Identifikační údaje zadavatele. Nová Ves 66, Okříšky. společnost s ručením omezeným. Ing. Richard Auer, jednatel společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje zadavatele. Nová Ves 66, 675 21 Okříšky. společnost s ručením omezeným. Ing. Richard Auer, jednatel společnosti"

Transkript

1 PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen Pravidla) Název veřejné zakázky Nákup konstrukčního software Identifikační údaje zadavatele Název MANN + HUMMEL Service s. r. o. IČ Adresa sídla Nová Ves 66, Okříšky Právní forma Osoby oprávněné za zadavatele jednat společnost s ručením omezeným Ing. Richard Auer, jednatel společnosti Kontaktní osoba Ing. Petr Doležal Telefon ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE Řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v Způsob zadání předpokládané hodnotě menší než hodnota nadlimitní zakázky na dodávky a služby pro sektorové zadavatele podle nařízení vlády č. 77/2008 Sb. Druh výběrového řízení Výběrové řízení na dodávky Evidenční číslo VZ

2 1. Vymezení plnění veřejné zakázky a jeho technická specifikace Postup tohoto zadávacího řízení je upraven podle platných Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen Pravidla). Účelem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky, která bude vybrána podle kritérií stanovených v této zadávací dokumentaci. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) je použit výjimečně a pouze podpůrně. V textu je zadávací dokumentace proces zadání zakázky označován buď jako výběrové řízení, nebo veřejná zakázka, což má z pohledu zadávací dokumentace ovšem stejný význam. Z důvodu spolufinancování projektu, k jehož naplnění tato veřejná zakázka přispívá, z dotačních zdrojů (evropských, národních) je vybraný dodavatel dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem zakázky Textová část zadávací dokumentace (dále jen ZD) byla vyvěšena na profilu zadavatele dne 19. listopadu Informace o předmětu veřejné zakázky a jeho technické specifikaci Předmětem zakázky je pořízení licencí konstrukčního SW pro CAD modelování pro rozšiřované vývojové centrum MANN+HUMMEL Service s.r.o. s veškerým příslušenstvím nezbytným k provozu včetně základního školení ovládání programu a včetně záruky na funkčnost softwaru po dobu 12 měsíců od poskytnutí licencí. Součástí plnění (souhrnně konstrukční software) jsou: 4 ks softwarových licencí pro základní konstrukční činnost, komplexní návrhy složitých sestav 3D modelů 1 ks softwarové plovoucí licence jako rozšiřujícího řešení výše uvedeného základního software, obsahujícího funkce pro pokročilé plochy, free-style modelování a funkci rozvinutí ploch do roviny 1 ks softwarové plovoucí licence jako rozšiřujícího řešení výše uvedeného základního software, obsahujícího nástroje funkčního modelování a nástroj pro dynamickou analýzu tloušťky stěny 3D modelu 2 ks rozšiřujících modulů umožňujících práci s 3D/2D formátem step, kompatibilní s existujícím software Mann + Hummel CPV kód Popis MJ Rozsah Balík programů určený pro specifické odvětví licence 6 ks Balík programů určený pro specifické odvětví rozšiřující moduly 2 ks Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze 3 této zadávací dokumentace (dále jen TS). Nabízené plnění musí minimálně splňovat požadované parametry nebo mohou být lepší. Nesplní-li nabízené plnění alespoň minimální hodnoty technických parametrů, bude nabídka vyřazena. Podrobná specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží k prokázání technických parametrů POUZE přílohu 3 vyplněnou podle uvedených pokynů - uchazeči zejména doplní, zda jimi nabízené plnění splňuje minimální technické požadavky zadavatele. Nebude-li nabízené plnění v nabídce některého z uchazečů obsahovat některou z požadovaných položek technické specifikace, nebo bude mít nabízené plnění v takové nabídce nižší / vyšší hodnotu parametru než je požadováno zadavatelem, bude uchazeč, který takovou nabídku podal, vyřazen z účasti v zadávacím řízení. Nedoloží-li některý z uchazečů ve své nabídce vyplněnou přílohu 3 ve stavu, aby bylo možné posoudit splnění technických požadavků zadavatele podle přílohy 3 tj. např. nevyplní požadovaným způsobem 2

