Nástroje řízení podnikové logistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje řízení podnikové logistiky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír Řezáč Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Michaela Kirchová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat ing. Jaromíru Řezáčovi za vedení mé práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucímu střediska v Karlových Varech ing. Prekopovi. A v neposlední řadě své rodině, která mě při studiu podporuje.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Nástroje řízení podnikové logistiky je popis a optimalizace nástrojů řízení dopravního podniku. V první části se práce věnuje teorii logistického řízení podniku. Klíčové pojmy: Strategické řízení, rozhodování, organizační struktura, konkurenceschopnost, inovace, logistika, nákladní doprava.

5 Annotation The goal of the submitted thesis Management tools of logistics business is description and optimalization of instruments used by the management of the freight company. How to manage the company, in theoretical way, is dealt in the first part of the thesis. Key words Strategic management, decision making, organizational structure, competitiveness, innovation, logistics, freight transport.

6 OBSAH ÚVOD LOGISTICKÝ ZÁKLAD Pojem a vývoj logistiky Disciplíny o jejichţ poznatky se logistika opírá Produktika Ergonomie Synergika Dopravní logistika Doprava Dopravní politika Dopravní soustava Podnikový logistický systém Nákupní (zásobovací) logistický systém Výrobní logistický systém Odbytový (obchodní) logistický systém LOGISTICKÝ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ Profil manaţera logistiky Procesní management Nalezení rozpoznání, identifikace definování procesů JEDNOTLIVÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ LOGISTIKY A JEJICH UPLATNĚNÍ VE FIRMENÍ PRAXI Logistická strategie podniku Logistická koncepce podniku Logistické plánování Logistický controlling Logistický audit CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH NÁSTRJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY Logistická strategie podniku Doprava Zásoby řízení zásob Manipulace s materiálem Balení Skladování Informační systémy Logistická koncepce podniku Hlavní kriteria navrhování logistického systému Příklad výběru logistické koncepce Logistické plánování Klíčové a podpůrné procesy v dopravní firmě Logistické činnosti ve vazbě na hmotné operace přeprava jako logistický proces Just in time Hub and Spoke (H&S)... 43

7 Systém Kanban Z domu do domu Quick Response (QR) Efficient Consumer Response (ECR) Kombinovaná doprava Logistické činnosti ve vazbě na nehmotné operace Spediční činnosti Logistický controlling Pojem a předmět controllingu Teoretické vymezení controllingu Úkoly controllingu Cíle a funkce controllingu Logistický audit Externí audit Interní audit Analýza výsledků PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ NÁSTRJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY VE VYBRANÝCH FIRMÁCH Hewlett-Packard: Systémový přístup k řízení stavu zásob Farmaceutická společnost: Jak vytvořit strategii globálního nákupu ZÁVĚR ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VYUŢÍVÁNÍ NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY VE VYBRANÝCH FIRMÁCH SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 61

8 ÚVOD Předměty, kterými se logistika zabývá je zabezpečení a realizace materiálového toku. Pod tímto pojmem rozumíme všechny plánovací a operativní činnosti, které jsou nezbytné k zásobování místa určení, tj. výroby, spotřeby, sluţeb atd. Při dodrţování standardů u materiálových toků dosahujeme synergických efektů, sníţení nákladů, spolehlivost vztahů mezi zúčastěnými subjekty, zvýšení kvality, zabezpečení procesu, jednodušší přenos know-how, rozvoj a posílení strategie na trhu. Dnešní logistika není jen otázkou sniţování nákladů, ale rozhodujícím způsobem určuje konkurenční postavení podnikatelského subjektu. Logistickými koncepty, které jsou důleţitou součástí podnikové strategie, se dá v globální konkurenci získat vedoucí postavení na trhu. Dosaţení tohoto cíle lze získat v oblasti nákladů, produktů nebo sluţeb. Kapitál, management a technika jsou stále mobilnější. Úspěšným uskutečněním podnikových strategií vyhovujících trţním poţadavkům lze dosáhnout vedoucí postavení na trhu dopravních a přepravních sluţeb. Klíčové postavení zde zaujímá logistika jako spojovací článek mezi stupni tvorby hodnot od dodavatelů aţ ke konečným zákazníkům. Neexistuje standardní logistický koncept, musí být specificky diferencován podle nabídky produktů a zákazníků. Hlavním cílem této bakalářské práce v její teoretické části je popsání a vyobrazení logistiky obecně, jaká je ve své podstatě. Dozvíme se zde o pojmu logistiky, o jejích disciplínách a také o dopravní logistice. Další kapitola se zabývá logistickým managementem, který patří mezi nástroje řízení. Pokračující kapitoly popisují jednotlivé nástroje řízení podnikové logistiky a jejich charakteristiku. Závěrem práce jsou příklady uplatnění nástrojů řízení podnikové logistiky ve vybraných firmách a zhodnocení současného stavu vyuţívání nástrojů řízení podnikové logistiky ve vybraných firmách. 8

9 1. LOGISTICKÝ ZÁKLAD 1.1. Pojem a vývoj logistiky K pojmu logistika existuje celá řada definic, které se k ní vztahují. V krátkosti lze říci, ţe se logistika zabývá pohybem zboţí a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby společně s informačním tokem. Vztahuje se ke všem jednotlivým komponentám oběhového procesu, především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. Hlavním úkolem logistiky je zajistit správné materiály na správném místě, ve správném čase, v poţadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem. Pojem logistika začal být v historii pouţíván řeckými filozofy, později se vyskytoval v aritmetice a znamenal praktické počítání s čísly. Jiţ od 9. stol. je pak moţné setkat se s tímto pojmem ve vojenství. Logistika zajišťovala veškeré potřeby vojska, zásobování potravou, zbraněmi, municí, logističtí důstojníci připravovali vojenské akce, kontrolovali pohyby vojenských jednotek apod. Aţ na počátku 20. Století se logistika objevuje jako předmět zkoumání, a to v souvislosti s podporou obchodní strategie podniku a dosahováním uţitné hodnoty času a místa. Po druhé světové válce se začala logistice věnovat výrazná pozornost, zpočátku především v USA. Efektivní distribuce a zásobování významně přispěly k úspěchu spojenců. Následné zásobovací problémy vedly k širokému pouţívání matematických metod pro řešení procesů se zásobováním spjatých. Tyto metody pak našly uplatnění po válce v podnikové logistice, ať uţ se jedná o ručení optimálního mnoţství produkce, rozmístění skladů, či problémy spojené s dopravou a jejími náklady atd. Význam logistiky neustále roste spolu s narůstající globalizací. Firmy jsou vystavovány silným konkurenčním tlakům a logistika zaujímá v této situaci strategické postavení. Napomáhá zdokonalení zákaznického servisu, na který je od počátku devadesátých let kladen důraz především. Vyšších zisků umoţňuje dosáhnout sniţováním nákladů. Rozvojem informačních technologií se zvyšuje účinnost logistiky. Pochopení vzájemných souvislostí hraje klíčovou roli při zvyšování efektivnosti systému jako celku. 9

