Analogie řízení výroby s řízením zásob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analogie řízení výroby s řízením zásob"

Transkript

1 PILANA SAW BODIES, S.R.O. Analogie řízení výroby s řízením zásob Příloha E Dostálová Silvie Řízení výroby a její možné využití pro řízení zásob v podniku.

2 Obsah 1 Podnikové výrobní faktory Analogie s řízením výroby Způsoby řízení výroby a jejich využitelnost pro řízení oběžných aktiv, především zásob Just in time Reengineering Systém MPR (Material Requirements Planning) Systém MRP II (Material Resource Planning) Autonomizace OPT Vytěžovací řízení DBR teorie omezení Diagram průběhu výroby Dynamické plánování simulace

3 1 PODNIKOVÉ VÝROBNÍ FAKTORY Obrázek 1- Podnikové výrobní faktory Mezi základní výrobní faktory podniku patří výkonná práce, materiál a hmotný investiční majetek. Mimo tyto elementární faktory jsou součástí okruhu faktorů ovlivňující výrobu podniku faktory dispozitivní. Do podnikového řízení náleží vedení, plánování, organizace podniku a dohled. Podnikové výrobní faktory Elementární výkonná práce hmotný investiční majetek materiál Zdroj: WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1995, 748, ISBN , s. 34. upraveno autorkou Dispozitivní vedení plánování organizace dohled 2 ANALOGIE S ŘÍZENÍM VÝROBY Některé cíle řízení výroby a jejich souvislost s řízením zásob: Zabezpečení výroby výrobků a služeb bez dostatečných zásob, by výroba nebyla možná, nebo by byla přinejmenším problematická. Nepřiměřená výše pohledávek může vážně ohrozit zabezpečení základní funkci výrobního podniku či poskytování plnohodnotných služeb. Tím se může dostat podnik do značných potíží. Zabezpečení pružnosti výroby úzce souvisí s oběžnými aktivy. Vyjmenujme například dostatečné materiálové zásoby, optimální výše nedokončené výroby, dodavatelskoodběratelské vztahy aj. Optimalizace spotřeby výrobních činitelů a snižování nákladů nadzásobovanost může vyvolat problémy s efektivností výroby, náklady na skladování apod. Zkracování průběžné doby přípravy a výroby výrobků a v důsledku toho minimalizace výrobních zásob a zásob rozpracované výroby, zkrácení materiálových toků stejně tak zkrácení doby dodání materiálu výběrem optimálního dodavatele udržuje stav zásob materiálu, nedokončené výroby, obalového materiálu apod. v optimální výši a přiměřenou 3

4 dobu skladování jednotlivých položek. Případné problémy s nedostatečnými zásobami může vyvolat prodloužení doby výroby a tím nedodržení termínu a ztrátu zákazníka. Zdokonalování informačních systémů řízení výroby řízení oběžných aktiv urychluje, zkvalitňuje a zpřehledňuje. Umožňuje rychlou reakci na změny v podniku a okolí, souvisí s akceschopností podniku jako celku. Zabezpečení vysoké produktivity zajišťuje zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Vysokou produktivitu zajišťuje nejen kvalitní řízení výroby jako takové, ale i zajištění zásobování oběžnými aktivy. Kvalita produkce materiál či surovina vstupuje do výroby jak základní činitel ovlivňující konečný výsledek produkce. Pokud by nebyla zajištěna dostatečná kvalita vstupů, mohla by být výroba řízena sebelépe, dobrý výsledek by nebyl zaručen. Je tedy velmi důležité zajistit kvalitní vstupní faktory výroby za co možná nejnižší cenu. 1 3 ZPŮSOBY ŘÍZENÍ VÝROBY A JEJICH VYUŽITELNOST PRO ŘÍZENÍ OBĚŽNÝCH AKTIV, PŘEDEVŠÍM ZÁSOB Operativní plánování oběžných aktiv vychází z konkrétních zakázek za určité období s ohledem na současnou situaci v oblasti zdrojů. Mezi další okolnosti, které by se měli při plánování oběžných aktiv zohlednit, je průběžná doba výroby, charakter výroby. Mimo samotné výrobní etapy je třeba brát v potaz také to, že je důležité znát požadavky zákazníka s dostatečným předstihem s ohledem na dodací lhůty všech potřebných výrobních vstupů. Operativní plán by měl být dostatečně podrobný. Měl by zohledňovat nejen výrobní kapacitu, ale také stavy skladů a meziskladů, nedokončené výroby a také zmetkovitost výroby. Důležitou vlastností je jeho reálnost, jen reálné plány mají smysl. Standardní délky bývají čtvrtletí, pololetí, roční intervaly. Často se jako pomocná měřítka zohledňují minulá období - jak původní plán, tak jeho reálný výstup. Nejčastějšími jednotkami výstupu plánu jsou kvantitativní jednotky naturálie, finanční jednotky. Metody řízení oběžných aktiv, především zásob vychází z metod řízení výroby a jejich nemalé množství. Každá metoda má své charakteristické rysy a vhodnost jeho použití záleží 1 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s. 6. 4

