VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lydia Marková Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2013

2 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Lydia Marková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Hotel and Restaurant Supply Logistics Bc. Lydia Marková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Logistika zásobování hotelů a restaurací zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... Jméno a příjmení autora V dne

5 Děkuji vedoucímu této práce panu prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za cenné rady a připomínky, které mi pomohly při zpracování diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat zaměstnancům Hotelu U Pramenů za jejich ochotu a poskytnutí materiálů.

6 Abstrakt MARKOVÁ, Lydia. Logistika zásobování hotelů a restaurací [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. 88 Logistika zásobování hotelů a restaurací hraje v poslední době čím dál tím důležitější roli. Hotely a restaurace se proto musí správně rozhodnout, jakým způsobem bude jejich zásobování probíhat. To závisí zejména na výběru vhodného dodavatele. Tato práce si klade za hlavní cíl, zanalyzovat vybraný podnik Hotel U Pramenů v Plzni a vyhodnotit jeho stávající dodavatele potravin a nápojů. K tomu poslouží podrobnější vyhledávání cen určitých výrobků, které byly srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná, který se nachází ve stejné lokalitě. V úvodu práce je teorie zaměřena na všeobecné údaje vztahující se k managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Jedním z hlavních obsahů této práce je v teoretické části popis jednotlivých a nejdůležitějších funkcí a pojmů logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Významná část práce se zabývá tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít outsourcingovou firmu či je výhodnější si některé věci pořizovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny. Klíčová slova: hotel, logistika, outsourcing, restaurace, zásobování

7 Abstract MARKOVÁ, Lydia. Hotel and Restaurant Supply Logistics. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. Role of supply logistics for hotels and restaurants is getting more and more important, last years. Therefore managers of these facilities have to make the right decision, which system of supply logistics is the most optimal for their business. Cornerstone of this solution is to choose appropriate supplier. Point of this thesis is to analyze and evaluate suppliers of foodstuffs and drinks for chosen facility of Hotel U Pramenů in city of Pilsen. Used tool it is a detailed goods prices overview and their comparison with goods delivered by main supplier of competitive facility Hotel Roudná, situated in the same location. This thesis starts focused on general rules and information, regarding hotel business management, proper and healthy business functioning. One of the main parts of this thesis content in the theoretical part is a description of the most important functions and terms of ligistics, its proper running, which is integral part of marketing plan of every facility. Significant part of the thesis is focused on so-called outsourcing. Management analyzes and decides, if it is cheaper to order a service of an outsourcing company, or to obtain necessary equipment and to perform such service within his facility. This topic is focused, within this thesis, on utilizing an outsourcing company for laundry and ironing, including costs calculation. This reveals a key argument, if it is cheaper to establish own laundry, or to order an outsourcing company s service. Keywords: hotel, logistic, outsourcing, restaurant, supply

8 Obsah ÚVOD 11 1 TEORETICKÁ ČÁST Pojem hotel a hotelový management Organizační struktura hotelu Management Nákup, zásobování a skladování Outsourcing Logistika Vymezení pojmu logistika Strategie logistiky Metody logistiky Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu Dodavatelé Sortiment Odběratelé 31 2 ANALYTICKÁ ČÁST Hotel U Pramenů Vymezení podnikové strategie Dodavatelé Hotelu U Pramenů Orange s.r.o Gastro Vaizová s.r.o Maso West s.r.o Elko s.r.o Jan Špilar s.r.o Řezpof s.r.o Sunexclean s.r.o Irena Blažková Prádelna a čistírna Nákup zboží Hotel Roudná 45

9 2.4.1 Dodavatelé Hotelu Roudná Cenová komparace Nápoje Ovoce a zelenina Mléčné výrobky Mražené Maso a masné výrobky Ostatní Drogistické zboží Výsledky Outsourcing Varianta I Varianta II NÁVRHOVÁ ČÁST Restaurace Hotel 81 ZÁVĚR 83 LITERATURA 85 INTERNETOVÉ ZDROJE 86

