FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing.Amálie Hejduková Ing.Marta Hroníková - 2 (47)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem Základy financí podniku Klíová slova Charakteristika podnikových financí Cíle a principy finanního ízení Oblasti finanního ízení Zakládání podniku, jeho majetková a finanní struktura Klíová slova Zakládání podniku Podniky neakciového typ Akciové spolenosti a družstva Majetek a finanní struktura podniku Majetková struktura Dlouhodobý majetek Obžný majetek Finanní struktura Penžní toky podniku (cash-flow) Finanní analýza Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Úloha finanní analýzy pi finanním ízení a její zamení...19 Otázky ke kapitole Analýza rentability a aktivity v podnikání Analýza zadluženosti a likvidity Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu Obžný majetek podniku a jeho ízení Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Charakteristika obžného majetku a jeho struktury Celková poteba obžného majetku ízení zásob ( 47 )

4 5.5 ízení pohledávek ízení penžních prostedk Zdroje a formy krátkodobého financování Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Obchodní úvr Krátkodobé bankovní úvry Ostatní zdroje krátkodobého financování Kapitálové plánování a investiní rozhodování Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Plánování penžních tok z investice Finanní kriteria efektivnosti investiních projekt istá souasná hodnota Vnitní výnosové procento Doba návratnosti Inflace a riziko v investiním rozhodování Dlouhodobé financování investiního majetku Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Odpisy jako interní zdroj financování Podnikový zisk a faktory jeho rstu Zdanní zisku a nerozdlený zisk Externí zdroje financování Leasingové financování Rozdlení hospodáského výsledku Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Rozdlení hospodáského výsledku v akciových spolenostech Druhy dividend a dividendová politika v akciových spolenostech Rozdlení hospodáského výsledku v ostatních formách obchodních spoleností a v družstvu Finanní plánování Úvod Cíle Doba potebná ke studiu ( 47 )

5 Klíová slova Cíle a pojetí finanního plánu Dlouhodobý finanní plán podniku Krátkodobé finanní plánování Finanní kontrola Klí Závr Použitá literatura Další doporuená literatura ( 47 )

6

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem této publikace je sestavit prvedce ve studiu základního studijního materiálu uebnice Josef Valach a kolektiv : Finanní ízení podniku. K vybraným kapitolám této uebnice chceme sestavit metodický návod, jak s danou uebnicí pracovat, na které oblasti se v jednotlivých kapitolách zamit. Zodpovzení otázek k jednotlivým tematickým okruhm bude zptnou kontrolou pro studenty a zárov je znovu upozorní na podstatnou problematiku jednotlivých kapitol. V nkterých kapitolách je teba provést drobnou faktickou úpravu (tam, kde se nap. pracuje s konkrétními daovými sazbami nebo kde jsou citace se zákon, které mezitím prošly novelizací ).Z pedložených píklad, vybereme u každé kapitoly ty základní a v klíi uvedeme jejich ešení. Doufáme, že prvodce studiem pedmtu financí usnadní studentm kombinovaného studia orientaci. 1.2 Požadované znalosti Znalosti získané studiem v pedmtu BV01 Ekonomie a BV02 Základy podnikové ekonomiky. 1.3 Doba potebná ke studiu K prostudování základní literatury a opory je teba asi 70 hodin. 1.4 Klíová slova Klíová slova budou uvedena u každé kapitoly. 1.5 Metodický návod na práci s textem Základní studijní materiál uebnice Josef Valach a kolektiv: Finanní ízení podniku. K vybraným kapitolám jsou zpracovány teze a prvodce, které vám pomohou v základní orientaci a ve studiu. Doporuujeme vám, abyste pracovali se základní literaturou (dále v textu oznaována ZL ). Prvodce vám pomže se lépe orientovat a pochopit podstatné skutenosti u jednotlivých kapitol. Sou- ástí prvodce jsou kontrolní otázky, které byste mli vyešit. V Klíi budou jednak odkazy na základní literaturu (nap. 1. kapitola ZL, jednak ešené píklady. Ostatní píklady lze ešit samostatn a podle poteby konzultovat s vyuujícími. - 7 ( 47 )

8 Úvod Kontrolní otázky zodpovzte na základ doporuené literatury. ešení píklad je uvedeno v Klíi na konci studijní opory - 8 (47 )

