metody Activity BASeD costing A time-driven Activity BASeD costing A JeJicH využití v PrAXi Při měření nákladů PrOceSŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "metody Activity BASeD costing A time-driven Activity BASeD costing A JeJicH využití v PrAXi Při měření nákladů PrOceSŮ"

Transkript

1 metody Activity BASeD costing A time-driven Activity BASeD costing A JeJicH využití v PrAXi Při měření nákladů PrOceSŮ MeTHODS activity BaSeD costing and TIMe-DRIVen activity BaSeD costing and THeIR USInG In PRacTIce By MeaSURInG costs Of PROceSSeS Oleg Dejnega Ekonomická fakulta/všb-tu Ostrava Abstrakt: Účelem příspěvku je přiblížení problematiky určování nákladů jednotlivých produktů, procesů, logistických řetězců a jejich efektivnosti s využitím metod Activity Based Costing (ABC) a Time-Driven Activity Based Costing (TD-ABC). Příspěvek srovnává jednotlivé metody, přičemž se zabývá také podmínkami jejich praktické aplikace. Klíčová slova: Logistika, Měření procesních nákladů, Metoda Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing, časové rovnice. Abstract: The purpose of this article is describe the approach that uses of methods Activity Based Costing and Time-Driven Activity Based Costing for determination of cost by particular products, processes, logistic chains. The article compares these methods and deals with the theme also in the practice application. Key words: Measuring of process costs, logistics, Method Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing, time equations. JEL Classification: M11 Úvod náklady společností hrají důležitou roli ve fungování jejich činnosti a ovlivňují jejich efektivnost. Zvláště v současné době, kdy svět čelí ekonomickým problémům, je na místě soustředit se na problematiku snižování a analyzování nákladů. Ve vztahu mezi dodavateli a jejich zákazníky je nákladová znalost důležitá zvláště ze dvou důvodů. Za prvé je nástrojem konkurenční výhody, neboť podniky se mohou zaměřit na nejvíce ziskové zákazníky, a za druhé manažeři podniků musí vědět, které položky nákladů produktu souvisí s úrovní služeb a jak je používat při jednáních s ostatními členy dodavatelských řetězců za účelem realizace spravedlivého partnerství mezi členy. řešení, jak co nejlépe zjistit náklady jednotlivých činností a procesů, lze objektivně zjistit pomocí metod abc a TD-aBc, které jsou založeny na určitých předpokladech. 11

