Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

2 Marketing

3 Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity firmy Marketing je činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytování hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z toho má užitek nejenom organizace, ale také její klíčové zájmové skupiny.

4 Důvody pro řešení oblasti marketingu V současných tržních podmínkách firma nemá automaticky zabezpečen odbyt svých produktů Zákazníka je třeba získat připravit nabídku (produkt, cenu, způsob komunikace) Přinést zákazníkovi očekávaný užitek (uspokojení jeho potřeb a přání) Dříve než firma začne vyrábět a prodávat je nutno zjistit jestli o produkt bude zájem průzkum trhu, marketingový mix, marketingová strategie, marketingový plán Marketing má firmě pomoct snížit riziko podnikání riziko neúspěchu na trhu.

5 Účely marketingu Poznávat trhy vs. Ovlivňovat trhy Postavení marketingu ve firmě Rovnocennost s ostatními procesy ve firmě Dočasně větší význam problém pomalého růstu nedostatek poptávky Rozhodující a určující činnost firmy bez zákazníka by nemohla existovat žádná firma

6 Šest koncepcí marketingu 1/2 Výrobní orientace produkty jsou maximálně dostupné za přiměřené ceny Poptávka značně převyšuje nabídku (nenasycený trh) Žádné vlastní prodejní úsilí Výrobková orientace Zákazník preferuje produkty s vyšší kvalitou, výkonností, lepším vyhotovením Produkt si najde sám cestu k zákazníkovi Marketing zaměřen na zdokonalování produktu Prodejní orientace Zákazníci nenakupují bez intenzivního prodejního úsilí Důvod nasycený trh nutný aktivní přístup k prodeji Využití intenzivní distribuce, propagace a prostředky podpory prodeje

7 Šest koncepcí marketingu 2/2 Tržně marketingově orientovaný Přesná definice trhu Společenský marketing Sociální orientace, cíle firmy, požadavky zákazníků, a také zájmy společnosti Holistické orientace Vztahový marketing vzájemně výhodné vztahy s klíčovými partnery (zákazníky, dodavateli, zprostředkovateli) Integrovaný marketing koordinace všech složek a aktivity poskytujících hodnoty zákazníkovi Interní marketing nejen marketingové oddělení, ale každý zaměstnanec firmy Společensky odpovědný marketing společenské, etické,m ekologické, či bezpečnostní zájmy

8 Marketingová prostředí Mikroprostředí Interní mikroprostředí Externí marketingové mikroprostředí Zákazníci, firemní trh, konkurenti, dodavatelé, zprostředkovatelé, veřejnost Oproti makroprostředí je firma může ovlivnit (změnou dodavatele, reklamou na zákazníky) Makroprostředí Demografické lidé (jednotlivci), domácnosti, počet obyvatel, geografické rozmístění, hustota, věková struktura, rasová, náboženská struktura Společenské kulturní a společenské tradice, normy, postoje Ekonomické vývoj běžných příjmů, inflace, nezaměstnanost, ceny, úspory, půjčky, zadluženost ovlivňují kupní sílu zákazníků Technologické vývoj technologických změn, rozsah inovačních příležitostí, výdaje na výzkum a vývoj, technologické předpisy Přírodní klimatické podmínky, nerostné bohatství dostupnost a cenové relace firemních vstupů Politické a právní zákony, legislativní opatření, činnost státních organizací, politických stran, nevládních organizací, korupce ovlivňující a omezující činnost firem i jednotlivců

9 Zdroje informací Interní údaje firem Výše nákladů a výdajů na výrobu, propagaci, prodej Obchodní oddělení, údaje o objednávkách, platební schopnost odběratelů (rychlá dostupnost, ale neúplnost) Marketingové zpravodajství Od obchodních partnerů, zaměstnanců Literatura, tisk, výroční zprávy firem Především získávání informací o konkurenci Výroční zprávy, tisk veletrhy výstavy, nákup konkurenčních produktů Nečisté způsoby informace získané od bývalých či současných zaměstnanců, obchodních partnerů Marketingový výzkum Formulování problému a cíle výzkumu Získávání informací Zpracování a interpretace informací

