ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení)"

Transkript

1 SOUKROUMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jana Weingruberová Vedoucí bakalářské práce: Ing. František Kalouda, MBA, CSc. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Jana Weingruberová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Řízení zásob v konkrétním podniku (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) Zásady pro vypracování: 1. Uvod - definice předmětu a cíle BP. 2. Posis současného stavu předmětu řešení BP 3. Teoretický vstup BP - stanovisko odborné literatury k identifikovaným problémům předmětu řešení BP. 4. Návrhová část - návrhy a doporučení, zaměřená k dosažení cílového stavu. 5. Závěr a souhrn - shrnutí cíle práce, průběhu řešení a závěrů.

3 Rozsah práce: 50 Seznam odborné literatury: 1. EMMET, Stuart. Řízení zásob. 1. Vyd. Brno: Computer Press, a.s., ISBN SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4. Vyd. Praha: Grada, ISBN JIŘÍ DĚDINA, JIŘÍ ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. 1. Vyd. Praha: Grada, ISBN X Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Jana Weingruberová Autor Ing. František Kalouda, MBA, CSc. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku řízení zásob v akciové společnosti TOS ZNOJMO. V zásobách je vázána velká část firemních financí, proto je tato oblast řízení velice důležitá. Je žádoucí jejich optimální stav, což je ovšem veličina dost těžce identifikovatelná. Na radu mého vedoucího práce jsem nejdříve zjistila skutečný stav řízení v akciové společnosti. Zaznamenala jsem systém jako celek a dále jsem se zaměřila na oblasti přístupu k zásobám, na objednávky, na rozdělení zásob a na jejich obrátku. Následně je tato problematika posouzena z teoretického hlediska, vycházejícího z poznatků odborné literatury. V závěru je pak prostor pro zhodnocení získaných poznatků a praktických zkušeností. Z daného jsou následně vyvozeny závěry a možné návrhy pro řešení. Abstrakt In meiner Arbeit richte ich auf die Problematik der Bestandsführung in der Aktiengesellschaft TOS ZNOJMO aus. In Materialen liegt großer Teil der Firmenfinanzen, deshalb ist dieser Führungsbereich sehr wichtig. Es ist Sollzustand optimalen Stand der Vorräte zu haben, was ist aber Parameter, schwer zu identifiziert. Nach Beratung meiner Arbeitsleiter, stellte ich erst den Istbestand der Bestandsführung in der Aktiengesellschaft fest. Ich vermerkte den System wie eine Gesamtheit und dann richtete ich auf die Bereiche der Beständeinstellung, auf die Bestellungen, auf die Beständeteilung und auf den Umlauf aus. Am Ende ist Plaz für die Bewertung meiner Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen. Aus diesen Information sind nachfolgende Abschlüsse und mögliche Lössungsvorschläge abgeleitet.

5 Prohlašuji, že jsem bakalářkou práci na téma Řízení zásob v konkrétním podniku (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) vypracovala samostatně na základě pokynů vedoucí bakalářské práce, materiálů a vlastních zjištění uvedených v seznamu literatury. Ve Znojmě dne Jana Weingruberová

6 Za odborné vedení při sestavování mé práce bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Františkovi Kaloudovi MBA, Csc. Dále pak pracovníkům akciové společnosti TOS ZNOJMO, především Ing. Petru Kopečkovi, Ing. Pavlu Opálkovi a Pavlu Baťkovi, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi potřebné praktické informace.

7 Obsah 1. ÚVOD Definice předmětu Cíl práce a metodika PRAKTICKÁ ČÁST Profil společnosti Předmět podnikání Obchodní činnost Dlouhodobé cíle jakosti Skladové zásoby Suroviny Označení skladových položek Řízení zásob OR-SYSTEM Sklady Rozdělení skladových položek Materiáloběh Hodnocení a výběr dodavatelů Kontrola jakosti Vývoj zásob v čase Stav zásob Doba obratu zásob TEORETICKÁ ČÁST Řízení zásob Optimalizace zásob Průměrná výše zásob Rychlost obratu zásob Obrátka zásob Doba obratu zásob... 35

8 3.3 Modely řízení Baumolův model firmy Müller - Orrův model Problematika stanovení velikosti dávky Klasifikace výrobků Metoda ABC Dodavatelský řetězec Odběratelsko-dodavatelské vztahy Metoda JIT NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR A SOUHRN SEZNAM LITERATURY Odborná literatura: Časopisy: Interní zdroje TOS ZNOJMO, akciové společnosti: Webové adresy SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM PŘÍLOH... 50

