Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST"

Transkript

1

2 Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

3 OSNOVA: 1. Nákup 2. Řízení zásob 3. Logistika 4. Prodej a marketing

4 1. NÁKUP Základní funkce a úkoly nákupu Nákupní marketing, jeho zásady a nástroje Marketingový nákupní proces a jeho fáze Strategické řízení nákupu

5 ZÁKLADNÍ FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU Základní funkce: zajistit efektivní pořízení materiálů (popř. zařízení, strojních celků) a služeb pro výrobní i nevýrobní činnosti podniku Materiály: suroviny, pomocné materiály, doplňkový materiál (mazadla, kancelářské potřeby), náhradní díly, obaly, nářadí apod. Sluţby: výrobní (opravy, údržba, čištění ); nevýrobní (komunikace, marketing, analýzy )

6 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Nákupní marketing - zjišťuje potřeby, zkoumá nákupní trhy a další informace potřebné k volbě dodavatelů, k rozhodování o velikosti (resp. frekvenci) dodávek zásob, o jejich výši a o potřebných logistických procesech

7 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Nákup musí být aktivním článkem v procesu plnění hlavních (strategických) cílů podniku Je třeba vytvořit a využívat informační základnu o vstupech a dodavatelích Pracovníci zajišťující nákup musí být odborně kompetentní Dodavatel = partner - spojenec, resp. férový protihráč

8 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Marketingový mix = souhrn marketingových nástrojů U nákupního marketingu jde o nákupní marketingový mix

9 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 1. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ MIX Informační soubory o cenách, produktech, dodavatelích, dodacích podmínkách Výzkum dodavatelů, volba dodavatelů, komunikace s dodavateli, jejich hodnocení, rozhodování o dalších dodavatelsko odběratelských vztazích Péče o dlouhodobé partnerství s dodavatelem

10 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 2. VÝROBKOVÝ MIX A MIX SLUŢEB Kvalita, sortiment, funkčnost, spolehlivost, úspornost, substituce, normy standardizace Poskytované služby: druhy, sortiment, pružnost, pohotovost, garance, opravy

11 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 3. CENOVÝ A KONTRAKTAČNÍ MIX Výše a změny cen, vztah cena - užitná hodnota, cenová pružnost, platební, dodací a logistické podmínky, daňové a celní sazby, cenová vstřícnost, ochota jednat o cenách, rabatová politika, ceny substitutů

12 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 4. LOGISTICKÝ MIX Dodávková cesta: články, spolehlivost, rizika, pružnost, hospodárnost, náklady, ztráty na dodávkové cestě Vlastní logistika: doprava, manipulace, balení, manipulační jednotka, software, poradenství, skladování, technika a technologie, organizace

13 MARKETINGOVÝ NÁKUPNÍ PROCES A JEHO FÁZE (1) 1. poznání potřeby nákupní impuls 2. identifikace nezbytnosti, charakteru a rozsahu potřeby 3. kupní rozhodnutí 4. specifikace výrobku nebo služby 5. výzkum nabídek nákupní výzkum trhu (dodavatelů) 6. volba dodavatele (nabídky) 7. rozhodnutí a formulace podmínek dodávek, zadání objednávky

14 MARKETINGOVÝ NÁKUPNÍ PROCES A JEHO FÁZE (2) 8. logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku 9. kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávky, případná reklamace 10. finanční vypořádání, úhrada dodávky 11. hodnocení výkonu dodavatele

15 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKUPU Dlouhodobá nákupní strategie = předpoklad nezávislosti podniku na tržních partnerech Možné priority: minimální náklady; zrychlování obratu zásob; maximální materiálová hospodárnost; minimalizace rizika nekrytí potřeb; pružná kombinace více dodavatelských zdrojů atd.

