VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lydia Marková Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2013

2 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Lydia Marková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Hotel and Restaurant Supply Logistics Bc. Lydia Marková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Logistika zásobování hotelů a restaurací zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... Jméno a příjmení autora V dne

5 Děkuji vedoucímu této práce panu prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za cenné rady a připomínky, které mi pomohly při zpracování diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat zaměstnancům Hotelu U Pramenů za jejich ochotu a poskytnutí materiálů.

6 Abstrakt MARKOVÁ, Lydia. Logistika zásobování hotelů a restaurací [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. 88 Logistika zásobování hotelů a restaurací hraje v poslední době čím dál tím důležitější roli. Hotely a restaurace se proto musí správně rozhodnout, jakým způsobem bude jejich zásobování probíhat. To závisí zejména na výběru vhodného dodavatele. Tato práce si klade za hlavní cíl, zanalyzovat vybraný podnik Hotel U Pramenů v Plzni a vyhodnotit jeho stávající dodavatele potravin a nápojů. K tomu poslouží podrobnější vyhledávání cen určitých výrobků, které byly srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná, který se nachází ve stejné lokalitě. V úvodu práce je teorie zaměřena na všeobecné údaje vztahující se k managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Jedním z hlavních obsahů této práce je v teoretické části popis jednotlivých a nejdůležitějších funkcí a pojmů logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Významná část práce se zabývá tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít outsourcingovou firmu či je výhodnější si některé věci pořizovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny. Klíčová slova: hotel, logistika, outsourcing, restaurace, zásobování

7 Abstract MARKOVÁ, Lydia. Hotel and Restaurant Supply Logistics. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. Role of supply logistics for hotels and restaurants is getting more and more important, last years. Therefore managers of these facilities have to make the right decision, which system of supply logistics is the most optimal for their business. Cornerstone of this solution is to choose appropriate supplier. Point of this thesis is to analyze and evaluate suppliers of foodstuffs and drinks for chosen facility of Hotel U Pramenů in city of Pilsen. Used tool it is a detailed goods prices overview and their comparison with goods delivered by main supplier of competitive facility Hotel Roudná, situated in the same location. This thesis starts focused on general rules and information, regarding hotel business management, proper and healthy business functioning. One of the main parts of this thesis content in the theoretical part is a description of the most important functions and terms of ligistics, its proper running, which is integral part of marketing plan of every facility. Significant part of the thesis is focused on so-called outsourcing. Management analyzes and decides, if it is cheaper to order a service of an outsourcing company, or to obtain necessary equipment and to perform such service within his facility. This topic is focused, within this thesis, on utilizing an outsourcing company for laundry and ironing, including costs calculation. This reveals a key argument, if it is cheaper to establish own laundry, or to order an outsourcing company s service. Keywords: hotel, logistic, outsourcing, restaurant, supply

8 Obsah ÚVOD 11 1 TEORETICKÁ ČÁST Pojem hotel a hotelový management Organizační struktura hotelu Management Nákup, zásobování a skladování Outsourcing Logistika Vymezení pojmu logistika Strategie logistiky Metody logistiky Logistika v hotelovém a restauračním průmyslu Dodavatelé Sortiment Odběratelé 31 2 ANALYTICKÁ ČÁST Hotel U Pramenů Vymezení podnikové strategie Dodavatelé Hotelu U Pramenů Orange s.r.o Gastro Vaizová s.r.o Maso West s.r.o Elko s.r.o Jan Špilar s.r.o Řezpof s.r.o Sunexclean s.r.o Irena Blažková Prádelna a čistírna Nákup zboží Hotel Roudná 45

9 2.4.1 Dodavatelé Hotelu Roudná Cenová komparace Nápoje Ovoce a zelenina Mléčné výrobky Mražené Maso a masné výrobky Ostatní Drogistické zboží Výsledky Outsourcing Varianta I Varianta II NÁVRHOVÁ ČÁST Restaurace Hotel 81 ZÁVĚR 83 LITERATURA 85 INTERNETOVÉ ZDROJE 86