2 1 metoda Activity Based costing (ABc) 1.1 charakteristika metody ABc Metoda abc je jedna z novějších nákladových metod, byť v oblasti logistiky se s ní setkáváme již přes patnáct let a jejími autory jsou Robin cooper, Robert Kaplan a Thomas Johnson. Metoda abc ve srovnání s tradičními kalkulačními metodami spočívá v přiřazení režijních nákladů nákladovým objektům, na základě určených řídících faktorů (cost drivers), které způsobily vynaložení těchto nákladů [3]. abc se snaží náklady identifikovat nikoliv podle toho, kde v dané instituci vznikly (podle útvarů), ale podle vztahu k aktivitám (dílčím činnostem). Metoda abc při své práci vychází z evidence celkových nákladů jednotlivých aktivit v daném časovém období, kdy u každé z aktivit je nutné zjistit výskyt řídících faktorů v členění podle typu úlohy. Vydělením celkových nákladů dané aktivity celkovým výskytem řídícího faktoru obdržíme nákladovou sazbu na jeden výskyt řídícího faktoru. nepřímé náklady pak přiřadíme jednotlivým nákladovým objektům na základě velikosti řídícího faktoru pro daný objekt jako součin nákladové sazby a výskytu řídících faktorů [7]. neopomenutelnou skutečností je dekompozice základních procesů. na základě ní společnost získává podrobnější pohled na organizaci a zároveň tyto aktivity tvoří hlavní kostru naší pozornosti při řízení nákladů pomocí této metody. Důležité je také připomenout, že úroveň aktivit není tím nejnižším celkem, neboť samotné aktivity můžeme dále rozčlenit podrobněji na dílčí aktivity. Smyslem metody abc je přesná specifikace režijních nákladů v rámci procesu a jejich spravedlivější rozvržení podle aktivit, a tím získaní relevantní informace pro management podniku k řízení nákladů. na druhou stranu uplatnění metody je provázeno řadou úskalí. Patří k nim vysoká pracnost v důsledku velkého rozsahu zjišťovaných dat, přičemž jejich objem roste úměrně k počtu hodnocených aktivit, existence pouze jediného řídícího faktoru a fakt, že metoda pracuje se zprůměrňovanými hodnotami, které plně neodpovídají okolnostem náročnosti práce při jednotlivých činnostech. V českých podnicích se metoda uplatňuje pouze v řádu několika firem, většinou se zahraniční kapitálovou účastí. 1.2 Kroky zavádění metody ABc Postup zavádění metody abc lze rozdělit do následujících kroků: 1. Úprava účetních dat identifikace těch nákladových položek, které souvisejí s aktivitou. V tomto kroku se jedná zejména o vyloučení nákladových položek, které mají účetní, daňový nebo nahodilý charakter. 2. Vymezení aktivit a zjištění jejich celkových nákladů. 3. Určení řídících faktorů nákladů (příčin vzniku nákladů) pro každou aktivitu a zjištění četnosti výskytu jednotlivých řídících faktorů pro konkrétní zákazníky. 4. Výpočet nákladových sazeb (celkové náklady dané aktivity dělené rozsahem výskytu řídícího faktoru). 5. Kalkulace nákladů nákladového objektu vynásobení nákladové sazby počtem výskytů řídícího faktoru u daného objektu. 6. Kalkulování nákladů jednotlivých produktů. 7. Sloučení aktivit do patřičných procesů a vyjádření nákladů procesů. 8. analýza celkové struktury a výše nákladů daných procesů, produktů řetězců a identifikace míst pro jejich zlepšení. 9. Integrace metody abc do kalkulačního systému firmy a její zabezpečení. 12

3 Obrázek 1: metoda Activity Based costing Pramen: přeloženo a terminologicky upraveno na podkladě lit. [3] 2 metoda time-driven Activity Based costing 2.1 charakteristika metody td-abc Koncept TD-aBc byl oficiálně představen v roce 1997 Robertem Kaplanem a Stevenem andersenem v publikaci [4] a prakticky byl otestován ve společnosti ancorn Systems Inc. v roce na sklonku roku 2003 pak na základě výsledků praxe autoři představili zdokonalenou verzi přístupu. Metoda vznikla na základě analýzy nedostatků, které vykazovala metoda abc (vysoká pracnost v důsledku velkého rozsahu zjišťovaných dat, existence pouze jediného řídícího faktoru). na rozdíl od přístupu abc, koncept TD-aBc rozvrhuje náklady podle spotřeby času, vyvolané jednotlivými specialitami daných aktivit. Uvedené faktory tedy ovlivňují spotřebu času i náklady činností, a proto jsou nazývány časovými faktory (time drivers). U každého druhu požadavku se tyto faktory jmenovitě určí a poté se stanovuje spotřeba času na jeden výskyt každého faktoru. Metoda předpokládá, že u každé aktivity, která by měla být také součástí databáze aktivit jednotlivých podniků, se může vyskytovat více 13

