6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU"

Transkript

1 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří záklaních problémů: 1. jak velké záoby materiálu mají být objenány pro určitý čaový úek; 2. v jakých oávkách mají být objenané záoby oručeny; 3. jakým záobám muí být věnována peciální pozornot. Společným požaavkem při řešení těchto problémů je naha minimalizovat náklay pojené e záobováním. Důležitým nátrojem při řešení těchto uveených problémů jou náleující propočty: bilance materiálu, propočty potřeby materiálu, řízení záob (plánování záob) BILACE ATERIÁLU Potřebná výše záob e průběžně ohauje na záklaě plánu výroby a očekávaných tržeb za realizovanou proukci. Při propočtech e přitom vychází ze záklaního vztahu, vyjářeného pomocí bilanční rovnice: Z + = + ; p Z k Z p - počáteční záoba materiálu, - nákup materiálu, - potřeba materiálu, Z k - konečná záoba materiálu. V bilanci materiálu e vykytuje jako proměnná potřeba materiálu. Důležitým krokem je tey tranformace plánované potřeby materiálu na potřebu nákupu materiálu, tzn. řešení bilanční rovnice, při kterém zvažujeme očekávaný faktický tav záoby. Při řešení bilanční rovnice vycházíme z vypočtené plánované potřeby materiálu PROPOČTY SPOTŘEBY ATERIÁLU Spotřebu materiálu (buoucí, plánovanou potřebu materiálu) lze zjitit pomocí těchto meto: a) etoa přímého výpočtu Tato metoa e používá u těch materiálů, které e potřebovávají ve velkém množtví a jejichž potřeba je proporcionálně závilá na objemu výroby. Je přeevším o uroviny a rozhoující čát záklaního materiálu, popř. i o čát pomocných materiálů. Záklaem pro výpočet jou: - úaje o objemu výroby (výkonů), - normy potřeby nebo agregované ukazatele měrné potřeby. 93

2 Výpočet e provee pole vztahu: = Q p ; - potřeba materiálu v Kč (buoucí, plánovaná potřeba materiálu), Q - objem výroby v naturálním vyjáření za ané obobí, - norma potřeby materiálu na jenotku výroby v naturálním vyjáření, p - cena za jenotku materiálu. b) Inexní metoa Tato metoa je nejběžnější z těch meto, kterých používáme pro propočet plánované potřeby materiálu, která nevykazuje proporcionální závilot na objemu výroby. Je přeevším o značnou čát pomocných materiálů. Poklaem pro výpočet buoucí potřeby materiálu jou: - tatitické úaje o minulé potřebě za přiměřeně louhé obobí. Této metoy e tey používá u materiálů e tabilním trenem potřeby závilým na určitém ukazateli. Výpočet e provee pole vztahu: ; t = mt 1 kq k k P pt 1 t - potřeba materiálu ve leovaném obobí v Kč, m t-1 - potřeba materiálu v minulém obobí v naturálních jenotkách, k Q - koeficient vývoje objemu výroby, k - koeficient vývoje norem potřeby, k p - koeficient vývoje cen materiálu, p t-1 - cena za jenotku materiálu v minulém obobí. Kromě protého zjištění potřeby materiálu muíme znát i způob zhonocení materiálu během oavaního vývoje. Z těchto výleků mohou vyplynout opatření, která mohou vét k optimalizaci buoucí potřeby. Při této analýze používáme náleujících ukazatelů: 1. objem proukce z 1 Kč potřebovaného materiálu (q m ): Q q m Q - celkový objem proukce v Kč, - celkové materiálové náklay v Kč. 2. potřeba materiálu na 1 Kč proukce - materiálová náročnot proukce (k m ); je reciprokou honotou přechozího ukazatele: k m Q k m 1 q m 3. poíl potřebovaného materiálu v celkových náklaech (h m ): 94

