Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST"

Transkript

1

2 Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

3 OSNOVA: 1. Nákup 2. Řízení zásob 3. Logistika 4. Prodej a marketing

4 1. NÁKUP Základní funkce a úkoly nákupu Nákupní marketing, jeho zásady a nástroje Marketingový nákupní proces a jeho fáze Strategické řízení nákupu

5 ZÁKLADNÍ FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU Základní funkce: zajistit efektivní pořízení materiálů (popř. zařízení, strojních celků) a služeb pro výrobní i nevýrobní činnosti podniku Materiály: suroviny, pomocné materiály, doplňkový materiál (mazadla, kancelářské potřeby), náhradní díly, obaly, nářadí apod. Sluţby: výrobní (opravy, údržba, čištění ); nevýrobní (komunikace, marketing, analýzy )

6 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Nákupní marketing - zjišťuje potřeby, zkoumá nákupní trhy a další informace potřebné k volbě dodavatelů, k rozhodování o velikosti (resp. frekvenci) dodávek zásob, o jejich výši a o potřebných logistických procesech

7 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Nákup musí být aktivním článkem v procesu plnění hlavních (strategických) cílů podniku Je třeba vytvořit a využívat informační základnu o vstupech a dodavatelích Pracovníci zajišťující nákup musí být odborně kompetentní Dodavatel = partner - spojenec, resp. férový protihráč

8 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Marketingový mix = souhrn marketingových nástrojů U nákupního marketingu jde o nákupní marketingový mix

9 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 1. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ MIX Informační soubory o cenách, produktech, dodavatelích, dodacích podmínkách Výzkum dodavatelů, volba dodavatelů, komunikace s dodavateli, jejich hodnocení, rozhodování o dalších dodavatelsko odběratelských vztazích Péče o dlouhodobé partnerství s dodavatelem

10 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 2. VÝROBKOVÝ MIX A MIX SLUŢEB Kvalita, sortiment, funkčnost, spolehlivost, úspornost, substituce, normy standardizace Poskytované služby: druhy, sortiment, pružnost, pohotovost, garance, opravy

11 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 3. CENOVÝ A KONTRAKTAČNÍ MIX Výše a změny cen, vztah cena - užitná hodnota, cenová pružnost, platební, dodací a logistické podmínky, daňové a celní sazby, cenová vstřícnost, ochota jednat o cenách, rabatová politika, ceny substitutů

12 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 4. LOGISTICKÝ MIX Dodávková cesta: články, spolehlivost, rizika, pružnost, hospodárnost, náklady, ztráty na dodávkové cestě Vlastní logistika: doprava, manipulace, balení, manipulační jednotka, software, poradenství, skladování, technika a technologie, organizace

13 MARKETINGOVÝ NÁKUPNÍ PROCES A JEHO FÁZE (1) 1. poznání potřeby nákupní impuls 2. identifikace nezbytnosti, charakteru a rozsahu potřeby 3. kupní rozhodnutí 4. specifikace výrobku nebo služby 5. výzkum nabídek nákupní výzkum trhu (dodavatelů) 6. volba dodavatele (nabídky) 7. rozhodnutí a formulace podmínek dodávek, zadání objednávky

14 MARKETINGOVÝ NÁKUPNÍ PROCES A JEHO FÁZE (2) 8. logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku 9. kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávky, případná reklamace 10. finanční vypořádání, úhrada dodávky 11. hodnocení výkonu dodavatele

15 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKUPU Dlouhodobá nákupní strategie = předpoklad nezávislosti podniku na tržních partnerech Možné priority: minimální náklady; zrychlování obratu zásob; maximální materiálová hospodárnost; minimalizace rizika nekrytí potřeb; pružná kombinace více dodavatelských zdrojů atd.

16 2. ŘÍZENÍ ZÁSOB Úkol řízení zásob Strategické a operativní řízení zásob Optimalizace zásob Moderní přístupy k řízení zásob

17 ÚKOL ŘÍZENÍ ZÁSOB Zajistit dostatečnou úroveň zásob nezbytnou pro plynulou výrobu a eliminaci výkyvů v dodávkách a ve výrobě Zásoby by měly být udržovány na co nejnižší úrovni (zásoby váží kapitál)

18 STRATEGICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB Strategické řízení: Řízení potřeb zásob = součást řízení aktiv podniku Jaký objem finančních zdrojů lze vyčlenit = součást finančního řízení podniku Operativní řízení: Udržování konkrétních druhů zásob v požadované výši, kvalitě a struktuře

19 DRUHY ZÁSOB Běţná (obratová) - pořízení najednou, čerpání v dávkách Pojistná eliminace výkyvů na straně vstupu i výstupu strategická (havarijní) zásoba -má zajistit fungování podniku při nepředvídatelných událostech, jako je např. krytí spotřeby při kalamitách v zásobování, při stávkách, konfliktech, nedodávky surovin atd.