4 typů časových faktorů, přičemž se respektují vztahy mezi nimi, a také skutečnost, že se vyskytuje fixní část spotřeby času, která není závislá na žádném faktoru, přičemž je důležité, aby vykonané úlohy souvisely se stejným zdrojem. Podle způsobu vyjádření velikosti časového faktoru existují tři druhy časových faktorů: spojité veličiny (velikost faktoru se vyjadřuje například vzdáleností v kilometrech), diskrétní veličiny (počet objednávek, počet řádků v objednávce), indikátorové faktory, které nabývají hodnot 1 nebo 0. Hodnota 1 bude přiřazena, pokud výskyt vyvolá přírůstek spotřeby času vůči standardnímu průběhu aktivity (nový zákazník versus starý zákazník, objednávka je urgentní či běžná). 2.2 Kroky metody td-abc následující kroky metody TD-aBc byly čerpány z [8], upraveny terminologicky a podrobněji rozepsány. a) Stanovení nákladů jednotlivých spotřebovávaných zdrojů na jednotku využitelné kapacity 1. Identifikace skupin zdrojů, které se podílejí na činnosti 2. Odhad nákladů na každou skupinu zdrojů 3. Odhad využitelné časové kapacity každé skupiny zdrojů 4. Výpočet jednotkových nákladů skupiny zdrojů vydělením celkových nákladů skupiny zdrojů, jejich využitelnou kapacitou B) Stanovení času potřebného pro požadované varianty průběhu dané činnosti 1. Určení faktorů, které měly vliv na dobu trvání dané činnosti (time drivers), kdy se zjišťují faktory pro všechny reálné varianty aktivity (činnosti) 2. Vytvoření příslušné souhrnné časové rovnice, která vyjadřuje závislost doby trvání činnosti na všech určených faktorech, s následným rozeznáním hodnot faktorů a výpočet celkové spotřeby času pro konkrétní variantu průběhu činnosti 3. Dosazení zjištěných hodnot jednotlivých faktorů do časových rovnic a výpočet celkové spotřeby času pro konkrétní požadované aktivity c) Vynásobení jednotkových nákladů, jednotlivých zdrojů, celkovou spotřebou času konkrétní varianty průběhu činnosti a sečtení nákladů za jednotlivé druhy spotřebovaných zdrojů. Metoda při své aplikaci vyžaduje provedení analýzy obsahu aktivit a to tak, aby byly vymezeny veškeré možné varianty průběhu činnosti a s nimi spjaté časové faktory. Spotřeba času na jeden faktor se může odhadnout, zjistit z počítačové evidence za pomoci systémů erp (SaP, ORacLe) a crm, nebo změřit. Poté se vytvoří časová rovnice, která vyjadřuje závislost spotřeby času činnosti na jednotlivých faktorech. Rovnice je pro danou aktivitu jediná a zahrnuje výskyt všech možných variant průběhu. Odpadá tak složitá pracnost zjišťovaní dat, než jak je tomu u metody abc. Metoda obraznějším a spravedlivějším způsobem přiřazuje režijní náklady na základě sestavení pouze jediné časové rovnice, která je modelem všech možných variant průběhu aktivity, přičemž akceptuje libovolný počet faktorů a vztahů mezi nimi a přináší možnost odhalení nevyužité kapacity. 14

5 Obrázek 2: metoda time Driven Activity Based costing Pramen: přeloženo a terminologicky upraveno na podkladě lit. [3] 3 Případové studie reálnosti td-abc v praxi Princip TD-aBc, jak již bylo řečeno, odstraňuje problémy spjaté s metodou abc, která vykazuje přílišnou náročnost, spočívající v nutnosti vytvořit nové aktivity, pokud došlo v původní aktivitě ke změně v přiřazení pouze jednoho řídícího faktoru či v použití průměrných nákladových sazeb. 3.1 Aplikace td-abc v distribuční firmě na základě rozvoje a implementace metody proběhla v první polovině roku 2004 ve spolupráci s univerzitou v Gentu pilotní studie vhodnosti aplikace TD-aBc v distribuční společnosti Sanac, která se zaměřuje na produkty k pěstování a ochraně rostlin. Výsledky studie byly publikovány v [3]. nutnost výzkumu byla zjevná, neboť společnost se ocitla v silně konkurenčním prostředí s rostoucími požadavky svých zákazníků. Společnost disponuje velmi širokým spektrem svých zákazníků (velkoobchody, zahradní centra, zemědělci, obchodní řetězce, drobní zahrádkáři) a jejich zvyšující se nároky se promítly ve změně strategie [3]. 15

