VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu ZÁKLADY LOGISTIKY Ing. Miroslava Bakešová, Ing. Vladimír Křesťan 2008

2 Recenzovali: doc. PhDr. Dušan Šimek Ing. Václav Fišer Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídají autoři. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Miroslava Bakešová, Vladimír Křesťan, 2007 ISBN

3 Obsah OBSAH OBSAH... 1 ÚVODEM MALÝ VÝLET DO MINULOSTI... 5 SHRNUTÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ LOGISTIKA VYMEZENÍ POJMU LOGISTICKÝ PŘÍSTUP OBĚH ZBOŽÍ TRŽNÍ PROSTŘEDÍ LOGISTIKA JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA LOGISTICKÉ OBJEKTY LOGISTICKÉ SYSTÉMY SHRNUTÍ MARKETING A LOGISTIKA VZTAH MEZI MARKETINGEM A LOGISTIKOU POSLÁNÍ LOGISTIKY ÚROVEŇ KVALITY V LOGISTICE SHRNUTÍ LOGISTIKA JAKO SOUSTAVA SYSTÉMŮ NĚKTERÉ NÁZORY NA LOGISTICKÉ SYSTÉMY LOGISTIKA JAKO SOUSTAVA SYSTÉMŮ PĚT PRAVIDEL LOGISTIKY SHRNUTÍ LOGISTIKA JAKO SYNERGIE ČINNOSTÍ SHRNUTÍ LOGISTICKÉ ČINNOSTI A JEJICH OBSAH LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ LOGISTIKA SKLADOVÁNÍ VÝROBNÍ LOGISTIKA ODBYTOVÁ LOGISTIKA DOPRAVNÍ LOGISTIKA OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ EKONOMIKA LOGISTIKY LOGISTICKÉ NÁKLADY CONTROLLING V LOGISTICE FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI LOGISTIKY SHRNUTÍ

4 Obsah 8 INFORMACE, INFORMOVANOST A INFORMAČNÍ SYSTÉM INFORMACE INFORMOVANOST INFORMAČNÍ SYSTÉM ORGANIZACE LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ SHRNUTÍ NĚKTERÉ LOGISTICKÉ TECHNIKY MANAŽERSKÉ TECHNIKY LOGISTICKÉ TECHNIKY ROZSAH VZTAHŮ NA PRACOVIŠTI SÍŤOVÁ ANALÝZA METODA CPM VÝPOČET OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI OBJEDNÁVKY RASTR SPACE ANALÝZY (Leština, Rolínek, 1998) METODA ŘÍZENÍ ÚZKÝCH MÍST METODA OPT METODA JIT JUST IN TIME METODA RYBÍ KOST PLÁNOVÁNÍ POTŘEBY MATERIÁLU METODA MRP METODA BOA METODA VYTĚŽOVACÍHO ŘÍZENÍ MATEMATICKÉ INDEXY A JEJICH PROPOČTY SHRNUTÍ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ NORMATIVŮ LOGISTICKÉ ČINNOSTI HODNOCENÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ SHRNUTÍ OSOBNOST MANAŽERA - LOGISTIKA SHRNUTÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Citáty autoři Příloha č. 2 - Seznam tabulek, schémat, vzorců a znázornění Příloha č. 3 - Seznam literatury

5 Úvodem Toto nepíši pro mnohé, nýbrž jen pro tebe, neboť jsme jeden druhému dosti početným posluchačstvem Epikuros ÚVODEM Předkládaný studijní materiál Základy logistiky je určen studentům Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, obor andragogika personální management a pro další manažerské obory. Seznámení se s tímto předmětem není na jedné straně příliš obtížné. Jde totiž především o řadu různých pojmů, aktivit a úkonů, které zajišťují průběh výroby a prodeje a jejich organizaci. Jde o řadu aktivit, které jsou nepochybně známé. Na druhé straně je však třeba vidět i určité obtíže při seznamování se s řadou dále uvedených pojmů. Pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky manažery je však nezbytné vědět o nutnosti systematické činnosti při zajišťování výroby a prodeje. Jedná se o řadu různých úkonů, které na sebe navazují, dílem jsou však relativně samostatné. Nesystémový přístup to je chaos. A kde je v organizaci chaos, tam je výrazné nebezpečí neúspěchu. Proto tento studijní materiál seznamuje s určitou soustavu systémů, která se ve svém souhrnu nazývá logistikou. To je úkol kapitol, které je třeba zvládnout. Zvláště upozorňujeme na šestou kapitolu, která je v této výuce stěžejní. Autoři hned na začátku zdůrazňují, že práce v logistice vyžaduje daleko hlubší studium. Zde jde o získání určitého přehledu o tomto manažerském oboru, o přehledu, který má v praxi umožnit správnou orientaci v budoucím zaměstnání. Proto zde nejsou v mezích možností rozsáhlejší teoretické rozbory a zdůvodnění. Autoři vložili do této studijní opory především zkušenosti, které byly získány z řízení jednoho strojírenského podniku s cca 600 zaměstnanci a dále zkušenosti, získané v zaměstnání v některých podnicích. Jsou zde i poznatky z logistiky od našich vysokoškolských pedagogů zejména pak P. Pernici z Vysoké školy ekonomické a R. Bobáka z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale i dalších autorů, kteří jsou uvedeni v seznamu literatury. Kdo má zájem o podrobnější seznámení se s problematikou logistiky nad rámec této studijní opory, má k dispozici obsáhlý přehled literatury. Logistika je celou soustavou zabezpečovacích aktivit. A z toho vyplývá i učební cíl, kterého se má dosáhnout prostudováním této studijní opory. Především se studenti mají informativně seznámit s logistikou jako důležitým oborem v řízení podniku a v činnosti manažerů. Dále mají umět popsat a analyzovat hlavní zásady logistiky. Rovněž se seznámí s požadavky, které jsou na tuto část zajištění výroby a obchodu kladeny a tím mají získat přehled o tom, co logistika v podniku znamená, jaké jsou její systémy a jaké mohou být překážky pro úspěšné plnění logistických funkcí. Konečně tento studijní materiál by měla být nejen studijním textem, ale i určitou pomůckou při poznávání logistických systémů v podnicích a dalších organizacích. Jinými slovy řečeno studenti mají získat základní přehled o oblasti logistiky, rámcově ovládat základní pojmy předmětu, seznámit se s oblastí zásobovací logistiky, dopravními systémy, výrobní logistikou, controllingem v logistice a souhrnými faktory úspěšnosti v logistice. Proč? Protože manažer musí vědět vše podstatné o podniku, jeho funkcích a poslání, má-li úspěšně plnit v podniku to, co jeho funkce přináší

