Analogie řízení výroby s řízením zásob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analogie řízení výroby s řízením zásob"

Transkript

1 PILANA SAW BODIES, S.R.O. Analogie řízení výroby s řízením zásob Příloha E Dostálová Silvie Řízení výroby a její možné využití pro řízení zásob v podniku.

2 Obsah 1 Podnikové výrobní faktory Analogie s řízením výroby Způsoby řízení výroby a jejich využitelnost pro řízení oběžných aktiv, především zásob Just in time Reengineering Systém MPR (Material Requirements Planning) Systém MRP II (Material Resource Planning) Autonomizace OPT Vytěžovací řízení DBR teorie omezení Diagram průběhu výroby Dynamické plánování simulace

3 1 PODNIKOVÉ VÝROBNÍ FAKTORY Obrázek 1- Podnikové výrobní faktory Mezi základní výrobní faktory podniku patří výkonná práce, materiál a hmotný investiční majetek. Mimo tyto elementární faktory jsou součástí okruhu faktorů ovlivňující výrobu podniku faktory dispozitivní. Do podnikového řízení náleží vedení, plánování, organizace podniku a dohled. Podnikové výrobní faktory Elementární výkonná práce hmotný investiční majetek materiál Zdroj: WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1995, 748, ISBN , s. 34. upraveno autorkou Dispozitivní vedení plánování organizace dohled 2 ANALOGIE S ŘÍZENÍM VÝROBY Některé cíle řízení výroby a jejich souvislost s řízením zásob: Zabezpečení výroby výrobků a služeb bez dostatečných zásob, by výroba nebyla možná, nebo by byla přinejmenším problematická. Nepřiměřená výše pohledávek může vážně ohrozit zabezpečení základní funkci výrobního podniku či poskytování plnohodnotných služeb. Tím se může dostat podnik do značných potíží. Zabezpečení pružnosti výroby úzce souvisí s oběžnými aktivy. Vyjmenujme například dostatečné materiálové zásoby, optimální výše nedokončené výroby, dodavatelskoodběratelské vztahy aj. Optimalizace spotřeby výrobních činitelů a snižování nákladů nadzásobovanost může vyvolat problémy s efektivností výroby, náklady na skladování apod. Zkracování průběžné doby přípravy a výroby výrobků a v důsledku toho minimalizace výrobních zásob a zásob rozpracované výroby, zkrácení materiálových toků stejně tak zkrácení doby dodání materiálu výběrem optimálního dodavatele udržuje stav zásob materiálu, nedokončené výroby, obalového materiálu apod. v optimální výši a přiměřenou 3

4 dobu skladování jednotlivých položek. Případné problémy s nedostatečnými zásobami může vyvolat prodloužení doby výroby a tím nedodržení termínu a ztrátu zákazníka. Zdokonalování informačních systémů řízení výroby řízení oběžných aktiv urychluje, zkvalitňuje a zpřehledňuje. Umožňuje rychlou reakci na změny v podniku a okolí, souvisí s akceschopností podniku jako celku. Zabezpečení vysoké produktivity zajišťuje zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Vysokou produktivitu zajišťuje nejen kvalitní řízení výroby jako takové, ale i zajištění zásobování oběžnými aktivy. Kvalita produkce materiál či surovina vstupuje do výroby jak základní činitel ovlivňující konečný výsledek produkce. Pokud by nebyla zajištěna dostatečná kvalita vstupů, mohla by být výroba řízena sebelépe, dobrý výsledek by nebyl zaručen. Je tedy velmi důležité zajistit kvalitní vstupní faktory výroby za co možná nejnižší cenu. 1 3 ZPŮSOBY ŘÍZENÍ VÝROBY A JEJICH VYUŽITELNOST PRO ŘÍZENÍ OBĚŽNÝCH AKTIV, PŘEDEVŠÍM ZÁSOB Operativní plánování oběžných aktiv vychází z konkrétních zakázek za určité období s ohledem na současnou situaci v oblasti zdrojů. Mezi další okolnosti, které by se měli při plánování oběžných aktiv zohlednit, je průběžná doba výroby, charakter výroby. Mimo samotné výrobní etapy je třeba brát v potaz také to, že je důležité znát požadavky zákazníka s dostatečným předstihem s ohledem na dodací lhůty všech potřebných výrobních vstupů. Operativní plán by měl být dostatečně podrobný. Měl by zohledňovat nejen výrobní kapacitu, ale také stavy skladů a meziskladů, nedokončené výroby a také zmetkovitost výroby. Důležitou vlastností je jeho reálnost, jen reálné plány mají smysl. Standardní délky bývají čtvrtletí, pololetí, roční intervaly. Často se jako pomocná měřítka zohledňují minulá období - jak původní plán, tak jeho reálný výstup. Nejčastějšími jednotkami výstupu plánu jsou kvantitativní jednotky naturálie, finanční jednotky. Metody řízení oběžných aktiv, především zásob vychází z metod řízení výroby a jejich nemalé množství. Každá metoda má své charakteristické rysy a vhodnost jeho použití záleží 1 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s. 6. 4