10 Seznam tabulek: Tab. 1 Úkoly zásobování Tab. 2 Souvislost mezi obchodní a logistickou strategií Tab. 3 Organizační struktura Hotelu U Pramenů Tab. 4 Výhody prádelen Tab. 5 Náklady Tab. 6 Ceny prádelen Tab. 7 Prodej nealkoholických nápojů v číslech Tab. 8 Ceník masa (Zefa Volary)

11 Seznam zkratek: CR cestovní ruch PC pořizovací cena ČR Česká republika DPH daň z přidané hodnoty

12 ÚVOD Problematice logistiky je v současné době věnována velká pozornost. Představuje významnou oblast obchodu a podnikání, která má vliv na celkový chod podniku. Je to proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží z místa vzniku do místa spotřeby. Hlavním cílem je uspokojit požadavky zákazníka. Náklady spojené s logistikou jsou pro většinu firem významné a hrají tak podstatnou roli v podnikové strategii firem. Toto téma jsem si vybrala především z toho důvodu, že pracuji v oboru hotelnictví jako recepční již přes tři roky a díky zkušenostem a praxi mohu logistiku vybraného hotelu reálně vyhodnotit, posoudit jeho strategické cíle a navrhnout kroky ke zlepšení a dosažení těchto cílů nejen v logistice. V úvodu práce je teorie zaměřena na obecné informace vztahující se k hotelnictví, managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Hlavním obsahem této práce je v teoretické části popsat jednotlivé a nejdůležitější funkce a pojmy logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Analytická část je zaměřena na konkrétní podnik, v tomto případě hotel a rozbor jeho dodavatelů spolu s konkurenčním podnikem. Vybraným podnikem je Hotel U Pramenů****, který se nachází v Plzni, přibližně 20 minut od centra. Nabízí ubytování s kapacitou 20 pokojů (40 lůžek) a stravování ve 2 restauracích. Hotel se specializuje na pořádání oslav, svateb, rautů a firemních večírků. Celková kapacita nabízí dohromady cca. 110 míst. V současné době hotel zaměstnává kolem 20 zaměstnanců. V letních měsících se počet zvyšuje díky sezónnosti v oboru hotelnictví a gastronomie. Cílem této práce je porovnat konkrétní dodavatele a najít výhodnější alternativu alespoň jednoho z nich. Bude učiněn výběr několika hlavním produktů, které podnik nakupuje často a srovnán s cenami konkurence. K tomu nám poslouží podrobnější vyhledávání cen konkrétních výrobků v daném období, které budou srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná***. Hotel Roudná využívá obchodní řetězec Makro cash & carry s.r.o. jako hlavního dodavatele, Hotel U Pramenů využívá tento obchodní řetězec spíše výjimečně. Mezi hlavní dodavatele Hotelu U Pramenů patří specializovaní dodavatelé, kteří se orientují na omezený druh sortimentu. 12

13 Bude vybráno několik kategorií a z každé z nich výrobky, které patří do sortimentu, který se objednává nejčastěji. Významnou položkou budou potraviny a nápoje. Práce si tedy klade za cíl rozhodnout, zda výběr dodavatelů Hotelu U Pramenů**** je v porovnání s konkurenčním hotelem Roudná*** výhodnější či nikoli. Oba hotely se nachází ve stejné lokalitě Plzeň-Roudná. Hotel Roudná se nachází blíže historickému centru a nabízí přibližně stejný počet pokojů. Restaurace se nenachází přímo v budově hotelu, ale pár metrů od něj a nabízí kapacitu až 300 míst. Původně hotel nabízel hotelovou restauraci, která se nedávno přeměnila pouze ve snídaňovou místnost, která nabízí výlučně snídaňový sortiment v ranních a dopoledních hodinách. Významná část práce se bude zabývat tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít dodavatele či je výhodnější si zboží kupovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny. Příklad bude počítat i s druhou variantou, kdy hotel je nový a musí se rozhodnout, jaká varianta by bylo pro podnik výhodnější. Poslední návrhová část obsahuje možné návrhy, které by podnik mohl podstoupit ke snížení nákladů a zvýšení zisku. Bude se jednat nejen o možnou změnu dodavatelů, ale i o změny v sortimentní nabídce. Další část se bude věnovat výhodám či nevýhodám využití outsourcingové firmy pro prádelenské služby. 13