10 Získávání informací Primární informace Pozorování zvyklosti, chování, postoje, pocity, motivy, Experiment prodej modelového vzorku Dotazování osobním rozhovorem, telefonicky nebo písemně poštou, elektronické dotazníky Sekundární informace Interní zdroje Aktivity konkurence, nové výrobky, možnosti vylepšení, kvalita výrobků, rozložení zákazníků Účetní závěrky, předešlé průzkumy, informace z ostatních funkčních oblastí firmy Externí zdroje Publikace orgánů státní správy, obchodní průmyslové asociace, Komerční zdorje, periodika, publikace, knihy

11 Typy dotazování Forma dotazování Osobní rozhovor Písemně Telefonicky Výhody Přímý kontakt, tj. možnost vysvětlení, doplnit otázkou Množství získaných informací Nízké náklady na respondenta Objektivnější odpovědi při zachování anonymity Rychlost získávání informací Přímý kontakt Vyšší stupeň návratnosti Nevýhody Vysoké náklady na respondenta Vliv aktéra na respondenta Nízká návratnost Zdlouhavost Riziko vlivu třetích osob Možnost kladení jen jednoduchých otázek Není zachována anonymita respondenta riziko zkreslování odpovědí Nekomunikativnost Dotazníky dělíme na uzavřené (předem dané varianty odpovědi) nebo otevřené (s formulací vlastní dopovědi)

12 Marketing - Realizace

13 Realizační stránka marketingu Výběr cílového trhu Na koho se máme zaměřit? Určení tržní pozice Jakou pozici chceme dosáhnout v podvědomí zákazníka ve srovnání s konkurencí? Rozhodnutí o marketingovém mixu Jak dosáhneme zvolenou pozici na cílovém trhu?

14 Marketingové programy a segmentace trhu Jsou kombinací vlastností a kvality produktu, jeho ceny, způsobu distribuce a propagace. Segmentace spotřebitelského trhu (zákazník, domácnost): Geografická (oblast, okres, město, stát) Demografická (věk, pohlaví, příjem, velikost rodiny, povolání) Socioekonomická (vzdělání, zaměstnání, příjem) Psychografická (zájmy, hodnoty, osobnost, životní styl) Chování spotřebitele (očekávaný zisk, stupeň používání, postoj k značce) Segmentace trhu firem Demografická (velikost firmy, odvětví, rozmístění) Kritéria provozu (technologie, schopnosti zákazníka) Nákupní přístupy (organizace nákupu, existující vztahy, nákupní kritéria, platební disciplína) Osobní charakteristiky rozhodovatelů (věrnost, postoj k riziku)

15 Určení tržní pozice (Positioning) Stanovení pozice produktu (značky) je vyjádření pozice na konkurenčním trhu. Cílem je dosáhnout specifické vnímání produktu zákazníky a tím se odlišit od konkurence. 1. Identifikace možnosti konkurenčních výhod produktu firmy jako základu pro budování pozice 2. Výběr optimální konkurenční výhody, důležité pro spotřebitele, je v souladu s marketingovým posláním firmy, přičemž konkurence tímto nedisponuje 3. Uplatnění efektivního způsobu komunikace a propagace této výhody

16 Marketingový mix Zvolená tržní pozice pro zvolený produkt a trh 4P-7P 1. Produkt (Product) 2. Cena (Price) 3. Distribuce (Place) 4. Propagace (Promotion) 5. Lidské zdroje (People) 6. Politicko-společenské rozhodnutí (Politics) 7. Veřejné mínění (Public option) 4C 4A (Coca-Cola) 1. Zákazník (Customer) 1. Povědomí (Awareness) 2. Náklady na zákazníka (Cost) 2. Místní dostupnost (Availability) 3. Pohodlná dostupnost (Convenience) 3. Cenová dostupnost (Affordability) 4. Komunikace (Communications) 4. Přijatelnost (Acceptability)

17 Produktový mix

18 Tvorba produktu Jádro produktu Výrobek, produkt, služba Vlastní produkt Kvalita Značka Design Obal Varianty Rozšíření produktu Záruka Instalace Podmínky dodání Úvěr Doplňkové služby