10 1.2. Disciplíny o jejichž poznatky se logistika opírá Logistika představuje poměrně novou metodologii podnikové organizace. Všechny podniky hledají nové cesty k vyššímu zhodnocení kapitálu a při tomto hledání postupně odhaluje další nové racionalizační efekty, nejen v oblasti výroby a organizace, ale především také v oblasti dopravy. Úkolem logistiky je tedy koncipovat a vyvíjet strategii a taktiku pohybu materiálu z hlediska největších výkonů a největší hospodárnosti. Logistika, ale není nejdůleţitější, ani jedinou podnikovou ekonomickou funkcí, ale neustále probíhající změny ve výrobě a v obchodě vyvolávají její rostoucí význam jako integrující průřezové funkce. Logistický vliv se projevuje na všech úrovních řízení organizace, od strategického, přes taktické aţ po operativně technické řízení procesů. Logistiku je moţná pokládat jednak za teoretickou, ale především také za zcela praktickou disciplínu, která je potřeba k řízení podniku. Abychom mohli nějaký přístup nazvat logistickým, musí platit určité skutečnosti. 1 Přístup logistiky je tedy spojen s trţním hospodářstvím, kde je hlavním úkolem logistiky je posílit pozice výrobce určitého zboţí na trhu. Logistika jako základní metoda managementu své vlastní metody nevytváří, ale opírá se o vyuţití poznatků z některých známých věd, jako jsou produktika, ergonomie a synergika. Dále logistika pouţívá k řešení rozhodovacích úloh metody operační analýzy, která představuje souhrn různých metod a technik pouţívaných k řízení rozhodovacích procesů. Především vychází z metod matematického programování, kam lze zařadit např. technika lineárního programování, dynamického programování, stochastické programování apod. Technika lineárního programování nám pomůţe najít kombinace vzájemně závislých činností a také která je nejvýhodnější z řady moţných. 1 Skutečnosti, které musí platit, abychom nějaký přístup mohli nazvat logistickým: Zájem podniku je zaměřen na určitou finální produkci, která přechází ke spotřebitelům prostřednictvím trhu, neboli výroba a oběh jsou sledovány jako procesy spojené se zakázkou. Je třeba se zabývat koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí dodání daného konečného výrobku zákazníkovi. Pro danou finální produkci je nutné řešit současně problémy manipulace, přepravy, skladování, balení, servisních sluţeb, prostorového rozmístění i potřebných kapacit. Do příslušného řešení je třeba zahrnout všechny články, které zprostředkovávají pohyby materiálu, zboţí, energie, odpadů a informací. Rozhodujícím článkem celého řetězu je zákazník, jehoţ potřebám se všechny ostatní články musí přizpůsobit a podřídit, zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboţí, ale prvním článkem z hlediska pohybu informací. 10

11 Většinou zde jde o hledání maxima (např. zisku) nebo minima (např. provozních nákladů, času apod.). Lineární programování lze v praktické aplikaci rozdělit do pěti fází. 2 Dále můţeme lineární programování rozdělit na dvě skupiny podle stupně přesnosti dosahovaných výsledků. 3 Také se pouţívá metoda simulace a to v modelování dopravy. Jde o numerickou metodu, která spočívá v provádění experimentů s určitými typy matematických modelů na počítačích. Výsledky experimentů s modelem se podrobí rozboru, z něhoţ se pak usuzuje na vlastnosti a chování skutečného systému. Jde vlastně o napodobení určité skutečné situace bez její realizace pomocí různých typů modelů. Většinou jde o řešení problémů náhodných stochastických procesů Produktika Produktika je vědní disciplínou, která optimalizuje nejrůznější technické, výrobní, provozní, řídící a jiné obdobné děje na ucelené systémy s vyuţitím nejnovějších poznatků elektroniky, výpočetní techniky a robotiky na základě nejširšího komplexu různých údajů. Tím tedy představuje novou generaci inţenýrských sluţeb a technických prostředků, která se objevila v nejvyspělejších průmyslových zemích. V dopravě produktika zahrnuje různé úrovně, od prosté aplikace metod řízení, vyuţívající mikroelektroniku, aţ po automatizované pracovní operace a roboty, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti dopravních investic. Je třeba sledovat efektivnost rozhodujících investic v širokém pohledu, a to ve všech časových fázích investičního procesu. 4 2 Fáze lineárního programování: formulace matematického modelu zkoumaného ekonomického systému, číselné naplnění modelu, volba vhodného výpočtového postupu (algoritmu), vlastní řešení modelu, interpretace získaných výsledků. 3 Aproximační metody např. schodová, indexová, Vogelova metoda.přesné metody např. simplexová metoda, metoda dílčích matic apod. Tyto vedou ke konečnému optimálnímu řešení. 4 Sestava dlouhodobého výhledu (strategie) podniku, a to na úrovni prognóz, v technicko-ekonomických studiích a koncepcích rozvoje.vyhledávání optimálních variant investičního souboru a celků na úrovni podniků.projektový úkol a projektová dokumentace, včetně územního umístění investiční výstavby. Vyuţívání investic předaných do provozu (porovnání propočtené účinnosti investice s dosahovanou). 11

12 1.2.2 Ergonomie Ergonomie je vědní disciplína, jejímţ úkolem je vytváření souladu mezi poţadavky stroje, předpoklady pracovníka a pracovním prostředím. Cílem je vytvoření takových provozních podmínek, u kterých se sniţuje psychická i fyzická námaha člověka a umoţňuje se všestranný rozvoj lidských vlastností a schopností. Na ergonomii je zvláštní skutečnosti, ţe vyuţívá poznatky z různých vědních oborů a syntetizuje je. Ergonomie, ale nenahrazuje výzkum uskutečňovaný ve sféře fyziologie, psychologie, hygieny práce apod., ale opírá se o něj a syntetizuje jeho výsledky. Základními ergonomickými metodami jsou dvě nejznámější: pracovní studie a hodnotová analýza. Metoda pracovní studie napomáhá zdokonalovat pracovní procesy. 5 Je zde zahrnuta ekonomie pracovních pohybů, organizace pracoviště a také i pracovní prostředí. Metodou racionalizace je hodnotová analýza, která rozumí objektu zdokonalování jako souboru různých funkcí, a je tedy zaloţena na uplatňování tzv. funkčního principu. Tímto umoţňuje překonávat bariéru tradičního způsobu myšlení. Nejdůleţitější otázkou hodnotové analýzy je jak jinak, lépe a efektivněji lze zajistit daný soubor funkcí, které zkoumaný objekt plní nebo by měl plnit. Hodnotová analýza se můţe zaměřit např. na zdokonalování nejrůznějších objektů a to na dopravu, organizaci, manipulaci s materiálem apod. Sestavují se k řešení stanovených úkolů trvalé nebo dočasné týmy, které se skládají z odborníků různého zaměření. Optimálním dočasným týmem je skupina tří lidí, maximálně osmi Synergika Synergika je vědní disciplína, která zkoumá spolupráci mezi lidmi. Lidská spolupráce totiţ podmiňuje úspěšnost uplatnění produktických a ergonomických projektů, ale také komplexních logistických projektů. Synergika tedy řeší zkvalitnění lidského prvku, zdokonalení jeho produkce z hlediska účinnějšího řešení úkolů a propojování takto schopných lidských prvků do akceschopných systémů. Heslem synergiky je tedy Co jeden nemůţe, lze ve spolupráci s ostatními vyřešit. 5 Pracovní studie se zpracovává ve třech etapách, kterými jsou: analýza dosavadního stavu, racionalizační projekt obsahuje návrh nového řešení, někdy v několika variantách, ekonomické hodnocení projektu vyčísluje předpokládané úspory, vypočítává dobu návratnosti. 12