9 1. ÚVOD 1.1 Definice předmětu Řízení zásob je často chápáno pouze jako provozní, den za dnem se opakující zaměstnání. Je však nutné, aby bylo zahrnuto do dlouhodobějších strategických aspektů podnikání. Skladování je klíčovým prvkem v managementu už jen z toho pohledu, že váže velkou část finančních prostředků firmy. Jde tedy o soubor řídících činností, jakými jsou analýza, rozhodování, kontrola nebo hodnocení. Smyslem těchto činností je nalézt a hlavně zajistit optimální výši zásob jednotlivých materiálových druhů. To vše s jediným výsledkem, a to zajištění plynulého průběhu výrobního procesu při optimální vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a samozřejmě při přijatelném riziku. Jako cíl řízení zásob lze označit dosažení požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu, což znamená nalezení rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou za poskytování požadované služby. Je-li objem zásob vysoký, je vysoká i cena dané služby. Je-li naopak množství zásob malé, jsou nízké náklady, ale i úroveň služeb. Logistika je jedním z významných faktorů konkurenceschopnosti. Velikost výrobních dávek, rozpracovanost, průběžná doba a využití kapacit výrobních linek, to vše je vázané s vnitřním řízením zásob a v poslední řadě to ovlivní i konečnou cenu výrobku. 9

10 1.2 Cíl práce a metodika Má práce je zaměřena na oblast firemních zásob. Jejich řízení je proces od materiálové potřeby, přes objednávku až po jejich vyskladnění. Správné zvládnutí řízení zásob lze označit jako konkurenční výhodu firmy. Hlavními požadavky zákazníků jsou nízká cena a flexibilita v dodávkách. Optimální množství zásob na jedné straně váže co nejmenší množství kapitálu a na straně druhé je dostatek zásob nutností pro stávající i budoucí objednávky (riziko z nedostatku zásob je minimalizováno). Tím pádem je podnik schopen reagovat na zákaznickou potřebu v co nejkratší době a s cenami, které jsou pro zákazníka přijatelné. Praktickou část chci směřovat na zjištění úrovně řízení zásob ve firmě TOS ZNOJMO, akciová společnost. V další části se zaměřím na získání teoretických znalostí dané problematiky, které jsou dostupné jak z tuzemských, tak ze zahraničních zdrojů. Cílem mé práce je využití získaných teoretických znalostí ke zhodnocení aktuální situace v akciové společnosti. Základními informacemi z akciové společnosti budou interní dokumenty, směrnice a praktické zkušeností pracovníků zásobování. Výsledkem bude zjištění jakou metodu řízení zásob používají, způsob jejich třídění a kategorizace, stanovení minimální dávky, obrátky a další aspekty rozhodující o stavu zásob. Literatura, kterou využiji pro teoretickou část mé práce, je z oblasti ekonomiky, logistiky a řízení firmy. Pokud se aktuální stav řízení nebude lišit od teorie, i toto lze přijmout za hodnotný výsledek, pro akciovou společnost velmi pozitivní. Pokud bude zjištěn nějaký rozdíl, bude toto signálem pro možné budoucí změny. 10

11 2. Praktická část 2.1 Profil společnosti První zmínka o firmě TOS ZNOJMO je z roku 1970, kdy vznikla v areálu bývalé vodní elektrárny u řeky Dyje organizační složka národního podniku TOS KUŘIM. Výrobním programem byly součásti frézek a jednoúčelových strojů. Na trhu pohonné techniky se jméno TOS ZNOJMO se objevilo v roce 1978, kdy byl vybudován nový závod na Družstevní ulici ve Znojmě, jehož hlavním výrobním sortimentem byly variátory. Privatizací koncernového podniku TOS KUŘIM v roce 1992 došlo ke vzniku právního subjektu TOS ZNOJMO, akciová společnost. Od té doby došlo k rozšíření výrobního sortimentu a organizační struktury bez zahraniční kapitálové účasti. Veškeré činnosti společnosti jsou ovlivněny certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2000. První systém řízení jakosti firma získala v roce 2002 a v letošním roce byl úspěšně obnoven Předmět podnikání TOS ZNOJMO, akciová společnost je firmou zabývající se vývojem, výrobou a prodejem převodových zařízení. V současné době se specializuje na sériovou výrobu převodovek. Výrobní program zahrnuje převodovky zejména šnekové, čelní, kuželočelní, i planetové, ale také speciální převodové skříně podle přání zákazníka (viz obr. č. 1). Díky progresivní technologii a kapacitním možnostem firmy je vhodným doplňkovým programem výroba částí a součástí nejen pro pohonovou techniku, ale i pro ostatní odvětví. V této oblasti jde především o výrobu hřídelí, ozubených kol a opracování odlitků. Pro zajištění výroby je zapotřebí technologicky i finančně náročných strojů CNC a obráběcích center. Společnost se snaží držet krok ve vývoji nových výrobků se světovou konkurencí a to přináší zvýšené požadavky i na organizaci a řízení logistiky. 11