3 h m - celkové náklay v Kč. 4. iniviuální inex potřeby materiálu (i): a a 1 i 0 a 1 - kutečná potřeba aného materiálu na jenotku proukce, a 0 - plánovaná potřeba (norma) aného ruhu materiálu ŘÍZEÍ ZÁSOB Jeho cílem je zabezpečovat uržování záob v takové výši a truktuře které opovíají potřebám poniku a oučaně repektují kritéria ekonomické efektivnoti hopoaření poniku. Řízení záob je nutné v poniku věnovat náležitou pozornot, a to z těchto ůvoů: záoby vážou potatnou čát kapitálu (omezují tím možnot jeho jiného použití - např. pro rozvoj poniku); záoby vyvolávají náklay na jejich uržování, klaování apo.; na ruhé traně záoby pozitivně ovlivňují plynulot výroby, využití kapacit. Zákla řízení záob tvoří normy záob. ormy záob vyjařují žáoucí (ekonomicky optimální) úroveň záoby konkrétních ruhů materiálů buď v hmotném, čaovém, nebo finančním vyjáření. Iniviuální normy záob jou záklaním nátrojem operativního řízení záob. ormy záob tak umožňují leovat a honotit kutečný tav záob a jejich přiměřenot. ormy záob e člení pole funkce přílušné ložky záob v proceu záobování; rozlišujeme: - normy záklaní (běžné a pojitné), - normy ovozené (minimální a maximální, bo objenávky) a - normy peciální (ezónní, technické, technologické, havarijní apo.). V teorii i praxi e při propočtu norem záob používá řay meto: u tzv. klaických meto je záklaním kritériem minimalizace tavu záob, u optimalizačních meto je záklaním kritériem minimalizace celkových náklaů na pořízení a uržování záob. V tržních pomínkách e za záklaní považuje optimalizační přítup, který uplatňuje náklaové kritérium: - běžnou i pojitnou záobu uržujeme na takové výši, která vyvolává minimální celkové náklay na pořizování, klaování a uržování záob i náklay vyvolané při nekrytí potřeby ze záoby (nebo opožěné krytí) ve výrobě; - je nutné však brát v úvahu i změny pomínek oávek při různém režimu oplňování záoby, popř. rážky (levy) z ceny ve vztahu k velikoti oávky, přípaně přirážky k ceně při oběru po tanovené minimum; poobně je nutno zvažovat i oací lhůty apo. Exituje velký počet různých optimalizačních meto (teorie záob), jejich polečným záklaem je však výpočet výše oávky. 95

4 Tey jenou z cet, jak můžeme při záobování minimalizovat náklay, aniž by byl narušen plynulý cho výroby, je optimalizace velikoti oávky. Optimální velikot oávky je možno vyjářit pole náleujícího vztahu (Harri Wilonova vzorce): D o = 2 ; D o - optimální velikot oávky v naturálních jenotkách (tey výše oávky, při níž jou celkové náklay na pořízení, klaování a uržování záob minimální), - nákup materiálu v naturálních jenotkách za plánovací obobí (např. za rok), - náklay na oávku (náklay na zajištění jené oávky), - náklay na klaování jenotky záob v Kč za plánovací obobí (např. za rok). Délka oávkového cyklu, která opovíá optimální velikoti oávky, e pak vyjáří pole vztahu: t T Do t - élka oávkového cyklu (v aném přípaě optimální élka oávkového cyklu) ve nech, T - élka plánovacího obobí ve nech. Celkové náklay na záobování, tj. na zajištění oávek, klaování a uržování záob, e vyjáří pole vztahu: c Do = + ; D 2 o c celkové náklay na záobování v Kč, tj. náklay na zajištění oávek, klaování a uržování záob při celkovém nákupu materiálu pro plánovací obobí (např. rok). 96