6 Management firmy se rozhodl pro změnu ze strategie růstové na ziskovou, se zaměřením na konzumní obchody. Vznikla potřeba zjištění přesných nákladů aktivit s cílem zlepšit ziskovost společnosti. Studium činností prováděných ve společnosti odhalilo, že zdánlivě stejné logistické činnosti nejsou homogenní, vyskytují se v různých obměnách. Každá činnost má svůj časový faktor (čas k naložení, čekání, naložení zboží odmítnutého odběratelem apod.). nezbytnost odlišnosti dílčích činností závisí také na charakteru objednávky zákazníka (například rozdíl v jednání s řetězcem versus první schůzka s novým farmářem). Časové faktory dílčích úloh jsou pak závislé na charakteru zákazníka, objednávce (vyložení pro farmáře je závislé na počtu vychystání, u supermarketu na počtu palet, balení), činnosti jsou vzájemně závislé. Při analýze aktivit ve zkoumané organizaci, jejichž počet dosáhl čísla 106, aplikace TD-aBc dokázala s využitím časových rovnic zachytit zvláštnosti nároků všech rozdílných variant téže činnosti na zdroje. Z analýzy vyplynulo, že jeden řídící faktor řídí okolo 45% celkových zdrojů, 61% rovnic obsahovalo více než jeden časový faktor, což reprezentuje 54% nákladů, které by byly za použití tradiční metody abc špatně alokovány. 11% časových rovnic obsahovalo více než 4 časové faktory a dokonce 9% časových rovnic obsahovalo více než 10 faktorů. Pokud by analýza byla provedena z pohledu metody abc, počet činností by dosáhl minimálně hodnoty 330, neboť pro každou variantu činnosti je potřeba zjistit příslušný řídící faktor. tabulka 1: Počet aktivit pomocí využití metody td-abc ve společnosti SAnAc Časová rovnice pro každého zdroje v % z celku Počet aktivit pomocí využití metody td-abc (1) Činnosti v % z celku za td-abc Počet aktivit pomocí využití metody ABc (2) Procentní vzrůst v aktivitách (2) (1)/(2) Dodavatele 10% 28 26% % Produkt 4% 14 13% % Zákazník 9% 29 27% % Objednávka 48% 23 22% % cesta 12% 4 4% % Způsob doručení 10% 5 5% % Objednací linie 7% 3 3% % Pramen: vlastní zpracování na podkladě lit. [3] 100% % % 16

7 tabulka 2: Struktura časových rovnic pomocí metody td-abc ve společnosti SAnAc Časová rovnice s zdroje v % z celku Počet aktivit Aktivity v % z celku fixní doba času (β 0 ) 1% 5 5% 1 časový faktor (s nebo bez β 0 ) 46% 36 34% 2 časové faktory (s nebo bez β 0 ) 20% 32 30% 3 časové faktory (s nebo bez β 0 ) 12% 6 6% 4 časové faktory (s nebo bez β 0 ) 1% 3 3% 5 časových faktorů (s nebo bez β 0 ) 6% 6 6% 6 časových faktorů (s nebo bez β 0 ) 6% 8 7% 7 časových faktorů (s nebo bez β 0 ) 8% 10 9% Pramen: vlastní zpracování na podkladě lit. [3] 100% % tabulka 3: celkový počet vzájemných vztahů mezi faktory pomocí využití metody td-abc ve společnosti SAnAc Časová rovnice zdroje v % z celku Počet aktivit Aktivity v % z celku Žádný vztah 79% 73 69% 2cestná interakce mezi faktory 9% 25 23% 3cestná interakce mezi faktory 12% 8 8 Vyšší typ interakce 0% 0% 0% Pramen: vlastní zpracování na podkladě lit. [3] 100% 100% 100% 3.2 Aplikace td-abc ve výrobní organizaci Společnost KeMPS LLc se sídlem v Minneapolis se zaměřením na výrobu mléka, jogurtů, sýrů a zmrzliny je představitelem úspěšné aplikace konceptu TD-aBc. Společnost se ocitla stejně jako belgická distribuční firma v silném konkurenčním prostředí. KeMPS LLc se při svých úvahách o zlepšení situace ve společnosti rozhodl pro strategii s minimálními náklady, avšak s maximální akceptací zákaznických požadavků. nový přístup vyžadoval jasné pochopení problematiky nákladů a struktury zákazníků. K realizaci byla zvolena metoda TD-aBc, která fungovala jako základní kámen vytvářeného nákladového modelu [5]. Model zahrnoval rozdíly ve formě sjednání zakázek (zákaznické call centrum, prodejní osoba, fax, edi, 17

