Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

2 Marketing

3 Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity firmy Marketing je činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytování hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z toho má užitek nejenom organizace, ale také její klíčové zájmové skupiny.

4 Důvody pro řešení oblasti marketingu V současných tržních podmínkách firma nemá automaticky zabezpečen odbyt svých produktů Zákazníka je třeba získat připravit nabídku (produkt, cenu, způsob komunikace) Přinést zákazníkovi očekávaný užitek (uspokojení jeho potřeb a přání) Dříve než firma začne vyrábět a prodávat je nutno zjistit jestli o produkt bude zájem průzkum trhu, marketingový mix, marketingová strategie, marketingový plán Marketing má firmě pomoct snížit riziko podnikání riziko neúspěchu na trhu.

5 Účely marketingu Poznávat trhy vs. Ovlivňovat trhy Postavení marketingu ve firmě Rovnocennost s ostatními procesy ve firmě Dočasně větší význam problém pomalého růstu nedostatek poptávky Rozhodující a určující činnost firmy bez zákazníka by nemohla existovat žádná firma

6 Šest koncepcí marketingu 1/2 Výrobní orientace produkty jsou maximálně dostupné za přiměřené ceny Poptávka značně převyšuje nabídku (nenasycený trh) Žádné vlastní prodejní úsilí Výrobková orientace Zákazník preferuje produkty s vyšší kvalitou, výkonností, lepším vyhotovením Produkt si najde sám cestu k zákazníkovi Marketing zaměřen na zdokonalování produktu Prodejní orientace Zákazníci nenakupují bez intenzivního prodejního úsilí Důvod nasycený trh nutný aktivní přístup k prodeji Využití intenzivní distribuce, propagace a prostředky podpory prodeje

7 Šest koncepcí marketingu 2/2 Tržně marketingově orientovaný Přesná definice trhu Společenský marketing Sociální orientace, cíle firmy, požadavky zákazníků, a také zájmy společnosti Holistické orientace Vztahový marketing vzájemně výhodné vztahy s klíčovými partnery (zákazníky, dodavateli, zprostředkovateli) Integrovaný marketing koordinace všech složek a aktivity poskytujících hodnoty zákazníkovi Interní marketing nejen marketingové oddělení, ale každý zaměstnanec firmy Společensky odpovědný marketing společenské, etické,m ekologické, či bezpečnostní zájmy

8 Marketingová prostředí Mikroprostředí Interní mikroprostředí Externí marketingové mikroprostředí Zákazníci, firemní trh, konkurenti, dodavatelé, zprostředkovatelé, veřejnost Oproti makroprostředí je firma může ovlivnit (změnou dodavatele, reklamou na zákazníky) Makroprostředí Demografické lidé (jednotlivci), domácnosti, počet obyvatel, geografické rozmístění, hustota, věková struktura, rasová, náboženská struktura Společenské kulturní a společenské tradice, normy, postoje Ekonomické vývoj běžných příjmů, inflace, nezaměstnanost, ceny, úspory, půjčky, zadluženost ovlivňují kupní sílu zákazníků Technologické vývoj technologických změn, rozsah inovačních příležitostí, výdaje na výzkum a vývoj, technologické předpisy Přírodní klimatické podmínky, nerostné bohatství dostupnost a cenové relace firemních vstupů Politické a právní zákony, legislativní opatření, činnost státních organizací, politických stran, nevládních organizací, korupce ovlivňující a omezující činnost firem i jednotlivců

9 Zdroje informací Interní údaje firem Výše nákladů a výdajů na výrobu, propagaci, prodej Obchodní oddělení, údaje o objednávkách, platební schopnost odběratelů (rychlá dostupnost, ale neúplnost) Marketingové zpravodajství Od obchodních partnerů, zaměstnanců Literatura, tisk, výroční zprávy firem Především získávání informací o konkurenci Výroční zprávy, tisk veletrhy výstavy, nákup konkurenčních produktů Nečisté způsoby informace získané od bývalých či současných zaměstnanců, obchodních partnerů Marketingový výzkum Formulování problému a cíle výzkumu Získávání informací Zpracování a interpretace informací