16 2. ŘÍZENÍ ZÁSOB Úkol řízení zásob Strategické a operativní řízení zásob Optimalizace zásob Moderní přístupy k řízení zásob

17 ÚKOL ŘÍZENÍ ZÁSOB Zajistit dostatečnou úroveň zásob nezbytnou pro plynulou výrobu a eliminaci výkyvů v dodávkách a ve výrobě Zásoby by měly být udržovány na co nejnižší úrovni (zásoby váží kapitál)

18 STRATEGICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB Strategické řízení: Řízení potřeb zásob = součást řízení aktiv podniku Jaký objem finančních zdrojů lze vyčlenit = součást finančního řízení podniku Operativní řízení: Udržování konkrétních druhů zásob v požadované výši, kvalitě a struktuře

19 DRUHY ZÁSOB Běţná (obratová) - pořízení najednou, čerpání v dávkách Pojistná eliminace výkyvů na straně vstupu i výstupu strategická (havarijní) zásoba -má zajistit fungování podniku při nepředvídatelných událostech, jako je např. krytí spotřeby při kalamitách v zásobování, při stávkách, konfliktech, nedodávky surovin atd.

20 DRUHY ZÁSOB (1) technologická zásoba vzniká tehdy, byl-li již proces výroby ze strany výrobce ukončen, ale výrobek ještě není schopen uspokojovat poptávku zákazníka, neboť před použitím vyžaduje ještě jistou dobu skladování. Př. sýry,pivo, víno, musí určitou dobu zrát spekulativní zásoba se utváří za účelem dosažení mimořádného zisku vhodným nákupem

21 Dodávkový cyklus, ČNZ časová norma zásob ČNZ (na kolik dnů nám průměrně stačí zásoba materiálu) ČNZ = c/2 + Zp + Zt c = dodávkový cyklus (počet dnů mezi dvěma dodávkami) p = pojistná zásoba (pro případ výkyvů v dodávkovém cyklu) t = technologická zásoba (tam, kde nelze mat. vydat ihned do zásoby není nutná )

22 ZÁKLADNÍ BILANČNÍ ROVNICE ZÁSOB ZDROJE = POTŘEBY zdroje = Z p + D; potřeby = M + Z k Z p + D = M + Z k Z toho: D = M + Z k Z p Zásoba suroviny na počátku období (Z p ) Spotřeba suroviny (M) za období Zásoba suroviny na konci období (Z k ) Celková výše dodávky (D) suroviny v období

23 OPTIMALIZACE ZÁSOB Minimalizace celkových nákladů na dodávky, skladování a udrţování zásob Náklady na dodávku: stejné pro každou dodávku (příprava dodávky, komunikace, průzkum trhu, přejímka, kontrola, fakturace) Náklady na skladování a udrţování zásob: náklady vázanosti prostředků (úroková míra), provoz skladů, evidence, pojištění, ostrahy, náklady z rizika (znehodnocení, poškození, ztráta využitelnosti apod.)

24 OPTIMALIZACE ZÁSOB

25 PŘÍKLAD Celková roční potřeba dodávky určité suroviny do podniku (D) je tun, náklady na 1 dodávku zásob (N d ) Kč a roční náklady na skladování 1 tuny zásob (N s ) jsou 200 Kč. Vypočítejte optimální velikost jedné dodávky (d OPT ), resp. optimální počet dodávek za rok.

26 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Použije se tzv. Harrisův-Wilsonův vzorec: d 2* D* N / OPT d N s d OPT = 2 * * / 200 = = 172 tun Počet dodávek = / 172 = 8,6; tj. po zaokrouhlení 9 dodávek ročně

27 PŘÍKLAD č.2 Optimální velikost dodávky v podniku je 625 kusů při předpokládané spotřebě 2500 ks za rok. Pojistná zásoba byla stanovena v podniku 80 ks a technická na 75 ks. Cena za měrnou jednotku materiálu činí 4,50 Kč / 1ks. Zjistěte :a) frekvenci dodávky za rok? b) dodávkový cyklus ( počet dnů)? c) časovou normu zásob? d) Urči normovanou zásobu na základě stanových informací? ( zaokrouhli na celé číslo) e) Normativ zásob ( v jaké úrovni by měly být zásoby na skladě udržovány)? f) Zjistěte počáteční stav na skladě na základě bilančního principu v případě, že bylo do skladu nakoupeno 2000 ks materiálu?