5 na mnoha faktorech, které jsou předmětem manažerského rozhodování. V zásadě existují dva přístupy k řízení: Analytický systém je možno rozdělit na subsystémy, které se řeší samostatně. Představiteli tohoto přístupu jsou především A.Smith a F.W.Taylor. Je vhodná pro manufakturní výrobu a specializované činnosti s vysokým stupněm opakovanosti. V současnosti je tento přístup na ústupu. Komplexní každý subsystém má vlastní autonomii, ale činnost je koordinována s ohledem na globální zájem celého systému. Jeden subsystém nesmí svoji činností ohrozit jiný nebo celek. Mezi představitele tohoto přístupu je metoda řízení Just-in-time či Kaizen. V tomto přístupu jsou vyhledávání multifunkční pracovníci a týmy s malou kontrolou ze strany organizace Just in time JIT (právě včas) metoda řízení, která enormně zvyšuje flexibilitu podniku, pokud je prováděna správně. Podnik je u této metody schopen produkovat proměnlivou rychlostí, otevírá možnost výrobní změny (ev. výrobkové) s minimalizací nákladů a maximalizací produktivity. Také umožňuje zvýšení kvality. Jak napovídá název, jde o systém řízení, kdy se nic dlouhodobě neskladuje. Vše je podniku dodáváno právě ve chvíli, kdy to podnik potřebuje pro zajištění plynulosti výroby. Sám podnik vyrábí také právě na termín, který potřebuje zákazník. Tj. nejvhodnější doba vstupů a výstupů výroby zajišťují minimalizaci zásob a nedokončené výroby a tím i výrazně sníží vázanost finančních zdrojů v oběžných aktivech. Tato metoda je však velmi náročná na synchronizaci jednotlivých složek. Tato synchronizace se netýká jen dodavatelů a zákazníků podniku, tj. vnějšího okolí, ale je stejně důležitá v rámci podniku v návaznosti jednotlivých operací výrobních, správních, odbytových a zásobovacích. Výroba probíhá v relativně malých dávkách a tím se snižuje mezioperační zásoby. Náročnost tohoto systému se snižuje s neustále se vyvíjející informační technikou a představuje veliký potenciál pro podnik budoucnosti. O to víc, že zahrnuje také eliminaci poruchovosti strojů a nástrojů, klade důraz na odstranění chyb všeho druhu. V tomto pojetí je nadprodukce považována za druh ztráty a zahrnuje nejen nadvýrobu, ale řadí se sem i 2 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s. 5. 5

