6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU"

Transkript

1 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří záklaních problémů: 1. jak velké záoby materiálu mají být objenány pro určitý čaový úek; 2. v jakých oávkách mají být objenané záoby oručeny; 3. jakým záobám muí být věnována peciální pozornot. Společným požaavkem při řešení těchto problémů je naha minimalizovat náklay pojené e záobováním. Důležitým nátrojem při řešení těchto uveených problémů jou náleující propočty: bilance materiálu, propočty potřeby materiálu, řízení záob (plánování záob) BILACE ATERIÁLU Potřebná výše záob e průběžně ohauje na záklaě plánu výroby a očekávaných tržeb za realizovanou proukci. Při propočtech e přitom vychází ze záklaního vztahu, vyjářeného pomocí bilanční rovnice: Z + = + ; p Z k Z p - počáteční záoba materiálu, - nákup materiálu, - potřeba materiálu, Z k - konečná záoba materiálu. V bilanci materiálu e vykytuje jako proměnná potřeba materiálu. Důležitým krokem je tey tranformace plánované potřeby materiálu na potřebu nákupu materiálu, tzn. řešení bilanční rovnice, při kterém zvažujeme očekávaný faktický tav záoby. Při řešení bilanční rovnice vycházíme z vypočtené plánované potřeby materiálu PROPOČTY SPOTŘEBY ATERIÁLU Spotřebu materiálu (buoucí, plánovanou potřebu materiálu) lze zjitit pomocí těchto meto: a) etoa přímého výpočtu Tato metoa e používá u těch materiálů, které e potřebovávají ve velkém množtví a jejichž potřeba je proporcionálně závilá na objemu výroby. Je přeevším o uroviny a rozhoující čát záklaního materiálu, popř. i o čát pomocných materiálů. Záklaem pro výpočet jou: - úaje o objemu výroby (výkonů), - normy potřeby nebo agregované ukazatele měrné potřeby. 93

2 Výpočet e provee pole vztahu: = Q p ; - potřeba materiálu v Kč (buoucí, plánovaná potřeba materiálu), Q - objem výroby v naturálním vyjáření za ané obobí, - norma potřeby materiálu na jenotku výroby v naturálním vyjáření, p - cena za jenotku materiálu. b) Inexní metoa Tato metoa je nejběžnější z těch meto, kterých používáme pro propočet plánované potřeby materiálu, která nevykazuje proporcionální závilot na objemu výroby. Je přeevším o značnou čát pomocných materiálů. Poklaem pro výpočet buoucí potřeby materiálu jou: - tatitické úaje o minulé potřebě za přiměřeně louhé obobí. Této metoy e tey používá u materiálů e tabilním trenem potřeby závilým na určitém ukazateli. Výpočet e provee pole vztahu: ; t = mt 1 kq k k P pt 1 t - potřeba materiálu ve leovaném obobí v Kč, m t-1 - potřeba materiálu v minulém obobí v naturálních jenotkách, k Q - koeficient vývoje objemu výroby, k - koeficient vývoje norem potřeby, k p - koeficient vývoje cen materiálu, p t-1 - cena za jenotku materiálu v minulém obobí. Kromě protého zjištění potřeby materiálu muíme znát i způob zhonocení materiálu během oavaního vývoje. Z těchto výleků mohou vyplynout opatření, která mohou vét k optimalizaci buoucí potřeby. Při této analýze používáme náleujících ukazatelů: 1. objem proukce z 1 Kč potřebovaného materiálu (q m ): Q q m Q - celkový objem proukce v Kč, - celkové materiálové náklay v Kč. 2. potřeba materiálu na 1 Kč proukce - materiálová náročnot proukce (k m ); je reciprokou honotou přechozího ukazatele: k m Q k m 1 q m 3. poíl potřebovaného materiálu v celkových náklaech (h m ): 94