13 1.3. Dopravní logistika Doprava Doprava je odvětvím národního hospodářství, které zajišťuje a uskutečňuje přemisťování osob a věcí. V uţším pohledu se jedná o pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách neboli infrastruktuře Dopravní politika Dopravní politika je oblastí společenské činnosti, která stanoví jak cíle rozvoje dopravy, tak i nástroje a prostředky, jimiţ mají být cíle dosaţeny. Má vlastní teorii, která má přispět k vyjasnění cílů a prostředků. Uţší definice dopravní politiky můţe být také: Státní dopravní politika je cílevědomé působení na uspořádání a rozvoj dopravního systému. Dopravní systém je systémem prostředků a činností všech druhů dopravy v daném územním celku ve vazbě na ostatní oblasti ţivota společnosti, odvětví národního hospodářství a obyvatelstvo. Dopravním systém je koordinovaně rozvíjen. Vláda má k dispozici řadu nástrojů, kterými ovlivňují ekonomickou aktivitu s dopadem na dopravní systém 6. Dopravní politiku můţeme také definovat jako oblast obecných státních záleţitostí, vědu o vnitřních a zahraničních cílech a úkolech státu týkajících se fungování dopravního systému. Dopravní politika zahrnuje opatření vlády k působení na makroekonomické i mikroekonomické proměnné v rámci realizace svých záměrů Dopravní soustava Dopravní soustava je soustava prostředků a činností všech druhů dopravy umoţňujících kvantitativní i kvalitativní uspokojování přepravních potřeb obyvatel a národního hospodářství bez ohledu na gesční podřízenost, organizační uspořádání a vlastnictví při optimálním vynakládání a vázanosti společenské práce. 6 Např. regulace či zásahy, které ovlivňují obyvatele k vykonávání nebo omezení určitých ekonomických aktivit. Daně, sniţující soukromé výdaje a tím uvolňující prostor pro veřejné výdaje, také ovlivňující chování plátců daně. Výdaje, které podněcují firmy nebo zaměstnance k výrobě statků nebo sluţeb, a transfery skýtající důchodovou podporu (výdaje a transfery můţe vláda ovlivňovat také chování spotřebitelů a tím modifikovat poptávku po dopravě). 13

14 1.4. Podnikový logistický systém Východiskem pro vymezení úloh logistiky ve výrobním podniku jsou fáze výrobního procesu: zásobování (nákup), výroba, odbyt (distribuce prodej) Nákupní (zásobovací) logistický systém Nákupním logistickým systémem navazuje podnik na trh jako odběratel a jeho prostřednictvím zajišťuje průběh hmotného toku surovin, materiálů a subdodávek zvolenými dodávkovými cestami od svých dodavatelů na vstup výrobního procesu. Jádrem systému jsou materiálové toky a materiálové zásoby zabezpečující bezporuchový chod výrobního procesu. Plánování nákupu a zásob materiálu Opatřování a nákup materiálu Skladování materiálu včetně jeho přípravy pro výrobu Řízení zásob materiálu včetně hodnocení dodavatelů a koordinace s úkoly výrobní logistiky Výrobní logistický systém Výrobní logistický systém zabezpečuje hmotný pohyb ve výrobním procesu. Materiály, polotovary a rozpracované výrobky jsou manipulovány mezi výrobními operacemi a skladovány ve výrobních skladech. Jádrem subsystému jsou toky a zásoby rozpracovaných výrobků. Plánování výrobního procesu Plánování výrobních dávek Určení potřeby materiálových vstupů Plánování rozpracované výroby a její řízení Plánování a řízení materiálového toku ve výrobě Plánování a řízení vnitropodnikové dopravy Koordinace s plánem odbytu a zásobování, nákupní a distribuční logistikou 7 Logistický systém podniku lze rozdělit do tří relativně samostatných logistických subsystémů, jimiţ jsou: nákupní (zásobovací) logistický systém, výrobní logistický systém, odbytový (obchodní) logistický systém. 14

15 Odbytový (obchodní) logistický systém Odbytovým logistickým systémem, vč. Sluţeb zákazníkům, navazuje podnik na trh jako dodavatel. Jeho prostřednictvím je zabezpečován hmotný tok zboţí přes odbytové sklady, distribuční sklady, popř. obchodní zprostředkovatele k cílovému bodu odbytového trhu. Jádrem subsystému jsou toky hotových výrobků a jejich zásoby. Plánování prodeje a distribuční struktury Řízení zásob hotových výrobků Skladování hotových výrobků Řízení a realizace dávek hotových výrobků včetně dodavatelského servisu Koordinace plánu a realizace s nákupní a výrobní logistikou Obrázek 1: Obsah a členění logistiky Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství. 15

16 Poznámka: Orientačně je možné logistiku vymezit jako souhrn všech činností, které slouží k zabezpečení hmotných toků a s nimi souvisejících toků informačních. Přesná definice vychází potom z důsledně uplatněného systémového přístupu: Logistika představuje souhrn všech činností, kterými jsou v ekonomických systémech zkoumány, plánovány, realizovány a řízeny logistické systémy a logistické funkce. Logistické systémy zabezpečují vlastní realizaci logistických funkcí v souladu se stanovenými výkonovými a ekonomickými cíli. Prvky logistických systémů jsou logistické objekty, logistické pracovní prostředky a pracovní síly. 16

17 2. LOGISTICKÝ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ 2.1. Profil manažera logistiky Manaţer logistiky je manaţer střední úrovně jak ve společnostech sluţeb, tak i ve výrobních společnostech. Odpovědnost je velmi široké a liší se v závislosti na velikosti společnosti. Osoba v této funkci je odpovědná za: omezena, ale rozmezí zodpovědnosti je provádění logistické politiky společnosti, strategii sluţby zákazníkům, Tyto cíle vyţadují od manaţera: spolupráci na logistických úkolech se zákazníky i dodavateli, realizovat logistickou politiku a připravovat strategické plány pro sluţby zákazníkům, sledovat vliv takových plánů na náklady a důsledky pro personál, řídit dle výsledků měření logistických výkonů. Tato funkce také zodpovídá za: úroveň sluţby zákazníkům, řízení informačních a zpravodajských systémů, integraci činností rozhodující pro tok zboţí, reagování na poţadavky zákazníků na pomoc (podporu) při řešení společných logistických problémů, spolupráci s funkčními manaţery při plánování logistických činností, dopravní operace, vyjednávání o sazbách sluţeb a smluvních termínech a podmínkách, měření dopravního výkonu, systémy řízení zásob, kritéria výkonu pro dodavatele. 17

18 Při vykonávání této úlohy bude manaţer také sledovat všechny procedury společnosti vztahující se ke zdraví, bezpečnosti a ţivotnímu prostředí. Obrázek 2: Prostředí podniku Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Procesní management Proces představuje ucelené aktivity, které obvykle vyţadují účast několika činností (zapojení více pracovní), velmi zjednodušeně řečeno je to tok práce postupující od jednoho pracovníka k druhému a v případě větších procesů pravděpodobně od jednoho oddělení k druhému. 18