10 Seznam tabulek: Tab. 1 Úkoly zásobování Tab. 2 Souvislost mezi obchodní a logistickou strategií Tab. 3 Organizační struktura Hotelu U Pramenů Tab. 4 Výhody prádelen Tab. 5 Náklady Tab. 6 Ceny prádelen Tab. 7 Prodej nealkoholických nápojů v číslech Tab. 8 Ceník masa (Zefa Volary)

11 Seznam zkratek: CR cestovní ruch PC pořizovací cena ČR Česká republika DPH daň z přidané hodnoty

12 ÚVOD Problematice logistiky je v současné době věnována velká pozornost. Představuje významnou oblast obchodu a podnikání, která má vliv na celkový chod podniku. Je to proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží z místa vzniku do místa spotřeby. Hlavním cílem je uspokojit požadavky zákazníka. Náklady spojené s logistikou jsou pro většinu firem významné a hrají tak podstatnou roli v podnikové strategii firem. Toto téma jsem si vybrala především z toho důvodu, že pracuji v oboru hotelnictví jako recepční již přes tři roky a díky zkušenostem a praxi mohu logistiku vybraného hotelu reálně vyhodnotit, posoudit jeho strategické cíle a navrhnout kroky ke zlepšení a dosažení těchto cílů nejen v logistice. V úvodu práce je teorie zaměřena na obecné informace vztahující se k hotelnictví, managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Hlavním obsahem této práce je v teoretické části popsat jednotlivé a nejdůležitější funkce a pojmy logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Analytická část je zaměřena na konkrétní podnik, v tomto případě hotel a rozbor jeho dodavatelů spolu s konkurenčním podnikem. Vybraným podnikem je Hotel U Pramenů****, který se nachází v Plzni, přibližně 20 minut od centra. Nabízí ubytování s kapacitou 20 pokojů (40 lůžek) a stravování ve 2 restauracích. Hotel se specializuje na pořádání oslav, svateb, rautů a firemních večírků. Celková kapacita nabízí dohromady cca. 110 míst. V současné době hotel zaměstnává kolem 20 zaměstnanců. V letních měsících se počet zvyšuje díky sezónnosti v oboru hotelnictví a gastronomie. Cílem této práce je porovnat konkrétní dodavatele a najít výhodnější alternativu alespoň jednoho z nich. Bude učiněn výběr několika hlavním produktů, které podnik nakupuje často a srovnán s cenami konkurence. K tomu nám poslouží podrobnější vyhledávání cen konkrétních výrobků v daném období, které budou srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná***. Hotel Roudná využívá obchodní řetězec Makro cash & carry s.r.o. jako hlavního dodavatele, Hotel U Pramenů využívá tento obchodní řetězec spíše výjimečně. Mezi hlavní dodavatele Hotelu U Pramenů patří specializovaní dodavatelé, kteří se orientují na omezený druh sortimentu. 12

13 Bude vybráno několik kategorií a z každé z nich výrobky, které patří do sortimentu, který se objednává nejčastěji. Významnou položkou budou potraviny a nápoje. Práce si tedy klade za cíl rozhodnout, zda výběr dodavatelů Hotelu U Pramenů**** je v porovnání s konkurenčním hotelem Roudná*** výhodnější či nikoli. Oba hotely se nachází ve stejné lokalitě Plzeň-Roudná. Hotel Roudná se nachází blíže historickému centru a nabízí přibližně stejný počet pokojů. Restaurace se nenachází přímo v budově hotelu, ale pár metrů od něj a nabízí kapacitu až 300 míst. Původně hotel nabízel hotelovou restauraci, která se nedávno přeměnila pouze ve snídaňovou místnost, která nabízí výlučně snídaňový sortiment v ranních a dopoledních hodinách. Významná část práce se bude zabývat tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít dodavatele či je výhodnější si zboží kupovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny. Příklad bude počítat i s druhou variantou, kdy hotel je nový a musí se rozhodnout, jaká varianta by bylo pro podnik výhodnější. Poslední návrhová část obsahuje možné návrhy, které by podnik mohl podstoupit ke snížení nákladů a zvýšení zisku. Bude se jednat nejen o možnou změnu dodavatelů, ale i o změny v sortimentní nabídce. Další část se bude věnovat výhodám či nevýhodám využití outsourcingové firmy pro prádelenské služby. 13