20 DRUHY ZÁSOB (1) technologická zásoba vzniká tehdy, byl-li již proces výroby ze strany výrobce ukončen, ale výrobek ještě není schopen uspokojovat poptávku zákazníka, neboť před použitím vyžaduje ještě jistou dobu skladování. Př. sýry,pivo, víno, musí určitou dobu zrát spekulativní zásoba se utváří za účelem dosažení mimořádného zisku vhodným nákupem

21 Dodávkový cyklus, ČNZ časová norma zásob ČNZ (na kolik dnů nám průměrně stačí zásoba materiálu) ČNZ = c/2 + Zp + Zt c = dodávkový cyklus (počet dnů mezi dvěma dodávkami) p = pojistná zásoba (pro případ výkyvů v dodávkovém cyklu) t = technologická zásoba (tam, kde nelze mat. vydat ihned do zásoby není nutná )

22 ZÁKLADNÍ BILANČNÍ ROVNICE ZÁSOB ZDROJE = POTŘEBY zdroje = Z p + D; potřeby = M + Z k Z p + D = M + Z k Z toho: D = M + Z k Z p Zásoba suroviny na počátku období (Z p ) Spotřeba suroviny (M) za období Zásoba suroviny na konci období (Z k ) Celková výše dodávky (D) suroviny v období

23 OPTIMALIZACE ZÁSOB Minimalizace celkových nákladů na dodávky, skladování a udrţování zásob Náklady na dodávku: stejné pro každou dodávku (příprava dodávky, komunikace, průzkum trhu, přejímka, kontrola, fakturace) Náklady na skladování a udrţování zásob: náklady vázanosti prostředků (úroková míra), provoz skladů, evidence, pojištění, ostrahy, náklady z rizika (znehodnocení, poškození, ztráta využitelnosti apod.)

24 OPTIMALIZACE ZÁSOB

25 PŘÍKLAD Celková roční potřeba dodávky určité suroviny do podniku (D) je tun, náklady na 1 dodávku zásob (N d ) Kč a roční náklady na skladování 1 tuny zásob (N s ) jsou 200 Kč. Vypočítejte optimální velikost jedné dodávky (d OPT ), resp. optimální počet dodávek za rok.

26 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Použije se tzv. Harrisův-Wilsonův vzorec: d 2* D* N / OPT d N s d OPT = 2 * * / 200 = = 172 tun Počet dodávek = / 172 = 8,6; tj. po zaokrouhlení 9 dodávek ročně

27 PŘÍKLAD č.2 Optimální velikost dodávky v podniku je 625 kusů při předpokládané spotřebě 2500 ks za rok. Pojistná zásoba byla stanovena v podniku 80 ks a technická na 75 ks. Cena za měrnou jednotku materiálu činí 4,50 Kč / 1ks. Zjistěte :a) frekvenci dodávky za rok? b) dodávkový cyklus ( počet dnů)? c) časovou normu zásob? d) Urči normovanou zásobu na základě stanových informací? ( zaokrouhli na celé číslo) e) Normativ zásob ( v jaké úrovni by měly být zásoby na skladě udržovány)? f) Zjistěte počáteční stav na skladě na základě bilančního principu v případě, že bylo do skladu nakoupeno 2000 ks materiálu?

28 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU a) Frekvence dodávky = 2500 / 625 = 4 x krát b) Dodávkový cyklus = 360 / 4 = 90 dnů c) Časová norma zásob = c/2+ Zp + Zt = 90/ = 200 dní d) průměrná denní spotřeba = S/ 365 = 2500/ 365 = 6, 849 normov. zás. = Nz = čnz x průměrná spotřeba = 200 x 6,849 = 1 369, 86 e) Normativ zásob = 4,50 x 1 369,86 = 6 164,37 Kč. Bilanční rovnice : PS = Spotřeba + KZ - Nákup PS = = 1870 ks.