19 Procesy můţeme určit na mnohých úrovních, vţdy však musí mít své hranice 8, uprostřed mezi začátkem a koncem je pak určitý počet jasně definovaných kroků. Procesy na makroúrovni zahrnují např. nákup, distribuci, fakturaci, sledování pohledávek apod. Procesy definované na makroúrovni je moţné dále rozkládat na dílčí procesy a činnosti, jako např. vystavení kupní smlouvy, přivezení materiálu, vedení personální evidence apod. Činnost tedy představuje dílčí aktivitu, kterou obvykle vykonává určitý pracovník. Obrázek 3: Procesní management Zdroj: DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B. Logistika procesy a jejich řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, ISBN Hranice procesu (začátek a konec) jsou dány: Počátečními vstupy, které vyhovují danému procesu a které dávají podnět k zahájení, na vstupní elementy se pohlíţí jako na subdodávky a jejich poskytovatelé jsou povaţováni za dodavatele toto platí i uvnitř organizace. Pro výše zmiňovaný fakturační proces by primárním vstupem mohlo být převzetí potvrzených objednávek v prodejním oddělení. Vedle primárních vstupů rozlišujeme v souvislosti s procesy také sekundární vstupy, jsou to vstupy začleněné do procesu v jeho různých fázích a jsou nezbytné pro jeho dokončení 8 Jasně vymezený začátek a jasně vymezený konec. 19

20 (např. potřebné manaţerské informace v různých fázích zabezpečované oddělením informačních systémů). Primárními výstupy uţitečnými pro primární zákazníky. Počáteční výstupy mohou mít hmotný charakter (nákup nového zařízení) nebo nehmotný charakter (získání určité informace nebo sluţby). Stejně jako existují primární vstupy, existují vţdy i sekundární výstupy ty nejsou hlavním účelem daného procesu a vznikají jako jeho vedlejší produkty (např. odpracované přesčasy vzniklé jako součást výrobního procesu). Druhotné výstupy obvykle uvádějí do prohyby další procesy (např. výkaz přesčasů by mohl být primárním vstupem pro proces odměňování. Jediným účelem procesu je uspokojení poţadavků jeho zákazníků. V kaţdém procesu mohou existovat zákazníci aţ pěti různých typů: primární zákazníci příjemci primárních výstupů sekundární zákazníci nacházejí se mimo vlastní proces a dostávají sekundární výstupy nepřímí zákazníci nedostávají primární vstupy, ale jsou další na řadě (zákazníci primárních zákazníků), takţe negativně pocítí, budou-li tyto vstupy opoţděné nebo vadné externí zákazníci mimo podnik (distributoři, obchodní zástupci, maloobchodníci apod.) finální spotřebitel jinak nepřímí externí zákazníci Obrázek 4: Typy zákazníků Sekundární dodavatel Primární dodavatel Primární dodavatel Primární zákazník Primární zákazník Externí zákazník Spotřebitel INTERNÍ EXTERNÍ Sekundární zákazník Zdroj: Vlastní zpracování 20

21 Poznámka: Z uvedeného vyplývá, že přístup, kdy každý proces je na vstupu odběratelem a na výstupu se na odebírající článek pohlíží jako na zákazníka se uplatňuje nejen v externích (mezipodnikových) vztazích, ale i interně mezi jednotlivými útvary firmy. Respektování této zásady např. znamená přikládat dodávkám uvnitř firmy stejnou, ne-li vyšší prioritu než dodávkám pro vnější zákazníky firmy. V kaţdé organizaci můţeme rozlišit stěţejní a podpůrné procesy: stěţejní procesy jsou provozní procesy a jejich výsledkem je produkce výstupů poţadovaných externím zákazníkem, podpůrné procesy jsou ty, které umoţňují existenci stěţejních procesů. Procesy musí být účelné a hospodárné, měly by slouţit zákazníkům a nikoliv organizaci, neustále je třeba si klást otázku jak procesy přispívají k výsledkům spokojenosti zákazníka. U kaţdého procesu určujeme: je hodnotu jak přispívá k uţitku pro svého zákazníka, základy na proces, vlastníka procesu, čas potřebný k realizaci procesu, vnitřní uspořádání procesu. Procesní myšlení se dá aplikovat na jakýkoli proces, z praktických důvodů se však při jeho realizaci dává přednost opakujícím se procesům, se záměrem: identifikovat, definovat procesy, tj. rozpoznat strukturu a vazby uvnitř procesu, popřípadě odhalit nedostatky procesu, definovat procesy, tj. odstranit všechny skutečnosti bránící efektivní funkci procesů zajistit stabilitu procesu, dostat proces pod kontrolu navodit atmosféru zlepšení procesů Nalezení rozpoznání, identifikace definování procesů Nezbytné pro efektivní řízení procesů je mít je přesně a jasně zmapovány. Realizace kaţdého procesu vyţaduje vhodné spojení a načasování různorodých činností (transformačních, informačních, řídících, administrativních apod.). Některé činnosti v procesu mohou nebo musí probíhat současně, jiné v přesné posloupnosti. 21

22 Analyzováním procesu se má umoţnit jeho pochopení jako celku, nikoli jen částí, které dosud určitý pracovník je řídil. Současně je třeba odhalit překáţky, které brání efektivnímu průběhu procesu. Při znázornění je moţné vyuţit: modifikované podoby vývojových diagramů analýzy struktury procesů kaskádové mapy procesu. Obrázek 5: Vývojový diagram VSTUP PROCES - ČINNOSTI VÝSTUP ZAČÁTEK Nabídky dodavatelů Vyhodnocení dodavatelů Zařazení dodavatele do databáze Retrospektivní informace Objednací návrh Vyhotovení nákupní Návrh objednávky / kupní smlouvy Návrh objednávky / kupní smlouvy Přezkoumání a schválení nákupní dokumentace Schválená objednávka / kupní smlouva KONEC Zdroj: Vlastní zpracování Poznámka: Aplikace vývojových (postupových diagramů) procesy se projevují v grafickém rozvržení schématu procesu, které je rozděleno na část vstupu, vlastního procesu a výstupu z procesu. Za sloupec výstupu lze zařadit ještě další sloupec, ve kterém se uvádí odpovědnost za výstupy dané realizované činnosti. 22

23 3. JEDNOTLIVÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ LOGISTIKY A JEJICH UPLATNĚNÍ VE FIRMENÍ PRAXI Do souboru nástrojů podnikové logistiky určitě řadíme v chronologické a věcné posloupnosti logistickou strategii a koncepci, logistické plánování, logistické projektování, logistický controlling a logistický audit Logistická strategie podniku Logistická strategie se ve skutečné praxi rozděluje na strategii zaměřenou na proces a zaměřenou na trh nebo na prodejní cesty. V tomto případě se budeme spíše orientovat na procesní strategii, na systém její organizace a řízení logistických činností Logistická koncepce podniku Logistická koncepce definuje základní strukturu logistického systému a transformuje tak logistickou strategii podniku do konkrétního návrhu vytvoření logistického systému s optimální strukturou podle zvolených kritérií Logistické plánování Úkolem logistického plánování je vytvoření podmínek pro optimální funkci logistických řetězců. Z obecně vymezeného úkolu logistického plánování lze odvodit všeobecně platné hlavní cíle: konkurenceschopné výrobky, popř. sluţby, optimální hmotné, informační a finanční toky vzájemně integrované, vysoká pruţnost logistického systému jako celku i jeho jednotlivých článků a probíhajících procesů příznivé vytíţení ploch, prostorů a zařízení, krátké průběţné doby a dodací lhůty, příznivé pracovní podmínky a účinná motivace pracovníků, globální minimalizace nákladů při maximalizaci trţeb, rychlá návratnost vloţených prostředků. 23

