizace (Zajíc, Veselý, 2005, s. 60). ISO 9004: Řízení udržitelného úspěchu organizace Přístup managementu kvality Používá se k rozšíření výhod získaných z ISO V této normě jsou obsaženy další informace pro trvalé zlepšování celkové výkonnosti organizace (ISO Central Secretariat, 2009, s. 3). Poskytuje organizaci směrnice, které jí pomohou zvyšovat efektivnost a účinnost systému managementu kvality (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 8). 10

11 ISO Návod na auditování systému managementu kvality a/nebo systému Environmentálního managementu Vztahuje se na oblast auditu systému managementu kvality a environmentálních systémů managementu. ISO poskytuje přehled o tom, jak by měl program auditu fungovat a probíhat (ISO Central Secretariat, 2009, s. 3). Všechny normy ze skupiny ISO 9000 byly vytvořeny proto, aby pomáhaly organizacím uplatňovat a provozovat systém managementu kvality, bez ohledu na jejich typ či velikost (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 8). Dále bylo cílem použít technický popis, ale bez použití technického jazyka. Důvodem byla snaha o srozumitelnost pro všechny uživatele těchto norem na systémy managementu kvality (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 37). ISO 9004 je navrženo tak, aby se mohlo doplňovat s ISO Obě normy totiž mají stejnou strukturu. Zatímco ISO 9001 je zaměřeno na spokojenost zákazníka, ISO 9004 je kromě spokojenosti zákazníka zaměřeno také na spokojenost zaměstnanců, dodavatelů, společnosti a majitele. Velmi důležité je však to, že ISO 9001 se certifikuje, ale ISO 9004 se necertifikuje. ISO 9004 bylo vytvořeno pouze jen jako pomůcka pro budování systému (Zajíc, Veselý, 2005, s. 24). Mnoho organizací rozšiřuje svoje systémy managementu tím, že rozšiřuje ISO Může pak zahrnovat např. ISO (environmentálních systémů managementu). Strukturální a organizační požadavky normy ISO systému managementu jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní (ISO Central Secretariat, 2009, s. 10) Certifikace Certifikace je oficiální uznání již zavedeného systému managementu kvality nezávislou třetí stranou. Certifikace není vždy vyžadována. Organizace může mít zavedený systém managementu kvality, ale nemusí ho mít certifikován. Ve většině případů, je ale certifikace vyžadována některými zákazníky. Pro certifikaci se doporučuje kontaktovat několik certifikačních orgánů a porovnat jejich nabídky, především z hlediska nákladů či dalších podmínek. Důležité je si uvědomit životnost certifikátu. Obvykle se certifikát vydává na tři roky s ročními nebo půlročními kontrolami auditorem. V některých případech se můžeme setkat i s tzv. předauditem, který v některých případech může být vel 11

12 mi užitečný, ale není nutný. Pokud před požádání o certifikaci využijeme služby poradenské organizace, tak nemusíme předaudit využít, protože nám tato organizace provede tzv. závěrečný audit implementace. Předaudit se doporučuje zejména u společností, které budují systém managementu kvality sami (Zajíc, Veselý, 2005, s. 15). Před samotnou žádostí o certifikaci je nutné si uvědomit, že musíme mít v provozu systém managementu kvality nejlépe už několik měsíců (Zajíc, Veselý, 2005, s. 119). Certifikovat můžete jen to, co skutečně probíhá. Certifikační orgán necertifikuje to, co by mohlo být. (Zajíc, Veselý, 2005, s. 119). Je zřejmé, že společnost se může zaručit za kvalitu služeb, které již poskytuje a má s nimi zkušenosti. Pokud se může toto dokázat, může se za to zaručit třetí strana certifikací. Bylo by nemožné dávat záruku na něco, o čem si nejsme stoprocentně jisti, že to společnost splní. Dávat certifikaci na něco, co bude v budoucnu, se sice může splnit, ale také nemusí. Pak by certifikace ztratila svou záruku o kvalitě a spolehlivosti Průběh certifikace Certifikát může udělit jen taková certifikační organizace, která je akreditována u národního akreditačního orgánu. V České republice je to Český institut pro akreditaci, o. p. s. Pokud chceme certifikát získat, musíme nejdříve vyplnit přihlášku k certifikaci u některé z certifikačních organizací. Následně pak certifikační orgán provede přezkoumání dokumentace (Zajíc, Veselý, 2005, s. 119). Objevíli se menší neshody, většinou se odstraní na místě před auditem. Pokud se objeví závažnější neshoda, jako je např. opomenutí nějaké celé oblasti, pak nezbývá nic jiného, než po čase provést opakované přezkoumání. Závažnější chyby vznikají především v případech, kdy společnost zavádí systém managementu kvality bez poradců. Certifikační orgán dále společnosti nabídne i již zmíněný předaudit. Po odstranění neshod z předauditu následuje certifikační audit. Pokud je vše v pořádku, je vystaven certifikát. Certifikát slouží jako doklad toho, že chování organizace je v souladu s příslušným standardem ISO. Většinou po roce následují pravidelně dozorové audity ty jsou méně rozsáhlé než certifikační. Po třech letech následuje tzv. velký audit, aby se mohl vystavit nový certifikát (Zajíc, Veselý, 2005, s. 120). 12