5 na mnoha faktorech, které jsou předmětem manažerského rozhodování. V zásadě existují dva přístupy k řízení: Analytický systém je možno rozdělit na subsystémy, které se řeší samostatně. Představiteli tohoto přístupu jsou především A.Smith a F.W.Taylor. Je vhodná pro manufakturní výrobu a specializované činnosti s vysokým stupněm opakovanosti. V současnosti je tento přístup na ústupu. Komplexní každý subsystém má vlastní autonomii, ale činnost je koordinována s ohledem na globální zájem celého systému. Jeden subsystém nesmí svoji činností ohrozit jiný nebo celek. Mezi představitele tohoto přístupu je metoda řízení Just-in-time či Kaizen. V tomto přístupu jsou vyhledávání multifunkční pracovníci a týmy s malou kontrolou ze strany organizace Just in time JIT (právě včas) metoda řízení, která enormně zvyšuje flexibilitu podniku, pokud je prováděna správně. Podnik je u této metody schopen produkovat proměnlivou rychlostí, otevírá možnost výrobní změny (ev. výrobkové) s minimalizací nákladů a maximalizací produktivity. Také umožňuje zvýšení kvality. Jak napovídá název, jde o systém řízení, kdy se nic dlouhodobě neskladuje. Vše je podniku dodáváno právě ve chvíli, kdy to podnik potřebuje pro zajištění plynulosti výroby. Sám podnik vyrábí také právě na termín, který potřebuje zákazník. Tj. nejvhodnější doba vstupů a výstupů výroby zajišťují minimalizaci zásob a nedokončené výroby a tím i výrazně sníží vázanost finančních zdrojů v oběžných aktivech. Tato metoda je však velmi náročná na synchronizaci jednotlivých složek. Tato synchronizace se netýká jen dodavatelů a zákazníků podniku, tj. vnějšího okolí, ale je stejně důležitá v rámci podniku v návaznosti jednotlivých operací výrobních, správních, odbytových a zásobovacích. Výroba probíhá v relativně malých dávkách a tím se snižuje mezioperační zásoby. Náročnost tohoto systému se snižuje s neustále se vyvíjející informační technikou a představuje veliký potenciál pro podnik budoucnosti. O to víc, že zahrnuje také eliminaci poruchovosti strojů a nástrojů, klade důraz na odstranění chyb všeho druhu. V tomto pojetí je nadprodukce považována za druh ztráty a zahrnuje nejen nadvýrobu, ale řadí se sem i 2 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s. 5. 5