6 předčasné dokončení objednávky (náklady na skladování). Stejně negativní názor má JIT řízení na jakékoli čekání. Prodleva vzniklá špatnou organizací výroby, zásobováním, ale i seřizováním strojů se bere jako zbytečný náklad, jemuž se lze vyhnout. V tomto pojetí řízení se velmi dbá na organizační strukturu s hlediska návaznosti jednotlivých etap výroby od zadání zakázky až po její expedici, například uspořádáním pracovišť, zamezením delších přepravních tras z pracoviště na pracoviště. Je zde velmi výrazný důraz na detail, který tvoří tuto metodu velmi náročnou na propracovanost jednotlivých kroků a pokud je provedena správně, má značný potenciál a podniku ušetří finanční náklady nejen výrobní, ale i časové, organizační, přepravní a skladovací. Na druhou stranu přílišná přesnost se může stát sama nákladem. Mluvíme zde o situaci, kdy je poměrně jednoduchá operace příliš podrobně zpracována co do organizace a vymezení kompetencí. Zde se setkáváme s pojmem zpracovatelské ztráty, které představují nejen výše zmíněné přehnané zpracovanosti, ale i nevhodně provedená příprava výroby (špatně vydaný materiál) či náklady spojené se zpracováním zmetků oprava, předělání na jiný výrobek apod. Z pohledu této metody nejsou zásoby vhodné, nicméně nelze takto argumentovat striktně. Jeden názor na věc argumentuje tím, že zásoby jsou nežádoucí z hlediska nákladů na produkci tím, že nevytváří sami o sobě žádnou přidanou hodnotu, druhý názor však upozorňuje na nutnost zásob pro plynulou výrobu. Je žádoucí zásoby vzít na milost a držet je v tzv. pojistné výši. Z uvedeného vyplývají nároky na jednotlivé pracovníky, rozšiřování vzdělání je základním aspektem dobrého fungování tohoto systému na všech úrovních řízení podniku. Také tlak na iniciativní přístup pracovníků k výrobě. Nejde jen o jejich samostatnost a úrovni autonomních jednotek, ale i na úrovni hledání zlepšení procesů, využitím jejich tvořivosti, zvyšováním zainteresovanosti a týmové spolupráce. Nejčastější využívaný informační systém výroby a dopravy v JIT je systém KANBAN z japonského výrazu pro štítek nebo kartičku. Obvykle jde o výrobní a dopravní KABAN, jinými slovy objednávka a dodací list. Systém spočívá v převodu všech článků a tedy i jednotlivých pracovišť ve výrobě na vztah dodavatelsko-odběratelský. Jde o jednosměrný tok budoucího produktu výrobním procesem, který ovšem skýtá nebezpečí vyplývající z výpadku jediného článku. 3 Jde tedy o metodu, která zásoby neřídí, neboť je nevytváří. 3 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s

7 3.2 Reengineering Tento systém se poprvé objevil v padesátých letech minulého století, kdy japonský manager Shigeo Shingo prezentoval rozdíly mezi dvěma koncepcemi řízení operační a procesní. Základem operačního systému je podrobná dělba práce a rozdělení výrobního procesu na dílčí standardizované operace. Jednotlivé operace jsou prováděny specializovaným vyškoleným personálem víceméně na jednotlivých specializovaných obvykle i jednoúčelových strojích, z čehož vyplývá nutnost standardizace sortimentu pro maximalizaci produktivity. Naproti tomu základem procesního konceptu je začlenění činností do ucelených etap výroby, což klade nároky na univerzálnost či multifunkčnost personálu v rámci etapy. Takto pojatá koncepce umožňuje dynamičtější reakci na eventuální změny výroby dle individuálních přání zákazníka. Další přidanou hodnotou je emancipace personálu, pro který již není pracovní výkon omezen na robotickou činnost, ale stává se rozmanitějším. Personál je motivován k maximálnímu výkonu, jeho postavení se mění a nabývá na důležitosti. Z uvedeného vyplývá, že tato koncepce nebude vhodná do masové výroby. Jeho koncepce je založena na schopnosti reagovat velmi pružně na změny v preferencích zákazníka a z toho plynoucí změnu výrobního procesu. Podstatou je identifikace klíčových oblastí úspěchu firmy v rámci podniku a následně je reorganizovat pro dosažení maximálního užitku s ohledem na požadavky zákazníka, zeštíhlení výroby (tj. regulaci vstupů do výroby), vyčlenění zbytečných komplikací jde o nekonečný (živý, dynamický) proces jako měnící se požadavky zákazníka. Je neustále v pohybu a tím je velmi náročný jak na management, tak na jednotlivé pracovníky výroby nejen z pohledu profesní způsobilosti, nýbrž i z pohledu psychologické a sociální. Nutnost zefektivnění výroby může vést k neustále se měnícímu pracovnímu zařazení a nejistoty pracovního místa. Vyžaduje tedy velice zodpovědný přístup managementu Systém MPR (Material Requirements Planning) Jedná se o dekompozici výrobního sortimentu na jednotlivé díly a montážní skupiny. Využívá se v oblastech, kde finální výrobek tvoří velké množství komponentů. Důraz je kladen na podrobnost a dokonalou provázanost jednotlivých etap a jejich materiálových požadavků. Součástí tohoto systému je hlavní rozvrh produkce zahrnující především 4 DONNELLY, James H, James L GIBSON a John M IVANCEVICH. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, ISBN , s

