LOGISTIKA A NÁKLADOVOST PŘI VÝROBĚ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH PLECHŮ. Pavel Szturc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOGISTIKA A NÁKLADOVOST PŘI VÝROBĚ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH PLECHŮ. Pavel Szturc"

Transkript

1 LOGISTIKA A NÁKLADOVOST PŘI VÝROBĚ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH PLECHŮ Pavel Szturc VÍTKOVICE Výzkum a vývoj,spol.s r.o.,pohraniční 31, Ostrava - Vítkovice, ČR Abstrakt Vývoj výrobních technologií v současné době míří do stadia, které je možné charakterizovat plněním dvou základních úkolů vyrábět kvalitně a co nejlevněji. Rozhodujícím článkem celého výrobního řetězce se stává zákazník s požadavkem na takovou skladbu výrobků, která mu bude nejlépe vyhovovat. Jestliže výrobce nechce riskovat ztrátu konkurenceschopnosti, musí se těmto požadavkům přizpůsobit. A to nejen kvalitou, ale i termínem dodání a v neposlední řadě s ohledem na velmi tvrdé konkurenční prostředí i prodejní cenou. Obsah příspěvku se opírá o poznání, že cílem není snížit provozní náklady. Cílem není izolovaně zlepšit jeden ukazatel. Cílem je, aby produktivní byl celý systém. To lze zajistit optimalizací provozních nákladů v jednotlivých výrobních uzlech, optimalizací zásob a snahou o růst průtoku tedy v tomto případě prodeje plechů. Příspěvek nastiňuje některé vybrané východiska k zavedení integrálního logistického přístupu v řízení nákladovosti výroby za tepla válcovaných tlustých plechů. Abstract At present the development of manufacturing technology leads to point, which is possible characterize with two basic tasks first-rate and cheapest production at the same time. Consumer with various demands becomes the decisive chain link in the whole production string. If the producer will not risk losses competitive advantage, he must suit this requirements to consumer. Namely not only with qualities, but also with term of delivery and last but not least with selling price. This contribution come out from knowledge that we should try to optimize the whole system, not only operating costs. It it is possible ensure with optimalization of operating costs in the single production knot and with optimalization reserves. This contribution presents some possibilties for introduction of new integral logistic access in the process of hot forming flat production. 1. ÚVOD Hlavním motivem práce bylo posouzení možnosti použití výchozích předpokladů existujícího ekonomického modelu na ocelárně v podmínkách válcovny 3,5 Kvarto. Vstupní analýzy prokázaly a potvrdily naprosto odlišné podmínky u tohoto článku výrobního řetězce ve vztahu k problematice nákladovosti výroby tlustých plechů. S ohledem na téměř automatické řízení ohřevu v narážecích pecích a na velmi dobře propracovaný stávající systém sledování materiálu a časové koordinace válcování bylo od počátku zřejmé, že nebude příliš efektivní se zabývat pouze problematikou vlastních nákladů při výrobě tlustých plechů izolovaně v podmínkách trati Kvarto 3,5 bez zohlednění vazby na předcházející články výrobního řetězce. K vymezení těchto vazeb bude však nezbytný komplexní pohled na celý systém. Hlavní pozornost byla proto věnována analýze materiálového hospodářství tedy výrobní logistice, představující vlastní přípravu výrobu a v rámci možností řízení zásob. 1