6 Úvodem Na konci každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky, které slouží k procvičení každého tématického celku. Dále praktické příklady zde uvedené a doplněné dalšími v přednáškách a cvičeních mají ilustrovat, co logistika v praxi znamená. Nejsou však jediné, se kterými se studenti ve své praxi setkají. Jsou však základem, který jim umožní pochopit podstatu logistiky. Autoři - 4 -

7 Malý výlet do minulosti Nespěchá, kdo chce dojít cíle. Ani 1 MALÝ VÝLET DO MINULOSTI Po prostudování této kapitoly byste měli: umět zdůvodnit vznik logistiky jako samostatného vědního, technického a manažerského oboru v podobě vyústění historického vývoje Seznámit se s významem logistiky v její předchozí podobě při zajišťování velkých hospodářských či vojenských projektů. Budete s námi patrně souhlasit, že se nic neobjeví samo o sobě, že vše má hlubší či mělčí historické kořeny. Stejně je to i s logistikou, která se vyvíjela řadu let do své konečné podoby (a názvu) až do dneška. V této kapitole si uděláme malý a nesoustavný výlet do minulosti. Zveme vás na malou procházku do historie logistiky. Na podrobnější přehled nemáme dostatek času, ani to není posláním této kapitoly. Ale i tak vám tento exkurz ukáže, že dnešní logistika má své historické kořeny podobně jako jiné obory lidské činnosti. V následujícím textu nejsou žádné teoretické poučky. Obsahuje pouze stručný popis některých jevů v minulosti, jevů, ze kterých se postupně vytvářela dnešní logistika. Tento popis by měl vzbudit váš zájem. Nejde o naučení se, ale o malý, informativní výlet do minulosti. Lidstvo již v kmenovém společenství pracovalo a budovalo. Lovci mamutů společně kopali jámy, do kterých měli mamuti spadnout. Ti pak měli být ubiti a sloužit jako potrava kmeni lovců mamutů. A kdo zajišťoval primitivní kopací nástroje? Kdo zajišťoval, aby se kopáči mohli posílit jídlem a pitím? Lovci mamutů Zde se již projevovala jistá primitivní dělba práce. Jedni kopali, jiní odstraňovali vykopanou hlínu. To byli ti nejsilnější. A další v podstatě předchůdci dnešní logistiky zajišťovali a přinášeli jídlo a pití (docela obyčejnou vodu) a kůže, na kterých byla přemísťována vykopaná hlína. To bylo dávno, před mnoha věky. Vycházíme-li ze základní téze, že logistika a její předchozí činnosti spočívaly v organizačním a materiálním zajišťování a zabezpečování určité aktivity, určitého projektu (nazváno dnešní terminologií), pak nalézáme jako předchůdce logistiky dva směry: směr civilní směr vojenský. Oba směry existovaly vedle sebe a prakticky se doplňovaly, protože řada projektů byla realizována pro budoucí vojenské akce a naopak mnohé vojenské akce vedly k realizaci některých projektů v civilní, občanské sféře. Dva směry v logistice Podívejme se nejprve na občanskou, civilní část, která je většině z nás bližší

8 Malý výlet do minulosti Logističtí předchůdci zajišťují stavby dávnověku Pyramidy První zprávy o materiálním zabezpečování stavebních činností v organizovaných formách nacházíme ve staré Číně v období zhruba 6 tisíc let před Kristem. Tehdy, zejména v oblasti Žluté řeky, kde již existovaly první státní útvary, se prováděly určité obrovské protipovodňové stavby. Jsou určité záznamy o stravování dělníků na těchto stavbách, o zajišťování materiálu, nářadí apod. Daleko přesnější popisy máme z období výstavby egyptských pyramid, tj. z období asi 4. až 3. tisíciletí před Kristem. K zásobování byl vytvořen celý systém, protože bylo zapotřebí zajistit práci i obživu pro asi 100 tisíc otroků, kteří stavěli pyramidy. Systém zabezpečoval především přísun stavebního materiálu, oněch gigantických kvádrů, jejichž velikost a váhu dodnes obdivujeme. Vedle toho zabezpečoval dostatek nářadí, jeho opravy, doplňování, dokonce byly zřízeny jakési lazarety pro nemocné anebo pro ty, kteří utrpěli úraz. Jako určitá perlička působí záznam o tehdejším předpisu denního přídělu cibule a česneku pro každého otroka jako prevenci proti onemocnění. V tehdejší Mezopotámii (Meziříčí) území mezi řekami Tigridem a Eufratem (na území nynějšího Iráku) v území, které se pokládá za jedno z míst vzniku civilizace byl v období let l před Kristem vybudován gigantický zavodňovací systém, který přetrval až do 1. století po Kristu (zničili jej Římané). Na hliněných tabulkách se zachovaly účty obchodníků za dodávky materiálu, otroků, potravin, nářadí a různých předmětů, potřebných k budování a udržování této gigantické vodní soustavy. Babylonská věž V letech před Kristem panoval v Babylonii sídelním městě Mezopotamie Nebukadnesar II. (známější pod jménem Nabuchodonosor). Ten vybudoval množství chrámů, paláců, obnovil trojité městské hradby a nechal vybudovat 90 metrů vysokou kultovní, stupňovitou věž (ve všeobecné známosti je biblický příběh o babylonské věži, kde údajně nastalo smíšení jazyků). A opět jsou na hliněných tabulkách k dispozici záznamy o dodávkách otroků, potravin, materiálu, nářadí apod. Obdobná situace byla při budování Jeruzaléma, při výstavbě tibetských, indických a jiných chrámů, které dodnes obdivujeme a později křižáckých hradů v Sýrii a v dalších zemích Blízkého východu. Totéž ovšem bylo i v Evropě, i když o něco později. Šlo o různé kultovní, užitkové a umělecké stavby ve starém Řecku (např. Akropolis), starém Římě (Koloseum, akvadukty a řada dalších staveb) i jinde. Ve středověku se budovaly chrámy, kláštery a hrady, opevnění měst. A všude bylo zapotřebí tyto stavby zabezpečovat jak organizačně, tak materiálně. Suezský a Panamský průplav Jedna z obrovských staveb 19. století byla výstavba Suezského průplavu. Tato stavba 160 km dlouhá, m široká o hloubce m navazovala na menší průplav, který existoval již 2000 let před Kristem, byl obnoven ve 3. století po Kristu, podruhé po arabské okupaci roku 642 po Kristu a v roce 776 byl zasypán. Výstavba nynějšího průplavu proběhla v letech Pracovaly na ní desetitisíce dělníků, kteří potřebovali nářadí, potraviny, šaty, vodu, léky a také prostředí pro odpočinek. A to bylo pro organizátory značné sousto. Obdobná i když ne tak gigantická stavba - byla výstavba Panamského průplavu. Ten má jen 82 km, je m široký s průměrnou hloubkou 13 metrů. Byl budován - 6 -