29 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (1) JIT ( JUST-IN-TIME) vers. JUST-IN-CASE Přísná kontrola kvality Pravidelné a spolehlivé dodávky Blízkost výroby Spolehlivá komunikace Operativní informace o průběhu výroby Spolupráce dodavatele a odběratele

30 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (2) Metoda ABC: roztřídění sortimentu materiálů v zásobách na tři skupiny podle jejich celoroční spotřeby Postupy a metody řízení jednotlivých skupin (skupiny A, B a C) jsou diferencovány

31 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (3) A: 5-15 % druhů zásob má 60-80% podíl na celkové spotřebě B: % druhů zásob má 15-25% podíl na celkové spotřebě C: % druhů zásob má 5 15% podíl na celkové spotřebě

32 3. LOGISTIKA Logistika: řeší organizaci a řízení rozmísťování (tj. pohyby, transportní procesy), včetně souvisejících informací Řídí veškerý materiálový tok podnikem (včetně toku od dodavatelů a k odběratelům) a příslušný tok informací

33 LOGISTIKA Zahrnuje: dopravu, překládku a manipulaci, skladování, balení, distribuci na místa potřeby, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného produktu, zajišťování příslušných informací (včetně evidence a kontroly) Logistické řetězce: sladěné posloupnosti logistických systémů, jimiž prochází materiálový tok Zvlášť důležité je sladění míst styku systémů

34 4. PRODEJ A MARKETING Prodej Marketing (definice, marketingové řízení, výzkum trhu) Marketingový mix (výrobek, cena, distribuce a komunikace)

35 PRODEJ Zjišťuje potřeby na trzích produkce a prodejem produktů je uspokojuje Zahrnuje: výzkum trhu, komunikaci se zákazníky (včetně působení na ně za účelem podpory prodeje), logistiku prodeje, tvorbu cen atd.

36 MARKETING Marketingová koncepce řízení = filozofie podnikatelského myšlení, která důsledně respektuje potřeby zákazníka a jejich uspokojení = součást strategického řízení podniku

37 MARKETING Marketingové řízení: Plánování - marketingová situační analýza, stanovení marketingových cílů, formulování strategií, sestavení plánu Realizace - vytvoření marketingové organizace a realizace plánu Kontrola - měření výsledků, porovnávání s plánem, hodnocení a analýza zjištěných skutečností

38 MARKETING Výzkum trhu důležitá součást marketingu Marketingový výzkum zahrnuje: příprava výzkumu, sběr informací, analýza informací a prezentace výsledků Metody získávání informací: dotazování (ústní, telefonické, písemné) a pozorování Analýza dat: matematicko-statistické metody Objekt marketingového výzkumu = kupní chování Při výzkumu kupního chování se používá segmentace zákazníků

39 MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix = marketingové nástroje ovlivňující kupní rozhodování Prvky marketingového mixu: výrobek (Product) cena (Price) distribuce (Place) komunikace (Promotion)

40 MARKETINGOVÝ MIX Trvalé získání zákazníka koncept 4 C: Hodnota pro zákazníka (Customer Value) Celkové náklady pro zákazníka na získání a užití výrobku (Total Customer Cost) Pohodlí pro zákazníka (Convenience) Oboustranná komunikace (Communication)

41 VÝROBEK (1) Pro zákazníka má výrobek obvykle komplexní charakter (= komplexní výrobek) Ţivotní cyklus vyjadřuje tržní reakce na výrobek v průběhu času (pronikání, rozšiřování, ustálení, ústup)

42 Fáze ţivotního cyklu výrobku I. Fáze zavádění výrobku - začíná okamžikem uvedení nového výrobku na trh.poptávka v této době velmi nízká a velmi rozsáhlá reklamní kampaň. Spotřebitel se má o výrobku dozvědět a zkusit ho. Cílem je v této fázi zvyšovat podíl výrobku a tím i zisk. Cena se stanovuje podle segmentu trhu a je nutná výborná market. strategie. II. Fáze růstu informovanost o výrobku se zvýšila, prodej stoupá a distribuce probíhá do více oblastí. Zisk se dosahuje vyšším prodejem. Intenzivnější je reklama a propagace výrobku. Výrobek může být dále zdokonalován, cena může být i snížena a tím nutí konkurenci, aby přišla na trh s podobným výrobkem.

