metody Activity BASeD costing A time-driven Activity BASeD costing A JeJicH využití v PrAXi Při měření nákladů PrOceSŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "metody Activity BASeD costing A time-driven Activity BASeD costing A JeJicH využití v PrAXi Při měření nákladů PrOceSŮ"

Transkript

1 metody Activity BASeD costing A time-driven Activity BASeD costing A JeJicH využití v PrAXi Při měření nákladů PrOceSŮ MeTHODS activity BaSeD costing and TIMe-DRIVen activity BaSeD costing and THeIR USInG In PRacTIce By MeaSURInG costs Of PROceSSeS Oleg Dejnega Ekonomická fakulta/všb-tu Ostrava Abstrakt: Účelem příspěvku je přiblížení problematiky určování nákladů jednotlivých produktů, procesů, logistických řetězců a jejich efektivnosti s využitím metod Activity Based Costing (ABC) a Time-Driven Activity Based Costing (TD-ABC). Příspěvek srovnává jednotlivé metody, přičemž se zabývá také podmínkami jejich praktické aplikace. Klíčová slova: Logistika, Měření procesních nákladů, Metoda Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing, časové rovnice. Abstract: The purpose of this article is describe the approach that uses of methods Activity Based Costing and Time-Driven Activity Based Costing for determination of cost by particular products, processes, logistic chains. The article compares these methods and deals with the theme also in the practice application. Key words: Measuring of process costs, logistics, Method Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing, time equations. JEL Classification: M11 Úvod náklady společností hrají důležitou roli ve fungování jejich činnosti a ovlivňují jejich efektivnost. Zvláště v současné době, kdy svět čelí ekonomickým problémům, je na místě soustředit se na problematiku snižování a analyzování nákladů. Ve vztahu mezi dodavateli a jejich zákazníky je nákladová znalost důležitá zvláště ze dvou důvodů. Za prvé je nástrojem konkurenční výhody, neboť podniky se mohou zaměřit na nejvíce ziskové zákazníky, a za druhé manažeři podniků musí vědět, které položky nákladů produktu souvisí s úrovní služeb a jak je používat při jednáních s ostatními členy dodavatelských řetězců za účelem realizace spravedlivého partnerství mezi členy. řešení, jak co nejlépe zjistit náklady jednotlivých činností a procesů, lze objektivně zjistit pomocí metod abc a TD-aBc, které jsou založeny na určitých předpokladech. 11

2 1 metoda Activity Based costing (ABc) 1.1 charakteristika metody ABc Metoda abc je jedna z novějších nákladových metod, byť v oblasti logistiky se s ní setkáváme již přes patnáct let a jejími autory jsou Robin cooper, Robert Kaplan a Thomas Johnson. Metoda abc ve srovnání s tradičními kalkulačními metodami spočívá v přiřazení režijních nákladů nákladovým objektům, na základě určených řídících faktorů (cost drivers), které způsobily vynaložení těchto nákladů [3]. abc se snaží náklady identifikovat nikoliv podle toho, kde v dané instituci vznikly (podle útvarů), ale podle vztahu k aktivitám (dílčím činnostem). Metoda abc při své práci vychází z evidence celkových nákladů jednotlivých aktivit v daném časovém období, kdy u každé z aktivit je nutné zjistit výskyt řídících faktorů v členění podle typu úlohy. Vydělením celkových nákladů dané aktivity celkovým výskytem řídícího faktoru obdržíme nákladovou sazbu na jeden výskyt řídícího faktoru. nepřímé náklady pak přiřadíme jednotlivým nákladovým objektům na základě velikosti řídícího faktoru pro daný objekt jako součin nákladové sazby a výskytu řídících faktorů [7]. neopomenutelnou skutečností je dekompozice základních procesů. na základě ní společnost získává podrobnější pohled na organizaci a zároveň tyto aktivity tvoří hlavní kostru naší pozornosti při řízení nákladů pomocí této metody. Důležité je také připomenout, že úroveň aktivit není tím nejnižším celkem, neboť samotné aktivity můžeme dále rozčlenit podrobněji na dílčí aktivity. Smyslem metody abc je přesná specifikace režijních nákladů v rámci procesu a jejich spravedlivější rozvržení podle aktivit, a tím získaní relevantní informace pro management podniku k řízení nákladů. na druhou stranu uplatnění metody je provázeno řadou úskalí. Patří k nim vysoká pracnost v důsledku velkého rozsahu zjišťovaných dat, přičemž jejich objem roste úměrně k počtu hodnocených aktivit, existence pouze jediného řídícího faktoru a fakt, že metoda pracuje se zprůměrňovanými hodnotami, které plně neodpovídají okolnostem náročnosti práce při jednotlivých činnostech. V českých podnicích se metoda uplatňuje pouze v řádu několika firem, většinou se zahraniční kapitálovou účastí. 1.2 Kroky zavádění metody ABc Postup zavádění metody abc lze rozdělit do následujících kroků: 1. Úprava účetních dat identifikace těch nákladových položek, které souvisejí s aktivitou. V tomto kroku se jedná zejména o vyloučení nákladových položek, které mají účetní, daňový nebo nahodilý charakter. 2. Vymezení aktivit a zjištění jejich celkových nákladů. 3. Určení řídících faktorů nákladů (příčin vzniku nákladů) pro každou aktivitu a zjištění četnosti výskytu jednotlivých řídících faktorů pro konkrétní zákazníky. 4. Výpočet nákladových sazeb (celkové náklady dané aktivity dělené rozsahem výskytu řídícího faktoru). 5. Kalkulace nákladů nákladového objektu vynásobení nákladové sazby počtem výskytů řídícího faktoru u daného objektu. 6. Kalkulování nákladů jednotlivých produktů. 7. Sloučení aktivit do patřičných procesů a vyjádření nákladů procesů. 8. analýza celkové struktury a výše nákladů daných procesů, produktů řetězců a identifikace míst pro jejich zlepšení. 9. Integrace metody abc do kalkulačního systému firmy a její zabezpečení. 12