9 Základy financí podniku, 2 Základy financí podniku 2.1 Klíová slova Penžní prostedky, podnikový kapitál, finanní zdroje, finanní ízení, cíle finanního ízení. 2.2 Charakteristika podnikových financí Penžní prostedky podniku pedstavují ást aktiv, která má podobu hotovosti, vklad a ekvivalent penžních prostedk. Penžní prostedky jsou nejlikvidnjší složkou majetku podniku, kterou lze okamžit použít k úhrad závazk. Pi posuzování platební situace podniku se vychází pedevším z velikosti penžních prostedk. Nadmrné množství penžních prostedk sice znamená schopnost dostát závazkm, ale projevuje se záporn na rentabilit podniku. Jsou souástí krátkodobého finanního majetku a jsou zahrnovány do obžných prostedk podniku. Dlouhodobé termínované vklady, obligace a jiné druhy dlouhodobých cenných papír patí do dlouhodobého finanního majetku. Oba druhy finanního majetku jsou zahrnuty do aktiv podniku. Podnikový kapitál je souhrn všech penz, které jsou vázány v celkovém majetku podniku k uritému okamžiku. Hlavní úlohou podnikového kapitálu je zajištní obnovy a pírstku majetku podniku s co nejnižšími náklady. Finanní zdroje pedstavují zdroje tvorby penžních prostedk a podnikového kapitálu. Podnikové finance zobrazují pohyb penžních prostedk, kapitálu i finanních zdroj. Pi této innosti se podnik dostává do rzných kvantitativních i kvalitativních penžních vztah s ostatními podnikatelskými subjekty, zamstnanci a státem. 2.3 Cíle a principy finanního ízení Finance a finanní ízení jsou integrující složkou celé innosti podniku. Je to dáno tím, že všechny procesy v podniku v konené fázi promítají do penžních prostedk, podnikového kapitálu nebo podnikových finanních zdroj. Finanní cíle jsou rozhodující ástí podnikových cíl z hlediska krátkodobého i dlouhodobého, jsou základem kritérií pro rozhodování rzných alternativ pi hodnocení celkové efektivnosti podniku. Základní cíl podnikání je maximalizace tržní hodnoty firmy. Vedle tohoto základního dlouhodobého cíle existují i další cíle krátkodobé, jako je napíklad prbžné zajišování platební schopnosti firmy. Platební schopností podniku chápeme schopnost podniku krýt penžními prosted- - 9 ( 47 )

10 Základy financí podniku ky závazky v dané výši a asu. Platební schopnost podniku patí k základním ukazatelm finanního zdraví podniku. Pi finanním ízení je teba brát v úvahu celou adu dalších okolností, které tvo- í ekonomické prostedí podniku. Jsou to nap.: úrove celkové aktivity podniku v rámci oboru, státu, oblastí, finanní politika státu, zákonná opatení státu a pravidla regulace, konkurenní prostedí, situace na trhu práce, podmínky zahraniního obchodu, vývoj mnových kurz, podmínky na penžním a kapitálovém trhu. Finanní ízení bere v úvahu všechny initele, kteí vytváejí ekonomické prostedí, ale musí se snažit pedvídat jeho zmny v budoucnosti, což je obzvlášt dležité pi investiním rozhodování. 2.4 Oblasti finanního ízení Finanní ízení podniku zahrnuje základní oblasti, které je teba zohledovat pi finanním rozhodování. Jsou to: zajištní finanních zdroj pro založení nebo další rozvoj podniku, volba optimální kapitálové struktury s ohledem na strukturu majetku, financování a ízení obžného majetku s výbrem optimálního zdroje, investování penžních prostedk do dlouhodobého majetku, zvážení a vyhodnocení efektivnosti investiních variant, rozdlování podnikového zisku ve vazb na daovou politiku státu, finanní analýza innosti podniku, finanní plánování tvorby a užití interních a externích zdroj financování, vnitní finanní ízení velkých integrovaných celk, finanní ízení pi spojování, reorganizaci, sanaci a zániku podniku. Finanním ízením se zabývá pedevším vrcholové ízení podniku, kterému dodávají informace finanní útvary. Organizace a lenní finanních útvar je v kompetenci podniku a odpovídá jeho struktue (47 )