19 Tvorba produktu obsah Jádro produktu představuje základní užitek pro zákazníka, kvůli čemu si jej obstarává = marketing objevuje co je pro zákazníka prospěšné a užitečné Vlastní produkt Kvalita způsobilost produktu plnit svoji funkci = životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, výkonnost, bezpečnost, ovladatelnost dle cílového trhu Varianty produktu základní model, modely s vyšší úrovní, jiné provedení, vlastnosti, dodatečné vybavení Design význam v konkurenčním boji, reprezentuje ztvárnění produktu pro upoutání pozornosti a zlepšení základních vlastností (ergonomie) Obal nemusí být součástí každého produktu, v první řadě funkce ochranná a manipulační, informační, propagační a rozlišovací Značka vliv na strategické rozhodnutí při tvorbě produktu, jde o označení produktu s cílem odlišit produkty od konkurenční nabídky, produkt v povědomí spotřebitele zhodnocuje (jde o jméno, název, grafický symbol, barva nebo barevná kombinace) Rozšířený produkt rozšířené faktory nehmatatelné povahy = dodatečný užitek vyšší úroveň v porovnání s konkurencí může ovlivnit kupní rozhodnutí zákazníka Záruky, úvěry, platební podmínky Pomoc při instalaci, pomoc údržba, technická podpora, poradenství

20 Produktový mix / Produktová strategie a Životní cyklus produktu Dimenze Šíře Délka Hloubka Příbuznost Vymezení Počet rozdílných produktových řad v nabídce firmy Celkový počet druhů produktů v produktovém mixu firmy Množství nabízených variant z každého druhu produktu v produktové řadě Podobnost jednotlivých produktových řad firmy Produktová strategie Nové produktové řady rozšířením produktového mixu Prodlužování - produktových řad Prohlubování výroba více variant jednotlivých produktů Příbuznost mezi produktovými řadami, záleží na tom zda chceme budovat jednotnou nebo diferenciovanou image

21 Životní cyklus produktu Fáze Objem prodej e Náklad y Hosp. výsled. Konkur ence Cíle v oblasti marketingu Zavedení Nízký Vysoké Záporný Slabá Vytváření povědomí o produktu Nákladový typ ceny Reklama a silná podpora prodeje Výběrová distribuce Růst Zralost a nasyceno st Rychlý růst Průměr né Vrchol Nízké Vysoký Stabiliz ovaná Růst Roste Získání maximálního tržního podílu Nabídka produktových modifikací Průnikové ceny Částečné snížení propagace Intenzivní distribuce Maximální zisk a udržení tržního podílu Obměna značek a modelů produktů Konkurenční typ ceny Budování intenzivnější distribuce Propagace s důrazem na rozdíl značek a růst podpory prodeje Útlum Pokles Nízké Pokles Klesá Snižování výdajů a postupné stahování značky/produktu Vyřazení slabých produktů Snížení ceny Vyřazení neziskových odbytových míst

22 Cena Cena vyjadřuje peněžní vyjádření hodnoty produktu. Cenu lze definovat jako množství peněž, které je zákazník ochoten za zboží utratit, při současném akceptování ceny výrobcem/prodejcem. Proces stanovení ceny produktu: Definovat cíle cenové politiky, úzce související s firemními cíli Určení spodní hranice ceny (zjistit náklady) Určit horní hranici ceny (zjišťování poptávky) Znát ceny konkurence Zvolit metodiku pro stanovení ceny Rozhodnout o výši ceny s níž bude produkt uveden na trh Základní faktory ovlivňující tvorbu cen Firemní cíle a cíle cenové politiky Náklady Poptávky Konkurence Ostatní proměnné marketingového mixu Fáze životního cyklu produktu Právní a regulační opatření

