Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST"

Transkript

1

2 Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

3 OSNOVA: 1. Nákup 2. Řízení zásob 3. Logistika 4. Prodej a marketing

4 1. NÁKUP Základní funkce a úkoly nákupu Nákupní marketing, jeho zásady a nástroje Marketingový nákupní proces a jeho fáze Strategické řízení nákupu

5 ZÁKLADNÍ FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU Základní funkce: zajistit efektivní pořízení materiálů (popř. zařízení, strojních celků) a služeb pro výrobní i nevýrobní činnosti podniku Materiály: suroviny, pomocné materiály, doplňkový materiál (mazadla, kancelářské potřeby), náhradní díly, obaly, nářadí apod. Sluţby: výrobní (opravy, údržba, čištění ); nevýrobní (komunikace, marketing, analýzy )

6 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Nákupní marketing - zjišťuje potřeby, zkoumá nákupní trhy a další informace potřebné k volbě dodavatelů, k rozhodování o velikosti (resp. frekvenci) dodávek zásob, o jejich výši a o potřebných logistických procesech

7 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Nákup musí být aktivním článkem v procesu plnění hlavních (strategických) cílů podniku Je třeba vytvořit a využívat informační základnu o vstupech a dodavatelích Pracovníci zajišťující nákup musí být odborně kompetentní Dodavatel = partner - spojenec, resp. férový protihráč

8 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO ZÁSADY A NÁSTROJE Marketingový mix = souhrn marketingových nástrojů U nákupního marketingu jde o nákupní marketingový mix

9 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 1. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ MIX Informační soubory o cenách, produktech, dodavatelích, dodacích podmínkách Výzkum dodavatelů, volba dodavatelů, komunikace s dodavateli, jejich hodnocení, rozhodování o dalších dodavatelsko odběratelských vztazích Péče o dlouhodobé partnerství s dodavatelem

10 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 2. VÝROBKOVÝ MIX A MIX SLUŢEB Kvalita, sortiment, funkčnost, spolehlivost, úspornost, substituce, normy standardizace Poskytované služby: druhy, sortiment, pružnost, pohotovost, garance, opravy

11 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 3. CENOVÝ A KONTRAKTAČNÍ MIX Výše a změny cen, vztah cena - užitná hodnota, cenová pružnost, platební, dodací a logistické podmínky, daňové a celní sazby, cenová vstřícnost, ochota jednat o cenách, rabatová politika, ceny substitutů

12 NÁKUPNÍ MARKETINGOVÝ MIX 4. LOGISTICKÝ MIX Dodávková cesta: články, spolehlivost, rizika, pružnost, hospodárnost, náklady, ztráty na dodávkové cestě Vlastní logistika: doprava, manipulace, balení, manipulační jednotka, software, poradenství, skladování, technika a technologie, organizace

13 MARKETINGOVÝ NÁKUPNÍ PROCES A JEHO FÁZE (1) 1. poznání potřeby nákupní impuls 2. identifikace nezbytnosti, charakteru a rozsahu potřeby 3. kupní rozhodnutí 4. specifikace výrobku nebo služby 5. výzkum nabídek nákupní výzkum trhu (dodavatelů) 6. volba dodavatele (nabídky) 7. rozhodnutí a formulace podmínek dodávek, zadání objednávky

14 MARKETINGOVÝ NÁKUPNÍ PROCES A JEHO FÁZE (2) 8. logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku 9. kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávky, případná reklamace 10. finanční vypořádání, úhrada dodávky 11. hodnocení výkonu dodavatele

15 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKUPU Dlouhodobá nákupní strategie = předpoklad nezávislosti podniku na tržních partnerech Možné priority: minimální náklady; zrychlování obratu zásob; maximální materiálová hospodárnost; minimalizace rizika nekrytí potřeb; pružná kombinace více dodavatelských zdrojů atd.