3 Obrázek 1: metoda Activity Based costing Pramen: přeloženo a terminologicky upraveno na podkladě lit. [3] 2 metoda time-driven Activity Based costing 2.1 charakteristika metody td-abc Koncept TD-aBc byl oficiálně představen v roce 1997 Robertem Kaplanem a Stevenem andersenem v publikaci [4] a prakticky byl otestován ve společnosti ancorn Systems Inc. v roce na sklonku roku 2003 pak na základě výsledků praxe autoři představili zdokonalenou verzi přístupu. Metoda vznikla na základě analýzy nedostatků, které vykazovala metoda abc (vysoká pracnost v důsledku velkého rozsahu zjišťovaných dat, existence pouze jediného řídícího faktoru). na rozdíl od přístupu abc, koncept TD-aBc rozvrhuje náklady podle spotřeby času, vyvolané jednotlivými specialitami daných aktivit. Uvedené faktory tedy ovlivňují spotřebu času i náklady činností, a proto jsou nazývány časovými faktory (time drivers). U každého druhu požadavku se tyto faktory jmenovitě určí a poté se stanovuje spotřeba času na jeden výskyt každého faktoru. Metoda předpokládá, že u každé aktivity, která by měla být také součástí databáze aktivit jednotlivých podniků, se může vyskytovat více 13

4 typů časových faktorů, přičemž se respektují vztahy mezi nimi, a také skutečnost, že se vyskytuje fixní část spotřeby času, která není závislá na žádném faktoru, přičemž je důležité, aby vykonané úlohy souvisely se stejným zdrojem. Podle způsobu vyjádření velikosti časového faktoru existují tři druhy časových faktorů: spojité veličiny (velikost faktoru se vyjadřuje například vzdáleností v kilometrech), diskrétní veličiny (počet objednávek, počet řádků v objednávce), indikátorové faktory, které nabývají hodnot 1 nebo 0. Hodnota 1 bude přiřazena, pokud výskyt vyvolá přírůstek spotřeby času vůči standardnímu průběhu aktivity (nový zákazník versus starý zákazník, objednávka je urgentní či běžná). 2.2 Kroky metody td-abc následující kroky metody TD-aBc byly čerpány z [8], upraveny terminologicky a podrobněji rozepsány. a) Stanovení nákladů jednotlivých spotřebovávaných zdrojů na jednotku využitelné kapacity 1. Identifikace skupin zdrojů, které se podílejí na činnosti 2. Odhad nákladů na každou skupinu zdrojů 3. Odhad využitelné časové kapacity každé skupiny zdrojů 4. Výpočet jednotkových nákladů skupiny zdrojů vydělením celkových nákladů skupiny zdrojů, jejich využitelnou kapacitou B) Stanovení času potřebného pro požadované varianty průběhu dané činnosti 1. Určení faktorů, které měly vliv na dobu trvání dané činnosti (time drivers), kdy se zjišťují faktory pro všechny reálné varianty aktivity (činnosti) 2. Vytvoření příslušné souhrnné časové rovnice, která vyjadřuje závislost doby trvání činnosti na všech určených faktorech, s následným rozeznáním hodnot faktorů a výpočet celkové spotřeby času pro konkrétní variantu průběhu činnosti 3. Dosazení zjištěných hodnot jednotlivých faktorů do časových rovnic a výpočet celkové spotřeby času pro konkrétní požadované aktivity c) Vynásobení jednotkových nákladů, jednotlivých zdrojů, celkovou spotřebou času konkrétní varianty průběhu činnosti a sečtení nákladů za jednotlivé druhy spotřebovaných zdrojů. Metoda při své aplikaci vyžaduje provedení analýzy obsahu aktivit a to tak, aby byly vymezeny veškeré možné varianty průběhu činnosti a s nimi spjaté časové faktory. Spotřeba času na jeden faktor se může odhadnout, zjistit z počítačové evidence za pomoci systémů erp (SaP, ORacLe) a crm, nebo změřit. Poté se vytvoří časová rovnice, která vyjadřuje závislost spotřeby času činnosti na jednotlivých faktorech. Rovnice je pro danou aktivitu jediná a zahrnuje výskyt všech možných variant průběhu. Odpadá tak složitá pracnost zjišťovaní dat, než jak je tomu u metody abc. Metoda obraznějším a spravedlivějším způsobem přiřazuje režijní náklady na základě sestavení pouze jediné časové rovnice, která je modelem všech možných variant průběhu aktivity, přičemž akceptuje libovolný počet faktorů a vztahů mezi nimi a přináší možnost odhalení nevyužité kapacity. 14