2 2. RÁMCOVÝ POPIS VÁLCOVNY TLUSTÝCH PLECHŮ Válcovna Kvarto 3,5 je složena z pěti výrobních hal s potřebným technologickým vybavením. Dle charakteru jednotlivých činností během samotného procesu výroby tlustých plechů lze výrobní řetězec rozdělit na tři základní etapy: - příprava vsázky - ohřev a proválcování vsázky - úprava vývalků a expedice Každá z těchto etap je realizována na určitých výrobních úsecích válcovny. Tyto úseky jsou vybaveny patřičnými výrobními agregáty i potřebným vybavením pro zajištění požadovaných výrobních činností. 2.1 Úsek pro přípravu a skladování vsázky V tomto úseku dochází k veškeré manipulaci se vsázkou, která je zde dopravována na železničních vozech. K výrobě plechů jsou převážně využívány plynule odlévané bramy, popřípadě válcované, nebo kované bramy sázené ve studeném stavu ze skladu bram (příčné haly) nebo v teplém stavu přímou cestou z ocelárny. Bramy z výše legovaných a speciálních ocelí musí být při poklesu venkovních teplot pod 0 C před sázením temperovány v halách. Nedělené bramy jsou dopravovány na železničních vozech do haly V., kde jsou ukládány jeřáby do hromad. Na základě objednávky a instrukcí přípravy výroby jsou zde tyto dlouhé bramy děleny na požadované rozměry pálením. Dělené bramy jsou následně ukládány klešťovými jeřáby v příčné hale do konkrétních hromad, z nichž jsou v pořadí dle sázecího předpisu ukládány klešťovými jeřáby do předpecního prostoru. Vlastní ukládání bram na sázecí valník je zajištěno magnetovým jeřábem s pojízdným mostem, vybaveným váhou. Při vážení a ukládání bram na sázecí valník probíhá automatické předávání technologických údajů o vsázce a vývalku mezi systémem SŘHV (systém řízení hutní výroby) a MVS (automatický systém řízení), jež řídí celý teplý úsek válcovny 3,5m Kvarto. 2.2 Teplý úsek válcovací tratě Teplý úsek zahrnuje dvě dvojřadé narážecí narážecí pece NP 2 a NP 3, vozovou pec, hydraulický odokujovač, válcovací stolici 3,5m Kvarto, nůžky pro dělení vývalku za tepla, rovnací stroje za tepla RT-13 a RT-40 a razicí stroj za tepla. Ohřev v NP 3 může probíhat automaticky a poloautomaticky pomocí systému automatizovaného systému řízení narážecích pecí (ORS) příp. manuálně. Ohřev NP 2 je pouze manuální a systém ORS se používá pouze pro sledování. Ohřev bram je možný na max. teplotu 1300 C. Vozová pec slouží k ohřevu vsázky ze speciálních ocelí se zvláštními režimy ohřevu nebo vsázky rozměrově nevyhovující pro narážecí pece NP 2 a NP 3. ( jedná se o ohřev paketů, rozvalků, ingotů atd.). Po vytažení teplé vsázky z ohřívacích pecí probíhá průchod přes odokujovač. Hydraulický odokujovač slouží k odstranění hrubých primárních okují před válcováním. Válcovací stolice je složena ze dvou pracovních a dvou opěrných válců zasazených ve stojanu. Proces válcování probíhá vratným způsobem a je řízen v automatickém či poloautomatickém režimu pomocí procesního počítače válcovací stolice (PRG), který sestavuje úběrové plány pro každý vývalek. Po odválcování je vývalek dopraven k nůžkám pro dělení vývalků za tepla. Následuje rovnání vývalků za tepla rovnacími stroji RT-13 a RT-40. Posledním pracovištěm teplého úseku je razicí stroj za tepla. Razič je výsuvný, jednostranný, razí číslo vývalku a pořadové číslo plechu. 2