8 internet), ve způsobu balení (plný stoh o šesti pouzdrech, individuální balení, malé objednávky a jejich stohování), ve formě doručování zboží (komerčními vozy, zákazník zajistí vlastní dopravu). Ke změně systému došlo po dlouhých 25 letech, kdy byl, ačkoliv s určitými obměnami, používán stále stejný nákladový model. Vedení společnosti nejen že využilo metody TD-aBc v základních oblastech, kterými bylo jasné přiřazení nákladů k produktům, zákazníkům a distribučním cestám, ale navíc využilo metodu v oblasti předcházení vrácení zboží, kdy svým zákazníkům nabídlo 2% slevu na produktech, když se budou aktivně podílet na systému zásobování bez vracení zboží. Tímto způsobem došlo k eliminaci vrácení zboží o 95% a KeMPS LLc ušetřil přes dolarů [5]. Zvyšující se ziskovost společnosti a lepší systém řízení zásob byly hlavními argumenty při aplikaci metody TD-aBc v organizaci. Vedení firmy porozumělo svým pravdivým nákladům, dopadu širokého spektra produktů a zákazníků na svůj hospodářský výsledek. Příklad firmy KeMPS ukazuje, že může identifikovat specifické výrobní, distribuční a zpracovatelské náklady, které souvisejí se službami zákazníkům, na základě současných zakázkových charakteristik, jakými jsou například přímé dodání, dodávky do distribučních center, jednotky galon versus pinta, silná a široká produkce výrobků atd. aplikace TD-aBc umožnila společnosti vytvořit otevřený a pravdivý vztah se svými klienty, který ji plně odlišuje od svých konkurentů. 4 Porovnání metod ABc a td-abc Metoda TD-aBc je vyšším vývojovým stupněm konceptu abc, ačkoliv panují názory, že se nejedná o nic nového či převratného, ale o pouhé zlepšení již zavedené metody abc [1]. TD-aBc odstraňuje tradiční chyby spjaté s metodou abc. Rozdíly nepanují pouze v charakteru faktorů pro přiřazení nákladů, kdy tradiční metoda abc využívá pouze jeden řídící faktor a pracuje s počtem výskytů faktorů, neboli sledováním průměru, kdežto TD-aBc pracuje s dobou trvání, která je výsledkem působení všech relevantních faktorů. Rozdíl mezi metodami je také ve schopnosti odhalit nevyužitou kapacitu (v konceptu abc nelze zjistit, v TD-aBc ano), velká pracnost při aktualizaci sazeb nákladových faktorů (abc vysoká, TD-aBc relativně menší pracnost než u abc, sazby jsou stanoveny na jednotku času příslušného zdroje). TD-aBc respektuje vzájemné vztahy mezi faktory, redukuje počet položek procesů, má menší nároky na účetní systém než samotné včleňování nových aktivit do systému měření, jak je tomu v případě metody abc. řada odborníků namítá [2], že nepřesnost při přiřazování nákladů trvá i u metody TD-aBc, neboť tam, kde nemůžeme vzít údaje o spotřebě času z informačního systému, musíme zůstat u subjektivních odhadů. Stejně jako u metody abc, je metoda TD-aBc aplikovatelná v útvarech, které provádějí jeden druh činnosti, i když v různých variantách. Metoda není vhodná u aktivit s nízkou předvídatelností, s tvůrčím charakterem, jakými jsou například vývoj a design výrobků. 5 Doporučení oblastí použití metody td-abc Metoda má široké uplatnění napříč podnikatelským spektrem. Je využitelná v distribučních a logistických organizacích, nemocnicích (London hospitál) apod. Případové studie ukázaly, že TD-aBc může vyřešit dříve zmíněné obtíže, související s tradiční metodou abc. Metoda se jeví vhodnou v oblastech s velkou různorodostí ve spotřebě zdrojů různými zákazníky, typy objednávek, distribučních cest apod. Umožňuje manažerům pochopit, že ne všechny příjmy jsou dobré příjmy a že ne všichni zákazníci jsou ziskoví pro spo- 18