3 h m - celkové náklay v Kč. 4. iniviuální inex potřeby materiálu (i): a a 1 i 0 a 1 - kutečná potřeba aného materiálu na jenotku proukce, a 0 - plánovaná potřeba (norma) aného ruhu materiálu ŘÍZEÍ ZÁSOB Jeho cílem je zabezpečovat uržování záob v takové výši a truktuře které opovíají potřebám poniku a oučaně repektují kritéria ekonomické efektivnoti hopoaření poniku. Řízení záob je nutné v poniku věnovat náležitou pozornot, a to z těchto ůvoů: záoby vážou potatnou čát kapitálu (omezují tím možnot jeho jiného použití - např. pro rozvoj poniku); záoby vyvolávají náklay na jejich uržování, klaování apo.; na ruhé traně záoby pozitivně ovlivňují plynulot výroby, využití kapacit. Zákla řízení záob tvoří normy záob. ormy záob vyjařují žáoucí (ekonomicky optimální) úroveň záoby konkrétních ruhů materiálů buď v hmotném, čaovém, nebo finančním vyjáření. Iniviuální normy záob jou záklaním nátrojem operativního řízení záob. ormy záob tak umožňují leovat a honotit kutečný tav záob a jejich přiměřenot. ormy záob e člení pole funkce přílušné ložky záob v proceu záobování; rozlišujeme: - normy záklaní (běžné a pojitné), - normy ovozené (minimální a maximální, bo objenávky) a - normy peciální (ezónní, technické, technologické, havarijní apo.). V teorii i praxi e při propočtu norem záob používá řay meto: u tzv. klaických meto je záklaním kritériem minimalizace tavu záob, u optimalizačních meto je záklaním kritériem minimalizace celkových náklaů na pořízení a uržování záob. V tržních pomínkách e za záklaní považuje optimalizační přítup, který uplatňuje náklaové kritérium: - běžnou i pojitnou záobu uržujeme na takové výši, která vyvolává minimální celkové náklay na pořizování, klaování a uržování záob i náklay vyvolané při nekrytí potřeby ze záoby (nebo opožěné krytí) ve výrobě; - je nutné však brát v úvahu i změny pomínek oávek při různém režimu oplňování záoby, popř. rážky (levy) z ceny ve vztahu k velikoti oávky, přípaně přirážky k ceně při oběru po tanovené minimum; poobně je nutno zvažovat i oací lhůty apo. Exituje velký počet různých optimalizačních meto (teorie záob), jejich polečným záklaem je však výpočet výše oávky. 95

4 Tey jenou z cet, jak můžeme při záobování minimalizovat náklay, aniž by byl narušen plynulý cho výroby, je optimalizace velikoti oávky. Optimální velikot oávky je možno vyjářit pole náleujícího vztahu (Harri Wilonova vzorce): D o = 2 ; D o - optimální velikot oávky v naturálních jenotkách (tey výše oávky, při níž jou celkové náklay na pořízení, klaování a uržování záob minimální), - nákup materiálu v naturálních jenotkách za plánovací obobí (např. za rok), - náklay na oávku (náklay na zajištění jené oávky), - náklay na klaování jenotky záob v Kč za plánovací obobí (např. za rok). Délka oávkového cyklu, která opovíá optimální velikoti oávky, e pak vyjáří pole vztahu: t T Do t - élka oávkového cyklu (v aném přípaě optimální élka oávkového cyklu) ve nech, T - élka plánovacího obobí ve nech. Celkové náklay na záobování, tj. na zajištění oávek, klaování a uržování záob, e vyjáří pole vztahu: c Do = + ; D 2 o c celkové náklay na záobování v Kč, tj. náklay na zajištění oávek, klaování a uržování záob při celkovém nákupu materiálu pro plánovací obobí (např. rok). 96

5 Vývoj náklaů na záobování při změně počtu a velikoti oávek (znázornění charakterizuje hlavní faktory, které ovlivňují optimální velikot oávky) náklay (Kč) celkové náklay na záobování náklay na oávky náklay na klaování a uržování záob počet oávek opovíající velikoti (čím větší počet, tím menší velikot) Řešený příkla: Přepokláaná roční potřeba materiálu (= nákup materiálu) je t, náklay na jenu oávku činí Kč, náklay na klaování a uržování záob jou Kč na 1 tunu za rok. Cena l tuny materiálu činí Kč. Úkol: Vypočtěte optimální velikot oávky, optimální oávkový cyklu a celkové náklay na záobování za rok. Řešení: Optimální velikot oávky: Do = = = 500 t ; 1000 optimální velikot oávky činí 500 t materiálu. Optimální oávkový cyklu: T Do t = = = 73 nů ; 2500 optimální oávkový cyklu (oba mezi věma pravielnými oávkami) činí 73 nů. Celkové náklay na záobování: Do c = + = = = Kč ; D o celkové náklay na záobování (na pořizování, klaování a uržování, ovšem výjimkou ceny materiálu) činí Kč za rok, a jou za aných pomínek pro ponik minimální. 97

