OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Katedra logistiky Dne: 1. června 2012 Schvaluji:. vedoucí katedry plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D. OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Učební skupina: 13-3ED (prezenční studium bakalářský stupeň) Počet studentů: 4 Zpracoval: pplk. Ing. Martin REJZEK, Ph. D. Přispívá: pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. kpt. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D. Ing. Petr NĚMEC, Ph.D. doc. Ing. Miroslav CEMPÍREK, CSc. Akademický rok

2 Tematické okruhy k provedení státní závěrečné zkoušky u skupiny 13-3ED (PREZENČNÍ STUDIUM BAKALAŘSKÝ STUPEŇ) V rámci odborné zkoušky zkušební lístek bude sestávat z 3 otázek, sestavený z těchto předmětů: a) Vojenská doprava (VDO I); b) Hospodářská logistika I (Dopravní systémy logistiky I nebo Distribuční logistika I nebo Manipulační systémy a skladování I); c) Logistická podpora v míru (LPM I) nebo Logistická podpora operací (LPO I). Část a) Tematické okruhy z předmětu Vojenská doprava 1: Organizace vojenské dopravy Orgány vojenské dopravy na strategickém stupni velení a řízení AČR (ReVD SLog MO, SOC MO). Orgány vojenské dopravy na operačním stupni velení a řízení AČR (OVD, RÚřVD, dočasně vytvářené orgány, součinnost OVD a RÚřVD s orgány státní správy, SkřVD VeSpS). Orgány vojenské dopravy na taktickém stupni velení a řízení AČR (stupeň svazek, útvar). 2. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v AČR Palety používané v podmínkách AČR (třídění, druhy, základní TTD). Mechanizační prostředky pro manipulaci s paletami (třídění, oblasti použití). Tvorba manipulačních jednotek (nakládka prostých dřevěných palet, nakládka skladového kontejneru ISO 1C). Obaly a jejich třídění v podmínkách AČR. Kontejnerizace v systému logistické podpory (význam a vývoj kontejnerizace). Vojenské kontejnery (základní standardizační a technické požadavky, způsob označování kontejnerů, popis rozhodujících druhů kontejnerů). Technické prostředky pro manipulaci s kontejnery a jejich přepravu. 3: Plánování, organizování a zabezpečování vnitrostátních přesunů Dopravní zabezpečení a organizace přesunu (obsah požadavku na přesun, časové lhůty pro předkládání podle Všeob P-37). Vyžadování vnitrostátních přesunů s využitím subsystému Řízení dopravy ISL AČR a MO (postup odesílatele při vytváření požadavku). Činnost orgánů vojenské dopravy po obdrženém požadavku na kredit silničního přesunu, identifikační číslo označení přesunu (význam jednotlivých číslic). Zásady pro přesun vozidel v proudu. Přesuny nadrozměrných nákladů (parametry vozidla, časové lhůty pro předložení, postup a opatření). 4: Silniční zabezpečení v AČR Průzkum pozemních komunikací a jeho druhy (cíl průzkumu). Postupy k provádění silničního průzkumu (průzkum silnic prováděný v době míru, v období přechodu 2