9 lečnost. Systémy jsou vhodné pro rychle se měnící prostředí a nástrojem pro firemní hbitost. Je však také důležité zmínit, že metody by neměly být brány jako alternativy, ale pouze jejich kombinací lze dosáhnout požadovaných výsledků. závěr Metoda TD-aBc byla prezentována již před více než deseti lety. V prostředí českých firem se však jedná o neprobádanou oblast, která znamená potenciální zlepšení postavení firem vůči své konkurenci na trhu. Metodu je nutné nadále analyzovat a sledovat její vývoj v prostředí všech druhů podnikatelských organizací, přesto již v tuto chvíli se nabízí řada otevřených příležitostí pro její budoucí studium a úspěšnou aplikaci v praxi. L i t e r a t u r a [1] adkins, T.: Activity Based Costing Under Fire. Five Myths about Time-Driven Activity Based Costing [2] BaReTT, R.: Time-Driven Costing: the Bottom Line on the New ABC [3] BRUGeMann, W., everaert, P., STeVen, S.R., LeVanT, y.: Modeling Logistics Costs using TD-ABC: A Case in a Distribution Company, University Ghent, faculty of economics and Business administration, September [4] KaPLan, a. Time driven activity based costing. Boston: Harvard Business School Press, s. 1. vyd. ISBn [5] KaPLan, a., anderson, S. R.: Time-Driven Activity Based Costing. Harvard Business Review, november [6] KaPLan, a., cooper, R.: Cost and Effect, Using Integrated Cost System to Drive Profitability and Performance. Harvard Business School Press, s. 1. vyd. ISBn [7] KRáL, B. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. 2. vyd. ISBn [8] MacUROVá, P. Přiřazování nákladů aktivitám podle spotřeby času. In Bazala, J. a kol.: Logistika v praxi. Praktická příručka manažera logistiky. Praha: Verlag Dashöfer, kap

1. Metoda ABC (Activity Based Costing)

1. Metoda ABC (Activity Based Costing) 1. Metoda ABC (Activity Based Costing) Klasická kalkulace ÚVN nezjišťuje příčinu vzniku nákladů, neumožňuje účinně snižovat náklady, všechny složky režijních nákladů chápe tak, že vznikají v přímé souvislosti

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING Metodický list č. 1 FUNKCE U ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období

Více

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3,

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3, Kalkulace nákladů Činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen. Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, polotovar, služba),

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU ACTIVITY-BASED COSTING V PRAXI ACTIVITY-BASED COSTING IMPLMENTATION IN PRACTICE

IMPLEMENTACE SYSTÉMU ACTIVITY-BASED COSTING V PRAXI ACTIVITY-BASED COSTING IMPLMENTATION IN PRACTICE IMPLEMENTACE SYSTÉMU ACTIVITY-BASED COSTING V PRAXI ACTIVITY-BASED COSTING IMPLMENTATION IN PRACTICE NOVÁK Petr, (ČR), - POPESKO Boris, (ČR) ABSTRACT Article contains the case study of the Activity-Based

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Finanční dopad optimalizace logistických procesů v podniku Čistá Plzeň, s.r.o.

