FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing.Amálie Hejduková Ing.Marta Hroníková - 2 (47)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem Základy financí podniku Klíová slova Charakteristika podnikových financí Cíle a principy finanního ízení Oblasti finanního ízení Zakládání podniku, jeho majetková a finanní struktura Klíová slova Zakládání podniku Podniky neakciového typ Akciové spolenosti a družstva Majetek a finanní struktura podniku Majetková struktura Dlouhodobý majetek Obžný majetek Finanní struktura Penžní toky podniku (cash-flow) Finanní analýza Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Úloha finanní analýzy pi finanním ízení a její zamení...19 Otázky ke kapitole Analýza rentability a aktivity v podnikání Analýza zadluženosti a likvidity Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu Obžný majetek podniku a jeho ízení Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Charakteristika obžného majetku a jeho struktury Celková poteba obžného majetku ízení zásob ( 47 )

4 5.5 ízení pohledávek ízení penžních prostedk Zdroje a formy krátkodobého financování Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Obchodní úvr Krátkodobé bankovní úvry Ostatní zdroje krátkodobého financování Kapitálové plánování a investiní rozhodování Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Plánování penžních tok z investice Finanní kriteria efektivnosti investiních projekt istá souasná hodnota Vnitní výnosové procento Doba návratnosti Inflace a riziko v investiním rozhodování Dlouhodobé financování investiního majetku Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Odpisy jako interní zdroj financování Podnikový zisk a faktory jeho rstu Zdanní zisku a nerozdlený zisk Externí zdroje financování Leasingové financování Rozdlení hospodáského výsledku Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Rozdlení hospodáského výsledku v akciových spolenostech Druhy dividend a dividendová politika v akciových spolenostech Rozdlení hospodáského výsledku v ostatních formách obchodních spoleností a v družstvu Finanní plánování Úvod Cíle Doba potebná ke studiu ( 47 )

5 Klíová slova Cíle a pojetí finanního plánu Dlouhodobý finanní plán podniku Krátkodobé finanní plánování Finanní kontrola Klí Závr Použitá literatura Další doporuená literatura ( 47 )

6

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem této publikace je sestavit prvedce ve studiu základního studijního materiálu uebnice Josef Valach a kolektiv : Finanní ízení podniku. K vybraným kapitolám této uebnice chceme sestavit metodický návod, jak s danou uebnicí pracovat, na které oblasti se v jednotlivých kapitolách zamit. Zodpovzení otázek k jednotlivým tematickým okruhm bude zptnou kontrolou pro studenty a zárov je znovu upozorní na podstatnou problematiku jednotlivých kapitol. V nkterých kapitolách je teba provést drobnou faktickou úpravu (tam, kde se nap. pracuje s konkrétními daovými sazbami nebo kde jsou citace se zákon, které mezitím prošly novelizací ).Z pedložených píklad, vybereme u každé kapitoly ty základní a v klíi uvedeme jejich ešení. Doufáme, že prvodce studiem pedmtu financí usnadní studentm kombinovaného studia orientaci. 1.2 Požadované znalosti Znalosti získané studiem v pedmtu BV01 Ekonomie a BV02 Základy podnikové ekonomiky. 1.3 Doba potebná ke studiu K prostudování základní literatury a opory je teba asi 70 hodin. 1.4 Klíová slova Klíová slova budou uvedena u každé kapitoly. 1.5 Metodický návod na práci s textem Základní studijní materiál uebnice Josef Valach a kolektiv: Finanní ízení podniku. K vybraným kapitolám jsou zpracovány teze a prvodce, které vám pomohou v základní orientaci a ve studiu. Doporuujeme vám, abyste pracovali se základní literaturou (dále v textu oznaována ZL ). Prvodce vám pomže se lépe orientovat a pochopit podstatné skutenosti u jednotlivých kapitol. Sou- ástí prvodce jsou kontrolní otázky, které byste mli vyešit. V Klíi budou jednak odkazy na základní literaturu (nap. 1. kapitola ZL, jednak ešené píklady. Ostatní píklady lze ešit samostatn a podle poteby konzultovat s vyuujícími. - 7 ( 47 )

8 Úvod Kontrolní otázky zodpovzte na základ doporuené literatury. ešení píklad je uvedeno v Klíi na konci studijní opory - 8 (47 )