14 1. Teoretická část 1.1. Pojem hotel a hotelový management Hotel definujeme jako zařízení poskytující ubytovací a doplňkové služby lidem mimo domov. Tyto služby jsou vázány na místo, časovost, pomíjivost, osobní charakter a výslednici společné činnosti. Chceme-li úspěšně využít ubytovací zařízení, mělo by se nacházet v místě, které vyvolá poptávku ze strany účastníků. Musíme znát okolní prostředí, zejména konkurenci, která může ohrozit úspěch podniku. Podnikání v CR je závislé na mnoha faktorech, zejména na sezónnosti, ale také na hospodářských a ekonomických změnách. Základní strategií hotelového managementu je vytvoření a udržení konkurenční výhody, což bývá v sektoru služeb obtížnější. Hotelnictví je nejen náročné na lidský kapitál, ale také na vybavení, které je důležité pro uspokojení zákazníka Organizační struktura hotelu Organizační struktura hotelu je systém propojenosti a koordinace, kterou charakterizuje: dělba práce, mechanismus koordinace, distribuce rozhodovacích pravomocí, organizační hranice, vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Výběrem vhodné organizační struktury se zvyšuje výkonnost podniku. Vychází z velikosti podniku. Čím menší hotel, tím jednodušší organizační struktura a větší propojenost funkcí. 2 Přednosti a rizika malých a středně velkých hotelů Výhody - často je hoteliér zároveň majitelem a tím nositel rozhodování - individuální/nezaměnitelný koncept 1 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s. 7 2 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada, ISBN , s. 7 14

15 - rodinná, osobní atmosféra - vyšší loajalita - flexibilní možnost přizpůsobit se změnám 3 Nevýhody - hoteliéři nesou finanční riziko - menší vlastní kapitál - relativně nízké obraty a tržby - nižší stupeň popularity - menší počet zaměstnanců - synergie nepřináší velké úspory 4 Střední hotely jsou tvořeny malou organizační strukturou. Šance těchto hotelů je v nezaměnitelném, individuálním konceptu oproti hotelovým řetězcům. 5 Mohou být úspěšné, pokud jsou inovativní a rychle reagují na změny trhu. Konkurence mezi wellness hotely stále narůstá, ačkoli trend wellness ještě nedosáhl vrcholu Management Rozumíme jako nejvyšší vedení podniku. Mezi základní povinnosti této funkce patří: a) řídit a kontrolovat chod podniku, hodnotit pracovní výsledky b) co nejlépe organizovat práci c) vytvářet příznivé podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci d) zabezpečit odměňování zaměstnanců dle mzdových předpisů a smluv e) vytvořit příznivé podmínky pro zvýšení odbornosti zaměstnanců f) dodržovat právní a jiné předpisy g) zabezpečit přijetí včasných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele 7 3 SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s SOLLER, J. Finanzierungsleidfaden Mitellstandshotellerie (Strategien und Kozepte für dauerhaften Erfolg). Berlin: Schmidt Verlag, ISBN , s

16 Food and beverage management můžeme popsat jako systém řízení stravovací činnosti hotelového a restauračního provozu. Je nedílnou součástí hotelového managementu. Celý systém managementu se zaměřuje na nákup, skladování, prodej, výrobu a kontrolu provozu. V každém hotelu, kromě hotelu garni, musí být zajištěno celodenní stravování. 8 Tento termín se začal používat na konci 80. let minulého století a dnes ho můžeme popsat jako řízení procesů plánování výroby, prodeje a kontroly práce ve stravovacím úseku. 9 V čele stravovacího úseku stojí vedoucí, který zajišťuje chod celého úseku. Stravovací středisko můžeme rozdělit na dvě části a to na výrobní a odbytovou. 10 Stravovací činnost zahrnuje: nákup a skladování výrobu prodej a odbyt kontrolu Nákup, zásobování a skladování Každý podnik si musí zaopatřit potřebné zboží a suroviny. Hlavním cílem je zajistit bezproblémový a plynulý provoz. Nákup vyžaduje nejvyšší pozornost, protože má velký vliv na náklady podniku. Cílem je získat co nejlepší kvalitu za nejlepší cenu. Podnik musí mít několik skladů, které odpovídají podmínkám. Obvykle jsou v úseku stravování zřízeny sklady: suché chladné 7 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s. 4 9 ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