11 Základy financí podniku Otázky ke kapitole 2: 1. Charakterizujte penžní prostedky, podnikový kapitál a finanní zdroje podniku. 2. Hlavní cíle finanního ízení podniku. 3. Oblasti finanního ízení podniku (47 )

12 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura 3 Zakládání podniku, jeho majetková a finanní struktura 3.1 Klíová slova Podnikatelský zámr, základní kapitál, právnická osoba, podniky neakciového typu, podnikání fyzické osoby, spolenost s ruením omezeným, akciová spolenost,družstvo, majetek, dlouhodobý majetek, obžný majetek, vlastní zdroje, cizí zdroje krátkodobé a dlouhodobé, majetková struktura, zdrojová struktura. 3.2 Zakládání podniku Pi zakládání podniku je teba ešit následující skutenosti podnikatelský zámr, právní formu podnikání a výši a formu získání prvotního kapitálového vkladu Podniky neakciového typ U podnik neakciového typu je velikost prvotního kapitálového vkladu dána podnikatelským zámrem. Kapitálový vklad dále souvisí s právní formou podnikání. Podniky jednotlivce nemají zadán ze zákona žádný minimální vklad, jeho výše je mimo dvody již uvedené dána také možnostmi jednotlivce. Podnikatel fyzická osoba ruí za své závazky celým majetkem, patí mu celý zisk, ale postihuje ho celá ztráta. Veejné obchodní spolenosti jsou osobní spolenosti, u kterých prvotní kapitálový vklad je soutem vklad spoleník podle spoleenské smlouvy. Spoleenská smlouva upravuje i další vztahy ve spolenosti. Tvorba ani výše základního kapitálu není pedepsána. Všichni spoleníci ruí za závazky spolen a nerozdíln veškerým svým majetkem. Komanditní spolenosti tvoí prvotní kapitálové vybavení na základ spoleenské smlouvy, piemž ást je pinejmenším tvoena vklady komanditist, jejichž minimální výše je stanovena zákonem (5 000 K). Komanditisté pak ruí za závazky spolenosti pouze do výše svého vkladu. Druhým typem spoleník jsou komplementái, u nichž výše vkladu není stanovena zákonem a za závazky spolenosti ruí celým svým majetkem. Každá komanditní spolenost musí sestávat minimáln z jednoho komanditisty a jednoho komplementáe. Spolenosti s ruením omezeným jsou kapitálovými spolenostmi. Základní kapitál se tvoí povinn pedem stanovenými vklady spoleník. Obchodní zákoník stanovuje jak minimální výši základního kapitálu ( K), tak minimální výši jednotlivých vklad ( K). Spolenost s ruením omezeným odpovídá za své závazky celým svým majetkem ( 47 )

13 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Jednotliví spoleníci ruí jen do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstíku. Spolenost s ruením omezeným mže být založena jako jediná spolenost pouze jednou osobou, maximáln mže mít 50 spoleník. 3.3 Akciové spolenosti a družstva Akciové spolenosti mají podle obchodního zákoníku minimální základní kapitál K. Tento kapitál vzniká prodejem akcií, akcie mže akcioná nabýt formou penžního nebo nepenžního vkladu. Velikost základního kapitálu, poet akcií a jejich jmenovitá nebo emisní cena, vklady jednotlivých zakladatel a ocenní nepenžního vkladu znalcem musí být uvedeno v zakladatelské smlouv. Akcionái ruí za závazky akciové spolenosti do výše nesplaceného vkladem. Družstva jsou formou podnikání pedevším ve službách. Základní kapitál je tvoen souhrnem lenských podíl a musí být nejmén ,- K. Družstvo musí mít nejmén 5 len. Pokud jsou leny dv právnické osoby, nemusí být podmínka 5 len splnna. Družstvo jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým majetkem. 3.4 Majetek a finanní struktura podniku V souvislosti s podnikatelskou jednotkou a finanním ízením se asto hovoí o zachování majetkov-finanní stability, která je dána: majetkovou strukturou, finanní strukturou vzájemným vztahem mezi jednotlivými druhy majetku a jednotlivými zdroji krytí Majetková struktura Majetková struktura podniku je zachycena v rozvaze pedstavuje podrobnou strukturu aktiv. Majetek firmy se lení na dlouhodobý obžný Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je tvoen dlouhodobým nehmotným majetkem, - 13 (47 )