9 Malý výlet do minulosti v letech I zde byla zorganizována rozsáhlá logistická činnost, tj. zásobování materiálem, potravinami, šatstvem atd. A podívejme se na některé stavby současnosti. Vodní přehrady, jaderné elektrárny apod. Jaké obrovské množství materiálu, nářadí, strojů a dalších věcí bylo potřeba zajistit! Ale to již fungovala a funguje s větším či menším úspěchem logistika. V dějinách bychom našli i záporné příklady, kdy pro chyby v materiálním zabezpečení a v zásobování byl projekt neúspěšný. Za všechny jeden z příkladů. Římský císař Tiberius Claudius Nero Germanicus (10 let před Kristem a 54 let po Kristu) panoval pouze 13 let, než byl zavražděn, což byl tehdy téměř obvyklý způsob, jak se zbavit nepohodlného císaře. Claudius byl na svou dobu celkem moudrým a zejména vzdělaným panovníkem. Přesto se mu nezdařil jeho životní záměr. Chtěl rozšířit malý, nevyhovující průplav na Korintské šíji, který existoval v podobě jakési vlečky pro lodě již 500 let před Kristem a spojoval Jónské a Krétské moře. Jeho snaha se však setkala s neúspěchem, Měl sice k dispozici dostatek pracovních sil otroků a zajatců zejména z bouřící se Judeje a z bojů římských legií v Británii, jeho podřízení však nedokázali zabezpečit zásobování, dostatek nářadí a stavebního materiálu. Snad to i sabotovali. Tento na svou dobu velký projekt prostě zkrachoval. K jeho realizaci došlo později, až v letech , kdy byl veřejnosti předán Korintský průplav, který je m dlouhý, šířka na hladině 23 m, hloubka 8 m a zářez na hladině až 60 m hluboký. Claudius neuspěl U vojenských projektů, lépe řečeno u vojenských tažení to bylo poněkud odlišné. K dispozici jsou např. záznamy, že součástí týlových jednotek, zajišťujících tažení Alexandra Velikého do Asie byla skupina kovářů, zbrojířů, kolářů, že zde byly zásobovací útvary, lazarety a samozřejmě i sběrny zajatců a otroků. Taktiku týlových jednotek, zabezpečujících hlavní voje potřebným materiálem a dalšími nezbytnostmi rozpracovali pro své legie Římané. Součástí každé legie (tvořili ji lehkooděnci, těžkooděnci, jízda a pomocné sbory, celkem okolo 10 tisíc mužů) byl početný útvar, tvořený zbrojíři, kováři, ženisty a felčary. Samozřejmě zde působily i zásobovací jednotky. Jistou kuriozitou byl předpis o tom, kolik muselo být v týlovém útvaru svazků révových holí. Tyto hole z vinné révy byly totiž součástí vybavení římských setníků, kteří jimi povzbuzovali málo bojechtivé vojíny s takovým důrazem, že často potřebovali za zničenou hůl náhradu. Židovský spisovatel, stylista, vojevůdce a velmi rozporná osobnost Jóséf Ben Mattatjak Josephus Flavius ( let po Kristu) ve své Válce židovské píše: (římští vojáci) nepouštějí se dříve do bitvy, pokud si neopevní tábor. Ten pak nezřizují bez plánu na nerovném místě, aniž se chápou díla všichni nebo bez pořádku; je-li náhodou místo nerovné, srovnají je a rozměří si čtvercové opevnění ležení. Potom následuje množství tesařů a nářadí ke stavbě potřebného A tak se vkrátku objeví město i jakési náměstí, místo pro řemeslníky a sedadla pro centuriony a tribuny. Logistika v současném vojenství Kdyby náhodou někdo z vás se na turistických cestách dostal do Izraele a vystoupil (nebo se nechal lanovkou dopravit) na trosky pevnosti Massady, shora uvidí doposud čtvercové základy takového římského legionářského tábora, zbudovaného při obléhání a dobývání této pevnosti