17 chlazené mrazící popřípadě sklad odpadu Sklady musí odpovídat vyhláškám o provozu hygieny. 12 Odběr provádí pověřený pracovník za přítomnosti dodavatele podle dodacího listu, kde se udává druh zboží, množství, jakost a stav obalu. Pokud údaje souhlasí, dodavatel předá dodací list a bere si od odběratele podepsanou a orazítkovanou kopii. Poté následuje skladování dle druhu zboží. Závadné zboží nesmí být použito, je možnost reklamace zboží, jeho výměna či odstoupení od smlouvy. Organizace výdaje a příjmu zboží závisí na velikosti podniku a jeho uspořádání. V dnešní době jsou většinou tyto evidence zapisována do počítače v elektronické formě. 13 Výběr dodavatele je jedním z nejdůležitějších činností podniku. Zásobování je zajištěno buď smlouvami či osobním odběrem. Objednávku můžeme uskutečnit několika způsoby a to např. telefonicky, em, osobním nákupem, písemnou objednávkou atd. Ve větším hotelu zařizuje nákup referent zásobování, který je podřízen manažerovi. V menších hotelech je tato činnost svěřena šéfkuchaři či dalším kuchařům. Při výběru je třeba dbát na ekonomickou situaci dodavatele, jeho schopnost dostát svým závazkům, sortiment, cenu a kvalitu, termíny a způsob dopravy a jeho pružnost. 14 Rozhodující pro činnost středisek je jejich bezproblémové a plynulé zásobování. To je zajišťováno na základě smluvních vztahů s dodavateli. Zboží je dodáváno v různých časových intervalech. Při nevhodném skladování a dopravě mohou být výrobky porušeny či znečištěny a může tak dojít k zdravotní závadnosti. Proto jsou důležité i sklady, které se zřizují v rozsahu, aby umožňovaly skladování potravin dle charakteru a skladovacích podmínek, které jsou dány buď výrobcem, nebo zvláštními předpisy. Potraviny by se měly přijmout vždy v čistém prostředí a nezávadném obalu s příslušným dodacím listem. Sklady musí být čisté, suché, vzdušné a dobře větratelné. 12 ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food & beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

18 Tyto sklady spolu s mrazícím zařízením musí být vybaveny regály, rohožemi, či závěsným a měřícím zařízením. Teploměry musí být umístěny v prostoru s nejvyšší teplotou, aby byla jasně viditelná teplota. Sklady nesmí být v blízkosti zařízená, které by mohli mít špatný vliv na potraviny jako např. prach, zápach, hmyz apod. Kromě skladů potravin se nachází v hotelu i jiné sklady, jako je např. sklad prádla, kancelářského materiálu atd. Potravinové sklady podléhají nejpřísnějším předpisům oproti jiným. 15 Mezi hlavní náplň práce v sekci zásobování patří: a) vypracovat rozpočet tržeb a nákladů b) stanovit hygienické a technické předpoklady provozu v souladu s normami c) sestavit spolu se šéfkuchařem jídelní lístek a menu d) organizovat nákupy, prověřovat vlastní nabídku a podporu prodeje 16 Ve větších hotelech je skladovací středisko rozděleno na úseky, za které jsou zodpovědné pověřené osoby: Referent zásobování objednává a zajišťuje dodávky surovin a zboží zabezpečuje dodržování stavu zásob likviduje nepotřebné zásoby kontroluje způsob předání dodávek skladníkem, inventarizace řídí a sleduje výkony řidiče a hospodaření s pohonnými hmotami sestavuje předepsané podklady 17 Vedoucí skladu zajišťuje plynulé zásobování středisek zbožím a surovinami odpovídá za řádný příjem a výdej a za stav skladu vede evidenci pohybu zboží 15 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s ZIMÁKOVÁ, B. Food and beverage management. Praha: VŠH, ISBN , s