16 2. ŘÍZENÍ ZÁSOB Úkol řízení zásob Strategické a operativní řízení zásob Optimalizace zásob Moderní přístupy k řízení zásob

17 ÚKOL ŘÍZENÍ ZÁSOB Zajistit dostatečnou úroveň zásob nezbytnou pro plynulou výrobu a eliminaci výkyvů v dodávkách a ve výrobě Zásoby by měly být udržovány na co nejnižší úrovni (zásoby váží kapitál)

18 STRATEGICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB Strategické řízení: Řízení potřeb zásob = součást řízení aktiv podniku Jaký objem finančních zdrojů lze vyčlenit = součást finančního řízení podniku Operativní řízení: Udržování konkrétních druhů zásob v požadované výši, kvalitě a struktuře

19 DRUHY ZÁSOB Běţná (obratová) - pořízení najednou, čerpání v dávkách Pojistná eliminace výkyvů na straně vstupu i výstupu strategická (havarijní) zásoba -má zajistit fungování podniku při nepředvídatelných událostech, jako je např. krytí spotřeby při kalamitách v zásobování, při stávkách, konfliktech, nedodávky surovin atd.

20 DRUHY ZÁSOB (1) technologická zásoba vzniká tehdy, byl-li již proces výroby ze strany výrobce ukončen, ale výrobek ještě není schopen uspokojovat poptávku zákazníka, neboť před použitím vyžaduje ještě jistou dobu skladování. Př. sýry,pivo, víno, musí určitou dobu zrát spekulativní zásoba se utváří za účelem dosažení mimořádného zisku vhodným nákupem

21 Dodávkový cyklus, ČNZ časová norma zásob ČNZ (na kolik dnů nám průměrně stačí zásoba materiálu) ČNZ = c/2 + Zp + Zt c = dodávkový cyklus (počet dnů mezi dvěma dodávkami) p = pojistná zásoba (pro případ výkyvů v dodávkovém cyklu) t = technologická zásoba (tam, kde nelze mat. vydat ihned do zásoby není nutná )

22 ZÁKLADNÍ BILANČNÍ ROVNICE ZÁSOB ZDROJE = POTŘEBY zdroje = Z p + D; potřeby = M + Z k Z p + D = M + Z k Z toho: D = M + Z k Z p Zásoba suroviny na počátku období (Z p ) Spotřeba suroviny (M) za období Zásoba suroviny na konci období (Z k ) Celková výše dodávky (D) suroviny v období

23 OPTIMALIZACE ZÁSOB Minimalizace celkových nákladů na dodávky, skladování a udrţování zásob Náklady na dodávku: stejné pro každou dodávku (příprava dodávky, komunikace, průzkum trhu, přejímka, kontrola, fakturace) Náklady na skladování a udrţování zásob: náklady vázanosti prostředků (úroková míra), provoz skladů, evidence, pojištění, ostrahy, náklady z rizika (znehodnocení, poškození, ztráta využitelnosti apod.)

24 OPTIMALIZACE ZÁSOB

25 PŘÍKLAD Celková roční potřeba dodávky určité suroviny do podniku (D) je tun, náklady na 1 dodávku zásob (N d ) Kč a roční náklady na skladování 1 tuny zásob (N s ) jsou 200 Kč. Vypočítejte optimální velikost jedné dodávky (d OPT ), resp. optimální počet dodávek za rok.

26 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Použije se tzv. Harrisův-Wilsonův vzorec: d 2* D* N / OPT d N s d OPT = 2 * * / 200 = = 172 tun Počet dodávek = / 172 = 8,6; tj. po zaokrouhlení 9 dodávek ročně

27 PŘÍKLAD č.2 Optimální velikost dodávky v podniku je 625 kusů při předpokládané spotřebě 2500 ks za rok. Pojistná zásoba byla stanovena v podniku 80 ks a technická na 75 ks. Cena za měrnou jednotku materiálu činí 4,50 Kč / 1ks. Zjistěte :a) frekvenci dodávky za rok? b) dodávkový cyklus ( počet dnů)? c) časovou normu zásob? d) Urči normovanou zásobu na základě stanových informací? ( zaokrouhli na celé číslo) e) Normativ zásob ( v jaké úrovni by měly být zásoby na skladě udržovány)? f) Zjistěte počáteční stav na skladě na základě bilančního principu v případě, že bylo do skladu nakoupeno 2000 ks materiálu?