14 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým finanním majetkem. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetková položka, která má dobu použitelnosti delší než jeden rok v ocenní stanoveném podnikem. Patí sem nap. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou pedmtem ocenitelných práv, dále software, goodwill a rzná ocenitelná práva jako licence, patenty, atd. Dlouhodobý hmotný majetek pedstavuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Patí sem: pozemky, stavby vetn budov, dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory, umlecká díla, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty, pedmty z drahých kov a vci nabyté nájemcem z finanního leasingu a to bez ohledu na jejich ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenní, které stanoví úetní jednotka, povinn od ástky stanovené zákonem o dani z píjmu, pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než 3 roky, základní stádo a tažná zvíata bez ohledu na jejich poizovací cenu, otvírky nových lom, pískoven a hliniš technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenní dlouhodobého majetku (nap. o technickém zhodnocení se neútuje v pípad dlouhodobých porost nebo základního stáda). Dlouhodobý finanní majetek je tvoen zejména pjkami poskytnutých podnikm ve skupin a ostatními pjkami s dobou splatnosti delší než 1 rok, majetkovými úastmi, realizovatelnými cennými papíry a podíly a dlužnými cennými papíry drženými do splatnosti, dlouhodobým majetkem pronajatým v rámci smlouvy o nájmu podniku podle 488b a následujících obchodního zákoníku Obžný majetek Obžný majetek je tvoen: zásobami nakupovanými i zásobami vlastní výroby, pohledávkami, krátkodobým finanním majetkem. Zásoby nakupované jsou tvoeny materiálem a zbožím v ocenní poizovací cenou. Zásoby vlastní výroby obsahují nedokonenou výrobu, polotovary vlastní výroby a výrobky v ocenní vlastními náklady výroby (47 )

15 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Pohledávky pedstavují vitelský vztah podniku ke státnímu rozpotu, zamstnancm, obchodním partnerm apod. Krátkodobý finanní majetek zahrnuje penžní prostedky v hotovosti a na bankovních útech a dále cenné papíry krátkodobé. Pro obžný majetek je typická jednorázovost použití a dále to, že obžný majetek prochází kolobhem, ve kterém mní svou vcnou podobu. (Za peníze je nakoupen materiál, ze kterého se ve výrobním procesu stávají výrobky, pi jejich prodeji odbrateli vzniká pohledávka, která po úhrad získává podobu penz). Majetek je v rozvaze vyjáden v netto stavu. Pi stanovení této hodnoty rozvaha vychází z brutto stavu (hodnota podle Zákona o úetnictví) a odeítají oprávky a opravné položky. Oprávky vyjadují trvalé snížení hodnoty majetku, opravné položky pechodné snížení hodnoty. Lze íci, že na výši celkové hodnoty majetku psobí pedmt podnikání, stupe využití majetku a cena majetku. Faktory ovlivující velikost majetku: Rozdíly v hodnot majetku jsou dány: technickou nároností výroby stupnm rozvinutí penžního a kapitálového trhu konkrétní ekonomickou situací podniku a orientací jeho hospodáské politiky Finanní struktura Majetek podniku tvoí jeho aktiva Finanní struktura podniku je dána zdrojovým krytím majetku. Zdroje krytí majetku dlíme na: vlastní cizí Vlastní zdroje tvoí: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvoené ze zisku, nerozdlený zisk minulých období, ztráta minulých období, zisk bžného období (ztráta bžného období.) Cizí zdroje tvoí: cizí zdroje dlouhodobé, bankovní úvry dlouhodobé i krátkodobé, krátkodobé závazky (47 )