3 z mírového na válečný stav, v době válečného konfliktu). Vojenská pořádková služba (práva a povinnosti příslušníků VPS, bezpečnostní opatření při řízení provozu. 5: Přeprava nebezpečných věcí po silnici v podmínkách ozbrojených sil ČR Rozdělení nebezpečných věcí podle ADR (definice a třídění NV, identifikační číslo označení nebezpečnosti, význam jednotlivých číslic). Metodika činnosti odesílatele (povinnosti provozovatele vozidla, řidiče, poučení k přepravě). Značení vojenských vozidel přepravujících nebezpečné věci (bezpečnostní značky). Přeprava podlimitního množství. 6: Plánování, organizování a zabezpečování vnitrostátních vojenských přeprav Východiska a předpoklady (nákup dopravních služeb, výhody nevýhody, kritéria výběru smluvních dopravců). Vyžadování vnitrostátních přeprav s využitím subsystému Řízení dopravy ISL AČR a MO (postup odesílatele při vytváření požadavku). Zajišťování přepravního požadavku (číslo vojenské přepravy, veřejné zakázky na dopravní služby s využitím SEPO a bez využití SEPO). Opatření odesílatele k zabezpečení přepravy. 7: Vojenská přeprava po železnici Druhy vojenských přeprav po železnici (vojenský převoz, vojenský transport). Překročení ložné míry, Instradace (objasnění pojmu, obsah). Železniční nákladní a osobní vozy (základní rozdělení, postup při převzetí vozů). Funkcionáři vojenského převozu (celodenní směna, zabezpečení bojové činnosti při nakládce a vykládce, nakládací skupina). Kategorie přepravy. Organizace nakládky (zajištění techniky na železničních vozech podle nakládacích směrnic UIC a kategorie přepravy, druhy upevňovacích prostředků, zásady BOZP). 8: Plánování, organizování a zabezpečování mezinárodních přesunů a vojenských přeprav Metodika činnosti odesílatele k ohlášení mezinárodních přesunů a vojenských přeprav (předkládání přepravních požadavků, lhůty, možná podpůrná opatření HNS). Zabezpečení mezinárodních přesunů a vojenských přeprav (diplomatická povolení, postupy pro silniční přesuny, číslování silničních přesunů, postupy pro zajišťování vojenských přeprav, obsah odborného nařízení, sledování přesunů a vojenských přeprav). Celní a pasové odbavení (přepravní dokumenty). 9: Využití vzdušné dopravy v podmínkách ozbrojených sil ČR Význam a využití vzdušné dopravy v ozbrojených silách (charakteristika výhod a nevýhod). Způsoby a technické možnosti k uskutečnění mezinárodní letecké přepravy vyčleňovaných sil (přepravy dopravními letouny v právu hospodaření MO ČR, přepravy vojenskými dopravními letouny členských států NATO, přepravy dopravními (cargo) letouny nabízenými na dopravním trhu). Metodika činnosti odesílatele (zpracování požadavku na mezinárodní leteckou přepravu, celní a pasové odbavení). Organizace nakládky (vykládky) na letišti (obecně platné postupy, vybrané bezpečnostní zásady). 10: Využití námořní dopravy v podmínkách ozbrojených sil ČR Význam a využití námořní dopravy v ozbrojených silách (základní pojmy, charakteristika námořní dopravy). Organizační a technické zabezpečení námořní dopravy (organizační zabezpečení, způsoby zajišťování vojenských přeprav po moři, technické prostředky námořní dopravy využívané ozbrojenými silami, vazby 3

4 a součinnost při plánování a zabezpečování námořní přepravy). Organizace nakládky a vykládky lodi (přípravná opatření, proces nakládky, vybrané bezpečnostní zásady, proces vykládky). 11: Informační systémy využívané ve vojenské dopravě Systém uložení dat v logistických databázích NMCRL (NTIR) a LOGBASE; NIC NSN RIC. LOGFAS (jednotlivé moduly, popis a účel). Postup (blokové schema) plánování mnohonárodní operace s využitím modulů TOPFAS SPM ADAMS. Postup (schematicky) plánování přepravy sil a prostředků s využitím modulů ADAMS + CORSOM (EVE). 12: Standardizace v oblasti vojenské dopravy Obranná standardizace (třídění a úrovně OS, základní dokumenty v oblasti obranné standardizace). Plněné úkoly výstavby sil v oblasti vojenské dopravy (MCT/NRF, střední dopravní rota a další střednědobé úkoly). Část b) Tematické okruhy z předmětu Dopravní systémy logistiky 1: Vývoj námořní dopravy Charakteristika námořní dopravy (trampová a linková námořní doprava). Technická základna námořní dopravy. Základní třídění dopravních prostředků (třídění obchodních lodí). Mezinárodní organizace v námořní dopravě (IMO - SOLAS). 2: Vývoj vzdušné dopravy Třídění letecké dopravy (vnitrostátní a mezinárodní letecká doprava, pravidelná a charterová letecká doprava). Mezinárodní organizace a sdružení v dopravě (ICAO, IATA). 3: Kombinovaná doprava Technická základna kombinované dopravy (charakteristika kombinované dopravy, kontejnerový přepravní systém, dopravní a přepravní prostředky). Kontejnery řady ISO (charakteristika, konstrukční části, rozměry). Ukládání, balení a fixace v kontejnerech (požadavky na kontejner, nakládání, balení a ochrana zboží v kontejneru, způsoby ukládání zboží). 4: Provozování mezinárodní nákladní dopravy Třídění silniční nákladní dopravy, Instituce v mezinárodní dopravě, Mezinárodní smlouvy v silniční dopravě (charakteristika vícestranných smluv). Evropská dohoda o práci osádek AETR (charakteristika dohody). Dohoda ATP. 5: Ekologické aspekty dopravy Znečišťování ovzduší (emise škodlivých látek). Způsoby zneškodňování exhalací (preventivní opatření, změny konstrukce, nové druhy motorů, dodatečná neutralizační zařízení). Ostatní přepravní vlivy (znečišťování vody, zábor půdy a dělící účinek dopravy, provozní odpady v dopravě). 6: Krizové situace v dopravě a jejich řešení Krizová situace (definice, členění). Kongesce a preferenční opatření (metody řízení provozu na dálnicích), Strategie krizového řízení v dopravě. 4