28 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU a) Frekvence dodávky = 2500 / 625 = 4 x krát b) Dodávkový cyklus = 360 / 4 = 90 dnů c) Časová norma zásob = c/2+ Zp + Zt = 90/ = 200 dní d) průměrná denní spotřeba = S/ 365 = 2500/ 365 = 6, 849 normov. zás. = Nz = čnz x průměrná spotřeba = 200 x 6,849 = 1 369, 86 e) Normativ zásob = 4,50 x 1 369,86 = 6 164,37 Kč. Bilanční rovnice : PS = Spotřeba + KZ - Nákup PS = = 1870 ks.

29 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (1) JIT ( JUST-IN-TIME) vers. JUST-IN-CASE Přísná kontrola kvality Pravidelné a spolehlivé dodávky Blízkost výroby Spolehlivá komunikace Operativní informace o průběhu výroby Spolupráce dodavatele a odběratele

30 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (2) Metoda ABC: roztřídění sortimentu materiálů v zásobách na tři skupiny podle jejich celoroční spotřeby Postupy a metody řízení jednotlivých skupin (skupiny A, B a C) jsou diferencovány

31 MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB (3) A: 5-15 % druhů zásob má 60-80% podíl na celkové spotřebě B: % druhů zásob má 15-25% podíl na celkové spotřebě C: % druhů zásob má 5 15% podíl na celkové spotřebě

32 3. LOGISTIKA Logistika: řeší organizaci a řízení rozmísťování (tj. pohyby, transportní procesy), včetně souvisejících informací Řídí veškerý materiálový tok podnikem (včetně toku od dodavatelů a k odběratelům) a příslušný tok informací

33 LOGISTIKA Zahrnuje: dopravu, překládku a manipulaci, skladování, balení, distribuci na místa potřeby, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného produktu, zajišťování příslušných informací (včetně evidence a kontroly) Logistické řetězce: sladěné posloupnosti logistických systémů, jimiž prochází materiálový tok Zvlášť důležité je sladění míst styku systémů

34 4. PRODEJ A MARKETING Prodej Marketing (definice, marketingové řízení, výzkum trhu) Marketingový mix (výrobek, cena, distribuce a komunikace)

35 PRODEJ Zjišťuje potřeby na trzích produkce a prodejem produktů je uspokojuje Zahrnuje: výzkum trhu, komunikaci se zákazníky (včetně působení na ně za účelem podpory prodeje), logistiku prodeje, tvorbu cen atd.

36 MARKETING Marketingová koncepce řízení = filozofie podnikatelského myšlení, která důsledně respektuje potřeby zákazníka a jejich uspokojení = součást strategického řízení podniku

37 MARKETING Marketingové řízení: Plánování - marketingová situační analýza, stanovení marketingových cílů, formulování strategií, sestavení plánu Realizace - vytvoření marketingové organizace a realizace plánu Kontrola - měření výsledků, porovnávání s plánem, hodnocení a analýza zjištěných skutečností

38 MARKETING Výzkum trhu důležitá součást marketingu Marketingový výzkum zahrnuje: příprava výzkumu, sběr informací, analýza informací a prezentace výsledků Metody získávání informací: dotazování (ústní, telefonické, písemné) a pozorování Analýza dat: matematicko-statistické metody Objekt marketingového výzkumu = kupní chování Při výzkumu kupního chování se používá segmentace zákazníků

39 MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix = marketingové nástroje ovlivňující kupní rozhodování Prvky marketingového mixu: výrobek (Product) cena (Price) distribuce (Place) komunikace (Promotion)

40 MARKETINGOVÝ MIX Trvalé získání zákazníka koncept 4 C: Hodnota pro zákazníka (Customer Value) Celkové náklady pro zákazníka na získání a užití výrobku (Total Customer Cost) Pohodlí pro zákazníka (Convenience) Oboustranná komunikace (Communication)

41 VÝROBEK (1) Pro zákazníka má výrobek obvykle komplexní charakter (= komplexní výrobek) Ţivotní cyklus vyjadřuje tržní reakce na výrobek v průběhu času (pronikání, rozšiřování, ustálení, ústup)