12 Obrázek č. 1 Výrobní sortiment Zdroj TOS ZNOJMO, akciová společnost. Titulní strana Datum stažení z internetu Dostupné z Obchodní činnost Hlavním obchodním teritoriem akciové společnosti je nejen Česká republika a Slovensko, ale i státy EU, východní Evropy a Asie. Ve většině zemí má firma obchodní zástupce, kteří na základě dlouhodobých smluv provádí prodej výrobků, jejich servis a propagaci. Svým zákazníkům poskytuje firma i její zástupci obchodně-technické a poradenské služby. Největší podíl prodeje tvoří tuzemský trh, který představuje téměř 2/3 celkových tržeb. Převodovky TOS ZNOJMO používají výrobci potravinářských, transportních, textilních, dřevoobráběcích zařízení a strojů. Výrobky TOS jsou ekologicky nezávadné, proto jsou používány i v řadě ekologických soustav (čističky odpadních vod, kotle na biomasu, atd.). Mezi hlavní propagační akce patří pravidelná účast na Mezinárodních strojírenských veletrzích v Brně, Nitře a Hannoveru. 12

13 2.1.3 Dlouhodobé cíle jakosti Představenstvo akciové společnosti stanovilo dlouhodobé cíle jakosti. Dosažení celoročních plánovaných tržeb za prodej výrobků a služeb, rozvoj činnosti v oblasti marketingu (především spokojenost zákazníků), poznání struktury trhu převodových zařízení, vývoj nových typů a velikostí převodovek, systematické vyhledávání nejvýhodnějších dodavatelů, zajištění výroby v plánovaných termínech, pravidelné rozbory ztrát z nekvalitní výroby, zajistit a stabilizovat pracovníky, kteří jsou pro společnost přínosem, zvyšování úrovně znalostí a dovedností pracovníků Skladové zásoby Suroviny Základními surovinami pro výrobu převodových zařízení jsou odlitky z hliníku, šedé litiny a bronzu, hutní materiál, spojovací materiál, těsnící prvky, ložiska a elektromotory. Jde převážně o rychloobrátkový materiál s předvídatelnou budoucí spotřebou. Dále jsou používány suroviny, pomocí kterých se dosáhne požadovaného vzhledu a funkčnosti. Jsou jimi zejména oleje, maziva, lepidla, tmely a různé druhy barev. Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady, které s pořízením souvisejí (celní poplatky, provize, skladovací poplatky, externí a interní přeprava, atd.). Přírůstek materiálu se oceňuje pomocí metody váženého aritmetického průměru, tedy materiál je odepisován ze skladu za cenu, která je v daný okamžik pohybu aktuální. 1 BAŤKA Pavel. Cíle jakosti pro rok Znojmo: TOS ZNOJMO, akciová společnost,

14 Pro ocenění zásob se používá následující vzorec váženého aritmetického průměru: Průměrná hodnota je používána z důvodu velkého množství druhů materiálu dodávaného různými dodavateli za různé ceny. Jedná se o veličinu proměnlivou, která je lineárně závislá na spotřebě. Hotové výrobky a polotovary jsou oceňovány vlastními náklady dle kalkulace zahrnující cenu vstupního materiálu, práci a poměrnou část výrobních režijních nákladů. Každý výrobek má danou kalkulaci, která vzniká při zavedení daného výrobku do systému Označení skladových položek TOS ZNOJMO, akciová společnost eviduje celkem 158 tis. skladových položek. Z toho 23 tis. položek nakupovaných a zbytek jsou položky vyráběné. Aktuálně je skladem ks nakupovaných položek. Velký počet vyráběných položek je dán různorodostí výrobního sortimentu, který se navíc v průběhu času neustále mění a rozrůstá. Každá, sebemenší varianta či odlišnost výroby je dána novým kódem. Každý druh zásob musí být lehce identifikovatelný, proto má svoji číselnou řadu a svůj způsob kódování. Tak např. vyráběné polotovary mají dvanácti místný, výrobky šestnácti místný a nakupovaný materiál má osmi místný kód. Každá pozice v číselném kódu poukazuje na určitou vlastnost výrobku (typ, velikost, uložení ve skladě, země původu, země vývozu a jiné odlišnosti). Jako příklad lze uvést následující položky: tyč kruhová D kolo MRT 70 SF NL00 Tyto číselné řady jsou velice důležité pro tok materiálu nejen ve výrobě. Je jimi dán pohyb materiálu, polotovarů i hotových výrobků mezi příjmem zboží, jednotlivými sklady i v jednotlivých fázích výroby. 14

