Nástroje řízení podnikové logistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje řízení podnikové logistiky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír Řezáč Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Michaela Kirchová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat ing. Jaromíru Řezáčovi za vedení mé práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucímu střediska v Karlových Varech ing. Prekopovi. A v neposlední řadě své rodině, která mě při studiu podporuje.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Nástroje řízení podnikové logistiky je popis a optimalizace nástrojů řízení dopravního podniku. V první části se práce věnuje teorii logistického řízení podniku. Klíčové pojmy: Strategické řízení, rozhodování, organizační struktura, konkurenceschopnost, inovace, logistika, nákladní doprava.

5 Annotation The goal of the submitted thesis Management tools of logistics business is description and optimalization of instruments used by the management of the freight company. How to manage the company, in theoretical way, is dealt in the first part of the thesis. Key words Strategic management, decision making, organizational structure, competitiveness, innovation, logistics, freight transport.

6 OBSAH ÚVOD LOGISTICKÝ ZÁKLAD Pojem a vývoj logistiky Disciplíny o jejichţ poznatky se logistika opírá Produktika Ergonomie Synergika Dopravní logistika Doprava Dopravní politika Dopravní soustava Podnikový logistický systém Nákupní (zásobovací) logistický systém Výrobní logistický systém Odbytový (obchodní) logistický systém LOGISTICKÝ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ Profil manaţera logistiky Procesní management Nalezení rozpoznání, identifikace definování procesů JEDNOTLIVÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ LOGISTIKY A JEJICH UPLATNĚNÍ VE FIRMENÍ PRAXI Logistická strategie podniku Logistická koncepce podniku Logistické plánování Logistický controlling Logistický audit CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH NÁSTRJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY Logistická strategie podniku Doprava Zásoby řízení zásob Manipulace s materiálem Balení Skladování Informační systémy Logistická koncepce podniku Hlavní kriteria navrhování logistického systému Příklad výběru logistické koncepce Logistické plánování Klíčové a podpůrné procesy v dopravní firmě Logistické činnosti ve vazbě na hmotné operace přeprava jako logistický proces Just in time Hub and Spoke (H&S)... 43

7 Systém Kanban Z domu do domu Quick Response (QR) Efficient Consumer Response (ECR) Kombinovaná doprava Logistické činnosti ve vazbě na nehmotné operace Spediční činnosti Logistický controlling Pojem a předmět controllingu Teoretické vymezení controllingu Úkoly controllingu Cíle a funkce controllingu Logistický audit Externí audit Interní audit Analýza výsledků PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ NÁSTRJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY VE VYBRANÝCH FIRMÁCH Hewlett-Packard: Systémový přístup k řízení stavu zásob Farmaceutická společnost: Jak vytvořit strategii globálního nákupu ZÁVĚR ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VYUŢÍVÁNÍ NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY VE VYBRANÝCH FIRMÁCH SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 61

8 ÚVOD Předměty, kterými se logistika zabývá je zabezpečení a realizace materiálového toku. Pod tímto pojmem rozumíme všechny plánovací a operativní činnosti, které jsou nezbytné k zásobování místa určení, tj. výroby, spotřeby, sluţeb atd. Při dodrţování standardů u materiálových toků dosahujeme synergických efektů, sníţení nákladů, spolehlivost vztahů mezi zúčastěnými subjekty, zvýšení kvality, zabezpečení procesu, jednodušší přenos know-how, rozvoj a posílení strategie na trhu. Dnešní logistika není jen otázkou sniţování nákladů, ale rozhodujícím způsobem určuje konkurenční postavení podnikatelského subjektu. Logistickými koncepty, které jsou důleţitou součástí podnikové strategie, se dá v globální konkurenci získat vedoucí postavení na trhu. Dosaţení tohoto cíle lze získat v oblasti nákladů, produktů nebo sluţeb. Kapitál, management a technika jsou stále mobilnější. Úspěšným uskutečněním podnikových strategií vyhovujících trţním poţadavkům lze dosáhnout vedoucí postavení na trhu dopravních a přepravních sluţeb. Klíčové postavení zde zaujímá logistika jako spojovací článek mezi stupni tvorby hodnot od dodavatelů aţ ke konečným zákazníkům. Neexistuje standardní logistický koncept, musí být specificky diferencován podle nabídky produktů a zákazníků. Hlavním cílem této bakalářské práce v její teoretické části je popsání a vyobrazení logistiky obecně, jaká je ve své podstatě. Dozvíme se zde o pojmu logistiky, o jejích disciplínách a také o dopravní logistice. Další kapitola se zabývá logistickým managementem, který patří mezi nástroje řízení. Pokračující kapitoly popisují jednotlivé nástroje řízení podnikové logistiky a jejich charakteristiku. Závěrem práce jsou příklady uplatnění nástrojů řízení podnikové logistiky ve vybraných firmách a zhodnocení současného stavu vyuţívání nástrojů řízení podnikové logistiky ve vybraných firmách. 8

9 1. LOGISTICKÝ ZÁKLAD 1.1. Pojem a vývoj logistiky K pojmu logistika existuje celá řada definic, které se k ní vztahují. V krátkosti lze říci, ţe se logistika zabývá pohybem zboţí a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby společně s informačním tokem. Vztahuje se ke všem jednotlivým komponentám oběhového procesu, především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. Hlavním úkolem logistiky je zajistit správné materiály na správném místě, ve správném čase, v poţadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem. Pojem logistika začal být v historii pouţíván řeckými filozofy, později se vyskytoval v aritmetice a znamenal praktické počítání s čísly. Jiţ od 9. stol. je pak moţné setkat se s tímto pojmem ve vojenství. Logistika zajišťovala veškeré potřeby vojska, zásobování potravou, zbraněmi, municí, logističtí důstojníci připravovali vojenské akce, kontrolovali pohyby vojenských jednotek apod. Aţ na počátku 20. Století se logistika objevuje jako předmět zkoumání, a to v souvislosti s podporou obchodní strategie podniku a dosahováním uţitné hodnoty času a místa. Po druhé světové válce se začala logistice věnovat výrazná pozornost, zpočátku především v USA. Efektivní distribuce a zásobování významně přispěly k úspěchu spojenců. Následné zásobovací problémy vedly k širokému pouţívání matematických metod pro řešení procesů se zásobováním spjatých. Tyto metody pak našly uplatnění po válce v podnikové logistice, ať uţ se jedná o ručení optimálního mnoţství produkce, rozmístění skladů, či problémy spojené s dopravou a jejími náklady atd. Význam logistiky neustále roste spolu s narůstající globalizací. Firmy jsou vystavovány silným konkurenčním tlakům a logistika zaujímá v této situaci strategické postavení. Napomáhá zdokonalení zákaznického servisu, na který je od počátku devadesátých let kladen důraz především. Vyšších zisků umoţňuje dosáhnout sniţováním nákladů. Rozvojem informačních technologií se zvyšuje účinnost logistiky. Pochopení vzájemných souvislostí hraje klíčovou roli při zvyšování efektivnosti systému jako celku. 9