16 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Základní kapitál pedstavuje kapitál vložený do podnikání. Jeho minimální výše je u kapitálových spoleností stanovena obchodním zákoníkem a je zapsána v Obchodním rejstíku. Kapitálové fondy vyjadují hodnotu bezúplatn získaných aktiv. Fondy tvoené ze zisku mají podobu fond zákonných ( jejich tvorbu stanoví obchodní zákoník) nebo jsou tvoeny ze zisku jako fondy úelové. Zdroje krytí majetku tvoí pasiva Vzhledem k tomu, že veškerý majetek musí být kryt zdrojem vlastním nebo cizím platí: Aktiva = Pasiva Míra zadluženosti a optimální finanní struktura Pi posuzování finanní struktury podniku se pedevším vnuje pozornost proporcím mezi vlastním a cizím kapitálem. Ukazatel zadluženosti vyjaduje podíl celkových dluh k celkovému kapitálu. Na ukazatel zadluženosti navazuje ukazatel ziskového krytí úrok, který vyjádíme pomrem zisku ped zdanním a úroky k ronímu úroku. Ukazatel úrokového krytí vykazuje schopnost podniku uhradit úrokové závazky z úvr. Z pohledu externích subjekt vypovídají oba ukazatelé o riziku vitel. Pro podnik, který rozhoduje o finanní struktue je velmi dležité posoudit náklady spojené se získáním píslušného finanního zdroje. Náklady jsou závislé na dob splatnosti kapitálu a riziku jeho použití z pohledu uživatele i vitele. Pi finanním ízení kapitálové struktury je teba vzít v úvahu prmrné náklady celkového kapitálu (U kivka). Dále je teba zohlednit: velikost a stabilitu podnikového zisku, majetkovou strukturu podniku, udržení kontroly nad inností podniku, stupe likvidity jednotlivých druh majetku. Z dlouhodobého hlediska platí že optimální finanní struktura je dána takovým rozložením kapitálu, který vyžaduje co nejmenší náklady na jeho poízení a je zárove v souladu s plánem zisku a tržeb a majetkovou strukturou podniku Penžní toky podniku (cash-flow) Velmi významnou pozici ve finanním ízení podniku má ízení penžních tok. Z hlediska finanní stability podniku je informace o výnosech, nákladech, majetku atd. dležitá, ale vše se promítá konkrétní platební - 16 (47 )

17 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura schopnosti, kterou je nutno udržet. Cash-flow je pohyb penžních prostedk za urité období v souvislosti s ekonomickou inností. Stav penžních prostedk nelze ztotožnit s cash-flow, které vyjaduje zmnu stavu penžních prostedk a píiny této zmny v konkrétním ase. Finanní praxe sleduje cash-flow z provozní innosti, cash-flow z investiní innosti, cash-flow z finanní innosti cash-low celkem. Pi výpotu cash-flow lze postupovat metodou: pímou (pomocí sledování píjm a výdaj za urité období), nepímou (pomocí transformace zisku do pohybu penžních prostedk s dalšími následnými úpravami), na bázi pracovního kapitálu (základem pro výpoet cash-flow není zmna stavu penžních prostedk, ale zmna stavu pracovního kapitálu). Kategorie cash-flow se používá: ve finanní analýze pro hodnocení finanní stability podniku, pi krátkodobém plánování penžních píjm a výdaj, pi stedndobém a dlouhodobém sestavování finanních výhled podniku, pi hodnocení finanní efektivnosti investiních variant jako efekt píslušné investice, jako jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku. Podle toho, pro jaké úely se cash-flow používá, mní se ásten i jeho nápl. V poslední dob se kategorie cash-flow stále více používá ve finanní analýze. Otázky ke kapitole 3: 1. ím je ovlivnna výše prvotního kapitálového vkladu? Uvete, jak se tento vklad liší u jednotlivých právních forem podnikání. 2. Uvete výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání. 3. Jaké faktory ovlivují výši podnikového majetku a jeho strukturu? 4. Zhodnote význam oceování majetku pro finanní ízení. 5. Co ovlivuje relace mezi vlastním a cizím kapitálem? 6. Vysvtlete rozdíl mezi náklady a výdaji a výnosy a píjmy. 7. Pro je nutno pro poteby finanního ízení sledovat penžní toky? 8. Charakterizujte cash-flow. 9. Jaké využití má znalost cash-flow ve finanním ízení? - 17 (47 )

18 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Píklady ke kapitole 3: 1. ešte píklad 1 ke kapitole 3 ZL. 2. ešte píklad 3 ke kapitole 3 ZL (47 )

