VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lydia Marková Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2013

2 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Lydia Marková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Hotel and Restaurant Supply Logistics Bc. Lydia Marková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Logistika zásobování hotelů a restaurací zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... Jméno a příjmení autora V dne

5 Děkuji vedoucímu této práce panu prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za cenné rady a připomínky, které mi pomohly při zpracování diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat zaměstnancům Hotelu U Pramenů za jejich ochotu a poskytnutí materiálů.

6 Abstrakt MARKOVÁ, Lydia. Logistika zásobování hotelů a restaurací [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. 88 Logistika zásobování hotelů a restaurací hraje v poslední době čím dál tím důležitější roli. Hotely a restaurace se proto musí správně rozhodnout, jakým způsobem bude jejich zásobování probíhat. To závisí zejména na výběru vhodného dodavatele. Tato práce si klade za hlavní cíl, zanalyzovat vybraný podnik Hotel U Pramenů v Plzni a vyhodnotit jeho stávající dodavatele potravin a nápojů. K tomu poslouží podrobnější vyhledávání cen určitých výrobků, které byly srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná, který se nachází ve stejné lokalitě. V úvodu práce je teorie zaměřena na všeobecné údaje vztahující se k managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Jedním z hlavních obsahů této práce je v teoretické části popis jednotlivých a nejdůležitějších funkcí a pojmů logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Významná část práce se zabývá tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít outsourcingovou firmu či je výhodnější si některé věci pořizovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny. Klíčová slova: hotel, logistika, outsourcing, restaurace, zásobování

7 Abstract MARKOVÁ, Lydia. Hotel and Restaurant Supply Logistics. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. Role of supply logistics for hotels and restaurants is getting more and more important, last years. Therefore managers of these facilities have to make the right decision, which system of supply logistics is the most optimal for their business. Cornerstone of this solution is to choose appropriate supplier. Point of this thesis is to analyze and evaluate suppliers of foodstuffs and drinks for chosen facility of Hotel U Pramenů in city of Pilsen. Used tool it is a detailed goods prices overview and their comparison with goods delivered by main supplier of competitive facility Hotel Roudná, situated in the same location. This thesis starts focused on general rules and information, regarding hotel business management, proper and healthy business functioning. One of the main parts of this thesis content in the theoretical part is a description of the most important functions and terms of ligistics, its proper running, which is integral part of marketing plan of every facility. Significant part of the thesis is focused on so-called outsourcing. Management analyzes and decides, if it is cheaper to order a service of an outsourcing company, or to obtain necessary equipment and to perform such service within his facility. This topic is focused, within this thesis, on utilizing an outsourcing company for laundry and ironing, including costs calculation. This reveals a key argument, if it is cheaper to establish own laundry, or to order an outsourcing company s service. Keywords: hotel, logistic, outsourcing, restaurant, supply

8 Obsah ÚVOD 11 1 TEORETICKÁ ČÁST Pojem hotel a hotelový management Organizační struktura hotelu Management Nákup, zásobování a skladování Outsourcing Logistika Vymezení pojmu logistika Strategie logistiky Metody logistiky Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu Dodavatelé Sortiment Odběratelé 31 2 ANALYTICKÁ ČÁST Hotel U Pramenů Vymezení podnikové strategie Dodavatelé Hotelu U Pramenů Orange s.r.o Gastro Vaizová s.r.o Maso West s.r.o Elko s.r.o Jan Špilar s.r.o Řezpof s.r.o Sunexclean s.r.o Irena Blažková Prádelna a čistírna Nákup zboží Hotel Roudná 45

9 2.4.1 Dodavatelé Hotelu Roudná Cenová komparace Nápoje Ovoce a zelenina Mléčné výrobky Mražené Maso a masné výrobky Ostatní Drogistické zboží Výsledky Outsourcing Varianta I Varianta II NÁVRHOVÁ ČÁST Restaurace Hotel 81 ZÁVĚR 83 LITERATURA 85 INTERNETOVÉ ZDROJE 86

10 Seznam tabulek: Tab. 1 Úkoly zásobování Tab. 2 Souvislost mezi obchodní a logistickou strategií Tab. 3 Organizační struktura Hotelu U Pramenů Tab. 4 Výhody prádelen Tab. 5 Náklady Tab. 6 Ceny prádelen Tab. 7 Prodej nealkoholických nápojů v číslech Tab. 8 Ceník masa (Zefa Volary)