10 1.2. Disciplíny o jejichž poznatky se logistika opírá Logistika představuje poměrně novou metodologii podnikové organizace. Všechny podniky hledají nové cesty k vyššímu zhodnocení kapitálu a při tomto hledání postupně odhaluje další nové racionalizační efekty, nejen v oblasti výroby a organizace, ale především také v oblasti dopravy. Úkolem logistiky je tedy koncipovat a vyvíjet strategii a taktiku pohybu materiálu z hlediska největších výkonů a největší hospodárnosti. Logistika, ale není nejdůleţitější, ani jedinou podnikovou ekonomickou funkcí, ale neustále probíhající změny ve výrobě a v obchodě vyvolávají její rostoucí význam jako integrující průřezové funkce. Logistický vliv se projevuje na všech úrovních řízení organizace, od strategického, přes taktické aţ po operativně technické řízení procesů. Logistiku je moţná pokládat jednak za teoretickou, ale především také za zcela praktickou disciplínu, která je potřeba k řízení podniku. Abychom mohli nějaký přístup nazvat logistickým, musí platit určité skutečnosti. 1 Přístup logistiky je tedy spojen s trţním hospodářstvím, kde je hlavním úkolem logistiky je posílit pozice výrobce určitého zboţí na trhu. Logistika jako základní metoda managementu své vlastní metody nevytváří, ale opírá se o vyuţití poznatků z některých známých věd, jako jsou produktika, ergonomie a synergika. Dále logistika pouţívá k řešení rozhodovacích úloh metody operační analýzy, která představuje souhrn různých metod a technik pouţívaných k řízení rozhodovacích procesů. Především vychází z metod matematického programování, kam lze zařadit např. technika lineárního programování, dynamického programování, stochastické programování apod. Technika lineárního programování nám pomůţe najít kombinace vzájemně závislých činností a také která je nejvýhodnější z řady moţných. 1 Skutečnosti, které musí platit, abychom nějaký přístup mohli nazvat logistickým: Zájem podniku je zaměřen na určitou finální produkci, která přechází ke spotřebitelům prostřednictvím trhu, neboli výroba a oběh jsou sledovány jako procesy spojené se zakázkou. Je třeba se zabývat koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí dodání daného konečného výrobku zákazníkovi. Pro danou finální produkci je nutné řešit současně problémy manipulace, přepravy, skladování, balení, servisních sluţeb, prostorového rozmístění i potřebných kapacit. Do příslušného řešení je třeba zahrnout všechny články, které zprostředkovávají pohyby materiálu, zboţí, energie, odpadů a informací. Rozhodujícím článkem celého řetězu je zákazník, jehoţ potřebám se všechny ostatní články musí přizpůsobit a podřídit, zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboţí, ale prvním článkem z hlediska pohybu informací. 10

11 Většinou zde jde o hledání maxima (např. zisku) nebo minima (např. provozních nákladů, času apod.). Lineární programování lze v praktické aplikaci rozdělit do pěti fází. 2 Dále můţeme lineární programování rozdělit na dvě skupiny podle stupně přesnosti dosahovaných výsledků. 3 Také se pouţívá metoda simulace a to v modelování dopravy. Jde o numerickou metodu, která spočívá v provádění experimentů s určitými typy matematických modelů na počítačích. Výsledky experimentů s modelem se podrobí rozboru, z něhoţ se pak usuzuje na vlastnosti a chování skutečného systému. Jde vlastně o napodobení určité skutečné situace bez její realizace pomocí různých typů modelů. Většinou jde o řešení problémů náhodných stochastických procesů Produktika Produktika je vědní disciplínou, která optimalizuje nejrůznější technické, výrobní, provozní, řídící a jiné obdobné děje na ucelené systémy s vyuţitím nejnovějších poznatků elektroniky, výpočetní techniky a robotiky na základě nejširšího komplexu různých údajů. Tím tedy představuje novou generaci inţenýrských sluţeb a technických prostředků, která se objevila v nejvyspělejších průmyslových zemích. V dopravě produktika zahrnuje různé úrovně, od prosté aplikace metod řízení, vyuţívající mikroelektroniku, aţ po automatizované pracovní operace a roboty, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti dopravních investic. Je třeba sledovat efektivnost rozhodujících investic v širokém pohledu, a to ve všech časových fázích investičního procesu. 4 2 Fáze lineárního programování: formulace matematického modelu zkoumaného ekonomického systému, číselné naplnění modelu, volba vhodného výpočtového postupu (algoritmu), vlastní řešení modelu, interpretace získaných výsledků. 3 Aproximační metody např. schodová, indexová, Vogelova metoda.přesné metody např. simplexová metoda, metoda dílčích matic apod. Tyto vedou ke konečnému optimálnímu řešení. 4 Sestava dlouhodobého výhledu (strategie) podniku, a to na úrovni prognóz, v technicko-ekonomických studiích a koncepcích rozvoje.vyhledávání optimálních variant investičního souboru a celků na úrovni podniků.projektový úkol a projektová dokumentace, včetně územního umístění investiční výstavby. Vyuţívání investic předaných do provozu (porovnání propočtené účinnosti investice s dosahovanou). 11

12 1.2.2 Ergonomie Ergonomie je vědní disciplína, jejímţ úkolem je vytváření souladu mezi poţadavky stroje, předpoklady pracovníka a pracovním prostředím. Cílem je vytvoření takových provozních podmínek, u kterých se sniţuje psychická i fyzická námaha člověka a umoţňuje se všestranný rozvoj lidských vlastností a schopností. Na ergonomii je zvláštní skutečnosti, ţe vyuţívá poznatky z různých vědních oborů a syntetizuje je. Ergonomie, ale nenahrazuje výzkum uskutečňovaný ve sféře fyziologie, psychologie, hygieny práce apod., ale opírá se o něj a syntetizuje jeho výsledky. Základními ergonomickými metodami jsou dvě nejznámější: pracovní studie a hodnotová analýza. Metoda pracovní studie napomáhá zdokonalovat pracovní procesy. 5 Je zde zahrnuta ekonomie pracovních pohybů, organizace pracoviště a také i pracovní prostředí. Metodou racionalizace je hodnotová analýza, která rozumí objektu zdokonalování jako souboru různých funkcí, a je tedy zaloţena na uplatňování tzv. funkčního principu. Tímto umoţňuje překonávat bariéru tradičního způsobu myšlení. Nejdůleţitější otázkou hodnotové analýzy je jak jinak, lépe a efektivněji lze zajistit daný soubor funkcí, které zkoumaný objekt plní nebo by měl plnit. Hodnotová analýza se můţe zaměřit např. na zdokonalování nejrůznějších objektů a to na dopravu, organizaci, manipulaci s materiálem apod. Sestavují se k řešení stanovených úkolů trvalé nebo dočasné týmy, které se skládají z odborníků různého zaměření. Optimálním dočasným týmem je skupina tří lidí, maximálně osmi Synergika Synergika je vědní disciplína, která zkoumá spolupráci mezi lidmi. Lidská spolupráce totiţ podmiňuje úspěšnost uplatnění produktických a ergonomických projektů, ale také komplexních logistických projektů. Synergika tedy řeší zkvalitnění lidského prvku, zdokonalení jeho produkce z hlediska účinnějšího řešení úkolů a propojování takto schopných lidských prvků do akceschopných systémů. Heslem synergiky je tedy Co jeden nemůţe, lze ve spolupráci s ostatními vyřešit. 5 Pracovní studie se zpracovává ve třech etapách, kterými jsou: analýza dosavadního stavu, racionalizační projekt obsahuje návrh nového řešení, někdy v několika variantách, ekonomické hodnocení projektu vyčísluje předpokládané úspory, vypočítává dobu návratnosti. 12