24 3.4. Logistický controlling K nejdůleţitějším nástrojům řízení logistiky patří logistické náklady a výkony. Kontrola logistických nákladů je důleţitá z toho důvodu, ţe ovlivňují jak tvorbu zisku, tak i rozhodnutí o investiční aktivitě, rozvoji odbytu, jakoţ i o úrovni a druzích sluţeb zákazníkům Logistický audit Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový nástroj, který je zaměřen na logistické funkce podnikového systému řízení. Má za úkol diagnostikovat stav logistického systému ve firmě a definovat program zvýšení jeho produktivity. Projektový charakter nám dává moţnost realizovat jak okamţité organizační zásahy vedoucí k rychlým efektům, tak i zásadní koncepční změny logistických procesů. Pro zabezpečení nezávislosti a objektivního provedení auditu je zpravidla kontrahována zadavatelem specializovaná auditorská firma či soukromý subjekt. 24

25 4. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH NÁSTRJŮ ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY 4.1. Logistická strategie podniku Logistická strategie je základem pro realizaci široké škály zásadních podnikových rozhodnutí, týkajících se především vyráběné a distribuované produkce, jejího uplatnění na jednotlivých trţních segmentech, jejích nákladech a ceně, poskytovaných sluţbách, její profitabilitě včetně předpokladů realizace těchto rozhodnutí v dlouhodobé perspektivě vývoje podniku. Logistickou strategii lze tedy definovat jako soubor alternativních rozhodnutí pro fungování a chování logistického systému podniku vedoucí k dosaţení logistických cílů podniku a popis způsobu, jak má systém realizovat jednotlivé kroky strategie. Pokud se zaměří na zvýšení logistických výkonů a dosáhne zrychlení toků v logistických řetězcích, pak se jako efekt dostaví sníţení zásob a uvolnění vázaného kapitálu v nich spolu s poklesem logistických nákladů. To je reálné jen za předpokladu, ţe logistický systém podniku působí jako koordinátor všech struktur a procesů mezi identifikovanou příleţitostí na trhu a dodáním výrobku zákazníkovi, a to počínaje výzkumem, vývojem, přes přípravu výroby, nákup a zásobování, řízení výroby, řízení skladů a dopravy, aţ ke konečnému zákazníkovi. Logistická strategie má zpravidla tyto části: a) Stanovení cílů logistické strategie a očekávaných přínosů. Obsahuje charakteristiku strategických cílů podniku v oblasti marketingu, prodeje, výroby, výrobní technologie a podnikové logistiky (materiálových toků, organizace a řízení logistiky) v jednotlivých časových etapách vývoje podniku v minulosti, v současné době i v budoucnosti podle jednotlivých časových etap. b) Úkoly podnikové logistiky v současné době a strategické cíle. Specifikují se pro oblasti marketingu, technického rozvoje výroby, organizace a řízení výroby, nákupu, organizace a řízení podnikové logistiky, opatřování a dispoziční zabezpečení materiálu pro výrobu, jednotlivé fáze výroby, jakoţ i pro operativní řízení logistiky výrobních vnitropodnikových útvarů a prodeje. c) Integrace logistických funkcí v podniku. d) Struktura organizace logistiky v podniku. 25

26 e) Logistický model podniku ve vztahu k řídícím útvarům v podniku a závodu. f) Organizace logistiky jednotlivých závodů. Obvykle se orientujeme na tyto nejdůleţitější cíle logistiky v podniku: rozpracování logistické strategie podle podnikatelského záměru, zlepšení pruţnosti dodávek zkrácením průběţných dob výrobků v podniku (zakázkové řízení, průběh zakázek ve výrobě, expedice, fakturace atd.). Zvýšení spolehlivosti dodávek a rozšíření výrobního programu na základě marketingové strategie, optimalizace výše zásob materiálu, polotovarů, rozpracovaných výrobků, hotových výrobků a zboţí v celém výrobním i oběhovém procesu, optimalizace logistických nákladů při řízení, nákupu, skladování a dopravě materiálu od surovin aţ po hotový výrobek Doprava Doprava začala nabývat na významu na přelomu 70. a 80. let, kdy došlo k deregulaci dopravního průmyslu. V rámci jednotlivých druhů doprav nastal nárůst konkurence. Přepravci získali více moţností dopravy, stali se pruţnější a konkurenceschopnější. Doprava jako taková zajišťuje přesun výrobků v prostoru, z místa výroby do místa spotřeby. Také ovlivňuje rychlost a spolehlivost, s jako se tento přesun uskuteční. Včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i úroveň zákaznického servisu. S přepravou jsou spojené náklady, které jsou ale jedny z největších v logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobků. Významnou součástí logistického řízení je zajišťování poţadované úrovně zákaznického servisu. Dopady přepravy na zákaznický servis jsou jedny z nejdůleţitějších. Celý přepravní servis musí být především spolehlivý, významnou úlohu má zde doba přepravy a pokrytí trhu. Téţ je pro zákazníky je významná pruţnost v poskytování přepravních sluţeb a řešení ztrát či poškození. Na dopravní firmy, které chtějí logistické sluţby poskytovat, jsou kladeny mnohé poţadavky při vyuţití logistiky ve výrobních a obchodních organizacích. Zda firmy chtějí být na trhu úspěšné, musí se orientovat na logistické potřeby svých zákazníků, jejich výrobní proces, směnnost, charakter vyráběné produkce apod. Uspokojování přepravních potřeb zákazníků je 26

27 základním posláním nákladní dopravy. Hlavními předpoklady spolehlivého fungování dopravy je vytvoření a usměrňování fungujících dopravních systémů v rámci jednotlivých oborů dopravy a koordinovaný rozvoj dopravního systému jako celku. Nejširší pokrytí trhu bezpochyby umoţňuje silniční doprava. Její flexibilnost je dána především hustotou silniční sítě. Proto se stále zvyšuje objem zboţí přepravovaného autodopravci. Ţelezniční síť není zdaleka tak hustá jako silniční, je omezena na pevně dané tratě a proto nedosahuje pruţnosti silniční dopravy. Výhodou ţelezniční dopravy je skutečnost, ţe je levnější neţ doprava silniční či letecká, ale také s ní bývá spojeno větší procento ztrát a poškození. Letecká doprava je stále ještě povaţována za nadstandardní způsob přepravy. Její schopnost realizovat nejkratší dobu přepravy, je ale vykoupena vysokými náklady. Lodní doprava se rozděluje na dopravu po vnitrozemských vodních cestách, lodní dopravu po jezerech, přípobřeţní námořní dopravu a mezinárodní námořní dopravu. Na rozdíl od letecké dopravy, vodní doprava je vyuţívána především pro produkty s nízkou hodnotou, zejména pro hromadné substráty. Je ze všech druhů dopravy nejlevnější a uţívá se tehdy, kdy rychlost přepravy není určující. Pro přepravu kapalných, plynných látek nebo takových, které lze zkapalnit je vhodná potrubní doprava. Tento způsob přepravy je spolehlivý a z hlediska nákladů výhodný. Základním prvkem kombinované dopravy jsou unifikované přepravní jednotky, kterými jsou v našich podmínkách kontejnery a výměnné nástavby. Intermodální doprava je zaloţena na přepravě zboţí v jedné a téţe nákladové jednotce nebo vozidle postupným pouţitím různých druhů dopravy bez manipulace se samotným zboţím při změně druhu dopravy. Kombinovanou dopravu členíme podle pouţité loţné jednotky na: přepravu na paletách přepravu v kontejnerech přepravu ve výměnných nástavbách přepravu silničních návěsů na ţelezničních vozech přepravu celých silničních jízdních souprav na ţelezničním voze přepravu pomocí podvojných návěsů. 27