11 Seznam zkratek: CR cestovní ruch PC pořizovací cena ČR Česká republika DPH daň z přidané hodnoty

12 ÚVOD Problematice logistiky je v současné době věnována velká pozornost. Představuje významnou oblast obchodu a podnikání, která má vliv na celkový chod podniku. Je to proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží z místa vzniku do místa spotřeby. Hlavním cílem je uspokojit požadavky zákazníka. Náklady spojené s logistikou jsou pro většinu firem významné a hrají tak podstatnou roli v podnikové strategii firem. Toto téma jsem si vybrala především z toho důvodu, že pracuji v oboru hotelnictví jako recepční již přes tři roky a díky zkušenostem a praxi mohu logistiku vybraného hotelu reálně vyhodnotit, posoudit jeho strategické cíle a navrhnout kroky ke zlepšení a dosažení těchto cílů nejen v logistice. V úvodu práce je teorie zaměřena na obecné informace vztahující se k hotelnictví, managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Hlavním obsahem této práce je v teoretické části popsat jednotlivé a nejdůležitější funkce a pojmy logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Analytická část je zaměřena na konkrétní podnik, v tomto případě hotel a rozbor jeho dodavatelů spolu s konkurenčním podnikem. Vybraným podnikem je Hotel U Pramenů****, který se nachází v Plzni, přibližně 20 minut od centra. Nabízí ubytování s kapacitou 20 pokojů (40 lůžek) a stravování ve 2 restauracích. Hotel se specializuje na pořádání oslav, svateb, rautů a firemních večírků. Celková kapacita nabízí dohromady cca. 110 míst. V současné době hotel zaměstnává kolem 20 zaměstnanců. V letních měsících se počet zvyšuje díky sezónnosti v oboru hotelnictví a gastronomie. Cílem této práce je porovnat konkrétní dodavatele a najít výhodnější alternativu alespoň jednoho z nich. Bude učiněn výběr několika hlavním produktů, které podnik nakupuje často a srovnán s cenami konkurence. K tomu nám poslouží podrobnější vyhledávání cen konkrétních výrobků v daném období, které budou srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná***. Hotel Roudná využívá obchodní řetězec Makro cash & carry s.r.o. jako hlavního dodavatele, Hotel U Pramenů využívá tento obchodní řetězec spíše výjimečně. Mezi hlavní dodavatele Hotelu U Pramenů patří specializovaní dodavatelé, kteří se orientují na omezený druh sortimentu. 12

13 Bude vybráno několik kategorií a z každé z nich výrobky, které patří do sortimentu, který se objednává nejčastěji. Významnou položkou budou potraviny a nápoje. Práce si tedy klade za cíl rozhodnout, zda výběr dodavatelů Hotelu U Pramenů**** je v porovnání s konkurenčním hotelem Roudná*** výhodnější či nikoli. Oba hotely se nachází ve stejné lokalitě Plzeň-Roudná. Hotel Roudná se nachází blíže historickému centru a nabízí přibližně stejný počet pokojů. Restaurace se nenachází přímo v budově hotelu, ale pár metrů od něj a nabízí kapacitu až 300 míst. Původně hotel nabízel hotelovou restauraci, která se nedávno přeměnila pouze ve snídaňovou místnost, která nabízí výlučně snídaňový sortiment v ranních a dopoledních hodinách. Významná část práce se bude zabývat tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít dodavatele či je výhodnější si zboží kupovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny. Příklad bude počítat i s druhou variantou, kdy hotel je nový a musí se rozhodnout, jaká varianta by bylo pro podnik výhodnější. Poslední návrhová část obsahuje možné návrhy, které by podnik mohl podstoupit ke snížení nákladů a zvýšení zisku. Bude se jednat nejen o možnou změnu dodavatelů, ale i o změny v sortimentní nabídce. Další část se bude věnovat výhodám či nevýhodám využití outsourcingové firmy pro prádelenské služby. 13