6 předčasné dokončení objednávky (náklady na skladování). Stejně negativní názor má JIT řízení na jakékoli čekání. Prodleva vzniklá špatnou organizací výroby, zásobováním, ale i seřizováním strojů se bere jako zbytečný náklad, jemuž se lze vyhnout. V tomto pojetí řízení se velmi dbá na organizační strukturu s hlediska návaznosti jednotlivých etap výroby od zadání zakázky až po její expedici, například uspořádáním pracovišť, zamezením delších přepravních tras z pracoviště na pracoviště. Je zde velmi výrazný důraz na detail, který tvoří tuto metodu velmi náročnou na propracovanost jednotlivých kroků a pokud je provedena správně, má značný potenciál a podniku ušetří finanční náklady nejen výrobní, ale i časové, organizační, přepravní a skladovací. Na druhou stranu přílišná přesnost se může stát sama nákladem. Mluvíme zde o situaci, kdy je poměrně jednoduchá operace příliš podrobně zpracována co do organizace a vymezení kompetencí. Zde se setkáváme s pojmem zpracovatelské ztráty, které představují nejen výše zmíněné přehnané zpracovanosti, ale i nevhodně provedená příprava výroby (špatně vydaný materiál) či náklady spojené se zpracováním zmetků oprava, předělání na jiný výrobek apod. Z pohledu této metody nejsou zásoby vhodné, nicméně nelze takto argumentovat striktně. Jeden názor na věc argumentuje tím, že zásoby jsou nežádoucí z hlediska nákladů na produkci tím, že nevytváří sami o sobě žádnou přidanou hodnotu, druhý názor však upozorňuje na nutnost zásob pro plynulou výrobu. Je žádoucí zásoby vzít na milost a držet je v tzv. pojistné výši. Z uvedeného vyplývají nároky na jednotlivé pracovníky, rozšiřování vzdělání je základním aspektem dobrého fungování tohoto systému na všech úrovních řízení podniku. Také tlak na iniciativní přístup pracovníků k výrobě. Nejde jen o jejich samostatnost a úrovni autonomních jednotek, ale i na úrovni hledání zlepšení procesů, využitím jejich tvořivosti, zvyšováním zainteresovanosti a týmové spolupráce. Nejčastější využívaný informační systém výroby a dopravy v JIT je systém KANBAN z japonského výrazu pro štítek nebo kartičku. Obvykle jde o výrobní a dopravní KABAN, jinými slovy objednávka a dodací list. Systém spočívá v převodu všech článků a tedy i jednotlivých pracovišť ve výrobě na vztah dodavatelsko-odběratelský. Jde o jednosměrný tok budoucího produktu výrobním procesem, který ovšem skýtá nebezpečí vyplývající z výpadku jediného článku. 3 Jde tedy o metodu, která zásoby neřídí, neboť je nevytváří. 3 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s

7 3.2 Reengineering Tento systém se poprvé objevil v padesátých letech minulého století, kdy japonský manager Shigeo Shingo prezentoval rozdíly mezi dvěma koncepcemi řízení operační a procesní. Základem operačního systému je podrobná dělba práce a rozdělení výrobního procesu na dílčí standardizované operace. Jednotlivé operace jsou prováděny specializovaným vyškoleným personálem víceméně na jednotlivých specializovaných obvykle i jednoúčelových strojích, z čehož vyplývá nutnost standardizace sortimentu pro maximalizaci produktivity. Naproti tomu základem procesního konceptu je začlenění činností do ucelených etap výroby, což klade nároky na univerzálnost či multifunkčnost personálu v rámci etapy. Takto pojatá koncepce umožňuje dynamičtější reakci na eventuální změny výroby dle individuálních přání zákazníka. Další přidanou hodnotou je emancipace personálu, pro který již není pracovní výkon omezen na robotickou činnost, ale stává se rozmanitějším. Personál je motivován k maximálnímu výkonu, jeho postavení se mění a nabývá na důležitosti. Z uvedeného vyplývá, že tato koncepce nebude vhodná do masové výroby. Jeho koncepce je založena na schopnosti reagovat velmi pružně na změny v preferencích zákazníka a z toho plynoucí změnu výrobního procesu. Podstatou je identifikace klíčových oblastí úspěchu firmy v rámci podniku a následně je reorganizovat pro dosažení maximálního užitku s ohledem na požadavky zákazníka, zeštíhlení výroby (tj. regulaci vstupů do výroby), vyčlenění zbytečných komplikací jde o nekonečný (živý, dynamický) proces jako měnící se požadavky zákazníka. Je neustále v pohybu a tím je velmi náročný jak na management, tak na jednotlivé pracovníky výroby nejen z pohledu profesní způsobilosti, nýbrž i z pohledu psychologické a sociální. Nutnost zefektivnění výroby může vést k neustále se měnícímu pracovnímu zařazení a nejistoty pracovního místa. Vyžaduje tedy velice zodpovědný přístup managementu Systém MPR (Material Requirements Planning) Jedná se o dekompozici výrobního sortimentu na jednotlivé díly a montážní skupiny. Využívá se v oblastech, kde finální výrobek tvoří velké množství komponentů. Důraz je kladen na podrobnost a dokonalou provázanost jednotlivých etap a jejich materiálových požadavků. Součástí tohoto systému je hlavní rozvrh produkce zahrnující především 4 DONNELLY, James H, James L GIBSON a John M IVANCEVICH. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, ISBN , s