28 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU a) Frekvence dodávky = 2500 / 625 = 4 x krát b) Dodávkový cyklus = 360 / 4 = 90 dnů c) Časová norma zásob = c/2+ Zp + Zt = 90/ = 200 dní d) průměrná denní spotřeba = S/ 365 = 2500/ 365 = 6, 849 normov. zás. = Nz = čnz x průměrná spotřeba = 200 x 6,849 = 1 369, 86 e) Normativ zásob = 4,50 x 1 369,86 = 6 164,37 Kč. Bilanční rovnice : PS = Spotřeba + KZ - Nákup PS = = 1870 ks.

29 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (1) JIT ( JUST-IN-TIME) vers. JUST-IN-CASE Přísná kontrola kvality Pravidelné a spolehlivé dodávky Blízkost výroby Spolehlivá komunikace Operativní informace o průběhu výroby Spolupráce dodavatele a odběratele

30 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (2) Metoda ABC: roztřídění sortimentu materiálů v zásobách na tři skupiny podle jejich celoroční spotřeby Postupy a metody řízení jednotlivých skupin (skupiny A, B a C) jsou diferencovány

31 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (3) A: 5-15 % druhů zásob má 60-80% podíl na celkové spotřebě B: % druhů zásob má 15-25% podíl na celkové spotřebě C: % druhů zásob má 5 15% podíl na celkové spotřebě

32 3. LOGISTIKA Logistika: řeší organizaci a řízení rozmísťování (tj. pohyby, transportní procesy), včetně souvisejících informací Řídí veškerý materiálový tok podnikem (včetně toku od dodavatelů a k odběratelům) a příslušný tok informací

33 LOGISTIKA Zahrnuje: dopravu, překládku a manipulaci, skladování, balení, distribuci na místa potřeby, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného produktu, zajišťování příslušných informací (včetně evidence a kontroly) Logistické řetězce: sladěné posloupnosti logistických systémů, jimiž prochází materiálový tok Zvlášť důležité je sladění míst styku systémů

34 4. PRODEJ A MARKETING Prodej Marketing (definice, marketingové řízení, výzkum trhu) Marketingový mix (výrobek, cena, distribuce a komunikace)

35 PRODEJ Zjišťuje potřeby na trzích produkce a prodejem produktů je uspokojuje Zahrnuje: výzkum trhu, komunikaci se zákazníky (včetně působení na ně za účelem podpory prodeje), logistiku prodeje, tvorbu cen atd.

36 MARKETING Marketingová koncepce řízení = filozofie podnikatelského myšlení, která důsledně respektuje potřeby zákazníka a jejich uspokojení = součást strategického řízení podniku

37 MARKETING Marketingové řízení: Plánování - marketingová situační analýza, stanovení marketingových cílů, formulování strategií, sestavení plánu Realizace - vytvoření marketingové organizace a realizace plánu Kontrola - měření výsledků, porovnávání s plánem, hodnocení a analýza zjištěných skutečností

38 MARKETING Výzkum trhu důležitá součást marketingu Marketingový výzkum zahrnuje: příprava výzkumu, sběr informací, analýza informací a prezentace výsledků Metody získávání informací: dotazování (ústní, telefonické, písemné) a pozorování Analýza dat: matematicko-statistické metody Objekt marketingového výzkumu = kupní chování Při výzkumu kupního chování se používá segmentace zákazníků

39 MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix = marketingové nástroje ovlivňující kupní rozhodování Prvky marketingového mixu: výrobek (Product) cena (Price) distribuce (Place) komunikace (Promotion)

40 MARKETINGOVÝ MIX Trvalé získání zákazníka koncept 4 C: Hodnota pro zákazníka (Customer Value) Celkové náklady pro zákazníka na získání a užití výrobku (Total Customer Cost) Pohodlí pro zákazníka (Convenience) Oboustranná komunikace (Communication)

41 VÝROBEK (1) Pro zákazníka má výrobek obvykle komplexní charakter (= komplexní výrobek) Ţivotní cyklus vyjadřuje tržní reakce na výrobek v průběhu času (pronikání, rozšiřování, ustálení, ústup)