9 Základy financí podniku, 2 Základy financí podniku 2.1 Klíová slova Penžní prostedky, podnikový kapitál, finanní zdroje, finanní ízení, cíle finanního ízení. 2.2 Charakteristika podnikových financí Penžní prostedky podniku pedstavují ást aktiv, která má podobu hotovosti, vklad a ekvivalent penžních prostedk. Penžní prostedky jsou nejlikvidnjší složkou majetku podniku, kterou lze okamžit použít k úhrad závazk. Pi posuzování platební situace podniku se vychází pedevším z velikosti penžních prostedk. Nadmrné množství penžních prostedk sice znamená schopnost dostát závazkm, ale projevuje se záporn na rentabilit podniku. Jsou souástí krátkodobého finanního majetku a jsou zahrnovány do obžných prostedk podniku. Dlouhodobé termínované vklady, obligace a jiné druhy dlouhodobých cenných papír patí do dlouhodobého finanního majetku. Oba druhy finanního majetku jsou zahrnuty do aktiv podniku. Podnikový kapitál je souhrn všech penz, které jsou vázány v celkovém majetku podniku k uritému okamžiku. Hlavní úlohou podnikového kapitálu je zajištní obnovy a pírstku majetku podniku s co nejnižšími náklady. Finanní zdroje pedstavují zdroje tvorby penžních prostedk a podnikového kapitálu. Podnikové finance zobrazují pohyb penžních prostedk, kapitálu i finanních zdroj. Pi této innosti se podnik dostává do rzných kvantitativních i kvalitativních penžních vztah s ostatními podnikatelskými subjekty, zamstnanci a státem. 2.3 Cíle a principy finanního ízení Finance a finanní ízení jsou integrující složkou celé innosti podniku. Je to dáno tím, že všechny procesy v podniku v konené fázi promítají do penžních prostedk, podnikového kapitálu nebo podnikových finanních zdroj. Finanní cíle jsou rozhodující ástí podnikových cíl z hlediska krátkodobého i dlouhodobého, jsou základem kritérií pro rozhodování rzných alternativ pi hodnocení celkové efektivnosti podniku. Základní cíl podnikání je maximalizace tržní hodnoty firmy. Vedle tohoto základního dlouhodobého cíle existují i další cíle krátkodobé, jako je napíklad prbžné zajišování platební schopnosti firmy. Platební schopností podniku chápeme schopnost podniku krýt penžními prosted- - 9 ( 47 )

10 Základy financí podniku ky závazky v dané výši a asu. Platební schopnost podniku patí k základním ukazatelm finanního zdraví podniku. Pi finanním ízení je teba brát v úvahu celou adu dalších okolností, které tvo- í ekonomické prostedí podniku. Jsou to nap.: úrove celkové aktivity podniku v rámci oboru, státu, oblastí, finanní politika státu, zákonná opatení státu a pravidla regulace, konkurenní prostedí, situace na trhu práce, podmínky zahraniního obchodu, vývoj mnových kurz, podmínky na penžním a kapitálovém trhu. Finanní ízení bere v úvahu všechny initele, kteí vytváejí ekonomické prostedí, ale musí se snažit pedvídat jeho zmny v budoucnosti, což je obzvlášt dležité pi investiním rozhodování. 2.4 Oblasti finanního ízení Finanní ízení podniku zahrnuje základní oblasti, které je teba zohledovat pi finanním rozhodování. Jsou to: zajištní finanních zdroj pro založení nebo další rozvoj podniku, volba optimální kapitálové struktury s ohledem na strukturu majetku, financování a ízení obžného majetku s výbrem optimálního zdroje, investování penžních prostedk do dlouhodobého majetku, zvážení a vyhodnocení efektivnosti investiních variant, rozdlování podnikového zisku ve vazb na daovou politiku státu, finanní analýza innosti podniku, finanní plánování tvorby a užití interních a externích zdroj financování, vnitní finanní ízení velkých integrovaných celk, finanní ízení pi spojování, reorganizaci, sanaci a zániku podniku. Finanním ízením se zabývá pedevším vrcholové ízení podniku, kterému dodávají informace finanní útvary. Organizace a lenní finanních útvar je v kompetenci podniku a odpovídá jeho struktue (47 )

11 Základy financí podniku Otázky ke kapitole 2: 1. Charakterizujte penžní prostedky, podnikový kapitál a finanní zdroje podniku. 2. Hlavní cíle finanního ízení podniku. 3. Oblasti finanního ízení podniku (47 )