28 Technologie přepravního procesu v kombinované dopravě a specializované parametry technických prostředků včetně přepravních jednotek umoţňují účelnější řešení míst styku jednotlivých druhů dopravy. Zároveň zajišťují i vyšší kvalitu propojení dopravních systémů s manipulací s materiálem a skladováním. Kombinovaná doprava je vhodná pro přepravu prakticky všeho zboţí, které se přepravuje v kterémkoliv dopravním prostředku. S vlastní přepravou jsou spojeny další logistické sluţby, které jsou zajišťovány operátory kombinované dopravy a v překladištích. Kombinovaná doprava představuje kvalitativní posun v uspokojování poţadavků zákazníků a je současně příkladem řešení komplexního dopravně-logistického problému. V podstatě můţeme tedy říct, ţe kombinovaná doprava představuje základ dopravní logistiky. Mezi hlavní předměty logistiky patří bezpochyby spediční sluţby. Zasílatelé mají široké moţnosti při logistickém řízení. Spojovacím článkem mezi dodavatelem nebo odběratelem a dopravcem je v současné době spedice neboli zasílatelství. Jde vlastně o organizování, řízení a koordinování celého průběhu přepravy, o zajištění dodání zboţí v pravý čas na správné místo. Zasílatel organizuje dopravu zboţí pro obchod a průmysl na základě logistických principů a tím minimalizuje dopravní náklady a rizika, dále radí příkazci ve všech dopravních otázkách, pomáhá při přepravě, zajišťuje přepravu a provádí účelná opatření, aby zásilka došla k příjemci včas a řádně. Pro přepravu je zvolena nejvýhodnější trasa a dopravní prostředky Zásoby řízení zásob Zásobování je jednou z nejdůleţitějších podnikových aktivit. Zajišťuje hmotné i nehmotné výrobní činitele potřebné k činnosti podniku. Pro podnik mají zásoby jak pozitivní, tak i negativní význam. Negace je především v tom, ţe váţí kapitál, spotřebovávají práci a prostředky a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepouţitelnosti a nebo neprodejnosti. Opakem jsou ale výhody zásob, řeší časový, místní, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního procesu a kryjí různé nepředvídané výkyvy. Přesto představují velkou a nákladnou investici. Proto je důleţité jejich řízení, jímţ lze dosáhnou zlepšení jak cash-flow, tak návratnosti investic. Předmětem řízení jsou prakticky všechny suroviny, polotovary a výrobky, které procházejí podnikem. Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování poţadavků na zákaznický servis. 28

29 Rentabilitu můţeme zvyšovat buď sniţováním nákladů, nebo zvýšením prodeje. Se zásobami jsou spojené náklady, které můţeme sniţovat např. sníţením počtu nevyřízených objednávek a urychlených dodávek, odstraněním mrtvých zásob, přesnějším prognózováním poptávky, kvalitnějším plánováním zásob apod. Jedním problémem při zásobování bývá udrţování nadnormativních objemů zásob. Nadměrná hladina zásob sniţuje rentabilitu podniku, a to dvěma způsoby. Jednak se sniţuje čistý zisk o hotovostní náklady spojené s udrţováním zásob (pojištění, skladování, poškození atd.) a za druhé se zvyšuje celkové jmění o částku vázanou v zásobách. To sniţuje obrátku jmění a výsledkem je sníţení výnosnosti čistého jmění. Pokud ale chce podnik objednávat menší mnoţství zásob a potřebuje zjistit, jaký to bude mít vliv na rentabilitu podniku, musí porovnat úspory v nákladech na udrţování zásob se zvýšenými náklady na objednávání a přepravu. S tím souvisí logistika s nejmenšími celkovými náklady. Je to takový stav, kdy se minimalizuje součet následujících logistických nákladů: náklady na udrţování zásob, mnoţstevní náklady, náklady na vyřizování objednávek a informatiku, skladovací náklady a přepravní náklady. Společně s tím musí být dosaţeno stanovené úrovně zákaznického servisu. Prioritní se tedy stává poţadovaná úroveň logistických sluţeb a ve spojitosti s jejím dosaţením hovoříme spíše o optimálních logistických nákladech, neţ o nákladech nejniţších. Nepřetrţité a komplexní plánování závisející na dostupnosti informací je vyţadováno dosaţením optimálního vztahu mezi náklady na udrţování zásob a úrovní zákaznického servisu. Pokud má tedy management k dispozici relevantní informace pouţitelné při plánování strategie zásob dochází ke zkvalitnění řízení zásob. Automatizovaný a integrovaný logistický informační systém sniţuje moţnost vzniku mylných zpráv a časových zpoţdění. Prognózování pravděpodobného nákupu jednotlivých typů produktů je velmi důleţitou součástí procesu řízení zásob. Průzkum záměrů kupujících se můţe provádět např. pomocí dotazníků či pohovorů. Tato metoda je však nákladná a poměrně nejistá. Další metodou jsou kvalifikované odhady, tzn. Názory příslušných expertů. Budoucí prodeje je moţné plánovat i na základě údajů o prodejích minulých. Přesnost předpovědí můţe být zlepšena tím, ţe management provádí prognózu na vyšší úrovni a tato předpověď se pak na základě minulého vývoje prodeje rozkládá směrem dolů. 29

30 Manipulace s materiálem Dalším článkem procesu je manipulace s materiálem. Kapitálové investice spojené s manipulačním zařízením bývají pro podnik jedny z hlavních. Systémový přístup je nezbytný při plánování a realizaci manipulace s materiálem. Způsob skladování určuje, kolikrát bude třeba s materiálem manipulovat, kupované mnoţství má vliv na výběr manipulačních metod. Na základě kruhu obalu se rozhoduje o zařízení, které bude k manipulaci pouţito a stanovuje se časová náročnost. Prostorové uspořádání manipulačního zařízení a pomocné vybavení pak ovlivňuje způsob dopravy. Pro zefektivnění manipulace s materiálem a zlepšení produktivity v této oblasti se pouţívají progresivní technologie, především automatické uskladňování a vyhledávání zboţí, zařízení na vyzvedávání kusových poloţek, pásové dopravníky, roboty či snímací systémy, Přesto však na významu neztrácejí ani klasická manuální neautomatizovaná zařízení Balení V úzké souvislosti s nákupem a dopravou je balení. Vhodně zvolené obaly mohou významnou měrou zlepšit úroveň zákaznického servisu, sníţit náklady a zefektivnit manipulaci se zboţím. Ovlivňují také stupeň vytíţení skladu. V podniku je balení spjato s marketingem a logistikou. Uspořádání, ochrana a identifikace výrobků je jeho hlavní funkcí z pohledu logistiky. Obal především uzavírá výrobek před vlastním přemístěním z místa na místo a chrání ho před poškozením vnějšími vlivy a zrátou. Při balení se rozdělují hromadné výstupy výroby na spotřebitelsky vhodnější mnoţství a sjednocují se jednotlivé velikosti. Obal by měl umoţňovat co nejsnazší pouţití výrobku a usnadňovat komunikaci pouţitím různých symbolů. 30

31 Obrázek 6: Příklady značení Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Skladování Skladování je jednou z nejdůleţitějších částí logistického systému. Zabezpečuje uskladnění produktů (např. surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů. Sklady umoţňují překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby zajišťují plynulost výroby. Zásoby obchodního zboţí zajišťují plynulé zásobování obyvatelstva. 31