10 Malý výlet do minulosti Hanibal a jeho sloni Ani Žižka nebyl pozadu Představte si, jaký doprovod, zabezpečující seno, potraviny pro vojsko, léky, ale i dočasné ubytování musel organizačně zabezpečit Hanibal, kartaginský vojevůdce ( let před Kristem), který v roce 218 před Kristem uskutečnil v zimě přechod Pyrenejí a Alp do Itálie s celým vojskem, desítkami bojových slonů, množstvím koňů a stády dobytka jako zásobárny potravin pro vojsko. Tento přechod mu umožnil řadu vítězství nad Římany přes jejich vojenskou organizaci a vojenské umění. Pokud se seznamujeme s Žižkovým polním řádem, pokud sledujeme jeho taktiku, shledáme, že součástí polních vojsk byly i týlové jednotky, tvořené zbrojíři, koláři, kováři, pícovníky, tj. skupinou, zajišťující zásobování a také felčary. Součástí těchto jednotek byli i předchůdci dnešních ženistů, kteří upravovali dopředu pochodujícímu vojsku cestu. Součástí většiny týlových jednotek byli ovšem i lidé, kteří s podporou vojenského tažení měli velmi málo společného. Byli to obchodníci, kteří odkupovali od vojáků jejich válečnou kořist a současně se starali o to, aby se jim peníze co nejdříve vrátily především za lihoviny a jiná vojenská potěšení. Později se z těchto lidí vyvinula kasta markytánů a markytánek. Ale to je již jiná historie. Stratég Napoleon Logistika v současném vojenství O Napoleonovi je známo, že má v historii v uplatňování prvků logistiky i když to tak nenazýval své místo. Věnoval totiž velkou pozornost týlovým jednotkám, které zásobovaly armádu potravinami a municí. Při jeho tažení do Ruska se však tato část vojska odtrhla, neměla dostatek příležitostí k doplňování zásob a byla pod tíhou boje s tehdejšími partyzány zničena. To byla také jedna z příčin porážky Napoleonova tažení do Ruska. Je známo, že v letech podnikla řada států vojenský pokus zlikvidovat tehdejší revoluční moc v Rusku. Úspěch se střídal s neúspěchem zejména proto, že pro Spojence bylo značně obtížné zásobovat své i spojence z řad bývalé ruské armády střelivem, potravinami, výzbrojí a výstrojí. Na druhé straně tehdy také pronikla Buďonného Rudá jízda až k Varšavě. Odtrhla se však od týlu a neměla dostatečné zásobování. Byla odražena a musela se stáhnout. Za II. světové války byly problémy Němců při jejich tažení do Sovětského svazu mimo jiné způsobeny zejména málo promyšleným systémem zásobování (nebral v úvahu ruské zimy), byly problémy se zásobováním potravinami, municí apod. Zásobovací základny se velmi vzdálily od zdrojů v Německu a navíc byly terčem partyzánských útoků. To bylo také jednou z příčin porážky Německa na východní frontě. Klasickým příkladem zabezpečení vojenské operace je invaze Spojenců do Evropy pod velením generála Eisenhowera, pozdějšího amerického prezidenta. Vítězný postup spojeneckých vojsk je mimo jiné odůvodňován dokonalým týlovým zabezpečením, důrazem na bezchybné vyřešení problematiky dopravy, stravování, zásobování a ubytování. Ve vojenské terminologii se název logistika vžil až po druhé světové válce. Vojenská věda ji charakterizuje jako široký soubor činností a institucí (jednotek a velitelství) v armádách, který se vyvíjel jako podpora hlavního úsilí vojsk (administrativa, - 8 -

11 Malý výlet do minulosti zásobování, služby, zajišťující péči o vojsko, výzbroj, výstroj, techniku atd.). Ve středoevropském pojetí se dříve používal termín intendance, v Rusku je dodnes týl. A tento termín logistika byl postupně převzat i do hospodářské činnosti. Naše národní hospodářství má za sebou více než 40 let řízeného, centralizovaného vedení. Vše bylo naplánováno, plány se plnily a překračovaly (ale také se plnily sklady, protože na některé výrobky nebyl odbyt, jiné zase na trhu scházely). Navíc náš tehdejší velký bratr, SSSR a celá Rada vzájemné hospodářské pomoci také plánovala a zajišťovala zvyšování produktivity práce. Proč zde byla řada neúspěchů, proč nevyužívalo naše národní hospodářství logistiku? Anebo ji využívalo? Bude nutné vědět, že i v tomto plánovaném hospodářství v minulosti se uvažovalo s některými prvky logistiky. Existoval tzv. chozrasčot jako ekonomická kategorie socialismu, vyjadřující soustavu vztahů mezi společností jako celkem a jejími hospodářskými články. V rámci chozrasčotu byly zakotveny určité principy, které se objevují i v logistice. Zejména se to projevuje v tzv. vnitropodnikovém chozrasčotu. Ovšem hlavní podstatou byla kontrola korunou. Chozrasčot není logistika A pokud jde o logistickou činnost? Je charakteristické, že termín logistika se neobjevuje ani ve slovnících a encyklopediích té doby. Absentuje ve Slovníku ekonomiky a průmyslu a vědeckého řízení, v Ilustrovaném encyklopedickém slovníku i ve Slovníku politické ekonomie. Toliko ve Slovníku cizích slov z roku 1971 se tento pojem vysvětluje jako symbolická logika užívající matematických formulí a metod a dále v terminologii některých západoevropských mocností označení pro soubor zařízení v hlubokém týlovém území, který slouží armádě jako výcvikový prostor, sklady zásob, materiálové vybavení apod. (Slovník cizích slov, 1971). Cožpak byli tehdejší kapitáni průmyslu tak neprozíraví, že tuto důležitou otázku zabezpečení výroby podceňovali? I když lze mít k nim řadu výhrad, i když jejich rozhodování podléhalo schválení příslušných orgánů KSČ, nelze řadu z nich podceňovat. Oficiálně se logistické činnosti ovšem na jedné straně v obecnějším, na druhé straně ve zúženém zaměření - říkalo materiálně technické zabezpečení, ve zkratce MTZ, tedy ve zkratce, která byla noční můrou mnoha zásobovačů a nedávala jim spát. Teoreticky to bylo zcela jasné: Materiálně technické zásobování - MTZ spočívalo v procesu rozdělování a oběhu zboží mezi socialistickými organizacemi v průmyslu, který byl nedílnou součástí socialistické rozšířené reprodukce. V tomto procesu se mělo uskutečňovat zásobování socialistických organizací hmotnými prvky, které potřebují k uskutečňování výrobního procesu, od jiných výrobců. Do MTZ patřilo: rozdělování a oběh výrobních prostředků od výrobců k výrobním spotřebitelům rozdělování a průmyslový oběh spotřebních předmětů mezi výrobcem, resp. odbytovou organizací a jinou socialistickou organizací, především podniky vnitřního a zahraničního obchodu. Nenáležel sem však oběh spotřebních předmětů ve sféře vnitřního obchodu, neboť tento oběh plnil již jinou funkci v reprodukci