23 Cenová politika Orientace na přežití stanovení ceny, která neobsahuje zisk, cena je nižší než úroveň nákladů Odolávání velkému počtu konkurentů Změně preferencí zákazníků Disponuje přebytkem zásob produktů lze uplatňovat pouze krátce Orientace na maximalizaci zisku vycházíme z odhadu poptávky a cena je stanovena tak aby přinesla maximální zisk Orientace na co největší podíl na trhu předpoklad je, že firma s největším podílem na trhu bude mít nejmenší náklady, dojde k dlouhodobému navýšení zisku Stanovení ceny je založeno na rozboru konkurenčních cen V porovnání s konkurencí jsou ceny průměrné až podprůměrné Všeobecný přístup stanovení ceny založený na nákladech, poptávce, konkurenci

24 Stanovení ceny na základě nákladů Viz předchozí prezentace.

25 Stanovení ceny na základě poptávky Jde o hodnotu produktu vnímanou zákazníkem Metoda přímého hodnocení přímého cenového porovnání zákazníci sami stanoví cenu produktu, kterou považují za přiměřenou Metoda přímého porovnávání vnímaných hodnot pomocí bodové metody. Cena se stanoví poměrově k počtu bodů přidělených jednotlivým výrobků Metoda vážená respondenti hodnotí produkt ne jako celek, ale jako součet jeho dílčích vlastností (životnost, design, výkon). Zároveň je definován význam těchto vlastností Hodnotíme velikost a charakter poptávky, citlivost poptávky na změnu ceny, ukazatele cenové elasticity poptávky

26 Stanovení ceny na základě cen konkurence Cena je stanovena nad úrovni rozhodující konkurence Pokud se dá předpokládat, že se vyšší ceně přizpůsobí i konkurence Jedinečný produkt s unikátními vlastnostmi Značka produktu má dobrou image a účinnou podporu prodeje Je-li trh nenasycen Při nesplnění podmínek trh cenu nemusí akceptovat a hrozí ztráta důvěry zákazníků Cena stanovena pod úrovní rozhodující konkurence Získání většího podílu na trhu Proniknout do distribuční sítě Odradit potenciální konkurenci Snížit zásoby a zabezpečit potřebnou úroveň likvidity Může vyvolat zvýšení poptávky a růst tržeb Může vyvolat cenovou válku při snížení cen konkurence Může vzbudit nedůvěru ke kvalitě produktu Cena stanovena na úrovni rozhodující konkurence Když je trh relativně nasycen Když je na trhu silná konkurence a jde převážně o homogenní výrobky Když existuje dostatečné množství substitutů Vhodné je převzít cenu leadera na trhu

27 Obchodní podmínky Mají spolu s cenou vliv na nákup a jsou součástí kupní smlouvy Rabaty Množstevní rabaty Funkční rabaty (skladování, péče o zákazníka, distribuce) Časově podmíněné rabaty Věrnostní rabaty Dodací podmínky Rozsah (objem) dodávky Termín dodávky Způsob a místo doručení dodávky Úhrada přepravních nákladů a pojištění dodávky Právo na výměnu dodaného zboží Platební podmínky Lhůty splatnosti Skonto srážka při platbě v hotovosti, nebo ve lhůtě k tomu určené Úroky při prodlení v platbě Úvěry dodavatelský úvěr, jiné formy financování (factoring odkup pohledávek, leasing)

28 Distribuce Přesun výrobku z místa jeho vzniku výroby (od výrobce) na místo jeho prodeje (k zákazníkovi) Na požadovaném místě V požadovaném čase V požadovaném množství a kvalitě Distribuční politika = distribuční cesta Volba mezi přímým a nepřímým prodejem, nebo jejich kombinací Určení prodejních úrovní (počet článků distribuční cesty) Určení počtu a typu (forem) zprostředkovatelů Marketingoví zprostředkovatelé Obchodní zprostředkovatelé Obchodní zástupci Maloobchodní a velkoobchodní jednotky Podpůrné organizace Reklamní a konzultační agentury propagace, poradenství Přepravní a skladovací společnosti přeprava, skladování Banky a pojišťovny úvěry nebo pojištění