Finanční dopad optimalizace logistických procesů v podniku Čistá Plzeň, s.r.o. Finanční dopad optimalizace logistických procesů v podniku Čistá Plzeň, s.r.o. Autor práce: Bc. Kateřina Drncová Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Cíl práce Hypotéza Představení podniku

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

OBECNÝ MODEL ODSTAVNÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ PRO SOUKROMÉHO VLASTNÍKA GENERAL PARKING FEE MODEL ON BUS TERMINAL FOR PRIVATE OWNER

OBECNÝ MODEL ODSTAVNÉHO POPLATKU NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ PRO SOUKROMÉHO VLASTNÍKA GENERAL PARKING FEE MODEL ON BUS TERMINAL FOR PRIVATE OWNER OBENÝ MODEL ODSTAVNÉHO OLATKU NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ RO SOUKROMÉHO VLASTNÍKA GENERAL ARKING FEE MODEL ON BUS TERMINAL FOR RIVATE OWNER Martina Lánská 1 Anotace:Článek se zabývá nástinem problematiky stanovení

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Model hodnocení výrobní fáze životního cyklu produktu v podniku. Ing. Miroslav Prajer

Model hodnocení výrobní fáze životního cyklu produktu v podniku. Ing. Miroslav Prajer Model hodnocení výrobní fáze životního cyklu produktu v podniku Ing. Miroslav Prajer Vedoucí práce: Prof. Ing. František Freiberg, CSc. Abstrakt: Životní cyklus produktu je v literatuře nejčastěji členěn

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v

Více

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

METODY STANOVOVÁNÍ CENY

METODY STANOVOVÁNÍ CENY METODY STANOVOVÁNÍ CENY Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Projekt využití metody ABC ve firmě Váhala a spol., s r. o. Bc. Michaela Sívková

Projekt využití metody ABC ve firmě Váhala a spol., s r. o. Bc. Michaela Sívková Projekt využití metody ABC ve firmě Váhala a spol., s r. o. Bc. Michaela Sívková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá moderní metodou řízení nákladů Activity Based Costing a jejím

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 8 Ing. Boris Popesko,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Kalkulace nákladů - 1

Kalkulace nákladů - 1 Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kalkulace nákladů - 1 Technická univerzita v Liberci Projekt 2 Technická univerzita

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Zadání: Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD)

Zadání: Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD) Zadání: Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD) Náklady Náklady měří úbytek hodnoty aktiv, v peněžní i nepeněžní podobě (nejsou cena). Jsou to účelně vynaložené

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

T T. Think Together 2011. Michal Příbrský THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Michal Příbrský THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Možnosti využití metody Balanced Scorecard pro měření a

Více

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulace cv. 8 Kalkulační členění nákladů Kalkulace - činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen (na tzv. kalkulační jednici).

Více

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Cílem diplomové práce na téma Projekt řízení nákladů ve společnosti AKTOS OKNA s. r. o. je analýza stávajícího

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Vzorové příklady z manažerského účetnictví

Vzorové příklady z manažerského účetnictví Příklad č. 1 Vzorové příklady z manažerského účetnictví ALFA, a.s. vyráběla v r. 2015 jediný druh výrobku, jehož předběžná kalkulace na 1 000 vyrobených a prodaných kusů byla následující: Přímý (jednicový)

Více

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ 1. Určit (potvrdit) hlavní okruhy výkonů podniku 2. Přiřadit k těmto okruhům výkonů činnosti (okruhy činností), které zajistí dosažení daných výkonů 3. Přiřadit k činnostem

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1. Základní údaje o žádosti Název projektu: 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců: DIČ: 2.1.2.

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

1. Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE

1. Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 14 pro držitele licence na obchod s elektřinou Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Příloha č. 4 k vyhlášce č. XX/2015

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více