3 2.3 Úsek úpraven a expedice Na teplý úsek navazují dvě kotoučové chladící pole, které slouží k vychlazování na teplotu vhodnou pro další technologické zpracování. Oboustranné okrajovací nůžky a podélné dělící nůžky jsou používány k bočnímu ostřižení a podélnému dělení vývalků za studena. Odpad je upravován na šrotovacích nůžkách a dopravován pomocí pásu do železničních vagónů. Linka pro zkoušení ultrazvukem slouží ke zjišťování vnitřní homogenity vývalků v tloušťkách 6 až 50 mm dle požadovaných norem. Následuje razič za studena, který je jednostranný, a slouží ke značení plechů ražením na každý jednotlivý kus v určitém místě. Stříhací linka slouží ke stříhání plechů za studena, je tvořena tandemem oboustranných a dělicích nůžek. Příčné dělicí nůžky slouží k dělení vývalků na jednotlivé kusy s požadovanou jmenovitou tloušťkou. Průběžná kroková žíhací pec je osmizónová a je určena k tepelnému zpracování plechů. V této peci je možno tepelně zpracovávat plechy v režimech normalizačního žíhání, žíhání na měkko, popouštění, rozpouštěcí žíhání, žíhání k odstranění vnitřního pnutí. Značkovací stroje jsou určeny k automatickému značení plechů barvou s doplněním skutečné hmotnosti plechu (toto zařízení je umístěno bezprostředně za střihací linkou a příčnými dělícími nůžkami). Rovnací stroje za studena slouží k rovnání hotových plechů. Na Obracedlech je prováděna oboustranná kontrola povrchové kvality a současně jsou případné vady odstraňovány broušením. Pracoviště paličů slouží k rozměrovým opravám plechů za použití řezání kyslíko-acetylenovým plamenem. Přesun vývalků (plechů) mezi jednotlivými pracovišti je zabezpečován prostřednictvím válečkových dopravníků s využíváním mostových jeřábů opatřených elektromagnety. Posledním článkem tohoto výrobního úseku a celé válcovny 3,5m Kvarto je expedice plechů. Ta je v převážné míře realizována prostřednictvím otevřených železničních vozů, dle požadavků odběratele je možné zakrytí plachtami. V omezené míře je možná také expedice formou kamionové silniční dopravy. K nakládce jsou používány mostové jeřáby s elektromagnety. 3

4 4. OBECNÝ KONCEPT BODU ROZPOJENÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU Bod rozpojení objednávkou zákazníka se vztahuje vždy k určité kombinaci výrobku a trhu, to znamená k určitému výrobku (či rodině výrobků, výrobkové řadě) a k určitému okruhu zákazníků na jistém území. Stanovení polohy bodu rozpojení v materiálovém toku je velmi závažným rozhodnutím managementu podniku. Toto rozhodnutí vytváří základnu pro celou logistickou organizaci, jakož i pro plánování a řízení materiálového toku. V principu lze bod rozpojení umístit do každého místa zásoby v materiálovém toku. V literatuře [2] se navrhuje pět základních poloh bodu rozpojení označovaných BR 1 až BR5, které jsou patrné ze značně zjednodušeného schématu podnikového materiálového toku na obr Dodavatelé Zákazníci výroba sklad mezisklad sklad distribuční surovin fin.produktů sklad Obr. 2 Základní polohy bodu rozpojení objednávkou zákazníka [2] úpravna V případě BR 1 se konečné výrobky expedují do sítě distribučních skladů, odkud se pak dodávají zákazníkům. Tento bod rozpojení předpokládá existenci vlastní podnikové (národní nebo nadnárodní) distribuční sítě. V případě BR 2 se konečné výrobky soustřeďují v podniku na jednom místě. Objednávka zákazníka proniká do skladu hotových výrobků výrobního závodu, případně do centrálního skladu, odkud jsou pak výrobky expedovány. Ve schématu znázorněný BR 3 před konečnou montáží reprezentuje umístění bodu rozpojení někde uvnitř výrobního a montážního procesu. Možných poloh s charakterem BR 3 může popřípadě existovat i několik, a to v závislosti na struktuře konkrétního výrobku a na počtu jeho výrobních a montážních fází. V případě BR 3 se některé díly či montážní komponenty vyrábějí na sklad; objednávka zákazníka proniká k jejich zásobě. Další výrobní a montážní operace proběhnou teprve po přijetí konkrétní objednávky. V případě BR 4 se skladují pouze suroviny, materiály a nakupované díly; objednávka zákazníka proniká až k této zásobě. Výroba se zahajuje teprve na základě konkrétní objednávky; každá objednávka je obvykle realizována samostatnou výrobní zakázkou. V případě BR 5 se zásoby trvale vůbec neudržují; s opatřováním surovin, materiálů a nakupovaných polotovarů se začíná až po přijetí objednávky zákazníka. Každá zakázka představuje specifický projekt, často spojený i s vývojovými a konstrukčními pracemi. Bod rozpojení objednávkou zákazníka odděluje oblasti materiálového toku s odlišným způsobem řízení - a tím i s rozdílnými požadavky na metody plánování - a s různou povahou rozhodování: "Po proudu" materiálového toku (směrem od bodu rozpojení k trhu) jsou činnosti řízeny na základě přijatých (potvrzených) objednávek zákazníků. Hlavní rozhodnutí se týkají 4