5 Vývoj náklaů na záobování při změně počtu a velikoti oávek (znázornění charakterizuje hlavní faktory, které ovlivňují optimální velikot oávky) náklay (Kč) celkové náklay na záobování náklay na oávky náklay na klaování a uržování záob počet oávek opovíající velikoti (čím větší počet, tím menší velikot) Řešený příkla: Přepokláaná roční potřeba materiálu (= nákup materiálu) je t, náklay na jenu oávku činí Kč, náklay na klaování a uržování záob jou Kč na 1 tunu za rok. Cena l tuny materiálu činí Kč. Úkol: Vypočtěte optimální velikot oávky, optimální oávkový cyklu a celkové náklay na záobování za rok. Řešení: Optimální velikot oávky: Do = = = 500 t ; 1000 optimální velikot oávky činí 500 t materiálu. Optimální oávkový cyklu: T Do t = = = 73 nů ; 2500 optimální oávkový cyklu (oba mezi věma pravielnými oávkami) činí 73 nů. Celkové náklay na záobování: Do c = + = = = Kč ; D o celkové náklay na záobování (na pořizování, klaování a uržování, ovšem výjimkou ceny materiálu) činí Kč za rok, a jou za aných pomínek pro ponik minimální. 97

6 orma záob Záklaní norma záob je tvořena běžnou záobou a pojitnou záobou. Běžnou záobou rozumíme tu čát záob, která kryje potřebu materiálu v obobí mezi věma pravielnými oávkami. V průběhu oávkového cyklu její tav tey kolíá mezi minimální (rep. pojitnou) záobou (těně pře ukutečněním oávky) a maximální záobou (tavem bezprotřeně po oávce); nejčatěji e vyjařuje jako průměrná běžná záoba, která e rovná polovině velikoti oávky. Pojitná záoba má krýt přeevším ochylky v průběhu potřeby, ve výši oávek a v élce oávkového cyklu. Zjišťuje e různými metoami; záklaní způob propočtu pojitné záoby však nejčatěji vychází z počtu nů, které jou nutné pro zíkání potřebného materiálu (o objenávky až po vyání o potřeby). Takto zíkanou pojitnou záobu ve nech přepočteme pomocí průměrné enní potřeby materiálu na pojitnou záobu v hmotných jenotkách. ormu záob aného materiálu pak vyjáříme pole vztahu: Do Z = bz + pz = + t pz ; 2 Z norma záob materiálu v hmotných jenotkách, bz běžná záoba v hmotných jenotkách, pz pojitná záoba v hmotných jenotkách, D o optimální velikot oávky v hmotných jenotkách, t pz oba pojitné záoby ve nech, průměrná enní potřeba materiálu v hmotných jenotkách. S uplatněním výpočetní techniky při řízení záob e ve vypělých zemích uplatňuje celá řaa moerních ytémů řízení záob, jako je např. ytém ABC, JUST I TIE apo. V řízení záob je čato užívaný iferencovaný ytém řízení záob ABC. Vychází ze kutečnoti, že je pracné a neúčelné věnovat všem ruhům materiálu v záobách tejnou pozornot a říit je tejně porobně jenotnými metoami. Ukazuje e, že je vhoná iferenciace - na tom je založen ytém iferencovaného řízení záob, metoa (ytém) ABC. Výchoikem ytému ABC je rozčlenění materiálu na 3 (ABC), 4 (ABCD), popř. i více kupin. Hlavním hleikem tříění je rozah potřeby jenotlivých ruhů materiálů; přitom obvykle platí, že exitují v potatě 3 kupiny materiálů: A. 5 až 15 % ruhů materiálu přetavuje 60 až 80 % celkové potřeby, B. 15 až 25 % ruhů přetavuje 15 až 25 % potřeby a C. 60 až 80 % ruhů přetavuje 5 až 15 % celkové potřeby. ejvětší pozornot v řízení záob věnujeme proto kupině A. SHRUTÍ Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Záklaní funkcí záobování poniku je efektivní zabezpečení přepokláaného průběhu záklaních, pomocných a oblužných výrobních i nevýrobních proceů urovinami, materiálem a výrobky, a to v potřebném množtví, ortimentu, kvalitě, čau a mítě. Splnění této záklaní funkce přepokláá včanou preikci buoucích potřeb. Preikce buoucí potřeby o značné míry ovlivňuje tupeň zajištění výroby materiálem, přiměřenot záob a výši řay náklaových položek. Úpěch přináší iferencovaný přítup k preikci pole ortimentních kupin a pole chování jejich potřeby. Hlavním ouborem aktivit je řízení záob, jehož úkolem je zabezpečit optimální tav výše a ortimentní truktury záob. Optimální je taková záoba, která plně zajišťuje 98