6 orma záob Záklaní norma záob je tvořena běžnou záobou a pojitnou záobou. Běžnou záobou rozumíme tu čát záob, která kryje potřebu materiálu v obobí mezi věma pravielnými oávkami. V průběhu oávkového cyklu její tav tey kolíá mezi minimální (rep. pojitnou) záobou (těně pře ukutečněním oávky) a maximální záobou (tavem bezprotřeně po oávce); nejčatěji e vyjařuje jako průměrná běžná záoba, která e rovná polovině velikoti oávky. Pojitná záoba má krýt přeevším ochylky v průběhu potřeby, ve výši oávek a v élce oávkového cyklu. Zjišťuje e různými metoami; záklaní způob propočtu pojitné záoby však nejčatěji vychází z počtu nů, které jou nutné pro zíkání potřebného materiálu (o objenávky až po vyání o potřeby). Takto zíkanou pojitnou záobu ve nech přepočteme pomocí průměrné enní potřeby materiálu na pojitnou záobu v hmotných jenotkách. ormu záob aného materiálu pak vyjáříme pole vztahu: Do Z = bz + pz = + t pz ; 2 Z norma záob materiálu v hmotných jenotkách, bz běžná záoba v hmotných jenotkách, pz pojitná záoba v hmotných jenotkách, D o optimální velikot oávky v hmotných jenotkách, t pz oba pojitné záoby ve nech, průměrná enní potřeba materiálu v hmotných jenotkách. S uplatněním výpočetní techniky při řízení záob e ve vypělých zemích uplatňuje celá řaa moerních ytémů řízení záob, jako je např. ytém ABC, JUST I TIE apo. V řízení záob je čato užívaný iferencovaný ytém řízení záob ABC. Vychází ze kutečnoti, že je pracné a neúčelné věnovat všem ruhům materiálu v záobách tejnou pozornot a říit je tejně porobně jenotnými metoami. Ukazuje e, že je vhoná iferenciace - na tom je založen ytém iferencovaného řízení záob, metoa (ytém) ABC. Výchoikem ytému ABC je rozčlenění materiálu na 3 (ABC), 4 (ABCD), popř. i více kupin. Hlavním hleikem tříění je rozah potřeby jenotlivých ruhů materiálů; přitom obvykle platí, že exitují v potatě 3 kupiny materiálů: A. 5 až 15 % ruhů materiálu přetavuje 60 až 80 % celkové potřeby, B. 15 až 25 % ruhů přetavuje 15 až 25 % potřeby a C. 60 až 80 % ruhů přetavuje 5 až 15 % celkové potřeby. ejvětší pozornot v řízení záob věnujeme proto kupině A. SHRUTÍ Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Záklaní funkcí záobování poniku je efektivní zabezpečení přepokláaného průběhu záklaních, pomocných a oblužných výrobních i nevýrobních proceů urovinami, materiálem a výrobky, a to v potřebném množtví, ortimentu, kvalitě, čau a mítě. Splnění této záklaní funkce přepokláá včanou preikci buoucích potřeb. Preikce buoucí potřeby o značné míry ovlivňuje tupeň zajištění výroby materiálem, přiměřenot záob a výši řay náklaových položek. Úpěch přináší iferencovaný přítup k preikci pole ortimentních kupin a pole chování jejich potřeby. Hlavním ouborem aktivit je řízení záob, jehož úkolem je zabezpečit optimální tav výše a ortimentní truktury záob. Optimální je taková záoba, která plně zajišťuje 98

7 přepokláané funkce při upokojování potřeb minimálními náklay na klaování a uržování, na oplňování, jakož i minimální náklay, které vznikají jako ůleek neotatku při nekrytí potřeb. Při řízení záobování e užívá celá řaa počítačových ytémů řízení v reálném čae, které harmonizují ytém vtupu výrobní tranformací a výtupem obytu. ejznámější z těchto meto je metoa Jut in Time. Otázky: 1. Jaké metoy e používají při propočtech buoucí potřeby materiálu? 2. Jakou funkci plní bilanční rovnice v ytému řízení záob? 3. Vyvětlete princip tanovení optimální výše oávky a její význam při tanovení norem záob. 4. Znázorněte vývoj náklaů na záobování v záviloti na změně počtu a velikoti oávek. 5. Jaké znáte moerní ytémy řízení záob? 99

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více