12 Malý výlet do minulosti MTZ působilo aktivně na výrobu, aby se vyvíjela v souladu s vývojem národohospodářské potřeby. Vytvářelo také potřebné druhy rezerv a zásob v průmyslu a jejich rozmístění ve sféře výroby i oběhu. Patří sem i skladová činnost výrobních a odbytových organizací a další. Tak krásně a srozumitelně to vysvětluje Slovník ekonomiky a průmyslu a vědeckého řízení. Tedy teoreticky zcela jasné, snad jen maličkost, že i v této teorii zabezpečení výroby scházel ten nejdůležitější faktor člověk. Vyrábělo se vesele, zásoby se kupily na skladě a spotřebitel jak podniky, tak jedinec sháněl a sháněl: suroviny, náhradní díly, subdodavatele, ale i předměty krátkodobé a dlouhodobé spotřeby. Na 1. máje byly k dostání pomeranče, na Vánoce byť v omezeném množství banány, fíky, kakao, někdy i kokosová moučka. V jiných obdobích to zpravidla nebylo. Nebylo totiž za co to dovézt. Nelze tvrdit, že by to byla pouze otázka nedokonalého přístupu. Ten byl dosti promyšlený, ale nedodržovaly se jeho zásady, často je ani nebylo možné dodržovat. Důraz byl kladen na skladové hospodářství, ale ani tam nebyla dokonalá evidence. Někdy v roce 1958 byl jeden z autorů uvedených v seznamu použité literatury zaměstnán v jednom středním podniku, který vyráběl mj. pro armádu pilotní cvičné trenažéry. Jednou jejich součástí byla i hliníková profilovaná kolejnice o délce asi 4 m. Ta chyběla. Zásobovači sjezdili snad celou republiku, pátrali, kde se dá, protože šlo o armádou sledovanou zakázku, ale neúspěšně. Uvažovalo se i o možnosti zakázky na zhotovení těchto kolejnic v příslušném podniku a padaly další reálné i nereálné návrhy. Marně. Najednou objevil skladník větší množství těchto hliníkových kolejnic v podnikovém skladě. Nebyly však ve skladové evidenci. Lze soudit, že to byl jeden z typických příkladů pro socialistické hospodářství. V současnosti se to asi nestává. Či snad ano? SHRNUTÍ Logistika je ve své podstatě materiálním a organizačním zabezpečením nejrůznějších důležitých projektů v občanské či vojenské sféře. Její existence má své historické kořeny jak při realizaci různých významných staveb, jako jsou vodní díla, chrámy, pyramidy apod., tak ve vojenských taženích. V někdejším politicko-ekonomickém systému plánovaném hospodářství - se místo logistiky realizovalo tzv. materiálně technické zásobování. Pojem logistika nebyl uznáván. Některé logistické prvky byly však obsaženy v chozrasčotním způsobu hospodaření. Spotřební statky a soukromý spotřebitel ( pouhých 15 milionů občanů) stáli mimo okruh zájmu jak chozrasčotu, tak materiálně technického zásobování. Celá soustava logistických systémů vznikala postupně. Byla propracována až do dnešní doby a dnešní podoby s tím, že čím je propracovanější, tím je větší záruka úspěchu každého projektu, který logistika zabezpečuje. Náš krátký výlet do historie logistiky je u konce. Jeho cílem bylo ukázat, že logistika nespadla z nebe, ale že je výsledkem působení řady poznatků z občanské i vojenské sféry. Název logistika dostala tato soustava systémů až po druhé světové válce

13 Malý výlet do minulosti Otázky ke cvičení pro kapitolu Malý výlet do minulosti 1. Jaký je rozdíl mezi občanskými a vojenskými předchůdci logistiky, zejména pokud jde o cíle zabezpečovaných projektů? 2. Uveďte několik příkladů předchůdců logistiky v minulosti! 3. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi logistikou a někdejším materiálně technickým zásobováním? 4. V čem spočívá hlavní význam kvalitní logistiky při soudobých realizacích stavebních projektů? POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ předchůdci logistiky význam týlových jednotek

