Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice"

Transkript

1 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných a neúplných nákladů - bod zvratu a jeho význam - rozpočty, význam, druhy rozpočtů - zakladatelský rozpočet 2. Financování podniku - financování podniku pojem, druhy - finanční vztahy a faktory ovlivňující financování - zdroje financování členění, charakteristika - krátkodobé financování a zdroje - dlouhodobé financování a zdroje - finanční řízení podniku - finanční rozhodování a plánování - finanční analýza, význam 3. Majetek a investiční činnost podniku - majetek podniku a jeho členění - druhy majetku charakteristika - pořízení a oceňování majetku - evidence a inventarizace majetku - opotřebení DM, odpisy pojem, druhy, metody odpisování, oprávky - způsoby vyřazení dlouhodobého majetku - investování, investice, postup při rozhodování o investici, ukazatelé pro hodnocení investic - vztah investic a ekologie - výběr dodavatele - zdroje financování investic, členění 1

2 4. Zásobování - zásobování pojem, význam - zásobovací činnosti podniku - cíle, úkoly - členění zásob a jejich koloběh - rychlost obratu zásob - pojem, význam - plánování spotřeby materiálu, stanovení velikosti nákupu - řízení spotřeby a nákupu, faktory ovlivňující velikost zásob - řízení zásob - metoda ABC, normování zásob - oceňování, evidence a inventarizace zásob - logistika, popis činností - skladování, druhy skladů - obchodní závazkové vztahy uzavírání smluv a jejich náležitosti, druhy smluv, odpovědnost plynoucí ze smluv 5. Ekonomie, ekonomika a tržní mechanismus - ekonomika a ekonomie pojmy, rozdělení, ekonomické systémy - základní ekonomické otázky a jak je řeší ekonomické systémy - hospodářský proces, hranice produkčních možností - ekonomické zákony - subjekty trhu, trh - pojem, členění, selhání trhu konkurence, externality - funkce tržního mechanismu, faktory a zákony působící na N a P - zásahy státu do tržního mechanismu 6. Základní pojmy a výrobní faktory - lidská potřeba - pojem, členění, motivační teorie potřeb - statky, služby, spotřeba - pojem, členění - nabídka, poptávka pojem, členění, faktory, které je ovlivňují - životní úroveň - pojem, složky - charakteristika pojmů - výrobek, produkt, meziprodukt, zboží a jeho hodnoty - peníze - pojem, funkce - výrobní činitelé členění, charakteristika přírodních zdrojů a kapitálu 2

3 7. Hlavní činnosti podniku - hlavní činnost podniku - pojem, formy - výrobní proces - pojem, členění - výroba - pojem, typy výrob, plánování a průběh výroby - operativní řízení a užívané doklady - péče o jakost, kontrola kvality - příprava nových výrobků, ekologické aspekty výroby 8. Podnikání a jeho právní úprava - podnikání, podnikatel, podnik, funkce podniku, znaky podniku, členění podniků - podnikatelský záměr - právnická a fyzická osoba, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík - statutární orgán a zastupování podniku - právní normy upravující podnikání - podnikové činnosti - efektivnost podnikání 9. Ukazatelé hospodaření státu - makroekonomičtí ukazatelé druhy, popis, příčiny, důsledky, způsoby zjišťování vývoje jednotlivých ukazatelů - nominální a reálný produkt, potenciální produkt, meziprodukt - magický čtyřúhelník - tripartita 10. Personalistika - personální činnosti funkce a charakteristika, plánování počtu zaměstnanců - zdroje pracovních sil - pracovně právní vztahy - vznik pracovního poměru, pracovní smlouva a její náležitosti - povinnosti plynoucí z pracovního poměru - změny a ukončení pracovního poměru - péče o zaměstnance a motivace, odměna za práci - odbory, kolektivní smlouva - zákoník práce 3