3 tuto přílohu 3, vyplní ji pouze částečně, nebo ji nevyplní vůbec, může být takový uchazeč vyřazen z účasti v zadávacím řízení. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění Místo plnění Místo plnění: kraj Vysočina / ORP Třebíč / sídlo zadavatele Místem realizace předmětu plnění veřejné zakázky je obce Nová Ves, předmět plnění bude dodán na adresu Nová Ves 66, Okříšky. Kontaktní osoba na straně zadavatele pro předání plnění: Tomáš Fejta, 1.3. Doba plnění Nejzazší termín poskytnutí licencí je do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Kč Dle měnných kurzů České národní banky ke dni : v EUR: Údaje o zadávací dokumentaci 2.1. Součásti zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří: Textová část zadávací dokumentace Příloha 1 Krycí list nabídky vzor k vyplnění Příloha 2 - Povinné přílohy k návrhu smlouvy příloha 1 smlouvy Závazné nákupní podmínky zadavatele a příloha 2 smlouvy Dohoda o mlčenlivosti ) vzor k doplnění ve formátu.pdf Příloha 3 Technická specifikace nabízeného plnění vzor k doplnění ve formátu.pdf Příloha 4 Čestné prohlášení k splnění základních kvalifikačních předpokladů vzor k vyplnění Příloha 5 Prohlášení o počtu listů nabídky vzor k vyplnění Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení Poskytování zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele kde si ji může stáhnout každý uchazeč. Případné dotazy směřujte na: MANN + HUMMEL Service s. r. o., Nová Ves 66, Okříšky Kontaktní osoba Ing. Petr Doležal tel: / , 3

4 2.3. Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění a) Písemná žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci (poštou, datovou schránkou, mailem apod.) musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám příp. související dokumenty nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele. Zároveň zadavatel uveřejní dodatečné informace vč. přesného znění žádosti na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům. Žádosti o dodatečné informace adresuje na adresu: MANN + HUMMEL Service s. r. o., Nová Ves 66, Okříšky Kontaktní osoba Ing. Petr Doležal tel: / , Zadavatel má právo na změnu či doplnění zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Změnu zadávací dokumentace oznámí obdobně, jak je popsáno v předchozím odstavci. Zadavatel vzhledem k povaze předmětu plnění neorganizuje prohlídky místa plnění. b) Uchazeči jsou povinni řešit veškeré nejasná nebo vzájemně si odporující ustanovení v ZD, veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti nalezené v ZD nebo jejich přílohách před podáním nabídky výše uvedeným způsobem tzn. projednávat vše pouze s kontaktními osobami uvedenými výše a to způsobem stanoveným v tomto bodě ZD. Dotazy a požadavky na doplnění či opravu podkladů musí být podány v písemné formě (poštou, datovou schránkou, mailem apod.) na výše uvedenou adresu. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk uchazeče. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cena na trhu v době určené pro realizaci díla. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat s výjimkou zákonných změn sazeb DPH. Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění: nabídková cena bez DPH (daně z přidané hodnoty), samostatně DPH (+sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude předložena v EUR. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky a v Návrhu smlouvy. V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče jsou rozhodující doplněné údaje v Návrhu smlouvy. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 4. Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 5. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikace následující doklady: 1. k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží doplněné čestné prohlášení (uchazeč použije čestné prohlášení dle vzoru v příloze 4 této zadávací dokumentace) podepsané ze strany osoby oprávněné jednat jménem uchazeče nebo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; je-li dodavatel právnickou osobou, tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, potom tento předpoklad splňuje 4

5 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, tento předpoklad podle tohoto písmene splňuje vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; je-li dodavatel právnickou osobou, tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, potom tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, tento předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; to platí i ve vztahu ke spotřební dani nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 2. k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku (popř. z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) ne starší než 90 kalendářních dní. V případě, že není uchazeč zapsán v obchodním rejstříku, doloží pouze příslušné živnostenské oprávnění, dále uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dostatečné pro prokázání kvalifikačního předpokladu je doložení prosté kopie živnostenského oprávnění popř. výpisu z živnostenského rejstříku na činnost pokrývají předmět plnění veřejné zakázky. POZN. Zadavatel upozorňuje, že pomocí internetových aplikací vytištěné výpisy z obchodního či živnostenského rejstříku (které nejsou elektronicky podepsané k tomu zmocněným orgánem) plní pouze informativní funkci a nemohou být považovány za doklady neboli dokumenty, ve kterých je autoritativním způsobem potvrzeno, že skutečnosti v nich uvedené odpovídají skutečnosti. Takovéto výpisy tudíž k prokazování profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele využít nelze. 5