13 1.3. Dopravní logistika Doprava Doprava je odvětvím národního hospodářství, které zajišťuje a uskutečňuje přemisťování osob a věcí. V uţším pohledu se jedná o pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách neboli infrastruktuře Dopravní politika Dopravní politika je oblastí společenské činnosti, která stanoví jak cíle rozvoje dopravy, tak i nástroje a prostředky, jimiţ mají být cíle dosaţeny. Má vlastní teorii, která má přispět k vyjasnění cílů a prostředků. Uţší definice dopravní politiky můţe být také: Státní dopravní politika je cílevědomé působení na uspořádání a rozvoj dopravního systému. Dopravní systém je systémem prostředků a činností všech druhů dopravy v daném územním celku ve vazbě na ostatní oblasti ţivota společnosti, odvětví národního hospodářství a obyvatelstvo. Dopravním systém je koordinovaně rozvíjen. Vláda má k dispozici řadu nástrojů, kterými ovlivňují ekonomickou aktivitu s dopadem na dopravní systém 6. Dopravní politiku můţeme také definovat jako oblast obecných státních záleţitostí, vědu o vnitřních a zahraničních cílech a úkolech státu týkajících se fungování dopravního systému. Dopravní politika zahrnuje opatření vlády k působení na makroekonomické i mikroekonomické proměnné v rámci realizace svých záměrů Dopravní soustava Dopravní soustava je soustava prostředků a činností všech druhů dopravy umoţňujících kvantitativní i kvalitativní uspokojování přepravních potřeb obyvatel a národního hospodářství bez ohledu na gesční podřízenost, organizační uspořádání a vlastnictví při optimálním vynakládání a vázanosti společenské práce. 6 Např. regulace či zásahy, které ovlivňují obyvatele k vykonávání nebo omezení určitých ekonomických aktivit. Daně, sniţující soukromé výdaje a tím uvolňující prostor pro veřejné výdaje, také ovlivňující chování plátců daně. Výdaje, které podněcují firmy nebo zaměstnance k výrobě statků nebo sluţeb, a transfery skýtající důchodovou podporu (výdaje a transfery můţe vláda ovlivňovat také chování spotřebitelů a tím modifikovat poptávku po dopravě). 13

14 1.4. Podnikový logistický systém Východiskem pro vymezení úloh logistiky ve výrobním podniku jsou fáze výrobního procesu: zásobování (nákup), výroba, odbyt (distribuce prodej) Nákupní (zásobovací) logistický systém Nákupním logistickým systémem navazuje podnik na trh jako odběratel a jeho prostřednictvím zajišťuje průběh hmotného toku surovin, materiálů a subdodávek zvolenými dodávkovými cestami od svých dodavatelů na vstup výrobního procesu. Jádrem systému jsou materiálové toky a materiálové zásoby zabezpečující bezporuchový chod výrobního procesu. Plánování nákupu a zásob materiálu Opatřování a nákup materiálu Skladování materiálu včetně jeho přípravy pro výrobu Řízení zásob materiálu včetně hodnocení dodavatelů a koordinace s úkoly výrobní logistiky Výrobní logistický systém Výrobní logistický systém zabezpečuje hmotný pohyb ve výrobním procesu. Materiály, polotovary a rozpracované výrobky jsou manipulovány mezi výrobními operacemi a skladovány ve výrobních skladech. Jádrem subsystému jsou toky a zásoby rozpracovaných výrobků. Plánování výrobního procesu Plánování výrobních dávek Určení potřeby materiálových vstupů Plánování rozpracované výroby a její řízení Plánování a řízení materiálového toku ve výrobě Plánování a řízení vnitropodnikové dopravy Koordinace s plánem odbytu a zásobování, nákupní a distribuční logistikou 7 Logistický systém podniku lze rozdělit do tří relativně samostatných logistických subsystémů, jimiţ jsou: nákupní (zásobovací) logistický systém, výrobní logistický systém, odbytový (obchodní) logistický systém. 14

15 Odbytový (obchodní) logistický systém Odbytovým logistickým systémem, vč. Sluţeb zákazníkům, navazuje podnik na trh jako dodavatel. Jeho prostřednictvím je zabezpečován hmotný tok zboţí přes odbytové sklady, distribuční sklady, popř. obchodní zprostředkovatele k cílovému bodu odbytového trhu. Jádrem subsystému jsou toky hotových výrobků a jejich zásoby. Plánování prodeje a distribuční struktury Řízení zásob hotových výrobků Skladování hotových výrobků Řízení a realizace dávek hotových výrobků včetně dodavatelského servisu Koordinace plánu a realizace s nákupní a výrobní logistikou Obrázek 1: Obsah a členění logistiky Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství. 15

16 Poznámka: Orientačně je možné logistiku vymezit jako souhrn všech činností, které slouží k zabezpečení hmotných toků a s nimi souvisejících toků informačních. Přesná definice vychází potom z důsledně uplatněného systémového přístupu: Logistika představuje souhrn všech činností, kterými jsou v ekonomických systémech zkoumány, plánovány, realizovány a řízeny logistické systémy a logistické funkce. Logistické systémy zabezpečují vlastní realizaci logistických funkcí v souladu se stanovenými výkonovými a ekonomickými cíli. Prvky logistických systémů jsou logistické objekty, logistické pracovní prostředky a pracovní síly. 16

17 2. LOGISTICKÝ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ 2.1. Profil manažera logistiky Manaţer logistiky je manaţer střední úrovně jak ve společnostech sluţeb, tak i ve výrobních společnostech. Odpovědnost je velmi široké a liší se v závislosti na velikosti společnosti. Osoba v této funkci je odpovědná za: omezena, ale rozmezí zodpovědnosti je provádění logistické politiky společnosti, strategii sluţby zákazníkům, Tyto cíle vyţadují od manaţera: spolupráci na logistických úkolech se zákazníky i dodavateli, realizovat logistickou politiku a připravovat strategické plány pro sluţby zákazníkům, sledovat vliv takových plánů na náklady a důsledky pro personál, řídit dle výsledků měření logistických výkonů. Tato funkce také zodpovídá za: úroveň sluţby zákazníkům, řízení informačních a zpravodajských systémů, integraci činností rozhodující pro tok zboţí, reagování na poţadavky zákazníků na pomoc (podporu) při řešení společných logistických problémů, spolupráci s funkčními manaţery při plánování logistických činností, dopravní operace, vyjednávání o sazbách sluţeb a smluvních termínech a podmínkách, měření dopravního výkonu, systémy řízení zásob, kritéria výkonu pro dodavatele. 17

18 Při vykonávání této úlohy bude manaţer také sledovat všechny procedury společnosti vztahující se ke zdraví, bezpečnosti a ţivotnímu prostředí. Obrázek 2: Prostředí podniku Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Procesní management Proces představuje ucelené aktivity, které obvykle vyţadují účast několika činností (zapojení více pracovní), velmi zjednodušeně řečeno je to tok práce postupující od jednoho pracovníka k druhému a v případě větších procesů pravděpodobně od jednoho oddělení k druhému. 18