7 přepokláané funkce při upokojování potřeb minimálními náklay na klaování a uržování, na oplňování, jakož i minimální náklay, které vznikají jako ůleek neotatku při nekrytí potřeb. Při řízení záobování e užívá celá řaa počítačových ytémů řízení v reálném čae, které harmonizují ytém vtupu výrobní tranformací a výtupem obytu. ejznámější z těchto meto je metoa Jut in Time. Otázky: 1. Jaké metoy e používají při propočtech buoucí potřeby materiálu? 2. Jakou funkci plní bilanční rovnice v ytému řízení záob? 3. Vyvětlete princip tanovení optimální výše oávky a její význam při tanovení norem záob. 4. Znázorněte vývoj náklaů na záobování v záviloti na změně počtu a velikoti oávek. 5. Jaké znáte moerní ytémy řízení záob? 99

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice...

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice... Obsah Převoy válečkovými řetězy Válečkové řetězy... 4 Válečkové řetězy nerezové... 10 Řetězová kola SPECIÁ... 11 Řetězová kola... 18 Řetězová kola litinová...55 Řetězová kola napínací a pro opravní pásy...59

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Standardní program vlnovcové hadice

Standardní program vlnovcové hadice Stanarní program vlnovcové haice 8306cz//07/14/,5 Witzenmann Opava pol. r.o. Náklaní ul. č. 7 746 01 Opava Telefon: +4 553 63 908 Telefax: +4 553 6 3 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.cz OBSAH VLNOVCOVÉ

Více

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13 5 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 3-4-3 Dopravní zpoždění (Time delay, tranport delay, dead time, delay-differential ytem) V reálných ytémech e čato vykytuje dopravní zpoždění yt ( )

Více

í '' c/ MMB2015000000988 f/i 7M1I 040?. Rada města Brna

í '' c/ MMB2015000000988 f/i 7M1I 040?. Rada města Brna Raa města Brna MMB2015000000988 a 7M1I 040?. Z7/11. zaání Zastupitelstva města Brna konané ne 10. 11.2015 Název: Návrh nabytí spoluvlastnického poílu i. 2/3 na pozemcích p.č. 173/1,173/2,173/3 a 174 (jehož

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

VI. přednáška Řízení zásob II.

VI. přednáška Řízení zásob II. VI. přednáška Řízení zásob II. 1. Řízení zásob 2.1. Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat

Více

Model finanční křehkosti pro české prostředí (shrnutí základních poznatků)

Model finanční křehkosti pro české prostředí (shrnutí základních poznatků) Moel fnanční křehkot pro čeké protřeí (hrnutí záklaních poznatků) V rámc projektu yl vytvořen matematcký moel fnanční křehkot pro čeký ankovní ektor. Jená e o tzv. Goohartův-Tomocoův moel který je založený

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro středn ední školy Osnova učivau 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se koloběhu oběžného

Více

Teploměrové jímky pro vysoké parametry

Teploměrové jímky pro vysoké parametry JSP Měření a regulace Teploměrové jímky pro vysoké parametry TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je pření český oavatel

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katera geotechniky a pozemního stavitelství Zakláání staveb Návrh záklaů pole mezních stavů oc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace stuijního oboru Geotechnika CZ.1.7/2.2./28.9. Tento projekt je spolufinancován