13 1.2 Systém managementu kvality Systém managementu kvality by se dal vyjádřit jako princip, jakým společnost uskutečňuje své podnikatelské činnosti v rámci kvality. V podstatě do tohoto způsobu spadá organizační struktura spojená s plánováním, s procesy, zdroji a dokumentací. Cílem je dosáhnout stanovených cílů kvality a zlepšení služeb. Tento systém nám také umožní snadnější zjištění provozních a strategických záležitostí (Zajíc, Veselý, 2005, s. 9). Tento systém je vytvořen tak, aby zvyšoval spokojenost zákazníků. S ohledem na neustálé konkurenční boje, technické pokroky a v neposlední řadě také změny potřeb zákazníka je podnik nucen stále zlepšovat své produkty a procesy (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 10). Tím systém managementu kvality, dává organizaci a zákazníkům důvěru, že je schopen nabízet produkty, které splňují jejich požadavky (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 11). Rozhodnutí o používání systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím organizace. Implementace by se měla přizpůsobit prostředí organizace, měnícími se potřebami, jejími cíly, poskytovanými produkty, používanými procesy a velikosti či struktuře organizace (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 11). 1.3 Audit Norma ISO 9000, která obsahuje základní pojmy a principy systému managementu kvality, definuje interní audit jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 32). Proces auditu musí zajistit objektivitu a nestrannost, proto nesmí auditor provádět kontrolu své práce. Organizace musí mít stanovené odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, tvorbu záznamů z auditu a informování o výsledcích z auditu. O výsledcích z auditu musí být uchovávány záznamy (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 28). Cílem interního auditu je zjistit tyto 4 skutečnosti 13

14 ověřit shodu s aplikovatelnými normami, ověřit shodu s dokumentovanými postupy ověřit efektivnost procesů v daném systému identifikovat příležitosti pro zlepšení systému. (Phillips, 2009, s. 3). Je zřejmé, že všechny čtyři body kontroly jsou pro organizaci velmi důležité. Především proto, že musí všechny tyto 4 body dodržovat, aby byla schopna splňovat podmínky pro certifikaci. Nakonec, to jestli firma tyto 4 body dodržuje, zjistí auditor. V prvním bodě musí organizace prokázat, že se drží pokynů, které jí stanovuje příručka managementu kvality podle ISO Dále se k příručce povinně musí vést k některým částem dokumentovaný postup. Ten se také ověřuje a dokonce si ho může auditor vyžádat předem a důkladně si ho prostudovat. Tyto dokumentované postupy musí souhlasit s pokyny, které jsou uvedeny v příručce managementu kvality a tuto skutečnost pak ověřuje auditor jako druhý bod. Následně jako další bod kontroly je zjistit jak jsou na tom podnikové procesy od předchozí kontroly a jak je na tom jejich efektivnost. V posledním bodě auditor upozorní na možnosti, kde všude je možnost zlepšení. Audit může být externí a interní. Externí audit je prováděn třetí nezávislou stranou, zpravidla auditorskou organizací 1x za rok. Interní audity provádí samotní pracovníci, kteří ale musí být vyškoleni na interního auditora. Tyto audity se konají půlročně. Postup u všech typů auditů však zůstává stejný (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 33). 1.4 Dokumentovaný postup Použití termínu dokumentovaný postup v této mezinárodní normě znamená, že postup je stanoven, dokumentován, implementován a udržován. Jeden dokument může pokrývat požadavky na jeden, nebo více postupů. Požadavek na dokumentovaný postup může být pokryt jedním, nebo více dokumenty. (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 17). 14