5 Obrázek 2: metoda time Driven Activity Based costing Pramen: přeloženo a terminologicky upraveno na podkladě lit. [3] 3 Případové studie reálnosti td-abc v praxi Princip TD-aBc, jak již bylo řečeno, odstraňuje problémy spjaté s metodou abc, která vykazuje přílišnou náročnost, spočívající v nutnosti vytvořit nové aktivity, pokud došlo v původní aktivitě ke změně v přiřazení pouze jednoho řídícího faktoru či v použití průměrných nákladových sazeb. 3.1 Aplikace td-abc v distribuční firmě na základě rozvoje a implementace metody proběhla v první polovině roku 2004 ve spolupráci s univerzitou v Gentu pilotní studie vhodnosti aplikace TD-aBc v distribuční společnosti Sanac, která se zaměřuje na produkty k pěstování a ochraně rostlin. Výsledky studie byly publikovány v [3]. nutnost výzkumu byla zjevná, neboť společnost se ocitla v silně konkurenčním prostředí s rostoucími požadavky svých zákazníků. Společnost disponuje velmi širokým spektrem svých zákazníků (velkoobchody, zahradní centra, zemědělci, obchodní řetězce, drobní zahrádkáři) a jejich zvyšující se nároky se promítly ve změně strategie [3]. 15

6 Management firmy se rozhodl pro změnu ze strategie růstové na ziskovou, se zaměřením na konzumní obchody. Vznikla potřeba zjištění přesných nákladů aktivit s cílem zlepšit ziskovost společnosti. Studium činností prováděných ve společnosti odhalilo, že zdánlivě stejné logistické činnosti nejsou homogenní, vyskytují se v různých obměnách. Každá činnost má svůj časový faktor (čas k naložení, čekání, naložení zboží odmítnutého odběratelem apod.). nezbytnost odlišnosti dílčích činností závisí také na charakteru objednávky zákazníka (například rozdíl v jednání s řetězcem versus první schůzka s novým farmářem). Časové faktory dílčích úloh jsou pak závislé na charakteru zákazníka, objednávce (vyložení pro farmáře je závislé na počtu vychystání, u supermarketu na počtu palet, balení), činnosti jsou vzájemně závislé. Při analýze aktivit ve zkoumané organizaci, jejichž počet dosáhl čísla 106, aplikace TD-aBc dokázala s využitím časových rovnic zachytit zvláštnosti nároků všech rozdílných variant téže činnosti na zdroje. Z analýzy vyplynulo, že jeden řídící faktor řídí okolo 45% celkových zdrojů, 61% rovnic obsahovalo více než jeden časový faktor, což reprezentuje 54% nákladů, které by byly za použití tradiční metody abc špatně alokovány. 11% časových rovnic obsahovalo více než 4 časové faktory a dokonce 9% časových rovnic obsahovalo více než 10 faktorů. Pokud by analýza byla provedena z pohledu metody abc, počet činností by dosáhl minimálně hodnoty 330, neboť pro každou variantu činnosti je potřeba zjistit příslušný řídící faktor. tabulka 1: Počet aktivit pomocí využití metody td-abc ve společnosti SAnAc Časová rovnice pro každého zdroje v % z celku Počet aktivit pomocí využití metody td-abc (1) Činnosti v % z celku za td-abc Počet aktivit pomocí využití metody ABc (2) Procentní vzrůst v aktivitách (2) (1)/(2) Dodavatele 10% 28 26% % Produkt 4% 14 13% % Zákazník 9% 29 27% % Objednávka 48% 23 22% % cesta 12% 4 4% % Způsob doručení 10% 5 5% % Objednací linie 7% 3 3% % Pramen: vlastní zpracování na podkladě lit. [3] 100% % % 16