Více

TYPOVÉ DIAGRAMY DODÁVKY ELEKTŘINY PRO ZÁKAZNÍKY BEZ PRŮBĚHOVÉHO MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY ES SR

TYPOVÉ DIAGRAMY DODÁVKY ELEKTŘINY PRO ZÁKAZNÍKY BEZ PRŮBĚHOVÉHO MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY ES SR TYPOVÉ DIGRMY DODÁVKY ELEKTŘINY PRO ZÁKZNÍKY BEZ PRŮBĚHOVÉHO MĚŘENÍ PRO PODMÍNKY ES SR Závěrečná zpráva EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Leen 25 Zotovitel: Objenatel: EGÚ Brno,

Více

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB Analýza arametrů měřených řive aomoace a vergence oa v rogramu MATLAB Václav Baxa*, Jarolav Duše*, Mirolav Dotále** *Katera raioeletroniy, FEL ČVUT Praha **Oční oělení, Nemocnice, Litomyšl Abtrat Práce

Více

METODA NÁSOBNÉHO DOMINANTNÍHO PÓLU PRO REGULÁTORY SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI A PROPORCIONÁLNÍ SOUSTAVY S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM

METODA NÁSOBNÉHO DOMINANTNÍHO PÓLU PRO REGULÁTORY SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI A PROPORCIONÁLNÍ SOUSTAVY S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM ntrnational onfrnc Fbruary 0 -, 00 BERNES AN NFORMAS VŠNÁ BOA, Slova Rpublic MEOA NÁSOBNÉHO OMNANNÍHO ÓLU RO REULÁOR SE VĚMA SUN VOLNOS A ROORONÁLNÍ SOUSAV S ORAVNÍM ZOŽĚNÍM Miluš Vítčová - Antonín Vítč,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta tavební katedra hydrauliky a hydrologie (K141) Přednáškové lidy předmětu 1141 HYA (Hydraulika) verze: 05/011 K141 FSv ČVUT Tato webová tránka nabízí k nahlédnutí/tažení řadu pdf ouborů

Více

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

Finanční řízení zahraniční směny

Finanční řízení zahraniční směny Finanční říení ahraniční směny 1. Záklaní ruhy eviových operací Deviový trh nákup a proej evi exportéry a importéry Organiace ev. trhu NEBURZOVNÍ = NEORGANIZOVANÝ (Over The Counter market OTC převážně)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Daniel Červenka

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Daniel Červenka VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 03 Daniel Červenka VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Název diplomové práe: Aplikae metod

Více

NÁVOD. WellTEMP 70. Teploměrové jímky pro náročné průmyslové aplikace a všeobecné použití

NÁVOD. WellTEMP 70. Teploměrové jímky pro náročné průmyslové aplikace a všeobecné použití JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0993-20/ NÁVOD WellTEMP 70 Teploměrové jímky pro náročné průmyslové aplikace a všeobecné použití Tlak až 400 bar, teplota až 620 C. Proveení k zavaření, k zašroubování

Více

A Pohyb silničních vozidel

A Pohyb silničních vozidel A Pohyb silničních voziel Po popisování pohybu silničních voziel a sil na ně působící bueme vzcházet ze souřaného systému vozila, tak jak byl popsán v přechozím tématu. Tyto postupy je možno obecně aplikovat

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA TÜV Süddeutchland Holding AG Lihovarká 12, 180 68 Praha 9 www.uvmv.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Metodika pro hodnocení vozidel v jízdních manévrech na základě počítačových imulací a jízdních zkoušek. Simulační

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika veení potrubí PE-Xc/A/ PE-Xc/červený bronz/ppsu CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. iovací pojovací ytém pro intalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a intalace vytápění, přezkoušeno pole