19 Finanní analýza 4 Finanní analýza Finanní analýza je souástí finanního ízení podniku, protože zajišuje zptnou vazbu mezi pedpokládanými cíli. Východiskem pro finanní analýzu jsou úetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow. Finanní analýza spoívá ve výpotu rzných ekonomických ukazatel. Základními metodickými nástroji finanní analýzy jsou pomroví ukazatelé. Ukazatelé se sdružují do skupin poítáme ukazatele rentability, ukazatele obratovosti, ukazatele zadluženosti, ukazatele platební schopnosti a ukazatele vycházející z údaj kapitálového trhu. 4.1 Úvod 4.2 Cíle Cílem je získat pehled o jednotlivých skupinách ukazatel, zpsobu jejich výpot a interpretace výsledk Doba potebná ke studiu Oddíl je rozdlen do 5 podskupin, na prostudování celého úkolu vetn ešení píklad budete potebovat 10 hodin Klíová slova Finanní analýza, pomroví ukazatelé, ukazatelé rentability, ukazatelé obratovosti, ukazatelé zadluženosti, ukazatelé platební schopnosti, ukazatelé vycházející z údaj kapitálových trh, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow. 4.3 Úloha finanní analýzy pi finanním ízení a její zamení Úloha finanní analýzy a její postavení ve finanním ízení podniku najdete v kapitole 4.1 ZL. Dobe nastudujte obecnou problematiku finanní analýzy, seznamte se se vstupy, ze kterých lze získat podklady pro provedení finanní analýzy. Podklady finanní analýzy jsou do znané míry ovlivnny tím, zda se provádí interní nebo externí finanní - 19 (47 )

20 Finanní analýza analýza. Seznamte se se základními skupinami pomrových ukazatel a nastudujte jejich obsah a hrubou interpretaci tchto ukazatel. Prostudujte uvedený píklad základních úetních výkaz. Otázky ke kapitole Charakterizujte finanní analýzu podniku a její etapy 2. Jaké jsou hlavní zdroje informací pro finanní analýzu 3. Vysvtlete základní ukazatele používané ve finanní analýze 4.4 Analýza rentability a aktivity v podnikání Problematiku rentability a aktivity (obratovosti) v podnikání nastudujete v kapitole 4.2 ZL. V této kapitole se seznámíte s rznými ukazateli rentability. Rentabilita výnosnost vloženého kapitálu ukazuje schopnost podniku zhodnocovat vložené prostedky. Je formou vyjád- ení míry zisku. V uvedené kapitole najdete definice rzných ziskových kategorií a vzorce pro výpoet rzných ukazatel rentability a dále souhrnné ukazatele rentability a jejich rozklad na ukazatele dílí (pyramidový rozklad rentability). Kapitola 4.2 ZL dále obsahuje ukazatele aktivity podnikání (obratovosti ), které poítají vázanost aktiv a jejich ástí. Jde o výpoet ukazatel rychlosti obratu a doby obratu. Opt zde najdete vzorce pro jejich výpoty a jejich interpretaci. Otázky ke kapitole 4.4: 1. Uvete jednotlivé kategorie zisku a definujte je. 2. Jaké informace poskytují ukazatele rentability? 3. Kde najdete vstupy pro výpoet ukazatel rentability? 4. Uvete ty vzorce ukazatel rentability, které považujete za nejlepší ve vztahu k jejich vypovídací schopnosti. 5. Jak chápete termín aktivita v podnikání? 6. Definujte kategorie obratovost aktiv, doba obratu, poet obrátek. 7. Uvete vzorce základních ukazatel obratovost i- aktiv celkem, stálých aktiv, obžných aktiv a jednotlivých druh obžných aktiv. 8. Uvete, pi jakém rozhodování použijete ukazatel obratovosti - 20 (47 )