43 Fáze ţivotního cyklu výrobku (1) III. Fáze zralosti výrobku trvá déle než předcházející fáze a ještě se dále rozděluje na dospělost (zvyšuje se prodej, zisk je stejný) a nasycenost (prodej zůstává, zisk klesá). Většina zákazníků zná daný výrobek, a proto poptávka je nejvyšší, náklady jsou na nejnižší úrovni, nejvyšší je zisk. Konkurence na trhu je vysoká a reklama zdůrazňuje výjimečné vlastnosti výrobku. Jestliže se dosáhne vrcholu, začíná poptávka klesat a tím i zisk. Firma má vždy snahu tuto fázi prodlouţit tím, ţe se hledá nové trhy, snaží se výrobek modifikovat, mění styl prodeje atd. IV. Fáze úpadku = útlumu sniţuje se poptávka v důsledku změn na trhu zvýšil se technický pokrok, změny ve vkusu atd. Výrobek kupuje pouze skupina věrných zákazníků, proto klesá prodej a je velmi nízká cena, která má získat nějaké další zákazníky. Nebezpečí výroba zastaralého výrobku můţe poškodit image firmy.

44 VÝROBEK (2) Výrobkový mix = sortiment (souhrn) výrobků, které podnik nabízí na trhu Sortiment je sestaven a upravován v zájmu plnění podnikových cílů Výrobková analýza = důležitý analytický nástroj posouzení a řízení sortimentu výrobků

45 VÝROBEK (3) Hodnocení výrobků: podle rentability počítané ze zisku (Z/Tržby), vychází z kalkulace úplných nákladů podle rentability počítané z hrubého rozpětí (HR/Tržby), vychází z kalkulace přímých nákladů Objektivnější výsledky: ukazatel rentability počítaný z hrubého rozpětí

46 CENA (1) Cena = množství peněz vydaných zákazníkem na zakoupení produktu Pro zákazníka: hodnota, kterou mu vlastnictví a užívání produktu přináší

47 CENA (2) Základní principy tvorby cen jsou: podle nákladů podle poptávky podle konkurence Pozor na cenovou elasticitu (neboli pruţnost) poptávky!

48 DISTRIBUCE Distribuční politika = soubor postupů a operací (včetně jejich návazností a prolínání), jimiž se výrobek dostává z místa svého vzniku do místa svého užití (určení) Distribuce umísťuje zboží na trhu tzv. distribuční cestou Distribuční cesta může být přímá nebo nepřímá, s mezičlánkem, resp. mezičlánky, jimiž mohou být prostředníci (ti si produkty kupují) či zprostředkovatelé

49 KOMUNIKACE (1) Marketingová komunikace zahrnuje: záměrné a cílené vytváření a používání informací k působení na zákazníky (k ovlivňování jejich kupního chování)

50 KOMUNIKACE (2) Složky marketingové komunikace: Reklama neosobní komunikace se zákazníkem prostřednictvím médií Podpora prodeje časově omezený program s cílem okamžitého nárůstu prodejů Osobní prodej přímá osobní komunikace se zákazníkem Public relations vytváření kladné představy o podniku v povědomí zákazníků Přímý marketing přímý (nikoli osobní) kontakt se zákazníkem (katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping)

51 KOMUNIKACE (3) Event marketing pořádání a využívání nevšedních akcí (her, kulturních a sportovních událostí) k upoutání potenciálního zákazníka Guerillový marketing nekonvenční cesty k oslovení potenciálních zákazníků; zákazník věnuje kampani pozornost, aniž by si byl vědom, že jde o komunikaci Virální marketing šíření reklamního sdělení y, SMS, ICQ apod. Mobilní marketing využívá nástrojů mobilní komunikace (SMS, MMS, ) ve formě např. soutěží, bonusů a odměn Product placement umísťování produktů přímo do děje televizních a filmových příběhů

52 Téma 6: VÝROBA

53 OSNOVA: 1. Vymezení výroby a výrobního systému 2. Členění výrob 3. Produkční funkce 4. Výrobní kapacita 5. Nové výrobní systémy 6. Produktivita podnikových systémů

54 1. VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU VÝROBA = soubor cílevědomých činností, při nichž vzájemným působením výrobních faktorů dochází k přeměně vstupních prvků na produkci VÝROBNÍ SYSTÉM = soubor všech prvků a vztahů mezi nimi, s jejichž pomocí se uskutečňuje výroba

55 Technologie Pracovníci Materiály Výrobní zařízení Produkce Energie Odpad hmotný tok informační tok

56 VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU S výrobou velmi úzce souvisí nákup, doprava a skladování a správa a kontrola těchto oblastí Výroba zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost podniku a jeho konkurenční schopnost.