7 tabulka 2: Struktura časových rovnic pomocí metody td-abc ve společnosti SAnAc Časová rovnice s zdroje v % z celku Počet aktivit Aktivity v % z celku fixní doba času (β 0 ) 1% 5 5% 1 časový faktor (s nebo bez β 0 ) 46% 36 34% 2 časové faktory (s nebo bez β 0 ) 20% 32 30% 3 časové faktory (s nebo bez β 0 ) 12% 6 6% 4 časové faktory (s nebo bez β 0 ) 1% 3 3% 5 časových faktorů (s nebo bez β 0 ) 6% 6 6% 6 časových faktorů (s nebo bez β 0 ) 6% 8 7% 7 časových faktorů (s nebo bez β 0 ) 8% 10 9% Pramen: vlastní zpracování na podkladě lit. [3] 100% % tabulka 3: celkový počet vzájemných vztahů mezi faktory pomocí využití metody td-abc ve společnosti SAnAc Časová rovnice zdroje v % z celku Počet aktivit Aktivity v % z celku Žádný vztah 79% 73 69% 2cestná interakce mezi faktory 9% 25 23% 3cestná interakce mezi faktory 12% 8 8 Vyšší typ interakce 0% 0% 0% Pramen: vlastní zpracování na podkladě lit. [3] 100% 100% 100% 3.2 Aplikace td-abc ve výrobní organizaci Společnost KeMPS LLc se sídlem v Minneapolis se zaměřením na výrobu mléka, jogurtů, sýrů a zmrzliny je představitelem úspěšné aplikace konceptu TD-aBc. Společnost se ocitla stejně jako belgická distribuční firma v silném konkurenčním prostředí. KeMPS LLc se při svých úvahách o zlepšení situace ve společnosti rozhodl pro strategii s minimálními náklady, avšak s maximální akceptací zákaznických požadavků. nový přístup vyžadoval jasné pochopení problematiky nákladů a struktury zákazníků. K realizaci byla zvolena metoda TD-aBc, která fungovala jako základní kámen vytvářeného nákladového modelu [5]. Model zahrnoval rozdíly ve formě sjednání zakázek (zákaznické call centrum, prodejní osoba, fax, edi, 17