15 2.3 Řízení zásob OR-SYSTEM Používaný systém v akciové společnosti umožňuje řízení firmy jako celku (od evidence příchodu a odchodu zaměstnanců, přes plánování výroby a řízení zásob až po celkové účetnictví). Jednotlivé kroky na sebe navazují a každý zásah má vliv na konečný výsledek. Tento systém je tvořen následujícími moduly: jádro obchod konstrukce a technologie výroba údržba kalkulace ekonomika sociální moduly Systém je poskytován firmou OR CZ spol. s r.o., která systém dodala, pomohla zavést a pravidelně kontroluje a inovuje dle firemních, právních a ostatních požadavků. Plynulý chod a jednotlivé aktualizace zajišťuje správce sítě akciové společnosti. Komplexní informační systém OR-SYSTEM je spolehlivým nástrojem pro plánování a řízení výroby. Systém pokrývá celé spektrum informací potřebných pro efektivní řízení podniku, udržuje a zvyšuje jeho konkurenční výroby zabezpečením aktuálních a relevantních informací pro komplexní řízení a včasné rozhodování - vždy ve vhodném okamžiku a na správném místě 2. Schéma č. 1 konkurenční výhody OR-SYSTEMu komplexní informační systém namísto partikulárních řešení plynulá flexibilita na změny legislativy či organizační struktury zrychlení obchodního cyklu - od přijetí objednávky po její vyřízení zkrácení dodacích lhůt díky optimalizaci výrobních procesů standardizace firemních procesů a postupů 2 OR-CZ spol. s r.o. OR System. Datum poslední revize/stažení z internetu Dostupné z <http://www.orcz.cz>. 15

16 podpora při dodržování norem ISO respektování norem pro řízení kvality zabezpečení informací proti ztrátě či zneužití modulární systém - možnost budování po etapách otevřený systém - možnost integrace produktů třetích stran včasné zajištění dostupnosti surovin, materiálů a polotovarů pro zabezpečení výroby výrazné snížení nedokončené výroby a optimalizace skladových zásob optimální využití výrobních kapacit a lidských zdrojů permanentní vyhledávání a včasné eliminování kritických míst ve výrobě nepřetržité sledování nákladů na jednotlivé zakázky v reálném čase důsledné sledování a vyhodnocování všech výnosů a nákladů přímé obousměrné vazby do běžných aplikací elektronického obchodu Sklady Pro co nejlepší uspokojení požadavků odběratelů musí firma zajistit výrobu v požadované kvalitě a termínu. Proto je vedeno skladové hospodářství, obsahující jak krátkodobě uskladněné položky (položky přímo k odběru zákazníkem), tak i položky skladované z důvodu ekonomičnosti pořízení (nákup a výroba v ekonomických dávkách nebo pořízení pojistné zásoby). Pro přehlednost jsou sklady vedeny analyticky (schéma č. 2). Schéma č. 2 Analytická evidence skladů 0001 sklad hotových výrobků a vyráběných náhradních dílů 0003 sklad expedice 0004 sklad exponátů 0010 sklad polotovarů 0012 sklad nakupovaných polotovarů 0014 sklad odlitků dle zakázky 0030 sklad hutního materiálu 0031 sklad barevných kovů 0032 sklad odlitků 3 OR-CZ spol. s r.o. OR System. Datum poslední revize/stažení z internetu Dostupné z <http://www.orcz.cz>. 16

17 0033 sklad spojovacího materiálu 0034 sklad ložisek 0035 sklad elektromateriálu 0036 sklad řetězů 0037 sklad kancelářských potřeb 0038 sklad obalů 0039 sklad drobného nákupu 0040 sklad paliv 0041 sklad kooperace 0042 sklad neshodných výrobků 0050 sklad nářadí 0053 sklad drobného hmotného majetku 0054 sklad modelů 0055 sklad nehmotného majetku. Sklady finálních výrobků, polotovarů, nakupovaného materiálu a pomocných položek (nářadí, kancelářský materiál) váží nejvíce finančních prostředků firmy. Proto jsou vedeny s přesnou evidencí, provádí se statistiky a vykazování a každoroční podrobná inventura. Sklad hotových výrobků TOS ZNOJMO, akciová společnost je zaměřena především na kusovou výrobu dle přání zákazníka. Proto má sklad hotových výrobků charakter dočasného skladu mezi dokončenou výrobou a dodávkou výrobků zákazníkovi. Zde není určen ani minimální stav skladu ani výše ekonomické dávky. Sklad polotovarů Sklad polotovarů je skladem výrobků nutných ke kompletaci finálních výrobků. Ty jsou vyráběny v 10 tis. variantách, ale jejich komponenty jsou pro mnoho z nich totožné. Jelikož je doba nutná pro výrobu těchto komponent dlouhá (dáno množstvím operací, délkou technologických postupů, atd.), jsou tyto polotovary vedeny na skladě v určité minimální zásobě. 17