15 Stanovení dokumentovaného postupu je velmi důležité, protože je v něm definován postup, který ošetřuje schvalování, přezkoumávání, zajištění změn, dostupnosti a trvalé čitelnosti dokumentů. V dokumentovaném postupu musí být i ošetřeno, jak zabránit používání zastaralých dokumentů (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 17). Je nutné, aby příslušné dokumenty podléhaly takové správě, při které by byly k dispozici na všech potřebných místech a v příslušném aktualizovaném stavu. Dokumenty, které jsou vyžadovány systémem managementu kvality, se musí řídit požadavky stanovenými v dokumentovaném postupu (Plášková, 2008, s. 51). 1.5 Dokument V komentovaném vydání návrhu normy ISO 9001:2008 je dokument definován jako Dokument je jakýkoli druh informace zaznamenaný na jakémkoli (vhodném) médiu, který má vztah k procesům a činnostem nebo vztahům v organizaci. (Plášková, 2008, s. 47). Jiná definice zase popisuje dokument jako základní informační zdroj, který se skládá z množiny dat či informací a jejich nosiče na kterém jsou fixované a formálně i obsahově uspořádané. V knihovnickoinformační oblasti se jako dokumenty označují veškeré informační zdroje, aniž bychom brali v potaz jejich fyzikální podstatu, formu či obsah a způsob prezentace (Vymětal, 2010, s. 75). Jedná se o člověkem vymezenou skupinu dat či informací, které jsou zaznamenány na zvoleném nosiči. Vybraný typ nosiče následně určuje, zda budou data nebo informace v hmotné či nehmotné podobě. Hmotná podoba se dá chápat jako záznam informací v knize, nebo jiném hmatatelném médiu a naopak nehmotná podoba je informace získaná např. z televizního nebo rozhlasového vysílání, kde informaci pouze vidíme nebo slyšíme. Zákon o archivnictví a spisové službě definuje dokument jako: Dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. (Zákon č. 243/2010 sb., s. 1, [online]). 15

16 Pro lepší porozumění této citaci uvedu upřesnění analogové a digitální formy Analogový záznam Funguje na principu signálu se spojitě proměnlivým průběhem (např. záznam zvuku na magnetofonovém pásku). K jeho fixaci potřebujeme specifický typ nosiče a následně pak také příslušné dekódovací mechanické, optické nebo elektronické zařízení (např. strojem čitelný záznam). Dále se k analogovému záznamu řadí i text, který je zapsaný nebo vytištěný na papíře, nebo případně na jiném materiálu a stává se tak pro nás vnímatelný zrakem (Vojtášek, 2000, [online]) Digitální záznam Digitální záznam je reprezentován prostřednictvím znaků binární soustavy (tj. 0 a 1). S tímto kódem umí pracovat pouze počítač. Jedině s pomocí výstupních zařízení (např. monitor, tiskárna) lze digitální záznam převést do analogového záznamu a tím pádem i do člověku srozumitelné formy. Mezi hlavní znaky digitálního záznamu patří univerzálnost (tento kód umožňuje vyjádření textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních informací) a maximální redukce znakové sady. Digitální záznam není závislý na konkrétním nosiči (Vojtášek, 2000, [online]). Informační prameny, které vznikly jako výsledek vědomé lidské činnosti zaměřené na uchování určitého obsahu a jeho následné šíření. Na jejich označení používáme termín dokument. (Sedláčková, Marvanová, 2007, s. 12). Pokud se zaměříme spíše na přínosy pro člověka, tak můžeme říci, že dokument umožňuje komunikační spojení mezi komunikátorem a příjemcem, bez ohledu na jejich vzdálenost a čas. Nejedná se však pouze o komunikaci mezi dvěma osobami. Dokument může mít ve stejný časový okamžik velký počet příjemců a následně může být poslán dalším příjemcům. Komunikační cesty mohou být jakkoli dlouhé, záleží na počtu příjemců. Dokumenty uchovávají informace a umožňují tak člověku jejich šíření. Přenášení informací v dokumentech, umožňuje překonat prostorové bariéry mezi komunikátorem a příjemcem (Sedláčková, Marvanová, 2007, s. 14). 16