42 Fáze ţivotního cyklu výrobku I. Fáze zavádění výrobku - začíná okamžikem uvedení nového výrobku na trh.poptávka v této době velmi nízká a velmi rozsáhlá reklamní kampaň. Spotřebitel se má o výrobku dozvědět a zkusit ho. Cílem je v této fázi zvyšovat podíl výrobku a tím i zisk. Cena se stanovuje podle segmentu trhu a je nutná výborná market. strategie. II. Fáze růstu informovanost o výrobku se zvýšila, prodej stoupá a distribuce probíhá do více oblastí. Zisk se dosahuje vyšším prodejem. Intenzivnější je reklama a propagace výrobku. Výrobek může být dále zdokonalován, cena může být i snížena a tím nutí konkurenci, aby přišla na trh s podobným výrobkem.

43 Fáze ţivotního cyklu výrobku (1) III. Fáze zralosti výrobku trvá déle než předcházející fáze a ještě se dále rozděluje na dospělost (zvyšuje se prodej, zisk je stejný) a nasycenost (prodej zůstává, zisk klesá). Většina zákazníků zná daný výrobek, a proto poptávka je nejvyšší, náklady jsou na nejnižší úrovni, nejvyšší je zisk. Konkurence na trhu je vysoká a reklama zdůrazňuje výjimečné vlastnosti výrobku. Jestliže se dosáhne vrcholu, začíná poptávka klesat a tím i zisk. Firma má vždy snahu tuto fázi prodlouţit tím, ţe se hledá nové trhy, snaží se výrobek modifikovat, mění styl prodeje atd. IV. Fáze úpadku = útlumu sniţuje se poptávka v důsledku změn na trhu zvýšil se technický pokrok, změny ve vkusu atd. Výrobek kupuje pouze skupina věrných zákazníků, proto klesá prodej a je velmi nízká cena, která má získat nějaké další zákazníky. Nebezpečí výroba zastaralého výrobku můţe poškodit image firmy.

44 VÝROBEK (2) Výrobkový mix = sortiment (souhrn) výrobků, které podnik nabízí na trhu Sortiment je sestaven a upravován v zájmu plnění podnikových cílů Výrobková analýza = důležitý analytický nástroj posouzení a řízení sortimentu výrobků

45 VÝROBEK (3) Hodnocení výrobků: podle rentability počítané ze zisku (Z/Tržby), vychází z kalkulace úplných nákladů podle rentability počítané z hrubého rozpětí (HR/Tržby), vychází z kalkulace přímých nákladů Objektivnější výsledky: ukazatel rentability počítaný z hrubého rozpětí

46 CENA (1) Cena = množství peněz vydaných zákazníkem na zakoupení produktu Pro zákazníka: hodnota, kterou mu vlastnictví a užívání produktu přináší

47 CENA (2) Základní principy tvorby cen jsou: podle nákladů podle poptávky podle konkurence Pozor na cenovou elasticitu (neboli pruţnost) poptávky!

48 DISTRIBUCE Distribuční politika = soubor postupů a operací (včetně jejich návazností a prolínání), jimiž se výrobek dostává z místa svého vzniku do místa svého užití (určení) Distribuce umísťuje zboží na trhu tzv. distribuční cestou Distribuční cesta může být přímá nebo nepřímá, s mezičlánkem, resp. mezičlánky, jimiž mohou být prostředníci (ti si produkty kupují) či zprostředkovatelé

49 KOMUNIKACE (1) Marketingová komunikace zahrnuje: záměrné a cílené vytváření a používání informací k působení na zákazníky (k ovlivňování jejich kupního chování)

50 KOMUNIKACE (2) Složky marketingové komunikace: Reklama neosobní komunikace se zákazníkem prostřednictvím médií Podpora prodeje časově omezený program s cílem okamžitého nárůstu prodejů Osobní prodej přímá osobní komunikace se zákazníkem Public relations vytváření kladné představy o podniku v povědomí zákazníků Přímý marketing přímý (nikoli osobní) kontakt se zákazníkem (katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping)