14 1. Teoretická část 1.1. Pojem hotel a hotelový management Hotel definujeme jako zařízení poskytující ubytovací a doplňkové služby lidem mimo domov. Tyto služby jsou vázány na místo, časovost, pomíjivost, osobní charakter a výslednici společné činnosti. Chceme-li úspěšně využít ubytovací zařízení, mělo by se nacházet v místě, které vyvolá poptávku ze strany účastníků. Musíme znát okolní prostředí, zejména konkurenci, která může ohrozit úspěch podniku. Podnikání v CR je závislé na mnoha faktorech, zejména na sezónnosti, ale také na hospodářských a ekonomických změnách. Základní strategií hotelového managementu je vytvoření a udržení konkurenční výhody, což bývá v sektoru služeb obtížnější. Hotelnictví je nejen náročné na lidský kapitál, ale také na vybavení, které je důležité pro uspokojení zákazníka Organizační struktura hotelu Organizační struktura hotelu je systém propojenosti a koordinace, kterou charakterizuje: dělba práce, mechanismus koordinace, distribuce rozhodovacích pravomocí, organizační hranice, vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Výběrem vhodné organizační struktury se zvyšuje výkonnost podniku. Vychází z velikosti podniku. Čím menší hotel, tím jednodušší organizační struktura a větší propojenost funkcí. 2 Přednosti a rizika malých a středně velkých hotelů Výhody - často je hoteliér zároveň majitelem a tím nositel rozhodování - individuální/nezaměnitelný koncept 1 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s. 7 2 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada, ISBN , s. 7 14

15 - rodinná, osobní atmosféra - vyšší loajalita - flexibilní možnost přizpůsobit se změnám 3 Nevýhody - hoteliéři nesou finanční riziko - menší vlastní kapitál - relativně nízké obraty a tržby - nižší stupeň popularity - menší počet zaměstnanců - synergie nepřináší velké úspory 4 Střední hotely jsou tvořeny malou organizační strukturou. Šance těchto hotelů je v nezaměnitelném, individuálním konceptu oproti hotelovým řetězcům. 5 Mohou být úspěšné, pokud jsou inovativní a rychle reagují na změny trhu. Konkurence mezi wellness hotely stále narůstá, ačkoli trend wellness ještě nedosáhl vrcholu Management Rozumíme jako nejvyšší vedení podniku. Mezi základní povinnosti této funkce patří: a) řídit a kontrolovat chod podniku, hodnotit pracovní výsledky b) co nejlépe organizovat práci c) vytvářet příznivé podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci d) zabezpečit odměňování zaměstnanců dle mzdových předpisů a smluv e) vytvořit příznivé podmínky pro zvýšení odbornosti zaměstnanců f) dodržovat právní a jiné předpisy g) zabezpečit přijetí včasných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele 7 3 SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s

16 Food and beverage management můžeme popsat jako systém řízení stravovací činnosti hotelového a restauračního provozu. Je nedílnou součástí hotelového managementu. Celý systém managementu se zaměřuje na nákup, skladování, prodej, výrobu a kontrolu provozu. V každém hotelu, kromě hotelu garni, musí být zajištěno celodenní stravování. 8 Tento termín se začal používat na konci 80. let minulého století a dnes ho můžeme popsat jako řízení procesů plánování výroby, prodeje a kontroly práce ve stravovacím úseku. 9 V čele stravovacího úseku stojí vedoucí, který zajišťuje chod celého úseku. Stravovací středisko můžeme rozdělit na dvě části a to na výrobní a odbytovou. 10 Stravovací činnost zahrnuje: nákup a skladování výrobu prodej a odbyt kontrolu Nákup, zásobování a skladování Každý podnik si musí zaopatřit potřebné zboží a suroviny. Hlavním cílem je zajistit bezproblémový a plynulý provoz. Nákup vyžaduje nejvyšší pozornost, protože má velký vliv na náklady podniku. Cílem je získat co nejlepší kvalitu za nejlepší cenu. Podnik musí mít několik skladů, které odpovídají podmínkám. Obvykle jsou v úseku stravování zřízeny sklady: suché chladné 7 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s. 4 9 ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