10 Získávání informací Primární informace Pozorování zvyklosti, chování, postoje, pocity, motivy, Experiment prodej modelového vzorku Dotazování osobním rozhovorem, telefonicky nebo písemně poštou, elektronické dotazníky Sekundární informace Interní zdroje Aktivity konkurence, nové výrobky, možnosti vylepšení, kvalita výrobků, rozložení zákazníků Účetní závěrky, předešlé průzkumy, informace z ostatních funkčních oblastí firmy Externí zdroje Publikace orgánů státní správy, obchodní průmyslové asociace, Komerční zdorje, periodika, publikace, knihy

11 Typy dotazování Forma dotazování Osobní rozhovor Písemně Telefonicky Výhody Přímý kontakt, tj. možnost vysvětlení, doplnit otázkou Množství získaných informací Nízké náklady na respondenta Objektivnější odpovědi při zachování anonymity Rychlost získávání informací Přímý kontakt Vyšší stupeň návratnosti Nevýhody Vysoké náklady na respondenta Vliv aktéra na respondenta Nízká návratnost Zdlouhavost Riziko vlivu třetích osob Možnost kladení jen jednoduchých otázek Není zachována anonymita respondenta riziko zkreslování odpovědí Nekomunikativnost Dotazníky dělíme na uzavřené (předem dané varianty odpovědi) nebo otevřené (s formulací vlastní dopovědi)

12 Marketing - Realizace

13 Realizační stránka marketingu Výběr cílového trhu Na koho se máme zaměřit? Určení tržní pozice Jakou pozici chceme dosáhnout v podvědomí zákazníka ve srovnání s konkurencí? Rozhodnutí o marketingovém mixu Jak dosáhneme zvolenou pozici na cílovém trhu?

14 Marketingové programy a segmentace trhu Jsou kombinací vlastností a kvality produktu, jeho ceny, způsobu distribuce a propagace. Segmentace spotřebitelského trhu (zákazník, domácnost): Geografická (oblast, okres, město, stát) Demografická (věk, pohlaví, příjem, velikost rodiny, povolání) Socioekonomická (vzdělání, zaměstnání, příjem) Psychografická (zájmy, hodnoty, osobnost, životní styl) Chování spotřebitele (očekávaný zisk, stupeň používání, postoj k značce) Segmentace trhu firem Demografická (velikost firmy, odvětví, rozmístění) Kritéria provozu (technologie, schopnosti zákazníka) Nákupní přístupy (organizace nákupu, existující vztahy, nákupní kritéria, platební disciplína) Osobní charakteristiky rozhodovatelů (věrnost, postoj k riziku)

15 Určení tržní pozice (Positioning) Stanovení pozice produktu (značky) je vyjádření pozice na konkurenčním trhu. Cílem je dosáhnout specifické vnímání produktu zákazníky a tím se odlišit od konkurence. 1. Identifikace možnosti konkurenčních výhod produktu firmy jako základu pro budování pozice 2. Výběr optimální konkurenční výhody, důležité pro spotřebitele, je v souladu s marketingovým posláním firmy, přičemž konkurence tímto nedisponuje 3. Uplatnění efektivního způsobu komunikace a propagace této výhody

16 Marketingový mix Zvolená tržní pozice pro zvolený produkt a trh 4P-7P 1. Produkt (Product) 2. Cena (Price) 3. Distribuce (Place) 4. Propagace (Promotion) 5. Lidské zdroje (People) 6. Politicko-společenské rozhodnutí (Politics) 7. Veřejné mínění (Public option) 4C 4A (Coca-Cola) 1. Zákazník (Customer) 1. Povědomí (Awareness) 2. Náklady na zákazníka (Cost) 2. Místní dostupnost (Availability) 3. Pohodlná dostupnost (Convenience) 3. Cenová dostupnost (Affordability) 4. Komunikace (Communications) 4. Přijatelnost (Acceptability)