19 Procesy můţeme určit na mnohých úrovních, vţdy však musí mít své hranice 8, uprostřed mezi začátkem a koncem je pak určitý počet jasně definovaných kroků. Procesy na makroúrovni zahrnují např. nákup, distribuci, fakturaci, sledování pohledávek apod. Procesy definované na makroúrovni je moţné dále rozkládat na dílčí procesy a činnosti, jako např. vystavení kupní smlouvy, přivezení materiálu, vedení personální evidence apod. Činnost tedy představuje dílčí aktivitu, kterou obvykle vykonává určitý pracovník. Obrázek 3: Procesní management Zdroj: DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B. Logistika procesy a jejich řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, ISBN Hranice procesu (začátek a konec) jsou dány: Počátečními vstupy, které vyhovují danému procesu a které dávají podnět k zahájení, na vstupní elementy se pohlíţí jako na subdodávky a jejich poskytovatelé jsou povaţováni za dodavatele toto platí i uvnitř organizace. Pro výše zmiňovaný fakturační proces by primárním vstupem mohlo být převzetí potvrzených objednávek v prodejním oddělení. Vedle primárních vstupů rozlišujeme v souvislosti s procesy také sekundární vstupy, jsou to vstupy začleněné do procesu v jeho různých fázích a jsou nezbytné pro jeho dokončení 8 Jasně vymezený začátek a jasně vymezený konec. 19

20 (např. potřebné manaţerské informace v různých fázích zabezpečované oddělením informačních systémů). Primárními výstupy uţitečnými pro primární zákazníky. Počáteční výstupy mohou mít hmotný charakter (nákup nového zařízení) nebo nehmotný charakter (získání určité informace nebo sluţby). Stejně jako existují primární vstupy, existují vţdy i sekundární výstupy ty nejsou hlavním účelem daného procesu a vznikají jako jeho vedlejší produkty (např. odpracované přesčasy vzniklé jako součást výrobního procesu). Druhotné výstupy obvykle uvádějí do prohyby další procesy (např. výkaz přesčasů by mohl být primárním vstupem pro proces odměňování. Jediným účelem procesu je uspokojení poţadavků jeho zákazníků. V kaţdém procesu mohou existovat zákazníci aţ pěti různých typů: primární zákazníci příjemci primárních výstupů sekundární zákazníci nacházejí se mimo vlastní proces a dostávají sekundární výstupy nepřímí zákazníci nedostávají primární vstupy, ale jsou další na řadě (zákazníci primárních zákazníků), takţe negativně pocítí, budou-li tyto vstupy opoţděné nebo vadné externí zákazníci mimo podnik (distributoři, obchodní zástupci, maloobchodníci apod.) finální spotřebitel jinak nepřímí externí zákazníci Obrázek 4: Typy zákazníků Sekundární dodavatel Primární dodavatel Primární dodavatel Primární zákazník Primární zákazník Externí zákazník Spotřebitel INTERNÍ EXTERNÍ Sekundární zákazník Zdroj: Vlastní zpracování 20

21 Poznámka: Z uvedeného vyplývá, že přístup, kdy každý proces je na vstupu odběratelem a na výstupu se na odebírající článek pohlíží jako na zákazníka se uplatňuje nejen v externích (mezipodnikových) vztazích, ale i interně mezi jednotlivými útvary firmy. Respektování této zásady např. znamená přikládat dodávkám uvnitř firmy stejnou, ne-li vyšší prioritu než dodávkám pro vnější zákazníky firmy. V kaţdé organizaci můţeme rozlišit stěţejní a podpůrné procesy: stěţejní procesy jsou provozní procesy a jejich výsledkem je produkce výstupů poţadovaných externím zákazníkem, podpůrné procesy jsou ty, které umoţňují existenci stěţejních procesů. Procesy musí být účelné a hospodárné, měly by slouţit zákazníkům a nikoliv organizaci, neustále je třeba si klást otázku jak procesy přispívají k výsledkům spokojenosti zákazníka. U kaţdého procesu určujeme: je hodnotu jak přispívá k uţitku pro svého zákazníka, základy na proces, vlastníka procesu, čas potřebný k realizaci procesu, vnitřní uspořádání procesu. Procesní myšlení se dá aplikovat na jakýkoli proces, z praktických důvodů se však při jeho realizaci dává přednost opakujícím se procesům, se záměrem: identifikovat, definovat procesy, tj. rozpoznat strukturu a vazby uvnitř procesu, popřípadě odhalit nedostatky procesu, definovat procesy, tj. odstranit všechny skutečnosti bránící efektivní funkci procesů zajistit stabilitu procesu, dostat proces pod kontrolu navodit atmosféru zlepšení procesů Nalezení rozpoznání, identifikace definování procesů Nezbytné pro efektivní řízení procesů je mít je přesně a jasně zmapovány. Realizace kaţdého procesu vyţaduje vhodné spojení a načasování různorodých činností (transformačních, informačních, řídících, administrativních apod.). Některé činnosti v procesu mohou nebo musí probíhat současně, jiné v přesné posloupnosti. 21

22 Analyzováním procesu se má umoţnit jeho pochopení jako celku, nikoli jen částí, které dosud určitý pracovník je řídil. Současně je třeba odhalit překáţky, které brání efektivnímu průběhu procesu. Při znázornění je moţné vyuţit: modifikované podoby vývojových diagramů analýzy struktury procesů kaskádové mapy procesu. Obrázek 5: Vývojový diagram VSTUP PROCES - ČINNOSTI VÝSTUP ZAČÁTEK Nabídky dodavatelů Vyhodnocení dodavatelů Zařazení dodavatele do databáze Retrospektivní informace Objednací návrh Vyhotovení nákupní Návrh objednávky / kupní smlouvy Návrh objednávky / kupní smlouvy Přezkoumání a schválení nákupní dokumentace Schválená objednávka / kupní smlouva KONEC Zdroj: Vlastní zpracování Poznámka: Aplikace vývojových (postupových diagramů) procesy se projevují v grafickém rozvržení schématu procesu, které je rozděleno na část vstupu, vlastního procesu a výstupu z procesu. Za sloupec výstupu lze zařadit ještě další sloupec, ve kterém se uvádí odpovědnost za výstupy dané realizované činnosti. 22

23 3. JEDNOTLIVÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ LOGISTIKY A JEJICH UPLATNĚNÍ VE FIRMENÍ PRAXI Do souboru nástrojů podnikové logistiky určitě řadíme v chronologické a věcné posloupnosti logistickou strategii a koncepci, logistické plánování, logistické projektování, logistický controlling a logistický audit Logistická strategie podniku Logistická strategie se ve skutečné praxi rozděluje na strategii zaměřenou na proces a zaměřenou na trh nebo na prodejní cesty. V tomto případě se budeme spíše orientovat na procesní strategii, na systém její organizace a řízení logistických činností Logistická koncepce podniku Logistická koncepce definuje základní strukturu logistického systému a transformuje tak logistickou strategii podniku do konkrétního návrhu vytvoření logistického systému s optimální strukturou podle zvolených kritérií Logistické plánování Úkolem logistického plánování je vytvoření podmínek pro optimální funkci logistických řetězců. Z obecně vymezeného úkolu logistického plánování lze odvodit všeobecně platné hlavní cíle: konkurenceschopné výrobky, popř. sluţby, optimální hmotné, informační a finanční toky vzájemně integrované, vysoká pruţnost logistického systému jako celku i jeho jednotlivých článků a probíhajících procesů příznivé vytíţení ploch, prostorů a zařízení, krátké průběţné doby a dodací lhůty, příznivé pracovní podmínky a účinná motivace pracovníků, globální minimalizace nákladů při maximalizaci trţeb, rychlá návratnost vloţených prostředků. 23