57 VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU Převyšuje-li poptávka nabídku, jediným omezením pro výrobu jsou výrobní a finanční kapacity Pokud jsou pro podnik základním omezením požadavky trhu, mělo by plánování výroby vycházet z plánování prodeje

58 2. ČLENĚNÍ VÝROB a) PODLE CHARAKTERU TECHNOLOGICKÉHO PROCESU Chemicko-technologické, biologické a biochemické Mechanicko-technologické

59 ČLENĚNÍ VÝROB b) PODLE DIFERENCOVANOSTI PRODUKTŮ A VYRÁBĚNÉHO MNOŢSTVÍ Výroby hromadné Výroby sériové Výroby kusové

60 ČLENĚNÍ VÝROB c) SAMOTNÁ VÝROBA SE ČLENÍ NA Hlavní výrobu Vedlejší výrobu Doplňkovou výrobu Přidruţenou výrobu Kromě základních výrobních procesů probíhají v podniku pomocné a obsluţné procesy

61 3. PRODUKČNÍ FUNKCE Produkční funkce = vztah mezi vstupem (vstupy) a výstupem (výstupy) podniku Modelem je funkce: vyjadřuje vztah mezi rozsahem vstupů (výrobních faktorů) a výstupem, tj. produkcí, resp. její hodnotou

62 PRODUKČNÍ FUNKCE Tvar produkční funkce je ovlivněn tím, zda a jak se produktivita vstupů v závislosti na velikosti objemu výroby mění či nemění Produkční funkce ovlivňuje nákladovou funkci

63 NEMĚNNÁ PRODUKTIVITA

64 KLESAJÍCÍ PRODUKTIVITA

65 ROSTOUCÍ PRODUKTIVITA

66 PROMĚNLIVÁ PRODUKTIVITA

67 4. VÝROBNÍ KAPACITA vyjadřuje maximální výrobní schopnost konkrétního výrobního zařízení za určité období a za určitých podmínek výroby

68 VÝROBNÍ KAPACITA (Q p ) Je určena: Výkonností výrobního zařízení (tzv. kapacitním výkonem) a Vyuţitelným časovým fondem

69 VÝKONNOST VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ (v p ) vyjadřuje maximálně dosaţitelné mnoţství produkce za jednotku provozní doby za obvyklých provozních podmínek Např. výkonnost aparátů v chemickém provozu závisí na rychlosti reakce a na účinnosti přeměny surovin na výsledný produkt

70 VYUŢITELNÝ ČASOVÝ FOND (T p ) Je třeba brát v úvahu dobu, po kterou dané zařízení mohlo nebo mělo být v činnosti: Kalendářní fond (T k ) = celá délka sledovaného období, vyjádřená ve dnech nebo v hodinách Nominální časový fond (T n ) = kalendářní fond po odečtení nepracovních dní Vyuţitelný časový fond = T p = (T n - T opr )

71 STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY Výrobní kapacita = součin výkonnosti a využitelného časového fondu Q p = v p * T p

72 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO PROCESU Skutečně dosažené výsledky x Plánované, normované, příp. maximálně dosažitelné hodnoty Srovnání se provádí pomocí poměrných čísel: skutečná úroveň / plánovaná úroveň Vyjadřuje se v %

73 VYUŢITÍ VÝROBNÍ KAPACITY Celkové vyuţití výrobní kapacity = (Q s / Q p ) * 100 = integrální využití = k c Splnění normy výkonnosti = (v s / v p ) * 100 = intenzivní složka = k i Vyuţití stanoveného časového fondu = (T s / T p ) * 100 = extenzivní složka = k e k c = k i * k e

74 PŘÍKLAD Kapacitní výkon výrobního zařízení je 1 tuna produkce za hodinu. Využitelný časový fond je hodin za rok. Ve sledovaném roce tento výrobní systém vyprodukoval tun, přičemž výrobní zařízení bylo v provozu hodin. Vypočítejte: výrobní kapacitu za rok celkové (integrální) využití výrobní kapacity časové (extenzivní) využití výrobní kapacity výkonové (intenzivní) využití výrobní kapacity