8 internet), ve způsobu balení (plný stoh o šesti pouzdrech, individuální balení, malé objednávky a jejich stohování), ve formě doručování zboží (komerčními vozy, zákazník zajistí vlastní dopravu). Ke změně systému došlo po dlouhých 25 letech, kdy byl, ačkoliv s určitými obměnami, používán stále stejný nákladový model. Vedení společnosti nejen že využilo metody TD-aBc v základních oblastech, kterými bylo jasné přiřazení nákladů k produktům, zákazníkům a distribučním cestám, ale navíc využilo metodu v oblasti předcházení vrácení zboží, kdy svým zákazníkům nabídlo 2% slevu na produktech, když se budou aktivně podílet na systému zásobování bez vracení zboží. Tímto způsobem došlo k eliminaci vrácení zboží o 95% a KeMPS LLc ušetřil přes dolarů [5]. Zvyšující se ziskovost společnosti a lepší systém řízení zásob byly hlavními argumenty při aplikaci metody TD-aBc v organizaci. Vedení firmy porozumělo svým pravdivým nákladům, dopadu širokého spektra produktů a zákazníků na svůj hospodářský výsledek. Příklad firmy KeMPS ukazuje, že může identifikovat specifické výrobní, distribuční a zpracovatelské náklady, které souvisejí se službami zákazníkům, na základě současných zakázkových charakteristik, jakými jsou například přímé dodání, dodávky do distribučních center, jednotky galon versus pinta, silná a široká produkce výrobků atd. aplikace TD-aBc umožnila společnosti vytvořit otevřený a pravdivý vztah se svými klienty, který ji plně odlišuje od svých konkurentů. 4 Porovnání metod ABc a td-abc Metoda TD-aBc je vyšším vývojovým stupněm konceptu abc, ačkoliv panují názory, že se nejedná o nic nového či převratného, ale o pouhé zlepšení již zavedené metody abc [1]. TD-aBc odstraňuje tradiční chyby spjaté s metodou abc. Rozdíly nepanují pouze v charakteru faktorů pro přiřazení nákladů, kdy tradiční metoda abc využívá pouze jeden řídící faktor a pracuje s počtem výskytů faktorů, neboli sledováním průměru, kdežto TD-aBc pracuje s dobou trvání, která je výsledkem působení všech relevantních faktorů. Rozdíl mezi metodami je také ve schopnosti odhalit nevyužitou kapacitu (v konceptu abc nelze zjistit, v TD-aBc ano), velká pracnost při aktualizaci sazeb nákladových faktorů (abc vysoká, TD-aBc relativně menší pracnost než u abc, sazby jsou stanoveny na jednotku času příslušného zdroje). TD-aBc respektuje vzájemné vztahy mezi faktory, redukuje počet položek procesů, má menší nároky na účetní systém než samotné včleňování nových aktivit do systému měření, jak je tomu v případě metody abc. řada odborníků namítá [2], že nepřesnost při přiřazování nákladů trvá i u metody TD-aBc, neboť tam, kde nemůžeme vzít údaje o spotřebě času z informačního systému, musíme zůstat u subjektivních odhadů. Stejně jako u metody abc, je metoda TD-aBc aplikovatelná v útvarech, které provádějí jeden druh činnosti, i když v různých variantách. Metoda není vhodná u aktivit s nízkou předvídatelností, s tvůrčím charakterem, jakými jsou například vývoj a design výrobků. 5 Doporučení oblastí použití metody td-abc Metoda má široké uplatnění napříč podnikatelským spektrem. Je využitelná v distribučních a logistických organizacích, nemocnicích (London hospitál) apod. Případové studie ukázaly, že TD-aBc může vyřešit dříve zmíněné obtíže, související s tradiční metodou abc. Metoda se jeví vhodnou v oblastech s velkou různorodostí ve spotřebě zdrojů různými zákazníky, typy objednávek, distribučních cest apod. Umožňuje manažerům pochopit, že ne všechny příjmy jsou dobré příjmy a že ne všichni zákazníci jsou ziskoví pro spo- 18

9 lečnost. Systémy jsou vhodné pro rychle se měnící prostředí a nástrojem pro firemní hbitost. Je však také důležité zmínit, že metody by neměly být brány jako alternativy, ale pouze jejich kombinací lze dosáhnout požadovaných výsledků. závěr Metoda TD-aBc byla prezentována již před více než deseti lety. V prostředí českých firem se však jedná o neprobádanou oblast, která znamená potenciální zlepšení postavení firem vůči své konkurenci na trhu. Metodu je nutné nadále analyzovat a sledovat její vývoj v prostředí všech druhů podnikatelských organizací, přesto již v tuto chvíli se nabízí řada otevřených příležitostí pro její budoucí studium a úspěšnou aplikaci v praxi. L i t e r a t u r a [1] adkins, T.: Activity Based Costing Under Fire. Five Myths about Time-Driven Activity Based Costing [2] BaReTT, R.: Time-Driven Costing: the Bottom Line on the New ABC [3] BRUGeMann, W., everaert, P., STeVen, S.R., LeVanT, y.: Modeling Logistics Costs using TD-ABC: A Case in a Distribution Company, University Ghent, faculty of economics and Business administration, September [4] KaPLan, a. Time driven activity based costing. Boston: Harvard Business School Press, s. 1. vyd. ISBn [5] KaPLan, a., anderson, S. R.: Time-Driven Activity Based Costing. Harvard Business Review, november [6] KaPLan, a., cooper, R.: Cost and Effect, Using Integrated Cost System to Drive Profitability and Performance. Harvard Business School Press, s. 1. vyd. ISBn [7] KRáL, B. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. 2. vyd. ISBn [8] MacUROVá, P. Přiřazování nákladů aktivitám podle spotřeby času. In Bazala, J. a kol.: Logistika v praxi. Praktická příručka manažera logistiky. Praha: Verlag Dashöfer, kap

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Aleš Horčička, Lucie Jelínková ÚVOD Soudobý management nepředstavuje jen dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, pružně reagující na

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Praha, prosinec 2008 Výzkumná studie Daňová politika Leoš Vítek, Jan Pavel Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze Analýza

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Optimalizace plánování výrobního procesu

Optimalizace plánování výrobního procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD OBCHOD A MARKETING Michal Pilík Článek je výsledkem průzkumu zaměřeného na marketingové řízení a využívání

Více

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů zavedením

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více