32 Rozeznáváme tři základní funkce skladování: a) Přesun produktů: Příjem zboţí vyloţení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboţí, překontrolování průvodní dokumentace. Transfer či ukládání zboţí přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny. Kompletace zboţí podle objednávky přeskupování produktů podle poţadavků zákazníka. Překládka zboţí (cross-docking) z místa příjmu do místa expedice, vynechání uskladnění Expedice zboţí zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola zboţí podle objednávek, úpravy skladových záznamu. b) Uskladnění produktů: Přechodné uskladnění uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob. Časově omezené uskladnění týká se zásob nadměrných c) Přenos informací: Přenos informací se týká stavu zásob, stavu zboţí v pohybu, umístění zásob, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a vyuţití skladových prostor (elektronická výměna dat, technologie čárových kódů). Skladování přináší podnikatelskému subjektu ekonomické efekty především jako výsledek soustřeďovací funkce skladů. Tím, ţe skladování umoţňuje soustředit dodávky od několika výrobců na jednom místě a dodávat odběratelům ucelené zásilky, lze dosáhnout niţších přepravních nákladů a eliminovat situace, kdy dochází k přetíţení distribučních zařízení odběratele. Akumulace zásob v potřebném mnoţství a sortimentu zabezpečuje ve výrobních skladech plynulost výroby, v distribučních skladech pak plynulý prodej nabízeného sortimentu zboţí. Skladovou a zásobovací činnosti můţe 32

33 provádět jeden podnikatelský subjekt, nebo si několik firem můţe najmout organizaci, která tyto funkce pro ně převezme. Pro získání potřebné skladové kapacity je moţno: vybudovat vlastní sklad najmou sklady od specializované organizace kombinovat vlastní kapacity s nájmem Vlastní sklady je moţno vybudovat, nebo získat formou leasingu. Výhodou vlastních skladů je skutečnost, ţe jejich stavební řešení je odvozeno od optimální technologie odpovídající charakteru, objemu a obratu zásob. Při rozhodování o umístění nového skladu lze rozlišit zásady umístění skladů výrobních (sklady surovin, polotovarů a nakupovaných dílů) od skladů distribučních. Výrobní sklady by měly být situovány v areálu závodu, pokud moţno v přímé návaznosti na výrobu. Důvodem je pruţnost a pohotovost zásobování výroby a minimalizace manipulací s materiálem. Umístěním skladů mimo areál závodu dochází k dvojnásobnému zaskladnění a uskladnění materiálu. Výběr lokality pro výstavbu skladu je samozřejmě limitován nabídkou dostupných pozemků. Při výběru posuzujeme: Přiměřenost nabízené lokality pro realizaci budoucí stavby, včetně moţnosti budoucího rozšíření skladu Tvar pozemku s přihlédnutím k moţnostem skladového provozu Technickou vybavenost pozemku Dopravní obsluţnost Rovinnost pozemku Omezující vlivy 33

34 Obrázek 7: Zjednodušené vyhodnocení souřadnic umístění budoucího skladu Zdroj: Podnikový logistik. Pracovní materiál. Praha, Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství. Poznámka: X Dodavatel Odběratel Budoucí sklad 34

35 Informační systémy Nároky zákazníků neustále rostou. K uspokojení jejich poţadavků je nezbytný integrovaný logisticky systém, který je podporován integrovaným logistickým informačním systémem. Informační technologie významným způsobem ovlivňují rozvoj logistiky. Základem logistického systému je vyřizování objednávek. Nedokonalá komunikace můţe mít za následek ztrátu zákazníků, zvýšení dopravních a skladovacích nákladů, či růst nákladů na udrţování zásob. Pro podporu logistických činností jsou proto v široké míře vyuţívány počítač, a to jak při přijímání a vyřizování objednávek, tak v oblasti řízení zásob a skladů, měření výkonů, ale také v procesu přepravy Logistická koncepce podniku Při hledání optimální struktury celého logistického systému pouţíváme jako hlavní kriterium minimum celkových nákladů. Vzhledem k tomu, ţe hlavním cílem logistiky je dosaţení poţadované úrovně sluţeb, bude třeba brát v úvahu i poměr mezi náklady a úrovní sluţeb. Výběr vhodné struktury logistického systému a logistické koncepce firmy tedy závisí na tom, jak přesně jsme schopni identifikovat nákladové poloţky s řízením toku materiálu spojených a formulovat jejich závislost na úrovni sluţeb. Jedná se přitom o vztah mezi různými alternativami úrovně sluţeb a příslušnými náklady. Srovnání několika alternativ je jedinou cestou, jak nalézt alespoň suboptimální variantu řešeného logistického systému, protoţe s kvalifikací marginálních nákladů a zejména výnosů jsou metodické problémy Hlavní kriteria navrhování logistického systému Analýza jednotlivých prvků logistického systému říká, ţe hlavním kriteriem pro jejich navrhování je dosaţení minimálních nákladů. Proto i při hledání optimální struktury celého systému se pouţívá jako kriterium minimum celkových logistických nákladů. Vzhledem k tomu, ţe hlavním cílem logistiky je dosaţení poţadované úrovně sluţeb bude třeba brát v úvahu při tvorbě logistické koncepce poměr mezi náklady a úrovní služeb. Úspěšný výběr vhodné struktury logistického systému a logistické strategie proto závisí na tom, jak přesně jsme schopni identifikovat nákladové poloţky s řízením toků zboţí spojených a formulovat jejich závislost na úrovni sluţeb. Vzhledem k tomu, ţe zvyšování úrovně sluţeb je jen prostředkem pro získání většího podílu na trhu a z toho plynoucích vyšších zisků, patří k dalším problémům kvantifikace vztahu mezi 35

36 úrovní služeb a tržbami společnosti. Stanovení celkových nákladů nepřináší nové metodické problémy, ale obtíţe pramení z toho, ţe současná účetní praxe z hlediska našich potřeb nevyhovuje. Jeden z problému spočívá v tom, ţe agregace nákladových poloţek je postavena na účetních kritériích, např. jsou stanovovány celkové mzdové náklady, celkové odpisy, daně aj. Pro účinné přijetí logistické strategie je proto nezbytné upravit sledování nákladů organizace. Po zhodnocení situace je třeba určit, jak naznačené problémy řešit. K tomu je třeba stanovit, které nákladové poloţky je třeba sledovat, určit délku období pro které je třeba logistické náklady vykazovat a určit poţadovanou strukturu logistických nákladů. Nákladové poloţky logistických nákladů je moţno rozdělit tradičně na přímé logistické náklady, které přímo souvisejí s logistickými výkony. Dají se získat z existujících analytických účtů. nepřímé logistické náklady, které vyplývají v podstatě z alokace kapitálových prostředků do logistického procesu, např. dopravních a skladovacích zařízení. Je proto nutné identifikovat ty kapitálové prostředky, které jsou součástí logistického systému, protoţe jejich výše významným způsobem ovlivňuje volbu strategie. ostatní reţijní náklady spojené s činností organizace u nichţ je obecný problém stanovení jejich podílu na jednotlivé oblasti činnosti. Běţný způsob sledování nákladů přírůstkovou metodou, kdy se postupně během období načítají naběhlé náklady a výnosy podle realizovaných činností je třeba modifikovat, protoţe nákupem surovin počínaje a distribucí konče, jsou všechny logistické operace a s tím spojené náklady vynakládány v očekávání budoucího prodeje. Tedy při srovnávání logistických nákladů a výnosů je třeba počítat s časovým posuvem. Typickým příkladem jsou náklady na pořízení surovin a náklady spojené s podporou výroby, které jsou kalkulovatelné na jednotlivé výrobky. Problém je v tom, ţe např. u výrobků se sezonní spotřebou můţe uplynout dlouhá doba do okamţiku jejich prodeje. Největší pozornost z hlediska návrhu logistického systému je věnována nákladům na dopravu a nákladům spojeným s existencí zásob. Jejich struktura by měla být dostatečně podrobná, aby z ní byla vidět vazba na ostatní součásti navrhovaného systému. Např. 36