21 Finanní analýza 4.5 Analýza zadluženosti a likvidity Kapitola 4.3 ve dvou podkapitolách ( a ) obsahuje ukazatele zadluženosti a ukazatele likvidity. Vzhledem k tomu, že tyto ukazatele vypovídají o finanním zdraví podniku a jeho finanní stabilit, je teba jim vnovat zvýšenou pozornost. Používání cizích zdroj se výrazn projeví na výnosnosti kapitálu, ale i na riziku podnikání. Pro posuzování finanní stability a celkového finanního zdraví podniku je dležitá znalost struktury kapitálu. V podkapitole najdete ukazatele vitelského rizika, ukazatel vlastního kapitálu k celkovým aktivm, podíl cizího kapitálu k celkovým aktivm, míry finanní samostatnosti, úrokového krytí a ziskové úhrady úroku. Všechny tyto ukazatele je teba vzít v úvahu pi finanním rozhodování o dalším použití hospodáského výsledku a získávání dalších cizích zdroj. Z hlediska finanního ízení jde o rozhodování o trvalé platební schopnosti. Ukazatele likvidity ( ZL) vyjadují krátkodobou platební schopnost. Poítají se vždy ti ukazatelé likvidity penžní likvidity, pohotové likvidity a bžné likvidity. U ukazatel likvidity teorie pedkládá optimální výši. S tou je teba pracovat velmi opatrn, nkdy mže být tato hodnota zavádjící. Otázky ke kapitole 4.5: 1. Charakterizujte ukazatele zadluženosti a uvete, o em vypovídají. 2. Které subjekty (externí i interní) mohou zajímat ukazatele zadluženosti? 3. O em vypovídá ukazatel struktury kapitálu a jak ho lze charakterizovat? 4. Jaké ukazatele použijete pi rozhodování o dalším zadlužení podniku? 5. Uvete, co je solventnost, likvidita a likvidnost. 6. Který z ukazatel likvidity má nejmenší informativní váhu? 4.6 Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu V kapitole 4.4. ZL najdete informace o finanním postavení podniku tak, jak je vidí investoi na kapitálovém trhu. Uvedená analýza je provádna prostednictvím ukazatele výplatního pomru, aktivaního pomru, udržitelnou mírou rstu, dividendovým výnosem a dalšími ukazateli (47 )

22 Finanní analýza Píklad ke kapitole 4: Píklad 1 Na základ zadání píkladu 1 v závru kapitoly 1,3,4,5,6. 4ZL ešte úkoly - 22 (47 )

23 Obžný majetek podniku a jeho ízení 5 Obžný majetek podniku a jeho ízení Obžný majetek pedstavuje významnou ást celkového majetku podniku. Má velký význam pi zajištní výroby a z pohledu finanního ízení váže význanou ást zdroj podniku. Je nezbytn nutné ídit jednotlivé složky obžného majetku tak, aby jejich množství bylo co nejblíže optimu. 5.1 Úvod Cíle Cílem této kapitoly je seznámení s jednotlivými složkami obžného majetku a jejich následným finanním ízením Doba potebná ke studiu Na nastudování, porozumní uvedené problematiky a zodpovzení otázek a vyešení píklad je teba asi 10 hodin Klíová slova Obžný majetek, peníze, nedokonená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, pohledávky, zásoby nakupované, zásoba bžná, pojistná, technologická, koeficient narstání náklad, zásobovací rovnice, pohledávky z obchodního styku, pohledávky daové, pohledávky po lht splatnosti, pohledávky nedobytné, pohledávky promlené, peníze, finanní majetek. 5.2 Charakteristika obžného majetku a jeho struktury Kapitola 5ZL Obžný majetek podniku a jeho ízení je vnována ízení všech složek majetku. V podkapitole 5.1ZL je v prvé ad pesn definován obžný majetek, jeho lenní a kolobh obžného majetku. Pi ízení obžného majetku je teba vnovat pozornost jeho struktue. Struktura obžného majetku je dána typem a pedmtem výroby. lenní obžného majetku odpovídá lenní v úetnictví, takže jeho výše je uvedena v rozvaze (47 )