42 Fáze ţivotního cyklu výrobku I. Fáze zavádění výrobku - začíná okamžikem uvedení nového výrobku na trh.poptávka v této době velmi nízká a velmi rozsáhlá reklamní kampaň. Spotřebitel se má o výrobku dozvědět a zkusit ho. Cílem je v této fázi zvyšovat podíl výrobku a tím i zisk. Cena se stanovuje podle segmentu trhu a je nutná výborná market. strategie. II. Fáze růstu informovanost o výrobku se zvýšila, prodej stoupá a distribuce probíhá do více oblastí. Zisk se dosahuje vyšším prodejem. Intenzivnější je reklama a propagace výrobku. Výrobek může být dále zdokonalován, cena může být i snížena a tím nutí konkurenci, aby přišla na trh s podobným výrobkem.

43 Fáze ţivotního cyklu výrobku (1) III. Fáze zralosti výrobku trvá déle než předcházející fáze a ještě se dále rozděluje na dospělost (zvyšuje se prodej, zisk je stejný) a nasycenost (prodej zůstává, zisk klesá). Většina zákazníků zná daný výrobek, a proto poptávka je nejvyšší, náklady jsou na nejnižší úrovni, nejvyšší je zisk. Konkurence na trhu je vysoká a reklama zdůrazňuje výjimečné vlastnosti výrobku. Jestliže se dosáhne vrcholu, začíná poptávka klesat a tím i zisk. Firma má vždy snahu tuto fázi prodlouţit tím, ţe se hledá nové trhy, snaží se výrobek modifikovat, mění styl prodeje atd. IV. Fáze úpadku = útlumu sniţuje se poptávka v důsledku změn na trhu zvýšil se technický pokrok, změny ve vkusu atd. Výrobek kupuje pouze skupina věrných zákazníků, proto klesá prodej a je velmi nízká cena, která má získat nějaké další zákazníky. Nebezpečí výroba zastaralého výrobku můţe poškodit image firmy.

44 VÝROBEK (2) Výrobkový mix = sortiment (souhrn) výrobků, které podnik nabízí na trhu Sortiment je sestaven a upravován v zájmu plnění podnikových cílů Výrobková analýza = důležitý analytický nástroj posouzení a řízení sortimentu výrobků

45 VÝROBEK (3) Hodnocení výrobků: podle rentability počítané ze zisku (Z/Tržby), vychází z kalkulace úplných nákladů podle rentability počítané z hrubého rozpětí (HR/Tržby), vychází z kalkulace přímých nákladů Objektivnější výsledky: ukazatel rentability počítaný z hrubého rozpětí

46 CENA (1) Cena = množství peněz vydaných zákazníkem na zakoupení produktu Pro zákazníka: hodnota, kterou mu vlastnictví a užívání produktu přináší

47 CENA (2) Základní principy tvorby cen jsou: podle nákladů podle poptávky podle konkurence Pozor na cenovou elasticitu (neboli pruţnost) poptávky!

48 DISTRIBUCE Distribuční politika = soubor postupů a operací (včetně jejich návazností a prolínání), jimiž se výrobek dostává z místa svého vzniku do místa svého užití (určení) Distribuce umísťuje zboží na trhu tzv. distribuční cestou Distribuční cesta může být přímá nebo nepřímá, s mezičlánkem, resp. mezičlánky, jimiž mohou být prostředníci (ti si produkty kupují) či zprostředkovatelé

49 KOMUNIKACE (1) Marketingová komunikace zahrnuje: záměrné a cílené vytváření a používání informací k působení na zákazníky (k ovlivňování jejich kupního chování)

50 KOMUNIKACE (2) Složky marketingové komunikace: Reklama neosobní komunikace se zákazníkem prostřednictvím médií Podpora prodeje časově omezený program s cílem okamžitého nárůstu prodejů Osobní prodej přímá osobní komunikace se zákazníkem Public relations vytváření kladné představy o podniku v povědomí zákazníků Přímý marketing přímý (nikoli osobní) kontakt se zákazníkem (katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping)