17 Produktový mix

18 Tvorba produktu Jádro produktu Výrobek, produkt, služba Vlastní produkt Kvalita Značka Design Obal Varianty Rozšíření produktu Záruka Instalace Podmínky dodání Úvěr Doplňkové služby

19 Tvorba produktu obsah Jádro produktu představuje základní užitek pro zákazníka, kvůli čemu si jej obstarává = marketing objevuje co je pro zákazníka prospěšné a užitečné Vlastní produkt Kvalita způsobilost produktu plnit svoji funkci = životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, výkonnost, bezpečnost, ovladatelnost dle cílového trhu Varianty produktu základní model, modely s vyšší úrovní, jiné provedení, vlastnosti, dodatečné vybavení Design význam v konkurenčním boji, reprezentuje ztvárnění produktu pro upoutání pozornosti a zlepšení základních vlastností (ergonomie) Obal nemusí být součástí každého produktu, v první řadě funkce ochranná a manipulační, informační, propagační a rozlišovací Značka vliv na strategické rozhodnutí při tvorbě produktu, jde o označení produktu s cílem odlišit produkty od konkurenční nabídky, produkt v povědomí spotřebitele zhodnocuje (jde o jméno, název, grafický symbol, barva nebo barevná kombinace) Rozšířený produkt rozšířené faktory nehmatatelné povahy = dodatečný užitek vyšší úroveň v porovnání s konkurencí může ovlivnit kupní rozhodnutí zákazníka Záruky, úvěry, platební podmínky Pomoc při instalaci, pomoc údržba, technická podpora, poradenství

20 Produktový mix / Produktová strategie a Životní cyklus produktu Dimenze Šíře Délka Hloubka Příbuznost Vymezení Počet rozdílných produktových řad v nabídce firmy Celkový počet druhů produktů v produktovém mixu firmy Množství nabízených variant z každého druhu produktu v produktové řadě Podobnost jednotlivých produktových řad firmy Produktová strategie Nové produktové řady rozšířením produktového mixu Prodlužování - produktových řad Prohlubování výroba více variant jednotlivých produktů Příbuznost mezi produktovými řadami, záleží na tom zda chceme budovat jednotnou nebo diferenciovanou image

21 Životní cyklus produktu Fáze Objem prodej e Náklad y Hosp. výsled. Konkur ence Cíle v oblasti marketingu Zavedení Nízký Vysoké Záporný Slabá Vytváření povědomí o produktu Nákladový typ ceny Reklama a silná podpora prodeje Výběrová distribuce Růst Zralost a nasyceno st Rychlý růst Průměr né Vrchol Nízké Vysoký Stabiliz ovaná Růst Roste Získání maximálního tržního podílu Nabídka produktových modifikací Průnikové ceny Částečné snížení propagace Intenzivní distribuce Maximální zisk a udržení tržního podílu Obměna značek a modelů produktů Konkurenční typ ceny Budování intenzivnější distribuce Propagace s důrazem na rozdíl značek a růst podpory prodeje Útlum Pokles Nízké Pokles Klesá Snižování výdajů a postupné stahování značky/produktu Vyřazení slabých produktů Snížení ceny Vyřazení neziskových odbytových míst

22 Cena Cena vyjadřuje peněžní vyjádření hodnoty produktu. Cenu lze definovat jako množství peněž, které je zákazník ochoten za zboží utratit, při současném akceptování ceny výrobcem/prodejcem. Proces stanovení ceny produktu: Definovat cíle cenové politiky, úzce související s firemními cíli Určení spodní hranice ceny (zjistit náklady) Určit horní hranici ceny (zjišťování poptávky) Znát ceny konkurence Zvolit metodiku pro stanovení ceny Rozhodnout o výši ceny s níž bude produkt uveden na trh Základní faktory ovlivňující tvorbu cen Firemní cíle a cíle cenové politiky Náklady Poptávky Konkurence Ostatní proměnné marketingového mixu Fáze životního cyklu produktu Právní a regulační opatření