14 1. Teoretická část 1.1. Pojem hotel a hotelový management Hotel definujeme jako zařízení poskytující ubytovací a doplňkové služby lidem mimo domov. Tyto služby jsou vázány na místo, časovost, pomíjivost, osobní charakter a výslednici společné činnosti. Chceme-li úspěšně využít ubytovací zařízení, mělo by se nacházet v místě, které vyvolá poptávku ze strany účastníků. Musíme znát okolní prostředí, zejména konkurenci, která může ohrozit úspěch podniku. Podnikání v CR je závislé na mnoha faktorech, zejména na sezónnosti, ale také na hospodářských a ekonomických změnách. Základní strategií hotelového managementu je vytvoření a udržení konkurenční výhody, což bývá v sektoru služeb obtížnější. Hotelnictví je nejen náročné na lidský kapitál, ale také na vybavení, které je důležité pro uspokojení zákazníka Organizační struktura hotelu Organizační struktura hotelu je systém propojenosti a koordinace, kterou charakterizuje: dělba práce, mechanismus koordinace, distribuce rozhodovacích pravomocí, organizační hranice, vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Výběrem vhodné organizační struktury se zvyšuje výkonnost podniku. Vychází z velikosti podniku. Čím menší hotel, tím jednodušší organizační struktura a větší propojenost funkcí. 2 Přednosti a rizika malých a středně velkých hotelů Výhody - často je hoteliér zároveň majitelem a tím nositel rozhodování - individuální/nezaměnitelný koncept 1 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s. 7 2 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada, ISBN , s. 7 14

15 - rodinná, osobní atmosféra - vyšší loajalita - flexibilní možnost přizpůsobit se změnám 3 Nevýhody - hoteliéři nesou finanční riziko - menší vlastní kapitál - relativně nízké obraty a tržby - nižší stupeň popularity - menší počet zaměstnanců - synergie nepřináší velké úspory 4 Střední hotely jsou tvořeny malou organizační strukturou. Šance těchto hotelů je v nezaměnitelném, individuálním konceptu oproti hotelovým řetězcům. 5 Mohou být úspěšné, pokud jsou inovativní a rychle reagují na změny trhu. Konkurence mezi wellness hotely stále narůstá, ačkoli trend wellness ještě nedosáhl vrcholu Management Rozumíme jako nejvyšší vedení podniku. Mezi základní povinnosti této funkce patří: a) řídit a kontrolovat chod podniku, hodnotit pracovní výsledky b) co nejlépe organizovat práci c) vytvářet příznivé podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci d) zabezpečit odměňování zaměstnanců dle mzdových předpisů a smluv e) vytvořit příznivé podmínky pro zvýšení odbornosti zaměstnanců f) dodržovat právní a jiné předpisy g) zabezpečit přijetí včasných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele 7 3 SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s

16 Food and beverage management můžeme popsat jako systém řízení stravovací činnosti hotelového a restauračního provozu. Je nedílnou součástí hotelového managementu. Celý systém managementu se zaměřuje na nákup, skladování, prodej, výrobu a kontrolu provozu. V každém hotelu, kromě hotelu garni, musí být zajištěno celodenní stravování. 8 Tento termín se začal používat na konci 80. let minulého století a dnes ho můžeme popsat jako řízení procesů plánování výroby, prodeje a kontroly práce ve stravovacím úseku. 9 V čele stravovacího úseku stojí vedoucí, který zajišťuje chod celého úseku. Stravovací středisko můžeme rozdělit na dvě části a to na výrobní a odbytovou. 10 Stravovací činnost zahrnuje: nákup a skladování výrobu prodej a odbyt kontrolu Nákup, zásobování a skladování Každý podnik si musí zaopatřit potřebné zboží a suroviny. Hlavním cílem je zajistit bezproblémový a plynulý provoz. Nákup vyžaduje nejvyšší pozornost, protože má velký vliv na náklady podniku. Cílem je získat co nejlepší kvalitu za nejlepší cenu. Podnik musí mít několik skladů, které odpovídají podmínkám. Obvykle jsou v úseku stravování zřízeny sklady: suché chladné 7 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s. 4 9 ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