75 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Q p = 1 * = t za rok k c = / = 90,6 % k e = / = 94,1 % v s = / = 0,963 t/hod. k i = 0,963 / 1 = 96,3 % k c = k i * k e = 0,963 * 0,941 = 90,6 %

76 5. NOVÉ VÝROBNÍ SYSTÉMY Přechod od dosavadní operační koncepce řízení k nové koncepci procesní Roste význam informací a znalostí Využívají se moderní komunikační prostředky Zaměření na procesy jako celky a na řízení jejich efektivnosti

77 NOVÉ VÝROBNÍ SYSTÉMY Velký potenciál pro zvýšení produktivity = úspora mezioperačních časů, tzn. eliminace operací nepřidávajících hodnotu Je třeba vytvořit plynulý tok operací přidávajících hodnotu, tzv. filozofie Just-in- Time Podniky využívající tuto filozofii = podniky světové třídy (World Class Company)

78 CHARAKTERISTIKY NOVÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Štíhlé, bezztrátové procesy Úplný Just-in-Time (úplná eliminace ztrát) Řízení kvality Řízení zákazníkem Vývoj a konstrukce výrobků pro zákazníka a pro vyrobitelnost Znalostní organizace Štíhlé řízení Úplná zaměstnanecká účast Integrace dodavatelů Dokonalá informační podpora štíhlých systémů

79 6. PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Produktivita = účinnost využívání výrobních faktorů (vstupů) ve výrobě, obecně vyjádřená poměrem (výrobní) výstup / (výrobní) vstup Měří se za určitý časový interval

80 PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Produktivita technickoekonomická a produktivita technická Produktivita mikroekonomická a produktivita makroekonomická Produktivita celková a produktivita parciální

81 PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Pro řízení podniku mají hlavní význam: Produktivita práce, např. přidaná hodnota / pracovníci Celková produktivita a parciální produktivity, např. hodnota výstupu (tržby) / ekonomické náklady spotřeby a vázání vstupu (všech druhů nebo určitého druhu)

82 PRODUKTIVITA PRÁCE Prací se v tomto ukazateli rozumí pouze ţivá práce Ukazatele produktivity práce: přidaná hodnota / pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin, či osobní náklady) čistá produkce, tj. přidaná hodnota bez odpisů / pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin, či osobní náklady) Přidaná hodnota = výnosy za produkci (tržby) - náklady na veškeré nakupované suroviny, ostatní materiály, energie a služby

83 CELKOVÁ A PARCIÁLNÍ PRODUKTIVITY Ukazatele pracují s ekonomickými náklady Odrážejí jak účinnost spotřeby, tak i drţení (vázání) výrobních faktorů Lze je využívat při analýze úrovně i vývoje tvorby ekonomické přidané hodnoty (EVA)

84 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Téma 4: ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI

Téma 4: ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI Téma 4: ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI Osnova: 1. Výnosové funkce 2. Nákladové funkce 3. Metody konstrukce nákladových funkcí 4. Analýza bodu zvratu 5. Výpočty při různorodé produkci

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VI. přednáška Řízení zásob II.

VI. přednáška Řízení zásob II. VI. přednáška Řízení zásob II. 1. Řízení zásob 2.1. Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Zásoby část oběžného majetku podniku. (do oběžného majetku podniku ještě dále patří peníze a pohledávky)

Zásoby část oběžného majetku podniku. (do oběžného majetku podniku ještě dále patří peníze a pohledávky) ZÁSOBOVACÍ ČINNOST Zásoby část oběžného majetku podniku. (do oběžného majetku podniku ještě dále patří peníze a pohledávky) Dělení zásob 1) účetní dělení a) materiál (určený k dalšímu zpracování) b) zboží

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU. 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU. 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. VÝVOJ NÁZORN ZORŮ NA OBSAH NÁKUPUN 2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPUN 3. ŘÍZENÍ ZÁSOB 4. OPTIMALIZACE

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. PŘEDMĚT T A OBSAH PRODEJE 2. TVORBA STRATEGIE A PLÁNOV NOVÁNÍ PRODEJE 3. ORGANIZAČNÍ ZAČLEN LENĚNÍ

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu Osnova učiva Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro středn ední školy Osnova učivau 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se koloběhu oběžného

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2008 podnik koupil výrobní linku v ceně 8 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve dvou splátkách, první ve výši 3 mil., která bude uhrazena na konci roku

Více