23 Cenová politika Orientace na přežití stanovení ceny, která neobsahuje zisk, cena je nižší než úroveň nákladů Odolávání velkému počtu konkurentů Změně preferencí zákazníků Disponuje přebytkem zásob produktů lze uplatňovat pouze krátce Orientace na maximalizaci zisku vycházíme z odhadu poptávky a cena je stanovena tak aby přinesla maximální zisk Orientace na co největší podíl na trhu předpoklad je, že firma s největším podílem na trhu bude mít nejmenší náklady, dojde k dlouhodobému navýšení zisku Stanovení ceny je založeno na rozboru konkurenčních cen V porovnání s konkurencí jsou ceny průměrné až podprůměrné Všeobecný přístup stanovení ceny založený na nákladech, poptávce, konkurenci

24 Stanovení ceny na základě nákladů Viz předchozí prezentace.

25 Stanovení ceny na základě poptávky Jde o hodnotu produktu vnímanou zákazníkem Metoda přímého hodnocení přímého cenového porovnání zákazníci sami stanoví cenu produktu, kterou považují za přiměřenou Metoda přímého porovnávání vnímaných hodnot pomocí bodové metody. Cena se stanoví poměrově k počtu bodů přidělených jednotlivým výrobků Metoda vážená respondenti hodnotí produkt ne jako celek, ale jako součet jeho dílčích vlastností (životnost, design, výkon). Zároveň je definován význam těchto vlastností Hodnotíme velikost a charakter poptávky, citlivost poptávky na změnu ceny, ukazatele cenové elasticity poptávky

26 Stanovení ceny na základě cen konkurence Cena je stanovena nad úrovni rozhodující konkurence Pokud se dá předpokládat, že se vyšší ceně přizpůsobí i konkurence Jedinečný produkt s unikátními vlastnostmi Značka produktu má dobrou image a účinnou podporu prodeje Je-li trh nenasycen Při nesplnění podmínek trh cenu nemusí akceptovat a hrozí ztráta důvěry zákazníků Cena stanovena pod úrovní rozhodující konkurence Získání většího podílu na trhu Proniknout do distribuční sítě Odradit potenciální konkurenci Snížit zásoby a zabezpečit potřebnou úroveň likvidity Může vyvolat zvýšení poptávky a růst tržeb Může vyvolat cenovou válku při snížení cen konkurence Může vzbudit nedůvěru ke kvalitě produktu Cena stanovena na úrovni rozhodující konkurence Když je trh relativně nasycen Když je na trhu silná konkurence a jde převážně o homogenní výrobky Když existuje dostatečné množství substitutů Vhodné je převzít cenu leadera na trhu

27 Obchodní podmínky Mají spolu s cenou vliv na nákup a jsou součástí kupní smlouvy Rabaty Množstevní rabaty Funkční rabaty (skladování, péče o zákazníka, distribuce) Časově podmíněné rabaty Věrnostní rabaty Dodací podmínky Rozsah (objem) dodávky Termín dodávky Způsob a místo doručení dodávky Úhrada přepravních nákladů a pojištění dodávky Právo na výměnu dodaného zboží Platební podmínky Lhůty splatnosti Skonto srážka při platbě v hotovosti, nebo ve lhůtě k tomu určené Úroky při prodlení v platbě Úvěry dodavatelský úvěr, jiné formy financování (factoring odkup pohledávek, leasing)