37 v nákladech na zásoby mohou být začleněny náklady na skladování atd. Příklad moţného členění: Náklady na udrţování zásob a) skladovací náklady, b) ztráty vázáním kapitálových prostředků v zásobách, c) pojištění d) skladovací ztráty. Zpracování objednávek a) Náklady na komunikaci, b) Náklady na manipulaci s materiálem, c) Náklady na balení, d) Náklady na příjem a expedici, e) Náklady na systém řízení. Administrativní náklady na management Podobně lze strukturovat náklady na dopravu: Přímé náklady a) Náklady na přepravu podle přepravních sazeb, b) Vícenáklady za speciální přepravní sluţby. Nepřímé přepravní náklady Administrativní náklady na management Logistická opatření nejsou jedinými aktivitami, které mohou vést k růstu trţeb organizace. Podíl na trhu ovlivňují všechny nástroje marketingového mixu, cena, výrobek sám svými vlastnostmi aj. Z toho plyne další problém hodnocení a výběru logistické koncepce, problém stanovení podílu logistických opatření na vývoji trţeb firmy. Vzhledem k silnému vlivu logistiky na náklady společnosti, ať uţ půjde o jejich růst nebo pokles, na straně jedné a vlivu na růst trţeb na straně druhé, měli bychom 37

38 posuzovat kaţdý záměr z hlediska jeho vlivu na růst zisku společnosti. Je tedy třeba stále zvyšovat výdaje na logistické výkony aţ marginální náklady budou rovny marginálním výnosům. V tomto bodu bude okamţitý zisk maximální. Jasný závěr, ale jeho realizace je problematická a mnohdy neproveditelná. Jsou zde tedy problémy s měřením marginálních nákladů, jen obtíţně se oddělují logistické náklady od ostatních podnikatelských aktivit, je obtíţné kvantifikovat vztah mezi realizovanými změnami v logistickém systému a jeho přímými efekty, problémem je formulace vztahu mezi logistickými výkony a podnikovými výnosy a konečně nejsme s to rychle upravovat závazky vyplývající z funkce logistického systému, např. nájmy apod Příklad výběru logistické koncepce I přes předešlé problémy lze dospět k nalezení optimální struktury logistického systému s tím, ţe můţeme nalézt alespoň aproximaci ideálního řešení. Postup si ukáţeme na příkladě stanovení vhodného počtu distribučních skladů, který by zajistil poţadovanou úroveň sluţeb. Lokalizaci skladů a jejich počet ovlivňují především přepravní náklady. Pro osvětlení vztahu dopravních nákladů a lokalizace věnujeme nejdříve pozornost umístění jednoho distribučního skladu mezi výrobcem a místem spotřeby. Pro jednoduchost předpokládejme, ţe vzdálenost mezi výrobcem, skladem a zákazníky jsou přímé a přepravní náklady jsou lineární funkcí vzdálenosti. 9 Postup naznačení příkladem lze zobecnit. Od případné úspory je třeba odečíst ještě náklady na provoz skladu. Pokud je tato hodnota větší nebo rovná nule, je zřízení skladu vhodné. Rozhodnutí o zřízení skladu je tedy moţno formulovat tak, ţe musí platit nerovnost A + B + C D 9 Průměrná velikost dodávky 1100 kg a přepravní sazba 20 Kč/100 kg při přímé dodávce od výrobce k zákazníkovi v daném segmentu trhu. Pokud bychom zřídili dislokovaný sklad a doplňovali jeho zásobu po 44 tunách, klesla by přepravní sazba díky mnoţstevním rabatům poskytovaným přepravcem na 7 Kč/ 100 kg. Interní průměrná přepravní sazba v segmentu trhu u průměrných dodávek 1100 kg by byla vzhledem k menším vzdálenostem asi 3,50 Kč/ 100 kg. V tomto případě by zřízení skladu přineslo pokles nákladů na dopravu, protoţe náklady na přímou distribuci činí 11 x 20 = 220 Kč na jednu dodávku a na dodávky z distribučního skladu 440 x x 3,5 = 115,50 Kč na jednu dodávku

39 N kde jsou A B C D průměrné náklady na doplňování skladu připadající na jednu dodávku zákazníkovi, průměrné skladovací náklady jedné dodávky zákazníkovi, průměrné přepravní náklady v dané lokalitě, průměrné náklady na pořízení a dopravu jedné přímé dodávky. Rozšíření na více skladů nečiní velké metodické problémy. S rostoucím počtem skladů budou zpočátku přepravní náklady klesat aţ do okamţiku, kdy stále se sniţující doplňovací dodávky a tím rostoucí přepravní sazby způsobí takový růst přepravních nákladů na doplňování stále většího mnoţství skladů, ţe trvale rostoucí úspory nákladů v lokalitách uţ nestačí tento růst včetně růstu nákladů na udrţování skladů pokrýt. Obrázek 8: Náklady na dopravu a skladování n Zdroj: Vlastní zpracování Poznámka: Typický průběh nákladové křivky Logistické plánování Ve své podstatě plánovací proces pokrývá celé logistické řetězce v rozsahu působnosti podniku ve vazbách na okolí a zahrnuje zpravidla následující posloupnost kroků: Formulace úkolu (stanovení předmětu a rozsahu plánování, vymezení počátečního a konečného stavu plánovacího horizontu, definice rozsahu logistického systému a jeho podsystémů, resp. Článků, vazby na okolí atd.). 39

40 Analýza datové základny pro plánování (cílem je vhodným výběrem a kompresi vytvořit vhodnou strukturu databáze pro plánovací proces). Návrh variantní procesní mapy (variantní navrhování procesních logistických řetězců, pracovních, resp. technologických operací, manipulačních, skladových operací, materiálových toků a jejich průběhu jednotlivými články logistického systému). Návrh variantních prostředků (kvalitativní výběr prostředků, typových nebo dílčích řešení, jejich přiřazení k jednotlivým logistickým operacím, resp. procesům, funkcím atd.). Dimenzování, přezkoušení a hodnocení variant (dimenzování aktivních prvků pracovních prostředků včetně jejich kvantitativního zapojení do logistických řetězců a včetně jejich optimální konfigurace v řetězcích). Podrobné plánování (podrobné rozpracování vybrané varianty plánu a její realizace aţ do úrovně objednávek aktivních prvků (zařízení) a pravidel pro hodnocení došlých nabídek. Realizace plánu (po zadání zakázky následuje realizační fáze aţ k předání převzetí systému, resp. podsystémů, zařízení atd.). Nutné je také plánování časové struktury průběhu logistických procesů vedle prostorové struktury logistických systémů. Dynamika procesů v logistických řetězcích ovlivňuje průběţné doby výroby a doby vyřizování zakázek daleko více neţ dynamika průběhu výrobních procesů. Při tomto způsobu plánování se uplatňují převáţně heuristické metody vyuţívající zkušenosti praktiků. Obrázek 9: Logistický řetězec 40

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec

MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému Michal Kec 1 Obsah 1 Popis předmětného sociálně ekonomického systému 3 1.1 Typ organizace................................... 3 1.2 Předmět činnosti..................................

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ KAPITOLA 5: VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE, METODY A NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ, POSTUPOVÉ KROKY PLÁNOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ, ELEMENTÁRNÍ NÁSTROJE

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více