17 chlazené mrazící popřípadě sklad odpadu Sklady musí odpovídat vyhláškám o provozu hygieny. 12 Odběr provádí pověřený pracovník za přítomnosti dodavatele podle dodacího listu, kde se udává druh zboží, množství, jakost a stav obalu. Pokud údaje souhlasí, dodavatel předá dodací list a bere si od odběratele podepsanou a orazítkovanou kopii. Poté následuje skladování dle druhu zboží. Závadné zboží nesmí být použito, je možnost reklamace zboží, jeho výměna či odstoupení od smlouvy. Organizace výdaje a příjmu zboží závisí na velikosti podniku a jeho uspořádání. V dnešní době jsou většinou tyto evidence zapisována do počítače v elektronické formě. 13 Výběr dodavatele je jedním z nejdůležitějších činností podniku. Zásobování je zajištěno buď smlouvami či osobním odběrem. Objednávku můžeme uskutečnit několika způsoby a to např. telefonicky, em, osobním nákupem, písemnou objednávkou atd. Ve větším hotelu zařizuje nákup referent zásobování, který je podřízen manažerovi. V menších hotelech je tato činnost svěřena šéfkuchaři či dalším kuchařům. Při výběru je třeba dbát na ekonomickou situaci dodavatele, jeho schopnost dostát svým závazkům, sortiment, cenu a kvalitu, termíny a způsob dopravy a jeho pružnost. 14 Rozhodující pro činnost středisek je jejich bezproblémové a plynulé zásobování. To je zajišťováno na základě smluvních vztahů s dodavateli. Zboží je dodáváno v různých časových intervalech. Při nevhodném skladování a dopravě mohou být výrobky porušeny či znečištěny a může tak dojít k zdravotní závadnosti. Proto jsou důležité i sklady, které se zřizují v rozsahu, aby umožňovaly skladování potravin dle charakteru a skladovacích podmínek, které jsou dány buď výrobcem, nebo zvláštními předpisy. Potraviny by se měly přijmout vždy v čistém prostředí a nezávadném obalu s příslušným dodacím listem. Sklady musí být čisté, suché, vzdušné a dobře větratelné. 12 ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

18 Tyto sklady spolu s mrazícím zařízením musí být vybaveny regály, rohožemi, či závěsným a měřícím zařízením. Teploměry musí být umístěny v prostoru s nejvyšší teplotou, aby byla jasně viditelná teplota. Sklady nesmí být v blízkosti zařízená, které by mohli mít špatný vliv na potraviny jako např. prach, zápach, hmyz apod. Kromě skladů potravin se nachází v hotelu i jiné sklady, jako je např. sklad prádla, kancelářského materiálu atd. Potravinové sklady podléhají nejpřísnějším předpisům oproti jiným. 15 Mezi hlavní náplň práce v sekci zásobování patří: a) vypracovat rozpočet tržeb a nákladů b) stanovit hygienické a technické předpoklady provozu v souladu s normami c) sestavit spolu se šéfkuchařem jídelní lístek a menu d) organizovat nákupy, prověřovat vlastní nabídku a podporu prodeje 16 Ve větších hotelech je skladovací středisko rozděleno na úseky, za které jsou zodpovědné pověřené osoby: Referent zásobování objednává a zajišťuje dodávky surovin a zboží zabezpečuje dodržování stavu zásob likviduje nepotřebné zásoby kontroluje způsob předání dodávek skladníkem, inventarizace řídí a sleduje výkony řidiče a hospodaření s pohonnými hmotami sestavuje předepsané podklady 17 Vedoucí skladu zajišťuje plynulé zásobování středisek zbožím a surovinami odpovídá za řádný příjem a výdej a za stav skladu vede evidenci pohybu zboží 15 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food and beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