28 Distribuce Přesun výrobku z místa jeho vzniku výroby (od výrobce) na místo jeho prodeje (k zákazníkovi) Na požadovaném místě V požadovaném čase V požadovaném množství a kvalitě Distribuční politika = distribuční cesta Volba mezi přímým a nepřímým prodejem, nebo jejich kombinací Určení prodejních úrovní (počet článků distribuční cesty) Určení počtu a typu (forem) zprostředkovatelů Marketingoví zprostředkovatelé Obchodní zprostředkovatelé Obchodní zástupci Maloobchodní a velkoobchodní jednotky Podpůrné organizace Reklamní a konzultační agentury propagace, poradenství Přepravní a skladovací společnosti přeprava, skladování Banky a pojišťovny úvěry nebo pojištění

29 Přímý prodej Pro produkty vyráběné na zakázku, se specifickým servisem. Také jde o produkty které se prodávají jednomu nebo malému množství odběratelů. Prodej ve vlastních prodejních prostorách přímý kontakt výrobce se spotřebitelem zkrácení času na přepravu, šetří čas i náklady Nedostatečné pokrytí trhu Nárůst fixních nákladů vlastní prodejní personál Prodej prostřednictvím vlastních prodejních automatů Pro impulzivně nakupované zboží nápoje sladkosti, noviny Šetří náklady na pracovní sílu a rozsáhlou prodejní síť Nepřetržitý provoz Nevýhody jsou poruchovost, nemožnost vrácení zboží Přímý prodej bez prodejních prostor nákup, poštou, telefonicky, elektronicky, na základě nabídky z katalogu, televize Elektronický prodej Oslovení rozsáhlého trhu, bez skladových zásob Nevýhoda, zákazník se nemůže přesvědčit o kvalitě produktu Není vhodný pro všechny druhy zboží

30 Nepřímý prodej Prodejce Zprostředkovatel Velkoobchod Maloobchod Zákazník Jednoúrovňová distribuční cesta Pro produkty s kratší dobou trvanlivosti Není kontakt se zákazníkem Závislost na zprostředkovateli Dvouúrovňová distribuční cesta Velkoobchodní, maloobchodní síť Pro produkty prodávané v velkých sériích, standardizované, poměrně levné Rozptýlená poptávka, nenáročný servis Přepravní náklady jsou vzhledem k ceně produktu vysoké Tříúrovňová distribuční cesta Předsunutí prodejního agenta před dodávku do velkoobchodu Zajištění velkosériových kontraktů, prodej drahých komodit, zahraniční obchod

31 Typy zprostředkovatelů a distribuce Maloobchodní prodej Standardní prodejny Specializované prodejny Prodejny s prodlouženým provozem Obchodní domy Minimarkety, mikromarkety, markety, supermarkety Hypermarkety Prodejní sklady Velkoobchodní prodej Velkoobchodní zprostředkovatelé Brokeři a agenti Prodejní pobočky Distribuční strategie firmy Intenzivní distribuce Výhradní (exkluzivní) ditribuce Selektivní distribuce

32 Marketingová komunikace Nejviditelnější část marketingu jde o systém metod a prostředků jimiž firma ovlivňuje nákupní chování zákazníků. Komunikační cíle: Prodejní (ekonomické) cíle Komunikační (mimoekonomomické) cíle Informační o existenci produktu, značky, vlastnostech, kvalitě a způsobu užití Emocionální vytvářet u spotřebitelů pozitivní postoj a preference k danému produktu či službě Komunikační mix Reklama Nástroje komunikačního mixu Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing

33 Reklama Výrazná u firem působících na spotřebitelském trhu Reklama je placená neosobní forma komunikace prostřednictvím různých médií Vytváření povědomí o produktu, značce s cílem vyvolat pozitivní rozhodnutí, nákup cílové skupiny zákazníků Šíření reklamy: Masmédia (TV, rozhlas, tisk, Internet) Vnější reklama (billboardy, plakáty, apod.) Letáky, reklamní nápisy, loga, LCD panely Reklama je nejvýhodnější tam, kde je nutné rychle oslovit širokou skupinu spotřebitelů. Jde o jednosměrnou komunikaci, čímž klesá její naléhavost a přesvědčivost