51 KOMUNIKACE (3) Event marketing pořádání a využívání nevšedních akcí (her, kulturních a sportovních událostí) k upoutání potenciálního zákazníka Guerillový marketing nekonvenční cesty k oslovení potenciálních zákazníků; zákazník věnuje kampani pozornost, aniž by si byl vědom, že jde o komunikaci Virální marketing šíření reklamního sdělení y, SMS, ICQ apod. Mobilní marketing využívá nástrojů mobilní komunikace (SMS, MMS, ) ve formě např. soutěží, bonusů a odměn Product placement umísťování produktů přímo do děje televizních a filmových příběhů

52 Téma 6: VÝROBA

53 OSNOVA: 1. Vymezení výroby a výrobního systému 2. Členění výrob 3. Produkční funkce 4. Výrobní kapacita 5. Nové výrobní systémy 6. Produktivita podnikových systémů

54 1. VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU VÝROBA = soubor cílevědomých činností, při nichž vzájemným působením výrobních faktorů dochází k přeměně vstupních prvků na produkci VÝROBNÍ SYSTÉM = soubor všech prvků a vztahů mezi nimi, s jejichž pomocí se uskutečňuje výroba

55 Technologie Pracovníci Materiály Výrobní zařízení Produkce Energie Odpad hmotný tok informační tok

56 VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU S výrobou velmi úzce souvisí nákup, doprava a skladování a správa a kontrola těchto oblastí Výroba zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost podniku a jeho konkurenční schopnost.

57 VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU Převyšuje-li poptávka nabídku, jediným omezením pro výrobu jsou výrobní a finanční kapacity Pokud jsou pro podnik základním omezením požadavky trhu, mělo by plánování výroby vycházet z plánování prodeje

58 2. ČLENĚNÍ VÝROB a) PODLE CHARAKTERU TECHNOLOGICKÉHO PROCESU Chemicko-technologické, biologické a biochemické Mechanicko-technologické

59 ČLENĚNÍ VÝROB b) PODLE DIFERENCOVANOSTI PRODUKTŮ A VYRÁBĚNÉHO MNOŢSTVÍ Výroby hromadné Výroby sériové Výroby kusové

60 ČLENĚNÍ VÝROB c) SAMOTNÁ VÝROBA SE ČLENÍ NA Hlavní výrobu Vedlejší výrobu Doplňkovou výrobu Přidruţenou výrobu Kromě základních výrobních procesů probíhají v podniku pomocné a obsluţné procesy

61 3. PRODUKČNÍ FUNKCE Produkční funkce = vztah mezi vstupem (vstupy) a výstupem (výstupy) podniku Modelem je funkce: vyjadřuje vztah mezi rozsahem vstupů (výrobních faktorů) a výstupem, tj. produkcí, resp. její hodnotou

62 PRODUKČNÍ FUNKCE Tvar produkční funkce je ovlivněn tím, zda a jak se produktivita vstupů v závislosti na velikosti objemu výroby mění či nemění Produkční funkce ovlivňuje nákladovou funkci

63 NEMĚNNÁ PRODUKTIVITA

64 KLESAJÍCÍ PRODUKTIVITA

65 ROSTOUCÍ PRODUKTIVITA

66 PROMĚNLIVÁ PRODUKTIVITA

67 4. VÝROBNÍ KAPACITA vyjadřuje maximální výrobní schopnost konkrétního výrobního zařízení za určité období a za určitých podmínek výroby

68 VÝROBNÍ KAPACITA (Q p ) Je určena: Výkonností výrobního zařízení (tzv. kapacitním výkonem) a Vyuţitelným časovým fondem

69 VÝKONNOST VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ (v p ) vyjadřuje maximálně dosaţitelné mnoţství produkce za jednotku provozní doby za obvyklých provozních podmínek Např. výkonnost aparátů v chemickém provozu závisí na rychlosti reakce a na účinnosti přeměny surovin na výsledný produkt

70 VYUŢITELNÝ ČASOVÝ FOND (T p ) Je třeba brát v úvahu dobu, po kterou dané zařízení mohlo nebo mělo být v činnosti: Kalendářní fond (T k ) = celá délka sledovaného období, vyjádřená ve dnech nebo v hodinách Nominální časový fond (T n ) = kalendářní fond po odečtení nepracovních dní Vyuţitelný časový fond = T p = (T n - T opr )