6 3. k prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží doplněné čestné prohlášení podepsané ze strany osoby oprávněné jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče. Uchazeč použije čestné prohlášení dle vzoru v příloze 4 této zadávací dokumentace, ve kterém uchazeč prohlašuje, že za poslední 3 roky (od data posledního dne lhůty pro podání nabídek) realizoval minimálně 3 dokončené zakázky na dodávku softwarové licence/licencí na konstrukční software pro CAD modelování v minimální výši Kč bez DPH. Doložení kvalifikace prostřednictvím subdodavatele V případě, že uchazeč zamýšlí prokázat část kvalifikace (ve smyslu ustanovení 51 odst. 4 zákona) prostřednictvím subdodavatele, v nabídce bude vždy doložena listina potvrzená dodavatelem i subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění výběrového řízení dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění výběrového řízení (např. dohoda o budoucí spolupráci, smlouva o smlouvě budoucí apod.). Prostřednictvím subdodavatele nemůže uchazeč prokázat základní kvalifikační předpoklady (viz. bod 1 výše) a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) výše (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán). Proto musí tyto doklady doložit v případě využití subdodavatele uchazeč a také jeho subdodavatel. V opačném případě nebude kvalifikace uchazeče brána zadavatelem jako prokázaná. Doložení kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět výběrového řízení plněn několika dodavateli společně a ti za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 1 výše a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) výše (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění ostatních požadavků na kvalifikaci (tj. profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 2 písm. b výše a technické kvalifikační předpoklady dle bodu 3 výše) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se výše uvedené Doložení kvalifikace prostřednictvím subdodavatele použije obdobně. V případě, že má být předmět výběrového řízení plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s výběrovým řízením zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění výběrového řízení i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z výběrového řízení. 6. Požadavky na složení jistoty K zajištění splnění povinností uchazeče není jistota požadována. 7. Subdodavatelský systém Výlučnou odpovědnost za poskytování řádného plnění nese vybraný dodavatel. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení tj. pro vybraného dodavatele. Uchazeč, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, prostřednictvím kterého je prokazováno splnění kvalifikace tohoto druhého uchazeče. Nicméně dodavatel, který nepodá nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná vždy pouze se souhlasem zadavatele. V případě, že jde o změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého uchazeč prokazoval splnění 6

7 kvalifikace, je změna možná pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje požadovanou část kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu. 8. Požadavky na zpracování nabídky a její obsah a) Nabídka bude předložena v 1 originále v písemné formě a současně v elektronické podobě na CD (na CD bude naskenovaný dokument ve formátu.pdf obsahují kompletní písemnou nabídku s podpisy oprávněných osob, přílohami apod. POZOR nevkládejte jiné soubory a zejména ne spustitelné soubory (EXE, BAT, COM) nebo nelegální SW). b) Nabídka a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce. c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky, všechny listy nabídky včetně příloh doporučuje zadavatel řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou. d) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. e) V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. f) Zadavatel uchazečům doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované níže tak, aby byla nabídka kompletní. g) Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované údaje, nebo nebude splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude vyřazena z dalšího hodnocení. h) Zadavatel nebude vracet nabídky přijaté do soutěže. i) V nabídce budou všechny požadované dokumenty a přílohy potvrzeny statutárním zástupcem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním uchazeče. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc v originále nebo ověřené kopii. Doporučené řazení dokumentů v nabídce uchazečů: 1. Krycí list nabídky Podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče a s uvedením celkové nabídkové ceny dle bodu 3 zadávací dokumentace. Pro správné sestavení krycího listu zadavatel doporučuje uchazečům použít přílohu 1 zadávací dokumentace jako vzor. 2. Obsah nabídky Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých oddílů (kapitol) dle tohoto obsahu. 3. Podepsaný Návrh smlouvy Uchazeč doloží vlastní Návrh smlouvy včetně povinných příloh, které tvoří přílohu 2 této zadávací dokumentace a doplněnou technickou specifikaci, která tvoří přílohu 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč je dále povinen do Návrhu smlouvy zapracovat platební a obchodní podmínky, které zadavatel specifikuje v poslední kapitole této zadávací dokumentace, kde jsou i další informace ke zpracování Návrhu smlouvy. 4. Prokázání kvalifikace uchazeče, a to: prokázání základních kvalifikačních předpokladů prokázání profesních kvalifikačních předpokladů prokázání technických kvalifikačních předpokladů 5. Ostatní údaje, které tvoří nabídku. 6. Čestné prohlášení o počtu listů nabídky dle vzoru v příloze 5 této zadávací dokumentace. 9. Podání nabídek 9.1. Adresa pro podání nabídky a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky Adresa pro podání nabídky: adresa: k rukám kontaktní osoby Ing. Petra Doležala MANN + HUMMEL Service s. r. o., Nová Ves 66, Okříšky 7