8 východiska strategického plánu a plánu produkce. Plán produkce stanoví kvantitu jednotlivých výrobků (komponent) vycházející s poptávky (předpokládané) přičemž respektuje disponibilní zdroje a rentabilitu. Podrobně se tedy určí co, kde a kdy má být vyrobeno. Součástí systému je přímo evidence zásob založená na průběžné kontrole stavu zásob. Tedy zaznamenává se každý výdej a příjem položky zásob Systém MRP II (Material Resource Planning) Vychází z MPR a je modifikována na jednotlivé komponenty finálních výrobků namísto plánu výroby pro skupinu výrobků. K tomuto modulu se váže kapacitní plánování (CPR Capacity Requirements Planning), který určuje kapacitní možnosti výroby. Tento se následně srovnává s výstupem s MRP II a v případě nemožnosti splnění plánu MPR II z důvodu kapacit musí zodpovědný pracovník hledat řešení. Toto srovnání umožňuje určit výrobní priority a ohledem na kapacitní možnosti a určit skutečnou velikost produkčního úkolu. plán pro komponenty jednotlivých výrobků. 6 Je zřejmé, že stejně jako MPR v sobě přímo zahrnuje také pečlivé plánování zásob. 3.5 Autonomizace Je systém odstraňování poruch ve výrobním procesu na základě vybavení výrobního procesu řadou samočinných kontrolních zařízení. Neautomatický způsob je založen na kontrole vlastní činnosti pracovníky samými, ale také na kontrolu předchozích operací. Tento způsob lze využít u některého druhu oběžných aktiv např. vstup materiálu na sklad projde kontrolou, čímž se může předejít příjmu na sklad defektního nebo nekvalitního materiálu. Následná kontrola v průběhu celého výrobního procesu, zajišťuje rychlou reakci na možný zádrhel. 5 DONNELLY, James H, James L GIBSON a John M IVANCEVICH. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, ISBN , s HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s

9 3.6 OPT Tento koncept byl vyvinut v Izraeli a je zaměřena na plynulost výroby. Nezabývá se kapacitami, hlavním cílem je nalezení tzv. úzkých míst ve výrobě. Pojem úzká místa charakterizuje místa ve výrobě, které tzv. brzdí plynulost celého procesu. Jsou to místa, na kterých dojde ke zbrzdění jinak plynulé výroby. Řešením se jeví přizpůsobit buď celkovou výrobu tomuto úzkému místu anebo kapacitně vyvážit úzké místo s ostatními výrobními úseky, což se jeví logičtějším řešením. Obecná filosofie metody OPT vychází z toho, že konečným smyslem výroby je vyrobit určité množství požadovaného množství výrobků v optimálním sortimentu a nikoliv plně využívat stávající kapacitu Vytěžovací řízení Smyslem vytěžovací metody je vstup do výroby pouze těch úkolů, které jsou v dané chvíli aktuální a přitom nepřekračují kapacitní využití. Určí se tzv. vytěžovací hranice jednotlivých pracovišť a aktuální zásoby na pracovišti se nesmí dostat nad tuto hranici. 8 V oblasti řízení OA lze určit maximální vytěžovací hranici pro jednotlivé položky zásob. Nicméně se zde jeví nebezpečí příliš velikých zásob. Musela by se při určování jednotlivých vytěžovacích hranic zohlednit jejich potřeba v minulosti, tzn. kombinovat ji s jinou metodou, čímž by ovšem ztratila smysl. 3.8 DBR teorie omezení Zaměřuje se na úzká místa a na regulaci vstupu výrobních úkolů do výroby. Cílem je odstranit existující omezení například zvýšením počtem směn na kritickém pracovišti, snižováním prostojů, zmetkovitosti, kontrolou kvality před tímto úzkým místem, aby se zabránilo vstupu zmetku na další operaci a tím plýtvání kapacit, optimalizací výrobní dávky aj. 9 7 HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, ISBN , s