5 7: Dopravní obslužnost Dopravní indukce (přesměrovaná a indukovaná doprava). Dopravní redukce, Řízení poptávky po dopravě. 8: Komunikační a informační systémy v dopravě Dopravní telematika a inteligentní dopravní systémy (definice). Satelitní systémy navigace (GPS, GLONASS, GALILEO). Tematické okruhy z předmětu Distribuční logistika 1: Obaly v distribuční logistice Definování základních pojmů, základní úloha obalů v materiálovém toku, aktivní a pasivní prvky logistiky. 2: Obalové materiály Vývoj a používání skleněných obalů, využití obalů z plastů, papírové obaly, kovové obaly, dřevěné obaly. 3: Funkce obalů Funkce manipulační, ochranná funkce před poškozením mechanickým, ochrana před klimatickými a biologickými vlivy, fixace pevná a poddajná, graficko-propagační funkce. 4: Obalová technologie a zásady volby vhodného obalu Hlediska pro volbu vhodného obalu. 5: Ekologické aspekty balení, Ekobilance Racionální opatření, spalování, recyklace, kompostování, ekobilance. 6: Cíle, místo a funkce distribuční logistiky Definice základních pojmů, distribuční politika, její cíl a úloha, akviziční a fyzická distribuce, funkce koordinační, organizační a inovační, 7: Pojetí a měření služeb zákazníkům Pojetí služeb, obsahová náplň služeb zákazníkům, předprodejní a poprodejní služby. 8: Typy distribučních strategií, návrh distribučního řetězce Kritéria výběru distribuční strategie, přímá, nepřímá, extenzivní, výběrová a exkluzivní distribuce, výhody a nevýhody jejich použití. 9: Zásoby v distribuci, řízení zásob Definování základních pojmů, dělení zásob, základní systémy řízení zásob. 10: Subsystém vyřizování objednávek Fáze cyklu zákaznické objednávky, Způsoby podávání objednávek, progresivní systémy vyřizování objednávek, EDI. 11: Outsourcing v distribuci Definice pojmu, výhody a nevýhody outsourcingu, fáze outsourcingového procesu. 5

6 Tematické okruhy z předmětu Manipulační systémy a skladování 1: Funkce skladování, druhy a typy skladů Porovnání druhového členění skladů v AČR a v civilním sektoru, používané technologie skladování. 2: Přepravní prostředky, tvorba a fixace manipulačních jednotek Manipulační (přepravní) jednotky I. až IV. řádu, nejpoužívanější přepravní prostředky. 3: Manipulační systémy Členění manipulačních systémů, podmínky výběru optimálního manipulačního systému. 4: Automatická identifikace a skladové hospodářství Hlavní principy automatické identifikace, čárové kódy, písmo OCR, magnetická identifikace, RFID, biometrická identifikace. Část c) Tematické okruhy z předmětu Logistická podpora v míru 1: Zásady velení jednotkám taktického stupně a funkční povinnosti příslušníků velitelského sboru těchto jednotek Organizace roty logistiky mechanizovaného praporu (v současné organizační struktuře). Místo a úloha velitele roty a velitelů čet roty logistiky při řízení těchto jednotek. 2: Hospodaření s majetkem státu Zásobování útvarů a jednotek majetkem, udržování a užívání majetku státu u útvaru. Pořizování majetku a služeb (veřejná zakázka nepatrného rozsahu a veřejná zakázka malého rozsahu. Nakládání s nepotřebným majetkem (postup při rušení majetku). Účtování a evidence majetku. Zásady řešení škod (povinnosti objasňujícího funkcionáře a orgánu, výstupní dokumentace z tohoto procesu). 3: Vnitřní kontrola a kontrola hospodaření s majetkem v resortu Ministerstva obrany České republiky Vymezení pojmů a všeobecné skutečnosti o kontrole (užité termíny z oblasti, funkce a cíle kontrolní činnosti, kontrolní postupy a kontrolní metody, subjekty provádějící kontrolu, obory podléhající kontrole). Druhy kontrol, práva a povinnosti subjektů (komplexní, tematické a zvláštní kontrola, práva a povinnosti subjektů provádějících kontroly, práva a povinnosti subjektů podrobujících se kontrole). Kontroly hospodaření s majetkem státu (cíle, zaměření, druhy prohlídek, práva a povinnosti, zásady pro provádění). 4: Plánování, provedení a vyhodnocení inventarizace majetku, závazků a pohledávek u nákladového střediska Všeobecné skutečnosti o inventarizaci majetku (začlenění inventarizace majetku do systému, základní termíny a jejich definice, cíl a předmět inventarizace, členění inventarizace a inventury). Plánování řádné inventarizace majetku u nákladového 6