51 KOMUNIKACE (3) Event marketing pořádání a využívání nevšedních akcí (her, kulturních a sportovních událostí) k upoutání potenciálního zákazníka Guerillový marketing nekonvenční cesty k oslovení potenciálních zákazníků; zákazník věnuje kampani pozornost, aniž by si byl vědom, že jde o komunikaci Virální marketing šíření reklamního sdělení y, SMS, ICQ apod. Mobilní marketing využívá nástrojů mobilní komunikace (SMS, MMS, ) ve formě např. soutěží, bonusů a odměn Product placement umísťování produktů přímo do děje televizních a filmových příběhů

52 Téma 6: VÝROBA

53 OSNOVA: 1. Vymezení výroby a výrobního systému 2. Členění výrob 3. Produkční funkce 4. Výrobní kapacita 5. Nové výrobní systémy 6. Produktivita podnikových systémů

54 1. VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU VÝROBA = soubor cílevědomých činností, při nichž vzájemným působením výrobních faktorů dochází k přeměně vstupních prvků na produkci VÝROBNÍ SYSTÉM = soubor všech prvků a vztahů mezi nimi, s jejichž pomocí se uskutečňuje výroba

55 Technologie Pracovníci Materiály Výrobní zařízení Produkce Energie Odpad hmotný tok informační tok

56 VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU S výrobou velmi úzce souvisí nákup, doprava a skladování a správa a kontrola těchto oblastí Výroba zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost podniku a jeho konkurenční schopnost.

57 VYMEZENÍ VÝROBY A VÝROBNÍHO SYSTÉMU Převyšuje-li poptávka nabídku, jediným omezením pro výrobu jsou výrobní a finanční kapacity Pokud jsou pro podnik základním omezením požadavky trhu, mělo by plánování výroby vycházet z plánování prodeje

58 2. ČLENĚNÍ VÝROB a) PODLE CHARAKTERU TECHNOLOGICKÉHO PROCESU Chemicko-technologické, biologické a biochemické Mechanicko-technologické

59 ČLENĚNÍ VÝROB b) PODLE DIFERENCOVANOSTI PRODUKTŮ A VYRÁBĚNÉHO MNOŢSTVÍ Výroby hromadné Výroby sériové Výroby kusové

60 ČLENĚNÍ VÝROB c) SAMOTNÁ VÝROBA SE ČLENÍ NA Hlavní výrobu Vedlejší výrobu Doplňkovou výrobu Přidruţenou výrobu Kromě základních výrobních procesů probíhají v podniku pomocné a obsluţné procesy

61 3. PRODUKČNÍ FUNKCE Produkční funkce = vztah mezi vstupem (vstupy) a výstupem (výstupy) podniku Modelem je funkce: vyjadřuje vztah mezi rozsahem vstupů (výrobních faktorů) a výstupem, tj. produkcí, resp. její hodnotou

62 PRODUKČNÍ FUNKCE Tvar produkční funkce je ovlivněn tím, zda a jak se produktivita vstupů v závislosti na velikosti objemu výroby mění či nemění Produkční funkce ovlivňuje nákladovou funkci

63 NEMĚNNÁ PRODUKTIVITA

64 KLESAJÍCÍ PRODUKTIVITA

65 ROSTOUCÍ PRODUKTIVITA

66 PROMĚNLIVÁ PRODUKTIVITA

67 4. VÝROBNÍ KAPACITA vyjadřuje maximální výrobní schopnost konkrétního výrobního zařízení za určité období a za určitých podmínek výroby

68 VÝROBNÍ KAPACITA (Q p ) Je určena: Výkonností výrobního zařízení (tzv. kapacitním výkonem) a Vyuţitelným časovým fondem

69 VÝKONNOST VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ (v p ) vyjadřuje maximálně dosaţitelné mnoţství produkce za jednotku provozní doby za obvyklých provozních podmínek Např. výkonnost aparátů v chemickém provozu závisí na rychlosti reakce a na účinnosti přeměny surovin na výsledný produkt

70 VYUŢITELNÝ ČASOVÝ FOND (T p ) Je třeba brát v úvahu dobu, po kterou dané zařízení mohlo nebo mělo být v činnosti: Kalendářní fond (T k ) = celá délka sledovaného období, vyjádřená ve dnech nebo v hodinách Nominální časový fond (T n ) = kalendářní fond po odečtení nepracovních dní Vyuţitelný časový fond = T p = (T n - T opr )