34 Podpora prodeje Formy podpory prodeje orientované na konečného spotřebitele: Bonusy Snížení ceny produktu, Dlouhodobé nebo opakované snížení může poškodit hodnotu produktu nebo značky, mohou tedy působit kontraproduktivně Relativní cenové zvýhodnění většího odběru Kupónový prodej Kupóny distribuuje výrobcem, ty jsou uplatněny v prodejně zákazníkem, výrobce pak uhradí náklady prodejce Spotřebitelské odměny Drobné dárky k produktu, nebo produkty za zvýhodněnou cenu při koupi s jiným Věrnostní programy Posílit věrnost ke značce, prodejci, produktu Nástroje obchodní podpory prodeje Slevy z katalogových cen Prodejní soutěže pro obchodní partnery Příplatky za reklamu, umístění plakátu v prodejně, vybavení prodejního místa Bezplatná nabídka některého zboží Dárkové propagační předměty nebo školení prodejního personálu Prodejní personál Navázání a podpora existujících prodejních vztahů, představení a způsob použití nových produktů

35 Osobní prodej Dialog mezi nabízejícím a kupujícím Považuje se za nejefektivnější formu komunikace Výrazné psychologické působení na zákazníka Lze sledovat reakce zákazníka a přizpůsobovat se jim Jde o finančně nejnáročnější komunikaci Typy osobního prodeje Obchodní setkání Veletrhy, výstavy Poradenství při prodeji Neformální setkání Význam osobního prodeje Získávání informací o trhu možnosti odbytu, konkurenční ceny Logistické funkce distribuce, skladování Osobnost prodejce Správný výběr vlastnosti: pozitivní přístup, sebevědomí, osobní motivace a cíle, schopnost vžít se do pozice zákazníka, perfektní znalost, produktu, trhu, firmy Pravidelné školení o produktech s tréninkem komunikačních a prodejních dovedností Vhodná motivace a kontrola prodejců

36 Úkoly osobního prodeje Fáze komunikačního procesu se spotřebitelem Informovanost Postoj, preference, přesvědčení Nákup, opakovaný nákup Úkoly osobního prodeje První kontakt se zákazníkem Identifikace odhad potřeb zákazníka Kvalita Cena Platební a dodací podmínky Servis, záruka, reklamace Prezentace produktu Diskuse reakce na dotazy zákazníka Pomoc při hodnocení produktu zákazníkem Získávání důvěry a přesvědčení zákazníka Uzavření kontraktu prodeje Ponákupní aktivity prodejce Péče o zákazníka Budování vztahu se zákazníkem

37 Vztahy s veřejností (Public Relations) Směřuje k vytváření firemního image Vztah nejen ke spotřebiteli ale i zaměstnancům firmy Od firmy se očekává společensky odpovědné chování šetrný vztah k životnímu prostředí Chápání sociálních záležitostí zaměstnanců Podpora komunální politiky Podpora charitativních zařízení Informovanost o technologických procesech ve firmě Úloha public relations zvýšení image a obratu firmy Finanční podpora veřejných záležitostí (charitativní dary, sponzoring) Pravidelné poskytování informací veřejnosti (tiskové konference, výroční zprávy) Komunikace s médii Vydávání podnikových časopisů Příznivé vztahy firmy z veřejností Získání státních zakázek Výhodné úvěry

38 Přímý marketing Kanály v oblasti komunikace pošta, zásilka, telefon, fax, , diskusní fórum, chat Vedení oboustranného dialogu Získávání informací o zákaznících, přímé reakce zákazníků, jejich postoj a názor k produktu, značce Využitelnost zejména v oblasti elektronického obchodu Nevýhody mohou být nekvalitní databáze cílových zákazníků Nedůvěra k prezentaci touto formou internet, zásilkové katalogy atd. Cílem je kombinovat více nástrojů marketingové komunikace, charakter trhu,m produktu, ceny, studium životního cyklu produktu, komunikační cíle a disponibilní prostředky