14 Vymezení základních pojmů Tajemství úspěchu spočívá zpravidla jen v dochvilnosti a přesnosti M. Marten 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Po prostudování této kapitoly byste měli: znát podstatu logistiky umět zdůvodnit vztahy mezi logistikou a marketingovým mixem a jejich vzájemné vazby. Pojem logistika lze vymezovat a analyzovat z nejrůznějších stran. Má svůj význam vedle vojenství především ve výrobní sféře, v obchodu a ve sféře služeb. Vývoj logistiky byl popsán v předchozí kapitole. Logistika existovala, existuje a bude existovat v různých formách. Je to množství aktivit, ale to z hlediska prosperity organizace či instituce není vše. Úzce souvisí s dalšími postupy, především s organizací a řízením výroby a dosahováním cílů organizace a institucí. Má úzké vazby na marketing, je s ním těsně spjata a do jisté míry z něj i vychází, na něj navazuje, vytváří spolu s ním správnou orientaci ve správný čas a ve správném směru ke spokojenému zákazníkovi. 2.1 LOGISTIKA VYMEZENÍ POJMU Začněme jak se říká od Adama. Jako určité východisko k naší další práci vymezíme pojem logistika. Žel, musíme konstatovat, že těch vymezení je více. Logistika - definice Nejdříve pro naše studenty se zájmem o hlubší proniknutí do problému termínem logistika je už od Leibnize označován logický kalkul. Koncem 19. a počátkem 20. století je logistikou nazývána matematická logika, ale i logika formální, logika symbolická. Podíleli se na tom G. Boole ( ), irský matematik a logik, je známa Boolova algebra, dále J.G. Frege ( ), německý logik a matematik, autor první syntézy axiomatické logiky a B.A.V. Russel ( ), britský logik, matematik a filozof, který rozvinul Fregeho systém v teorii typů. Logika matematická má významnou souvislost s informatikou a umělou inteligencí např. logické programování. Logistika (z řeckého logos = slovo, řeč, nauka, logistické techné = umění počítat) je ve vojenství odvětví vojenské vědy, zpracovávající matematické údaje o pohybu vojenských útvarů, armád a jejich zásobování a spojení. Je to dále označení moderní vývojové etapy logiky, kterou se matematická či symbolická logika odlišuje od tradiční logiky (pojem zavedl počátkem 20. století L. Couturat). Označení logistika se používá i při organizování a řízení úkonů s efektivním využitím faktorů ovlivňování pracovního (výrobního) cyklu. Jde o lidské, materiálové, dopravní a jiné faktory

15 Vymezení základních pojmů Toto vymezení ponecháme-li stranou vojenství a logiku spíše okrajově ukazuje na výrobní sektor, ale neříká nám mnoho. Takže vezmeme na vědomí existenci tohoto vymezení, ale nebudeme se jím dále zabývat. Jsou i další vymezení logistiky. Národní výbor pro řízení distribuce v USA definoval logistiku jako metodu řízení, zabývající se pohybem surovin od zdrojů k místu finální výroby a distribucí výrobků a to z hlediska dopravy, zásobování, služeb spotřebitelům, skladování, manipulace, balení, ale i projektování výroby a rozmísťování kapacit. Existuje určitý orgán, který se podrobně zabývá logistikou. Nazývá se Evropská logistická asociace. Ta vymezuje logistiku následovně: Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích (Gros, I.: Logistika, Vydavatelství VŠCHT, 1996). Vysoká škola ekonomická v Praze analyzovala 14 definic logistiky a vykonstruovala definici hospodářské logistiky, která zobecňuje a překlenuje období od 60. let do počátku 90. let minulého století (Pernica, P.: Logistika (základy). VŠE, 1994): Hospodářská logistika je disciplina, která se zabývá řízením toku materiálů v čase a prostoru a to v komplexu se souvisejícími toky informací a v pojetí, které zahrnuje fyzickou i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží). Již zmíněný R. Bobák formuloval aktuální definici, která bere v úvahu podmínky, které musí být splněny v současnosti (Bobák, R.: Základy logistiky, Zlín: FaME, 1999): Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací řetězců hmotných i nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojování potřeby zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnout s co nejvyšší pružností a hospodárností. Nyní několik zajímavostí pouze pro ty studující, kteří se zajímají hlouběji o danou problematiku. Objevují se pojmy: logistika, hospodářská logistika, dále marketingová logistika jak to vlastně je? To, co zatím bylo ve spojení s pojmem logistika popsáno, je jen vymezení, které můžeme nazvat teoretickou logistikou nebo teoretickými poznatky o logistice. Je to prostě určitá základna pro vymezení obsahu logistiky jako takové. Tato základna je aplikována na řadu konkrétních logistik, které sice vycházejí z této teoretické základny, ale specializují se na konkrétní oblasti. Zatím bylo vytipováno 46 aplikovaných logistik: logistika balení City logistika logistika dispoziční logistika dispoziční logistika distančního vzdělávání logistika dopravní logistika duální Eurologistika logistika fyzická logistika hospodářská logistika informační logistika integrovaná logistika manipulační logistika marketingová makrologistika logistika materiálová metalogistika logistika mezinárodní Aplikované logistiky zatím 46 druhů

16 Vymezení základních pojmů logistika mezipodniková mezzologistika mikrologistika monologistika logistika multistratégií logistika náhradních dílů logistika nemocniční logistika oběhová logistika obchodní logistika operativní logistika prodejní logistika provozní logistika provozně-hospodářská logistika průmyslová logistika řetězcová logistika skladová logistika spojová logistika strategická logistika systémová logistika urbanistická logistika vojenská logistika výrobní logistika zakázek logistika zasílatelská logistika zásobovací. logistika školství logistika vzdělání logistika distribuční Další specifické logistiky ovšem vznikají všechny na stejné teoretické bázi. Jsou však vymezovány často bez ladu a skladu pro jednu aplikační sféru. To samozřejmě komplikuje možnost komunikace mezi autory a možnosti syntézy a zobecnění výsledků. Dobrá stránka spočívá v tom, že to přibližuje teorii k praxi. Je ovšem vhodné uvést, že týmy, zabývající se aplikovanými logistikami jsou nestejně početné. Částečně je to ovlivněno významem logistiky pro ten či onen obor. Nejpočetnější jsou týmy pro hospodářskou, marketingovou, dopravní, materiálovou, skladovou a samozřejmě vojenskou logistiku. Na druhé straně jsou některé aplikované logistiky sice rovněž důležité pro ten či onen obor, ale zajímají pouze jednotlivce, případně malé, nepočetné týmy. Tak např. logistikou distančního vzdělávání se zabývá pouze několik jednotlivců, z nichž nejdále postoupil PhDr. Jiří Vrba, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci. Dále již pro všechny studující: Jaké jsou významnější rozdíly mimo název mezi logistikou provozně hospodářskou a hospodářskou? Hospodářská logistika, jejíž vymezení jste si mohli přečíst na předchozích stránkách, zahrnuje v sobě i jiné aplikované logistiky. Je to názorné z následujícího schématu: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Podniková logistika Průmyslová logistika Mikrologistika Makrologistika Dopravní a zasilatelská logistika Obchodní logistika Mikrologistika Mikrologistika Schéma 1: Vztah jednotlivých přístupů v hospodářské logistice (Bobák, R., 1999)