5 koordinace všech činností pro konkrétní zakázky. Přidělování kapacit je určováno přijatými zakázkami. Výrobní či montážní dávky se obvykle rovnají velikosti zakázky (nejde-li o - trvalou - hromadnou linkovou výrobu). V této oblasti materiálového toku bývá výroba řízena pomocí systémů pull (tzv. tažných systémů). V nich vychází řídící impuls od zákaznické objednávky, resp. od poslední operace: zákazníci a jednotlivá pracoviště "vytahují" (vyžadují si) z předcházejících pracoviště to, co právě potřebují. Řízení výroby je do značné míry autonomní. "Proti proudu" materiálového toku (směrem od bodu rozpojení k dodavatelům) je řízení činností založeno na plánech sestavovaných na základě předpovědi nezávislé poptávky. Obvykle se sestavuje hlavní výrobní plán, který představuje časový program doplánování zásoby položek v bodu rozpojení objednávkou zákazníka. Na základě tohoto plánu se pak vypočítává závislá potřeba podřízených položek v kusovnících (materiálů a dílů). Hlavní rozhodnutí se týkají vypracovávání plánů a přijímání (potvrzování) objednávek. Kapacity se plánují pro odhadnutou budoucí poptávku. Vyrábí se v dávkách, snahou bývá co nejlépe využít kapacity. V této oblasti materiálového toku bývá výroba řízena převážně pomocí systémů push (tzv. tlačných systémů). V nich se termíny zahájení a dokončení všech operací předem centrálně plánují. Bod rozpojení objednávkou zákazníka je spojen s různými druhy podnikatelského rizika. Jde o riziko spojené s investováním do výrobních zdrojů (strojů, budov, pracovníků) a s investováním do zásob, o riziko ztráty nebo zrušení objednávek v důsledku nedodržování přislíbené dodací lhůty a o riziko překročení plánovaných nákladů. Tato rizika jsou rozdílná pro jednotlivé základní polohy bodu rozpojení; všimneme si krajních případů. U BR 5 je riziko nepoužitelnosti zásob nulové. Převažuje zde riziko ztracených či zrušených zakázek (kvůli dlouhým dodacím lhůtám anebo nespolehlivým termínům dodávek) a riziko překročení předběžné kalkulace nákladů na projekt. Existuje i riziko chybného dimenzování kapacity výrobních zdrojů. Tato rizika se snižují při posouvání bodu rozpojení směrem "po proudu". Naproti tomu u BR 1 dominuje riziko neprodejnosti zásob: v zásobách hotových výrobků, které jsou rozptýleny ve skladech distribuční sítě, je vázáno mnoho finančních prostředků. Riziko neprodejnosti, resp. nepoužitelnosti zásob se snižuje při posouvání bodu rozpojení směrem "proti proudu". "Po proudu" od bodu rozpojení by se neměly nacházet žádné volné zásoby, tj. zásoby, o jejichž určení se teprve bude rozhodovat. Samozřejmě mohou - a často budou - v této oblasti čekat položky kvůli synchronizačním problémům (například na další operaci, na kompletaci, na dopravu), avšak ty už mají určení pro konkrétní zakázku. Ke snížení zásob s určením je nezbytné dobře koordinovat všechny činnosti vyvolané objednávkami. Při BR 4 a BR 5 se u složitých zakázek obvykle používají metody síťového plánování, například PERT. "Proti proudu" od bodu rozpojení se vytvářejí volné zásoby v souvislosti s plánováním a řízením výroby (vznik zásoby je důsledkem nákupu a výroby v dávkách). Pro plánování činností a k řízení zásob se obvykle používají deterministické metody, vycházející z údajů hlavního výrobního plánu; u složitých výrobků při BR 1 až BR 3 bývá vhodný systém MRP-I (plánování potřeby materiálu). Pojistná zásoba by se v této oblasti měla vytvářet jen zcela výjimečně, a to kvůli procesům s nejistou průběžnou dobou či s nejistým výtěžkem (zde je třeba připomenout, že nejistota v poptávce po konečných výrobcích je tlumena pojistnou zásobou v bodu rozpojení objednávkou zákazníka). 5