29 Přímý prodej Pro produkty vyráběné na zakázku, se specifickým servisem. Také jde o produkty které se prodávají jednomu nebo malému množství odběratelů. Prodej ve vlastních prodejních prostorách přímý kontakt výrobce se spotřebitelem zkrácení času na přepravu, šetří čas i náklady Nedostatečné pokrytí trhu Nárůst fixních nákladů vlastní prodejní personál Prodej prostřednictvím vlastních prodejních automatů Pro impulzivně nakupované zboží nápoje sladkosti, noviny Šetří náklady na pracovní sílu a rozsáhlou prodejní síť Nepřetržitý provoz Nevýhody jsou poruchovost, nemožnost vrácení zboží Přímý prodej bez prodejních prostor nákup, poštou, telefonicky, elektronicky, na základě nabídky z katalogu, televize Elektronický prodej Oslovení rozsáhlého trhu, bez skladových zásob Nevýhoda, zákazník se nemůže přesvědčit o kvalitě produktu Není vhodný pro všechny druhy zboží

30 Nepřímý prodej Prodejce Zprostředkovatel Velkoobchod Maloobchod Zákazník Jednoúrovňová distribuční cesta Pro produkty s kratší dobou trvanlivosti Není kontakt se zákazníkem Závislost na zprostředkovateli Dvouúrovňová distribuční cesta Velkoobchodní, maloobchodní síť Pro produkty prodávané v velkých sériích, standardizované, poměrně levné Rozptýlená poptávka, nenáročný servis Přepravní náklady jsou vzhledem k ceně produktu vysoké Tříúrovňová distribuční cesta Předsunutí prodejního agenta před dodávku do velkoobchodu Zajištění velkosériových kontraktů, prodej drahých komodit, zahraniční obchod

31 Typy zprostředkovatelů a distribuce Maloobchodní prodej Standardní prodejny Specializované prodejny Prodejny s prodlouženým provozem Obchodní domy Minimarkety, mikromarkety, markety, supermarkety Hypermarkety Prodejní sklady Velkoobchodní prodej Velkoobchodní zprostředkovatelé Brokeři a agenti Prodejní pobočky Distribuční strategie firmy Intenzivní distribuce Výhradní (exkluzivní) ditribuce Selektivní distribuce

32 Marketingová komunikace Nejviditelnější část marketingu jde o systém metod a prostředků jimiž firma ovlivňuje nákupní chování zákazníků. Komunikační cíle: Prodejní (ekonomické) cíle Komunikační (mimoekonomomické) cíle Informační o existenci produktu, značky, vlastnostech, kvalitě a způsobu užití Emocionální vytvářet u spotřebitelů pozitivní postoj a preference k danému produktu či službě Komunikační mix Reklama Nástroje komunikačního mixu Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing

33 Reklama Výrazná u firem působících na spotřebitelském trhu Reklama je placená neosobní forma komunikace prostřednictvím různých médií Vytváření povědomí o produktu, značce s cílem vyvolat pozitivní rozhodnutí, nákup cílové skupiny zákazníků Šíření reklamy: Masmédia (TV, rozhlas, tisk, Internet) Vnější reklama (billboardy, plakáty, apod.) Letáky, reklamní nápisy, loga, LCD panely Reklama je nejvýhodnější tam, kde je nutné rychle oslovit širokou skupinu spotřebitelů. Jde o jednosměrnou komunikaci, čímž klesá její naléhavost a přesvědčivost

34 Podpora prodeje Formy podpory prodeje orientované na konečného spotřebitele: Bonusy Snížení ceny produktu, Dlouhodobé nebo opakované snížení může poškodit hodnotu produktu nebo značky, mohou tedy působit kontraproduktivně Relativní cenové zvýhodnění většího odběru Kupónový prodej Kupóny distribuuje výrobcem, ty jsou uplatněny v prodejně zákazníkem, výrobce pak uhradí náklady prodejce Spotřebitelské odměny Drobné dárky k produktu, nebo produkty za zvýhodněnou cenu při koupi s jiným Věrnostní programy Posílit věrnost ke značce, prodejci, produktu Nástroje obchodní podpory prodeje Slevy z katalogových cen Prodejní soutěže pro obchodní partnery Příplatky za reklamu, umístění plakátu v prodejně, vybavení prodejního místa Bezplatná nabídka některého zboží Dárkové propagační předměty nebo školení prodejního personálu Prodejní personál Navázání a podpora existujících prodejních vztahů, představení a způsob použití nových produktů