24 3.4. Logistický controlling K nejdůleţitějším nástrojům řízení logistiky patří logistické náklady a výkony. Kontrola logistických nákladů je důleţitá z toho důvodu, ţe ovlivňují jak tvorbu zisku, tak i rozhodnutí o investiční aktivitě, rozvoji odbytu, jakoţ i o úrovni a druzích sluţeb zákazníkům Logistický audit Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový nástroj, který je zaměřen na logistické funkce podnikového systému řízení. Má za úkol diagnostikovat stav logistického systému ve firmě a definovat program zvýšení jeho produktivity. Projektový charakter nám dává moţnost realizovat jak okamţité organizační zásahy vedoucí k rychlým efektům, tak i zásadní koncepční změny logistických procesů. Pro zabezpečení nezávislosti a objektivního provedení auditu je zpravidla kontrahována zadavatelem specializovaná auditorská firma či soukromý subjekt. 24

25 4. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH NÁSTRJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY 4.1. Logistická strategie podniku Logistická strategie je základem pro realizaci široké škály zásadních podnikových rozhodnutí, týkajících se především vyráběné a distribuované produkce, jejího uplatnění na jednotlivých trţních segmentech, jejích nákladech a ceně, poskytovaných sluţbách, její profitabilitě včetně předpokladů realizace těchto rozhodnutí v dlouhodobé perspektivě vývoje podniku. Logistickou strategii lze tedy definovat jako soubor alternativních rozhodnutí pro fungování a chování logistického systému podniku vedoucí k dosaţení logistických cílů podniku a popis způsobu, jak má systém realizovat jednotlivé kroky strategie. Pokud se zaměří na zvýšení logistických výkonů a dosáhne zrychlení toků v logistických řetězcích, pak se jako efekt dostaví sníţení zásob a uvolnění vázaného kapitálu v nich spolu s poklesem logistických nákladů. To je reálné jen za předpokladu, ţe logistický systém podniku působí jako koordinátor všech struktur a procesů mezi identifikovanou příleţitostí na trhu a dodáním výrobku zákazníkovi, a to počínaje výzkumem, vývojem, přes přípravu výroby, nákup a zásobování, řízení výroby, řízení skladů a dopravy, aţ ke konečnému zákazníkovi. Logistická strategie má zpravidla tyto části: a) Stanovení cílů logistické strategie a očekávaných přínosů. Obsahuje charakteristiku strategických cílů podniku v oblasti marketingu, prodeje, výroby, výrobní technologie a podnikové logistiky (materiálových toků, organizace a řízení logistiky) v jednotlivých časových etapách vývoje podniku v minulosti, v současné době i v budoucnosti podle jednotlivých časových etap. b) Úkoly podnikové logistiky v současné době a strategické cíle. Specifikují se pro oblasti marketingu, technického rozvoje výroby, organizace a řízení výroby, nákupu, organizace a řízení podnikové logistiky, opatřování a dispoziční zabezpečení materiálu pro výrobu, jednotlivé fáze výroby, jakoţ i pro operativní řízení logistiky výrobních vnitropodnikových útvarů a prodeje. c) Integrace logistických funkcí v podniku. d) Struktura organizace logistiky v podniku. 25

26 e) Logistický model podniku ve vztahu k řídícím útvarům v podniku a závodu. f) Organizace logistiky jednotlivých závodů. Obvykle se orientujeme na tyto nejdůleţitější cíle logistiky v podniku: rozpracování logistické strategie podle podnikatelského záměru, zlepšení pruţnosti dodávek zkrácením průběţných dob výrobků v podniku (zakázkové řízení, průběh zakázek ve výrobě, expedice, fakturace atd.). Zvýšení spolehlivosti dodávek a rozšíření výrobního programu na základě marketingové strategie, optimalizace výše zásob materiálu, polotovarů, rozpracovaných výrobků, hotových výrobků a zboţí v celém výrobním i oběhovém procesu, optimalizace logistických nákladů při řízení, nákupu, skladování a dopravě materiálu od surovin aţ po hotový výrobek Doprava Doprava začala nabývat na významu na přelomu 70. a 80. let, kdy došlo k deregulaci dopravního průmyslu. V rámci jednotlivých druhů doprav nastal nárůst konkurence. Přepravci získali více moţností dopravy, stali se pruţnější a konkurenceschopnější. Doprava jako taková zajišťuje přesun výrobků v prostoru, z místa výroby do místa spotřeby. Také ovlivňuje rychlost a spolehlivost, s jako se tento přesun uskuteční. Včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i úroveň zákaznického servisu. S přepravou jsou spojené náklady, které jsou ale jedny z největších v logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobků. Významnou součástí logistického řízení je zajišťování poţadované úrovně zákaznického servisu. Dopady přepravy na zákaznický servis jsou jedny z nejdůleţitějších. Celý přepravní servis musí být především spolehlivý, významnou úlohu má zde doba přepravy a pokrytí trhu. Téţ je pro zákazníky je významná pruţnost v poskytování přepravních sluţeb a řešení ztrát či poškození. Na dopravní firmy, které chtějí logistické sluţby poskytovat, jsou kladeny mnohé poţadavky při vyuţití logistiky ve výrobních a obchodních organizacích. Zda firmy chtějí být na trhu úspěšné, musí se orientovat na logistické potřeby svých zákazníků, jejich výrobní proces, směnnost, charakter vyráběné produkce apod. Uspokojování přepravních potřeb zákazníků je 26

27 základním posláním nákladní dopravy. Hlavními předpoklady spolehlivého fungování dopravy je vytvoření a usměrňování fungujících dopravních systémů v rámci jednotlivých oborů dopravy a koordinovaný rozvoj dopravního systému jako celku. Nejširší pokrytí trhu bezpochyby umoţňuje silniční doprava. Její flexibilnost je dána především hustotou silniční sítě. Proto se stále zvyšuje objem zboţí přepravovaného autodopravci. Ţelezniční síť není zdaleka tak hustá jako silniční, je omezena na pevně dané tratě a proto nedosahuje pruţnosti silniční dopravy. Výhodou ţelezniční dopravy je skutečnost, ţe je levnější neţ doprava silniční či letecká, ale také s ní bývá spojeno větší procento ztrát a poškození. Letecká doprava je stále ještě povaţována za nadstandardní způsob přepravy. Její schopnost realizovat nejkratší dobu přepravy, je ale vykoupena vysokými náklady. Lodní doprava se rozděluje na dopravu po vnitrozemských vodních cestách, lodní dopravu po jezerech, přípobřeţní námořní dopravu a mezinárodní námořní dopravu. Na rozdíl od letecké dopravy, vodní doprava je vyuţívána především pro produkty s nízkou hodnotou, zejména pro hromadné substráty. Je ze všech druhů dopravy nejlevnější a uţívá se tehdy, kdy rychlost přepravy není určující. Pro přepravu kapalných, plynných látek nebo takových, které lze zkapalnit je vhodná potrubní doprava. Tento způsob přepravy je spolehlivý a z hlediska nákladů výhodný. Základním prvkem kombinované dopravy jsou unifikované přepravní jednotky, kterými jsou v našich podmínkách kontejnery a výměnné nástavby. Intermodální doprava je zaloţena na přepravě zboţí v jedné a téţe nákladové jednotce nebo vozidle postupným pouţitím různých druhů dopravy bez manipulace se samotným zboţím při změně druhu dopravy. Kombinovanou dopravu členíme podle pouţité loţné jednotky na: přepravu na paletách přepravu v kontejnerech přepravu ve výměnných nástavbách přepravu silničních návěsů na ţelezničních vozech přepravu celých silničních jízdních souprav na ţelezničním voze přepravu pomocí podvojných návěsů. 27