17 Vymezení základních pojmů Do hospodářské logistiky jsou zahrnuty: podniková logistika, průmyslová logistika, obchodní logistika dopravní a zasílatelská logistika. Ovšem všechny tyto jmenované aplikované logistiky jsou ve své podstatě mikrologistiky, ale současně jsou i částí makrologistiky. A v tom je ten problém hlavně pro teoretiky. Nám však o to nejde. Potřebujeme vymezení logistiky takové, které umožní aplikaci na jednotlivé aplikované logistiky. A pak se můžeme zajímat o to, jak se logistická činnost realizuje, co zahrnuje a tyto poznatky můžeme aplikovat na jednotlivé aplikované logistiky. Malý slovník marketingu uvádí následující definici logistiky: Je to vědeckotechnická disciplína, zabývající se komplexně hmotným tokem v produkčních a distribučních procesech. Zahrnuje oblast toku materiálu od dodavatelů, příjem zboží, skladování výrobních zásob, hmotný tok ve výrobním procesu včetně vytváření zásob na meziskladech až po sklad hotových výrobků, jakož i aktivity související s dodáním materiálu až do spotřeby ve výrobním procesu. Analogicky jde o činnost pohybu zboží a skladování v oblasti distribuce. Zahrnuje rovněž problémy manipulace s materiálem, čímž rozumíme veškeré operace skladovací, vykládací, nakládací, dopravní, event. vážení, dávkování, balení apod. Jsou zde prvky materiálového hospodářství, jako je např. řízení objednávek, objednacího množství, stavu zásob apod. Zahrnuje jak problematiku technickou (volba systémů), tak problematiku ekonomickou. Logistika úzce souvisí s marketingem, ale i s operativním managementem výroby. Je to poměrně široké a soudíme, že vhodné vymezení logistiky. Musíme k němu pouze přidat ono: ve správný čas, na správné místo, v potřebném množství a s přiměřenými náklady. Takže s touto definicí, s tímto vymezením budeme dále pracovat. Je obecně známo, že např. materiál, polotovary apod., prostě vše, co leží na skladě, vyžaduje určité náklady a tím přináší určité ztráty. Čím déle je materiál, obaly, hotové zboží na skladě, tím větší dobu je kapitál, vložený do těchto předmětů umrtvený a pro podnikatele ztrátový. Baťa by stále mohl být náš vzor Firma Baťa měla v tomto směru velmi propracovaný systém logistiky, i když tento termín nebyl v Baťových závodech ve Zlíně používán. Na skladě byly materiálové zásoby na dva dny výroby. Skladové hospodářství bylo tak zorganizováno, že dodávalo materiál do výroby denně podle požadavků dílen tak, aby byla výroba plně zajištěna. Současně doplňoval logistický management průběžně spotřebovaný materiál do předepsaných dvou denních dávek. Tím se dosahovalo minimalizace ztrát, vyplývajících z tzv. mrtvého kapitálu. Na druhé straně byla vždy k dispozici jednodenní rezerva materiálu pro případ nepředvídaných událostí. Neexistovalo, aby se zvyšovala zásoba materiálu ve skladech nad dvoudenní dávky a současně neexistovalo, aby se někdy zastavila výroba pro nedostatek surovin. Co k tomu dodat? Snad jen to, že v současnosti způsob, jakým Baťa realizoval logistiku před sedmdesáti a více lety, je dnes pokud jde o přísun materiálu do výroby zatím utopií. Či snad ne?

18 Vymezení základních pojmů Na závěr této krátké, pohříchu spíše teoretické části je nutné zdůraznit jedno: Logistika je soustava systémů, nikoliv shluk aktivit.pak totiž přestává být soustavou systémů a nemůže vést k úspěchu. 2.2 LOGISTICKÝ PŘÍSTUP Primární a sekundární vazby Logistický přístup spočívá v chápání reprodukčního procesu ve smyslu uspořádání jednotlivých systémů logistiky (viz dále) ve vzájemných vazbách, zejména v hmotných, materiálních vazbách. Zásobování, výroba a odbyt zboží musí být navzájem vyváženy jak mezi sebou, tak ve vztahu k vnějšímu okolí. Primárními vazbami, propojujícími tyto úseky a návazně jako podnik celkem s okolím jsou hmotné, materiálové toky. Sekundárními vazbami jsou toky informační a případně energetické. Prodloužením hmotných, informačních a energetických toků do oblasti trhu je podnik propojen se svým okolím. Na jedné straně podnik navazuje a vstupuje na trh v pozici odběratele (kupuje materiál, suroviny, energii apod.), na druhé straně vstupu je spojen s trhem v roli dodavatele (dodává na trh své výrobky). Hmotné a informační napojení s tržními partnery, které zprostředkovává logistický přístup, začíná na odběratelském trhu materiálů, subdodávek a surovin a končí na dodavatelském trhu vlastních hotových výrobků. Jako příklad můžeme uvést, že firma XY vyrábí sportovní oděvy. K jejich výrobě má vlastní vývojové oddělení, které inovuje vzhled a užitnou hodnotu výrobků firmy. K tomu účelu získává z trhu potřebné informace o novinkách v oblasti sportovních oděvů, informace o vhodných materiálech a o činnosti konkurence v této oblasti. To je část informačního spojení s trhem. Po provedení přípravy k výrobě musí firma zjistit rozsah zájmu o sportovní oděvy toho druhu, který vyrábí, tedy o tom, jaká je poptávka (je samozřejmé, že i vývojové oddělení vycházelo z módních trendů a z ostatních informací, které získávalo).to je další část informativního spojení s trhem. Konečně firma musí zjistit rozsah nabídky obdobných sportovních oděvů působení konkurence - na trhu a to je další informační spojení s trhem. V dalším firma v rámci přípravy výroby nakoupí na odběratelském trhu potřebné suroviny: látky, podšívky, nitě, knoflíky a ostatní přípravu, potřebnou ke zhotovování sportovních oděvů. Čas od času inovuje svoje strojní vybavení, toto vše je pak hmotné spojení s trhem. Následně vstupuje firma na trh jako dodavatel zboží sportovních oděvů. Musí však zabezpečit vlastní reklamu a souběžně zjistit informace o reklamě konkurence. To je jednak informační, jednak hmotné spojení s trhem spotřebitele. 2.3 OBĚH ZBOŽÍ Obsahem oběhu zboží je pohyb materiálních užitných hodnot ze sféry výroby do sféry konečné spotřeby cestou směny. Zahrnuje celkový objem směny zboží, zprostředkovaný koupí a prodejem mezi relativně samostatnými ekonomickými subjekty. Je to v podstatě určitý hmotný tok ve výrobních procesech ve sféře výroby