19 zodpovídá za ochranu zboží 18 Skladník zajišťuje každodenní provoz skladu vydává zboží dalším střediskům 19 Zásobovací logistika patří k nejdůležitějším oblastem v podniku. Problematika výběru vhodných rozhodnutí v oblasti zásob patří k velmi rizikovým. Je třeba stanovit potřebnou úroveň zásob v takovém množství a struktuře podle odhadu prodeje. To samé platí o optimální úrovni zásob surovin pro výrobu. 20 Malé či příliš velké zásoby negativně ovlivňují plynulý chod ve výrobě podniku. Tab. 1 - Úkoly zásobování 21 MANAGEMENT ZÁSOBOVÁNÍ NÁKUP ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA průzkum trhu funkční rozsah otevření a uzavření nákupního jednání cenová a hodnotová analýza správa nákupu funkční rozsah přejímka, kontrola zboží skladování a správa skladů vnitropodniková doprava plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků 18 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praga: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praga: Grada, ISBN , s GROS, I., Logistika, Praha: VŠCHT, s. ISBN SCHULTE, CH. Logistika, Brno: Victoria Publishing, ISBN

20 Outsourcing Outsourcing je tzv. moderní formou řízení. Pojem "outsourcing" pochází z Anglie a vzniklo spojením dvou slov outside (vnější) a resourcing (zdroj). Podstatou je vyčlenění některých činností a jejich předání externímu poskytovateli. Podnik se rozhoduje, zda je lepší sám vyrábět či nechat si vyrobit. Jedná se buď o nákup služeb, které nahrazují původní vlastní činnost, nebo o nakupování zboží od externích dodavatelů. 22 Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody Outsourcing může být pro podnik výhodný a to z několika hledisek: nižší náklady vyšší úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost snazší řízení organizace zvýšená flexibilita nižší riziko podnikání 23 Služby outsourcingu jsou zahrnovány do celkových nákladů podniku a napomáhají k vyrovnání tzv. cash flow (výkaz o peněžních tocích). Outsourcing tedy vede ke zkvalitnění služeb, neboť činnosti provádějí specializované firmy. Díky tomu se může podnik soustředit na svoji hlavní činnost a outsourcingové služby jen kontrolovat. 24 Nevýhody outsourcingu Se zavedením této služby mohou nastat následující rizika: závislost na externím partnerovi únik informací konflikt dvou odlišných organizací např. jiné státy pevná smlouva neumožňující přizpůsobit se vnějším změnám 22 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s

21 Je tedy nutné přesně rozčlenit činnosti, které budou v kompetenci buď externího dodavatele, nebo samotného podniku. Dodavatel totiž může získat jakousi nadvládu a může rozhodovat o míře využití outsourcingu. Dále může nastat jistá ztráta kontroly nad danou činnosti či oblastí a proto je nutná kontrola, která však bývá v některých oblastech velmi obtížná. 25 V neposlední řadě lze předpokládat rizika v personální oblasti. Někteří pracovníci se mohou obávat svého pracovního místa, protože je nahradí někdo jiný z outsourcingové společnosti. V tomto případě je možnost využít tzv. outplacementu, kdy podnik zařídí, aby odcházejícím zaměstnancům nabídli jiné pracovní místo Logistika Cílem logistiky je především zajistit uspokojování potřeb a přání zákazníků na dodávky a služby s co nejmenšími náklady. 27 Logistika je řízení jak materiálních tak informačních toků a rychle se rozvíjí. V některých společnostech se budují samostatné logistické útvary, které realizují logistické procesy uvnitř podniku. 28 Existují tendence zahrnovat do problematiky logistiky celý výrobní proces včetně plánování a řízení, oblast zásobování včetně nákupu a řízení zásob. V některých případech je logistika charakterizována stejnými atributy jako marketing 29 (Vávrová, 2007, s. 211) Vymezení pojmu logistika Pojem logistika není moderním pojmem. Lze říci, že hlavní myšlenkou tohoto pojmu je " postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží či služba se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku, a to s vynaložením přiměřených nákladů. 30 (Sixta; Žižka, 2005, s ) 25 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , 21