4 11. Nástroje hospodářské politiky státu - cíle hospodářské politiky, nástroje hospodářské politiky - monetární politika a její nástroje - fiskální politika a její nástroje - důchodová politika, nástroje mzdové a cenové politiky - vnější obchodní a měnová politika 12. Právní formy podnikání živnosti, státní organizace, neziskové organizace - živnostník a živnostenské podnikání - živnostenské oprávnění a podmínky vzniku oprávnění k činnosti - druhy živností, rozdělení, osoba samostatně výdělečně činná - státní organizace popis, členění - neziskové organizace - vznik, hospodaření, zánik 13. Právní formy podnikání společné podniky - obchodní společnosti pojem, druhy a jejich charakteristika, založení, vznik, hospodaření, řízení a organizace, zánik - družstva vznik a zánik, hospodaření, druhy 14. Národní hospodářství - národní hospodářství pojem, struktura NH odvětví, sektory - makroekonomické cíle, ukazatele a nástroje hospodářské politiky státu - agregátní poptávka a agregátní nabídka, potenciální produkt, reálný produkt - hospodářský cyklus fáze, druhy - mezinárodní vazby NH 15. Marketingový mix produkt, cena - produkt marketingové pojetí, složky produktu, životní cyklus produktu, inovace produktu - cena pojem, význam pro výrobce a spotřebitele, druhy cen, cenová politika a ovlivňující faktory, postup při tvorbě ceny 4

5 16. Výrobní faktor práce - práce pojem, druhy - dělba práce, specializace, kooperace, tarifní stupně, mzdový tarif, cena práce - pracovní síla pojem, kvalifikace, cena pracovní síly, klasifikace povolání - plat, mzda, formy mzdy, pohyblivé složky - trh práce a pracovní síly - úřad práce 17. Marketing - marketing - pojem, cíle - vývoj marketingu, marketingové koncepce - marketingové strategie - průzkum trhu, chování spotřebitele - marketingové analýzy analýza zákazníka, analýza konkurence, SWOT analýza, analýza portfolia - marketingové nástroje 18. Marketingový mix distribuce, propagace - distribuce význam, funkce, velkoobchod, maloobchod, charakteristika jednotlivých forem prodeje, služby spojené s prodejem, funkce prodeje, druhy cest - propagace význam, nástroje propagace popis a užití 19. Management - management - pojem, funkce, historie managementu - manažerské úrovně, vlastnosti manažera - manažer a podnikatel - požadavky na manažerské dovednosti - charakteristika manažerských funkcí - motivační teorie potřeb - styly řízení - hodnocení pracovníků a systém odměňování 5

6 20. Daňová soustava - daně - pojem, míra zdanění, principy zdanění, Lafferova křivka - státní rozpočet, sestavování, druhy - předmět daně, základ daně, sazba daně, zdaňovací období, správce daně, poplatník, plátce daně - daňová soustava ČR - daně přímé a nepřímé, charakteristika jednotlivých daní - sociální a zdravotní pojištění 21. Pojišťovnictví - pojišťovnictví - pojem, význam, vývoj pojišťovnictví u nás - podnikání v pojišťovnictví založení pojišťovny - pojišťovací činnosti - pojmy v pojišťovnictví: p. riziko, risk management, pojištění, pojistník, pojistitel, pojištěnec, oprávněná osoba, pojistné plnění, pojistná událost, pojistné, pojistná hodnota, podpojištění - druhy pojištění, druhy rizik - pojistná smlouva a její ustanovení - penzijní připojištění 22. Bankovnictví - bankovnictví, pojem, účel, bankovní systémy u nás - postavení a funkce centrální banky - komerční banky založení, služby - bankovní operace aktivní a pasivní - typy účtů, úvěrů a vkladů z různých hledisek, současné trendy 23. Finanční trh a cenné papíry - finanční trh - funkce, členění - organizovaná forma kapitálového trhu burza, RM-systém, individuální a kolektivní investování - cenné papíry - pojem, význam, hodnota, formy, členění z různých hledisek, charakteristika jednotlivých CP 6

7 24. Mezinárodní obchod a celní politika - význam a druhy zahraničních obchodů po vstupu do EU - příčiny rozvoje mezinárodního obchodu - absolutní a komparativní výhoda - činnosti spojené se ZO, překážky a rizika v ZO, platební styk v ZO - clo - pojem, funkce, druhy cla - celní politika a její nástroje, celní řízení, celní režimy - mezinárodní spolupráce - EU 25. Hospodaření podniku - příjmy a výdaje pojmy, finanční tok - náklady, výkony a výnosy pojmy - časové hledisko vzniku nákladů, výnosů, příjmů a výdajů - členění nákladů z různých hledisek, cesty snižování nákladů - daňově uznatelné a neuznatelné náklady - náklady obětované příležitosti - členění výnosů z různých hledisek, cesty zvyšování výnosů - celkový a mezní užitek, zákon klesajících výnosů - hospodářský výsledek, výkaz na jeho zjišťování, druhy HV - hrubý a čistý zisk a jeho užití Zpracovala ing. Jitka Slámková 7

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 89/2014-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více