28 Technologie přepravního procesu v kombinované dopravě a specializované parametry technických prostředků včetně přepravních jednotek umoţňují účelnější řešení míst styku jednotlivých druhů dopravy. Zároveň zajišťují i vyšší kvalitu propojení dopravních systémů s manipulací s materiálem a skladováním. Kombinovaná doprava je vhodná pro přepravu prakticky všeho zboţí, které se přepravuje v kterémkoliv dopravním prostředku. S vlastní přepravou jsou spojeny další logistické sluţby, které jsou zajišťovány operátory kombinované dopravy a v překladištích. Kombinovaná doprava představuje kvalitativní posun v uspokojování poţadavků zákazníků a je současně příkladem řešení komplexního dopravně-logistického problému. V podstatě můţeme tedy říct, ţe kombinovaná doprava představuje základ dopravní logistiky. Mezi hlavní předměty logistiky patří bezpochyby spediční sluţby. Zasílatelé mají široké moţnosti při logistickém řízení. Spojovacím článkem mezi dodavatelem nebo odběratelem a dopravcem je v současné době spedice neboli zasílatelství. Jde vlastně o organizování, řízení a koordinování celého průběhu přepravy, o zajištění dodání zboţí v pravý čas na správné místo. Zasílatel organizuje dopravu zboţí pro obchod a průmysl na základě logistických principů a tím minimalizuje dopravní náklady a rizika, dále radí příkazci ve všech dopravních otázkách, pomáhá při přepravě, zajišťuje přepravu a provádí účelná opatření, aby zásilka došla k příjemci včas a řádně. Pro přepravu je zvolena nejvýhodnější trasa a dopravní prostředky Zásoby řízení zásob Zásobování je jednou z nejdůleţitějších podnikových aktivit. Zajišťuje hmotné i nehmotné výrobní činitele potřebné k činnosti podniku. Pro podnik mají zásoby jak pozitivní, tak i negativní význam. Negace je především v tom, ţe váţí kapitál, spotřebovávají práci a prostředky a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepouţitelnosti a nebo neprodejnosti. Opakem jsou ale výhody zásob, řeší časový, místní, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního procesu a kryjí různé nepředvídané výkyvy. Přesto představují velkou a nákladnou investici. Proto je důleţité jejich řízení, jímţ lze dosáhnou zlepšení jak cash-flow, tak návratnosti investic. Předmětem řízení jsou prakticky všechny suroviny, polotovary a výrobky, které procházejí podnikem. Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování poţadavků na zákaznický servis. 28

29 Rentabilitu můţeme zvyšovat buď sniţováním nákladů, nebo zvýšením prodeje. Se zásobami jsou spojené náklady, které můţeme sniţovat např. sníţením počtu nevyřízených objednávek a urychlených dodávek, odstraněním mrtvých zásob, přesnějším prognózováním poptávky, kvalitnějším plánováním zásob apod. Jedním problémem při zásobování bývá udrţování nadnormativních objemů zásob. Nadměrná hladina zásob sniţuje rentabilitu podniku, a to dvěma způsoby. Jednak se sniţuje čistý zisk o hotovostní náklady spojené s udrţováním zásob (pojištění, skladování, poškození atd.) a za druhé se zvyšuje celkové jmění o částku vázanou v zásobách. To sniţuje obrátku jmění a výsledkem je sníţení výnosnosti čistého jmění. Pokud ale chce podnik objednávat menší mnoţství zásob a potřebuje zjistit, jaký to bude mít vliv na rentabilitu podniku, musí porovnat úspory v nákladech na udrţování zásob se zvýšenými náklady na objednávání a přepravu. S tím souvisí logistika s nejmenšími celkovými náklady. Je to takový stav, kdy se minimalizuje součet následujících logistických nákladů: náklady na udrţování zásob, mnoţstevní náklady, náklady na vyřizování objednávek a informatiku, skladovací náklady a přepravní náklady. Společně s tím musí být dosaţeno stanovené úrovně zákaznického servisu. Prioritní se tedy stává poţadovaná úroveň logistických sluţeb a ve spojitosti s jejím dosaţením hovoříme spíše o optimálních logistických nákladech, neţ o nákladech nejniţších. Nepřetrţité a komplexní plánování závisející na dostupnosti informací je vyţadováno dosaţením optimálního vztahu mezi náklady na udrţování zásob a úrovní zákaznického servisu. Pokud má tedy management k dispozici relevantní informace pouţitelné při plánování strategie zásob dochází ke zkvalitnění řízení zásob. Automatizovaný a integrovaný logistický informační systém sniţuje moţnost vzniku mylných zpráv a časových zpoţdění. Prognózování pravděpodobného nákupu jednotlivých typů produktů je velmi důleţitou součástí procesu řízení zásob. Průzkum záměrů kupujících se můţe provádět např. pomocí dotazníků či pohovorů. Tato metoda je však nákladná a poměrně nejistá. Další metodou jsou kvalifikované odhady, tzn. Názory příslušných expertů. Budoucí prodeje je moţné plánovat i na základě údajů o prodejích minulých. Přesnost předpovědí můţe být zlepšena tím, ţe management provádí prognózu na vyšší úrovni a tato předpověď se pak na základě minulého vývoje prodeje rozkládá směrem dolů. 29

30 Manipulace s materiálem Dalším článkem procesu je manipulace s materiálem. Kapitálové investice spojené s manipulačním zařízením bývají pro podnik jedny z hlavních. Systémový přístup je nezbytný při plánování a realizaci manipulace s materiálem. Způsob skladování určuje, kolikrát bude třeba s materiálem manipulovat, kupované mnoţství má vliv na výběr manipulačních metod. Na základě kruhu obalu se rozhoduje o zařízení, které bude k manipulaci pouţito a stanovuje se časová náročnost. Prostorové uspořádání manipulačního zařízení a pomocné vybavení pak ovlivňuje způsob dopravy. Pro zefektivnění manipulace s materiálem a zlepšení produktivity v této oblasti se pouţívají progresivní technologie, především automatické uskladňování a vyhledávání zboţí, zařízení na vyzvedávání kusových poloţek, pásové dopravníky, roboty či snímací systémy, Přesto však na významu neztrácejí ani klasická manuální neautomatizovaná zařízení Balení V úzké souvislosti s nákupem a dopravou je balení. Vhodně zvolené obaly mohou významnou měrou zlepšit úroveň zákaznického servisu, sníţit náklady a zefektivnit manipulaci se zboţím. Ovlivňují také stupeň vytíţení skladu. V podniku je balení spjato s marketingem a logistikou. Uspořádání, ochrana a identifikace výrobků je jeho hlavní funkcí z pohledu logistiky. Obal především uzavírá výrobek před vlastním přemístěním z místa na místo a chrání ho před poškozením vnějšími vlivy a zrátou. Při balení se rozdělují hromadné výstupy výroby na spotřebitelsky vhodnější mnoţství a sjednocují se jednotlivé velikosti. Obal by měl umoţňovat co nejsnazší pouţití výrobku a usnadňovat komunikaci pouţitím různých symbolů. 30

31 Obrázek 6: Příklady značení Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Skladování Skladování je jednou z nejdůleţitějších částí logistického systému. Zabezpečuje uskladnění produktů (např. surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů. Sklady umoţňují překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby zajišťují plynulost výroby. Zásoby obchodního zboţí zajišťují plynulé zásobování obyvatelstva. 31