18 To umožní včas plnit závazky k odběratelům a přitom vyrábět v ekonomických dávkách. Tím je zajištěno snížení nákladů na minimum a také je výroba rentabilní. Jako příklad lze uvést skutečnost, že dodací lhůta standardní převodovky je 5 pracovních dnů. Výroba stěžejních součástí ovšem trvá mnohdy až 6 týdnů a více. Z toho plyne, že takové součástky se musí vyrábět s předstihem již před vznikem zákaznické objednávky. Minimální stav zásob eliminuje riziko nedostatku a tím způsobené prostoje v dodání. Výši minimální zásoby stanovují pracovníci lhůtového plánování na základě navrhovaného minimálního stavu zásob, který řídící systém vypočítá. Tyto výpočty vychází ze spotřeby v předcházejícím období, délky dodací lhůty materiálu, délky výrobní lhůty a konečně statistickým rozptylem spotřeby. Velikost ekonomické dávky je stanovena s ohledem na ceny materiálu, na výši fixních nákladů pro výrobu jedné dávky, na cenu nutnou na každý kus výrobní dávky a konečně také s ohledem na úrokovou míru. Uskladněný materiál váže finanční zdroje firmy, které mohly být uloženy a úročeny. Čím vyšší jsou fixní náklady na výrobu a čím delší je potřebný přípravný čas, tím vyšší je i výrobní dávka. Ekonomická dávka stanovená systémem dle přesných matematických výpočtů platí pro ustálenou sériovou výrobu. U položek, které mají klesající tendenci výroby nebo položky, které jsou naopak v počátcích výroby, tyto vzorce neplatí. Proto je výše ekonomické dávky nutno zkorigovat pracovníky lhůtového plánování dle prognóz a dle technologických možností výroby. Zakázky vznikají na základě závazné objednávky zákazníka. Každou položku, která je potřebná pro zkompletování poptávaného finálního výrobku systém prověří a zkontroluje, zda je na skladě v dostatečném množství a zda po výdeji těchto kusů neklesne stav skladu pod minimální zásobu. Pokud ano, je do výroby zadán požadovaný počet ekonomické dávky nebo její násobek. To vše je řízeno tzv. kódem kumulace. Ten říká, jakým způsobem se zachovat k hodnotám minimálního stavu skladu a k ekonomické dávce. Jednotlivé rozdíly jsou v pojetí zásob u standardní (opakované) a speciální výroby. V TOS ZNOJMO je vedeno sedm kódů kumulace (schéma č. 3). 18

19 Schéma č. 3 Kódy kumulace 0, 1 Do výroby se zadává pouze potřebné množství. Tento kód se používá většinou u výroby finálních výrobků. 2 Zadává se vždy dle ekonomické dávky bez ohledu na minimální množství skladu. 3 Zadává se vždy podle ekonomické dávky, kdy poslední zakázka se rovná zbytku. Minimální množství se nerespektuje. 4 Zadává se pouze potřebné množství s ohledem na minimální množství skladu. 5 Zadává se jedna zakázka na n-násobek ekonomické dávky. Zároveň se bere ohled na minimální množství skladu. 6 Vždy se zadává podle ekonomické dávky, respektuje se minimální množství skladu. 7 Zadání dle ekonomické dávky, kdy poslední zakázka se srovná zbytku. Respektuje se minimální stav skladu. Příklad: Stav skladu 28 ks Ekonomická dávka 20 ks Minimální množství skladu 25 ks Potřeba součástí ze zakázek 55 ks Tabulka č. 1 Řešení příkladu Kód kumulace Dávka 1 Dávka 2 Dávka 3 Stav skladu po Zdroj: Práce autora 19

20 Sklad nakupovaného materiálu Vedení tohoto skladu je jednodušší v tom, že při stanovení ceny položky se vychází z dané ceny od dodavatele. Je tu však větší nejistota z pohledu termínu dodání a kvality. Výrobky, které jsou v akciové společnosti vyráběny, jsou pod kontrolou z obou hledisek. Stanovení výše zásob jednotlivých položek nakupovaného materiálu je dáno obdobnými pravidly jako u položek vyráběných. Na místo výrobní doby zde vystupuje dodací lhůta dodavatele a na místo fixních nákladů výroby zde vznikají náklady na dopravu. V kusovnících je přesně specifikovaný materiál potřebný pro výrobu daného zboží. V průběhu výroby z různých důvodů dochází ke změnám nebo k tzv. vícespotřebě a proto nelze 100% spoléhat na stav potřeby materiálu v okamžiku vydání zakázky. Pro eliminaci takových odchylek provádí řídící systém každý den před zahájením výrobního procesu vyhodnocení potřeby materiálu na veškeré zakázky. Provede kumulaci jejich potřeby dle kódu a termínu dodání. Výsledkem jsou denně aktualizované návrhy objednávek pro zásobování, tzv. předobjednávky. U každé takovéto předobjednávky má referent zásobování k dispozici historii posledních dodávek. Na jejich základě pak může ke každé položce přiřadit vhodného dodavatele. Spárováním těchto dvou údajů vznikne oficiální objednávka se závazným termínem dodání (viz. příloha č. 1). Řídící systém kalkuluje s objednávkami při dalším zpracování, aby nenavrhoval již další potřebu materiálu na již objednané zboží. I nakupovaný materiál je objednáván v ekonomických dávkách (u materiálu, který je nakupován opakovaně). Běžně se ale stává, že objednávky, vygenerované systémem, pokryjí svým množstvím i potřebu materiálu, který vznikne až po jejich vytvoření. Z toho vyplývá výhoda pro pracovníky zásobování, protože řeší pouze případy, kdy je nutno materiál objednat u dodavatele a ne případy, kdy je materiálová potřeba kryta skladovými zásobami z ekonomické dávky nebo z již vytvořených objednávek.termín objednávky materiálu je stanoven na základě požadovaného výrobního termínu. To znamená, že objednávka je uskutečněna o termín dodání dříve, než je skutečná potřeba materiálu. V systému je termín dodání stanoven pro jednotlivý materiál individuálně na základě zkušeností s dodavateli. 20