35 Osobní prodej Dialog mezi nabízejícím a kupujícím Považuje se za nejefektivnější formu komunikace Výrazné psychologické působení na zákazníka Lze sledovat reakce zákazníka a přizpůsobovat se jim Jde o finančně nejnáročnější komunikaci Typy osobního prodeje Obchodní setkání Veletrhy, výstavy Poradenství při prodeji Neformální setkání Význam osobního prodeje Získávání informací o trhu možnosti odbytu, konkurenční ceny Logistické funkce distribuce, skladování Osobnost prodejce Správný výběr vlastnosti: pozitivní přístup, sebevědomí, osobní motivace a cíle, schopnost vžít se do pozice zákazníka, perfektní znalost, produktu, trhu, firmy Pravidelné školení o produktech s tréninkem komunikačních a prodejních dovedností Vhodná motivace a kontrola prodejců

36 Úkoly osobního prodeje Fáze komunikačního procesu se spotřebitelem Informovanost Postoj, preference, přesvědčení Nákup, opakovaný nákup Úkoly osobního prodeje První kontakt se zákazníkem Identifikace odhad potřeb zákazníka Kvalita Cena Platební a dodací podmínky Servis, záruka, reklamace Prezentace produktu Diskuse reakce na dotazy zákazníka Pomoc při hodnocení produktu zákazníkem Získávání důvěry a přesvědčení zákazníka Uzavření kontraktu prodeje Ponákupní aktivity prodejce Péče o zákazníka Budování vztahu se zákazníkem

37 Vztahy s veřejností (Public Relations) Směřuje k vytváření firemního image Vztah nejen ke spotřebiteli ale i zaměstnancům firmy Od firmy se očekává společensky odpovědné chování šetrný vztah k životnímu prostředí Chápání sociálních záležitostí zaměstnanců Podpora komunální politiky Podpora charitativních zařízení Informovanost o technologických procesech ve firmě Úloha public relations zvýšení image a obratu firmy Finanční podpora veřejných záležitostí (charitativní dary, sponzoring) Pravidelné poskytování informací veřejnosti (tiskové konference, výroční zprávy) Komunikace s médii Vydávání podnikových časopisů Příznivé vztahy firmy z veřejností Získání státních zakázek Výhodné úvěry

38 Přímý marketing Kanály v oblasti komunikace pošta, zásilka, telefon, fax, , diskusní fórum, chat Vedení oboustranného dialogu Získávání informací o zákaznících, přímé reakce zákazníků, jejich postoj a názor k produktu, značce Využitelnost zejména v oblasti elektronického obchodu Nevýhody mohou být nekvalitní databáze cílových zákazníků Nedůvěra k prezentaci touto formou internet, zásilkové katalogy atd. Cílem je kombinovat více nástrojů marketingové komunikace, charakter trhu,m produktu, ceny, studium životního cyklu produktu, komunikační cíle a disponibilní prostředky

39 Aplikace marketingu

40 Přínos a problém s využitím marketingu Problémy Nedostatek personálních nebo finančních zdrojů Nedostatek času každodenní řešení provozních problémů = není čas na dlouhodobé plánování Nedostatek zkušeností z plánováním Nedostatečná otevřenost, neochota zaškolení zaměstnanců (obava ze ztráty know-how)

41 Marketingový plán a jeho využití Identifikace silných a slabých stránek firmy, zdroje konkurenčních rizik, eliminace rizika Ověření správnosti vstupu do podnikání Dle rozsahu vnese řád do činnosti s ohledem na dnešek i budoucnost Ujasňuje představu jak bude firma podnikat dnes i v budoucnu Slouží jako nástroj řízení firmy k dosažení cílů Výkres nebo mapa podle niž se orientujeme Při dodržování schopnost odhalení problémů a reakce na ně Zaměstnanci by měli vědět co a jakým způsobem chce firma dosáhnout Slouží jako podklad pro získání cizího kapitálu