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Úloha II.E... čočkování

Úloha II.E... čočkování Úloha II.E... čočkování 8 boů; průměr 5,46; řešilo 65 stuentů V obálce jste spolu se zaáním ostali i vě čočky. Vaším úkolem je změřit jejich parametry ruh a ohniskovou vzálenost. Poznámka Poku nejste stávající

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04 SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ ÈERADA SIGMA UMY HRANICE,.r.o. Tovární, 1 Hranice tel.: 1 1 11 fax: 1 Email: igmahra@igmahra.cz ZO, 1.. Zubová èerpadla ZO, oužití Zubová èerpadla jou urèena všeobecnì na dopravu

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Válečkové řetězy Technické úaje IN 8187 Hlavními rvky válečkového řevoového řetězu jsou: Boční tvarované estičky vzálené o sebe o šířku () Čey válečků s růměrem () Válečky o růměru () Vzálenost čeů určuje

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LBORTORÍ PŘÍSTROJE POSTPY CHOVÁÍ PRVKŮ PŘI SPLOVÁÍ HLÍ POROVÁÍ JEJICH OBSHŮ V EDOPL, HLÍ POPEL LCIE BRTOŇOVÁ Katera analytické chemie a zkoušení materiálů, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,

Více

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví v účetnictví příspěvkové organizace (včetně vazby na aňové přiznání) Program semináře Úvo - vymezení záklaních pojmů v zákoně o ve vazbě na účetnictví I. Blok uskutečněná plnění Plnění poléhající ani a

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Super přesná ložiska Super Precision Bearings

Super přesná ložiska Super Precision Bearings Super přesná ložiska Super Precision earings Super přesná ložiska Super Precision earings AC 41 130/7 CsA vyání březen 2008 Všechny úaje byly pečlivě připraveny a zkontrolovány. Za přípané chyby nebo neúplnost

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ECHNICÁ UNIVERZIA V LIBERCI FAULA SROJNÍ atedra aplikované kybernetiky Obor 3922 Automatizované ytémy řízení ve trojírentví Zaměření Automatizace inženýrkých prací Programový modul pro automatické eřízení

Více

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci lace a znázorňuje i analogii se stejnosměrným strojem, u kterého je rovněž prou kotvy kolmý na buicí magnetický tok a vnitřní moment je úměrný prouu

Více

POTENTIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRANSPORT

POTENTIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRANSPORT POTECIÁLÍ OHROŽEÍ KVALITY VOD DOPRAVOU JIŘÍ HUZLÍK - VILMA JADOVÁ - VLADIMÍR ADAMEC POTETIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRASPORT ABSTRAKT Pozornot je zaměřena na Metodiku poouzení potencionálního

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

Dřevěné trámové stropy

Dřevěné trámové stropy Promat Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay trámových stropů a střech Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay řevěných trámových stropů a střech Specifické problémy požární ochrany řevěných konstrukcí,

Více

OBSAH... 2, 3. Příslušenství pro posuvné brány... 4

OBSAH... 2, 3. Příslušenství pro posuvné brány... 4 OS OS..., Příslušenství pro posuvné brány... alvanizované kolečko s kuličkovým ložiskem... 5 alvanizované kolečko s kuličkovým ložiskem a nábojem s maznicí... alvanizované kolečko s omkem... 7 alvanizované

Více

Řezné kotouče Kronenflex Pokyny pro použití

Řezné kotouče Kronenflex Pokyny pro použití Pokyny pro použití Řezné kotouče e vyznačují velkým pektrem použití. V naší paletě výrobků jou obaženy kotouče pro obrábění oceli, nerezové oceli, pro veškeré ůležité neželezné kovy, různé ruhy litiny,

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load 7..0 Protlačení Je jev, ke kterému ochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A loa PROTLAČENÍ A loa A loa A loa Zatěžovací plochu A loa obyčejně přestavuje kontaktní plocha mezi sloupem

Více

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií Útav Strojírené technologie Zadání: Speciální technologie č. zadání: Cvičení Zhotovení trojní oučáti poocí oderních technologií Poznáy: Pro zadanou trojní oučát (hotový výrobe) dle pořadového číla viz