19 Vymezení základních pojmů Schematicky lze znázornit vztahy mezi partnery při směně (oběhu) zboží takto (Bobák, 1999): Zákazník x Dodavatel Domácnost x Maloobchod, výrobce Maloobchod x Velkoobchod, výrobce Velkoobchod x Přepravce, výrobce Výrobce x Jiný výrobce, průmyslový distributor Výroba x Sklad, výroba Výrobní stupeň x Jiný výrobní stupeň. Vztahy mezi partnery při směně zboží Přitom je každý výrobce současně i zákazníkem. Jak již víte, v oblasti trhu nakupuje suroviny, polotovary, služby atd. Jako příklad je možné uvést již zmíněnou firmu XY, která působí na trhu jako odběratel a dodavatel svých výrobků, tj. sportovních oděvů. Koloběh nákupu a prodeje se stále opakuje. Ale: jestliže firma po počátečním nákupu potřeb pro vlastní výrobu neumístní svůj výrobek na trhu tak, aby byl směněn (tedy prodán se zřetelem k užitné hodnotě výrobku), pak narušila řetězec směny zboží, vypadla z něj a ocitá se v krizi má neprodejné nebo těžko prodejné výrobky na skladě a nemá peníze, za které by mohla koupit suroviny pro další výrobu. 2.4 TRŽNÍ PROSTŘEDÍ Dřívější trh výrobce je v současnosti nahrazován trhem spotřebitele. Vytváří se nové tržní prostředí. Existuje již v USA, Japonsku v řadě zemí Evropské unie a jinde, u nás se zatím formují jeho jednotlivé prvky. Marketingový mix 4 P, 5 P, 6 P + 1 S Tradiční marketingová koncepce 4 P (tj. Product výrobek, Price cena, Promotion komunikace, propagace, Place distribuce) přestává být za těchto podmínek dostatečně účinným nástrojem ovládnutí trhu. Objevují se nové, rozšiřující nástroje, jako: 5P, tj. Product výrobek nebo služba Price cena Public Relations vztah k veřejnosti Promotion komunikace, propagace Place distribuce. A vývoj v marketingovém mixu, tak důležitém pro logistiku, jde pokud se jedná o ovládání tržního prostředí ještě dál. Jako další marketingový mix se objevuje 6 P+1 S : Product výrobek, služba Price cena Promotion komunikace, propagace Place distribuce People lidské zdroje Process procesy výroby a dodávky Service servis, služby zákazníkovi

20 Vymezení základních pojmů Nová situace na trhu V rámci využívání těchto nástrojů jsou oproti jiným úspěšné jen ty firmy, které dokáží zvýšit tempo inovací, stále rychleji přicházet na trh s novými výrobky a službami, uspokojit poptávku krátkými dodacími lhůtami a spolehlivostí dodávek. Aby se toho dosáhlo, dostává se opět ke slovu logistika ono kritické rozhraní mezi trhem a producentem, která usiluje o naplnění všech přání svých zákazníků. Měnící trh je dán: racionálně se rozhodujícím náročným zákazníkem slábnoucí věrností zákazníka značce klesající účinností reklamy rostoucím významem taktické tvorby cen. Sílící postavení zákazníků se vyznačuje: koncentrací kupní síly racionalizací dodavatelské základny soumrakem hromadných trhů. Rozvíjí se orientace na mikrotrhy, která je charakteristická: nástupem databázového marketingu rostoucím významem geo-demografických dat lepším cílením marketingové komunikace. Zákazník se stává citlivým na úroveň služeb. Proto: roste význam služeb poskytovaných zákazníkovi rozhodujícím kritériem pro zákazníka je pohotovost reakce dodavatele logistika se stává zdrojem konkurenční výhody. 2.5 LOGISTIKA JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Nejprve bude účelné seznámit se s vnitřními faktory úspěšnosti podniku a na jejich podílu na celkových úspěších podniku. Jsou seřazeny do časové řady za roky 1980, 1990 a Zpracovali je na základě dlouhodobého šetření autoři J. Košturiak a M. Gregor (Košturiak J., Gregor M.: Podnik v roce 2001 revoluce v podnikové kultuře, Praha, Grada, 1993):

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů)

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů) Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Zásady při skladování majetku Vzdělávací

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (magisterské vojenské studium) Logistika 2012 KÓD UCHAZEČE: ODBORNÝ BLOK L a SL 1. Notifikace přesunu je prováděna za účelem:

Více