19 zodpovídá za ochranu zboží 18 Skladník zajišťuje každodenní provoz skladu vydává zboží dalším střediskům 19 Zásobovací logistika patří k nejdůležitějším oblastem v podniku. Problematika výběru vhodných rozhodnutí v oblasti zásob patří k velmi rizikovým. Je třeba stanovit potřebnou úroveň zásob v takovém množství a struktuře podle odhadu prodeje. To samé platí o optimální úrovni zásob surovin pro výrobu. 20 Malé či příliš velké zásoby negativně ovlivňují plynulý chod ve výrobě podniku. Tab. 1 - Úkoly zásobování 21 MANAGEMENT ZÁSOBOVÁNÍ NÁKUP ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA průzkum trhu funkční rozsah otevření a uzavření nákupního jednání cenová a hodnotová analýza správa nákupu funkční rozsah přejímka, kontrola zboží skladování a správa skladů vnitropodniková doprava plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků 18 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praga: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praga: Grada, ISBN , s GROS, I., Logistika, Praha: VŠCHT, s. ISBN SCHULTE, CH. Logistika, Brno: Victoria Publishing, ISBN

20 Outsourcing Outsourcing je tzv. moderní formou řízení. Pojem "outsourcing" pochází z Anglie a vzniklo spojením dvou slov outside (vnější) a resourcing (zdroj). Podstatou je vyčlenění některých činností a jejich předání externímu poskytovateli. Podnik se rozhoduje, zda je lepší sám vyrábět či nechat si vyrobit. Jedná se buď o nákup služeb, které nahrazují původní vlastní činnost, nebo o nakupování zboží od externích dodavatelů. 22 Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody Outsourcing může být pro podnik výhodný a to z několika hledisek: nižší náklady vyšší úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost snazší řízení organizace zvýšená flexibilita nižší riziko podnikání 23 Služby outsourcingu jsou zahrnovány do celkových nákladů podniku a napomáhají k vyrovnání tzv. cash flow (výkaz o peněžních tocích). Outsourcing tedy vede ke zkvalitnění služeb, neboť činnosti provádějí specializované firmy. Díky tomu se může podnik soustředit na svoji hlavní činnost a outsourcingové služby jen kontrolovat. 24 Nevýhody outsourcingu Se zavedením této služby mohou nastat následující rizika: závislost na externím partnerovi únik informací konflikt dvou odlišných organizací např. jiné státy pevná smlouva neumožňující přizpůsobit se vnějším změnám 22 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s

21 Je tedy nutné přesně rozčlenit činnosti, které budou v kompetenci buď externího dodavatele, nebo samotného podniku. Dodavatel totiž může získat jakousi nadvládu a může rozhodovat o míře využití outsourcingu. Dále může nastat jistá ztráta kontroly nad danou činnosti či oblastí a proto je nutná kontrola, která však bývá v některých oblastech velmi obtížná. 25 V neposlední řadě lze předpokládat rizika v personální oblasti. Někteří pracovníci se mohou obávat svého pracovního místa, protože je nahradí někdo jiný z outsourcingové společnosti. V tomto případě je možnost využít tzv. outplacementu, kdy podnik zařídí, aby odcházejícím zaměstnancům nabídli jiné pracovní místo Logistika Cílem logistiky je především zajistit uspokojování potřeb a přání zákazníků na dodávky a služby s co nejmenšími náklady. 27 Logistika je řízení jak materiálních tak informačních toků a rychle se rozvíjí. V některých společnostech se budují samostatné logistické útvary, které realizují logistické procesy uvnitř podniku. 28 Existují tendence zahrnovat do problematiky logistiky celý výrobní proces včetně plánování a řízení, oblast zásobování včetně nákupu a řízení zásob. V některých případech je logistika charakterizována stejnými atributy jako marketing 29 (Vávrová, 2007, s. 211) Vymezení pojmu logistika Pojem logistika není moderním pojmem. Lze říci, že hlavní myšlenkou tohoto pojmu je " postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží či služba se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku, a to s vynaložením přiměřených nákladů. 30 (Sixta; Žižka, 2005, s ) 25 BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s BERÁNEK, J.; KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada, ISBN , s PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , 21