42 Obecný model marketingového plánování Komplexní analýza marketingového prostředí firmy Formulování marketingových cílů Formulování marketingové strategie Formulování marketingového programu Stanovení rozpočtu na marketingový plán Detailní plán jednotlivých aktivit Určení odpovědnosti a kontrolní výstupy za dílčí etapy Marketingová strategie v malé firmě Strategie koncentrace na vybraný tržní segment Strategie diferenciace (především konkurence kvalitou) odlišit se Strategie diverzifikace rozdělit aktivity do různých segmentů Strategie kooperace pro slabé firmy

43 Průzkum trhu v malé firmě Základní otázky marketingového průzkumu Co vyrábět, resp. Jaké služby nabízet? Kolik vyrábět, v jaké kvalitě, sortimentu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska? Na jaké trhy tržní segmenty se zaměřit (komu a kde prodávat)? Za jaké ceny a jakými odbytovými cestami prodávat? Kdo jsou rozhodující konkurenti a jaká je jejich charakteristika? Základní faktory pro etapu realizace pomocí externí agentury Zdroje zpracování, přístup k informacím, statistiky Objektivnost zda lze zaručit objektivnost výsledků Cena zda je levnější firemní nebo agenturní průzkum Zkušenosti agentury mají zavedený určitý systém průzkumu Důvěrnost při agenturním průzkumu možnost rozptýlení informací Konflikt zájmů klientem agentury mohou být i naši konkurenti Hodnocení agentury členství v profesních orgánech, pověst agentury, zkušenosti s agenturou a jejími výsledky, konflikt zájmů

44 Soutěže pro reklamní kampaně - Effectiveness (efektivnost) Marketingová situace a cíle Cíle kampaně Cílová skupina Komunikační strategie Kreativní strategie Mediální strategie Výsledky kampaně - FLE media awards Asociace komunikačních agentur

45 Cena a obsah reklamní kampaně MAFRA GOLD Partner 3x Komerční sdělení 3x Přednostní výpis na klíčová slova 15x GPS na klíčová slova/sekce 14x tisková inzerce v regionální MF Dnes, IMP/zobrazení HYPERTEXT regionální: 3x IMP/měsic ,- Kč/rok

46 Děkuju za pozornost

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz

marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz Prezentace k přednášce konané dne 30. 10. 2013 v rámci projektu Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi. marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

34 SPORTOVNÍ AKCE FINANCOVÁNÍ

34 SPORTOVNÍ AKCE FINANCOVÁNÍ 34 SPORTOVNÍ AKCE FINANCOVÁNÍ Tato kapitola řeší, jak bude sportovní akce financována, jestli bude zisková, kde vezmeme počáteční kapitál a co je třeba zajistit, abychom neskončili ve ztrátě. Hledání kapitálu

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

marketingu - pokračov

marketingu - pokračov Základní nástroje marketingu - pokračov ování Promotion Zahrnuje nástroje n pro propagaci a stimulování prodeje Používá tyto nástroje: n reklamu podporu prodeje Public relations prodejní personál přímý

Více

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013 ANALYZOVAT...cestu z drobečků Konference BISNODE 11. října 2013 Jak rozpoznat výzvy i příležitosti na trhu s cílem maximalizace výsledků? Co je dobré vědět o zákazníkovi, proč a jak to lze zjistit? Strana

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L EBC*L STUPEŇ B Katalog vzdělávacích cílů KVC B - verze 2008-01 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Telefon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ Vnitřní blízké a vzdálené okolí Mikroprostředí DODAVATELÉ VEŘEJNOST KONKURENCE FIRMA ZÁKAZNÍCI MARKETINGOVÍ ZPROTŘEDKOVATELÉ DODAVATELÉ Jsou obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy marketingu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Více

13) Marketing Podstata marketingu: Vývojová stádia marketingu Výrobní koncepce (nejstarší) Výrobková koncepce Prodejní koncepce

13) Marketing Podstata marketingu: Vývojová stádia marketingu Výrobní koncepce (nejstarší) Výrobková koncepce Prodejní koncepce 13) Marketing Podstata marketingu, vývojová stádia, marketingový informační systém, marketingové prostředí, marketingový mix produkt (úrovně produktu, životní cyklus), cena (metody stanovení ceny, cenové

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více