6 5. LOGISTICKÉ SCHÉMA VÁLCOVNY 3,5 KVARTO A NÁKLADY Na základě předchozí obecně pojaté kapitoly byla další pozornost věnována problematice zásob a jejich řízení ve společnosti V-Steel, potažmo ve válcovně plechu. Cílené řízení zásob by v konečném důsledku mělo vést k optimální výši těchto zásob. Jedná se v podstatě o hledání a nalezení optimálního vztahu mezi tím, jak zásoba plní své funkce, a tím, jak vysoké náklady je třeba vynaložit na její pořizování a držení. Znamená to nalézt optimální vztah mezi jednotlivými druhy nákladů, které jsou ve spojitosti se zásobami vynakládány. Poznamenejme, že při optimalizaci nebývají náklady jediným kritériem; obvykle je třeba do rozhodování zahrnout také některá jiná hlediska, většinou ve formě předepsaných okrajových podmínek. Systém řízení zásob souvisí nejen s konkrétními podmínkami společnosti V-Steel, to znamená se skladbou a délkou jeho výrobního procesu a s výší a strukturou zásob, nýbrž i se systematickou evidencí zásob a s její nepřetržitou aktualizací na základě existujících reálných podmínek. Bod rozpojení objednávkou zákazníka se vztahuje vždy k určité kombinaci výrobku a trhu, to znamená k určitému výrobku (či rodině výrobků, výrobkové řadě) a k určitému okruhu zákazníků na jistém území. Stanovení polohy bodu rozpojení v materiálovém toku je velmi závažným rozhodnutím managementu podniku. Toto rozhodnutí vytváří základnu pro celou logistickou organizaci, jakož i pro plánování a řízení materiálového toku. Běžná praxe bohužel ve většině případů dosud nedává logistickým požadavkům dostatečnou prioritu. Standardizace výrobků a jejich modulární struktura vedou k omezení počtu jednotlivých kombinací, ke snížení zásob a k lepší predikci jejich potřeby, zvyšují pružnost podniku a snižují riziko nepoužitelnosti či neprodejnosti zásob. V konkrétních podmínkách výroby tlustých plechů je standardizace a modulární struktura nutně spojena s potřebou zajištění větší variability výroby finálního polotovaru. Stávající koncepce, kdy bod rozpojení se nachází na samotném počátku výrobního cyklu, přináší kromě výhody relativně nízkých zásob i značnou nevýhodu v podobě přílišné svázanosti s určitou zakázkou. V případě jakékoliv odchylky od smluvních podmínek této zakázky či zrušení této zakázky (z různých důvodů) je další uplatnění už hotového výrobku velmi problematické. Schéma na obrázku 3 vymezuje možnosti úspor nákladů v rámci provozu válcovny kvarto 3,5 m. Další práce budou zacíleny do oblasti kvantifikace předpokládaných úspor s využitím matematického modelování. Obr.3 Zjednodušené nákladové schéma logistického článku válcovny 3,5 kvarto [7] 6