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods Kód zařízení: 921 Svařování, pájení, řezání W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007 TECHNICKÁ PRAVIDLA Svařování termoplatů Svařovací metody Thermoplatic Welding Welding Method Schválena dne: Platnot od:

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis Object-oriented Analyi & Deign Requirement Analyi Waterfall Model Sytem Requirement Software Requirement Deign Verification Module Tet Validation Implementation Iteration Agile Unified Proce Inception

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u CHYTRÉ TECHNICKÉ

Více

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah 4..8 ETR3c.oc Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah Doc. ng. Jiří Danzer CSc. ELEKTRCKÁ TRAKCE 3. PLYNLÁ REGLACE CZE BZENÉHO MOTOR. vyání Obsah Cize buzený motor... 3. Záklaní

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

obr. 3.1 Pohled na mící tra

obr. 3.1 Pohled na mící tra 3. Mení tecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika urení tecích ztrát je hodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Micí tra e liší použitými hydraulickými prvky a midly.

Více

Naši smluvní partneři: KATALOG SORTIMENTU

Naši smluvní partneři: KATALOG SORTIMENTU Naši smluvní partneři: KATAOG SORTIMENTU Všeobecné obchoní pomínky Ceny, oací a platební pomínky Ceny v ceníku jsou uveeny bez DPH včetně opravy na jakékoli místo v ČR (bez omezení). Na ceníkové ceny poskytujeme

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 50 ČÍSLO 3/2005

ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 50 ČÍSLO 3/2005 ZPRÁVY LESICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research SVAZEK 5 ČÍSLO 3/25 Vyává Výzkumný ústav lesního hospoářství a myslivosti Jíloviště-Strnay, ISS 322-9688 Veoucí reaktorka: Ing. J. Hlaváčková. Přesea

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009 Teorie zásob Kristýna Slabá 9. ledna 2009 Obsah 1 Úvod Teorie Klasifikace zásob 2 Modely zásob Teorie Klasifikace modelů zásob Model zásob s okamžitou dodávkou Příklad Model zásob s postupnou dodávkou

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ 5 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení 2015 24-3-15

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení 2015 24-3-15 - Regulátory Michael Šebe Automaticé řízení 5 4-3-5 Nejjednodušší regulátory Automaticé řízení - Kybernetia a robotia v jitém mylu nejjednodušší regulátor je On-Off (Bang-bang) má jen dvě možné výtupní

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

Brusné pásy Pokyny pro použití

Brusné pásy Pokyny pro použití Pokyny pro použití Páy použitelné pro všechny technologie broušení: broušení na volném páu, broušení kontaktní botkou, broušení kontaktním kotoučem peciální proveení pro iniviuální účely použití např.

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18. plu pro Váš projekt kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT Šachtové dno PERFECT je kompaktní monolitické dno, celé kompletně průmylově odlité z jedné betonové měi. Má kontantní parametry ve všech čátech

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvoce Svislé stěnové protipožární konstrukce > Rozsah platnosti le poklaů, které jsou ze uveené, lze aplikovat esky CETRIS v těchto typech požárních svislých stěnových konstrukcí: nenosné stěny

Více

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., IČ 63998017, e ídlem Karolinká 1/650,

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Příbram / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 068 315 Provoz Příbram Obchodník pro

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Studénka / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 606 782 942 Provoz Studénka Oderká 838

Více

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Planá u Mariánkých Lázní / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Planá u Mariánkých Lázní Nádražní ul. 348

Více

21 Diskrétní modely spojitých systémů

21 Diskrétní modely spojitých systémů 21 Dikrétní modely pojitýc ytémů Micael Šebek Automatické řízení 2015 29-4-15 Metoda emulace Automatické řízení - Kybernetika a robotika pojitý regulátor nazývá e také aproximace, dikrétní ekvivalent,

Více