17 chlazené mrazící popřípadě sklad odpadu Sklady musí odpovídat vyhláškám o provozu hygieny. 12 Odběr provádí pověřený pracovník za přítomnosti dodavatele podle dodacího listu, kde se udává druh zboží, množství, jakost a stav obalu. Pokud údaje souhlasí, dodavatel předá dodací list a bere si od odběratele podepsanou a orazítkovanou kopii. Poté následuje skladování dle druhu zboží. Závadné zboží nesmí být použito, je možnost reklamace zboží, jeho výměna či odstoupení od smlouvy. Organizace výdaje a příjmu zboží závisí na velikosti podniku a jeho uspořádání. V dnešní době jsou většinou tyto evidence zapisována do počítače v elektronické formě. 13 Výběr dodavatele je jedním z nejdůležitějších činností podniku. Zásobování je zajištěno buď smlouvami či osobním odběrem. Objednávku můžeme uskutečnit několika způsoby a to např. telefonicky, em, osobním nákupem, písemnou objednávkou atd. Ve větším hotelu zařizuje nákup referent zásobování, který je podřízen manažerovi. V menších hotelech je tato činnost svěřena šéfkuchaři či dalším kuchařům. Při výběru je třeba dbát na ekonomickou situaci dodavatele, jeho schopnost dostát svým závazkům, sortiment, cenu a kvalitu, termíny a způsob dopravy a jeho pružnost. 14 Rozhodující pro činnost středisek je jejich bezproblémové a plynulé zásobování. To je zajišťováno na základě smluvních vztahů s dodavateli. Zboží je dodáváno v různých časových intervalech. Při nevhodném skladování a dopravě mohou být výrobky porušeny či znečištěny a může tak dojít k zdravotní závadnosti. Proto jsou důležité i sklady, které se zřizují v rozsahu, aby umožňovaly skladování potravin dle charakteru a skladovacích podmínek, které jsou dány buď výrobcem, nebo zvláštními předpisy. Potraviny by se měly přijmout vždy v čistém prostředí a nezávadném obalu s příslušným dodacím listem. Sklady musí být čisté, suché, vzdušné a dobře větratelné. 12 ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

18 Tyto sklady spolu s mrazícím zařízením musí být vybaveny regály, rohožemi, či závěsným a měřícím zařízením. Teploměry musí být umístěny v prostoru s nejvyšší teplotou, aby byla jasně viditelná teplota. Sklady nesmí být v blízkosti zařízená, které by mohli mít špatný vliv na potraviny jako např. prach, zápach, hmyz apod. Kromě skladů potravin se nachází v hotelu i jiné sklady, jako je např. sklad prádla, kancelářského materiálu atd. Potravinové sklady podléhají nejpřísnějším předpisům oproti jiným. 15 Mezi hlavní náplň práce v sekci zásobování patří: a) vypracovat rozpočet tržeb a nákladů b) stanovit hygienické a technické předpoklady provozu v souladu s normami c) sestavit spolu se šéfkuchařem jídelní lístek a menu d) organizovat nákupy, prověřovat vlastní nabídku a podporu prodeje 16 Ve větších hotelech je skladovací středisko rozděleno na úseky, za které jsou zodpovědné pověřené osoby: Referent zásobování objednává a zajišťuje dodávky surovin a zboží zabezpečuje dodržování stavu zásob likviduje nepotřebné zásoby kontroluje způsob předání dodávek skladníkem, inventarizace řídí a sleduje výkony řidiče a hospodaření s pohonnými hmotami sestavuje předepsané podklady 17 Vedoucí skladu zajišťuje plynulé zásobování středisek zbožím a surovinami odpovídá za řádný příjem a výdej a za stav skladu vede evidenci pohybu zboží 15 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food and beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

19 zodpovídá za ochranu zboží 18 Skladník zajišťuje každodenní provoz skladu vydává zboží dalším střediskům 19 Zásobovací logistika patří k nejdůležitějším oblastem v podniku. Problematika výběru vhodných rozhodnutí v oblasti zásob patří k velmi rizikovým. Je třeba stanovit potřebnou úroveň zásob v takovém množství a struktuře podle odhadu prodeje. To samé platí o optimální úrovni zásob surovin pro výrobu. 20 Malé či příliš velké zásoby negativně ovlivňují plynulý chod ve výrobě podniku. Tab. 1 - Úkoly zásobování 21 MANAGEMENT ZÁSOBOVÁNÍ NÁKUP ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA průzkum trhu funkční rozsah otevření a uzavření nákupního jednání cenová a hodnotová analýza správa nákupu funkční rozsah přejímka, kontrola zboží skladování a správa skladů vnitropodniková doprava plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků 18 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praga: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praga: Grada, ISBN , s GROS, I., Logistika, Praha: VŠCHT, s. ISBN SCHULTE, CH. Logistika, Brno: Victoria Publishing, ISBN