10 V rámci zásobování lze využít maximální kapacity úzkého místa pro určení maximálního objemu stavu zásob Diagram průběhu výroby Je založen na principu porovnávání plánovaného průběhu se skutečností z hlediska množství, termínů, kvality, využití kapacit, průběžných časů atd. Využitelnost shledávám v plánování budoucích období. Grafické znázornění poskytuje novou dimenzi využitelnou pro plánování jak zásobování tak zhodnocení výroby Dynamické plánování simulace Nepoužívá konstantní výrobní časy, vychází z reality a následně simuluje časy na další časové období. Výstup pak může sloužit jako podklad pro plánování OA. 10 Drum (buben)- Buffer (zásobník) Rope (lano). Úzké místo udává tempo výroby (buben), je propojeno s předchozími zdroji (lano). Pokud některé z těchto zdrojů ohrozí výkonnost úzkého místa, využijí se zásoby (Buffer). Zdroj: CPI WEB SERVIS, s.r.o. SVĚT PRODUKTIVITYBeta [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [1] DONNELLY, James H, GIBSON, James L a M IVANCEVICH John. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821s. ISBN [2] HEŘMAN, Jan. Řízení výroby. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 2001, 167 s. ISBN [3] WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1995, XX, 748 s. ISBN [4] CPI WEB SERVIS, s.r.o. SVĚT PRODUKTIVITY Beta [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1- Podnikové výrobní faktory... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK CPR plánování kapacitních požadavků angl. Capacity Requirement Plannig DBR metoda úzkého místa z angl. Drum Buffer - Rope JIT právě včas - metoda zásobování z angl. Just in time MPR plánování materiálových požadavků z angl. Material Requirement Planning MPR II plánování materiálových zdrojů z angl. Material Resouce Planning OA oběžná aktiva angl. current assets (CA) OPT optimalizace technologie angl. Optimized Production Technology 12

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

4 DBR (Buben, Zásobník, Lano)

4 DBR (Buben, Zásobník, Lano) Plánování a řízení výroby simulační hra 1 Úvod Tato simulační hra má za úkol ozřejmit výhody a nevýhody metod řízení výroby pomocí tří základních postupů. Popisovaný model výroby má však vlastnosti, které

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

T.2 Výrobní logistika a řízení výroby

T.2 Výrobní logistika a řízení výroby T.2 Výrobní logistika a řízení výroby 2.1 Výrobní logistika Při definování pojmu logistika bylo řečeno, že logistika se zabývá nevýrobními činnostmi, to znamená pouze těmi technologickými postupy, při

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

JIS dodávky. Logistický koncept

JIS dodávky. Logistický koncept JIS dodávky Logistický koncept Česká Lípa, 27.4.2012 Logistický koncept- schéma Závod Z Česká Lípa Expedice Montáž vozů München Leipzig JIS 5000 Sestavy hlavových opěr Wackersdorf Varianty: 6 typů x materiálové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

Letní škola HR štíhlé principy

Letní škola HR štíhlé principy Letní škola HR štíhlé principy Zaměření Základní štíhlé principy aneb eliminace neefektivních činností LEAN metodika ve výrobě vs. aplikace a výkon ze strany HR a manažerů Z čeho může HR čerpat pro vlastní

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services 2 CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. Založeno v roce 1995 se znalostní podporou americké Productivity Inc. O samého počátku jsme se orientovali na manažerské revoluce 90. let štíhlé produkční

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více