32 Rozeznáváme tři základní funkce skladování: a) Přesun produktů: Příjem zboţí vyloţení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboţí, překontrolování průvodní dokumentace. Transfer či ukládání zboţí přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny. Kompletace zboţí podle objednávky přeskupování produktů podle poţadavků zákazníka. Překládka zboţí (cross-docking) z místa příjmu do místa expedice, vynechání uskladnění Expedice zboţí zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola zboţí podle objednávek, úpravy skladových záznamu. b) Uskladnění produktů: Přechodné uskladnění uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob. Časově omezené uskladnění týká se zásob nadměrných c) Přenos informací: Přenos informací se týká stavu zásob, stavu zboţí v pohybu, umístění zásob, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a vyuţití skladových prostor (elektronická výměna dat, technologie čárových kódů). Skladování přináší podnikatelskému subjektu ekonomické efekty především jako výsledek soustřeďovací funkce skladů. Tím, ţe skladování umoţňuje soustředit dodávky od několika výrobců na jednom místě a dodávat odběratelům ucelené zásilky, lze dosáhnout niţších přepravních nákladů a eliminovat situace, kdy dochází k přetíţení distribučních zařízení odběratele. Akumulace zásob v potřebném mnoţství a sortimentu zabezpečuje ve výrobních skladech plynulost výroby, v distribučních skladech pak plynulý prodej nabízeného sortimentu zboţí. Skladovou a zásobovací činnosti můţe 32

33 provádět jeden podnikatelský subjekt, nebo si několik firem můţe najmout organizaci, která tyto funkce pro ně převezme. Pro získání potřebné skladové kapacity je moţno: vybudovat vlastní sklad najmou sklady od specializované organizace kombinovat vlastní kapacity s nájmem Vlastní sklady je moţno vybudovat, nebo získat formou leasingu. Výhodou vlastních skladů je skutečnost, ţe jejich stavební řešení je odvozeno od optimální technologie odpovídající charakteru, objemu a obratu zásob. Při rozhodování o umístění nového skladu lze rozlišit zásady umístění skladů výrobních (sklady surovin, polotovarů a nakupovaných dílů) od skladů distribučních. Výrobní sklady by měly být situovány v areálu závodu, pokud moţno v přímé návaznosti na výrobu. Důvodem je pruţnost a pohotovost zásobování výroby a minimalizace manipulací s materiálem. Umístěním skladů mimo areál závodu dochází k dvojnásobnému zaskladnění a uskladnění materiálu. Výběr lokality pro výstavbu skladu je samozřejmě limitován nabídkou dostupných pozemků. Při výběru posuzujeme: Přiměřenost nabízené lokality pro realizaci budoucí stavby, včetně moţnosti budoucího rozšíření skladu Tvar pozemku s přihlédnutím k moţnostem skladového provozu Technickou vybavenost pozemku Dopravní obsluţnost Rovinnost pozemku Omezující vlivy 33

34 Obrázek 7: Zjednodušené vyhodnocení souřadnic umístění budoucího skladu Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství. Poznámka: X Dodavatel Odběratel Budoucí sklad 34

35 Informační systémy Nároky zákazníků neustále rostou. K uspokojení jejich poţadavků je nezbytný integrovaný logisticky systém, který je podporován integrovaným logistickým informačním systémem. Informační technologie významným způsobem ovlivňují rozvoj logistiky. Základem logistického systému je vyřizování objednávek. Nedokonalá komunikace můţe mít za následek ztrátu zákazníků, zvýšení dopravních a skladovacích nákladů, či růst nákladů na udrţování zásob. Pro podporu logistických činností jsou proto v široké míře vyuţívány počítač, a to jak při přijímání a vyřizování objednávek, tak v oblasti řízení zásob a skladů, měření výkonů, ale také v procesu přepravy Logistická koncepce podniku Při hledání optimální struktury celého logistického systému pouţíváme jako hlavní kriterium minimum celkových nákladů. Vzhledem k tomu, ţe hlavním cílem logistiky je dosaţení poţadované úrovně sluţeb, bude třeba brát v úvahu i poměr mezi náklady a úrovní sluţeb. Výběr vhodné struktury logistického systému a logistické koncepce firmy tedy závisí na tom, jak přesně jsme schopni identifikovat nákladové poloţky s řízením toku materiálu spojených a formulovat jejich závislost na úrovni sluţeb. Jedná se přitom o vztah mezi různými alternativami úrovně sluţeb a příslušnými náklady. Srovnání několika alternativ je jedinou cestou, jak nalézt alespoň suboptimální variantu řešeného logistického systému, protoţe s kvalifikací marginálních nákladů a zejména výnosů jsou metodické problémy Hlavní kriteria navrhování logistického systému Analýza jednotlivých prvků logistického systému říká, ţe hlavním kriteriem pro jejich navrhování je dosaţení minimálních nákladů. Proto i při hledání optimální struktury celého systému se pouţívá jako kriterium minimum celkových logistických nákladů. Vzhledem k tomu, ţe hlavním cílem logistiky je dosaţení poţadované úrovně sluţeb bude třeba brát v úvahu při tvorbě logistické koncepce poměr mezi náklady a úrovní služeb. Úspěšný výběr vhodné struktury logistického systému a logistické strategie proto závisí na tom, jak přesně jsme schopni identifikovat nákladové poloţky s řízením toků zboţí spojených a formulovat jejich závislost na úrovni sluţeb. Vzhledem k tomu, ţe zvyšování úrovně sluţeb je jen prostředkem pro získání většího podílu na trhu a z toho plynoucích vyšších zisků, patří k dalším problémům kvantifikace vztahu mezi 35

36 úrovní služeb a tržbami společnosti. Stanovení celkových nákladů nepřináší nové metodické problémy, ale obtíţe pramení z toho, ţe současná účetní praxe z hlediska našich potřeb nevyhovuje. Jeden z problému spočívá v tom, ţe agregace nákladových poloţek je postavena na účetních kritériích, např. jsou stanovovány celkové mzdové náklady, celkové odpisy, daně aj. Pro účinné přijetí logistické strategie je proto nezbytné upravit sledování nákladů organizace. Po zhodnocení situace je třeba určit, jak naznačené problémy řešit. K tomu je třeba stanovit, které nákladové poloţky je třeba sledovat, určit délku období pro které je třeba logistické náklady vykazovat a určit poţadovanou strukturu logistických nákladů. Nákladové poloţky logistických nákladů je moţno rozdělit tradičně na přímé logistické náklady, které přímo souvisejí s logistickými výkony. Dají se získat z existujících analytických účtů. nepřímé logistické náklady, které vyplývají v podstatě z alokace kapitálových prostředků do logistického procesu, např. dopravních a skladovacích zařízení. Je proto nutné identifikovat ty kapitálové prostředky, které jsou součástí logistického systému, protoţe jejich výše významným způsobem ovlivňuje volbu strategie. ostatní reţijní náklady spojené s činností organizace u nichţ je obecný problém stanovení jejich podílu na jednotlivé oblasti činnosti. Běţný způsob sledování nákladů přírůstkovou metodou, kdy se postupně během období načítají naběhlé náklady a výnosy podle realizovaných činností je třeba modifikovat, protoţe nákupem surovin počínaje a distribucí konče, jsou všechny logistické operace a s tím spojené náklady vynakládány v očekávání budoucího prodeje. Tedy při srovnávání logistických nákladů a výnosů je třeba počítat s časovým posuvem. Typickým příkladem jsou náklady na pořízení surovin a náklady spojené s podporou výroby, které jsou kalkulovatelné na jednotlivé výrobky. Problém je v tom, ţe např. u výrobků se sezonní spotřebou můţe uplynout dlouhá doba do okamţiku jejich prodeje. Největší pozornost z hlediska návrhu logistického systému je věnována nákladům na dopravu a nákladům spojeným s existencí zásob. Jejich struktura by měla být dostatečně podrobná, aby z ní byla vidět vazba na ostatní součásti navrhovaného systému. Např. 36