8 východiska strategického plánu a plánu produkce. Plán produkce stanoví kvantitu jednotlivých výrobků (komponent) vycházející s poptávky (předpokládané) přičemž respektuje disponibilní zdroje a rentabilitu. Podrobně se tedy určí co, kde a kdy má být vyrobeno. Součástí systému je přímo evidence zásob založená na průběžné kontrole stavu zásob. Tedy zaznamenává se každý výdej a příjem položky zásob Systém MRP II (Material Resource Planning) Vychází z MPR a je modifikována na jednotlivé komponenty finálních výrobků namísto plánu výroby pro skupinu výrobků. K tomuto modulu se váže kapacitní plánování (CPR Capacity Requirements Planning), který určuje kapacitní možnosti výroby. Tento se následně srovnává s výstupem s MRP II a v případě nemožnosti splnění plánu MPR II z důvodu kapacit musí zodpovědný pracovník hledat řešení. Toto srovnání umožňuje určit výrobní priority a ohledem na kapacitní možnosti a určit skutečnou velikost produkčního úkolu. plán pro komponenty jednotlivých výrobků. 6 Je zřejmé, že stejně jako MPR v sobě přímo zahrnuje také pečlivé plánování zásob. 3.5 Autonomizace Je systém odstraňování poruch ve výrobním procesu na základě vybavení výrobního procesu řadou samočinných kontrolních zařízení. Neautomatický způsob je založen na kontrole vlastní činnosti pracovníky samými, ale také na kontrolu předchozích operací. Tento způsob lze využít u některého druhu oběžných aktiv např. vstup materiálu na sklad projde kontrolou, čímž se může předejít příjmu na sklad defektního nebo nekvalitního materiálu. Následná kontrola v průběhu celého výrobního procesu, zajišťuje rychlou reakci na možný zádrhel. 5 DONNELLY, James H, James L GIBSON a John M IVANCEVICH. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, ISBN , s HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s

9 3.6 OPT Tento koncept byl vyvinut v Izraeli a je zaměřena na plynulost výroby. Nezabývá se kapacitami, hlavním cílem je nalezení tzv. úzkých míst ve výrobě. Pojem úzká místa charakterizuje místa ve výrobě, které tzv. brzdí plynulost celého procesu. Jsou to místa, na kterých dojde ke zbrzdění jinak plynulé výroby. Řešením se jeví přizpůsobit buď celkovou výrobu tomuto úzkému místu anebo kapacitně vyvážit úzké místo s ostatními výrobními úseky, což se jeví logičtějším řešením. Obecná filosofie metody OPT vychází z toho, že konečným smyslem výroby je vyrobit určité množství požadovaného množství výrobků v optimálním sortimentu a nikoliv plně využívat stávající kapacitu Vytěžovací řízení Smyslem vytěžovací metody je vstup do výroby pouze těch úkolů, které jsou v dané chvíli aktuální a přitom nepřekračují kapacitní využití. Určí se tzv. vytěžovací hranice jednotlivých pracovišť a aktuální zásoby na pracovišti se nesmí dostat nad tuto hranici. 8 V oblasti řízení OA lze určit maximální vytěžovací hranici pro jednotlivé položky zásob. Nicméně se zde jeví nebezpečí příliš velikých zásob. Musela by se při určování jednotlivých vytěžovacích hranic zohlednit jejich potřeba v minulosti, tzn. kombinovat ji s jinou metodou, čímž by ovšem ztratila smysl. 3.8 DBR teorie omezení Zaměřuje se na úzká místa a na regulaci vstupu výrobních úkolů do výroby. Cílem je odstranit existující omezení například zvýšením počtem směn na kritickém pracovišti, snižováním prostojů, zmetkovitosti, kontrolou kvality před tímto úzkým místem, aby se zabránilo vstupu zmetku na další operaci a tím plýtvání kapacit, optimalizací výrobní dávky aj. 9 7 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s