21 2.3.3 Rozdělení skladových položek V průběhu výroby a nákupu materiálu dochází k nepředvídaným událostem ve výši spotřeby, ať materiálu nebo polotovarů. Takové situace jsou z důvodu změn požadavků od zákazníka (změna rámcové smlouvy, změna provedení, aj.). Takto vznikne neočekávaná skladová zásoba, kterou již ale nemusíme nikdy potřebovat. V tom případě se řeší, jak s takovou položkou naložit. Lze ji dále skladovat a očekávat objednávku od zákazníka na daný materiál (často jde ale o již neprodejné výrobky), rozebrat ji na náhradní díly anebo ji přemontovat na žádoucí stav. Skladovaný materiál se dělí na tři skupiny. Toto dělení je nazváno jako vitalita položky: 1. Živé - položky, které jsou za poslední rok vedeny na skladě pro stávající nebo budoucí výrobu. Jde položky s aktivním příjem na sklad i jejich spotřeba. Aktuálně tuto kategorii tvoří 74% zásob. 2. Skoro mrtvé - položky, které byly za poslední období spotřebovávány velice málo a již se nenakupují. Přesné stanovení je, že se jedná o položky, které za poslední dva roky neměly fyzický příjem na sklad ani výdej do výroby. Takto lze označit 20% skladových zásob. Jde převážně o materiál potřebný pro výrobu výběhových typů převodů, kdy objednávky bývají pouze jednokusovou záležitostí. Skupina je tvořena 10% celkových zásob. 3. Mrtvé - položky, u kterých za poslední dva roky není ani nákup ani výdej do výroby. Mohou se vyskytnout položky, u kterých je veden výdej. Jde ale o výdej za účelem prodeje tohoto materiálu jako náhradního dílu. Celkem 16% z celkových zásob. Hlavně u skupiny mrtvých položek je snaha jejich počet co nejdříve snížit na minimum. Jejich prodejem se dosáhne uvolnění skladových prostor a také uvolnění vázaných finančních prostředků. 21

22 2.4 Materiáloběh Po vystavení objednávky a jejího potvrzení dodavatelem, je v požadovaném termínu a množství dodán materiál, pouze u hutního materiálu se dodané množství může se lišit o předem smluvenou a povolenou toleranci. Pracovník zásobování na základě přiloženého dodacího listu provede účetní příjem materiálu na příslušný sklad a vytiskne příjmový doklad. Následně ho pracovník skladu zodpovědný za fyzický příjem materiálu autorizuje a ověří se skutečně došlým zbožím. Důraz je kladen na kontrolu přijímaného množství a na kvalitu dodaného materiálu. Pokud je materiál skladem (fyzicky i účetně), je možno provést výdej materiálu na základě jednotlivých výdejek (viz. příloha č. 2) pro konkrétní výrobní zakázky. V okamžiku, kdy se na výrobní zakázku dostane materiál, je možno začít provádět jednotlivé operace stanovené v technologickém postupu. Po vykonání poslední operace je možno provést příjem vyrobené součástky na sklad polotovarů. Vzniknou-li při výrobě na zakázce neshodné výrobky (zmetky), odvádějí se na sklad neshodné výroby. Odtud se likvidují jako neshodný výrobek (ze zisku) nebo jako technologická ztráta (do nákladů) účetně i fyzicky pryč. Položky základních součástí se vydávají opět na základě výdejek na zakázku vyšších polotovarů. Tento postup se může i několikrát opakovat, až se skončí na zakázce finálního výrobku. Ke každému finálnímu výrobku patří zakázka, která obsahuje veškeré výdejky jak na polotovary, tak na nakupovaný materiál. Po provedení předepsaných technologických postupů se materiál i polotovary dostanou do montáže, následně na záběh, testování a zkoušení. Poté se hotové výrobky se předají do skladu expedice, kde je provedena předepsaná konzervace. Jakmile je finální výrobek na expedici, může pracovník útvaru prodeje zahájit proces dodání výrobku podle podmínek stanovených v kupní smlouvě a vystavit expediční příkaz. Tento příkaz obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro expedici zboží a pro vytvoření příslušného daňového dokladu. Pracovník expedice po obdržení expedičního příkazu vytvoří dodací list a provede výdej ze skladu hotových výrobků. Zároveň je řídícím 22