39 Aplikace marketingu

40 Přínos a problém s využitím marketingu Problémy Nedostatek personálních nebo finančních zdrojů Nedostatek času každodenní řešení provozních problémů = není čas na dlouhodobé plánování Nedostatek zkušeností z plánováním Nedostatečná otevřenost, neochota zaškolení zaměstnanců (obava ze ztráty know-how)

41 Marketingový plán a jeho využití Identifikace silných a slabých stránek firmy, zdroje konkurenčních rizik, eliminace rizika Ověření správnosti vstupu do podnikání Dle rozsahu vnese řád do činnosti s ohledem na dnešek i budoucnost Ujasňuje představu jak bude firma podnikat dnes i v budoucnu Slouží jako nástroj řízení firmy k dosažení cílů Výkres nebo mapa podle niž se orientujeme Při dodržování schopnost odhalení problémů a reakce na ně Zaměstnanci by měli vědět co a jakým způsobem chce firma dosáhnout Slouží jako podklad pro získání cizího kapitálu

42 Obecný model marketingového plánování Komplexní analýza marketingového prostředí firmy Formulování marketingových cílů Formulování marketingové strategie Formulování marketingového programu Stanovení rozpočtu na marketingový plán Detailní plán jednotlivých aktivit Určení odpovědnosti a kontrolní výstupy za dílčí etapy Marketingová strategie v malé firmě Strategie koncentrace na vybraný tržní segment Strategie diferenciace (především konkurence kvalitou) odlišit se Strategie diverzifikace rozdělit aktivity do různých segmentů Strategie kooperace pro slabé firmy

43 Průzkum trhu v malé firmě Základní otázky marketingového průzkumu Co vyrábět, resp. Jaké služby nabízet? Kolik vyrábět, v jaké kvalitě, sortimentu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska? Na jaké trhy tržní segmenty se zaměřit (komu a kde prodávat)? Za jaké ceny a jakými odbytovými cestami prodávat? Kdo jsou rozhodující konkurenti a jaká je jejich charakteristika? Základní faktory pro etapu realizace pomocí externí agentury Zdroje zpracování, přístup k informacím, statistiky Objektivnost zda lze zaručit objektivnost výsledků Cena zda je levnější firemní nebo agenturní průzkum Zkušenosti agentury mají zavedený určitý systém průzkumu Důvěrnost při agenturním průzkumu možnost rozptýlení informací Konflikt zájmů klientem agentury mohou být i naši konkurenti Hodnocení agentury členství v profesních orgánech, pověst agentury, zkušenosti s agenturou a jejími výsledky, konflikt zájmů

44 Soutěže pro reklamní kampaně - Effectiveness (efektivnost) Marketingová situace a cíle Cíle kampaně Cílová skupina Komunikační strategie Kreativní strategie Mediální strategie Výsledky kampaně - FLE media awards Asociace komunikačních agentur

45 Cena a obsah reklamní kampaně MAFRA GOLD Partner 3x Komerční sdělení 3x Přednostní výpis na klíčová slova 15x GPS na klíčová slova/sekce 14x tisková inzerce v regionální MF Dnes, IMP/zobrazení HYPERTEXT regionální: 3x IMP/měsic ,- Kč/rok

46 Děkuju za pozornost

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část...

Úvod... 10. 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12. 1.1 Cíle práce a použité metody... 12. 1.2 Představení produktu... 12. 2 Teoretická část... Úvod... 10 1 Charakteristika řešeného úkolu... 12 1.1 Cíle práce a použité metody... 12 1.2 Představení produktu... 12 2 Teoretická část... 14 2.1 Uvedení nového výrobku na trh... 14 2.1.1 Obecné okolí...

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 JAROSLAVA KOTLÁRIKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007

Více

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O.

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Více