7 střediska (období inventarizace majetku, rozdílnost v délce období podle předmětné skupiny, povinnosti odpovědných funkcionářů, inventarizační komise, obsah jednotlivých období). 5: Zbrojní a technická služba Základní ustanovení o skladování zbraní u jednotky (sklady zbraní, jejich vybavení a systém zabezpečení, skladová dokumentace, četnost a rozsah kontrolní činnosti funkcionářů útvaru). Systém plánování provozu VTM (základní dokumenty útvaru, systém vyhodnocení provozu VTM), Systém údržby (druhy údržby VTM v AČR, zásady pro organizaci a provádění údržby, četnost, jednotlivé druhy údržby, prováděné u útvaru, vymezení údržby prováděné čot a jednotkou). Příprava osob, VTM, parku na sezónní provoz u jednotky (druhy a formy, organizace linky, příprava a školení kategorií osob u útvaru, dokumentace PTSP oddělení logistiky, jednotka, útvar). Zásady opravárenské činnosti u jednotky (plánování, řízení a vyhodnocování oprav VTM u roty logistiky druhy a úrovně oprav, provádění oprav plánovací a vyhodnocovací dokumentace oprav). Zásady vyprošťování a odsunů (vyproštění a samovyproštění, stupně zapadnutí a potřebná síla k vyprošťování, odsuny poškozené VTM pomocné prostředky, způsoby a možnosti odsunů). Tematické okruhy z předmětu Logistická podpora operací 1: Dopravně zásobovací proces charakteristika jednotlivých prvků Zásobovací systém, skladování v poli, dopravní prostředky, manipulace a mechanizace, řídící a výkonné orgány, zásoby pro zabezpečení bojové činnostipohyblivé a operační zásoby, jejich skladba a rozložení, doplňování zásob. 2: Řídící a výkonné orgány logistiky mpr Logistická podpora I. a II. úrovně, úrovně velení a řízení logistiky v operacích, řídící orgány logistiky v operacích, začlenění orgánů logistiky na místech velení, výkonné orgány a jednotky logistiky v operacích, místo a úloha národního podpůrného prvku (NPP), hlavní druhy techniky roty logistiky a NPP, jejich charakteristika, 3: Logistický průzkum Zásady logistického průzkumu, Technický průzkum, Metodika provedení logistického průzkumu. 4: Ochrana a obrana logistiky: Zásady ochrany a obrany logistiky, Organizace ochrany a obrany roty logistiky. 5: Velení a řízení logistické podpory, rozhodovací proces: Obecné podmínky pro plánování, přípravu a řízení logistické podpory mpr, Úplný a zkrácený rozhodovací proces, Postup plánování a organizování logistické podpory v jednotlivých druzích boje, Algoritmus rozhodovacího procesu NL mpr. Logistická hlášení v AČR a v NATO. Informační podpora logistiky v operaci. 6: Proviantní zabezpečení: Organizace a úkoly služby, zásoby a náležitosti, Organizační struktura služby, Základní prostředky a jejich charakteristika, Řízení služby, dokumentace NS k řízení činnosti služby. 7

8 7: Zabezpečení PHM Organizace, úkoly a řízení služby v poli, činnost skladu PHM, TTD techniky a prostředků služby, Povinnosti NS a dokumentace k řízení služby. 8: Zabezpečení MOP Organizace, úkoly a řízení služby v poli, Zásoby MOP a náležitosti norem, zásoba 150, Náležitosti výstroje do pole výstrojní norma, doplňky výstroje, Povinnosti NS a dokumentace k řízení služby. 9: Logistická podpora přijetí a začlenění do operační sestavy a další činnost (RSOM) Koncept RSOM, principy & součásti, úkoly a odpovědnost, strategický přesun, přijmutí jednotek, vylodění, vnitřní přesun, integrace. 8

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Karel Kubeša Název a

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Doplňková evidence... 2 1.1 Zásady vedení evidence... 3 2. Evidence

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU P R A H A 2 0 0 6 ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více