37 v nákladech na zásoby mohou být začleněny náklady na skladování atd. Příklad moţného členění: Náklady na udrţování zásob a) skladovací náklady, b) ztráty vázáním kapitálových prostředků v zásobách, c) pojištění d) skladovací ztráty. Zpracování objednávek a) Náklady na komunikaci, b) Náklady na manipulaci s materiálem, c) Náklady na balení, d) Náklady na příjem a expedici, e) Náklady na systém řízení. Administrativní náklady na management Podobně lze strukturovat náklady na dopravu: Přímé náklady a) Náklady na přepravu podle přepravních sazeb, b) Vícenáklady za speciální přepravní sluţby. Nepřímé přepravní náklady Administrativní náklady na management Logistická opatření nejsou jedinými aktivitami, které mohou vést k růstu trţeb organizace. Podíl na trhu ovlivňují všechny nástroje marketingového mixu, cena, výrobek sám svými vlastnostmi aj. Z toho plyne další problém hodnocení a výběru logistické koncepce, problém stanovení podílu logistických opatření na vývoji trţeb firmy. Vzhledem k silnému vlivu logistiky na náklady společnosti, ať uţ půjde o jejich růst nebo pokles, na straně jedné a vlivu na růst trţeb na straně druhé, měli bychom 37

38 posuzovat kaţdý záměr z hlediska jeho vlivu na růst zisku společnosti. Je tedy třeba stále zvyšovat výdaje na logistické výkony aţ marginální náklady budou rovny marginálním výnosům. V tomto bodu bude okamţitý zisk maximální. Jasný závěr, ale jeho realizace je problematická a mnohdy neproveditelná. Jsou zde tedy problémy s měřením marginálních nákladů, jen obtíţně se oddělují logistické náklady od ostatních podnikatelských aktivit, je obtíţné kvantifikovat vztah mezi realizovanými změnami v logistickém systému a jeho přímými efekty, problémem je formulace vztahu mezi logistickými výkony a podnikovými výnosy a konečně nejsme s to rychle upravovat závazky vyplývající z funkce logistického systému, např. nájmy apod Příklad výběru logistické koncepce I přes předešlé problémy lze dospět k nalezení optimální struktury logistického systému s tím, ţe můţeme nalézt alespoň aproximaci ideálního řešení. Postup si ukáţeme na příkladě stanovení vhodného počtu distribučních skladů, který by zajistil poţadovanou úroveň sluţeb. Lokalizaci skladů a jejich počet ovlivňují především přepravní náklady. Pro osvětlení vztahu dopravních nákladů a lokalizace věnujeme nejdříve pozornost umístění jednoho distribučního skladu mezi výrobcem a místem spotřeby. Pro jednoduchost předpokládejme, ţe vzdálenost mezi výrobcem, skladem a zákazníky jsou přímé a přepravní náklady jsou lineární funkcí vzdálenosti. 9 Postup naznačení příkladem lze zobecnit. Od případné úspory je třeba odečíst ještě náklady na provoz skladu. Pokud je tato hodnota větší nebo rovná nule, je zřízení skladu vhodné. Rozhodnutí o zřízení skladu je tedy moţno formulovat tak, ţe musí platit nerovnost A + B + C D 9 Průměrná velikost dodávky 1100 kg a přepravní sazba 20 Kč/100 kg při přímé dodávce od výrobce k zákazníkovi v daném segmentu trhu. Pokud bychom zřídili dislokovaný sklad a doplňovali jeho zásobu po 44 tunách, klesla by přepravní sazba díky mnoţstevním rabatům poskytovaným přepravcem na 7 Kč/ 100 kg. Interní průměrná přepravní sazba v segmentu trhu u průměrných dodávek 1100 kg by byla vzhledem k menším vzdálenostem asi 3,50 Kč/ 100 kg. V tomto případě by zřízení skladu přineslo pokles nákladů na dopravu, protoţe náklady na přímou distribuci činí 11 x 20 = 220 Kč na jednu dodávku a na dodávky z distribučního skladu 440 x x 3,5 = 115,50 Kč na jednu dodávku

39 N kde jsou A B C D průměrné náklady na doplňování skladu připadající na jednu dodávku zákazníkovi, průměrné skladovací náklady jedné dodávky zákazníkovi, průměrné přepravní náklady v dané lokalitě, průměrné náklady na pořízení a dopravu jedné přímé dodávky. Rozšíření na více skladů nečiní velké metodické problémy. S rostoucím počtem skladů budou zpočátku přepravní náklady klesat aţ do okamţiku, kdy stále se sniţující doplňovací dodávky a tím rostoucí přepravní sazby způsobí takový růst přepravních nákladů na doplňování stále většího mnoţství skladů, ţe trvale rostoucí úspory nákladů v lokalitách uţ nestačí tento růst včetně růstu nákladů na udrţování skladů pokrýt. Obrázek 8: Náklady na dopravu a skladování n Zdroj: Vlastní zpracování Poznámka: Typický průběh nákladové křivky Logistické plánování Ve své podstatě plánovací proces pokrývá celé logistické řetězce v rozsahu působnosti podniku ve vazbách na okolí a zahrnuje zpravidla následující posloupnost kroků: Formulace úkolu (stanovení předmětu a rozsahu plánování, vymezení počátečního a konečného stavu plánovacího horizontu, definice rozsahu logistického systému a jeho podsystémů, resp. Článků, vazby na okolí atd.). 39

40 Analýza datové základny pro plánování (cílem je vhodným výběrem a kompresi vytvořit vhodnou strukturu databáze pro plánovací proces). Návrh variantní procesní mapy (variantní navrhování procesních logistických řetězců, pracovních, resp. technologických operací, manipulačních, skladových operací, materiálových toků a jejich průběhu jednotlivými články logistického systému). Návrh variantních prostředků (kvalitativní výběr prostředků, typových nebo dílčích řešení, jejich přiřazení k jednotlivým logistickým operacím, resp. procesům, funkcím atd.). Dimenzování, přezkoušení a hodnocení variant (dimenzování aktivních prvků pracovních prostředků včetně jejich kvantitativního zapojení do logistických řetězců a včetně jejich optimální konfigurace v řetězcích). Podrobné plánování (podrobné rozpracování vybrané varianty plánu a její realizace aţ do úrovně objednávek aktivních prvků (zařízení) a pravidel pro hodnocení došlých nabídek. Realizace plánu (po zadání zakázky následuje realizační fáze aţ k předání převzetí systému, resp. podsystémů, zařízení atd.). Nutné je také plánování časové struktury průběhu logistických procesů vedle prostorové struktury logistických systémů. Dynamika procesů v logistických řetězcích ovlivňuje průběţné doby výroby a doby vyřizování zakázek daleko více neţ dynamika průběhu výrobních procesů. Při tomto způsobu plánování se uplatňují převáţně heuristické metody vyuţívající zkušenosti praktiků. Obrázek 9: Logistický řetězec 40

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V části teoretické se zabývám popisem současného stavu odpadového hospodářství v EU

Více

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů zavedením

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Diplomová práce Bc. Aneta Vazačová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové

Více