8 Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovní dny od 08:00 hod. do 17:00 hod., kromě posledního dne lhůty. Nabídky je možno doručovat osobně, nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum fyzického přijetí nabídky na adrese pro prodání nabídky). V případě osobní doručení je nutné předat nabídku na hlavní vrátnici společnosti MANN + HUMMEL Service s.r.o. v Nové Vsi. Doručení v souladu s 69 zákona v uzavřených obálkách (popř. obdobném neporušeném vhodném obalu) označených názvem veřejné zakázky Dodávka konstrukčního SW a nápisem NEOTVÍRAT!. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné kontaktovat uchazeče. Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele Lhůta pro podání nabídek Nabídku doručte nejpozději do: 11. prosince 2015 do hodin 10. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek: Datum: 11. prosince 2015 Hodina: od 10:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami je uskuteční v zasedací místnosti zadavatele G4 na adrese MANN + HUMMEL Service s. r. o., Nová Ves 66, Okříšky. Otevírání obálek je neveřejné. 11. Údaje o hodnotících kritériích Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky nejnižší nabídková cena v EUR. Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje cena bez daně z přidané hodnoty. Při hodnocení seřadí hodnotící komise hodnocené nabídky v pořadí podle nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny (tj. nejvhodnější nabídka) po nejvyšší nabídkovou cenu. Závaznost údajů pro hodnocení nabídek: Pro hodnocení nabídek jsou závazné údaje uvedené v Návrhu smlouvy, který uchazeči přiloží jako součást nabídky. 12. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) Konec zadávací lhůty: 3 měsíce ode dne skončení lhůty pro podání nabídek Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem uveřejnění oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 13. Ostatní podmínky a práva zadavatele Ostatní podmínky veřejné zakázky a) Vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. b) Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci, budou z hodnocení vyřazeny. c) Jestliže bude nabídka uchazeče shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplnění, nebo objasnění, a to v přiměřené lhůtě. V případě, že uchazeč ve stanovené dodatečné lhůtě nabídku nedoplní nebo neobjasní, bude taková nabídka vyřazena. d) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče (kterému umožní prokázat v rámci výběrového řízení kvalifikaci), zadavatel všechny 8