17 1.6 Dokumentace podle ISO Hodnota dokumentace Norma ISO 9000 definuje, že dokumentace v systému managementu kvality má za úkol informovat o souladu činností a zajistit jejich funkčnost (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 14). Obsah dokumentace přispívá a) k dosažení shody s požadavky zákazníka a ke zlepšování kvality, b) k poskytnutí odpovídajícího školení/výcviku, c) k opakovatelnosti a sledovatelnosti, d) k poskytnutí objektivních důkazů a e) k hodnocení efektivnosti a kontinuity vhodnosti systému managementu kvality. (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 14) Typy dokumentů používaných v systémech managementu kvality Obrázek 2 Typy dokumentů používaných v systémech managementu kvality Záznamy Záznamy jsou využívány jako důkazní materiál o shodě produktů a procesů. Slouží i jako podklad pro hodnocení a analýzy (Plášková, 2008, s. 53). Dále zde musí být záznamy, které dokazují schody s požadavky a efektivní fungování systému managementu kvality (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 18). 17

18 Příručka kvality Poskytuje informace o systému managementu kvality organizace, jak interně, tak i externě (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 15). Definuje oblast, kde se systém managementu kvality používá. Veškeré vyloučené oblasti musí být zdůvodněny. Příručka kvality dále musí obsahovat dokumentované postupy, které byly pro systém managementu kvality vytvořeny a musí zde být také popsáno, jaké je vzájemné působení mezi procesy tohoto systému (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 17). Celkově příručka kvality tvoří jakýsi dokumentační klíč k systému managementu kvality, protože umožňuje ucelený přehled o všech částech tohoto systému. Pomocí příručky kvality je pak systém srozumitelnější pro pracovníky, zákazníky či případně další zájemce, protože jim slouží jako průvodce (Plášková, 2008, s. 49). Plány kvality Jedná se o dokumenty, které popisují, jak se systém managementu kvality aplikuje na určitý produkt, projekt nebo smlouvu (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 15). Dále také, které postupy a zdroje se používají pro určitý produkt, projekt či případně smlouvu a která osoba plány kvality používá. Zahrnují také postupy týkající se procesů managementu kvality (eiso slovník, [online]). 15). Specifikace Jsou to dokumenty obsahující požadavky (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. Směrnice Dokumenty, obsahující doporučení a návrhy (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 15). Jak provádět činnosti a procesy Dokumenty popisující jakým způsobem provádět činnosti a procesy konzistentním způsobem. Patří sem dokumentované postupy, pracovní instrukce a výkresy (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 15). 18