22 V současné době dochází k velkému rozvoji logistických systémů a stává se dominujícím prvkem v integraci materiálových a informačních toků. Je třeba sladit požadavky distribuce, výroby a nákupu a jen díky systémovému řešení logistického procesu umožňuje zkoordinovat požadavky výroby s uspokojením potřeb zákazníků. Cena srovnatelných výrobků se mnoho neliší, rozhodující roli hraje oblast poskytovaných služeb zákazníkům, snižování nákladů a rychlost dodání. 31 "Logistika má velký vliv na zlepšování výkonných podnikových postupů a má ústřední význam jako strategický instrument podnikového řízení." 32 (Sixta; Žižka, 2005, s. 13) Primát uplatnění logistiky v hospodářské praxi patří Spojeným státům americkým, kdy se začal prosazovat systém materiálových toků pomocí za pomocí informačních. V současné době se prosazuje systém integrované logistiky, který vychází z konkurenční výhody. 33 logistiku je nutné chápat jako filosofii řízení. Řízení jak materiálního, tak informačního a finančního toku s ohledem na co nejrychlejší splnění požadavků finálního zákazníka 34 (Sixta, 2000, s.7) Logistika se rozvíjela zejména v 70. a začátkem 80. let. Přání lidí se stávala vyhraněnější a diferencovanější. Důležitým faktorem nebyla jen cena, ale zákazníci kladli důraz také na kvalitu, schopnost dodání zboží a jedinečnost produktu. Spotřebitel dnes z velké části logistiku ovlivňuje. Má možnost změnit svého dodavatele, který neodpovídá jeho požadavkům nebo je příliš drahý. Na druhé straně cena produktu hraje podstatnou roli v dnešním silném konkurenčním trhu. V praxi jsou logistické náklady definovány shodně, málokdy jsou rozlišovány celkové náklady a náklady výkonu. Rozdíl spočívá v myšlence příčinas SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J. Logistika v teorii a praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000, ISBN , s. 7 22

23 účinnost-princip od rozhraní až k zákazníkovi opačným směrem až k dodavateli, protože v každém stádiu tohoto řetězce mohou být vysoké poplatky. Metafora logistického řetězce symbolizuje fakt, že pro logistické schopnosti neboli silné stránky řetězce, není jen v jednotlivých úsecích, ale v celkové dovednosti a schopnosti, která je stanovena nejslabším článkem. Při nedostatečné logistice může vyvolat u zákazníka špatný dopad na rozhodnutí. Se stále vzrůstajícími požadavky zákazníků na cenu, kvalitu, dodávky a jedinečnost produktu jsou dodavatelům dány jasné cíle: Je vyžadován vývoj a vytváření kvalitních produktů a služeb při rozvíjejícím se technickém pokroku při konkurenceschopných cenách. Dostát těmto cílům znamená koncentrovat se na základní kompetence. V každé činnosti platí "ekonomický princip", kde vytvoření kteréhokoli produktu či služby přinese vyšší výnos než je náklad. Dle tohoto principu mohou být jednotlivé podniky a organizační jednotky hodnoceny. Úroveň zisku a ztráty, tak jako bilance ukazuje právě tento princip. Nasycení trhu dal podnět k vytvoření a rozvoji moderní logistiky. Nikoli pouze objem a ceny ovlivňují poptávku, ale i úroveň kvality a služeb. Neviditelná ruka trhu podněcuje firmy k neustálému technickému a organizačnímu pokroku, aby obstály na konkurenčním trhu. 35 Dnes se firmy snaží koordinovat své logistické strategie a vybudovat silné partnerství s dodavateli a zákazníky s cílem zjistit služby zákazníkům a snížit distribuční náklady. 36 (Kotler, 2007, s. 994) Strategie logistiky Před zpracováním podnikové strategie si musí vrcholový management nechat vypracovat počáteční analýzy. Jednak analýzu okolí podniku, ale také analýzu vlastního podniku. Výsledky těchto analýz jsou stavebními kameny pro tvorbu podnikové strategie. Je třeba si určit cíle a poslání pro dobře fungující podnik. Management se musí zamyslet nad tím, jaké jsou jeho přednosti a nedostatky a dojít k takové strategii, která povede k nadprůměrnosti oproti konkurentům, a to jak na straně dodavatele, tak na straně 35 ENGELHARDT-NOWITZKI, C.; OBERHOFER, A.F. Innovationen für die Logistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag, ISBN , s (vlastní překlad) 36 KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. Praha: Grada, ISBN , s