20 Outsourcing Outsourcing je tzv. moderní formou řízení. Pojem "outsourcing" pochází z Anglie a vzniklo spojením dvou slov outside (vnější) a resourcing (zdroj). Podstatou je vyčlenění některých činností a jejich předání externímu poskytovateli. Podnik se rozhoduje, zda je lepší sám vyrábět či nechat si vyrobit. Jedná se buď o nákup služeb, které nahrazují původní vlastní činnost, nebo o nakupování zboží od externích dodavatelů. 22 Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody Outsourcing může být pro podnik výhodný a to z několika hledisek: nižší náklady vyšší úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost snazší řízení organizace zvýšená flexibilita nižší riziko podnikání 23 Služby outsourcingu jsou zahrnovány do celkových nákladů podniku a napomáhají k vyrovnání tzv. cash flow (výkaz o peněžních tocích). Outsourcing tedy vede ke zkvalitnění služeb, neboť činnosti provádějí specializované firmy. Díky tomu se může podnik soustředit na svoji hlavní činnost a outsourcingové služby jen kontrolovat. 24 Nevýhody outsourcingu Se zavedením této služby mohou nastat následující rizika: závislost na externím partnerovi únik informací konflikt dvou odlišných organizací např. jiné státy pevná smlouva neumožňující přizpůsobit se vnějším změnám 22 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s

21 Je tedy nutné přesně rozčlenit činnosti, které budou v kompetenci buď externího dodavatele, nebo samotného podniku. Dodavatel totiž může získat jakousi nadvládu a může rozhodovat o míře využití outsourcingu. Dále může nastat jistá ztráta kontroly nad danou činnosti či oblastí a proto je nutná kontrola, která však bývá v některých oblastech velmi obtížná. 25 V neposlední řadě lze předpokládat rizika v personální oblasti. Někteří pracovníci se mohou obávat svého pracovního místa, protože je nahradí někdo jiný z outsourcingové společnosti. V tomto případě je možnost využít tzv. outplacementu, kdy podnik zařídí, aby odcházejícím zaměstnancům nabídli jiné pracovní místo Logistika Cílem logistiky je především zajistit uspokojování potřeb a přání zákazníků na dodávky a služby s co nejmenšími náklady. 27 Logistika je řízení jak materiálních tak informačních toků a rychle se rozvíjí. V některých společnostech se budují samostatné logistické útvary, které realizují logistické procesy uvnitř podniku. 28 Existují tendence zahrnovat do problematiky logistiky celý výrobní proces včetně plánování a řízení, oblast zásobování včetně nákupu a řízení zásob. V některých případech je logistika charakterizována stejnými atributy jako marketing 29 (Vávrová, 2007, s. 211) Vymezení pojmu logistika Pojem logistika není moderním pojmem. Lze říci, že hlavní myšlenkou tohoto pojmu je " postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží či služba se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku, a to s vynaložením přiměřených nákladů. 30 (Sixta; Žižka, 2005, s ) 25 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , 21

22 V současné době dochází k velkému rozvoji logistických systémů a stává se dominujícím prvkem v integraci materiálových a informačních toků. Je třeba sladit požadavky distribuce, výroby a nákupu a jen díky systémovému řešení logistického procesu umožňuje zkoordinovat požadavky výroby s uspokojením potřeb zákazníků. Cena srovnatelných výrobků se mnoho neliší, rozhodující roli hraje oblast poskytovaných služeb zákazníkům, snižování nákladů a rychlost dodání. 31 "Logistika má velký vliv na zlepšování výkonných podnikových postupů a má ústřední význam jako strategický instrument podnikového řízení." 32 (Sixta; Žižka, 2005, s. 13) Primát uplatnění logistiky v hospodářské praxi patří Spojeným státům americkým, kdy se začal prosazovat systém materiálových toků pomocí za pomocí informačních. V současné době se prosazuje systém integrované logistiky, který vychází z konkurenční výhody. 33 logistiku je nutné chápat jako filosofii řízení. Řízení jak materiálního, tak informačního a finančního toku s ohledem na co nejrychlejší splnění požadavků finálního zákazníka 34 (Sixta, 2000, s.7) Logistika se rozvíjela zejména v 70. a začátkem 80. let. Přání lidí se stávala vyhraněnější a diferencovanější. Důležitým faktorem nebyla jen cena, ale zákazníci kladli důraz také na kvalitu, schopnost dodání zboží a jedinečnost produktu. Spotřebitel dnes z velké části logistiku ovlivňuje. Má možnost změnit svého dodavatele, který neodpovídá jeho požadavkům nebo je příliš drahý. Na druhé straně cena produktu hraje podstatnou roli v dnešním silném konkurenčním trhu. V praxi jsou logistické náklady definovány shodně, málokdy jsou rozlišovány celkové náklady a náklady výkonu. Rozdíl spočívá v myšlence příčinas SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J. Logistika v teorii a praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000, ISBN , s. 7 22