71 STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY Výrobní kapacita = součin výkonnosti a využitelného časového fondu Q p = v p * T p

72 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO PROCESU Skutečně dosažené výsledky x Plánované, normované, příp. maximálně dosažitelné hodnoty Srovnání se provádí pomocí poměrných čísel: skutečná úroveň / plánovaná úroveň Vyjadřuje se v %

73 VYUŢITÍ VÝROBNÍ KAPACITY Celkové vyuţití výrobní kapacity = (Q s / Q p ) * 100 = integrální využití = k c Splnění normy výkonnosti = (v s / v p ) * 100 = intenzivní složka = k i Vyuţití stanoveného časového fondu = (T s / T p ) * 100 = extenzivní složka = k e k c = k i * k e

74 PŘÍKLAD Kapacitní výkon výrobního zařízení je 1 tuna produkce za hodinu. Využitelný časový fond je hodin za rok. Ve sledovaném roce tento výrobní systém vyprodukoval tun, přičemž výrobní zařízení bylo v provozu hodin. Vypočítejte: výrobní kapacitu za rok celkové (integrální) využití výrobní kapacity časové (extenzivní) využití výrobní kapacity výkonové (intenzivní) využití výrobní kapacity

75 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Q p = 1 * = t za rok k c = / = 90,6 % k e = / = 94,1 % v s = / = 0,963 t/hod. k i = 0,963 / 1 = 96,3 % k c = k i * k e = 0,963 * 0,941 = 90,6 %

76 5. NOVÉ VÝROBNÍ SYSTÉMY Přechod od dosavadní operační koncepce řízení k nové koncepci procesní Roste význam informací a znalostí Využívají se moderní komunikační prostředky Zaměření na procesy jako celky a na řízení jejich efektivnosti

77 NOVÉ VÝROBNÍ SYSTÉMY Velký potenciál pro zvýšení produktivity = úspora mezioperačních časů, tzn. eliminace operací nepřidávajících hodnotu Je třeba vytvořit plynulý tok operací přidávajících hodnotu, tzv. filozofie Just-in- Time Podniky využívající tuto filozofii = podniky světové třídy (World Class Company)

78 CHARAKTERISTIKY NOVÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Štíhlé, bezztrátové procesy Úplný Just-in-Time (úplná eliminace ztrát) Řízení kvality Řízení zákazníkem Vývoj a konstrukce výrobků pro zákazníka a pro vyrobitelnost Znalostní organizace Štíhlé řízení Úplná zaměstnanecká účast Integrace dodavatelů Dokonalá informační podpora štíhlých systémů

79 6. PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Produktivita = účinnost využívání výrobních faktorů (vstupů) ve výrobě, obecně vyjádřená poměrem (výrobní) výstup / (výrobní) vstup Měří se za určitý časový interval

80 PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Produktivita technickoekonomická a produktivita technická Produktivita mikroekonomická a produktivita makroekonomická Produktivita celková a produktivita parciální

81 PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Pro řízení podniku mají hlavní význam: Produktivita práce, např. přidaná hodnota / pracovníci Celková produktivita a parciální produktivity, např. hodnota výstupu (tržby) / ekonomické náklady spotřeby a vázání vstupu (všech druhů nebo určitého druhu)

82 PRODUKTIVITA PRÁCE Prací se v tomto ukazateli rozumí pouze ţivá práce Ukazatele produktivity práce: přidaná hodnota / pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin, či osobní náklady) čistá produkce, tj. přidaná hodnota bez odpisů / pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin, či osobní náklady) Přidaná hodnota = výnosy za produkci (tržby) - náklady na veškeré nakupované suroviny, ostatní materiály, energie a služby

83 CELKOVÁ A PARCIÁLNÍ PRODUKTIVITY Ukazatele pracují s ekonomickými náklady Odrážejí jak účinnost spotřeby, tak i drţení (vázání) výrobních faktorů Lze je využívat při analýze úrovně i vývoje tvorby ekonomické přidané hodnoty (EVA)

84 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více