23 systémem automaticky vygenerován daňový doklad. Tím je úspěšně uzavřen celý výrobní proces. V praxi má tento postup ještě mnoho variací a doplňkových činností, které vznikají na základě nestandardních objednávek či vzniklých situací. 2.5 Hodnocení a výběr dodavatelů Každoročně je prováděna analýza TOP 50, kde jsou hodnoceni dodavatelé s nejvyššími nákupy. Z výsledků analýzy se vyberou dodavatelé podle předem stanovených kritérií (objem nákupu, počet kusů apod.), u kterých se k 31. lednu následujícího roku dále provádí Hodnocení dodavatele (viz. příloha č. 3). Pracovník zásobování soustředí podklady k hodnocení, jedná se zejména o: kopie certifikátů systému jakosti dodavatele, výsledky auditu provedeného pracovníky TOS ZNOJMO, akciová společnost, kopie vybraných daňových dokladů, kopie objednávek s vyznačením čísla příjmu a data příjmu, knihu reklamací. Následně jsou jednotliví dodavatelé hodnoceni podle kritérií, které jsou dány interní směrnicí akciové společnosti 4. Každé kritérium je obodováno a výsledný součet zařadí dodavatele do následujících kategorií: kategorie A schválený dodavatel kategorie B možný dodavatel kategorie C vyřazený dodavatel Každý dodavatel je sledován z hlediska plnění požadovaných kritérií a zkoumají se možnosti jeho náhrady dodavatelem jiným. Pokud ovšem dodavatel dostane známku C, musí se vyřadit a zahájit poptávkové řízení u jiných dodavatelů. 4 Ing. DOUBEK Jiří. Hodnocení a výběr dodavatelů. Znojmo: TOS ZNOJMO, akciová společnost,

24 Základními oblastmi kritérií pro hodnocení jsou: úroveň zabezpečení systému jakosti ekonomická kritéria pružnost a přizpůsobivost požadavků na změny četnost dodávek dostupnost dodavatele kvalita dodávek. V průběhu roku se provádí výběrová řízení položek, u kterých je stávající dodavatel při celoročním hodnocení zařazen do kategorie B nebo C, dále v okamžiku vzniku potřeby nákupu nového materiálu a nebo v okamžiku neschopnosti dodání od stávajícího dodavatele. Pracovníci zásobování soustředí nabídky jimi oslovených subdodavatelů a vyplní formulář Výběr dodavatele (viz. příloha č. 4) a přidělí známky k jednotlivým bodům podle klíče: 1 nejlepší podmínky, vlastní certifikát jakosti 2 dobrá nabídka, připravuje se k certifikaci systému jakosti 3 nedostatečná nabídka, bez certifikace či přípravy k certifikaci systému jakosti 2.6 Kontrola jakosti Kontrolou jakosti se provádí jak při příjmu nakupovaného zboží, tak u jednotlivých operací a výdeji hotových výrobků do skladu expedice. Kontrola se provádí podle požadavků a podle náročnosti výroby a to buď náhodným výběrem, nebo kontrola na 100%. U nakupovaných položek je předmětem kontroly kvalita zboží, dodané množství, nepoškozenost obalů a možná zjevná poškození. To vše podle dodané dokumentace (dodací list, atesty, celní doklady atd.). Pokud je materiál dodaný prověřeným dodavatelem (již známý dodavatel, který již dodává a prošel jak výběrem dodavatele, tak i jeho hodnocením), je kontrola prováděná výběrem podle přejímacího plánu. Jde-li o nového, zatím neznámého dodavatele, provádí se kontrola na 100% (včetně dodaných vzorků). 24