7 6. ZÁVĚR Tradiční způsoby řízení a tradiční organizační struktury, o které se opíraly v minulosti úspěšné podniky, ztrácejí dnes na účinnosti. Chce-li být podnik úspěšný i v nových podmínkách, musí vytvořit takový řídící systém a takovou organizační strukturu, které budou věnovat dostatečnou pozornost vzájemným vztahům a souvislostem a budou koordinovat všechny činnosti. Musí řídit materiálový tok integrálně s cílem minimalizovat celkové náklady při optimální úrovni služeb poskytovaných zákazníkům. V předložené práci byly nastíněny výchozí podmínky k řešení optimalizace nákladovosti s důrazem na integrovaný logistický přístup, tedy se snahou komplexního řešení a koordinace veškerých hmotných i nehmotných operací v rámci výrobních i oběhových procesů s ohledem na jejich rychlost, pružnost a mobilnost s cílem plně uspokojit zákazníka při vynaložení přiměřených, tedy ne za každou cenu minimálních, nákladů. Je to přístup, který podtrhuje vzájemnou úzkou souvislost mezi jednotlivými procesy, přičemž každý z nich by měl plnit optimálně své úkoly pouze v souvislosti s ostatními. Nevyváženost jednotlivých procesů pak nutně vede k poruchám v celém systému. Literatura [1] Goldratt, Eliyahu M.:The Goal, The North River Press, Great Barrington, 1999, ISBN [2] Líbal, Vladimír: ABC logistiky v podnikání, NADATUR-ČSVTS, Praha, 1994, ISBN [3] Lieferantenbewertung: Feuer am Dach. Logistik Heute, 1996, čís.9, s [4] Bilstein, P.: Einkaufsmanagement Neue Standards fur die Materialwirtschaft, Logistik Spektrum, 1997, čís.5, s [5] Horáková, Helena: Řízení zásob, Profess Consulting s.r.o.,praha, 1998, ISBN [6] Tomek, Gustav: Řízení výroby, Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN [7] Szturc, P.: Operativní řízení nákladů výroby plechů válcovaných v NS 260, studie S3/2002, VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., strava-vítkovice, 2002 [8] Goldratt, Eliyahu M.: Critical Chain, The North River Press, Great Barrington, 1997, ISBN [9] Miller, Ivan: Podporuje logistika cíl našeho podnikání?, článek z WWW stránek firmy Goldratt CZ Praha [10] Kornáš, Ivo, Krčmařík, Jan: Válcovna plechů 3,5 kvarto a.s.vitkovice, Hutnické listy, 7-8/1998, ročník LIII, s [11] Purmenský,Jaroslav: Věda a výzkum na pomoc českému ocelářství, Technický týdeník ze dne , ročník 50, č.48, s.21 [12] Jeřábek, Karel: Logistický management Fyzická distribuce, studijní materiál, ICV s.r.o., Praha, 2002 [13] Simeonov, Simeon: Logistický management Materiálový management, studijní materiál, ICV s.r.o., Praha,

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

Řízení výroby na základě úzkého místa

Řízení výroby na základě úzkého místa Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení výroby na základě úzkého místa Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

3.3 Materiálové plánování

3.3 Materiálové plánování od správného rozměru krabic, etiket, fólií až po ramínka. Nemusí se jednat jen o služby v distribuci, ale taktéž i o dodávky výrobci v případě, kdy je logistický poskytovatel zodpovědný za vytváření správných

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY LOGISTICKÁ STRATEGIE Logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy. Především řeší problém dlouhodobě se opakujících sérií dodávek a dodavatel dopravního

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/ Válcování Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová Princip Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na teplotu tváření kolem 1100 C a válcují se na předvalky. Z těch se pak

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza podpůrných logistických procesů České pošty s. p. Barbora Chromcová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Předmětem práce jsou veřejné zakázky. Je to

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla). 1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením

Více

Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena

Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena Obsah: 1. Úvod 2. Rozměrové normy a dodací podmínky 3. Základní jakosti ocelí 4. Způsob dodávání 5. Certifikáty a atesty 6. Základní rozměrová

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je

NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je

Více

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů 3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením Tvářením vyrábíme hutní polotovary. Hutní polotovary se vyrábí různých průřezů a v různé rozměrové a geometrické přesnosti. Vyrábí

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ Postupný přechod firem od realizace souboru funkcí k řízení souboru procesů v 90. letech minulého století při úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

TOC - DBR. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

TOC - DBR. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. TOC - DBR Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Ploché výrobky válcované za tepla

Ploché výrobky válcované za tepla ArcelorMittal Ostrava Ploché výrobky válcované za tepla Výrobní program Obsah 4 Popis technologie a použité názvosloví 6 Jakosti ocelí, chemické složení 10 Předvýrobky (plynule lité předlitky) 12 Pásy

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladovaných položek do spotřeby. Jejich výše je ovlivněna požadavkem

Více

Informační systémy plánování výroby

Informační systémy plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

Ústav technicko-technologický. Obhajoba diplomové práce

Ústav technicko-technologický. Obhajoba diplomové práce Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický Obhajoba diplomové práce Téma: Optimalizace skladového hospodářství ve výrobním podniku KOH-I-NOOR Mladá Vožice

Více

Flexistar. Shape. Join. Look ahead. Flexibilní výrobní jednotka pro výrobu kvalitních tenkostěnných trubek

Flexistar. Shape. Join. Look ahead. Flexibilní výrobní jednotka pro výrobu kvalitních tenkostěnných trubek Shape. Join. Look ahead. Flexibilní výrobní jednotka pro výrobu kvalitních tenkostěnných trubek Stroje a zařízení pro inovativní technologie tváření, dělení a spojování Obchodní značka firmy weil engineering

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace systému logistického zajištění distribuce pohonných hmot

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace systému logistického zajištění distribuce pohonných hmot Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace systému logistického

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Kapitola 1 výrobní logistiky.

Kapitola 1 výrobní logistiky. Kapitola 1 Vymezení pojmů.. Cíle C výrobní logistiky. Osnova: Členění logistiky. Rozsah logistických aktivit a činností. Podniková logistika. Hlavní cíle podnikové logistiky. Logistická typologie. Logistické

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - SOLAR PANEL TESTER. ZAŘÍZENÍ PRO MEZIOPERAČNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - SOLAR PANEL TESTER. ZAŘÍZENÍ PRO MEZIOPERAČNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - SOLAR PANEL TESTER. ZAŘÍZENÍ PRO MEZIOPERAČNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ Autor: Ing. Michal Švantner, Ph.D. Ing. Petr Kras Číslo

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

JIS dodávky. Logistický koncept

JIS dodávky. Logistický koncept JIS dodávky Logistický koncept Česká Lípa, 27.4.2012 Logistický koncept- schéma Závod Z Česká Lípa Expedice Montáž vozů München Leipzig JIS 5000 Sestavy hlavových opěr Wackersdorf Varianty: 6 typů x materiálové

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS Ján Ližbetin 1 ABSTRACT The article deals with the modern trends of storage and warehouse facilities used in modern logistics centers. The article concisely

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201418 Montážní partner: Investor: Petr Nedvěd K Nové škole 1293 Praha 5,

Více

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Rozvrhování výroby. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Rozvrhování výroby. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Rozvrhování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2015090201 Montážní partner: Investor: David Kamenický Rajhrad email: Tel.:

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Uplatnění ocelových konstrukcí

Uplatnění ocelových konstrukcí Uplatnění ocelových konstrukcí Pozemní stavby halové stavby průmyslové, zemědělské apod. jednopodlažní a vícepodlažní objekty: administrativní, garáře, objekty občanského vybavení; zastřešení: sportoviště,

Více