9 nabídky podané takovým uchazečem vyřadí (podrobněji viz. kapitola 5 a 7 této zadávací dokumentace). e) Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. f) Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky g) V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v Návrhu smlouvy. h) Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí ustanoveními platných Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: a) před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované v nabídce uchazečem b) změnit, případně zrušit toto zadávací řízení, v souladu s ustanovením Pravidel c) nevracet podané nabídky d) vyloučit nabídky, jež jsou obsahově nekompletní vzhledem k zadávací dokumentaci, nebo nesplňují požadavky a podmínky podle zadávací dokumentace, nebo zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje. e) oznámit výběr nejvhodnější nabídky uveřejněním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Tímto uveřejněním je splněna povinnost oznámit výběr nejvhodnější nabídky podle Pravidel. 14. Obchodní podmínky Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce doložit VLASTNÍ podepsaný Návrh smlouvy včetně vlastních příloh, pokud to uchazeč vyžaduje. Zadavatel nicméně požaduje, aby povinnými přílohami smlouvy byly dokumenty, které tvoří přílohy č. 2 a 3 této zadávací dokumentace a to Závazné nákupní podmínky zadavatele definující obecně platné nákupní podmínky společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o., které jsou pro uchazeče závazné stejně jako text v Návrhu kupní smlouvy, každý uchazeč tyto Závazné nákupní podmínky povinně odsouhlasí a podepíše a přiloží jakou součást Návrhu smlouvy, standardní Dohoda o mlčenlivosti, která je vyžadovaná pro všechny dodavatele, definující podmínky mlčenlivosti u dodavatelů společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o., které jsou pro uchazeče závazné stejně jako text v Návrhu smlouvy, každý uchazeč tuto Dohodu o mlčenlivosti povinně odsouhlasí a podepíše a přiloží jakou součást Návrhu smlouvy, Technickou specifikaci nabízeného plnění tato příloha je shodného rozsahu jako příloha č. 3 zadávací dokumentace, každý uchazeč do této přílohy pouze doplní požadované informace o tom, zda nabízené plnění splňuje minimální parametrické požadavky zadavatele, přílohu povinně odsouhlasí a podepíše a přiloží jakou součást smlouvy v nabídce, další vlastní přílohy Návrhu smlouvy doloží uchazeč podle vlastního uvážení. Takové přílohy budou doplňovat Návrh smlouvy. Zadavatel neurčuje název, ani formu příloh. Obchodní a platební podmínky: Zadavatel si vyhrazuje, aby součástí Návrhu smlouvy byly následující podmínky (v opačném případě bude uchazeč s takovou nabídkou vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení): uchazeč v Návrhu smlouvy povinně uvede kupní cenu za licence konstrukčního software v měně (EUR); uchazeč do Návrhu smlouvy povinně uvede telefonní a ové spojení pro nahlášení závad dodaného software; 9

10 uchazeč do Návrhu smlouvy povinně uvede záruční dobu na funkčnost dodaného software minimálně 12 měsíců od předání licencí; uchazeč do Návrhu smlouvy povinně uvede způsob předání: Předáním předmětu plnění se rozumí předání licenčních klíčů nebo hesel, což bude potvrzeno ze strany objednatele písemným přejímacím protokolem uchazeč do Návrhu smlouvy povinně přebere doslovně následující odstavec: 11. Právo kontroly Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a být označen názvem a číslem projektu projekt Rozšíření technického zázemí pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o., číslo CZ /0.0/0.0/15_002/ Dodavatel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2035 plnili také partneři dodavatele podílející se na realizaci projektu. Vybraný dodavatel je povinen dle 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP PIK poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra ČR; Ministerstva pro místní rozvoj ČR; Ministerstva financí ČR; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. SOUHRN: Uchazeči tedy povinně v nabídce doloží vlastní datovaný a podepsaný Návrh kupní smlouvy, zahrnující obchodní a platební podmínky zadavatele + další vlastní přílohy dle uvážení uchazeče doplněné, datované a podepsané Závazné nákupní podmínky doplněnou, datovanou a podepsanou Dohodu o mlčenlivosti a doplněnou, datovanou a podepsanou Technickou specifikaci nabízeného plnění Návrh kupní smlouvy a výše uvedené všechny přílohy musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče (nebo osobou pověřenou jednat jménem uchazeče na základě plné moci originál nebo ověřená kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky) a opatřený razítkem. Kromě barevně vyznačeného požadovaného doplnění nesmí být přílohy Návrhu smlouvy vyžadované zadavatelem (Závazné nákupní podmínky, Dohoda o mlčenlivosti a Technická specifikace nabízeného plnění) jakkoliv kráceny, rozšiřovány nebo jinak měněny. V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče jsou rozhodující doplněné údaje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A NÁŘADÍ NA VÝUKU NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 PRO OBOR AUTOMECHANIK 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky...4

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení v rámci projektu podle podmínek Regionálního operačního programu Střední Morava metodického pokynu pro zadávání zakázek schváleného Regionální radou Regionu soudržnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na slu by (VZMR II. kategorie) ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

Modernizace farmy Požáry

Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Modernizace farmy

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Dodávka a montáž výměníkové stanice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče

Dodávka traktorového kontejnerového nosiče Mlázovické služby, s.r.o., IČ: 28822773, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZADAVATEL Název zadavatele: Mlázovické služby,

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. (dále jen Zadávací dokumentace ) se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní zajištění pneuservisu pro společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Více