22 V současné době dochází k velkému rozvoji logistických systémů a stává se dominujícím prvkem v integraci materiálových a informačních toků. Je třeba sladit požadavky distribuce, výroby a nákupu a jen díky systémovému řešení logistického procesu umožňuje zkoordinovat požadavky výroby s uspokojením potřeb zákazníků. Cena srovnatelných výrobků se mnoho neliší, rozhodující roli hraje oblast poskytovaných služeb zákazníkům, snižování nákladů a rychlost dodání. 31 "Logistika má velký vliv na zlepšování výkonných podnikových postupů a má ústřední význam jako strategický instrument podnikového řízení." 32 (Sixta; Žižka, 2005, s. 13) Primát uplatnění logistiky v hospodářské praxi patří Spojeným státům americkým, kdy se začal prosazovat systém materiálových toků pomocí za pomocí informačních. V současné době se prosazuje systém integrované logistiky, který vychází z konkurenční výhody. 33 logistiku je nutné chápat jako filosofii řízení. Řízení jak materiálního, tak informačního a finančního toku s ohledem na co nejrychlejší splnění požadavků finálního zákazníka 34 (Sixta, 2000, s.7) Logistika se rozvíjela zejména v 70. a začátkem 80. let. Přání lidí se stávala vyhraněnější a diferencovanější. Důležitým faktorem nebyla jen cena, ale zákazníci kladli důraz také na kvalitu, schopnost dodání zboží a jedinečnost produktu. Spotřebitel dnes z velké části logistiku ovlivňuje. Má možnost změnit svého dodavatele, který neodpovídá jeho požadavkům nebo je příliš drahý. Na druhé straně cena produktu hraje podstatnou roli v dnešním silném konkurenčním trhu. V praxi jsou logistické náklady definovány shodně, málokdy jsou rozlišovány celkové náklady a náklady výkonu. Rozdíl spočívá v myšlence příčinas SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J. Logistika v teorii a praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000, ISBN , s. 7 22

23 účinnost-princip od rozhraní až k zákazníkovi opačným směrem až k dodavateli, protože v každém stádiu tohoto řetězce mohou být vysoké poplatky. Metafora logistického řetězce symbolizuje fakt, že pro logistické schopnosti neboli silné stránky řetězce, není jen v jednotlivých úsecích, ale v celkové dovednosti a schopnosti, která je stanovena nejslabším článkem. Při nedostatečné logistice může vyvolat u zákazníka špatný dopad na rozhodnutí. Se stále vzrůstajícími požadavky zákazníků na cenu, kvalitu, dodávky a jedinečnost produktu jsou dodavatelům dány jasné cíle: Je vyžadován vývoj a vytváření kvalitních produktů a služeb při rozvíjejícím se technickém pokroku při konkurenceschopných cenách. Dostát těmto cílům znamená koncentrovat se na základní kompetence. V každé činnosti platí "ekonomický princip", kde vytvoření kteréhokoli produktu či služby přinese vyšší výnos než je náklad. Dle tohoto principu mohou být jednotlivé podniky a organizační jednotky hodnoceny. Úroveň zisku a ztráty, tak jako bilance ukazuje právě tento princip. Nasycení trhu dal podnět k vytvoření a rozvoji moderní logistiky. Nikoli pouze objem a ceny ovlivňují poptávku, ale i úroveň kvality a služeb. Neviditelná ruka trhu podněcuje firmy k neustálému technickému a organizačnímu pokroku, aby obstály na konkurenčním trhu. 35 Dnes se firmy snaží koordinovat své logistické strategie a vybudovat silné partnerství s dodavateli a zákazníky s cílem zjistit služby zákazníkům a snížit distribuční náklady. 36 (Kotler, 2007, s. 994) Strategie logistiky Před zpracováním podnikové strategie si musí vrcholový management nechat vypracovat počáteční analýzy. Jednak analýzu okolí podniku, ale také analýzu vlastního podniku. Výsledky těchto analýz jsou stavebními kameny pro tvorbu podnikové strategie. Je třeba si určit cíle a poslání pro dobře fungující podnik. Management se musí zamyslet nad tím, jaké jsou jeho přednosti a nedostatky a dojít k takové strategii, která povede k nadprůměrnosti oproti konkurentům, a to jak na straně dodavatele, tak na straně 35 ENGELHARDT-NOWITZKI, C.; OBERHOFER, A.F. Innovationen für die Logistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag, ISBN , s (vlastní překlad) 36 KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. Praha: Grada, ISBN , s