19 Organizace má právo si sama stanovit rozsah požadované dokumentace. Typ média, který bude organizace k dokumentaci využívat, si taktéž může organizace sama vybrat. Ve většině případů je tento výběr omezován velikostí organizace, složitostí procesů a produktů, požadavky ze strany zákazníků a nakonec schopnostmi zaměstnanců tyto požadavky, které se týkají systému managementu kvality plnit (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 15). Dále je podle normy ISO 9001 dovoleno, že dokumentace může mít jakoukoli formu (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 17). Vytvoření dokumentace nemá být samoúčelné, ale má být činností, která přidává hodnotu. (Ústav pro technickou normalizaci, 2006, s. 14) Požadavky na dokumentaci Norma ISO 9001 stanovuje, že dokumentace musí obsahovat: a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality, b) příručku kvality, c) dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou a d) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů. (Ústav pro technickou normalizaci, 2009, s. 17) Řízení dokumentů podle ISO 9001 Řízení dokumentace zajišťuje udržování dokumentace v aktuálním stavu (eiso slovník, [online]). Jak již bylo zmíněno, záznamy může podnik vést v jakékoliv formě (např. v textové, grafické nebo audiovizuální) a na jakémkoliv typu média. Mezi záznamy patří i např. uložené fyzické vzorky. Nejčastěji jsou záznamy vedeny v listinné nebo elektronické formě. Pro vedení záznamů v elektronické formě musí organizace dodržovat další stanovené podmínky (Plášková, 2008, s. 54) Vedení záznamů v listinné formě podle ISO 9001 Všechny záznamy, které byly pořízeny v listinné formě, nesmí být převedeny do elektronické formy bez archivace listinného originálu. To se týká především dokumentů, jejichž obsah se používá jako důkazní prostředek u soudu. Záznamy by se měly vést 19

20 přehledně a měly by se průběžně aktualizovat. Dále je možné si určit přístupová práva k jednotlivým druhům záznamů a zabránit tak jejich možnému poškození či případné ztrátě. Záznamy vedené pro interní potřeby organizace se po skončení jejich životního cyklu řídí podle platné legislativy. Podle legislativy má organizace 3 možnosti. Může záznamy předat státnímu archivu nebo záznamy skartovat na základě rozhodnutí státního archivu a nebo nabídnout záznam zákazníkovi (podle smlouvy) (Plášková, 2008, s. 5455). Skartační řízení provádí archiv na základě skartačního návrhu k posouzení a výběru archiválií (Zákon 244/2010 sb., s. 4, [online]) Vedení záznamů v elektronické formě podle ISO 9001 Záznam vedený v elektronické podobě musí být zabezpečený v přiměřené míře. Záznamem v elektronické formě je pouze ten záznam, který je uložen jen pro čtení a současně zaznamenává jméno odpovědné osoby. Zde se také doporučuje stanovit přístupová práva. Záznam je přijatelně průkazný jen tehdy, kdy je možné určit jeho uživatele nebo tvůrce. Záznamy musí být zálohovány a jejich kopie uloženy na bezpečném místě (Plášková, 2008, s. 55). ISO 9001 nijak neomezuje přístup k záznamům. Nastavení uživatelského přístupu je rozhodnutím organizace. 1.7 Dokumentová komunikace Dokumentová komunikace zahrnuje všechny libovolné akty a procesy sociální komunikace realizované prostřednictvím dokumentů. Všechny prvky komunikačního spojení mají vliv na typ dokumentu (Sedláčková, Marvanová, 2007, s. 9). Dokumentová komunikace je podstatnou součástí komunikace. Vzhledem k nedokonalosti lidské paměti bylo nutné přizpůsobit dokumenty tak, aby byla možnost je zafixovat a uchovávat. Dokumenty mají tedy za úkol zaznamenat, uchovat informace po nějakou dobu a také je přenést v prostoru (Sedláčková, s. 2, [online]). 20