10 V rámci zásobování lze využít maximální kapacity úzkého místa pro určení maximálního objemu stavu zásob Diagram průběhu výroby Je založen na principu porovnávání plánovaného průběhu se skutečností z hlediska množství, termínů, kvality, využití kapacit, průběžných časů atd. Využitelnost shledávám v plánování budoucích období. Grafické znázornění poskytuje novou dimenzi využitelnou pro plánování jak zásobování tak zhodnocení výroby Dynamické plánování simulace Nepoužívá konstantní výrobní časy, vychází z reality a následně simuluje časy na další časové období. Výstup pak může sloužit jako podklad pro plánování OA. 10 Drum (buben)- Buffer (zásobník) Rope (lano). Úzké místo udává tempo výroby (buben), je propojeno s předchozími zdroji (lano). Pokud některé z těchto zdrojů ohrozí výkonnost úzkého místa, využijí se zásoby (Buffer). Zdroj: CPI WEB SERVIS, s.r.o. SVĚT PRODUKTIVITYBeta [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [1] DONNELLY, James H, GIBSON, James L a M IVANCEVICH John. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821s. ISBN [2] HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, 167 s. ISBN [3] WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1995, XX, 748 s. ISBN [4] CPI WEB SERVIS, s.r.o. SVĚT PRODUKTIVITY Beta [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1- Podnikové výrobní faktory... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK CPR plánování kapacitních požadavků angl. Capacity Requirement Plannig DBR metoda úzkého místa z angl. Drum Buffer - Rope JIT právě včas - metoda zásobování z angl. Just in time MPR plánování materiálových požadavků z angl. Material Requirement Planning MPR II plánování materiálových zdrojů z angl. Material Resouce Planning OA oběžná aktiva angl. current assets (CA) OPT optimalizace technologie angl. Optimized Production Technology 12

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Řízení výroby na základě úzkého místa

Řízení výroby na základě úzkého místa Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení výroby na základě úzkého místa Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

TOC - DBR. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

TOC - DBR. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. TOC - DBR Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Přednášející: Cvičící:

Přednášející: Cvičící: Podniková logistika Přednášející: doc. Dr. Ing. František Manlig, Ph.D. Cvičící: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ÚT10:30 12:00 nebo

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Vstup a úkoly pro 8. kapitolu LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 8. kapitolu LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 8. kapitolu LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY. Logistické řízení výroby zahrnuje uvolnění zakázky do výrobního procesu a následně její sledování během výrobního procesu, až po uložení hotové zakázky

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladovaných položek do spotřeby. Jejich výše je ovlivněna požadavkem

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Informační systémy plánování výroby

Informační systémy plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni (FEK) KEU/PE3 Otázka č. 16: Výroba v MSP. Plánování výrobního programu. Výrobní kapacita. Produktivita. Nové podnikové systémy. 2006/2007 Jaroslav Bouřil K01192 2.12.2006

Více

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

4 DBR (Buben, Zásobník, Lano)

4 DBR (Buben, Zásobník, Lano) Plánování a řízení výroby simulační hra 1 Úvod Tato simulační hra má za úkol ozřejmit výhody a nevýhody metod řízení výroby pomocí tří základních postupů. Popisovaný model výroby má však vlastnosti, které

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Kapitola 1 výrobní logistiky.

Kapitola 1 výrobní logistiky. Kapitola 1 Vymezení pojmů.. Cíle C výrobní logistiky. Osnova: Členění logistiky. Rozsah logistických aktivit a činností. Podniková logistika. Hlavní cíle podnikové logistiky. Logistická typologie. Logistické

Více

Metody průmyslového inženýrství Logistické technologie

Metody průmyslového inženýrství Logistické technologie Metody průmyslového inženýrství Logistické technologie 1 Metody průmyslového inženýrství KAIZEN kontinuální vylepšování všech věcí, všemi pracovníky TOC (Theory Of Constrains) úzká místa SIX SIGMA identifikace

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Logistické řízení výroby

Logistické řízení výroby . Logistickéřízen Logistickéří zahrnuje uvolnění zakázky do výrobního procesu a následně její sledování během výrobního procesu, až po uložení hotové zakázky do skladu hotových výrobků a její expedici

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Obsah. Úvod. o autorech 9 , 11

Obsah. Úvod. o autorech 9 , 11 Obsah. o autorech 9 Úvod, 11 Část l. Základy teorie omezení (TOC) " 13 1. Současné podnikové paradigma 15 1.1 Základní konflikt v fízení podniku 15 1.1.1 Rozhodování v podnicích 15 1.1.2. Zmeny vyvolané

Více

Skladování a 5S simulační hra

Skladování a 5S simulační hra ento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Skladování a 5S simulační hra echnická univerzita v Liberci INVESICE DO ROZVOJE

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Kapitola 3 Logistika a plánov. Podniková strategie

Kapitola 3 Logistika a plánov. Podniková strategie Kapitola 3 Logistika a plánov nování výroby Podniková strategie Plánov nování výroby Podniková strategie Vychází ze zpracování analýz: okolního prostřed edí, - vnitřního prostřed edí (podnik). Podnikovou

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Rozvrhování výroby. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Rozvrhování výroby. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Rozvrhování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více