71 STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY Výrobní kapacita = součin výkonnosti a využitelného časového fondu Q p = v p * T p

72 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO PROCESU Skutečně dosažené výsledky x Plánované, normované, příp. maximálně dosažitelné hodnoty Srovnání se provádí pomocí poměrných čísel: skutečná úroveň / plánovaná úroveň Vyjadřuje se v %

73 VYUŢITÍ VÝROBNÍ KAPACITY Celkové vyuţití výrobní kapacity = (Q s / Q p ) * 100 = integrální využití = k c Splnění normy výkonnosti = (v s / v p ) * 100 = intenzivní složka = k i Vyuţití stanoveného časového fondu = (T s / T p ) * 100 = extenzivní složka = k e k c = k i * k e

74 PŘÍKLAD Kapacitní výkon výrobního zařízení je 1 tuna produkce za hodinu. Využitelný časový fond je hodin za rok. Ve sledovaném roce tento výrobní systém vyprodukoval tun, přičemž výrobní zařízení bylo v provozu hodin. Vypočítejte: výrobní kapacitu za rok celkové (integrální) využití výrobní kapacity časové (extenzivní) využití výrobní kapacity výkonové (intenzivní) využití výrobní kapacity

75 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Q p = 1 * = t za rok k c = / = 90,6 % k e = / = 94,1 % v s = / = 0,963 t/hod. k i = 0,963 / 1 = 96,3 % k c = k i * k e = 0,963 * 0,941 = 90,6 %

76 5. NOVÉ VÝROBNÍ SYSTÉMY Přechod od dosavadní operační koncepce řízení k nové koncepci procesní Roste význam informací a znalostí Využívají se moderní komunikační prostředky Zaměření na procesy jako celky a na řízení jejich efektivnosti

77 NOVÉ VÝROBNÍ SYSTÉMY Velký potenciál pro zvýšení produktivity = úspora mezioperačních časů, tzn. eliminace operací nepřidávajících hodnotu Je třeba vytvořit plynulý tok operací přidávajících hodnotu, tzv. filozofie Just-in- Time Podniky využívající tuto filozofii = podniky světové třídy (World Class Company)

78 CHARAKTERISTIKY NOVÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Štíhlé, bezztrátové procesy Úplný Just-in-Time (úplná eliminace ztrát) Řízení kvality Řízení zákazníkem Vývoj a konstrukce výrobků pro zákazníka a pro vyrobitelnost Znalostní organizace Štíhlé řízení Úplná zaměstnanecká účast Integrace dodavatelů Dokonalá informační podpora štíhlých systémů

79 6. PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Produktivita = účinnost využívání výrobních faktorů (vstupů) ve výrobě, obecně vyjádřená poměrem (výrobní) výstup / (výrobní) vstup Měří se za určitý časový interval

80 PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Produktivita technickoekonomická a produktivita technická Produktivita mikroekonomická a produktivita makroekonomická Produktivita celková a produktivita parciální

81 PRODUKTIVITA PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ Pro řízení podniku mají hlavní význam: Produktivita práce, např. přidaná hodnota / pracovníci Celková produktivita a parciální produktivity, např. hodnota výstupu (tržby) / ekonomické náklady spotřeby a vázání vstupu (všech druhů nebo určitého druhu)

82 PRODUKTIVITA PRÁCE Prací se v tomto ukazateli rozumí pouze ţivá práce Ukazatele produktivity práce: přidaná hodnota / pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin, či osobní náklady) čistá produkce, tj. přidaná hodnota bez odpisů / pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin, či osobní náklady) Přidaná hodnota = výnosy za produkci (tržby) - náklady na veškeré nakupované suroviny, ostatní materiály, energie a služby

83 CELKOVÁ A PARCIÁLNÍ PRODUKTIVITY Ukazatele pracují s ekonomickými náklady Odrážejí jak účinnost spotřeby, tak i drţení (vázání) výrobních faktorů Lze je využívat při analýze úrovně i vývoje tvorby ekonomické přidané hodnoty (EVA)

84 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více