21 2 Metodiky V této kapitole popíšu všechny činnosti, které byly potřebné vykonat, abych získala co nejvíce potřebného materiálu pro praktickou část. Většinu informací o fungování společnosti, jsem získala při průběhu praxe. Ve společnosti jsem vypomáhala s administrativou a mohla jsem tak pozorovat chod společnosti z blízka. Pro splnění praktické části bylo nutné si opatřit co nejvíce materiálů k ISO Jako první jsem si vypůjčila od společnosti normu ISO 9000, která obsahuje základní principy a slovník a normu 9001, která stanovuje požadavky, které musí společnost plnit. Na základě prostudování obou norem (zejména normy ISO 9001) jsem sestavila otázky na rozhovor. Otázky jsem musela upravit jednak z hlediska formulace, aby byly srozumitelné a ne moc složité nebo zdlouhavé, ale také aby odpovědi přinesly relevantní informace. Rozhovor byl možný jen se třemi pracovníky, protože vzhledem k velikosti firmy se o náležitosti týkající se ISO starají pouze oni. Jelikož ve společnosti bylo možné rozhovor udělat pouze se třemi pracovníky, musely se otázky přizpůsobit každému z nich. Jednalo se především o otázky, které zjišťovaly stav společnosti před zavedením ISO a které mi mohli zodpovědět pouze dva pracovníci. Třetí pracovník, zaměstnaný ve firmě 3 roky, nebyl obeznámen se stavem před zavedením ISO. Nicméně byl schopen poskytnout informace týkající se dopadu uplatňování ISO na jeho práci. Dalším problémem bylo, že ve firmě se o ISO stará jen jeden pracovník, takže otázky týkající se především dokumentace mohl zodpovědět pouze jeden zaměstnanec. Z důvodu, že otázky na rozhovor byly ke zjištění některých informací klíčové, konzultovala jsem jejich konečnou podobu s vedoucím a oponentem mé bakalářské práce a také s odborníkem na sociální a verbální komunikaci Mgr. Ludmilou Fonferovou. Jako další podklad pro praktickou část tvořily dokumentované postupy prezentované v listinné formě. Z těch bylo možné zjistit, jak ve firmě probíhají hlavní činnosti týkající se dokumentů (např. příjem, evidence, podepisování, ukládání apod.). Další důležité podklady jsem získala na účetním oddělení. Do rukou se mi tak dostaly výkazy zisků a ztrát, které jsem použila pro další potřebné analýzy. Také jsem zde 21

22 mohla zjistit veškeré náklady, které se týkají normy ISO Jednalo se zejména o náklady před získáním certifikátu a o náklady na tzv. recertifikaci. Jako další věc, bylo nutné získání kopie adresáře s formuláři pro ISO 9001, abych zjistila jeho strukturu a mohla si podrobně prozkoumat jednotlivé formuláře a navrhnout tak jejich lepší využití, než bylo doposud. 3 Představení společnosti Interact, a. s. Interact, a. s. je firma působící na poli leasingových a v minulosti i bezpečnostních služeb. Její sídlo je v Praze, působí po celé ČR a v menší míře také v zahraničí. Předmětem podnikání je poskytování komplexních služeb pro leasingové společnosti. 3.1 Historie společnosti Přímým předchůdcem společnosti byla firma ExCon Praha, s. r. o. (Externe Controlling Services), založená v roce 1993, která společně s partnerskou firmou z Německa začala vyvíjet činnost na úseku vymáhání pohledávek. Od roku 1996 začala společnost působit pod jménem Interact, když odkoupila podíl německého partnera a transformovala se na akciovou společnost. Společnost byla založena se základním kapitálem Kč a s akciemi na majitele, přičemž hodnota jedné akcie byla Kč. Tyto údaje jsou platné dodnes. Nejvýznamnějším klientem je společnost ŠkoFIN, s. r. o. jejíž zakázky mají od počátku největší podíl na obratu společnosti Interact, a. s. Dalším významným klientem je společnost ČSOB Leasing a. s. Uzavření smlouvy v roce 2001 předcházela náročná jednání, která ovšem vyústila v dlouhodobou spolupráci a samozřejmě ve značný podíl na počtu poskytnutých zakázek. Mezi další klienty patří např. Summit Leasing CZ s. r. o., MercedesBenz Financial Services Bohemia s. r. o., IKB Leasing ČR s. r. o. a Toyota Financial Services Czech s. r. o. Společnost Interact, a.s. ve své základní činnosti provádí zajištění pohledávek z leasingových, úvěrových a dalších obchodních smluv, v případě leasingu automobilů 22

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací Records Management Úvod do problematiky správy dokumentů a informací 10. 9. 2014 Základní pojmy (1) Records Management Proces nebo obor zaměřený na správu klíčových dokumentů organizace v průběhu celého

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Provádění opatření k nápravě

Provádění opatření k nápravě Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění opatření k nápravě Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Harmonogram další práce zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Zázemí 1. Získat podporu vedení MČ a oprávnění

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více