23 účinnost-princip od rozhraní až k zákazníkovi opačným směrem až k dodavateli, protože v každém stádiu tohoto řetězce mohou být vysoké poplatky. Metafora logistického řetězce symbolizuje fakt, že pro logistické schopnosti neboli silné stránky řetězce, není jen v jednotlivých úsecích, ale v celkové dovednosti a schopnosti, která je stanovena nejslabším článkem. Při nedostatečné logistice může vyvolat u zákazníka špatný dopad na rozhodnutí. Se stále vzrůstajícími požadavky zákazníků na cenu, kvalitu, dodávky a jedinečnost produktu jsou dodavatelům dány jasné cíle: Je vyžadován vývoj a vytváření kvalitních produktů a služeb při rozvíjejícím se technickém pokroku při konkurenceschopných cenách. Dostát těmto cílům znamená koncentrovat se na základní kompetence. V každé činnosti platí "ekonomický princip", kde vytvoření kteréhokoli produktu či služby přinese vyšší výnos než je náklad. Dle tohoto principu mohou být jednotlivé podniky a organizační jednotky hodnoceny. Úroveň zisku a ztráty, tak jako bilance ukazuje právě tento princip. Nasycení trhu dal podnět k vytvoření a rozvoji moderní logistiky. Nikoli pouze objem a ceny ovlivňují poptávku, ale i úroveň kvality a služeb. Neviditelná ruka trhu podněcuje firmy k neustálému technickému a organizačnímu pokroku, aby obstály na konkurenčním trhu. 35 Dnes se firmy snaží koordinovat své logistické strategie a vybudovat silné partnerství s dodavateli a zákazníky s cílem zjistit služby zákazníkům a snížit distribuční náklady. 36 (Kotler, 2007, s. 994) Strategie logistiky Před zpracováním podnikové strategie si musí vrcholový management nechat vypracovat počáteční analýzy. Jednak analýzu okolí podniku, ale také analýzu vlastního podniku. Výsledky těchto analýz jsou stavebními kameny pro tvorbu podnikové strategie. Je třeba si určit cíle a poslání pro dobře fungující podnik. Management se musí zamyslet nad tím, jaké jsou jeho přednosti a nedostatky a dojít k takové strategii, která povede k nadprůměrnosti oproti konkurentům, a to jak na straně dodavatele, tak na straně 35 ENGELHARDT-NOWITZKI, C.; OBERHOFER, A.F. Innovationen für die Logistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag, ISBN , s (vlastní překlad) 36 KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. Praha: Grada, ISBN , s

24 odběratele. 37 Správná strategie musí zejména sledovat úspory času, snižování nákladů a růst kvality. "Má-li kvalita služeb být jedním z hlavních nástrojů konkurenceschopnosti podniku, je přirozené, že se tak nemůže stát při minimálních nákladech, ale při nákladech optimálních." 38 (Sixta, Žiška, 2005, s. 18) Každý podnik má dva hlavní cíle: 1) Výkonový cíl: zajistit patřičnou úroveň služeb, výrobky v požadovaném množství, jakosti, čase a místě. 2) Ekonomický cíl: optimalizace výkonů a přiměřené náklady. Orientace na zákazníka. Celý cyklus fungování logistiky sebou nese náklady, které můžeme rozdělit na 5 hlavních. 1) Náklady na řízení a systém: formování, plánování a kontrola hmotných a informačních toků 2) Náklady na zásoby: udržování zásob, financování, pojištění 3) Náklady na skladování udržování skladových kapacit, skladovací procesy 4) Náklady na dopravu: vnitropodniková a mimopodniková doprava 5) Náklady na manipulaci: balení, manipulační a kompletační činnost 39 Snížení nákladů na materiál zvyšuje nejen zisk na každou vyrobenou a prodanou jednotku, ale zároveň snižuje celkové náklady logistiky díky snížení nákladů na zásobování a investice určené k řízení zásob. 40 Podmínkou pro fungování logistiky jsou konkurenční vztahy uvnitř tržního hospodářství. Předpokladem uplatnění logistiky jsou obchodní činnosti neboli toky zboží. Dále rozvoj informačních procesů a prostředků. Třetím předpokladem je rozvoj techniky a technologie provozu. 41 Obchodní logistika tedy znamená především ucelený systém myšlení, hodnocení provozně ekonomických procesů a vyvozování závěrů. 37 SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání Retail management. Praha: Management Press, ISBN , s LAMBERT, D., Logistika, Brno: Computer Press, s. ISBN PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání Retail management. Praha: Management Press, ISBN , s

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. Autor: Bc. Kristýna Štěpánková Brno

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více