24 Obžný majetek podniku a jeho ízení 5.3 Celková poteba obžného majetku Je ešena v podkapitole 5.2ZLVýše poteby obžného majetku je dána výkony podniku a ve finanním vyjádení stanovuje potebu zdroj pro její krytí. Skládá se z dílích poteb jednotlivých složek obžného majetku. Kapitálová poteba se odvozuje z výdaj a píjm podnik na obžný majetek, je dána vázaností kapitálu ve vcných formách obžného majetku. Prmrná doba vázanosti celkového obžného majetku se stanovuje jako vážený prmr dob vázanosti jednotlivých složek obžného majetku, kde vahami je obrat píslušné složky obžného majetku za období, nebo jako podíl potu dn píslušného období a potu obrátek obžného majetku za píslušné období. Prmrná denní poteba celkového obžného majetku je podíl celkové poteby na období a potu dn daného období nebo jako podíl prmrného stavu obžného majetku a doby obratu. Z toho dále vyplývá prmrná kapitálová poteba, kterou je poteba zabezpeit. ízení obžného majetku je vdomá innost podnik, která zahrnuje analýzu, stanovení a udržování optimální výše, struktury a míry využívání obžného majetku tak, aby odpovídala možnostem, potebám a cílm podniku. Otázky ke kapitolám 5.2 a 5.3: 1. Definujte obžný majetek a jeho jednotlivé složky. 2. Uvete možné faktory ovlivující strukturu obžného majetku ve stavebním podniku. 3. Definujte kapitálovou potebu v oblasti obžného majetku a uvete faktory, které ji ovlivují. 4. Co se rozumí ízením obžného majetku. Píklad ke kapitole 5.2 a 5.3: ešte píklad 1 ke kapitole 5ZL. 5.4 ízení zásob ízení zásob je soubor inností, které mají zajišovat plynulý chod výroby a prodeje potebným množstvím zásob v odpovídají struktue, kvalit, správné dob, na správném míst a pi minimálních nákladech poizovacích i skladovacích. Slouží k tomu rzné metody, jejich volba vychází z úelu stanovení zásob, charakteru jejich poteby, informaních podklad a ekonomických podmínek pro jejich použití. Prostudováním kapitoly 5.3ZL se seznámíte se stanovením prmrné výše zásob, jejich vázaností a zpsoby výpot. Poznáte využití zásobovací rovnice pro operativní ízení zásob. Pozornost je teba vnovat plánování nedokonené výroby a kapitálové poteby na nedokonenou výrobu, což je oblast specifická a souasn riziková ve stavební výrob. U zásob nakupovaných je teba vnovat pozornost stanovení optimální velikosti dodávky (47 )

25 Obžný majetek podniku a jeho ízení Otázky ke kapitole 5.4: 1. Vysvtlete obsah, pedpoklady a význam ízení zásob a jejich jednotlivých složek. 2. Uvete, jakými metodami stanovíte potebu jednotlivých složek zásob. Zdvodnte jejich použití. 3. Jaký mají v použité metody vztah k financování zásob. Píklad ke kapitole 5.4: ešte píklad 2 kapitoly 5ZL. 5.5 ízení pohledávek Pohledávky pedstavují nárok podniku na penžní prostedky za poskytnuté zboží a služby pop. na vcná plnní. V pohledávkách má podnik vázány penžní prostedky a problémy v oblasti pohledávek mohou vést k druhotné platební neschopnosti. V podkapitole 5.4. ZL nastudujete lenní pohledávek a ízení pohledávek. Výrazná pozornost je vnována pohledávkám z obchodního styku. U nich zohledujeme využívání podmínek prodeje, stanovení výše pohledávek. Pro ízení pohledávek je teba znát prmrnou dobu obratu a porovnat s nastavenou splatností vydaných faktur, dále je teba pohledávky zajistit. Obecnými formami zajištní pohledávek jsou právní instituty, pohledávky je možné zajistit i opateními v platebním styku, k zajištní pohledávek slouží i faktoring a forfaiting. Ped vznikem pohledávky je dobré získat informace o odbrateli. Pi ízení pohledávek lze využít i pozitivních faktor jako je nap. systém slev a skont. Otázky ke kapitole Co jsou to pohledávky a jak se lení? 2. V em spoívá ízení pohledávek z obchodního styku? 3. Uvete, co je obrat a doba obratu pohledávek? Pro potebuje podnik tuto informaci? 4. Jak mohou platební podmínky ovlivnit splatnost pohledávek? 5. Jakými zpsoby lze získat informace o odbrateli? Píklad ke kapitole 5.5 Vyešte píklad 8 kapitoly 5ZL. 5.6 ízení penžních prostedk Penžní prostedky tvoí hotovost v pokladn a na bankovním útu, ceniny, šeky a poukázky. ízení penžních prostedk je nutné z dvodu zabezpeení bžných výdaj a závazk, bžné platební schopnosti, penžní prostedky - 25 (47 )

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VI. VÝOSY, ÁKLADY, AALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VÝOSY Jedná se o veškeré penžní ástky, které podnik získal ze svých inností za urité období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k k jejich

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více