24 odběratele. 37 Správná strategie musí zejména sledovat úspory času, snižování nákladů a růst kvality. "Má-li kvalita služeb být jedním z hlavních nástrojů konkurenceschopnosti podniku, je přirozené, že se tak nemůže stát při minimálních nákladech, ale při nákladech optimálních." 38 (Sixta, Žiška, 2005, s. 18) Každý podnik má dva hlavní cíle: 1) Výkonový cíl: zajistit patřičnou úroveň služeb, výrobky v požadovaném množství, jakosti, čase a místě. 2) Ekonomický cíl: optimalizace výkonů a přiměřené náklady. Orientace na zákazníka. Celý cyklus fungování logistiky sebou nese náklady, které můžeme rozdělit na 5 hlavních. 1) Náklady na řízení a systém: formování, plánování a kontrola hmotných a informačních toků 2) Náklady na zásoby: udržování zásob, financování, pojištění 3) Náklady na skladování udržování skladových kapacit, skladovací procesy 4) Náklady na dopravu: vnitropodniková a mimopodniková doprava 5) Náklady na manipulaci: balení, manipulační a kompletační činnost 39 Snížení nákladů na materiál zvyšuje nejen zisk na každou vyrobenou a prodanou jednotku, ale zároveň snižuje celkové náklady logistiky díky snížení nákladů na zásobování a investice určené k řízení zásob. 40 Podmínkou pro fungování logistiky jsou konkurenční vztahy uvnitř tržního hospodářství. Předpokladem uplatnění logistiky jsou obchodní činnosti neboli toky zboží. Dále rozvoj informačních procesů a prostředků. Třetím předpokladem je rozvoj techniky a technologie provozu. 41 Obchodní logistika tedy znamená především ucelený systém myšlení, hodnocení provozně ekonomických procesů a vyvozování závěrů. 37 SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání Retail management. Praha: Management Press, ISBN , s LAMBERT, D., Logistika, Brno: Computer Press, s. ISBN PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání Retail management. Praha: Management Press, ISBN , s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM Vladimíra Vlčková Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Abstract This

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2011 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31. 12. 2011 Výkaz zisku

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství Milena Vaculíková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky v odboru skladové

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo 29.9. 1.10.2009. Odborný veletrh interní logistiky. Ve spojení s veletrhy

Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo 29.9. 1.10.2009. Odborný veletrh interní logistiky. Ve spojení s veletrhy Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 29.9. 1.10.2009 Odborný veletrh interní logistiky Ve spojení s veletrhy Odborná nabídka Odborná nabídka Dopravníkové a manipulační systémy Skladovací a vychystávací

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec

MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému Michal Kec 1 Obsah 1 Popis předmětného sociálně ekonomického systému 3 1.1 Typ organizace................................... 3 1.2 Předmět činnosti..................................

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů

Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů Získejte svobodu zpět podnikatelskou Mimobankovní financování podnikových nákupů 1 2 Obsah Co je finetrading strana 4 Proč finetrading strana 6 Financování zboží strana 7 Financování exportu strana 10

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů)

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů) Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Zásady při skladování majetku Vzdělávací

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více