25 Při zjištění jakýchkoli nepřesnosti či poškození se sepíše s dodavatelem zápis o zjištěných závadách. Na základě tohoto zápisu se dále jedná o nápravě vzniklé situace. Výsledky kontroly došlých výrobků a materiálu se evidují a archivují na pracovišti zásobování prostřednictvím evidenční knihy došlého materiálu. Knihy jsou členěné podle jednotlivých druhů výrobků a materiálů 5. Při příjmu zboží do výroby se kontrolují rozměry a počty kusů. Pokud je to předepsáno, je kontrolováno provedení operace a počty kusů jsou podle přejímacího plánu. U vyráběných výrobků jsou rozhodující rozměry předmětem 100% kontroly. Pro kontrolu dílců se používá přejímací plán jedním výběrem (viz tabulka č. 2). Četnost technické kontroly jakosti a množství výrobků je prováděno u: Vstupní TKJ - po každé dodávce Mezioperační TKJ - po každé operaci Výstupní TKJ - při záběhu 100% výrobků, po lakování min. 50% výrobků a po montážních operacích dle požadavků. Pro jednotlivé skupiny výrobků a materiálů je stanoven přejímací plán, kde je stanoven výběr kusů ke kontrole z dávky, maximálně povolený počet neshodných kusů z dávky a minimální počet neshodných kusů, při kterém se vrací celá dávka Tabulka č. 2 Přejímací plán pro ozubená kola s vysokou přesností Velikost dávky Výběr kusů ke kontrole z dávky Maximální počet neshodných kusů Minimální počet neshodných kusů Zdroj BAŤKA Pavel, Návodka č. 1/ŘKJ Přejímací plán, Znojmo: TOS ZNOJMO, akciová společnost, Ing. DOUBEK Jiří. Návodka č. 1/Zásobování Vstupní přejímka zboží. Znojmo: TOS ZNOJMO, akciová společnost,

26 Pro kvalitní provedení technických kontrol rozměrů a kvality jsou v akciové společnosti TOS ZNOJMO k dispozici nejmodernější měřící a hodnotící zařízení. Kvalita je zde totiž hlavním kritériem jak na straně vstupních materiálů, tak na výstupu vyráběných převodovek. 2.7 Vývoj zásob v čase Stav zásob Zásoby jsou vedeny dle jednotlivých účtů, stanovených účetní osnovou. Je to z důvodu velké variability zásob a pro lepší přehlednost je tato analytika nutností. Příkladem uvádím průběžný stav celkových nakupovaných zásob za rok podle jednotlivých měsíců. Graf č. 1 - Stav celkových nakupovaných zásob za rok Zdroj interní podklady TOS ZNOJMO, Stav výrobních zásob č.: 1/09, za období leden 2009 Hodnoty těchto účtů i hodnoty celkové jsou pravidelně kontrolovány a to jejich průměrným stavem. Tyto stavy jsou sledovány v časovém úseku jednoho měsíce. Dále jsou srovnávány mezi sebou navzájem a následně se hodnotí i stav zásob v jednotlivých měsících se stavem stejného měsíce v roce předchozím. 26

27 Stav zásob je pro vedení akciové společnosti TOS ZNOJMO velice důležitý. Každý referent zásobování má na starost určitý počet účtů a jejich výši musí být schopen obhájit. Nežádoucím stavem je jak nadbytek, tak i nedostatek zásob. Pro uspokojující výši zásob jsou k dispozici pracovníkům zásobování historická data z jednotlivých měsíců předchozích roků a stav objednávaného množství nabízeného řídícím systémem. Velká variabilita výše zásob je dána mnoha příčinami. Nejčastěji je to možností nákupu materiálu za výhodné ceny, což bývá podmíněno velkým objemem dodávky. Ke konci roku je další důvod k většímu naskladnění materiálu. Měsíc prosinec má méně pracovních dní, jak ostatní měsíce, proto se nestihne spotřebovat takové množství materiálu. V následním měsíci lednu bývá problém s dodávkami, kdy mnoho firem provádí inventury až do půlky měsíce, a pro plynulost výroby je nutné udělat si v prosinci předzásoby. Výrazný nárůst zásob v jednom měsíci a pokles v druhém bývá i z důvodu naskladnění položek koncem měsíce (tím výše zásob vzroste), ale spotřeba je až v měsíci následujícím (tím je zapříčiněn pokles zásob, protože mnohdy je spotřeba v měsíci bez jakéhokoli příjmu). Stav zásob je předmětem analýzy (Sledování stavu výrobních zásob), kterou pravidelně vedoucí zásobování provádí ke konci každého měsíce. Jakýkoli výkyv (hlavně nárůst) pak musí mít své zdůvodnění Doba obratu zásob Doba obratu zásob je v akciové společnosti velice důležitou a sledovanou hodnotou. Je to z důvodu vázanosti finančních prostředků v zásobách a také z důvodu odvozování budoucího stavu zásob při plánování objednávaného množství a její hodnota je určena vztahem: TOS ZNOJMO, akciová společnost své zásoby prodává pouze minimálně, převážná část je určena pro výrobu. Vzorec z teoretických pramenů, ve kterém se počítá s průměrnými denními tržbami, je proto upraven dle potřeb akciové společnosti. Jako příklad uvádím obrátku účtu 112 a dále obrátku jednotlivých analytických účtů za rok

28 Graf č. 2 Obrátka celkových zásob za rok 2008 Zdroj interní podklady TOS ZNOJMO, Obrátka: rok Graf č. 3 Obrátka za rok 2008 podle jednotlivých analytických účtů Zdroj interní podklady TOS ZNOJMO, Obrátka: rok

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více