24 odběratele. 37 Správná strategie musí zejména sledovat úspory času, snižování nákladů a růst kvality. "Má-li kvalita služeb být jedním z hlavních nástrojů konkurenceschopnosti podniku, je přirozené, že se tak nemůže stát při minimálních nákladech, ale při nákladech optimálních." 38 (Sixta, Žiška, 2005, s. 18) Každý podnik má dva hlavní cíle: 1) Výkonový cíl: zajistit patřičnou úroveň služeb, výrobky v požadovaném množství, jakosti, čase a místě. 2) Ekonomický cíl: optimalizace výkonů a přiměřené náklady. Orientace na zákazníka. Celý cyklus fungování logistiky sebou nese náklady, které můžeme rozdělit na 5 hlavních. 1) Náklady na řízení a systém: formování, plánování a kontrola hmotných a informačních toků 2) Náklady na zásoby: udržování zásob, financování, pojištění 3) Náklady na skladování udržování skladových kapacit, skladovací procesy 4) Náklady na dopravu: vnitropodniková a mimopodniková doprava 5) Náklady na manipulaci: balení, manipulační a kompletační činnost 39 Snížení nákladů na materiál zvyšuje nejen zisk na každou vyrobenou a prodanou jednotku, ale zároveň snižuje celkové náklady logistiky díky snížení nákladů na zásobování a investice určené k řízení zásob. 40 Podmínkou pro fungování logistiky jsou konkurenční vztahy uvnitř tržního hospodářství. Předpokladem uplatnění logistiky jsou obchodní činnosti neboli toky zboží. Dále rozvoj informačních procesů a prostředků. Třetím předpokladem je rozvoj techniky a technologie provozu. 41 Obchodní logistika tedy znamená především ucelený systém myšlení, hodnocení provozně ekonomických procesů a vyvozování závěrů. 37 SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika-používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika používané metody. Praha: Computer Press, ISBN , s PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání Retail management. Praha: Management Press, ISBN , s LAMBERT, D., Logistika, Brno: Computer Press, s. ISBN PRAŽSKÁ, L.; JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání Retail management. Praha: Management Press, ISBN , s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

fkuchař,, ale také sommelier

fkuchař,, ale také sommelier Kvalitní restauraci dělád nejen šéfkucha fkuchař,, ale také sommelier Martin Fousek Jakub Bratánek Sommelier Odborný pracovník v gastronomii, specialista na víno a nápoje Perfektní znalost celého sortimentu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2011 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31. 12. 2011 Výkaz zisku

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 2. František. Manlig. Listopad 2007. Logistika.

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 2. František. Manlig. Listopad 2007. Logistika. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 2. František Manlig Listopad 2007 Úvod do logistiky Výrobní systém Za výrobní systém se často považuje

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

copyright 2010, i-matthew.com

copyright 2010, i-matthew.com Audit nákupních cen potravin Realizace výběrových řízení Měsíční kontrolní prověrky Garance finanční úspory Produkty Audit nákupních cen potravin, vhodné pro všechny druhy veřejného stravování především

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Proces nákupu ve zdravotnickém zařízení. Pavel Hroboň 6. 11. 2012 IVD, Praha

Proces nákupu ve zdravotnickém zařízení. Pavel Hroboň 6. 11. 2012 IVD, Praha Proces nákupu ve zdravotnickém zařízení Pavel Hroboň 6. 11. 2012 IVD, Praha Význam nákupu ve zdravotnickém zařízení Zvýšený finanční tlak vede poskytovatele ke snižování nákladů Nákupní ceny jsou v porovnání

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více