12 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura 3 Zakládání podniku, jeho majetková a finanní struktura 3.1 Klíová slova Podnikatelský zámr, základní kapitál, právnická osoba, podniky neakciového typu, podnikání fyzické osoby, spolenost s ruením omezeným, akciová spolenost,družstvo, majetek, dlouhodobý majetek, obžný majetek, vlastní zdroje, cizí zdroje krátkodobé a dlouhodobé, majetková struktura, zdrojová struktura. 3.2 Zakládání podniku Pi zakládání podniku je teba ešit následující skutenosti podnikatelský zámr, právní formu podnikání a výši a formu získání prvotního kapitálového vkladu Podniky neakciového typ U podnik neakciového typu je velikost prvotního kapitálového vkladu dána podnikatelským zámrem. Kapitálový vklad dále souvisí s právní formou podnikání. Podniky jednotlivce nemají zadán ze zákona žádný minimální vklad, jeho výše je mimo dvody již uvedené dána také možnostmi jednotlivce. Podnikatel fyzická osoba ruí za své závazky celým majetkem, patí mu celý zisk, ale postihuje ho celá ztráta. Veejné obchodní spolenosti jsou osobní spolenosti, u kterých prvotní kapitálový vklad je soutem vklad spoleník podle spoleenské smlouvy. Spoleenská smlouva upravuje i další vztahy ve spolenosti. Tvorba ani výše základního kapitálu není pedepsána. Všichni spoleníci ruí za závazky spolen a nerozdíln veškerým svým majetkem. Komanditní spolenosti tvoí prvotní kapitálové vybavení na základ spoleenské smlouvy, piemž ást je pinejmenším tvoena vklady komanditist, jejichž minimální výše je stanovena zákonem (5 000 K). Komanditisté pak ruí za závazky spolenosti pouze do výše svého vkladu. Druhým typem spoleník jsou komplementái, u nichž výše vkladu není stanovena zákonem a za závazky spolenosti ruí celým svým majetkem. Každá komanditní spolenost musí sestávat minimáln z jednoho komanditisty a jednoho komplementáe. Spolenosti s ruením omezeným jsou kapitálovými spolenostmi. Základní kapitál se tvoí povinn pedem stanovenými vklady spoleník. Obchodní zákoník stanovuje jak minimální výši základního kapitálu ( K), tak minimální výši jednotlivých vklad ( K). Spolenost s ruením omezeným odpovídá za své závazky celým svým majetkem ( 47 )

13 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Jednotliví spoleníci ruí jen do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstíku. Spolenost s ruením omezeným mže být založena jako jediná spolenost pouze jednou osobou, maximáln mže mít 50 spoleník. 3.3 Akciové spolenosti a družstva Akciové spolenosti mají podle obchodního zákoníku minimální základní kapitál K. Tento kapitál vzniká prodejem akcií, akcie mže akcioná nabýt formou penžního nebo nepenžního vkladu. Velikost základního kapitálu, poet akcií a jejich jmenovitá nebo emisní cena, vklady jednotlivých zakladatel a ocenní nepenžního vkladu znalcem musí být uvedeno v zakladatelské smlouv. Akcionái ruí za závazky akciové spolenosti do výše nesplaceného vkladem. Družstva jsou formou podnikání pedevším ve službách. Základní kapitál je tvoen souhrnem lenských podíl a musí být nejmén ,- K. Družstvo musí mít nejmén 5 len. Pokud jsou leny dv právnické osoby, nemusí být podmínka 5 len splnna. Družstvo jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým majetkem. 3.4 Majetek a finanní struktura podniku V souvislosti s podnikatelskou jednotkou a finanním ízením se asto hovoí o zachování majetkov-finanní stability, která je dána: majetkovou strukturou, finanní strukturou vzájemným vztahem mezi jednotlivými druhy majetku a jednotlivými zdroji krytí Majetková struktura Majetková struktura podniku je zachycena v rozvaze pedstavuje podrobnou strukturu aktiv. Majetek firmy se lení na dlouhodobý obžný Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je tvoen dlouhodobým nehmotným majetkem, - 13 (47 )

14 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým finanním majetkem. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetková položka, která má dobu použitelnosti delší než jeden rok v ocenní stanoveném podnikem. Patí sem nap. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou pedmtem ocenitelných práv, dále software, goodwill a rzná ocenitelná práva jako licence, patenty, atd. Dlouhodobý hmotný majetek pedstavuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Patí sem: pozemky, stavby vetn budov, dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory, umlecká díla, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty, pedmty z drahých kov a vci nabyté nájemcem z finanního leasingu a to bez ohledu na jejich ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenní, které stanoví úetní jednotka, povinn od ástky stanovené zákonem o dani z píjmu, pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než 3 roky, základní stádo a tažná zvíata bez ohledu na jejich poizovací cenu, otvírky nových lom, pískoven a hliniš technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenní dlouhodobého majetku (nap. o technickém zhodnocení se neútuje v pípad dlouhodobých porost nebo základního stáda). Dlouhodobý finanní majetek je tvoen zejména pjkami poskytnutých podnikm ve skupin a ostatními pjkami s dobou splatnosti delší než 1 rok, majetkovými úastmi, realizovatelnými cennými papíry a podíly a dlužnými cennými papíry drženými do splatnosti, dlouhodobým majetkem pronajatým v rámci smlouvy o nájmu podniku podle 488b a následujících obchodního zákoníku Obžný majetek Obžný majetek je tvoen: zásobami nakupovanými i zásobami vlastní výroby, pohledávkami, krátkodobým finanním majetkem. Zásoby nakupované jsou tvoeny materiálem a zbožím v ocenní poizovací cenou. Zásoby vlastní výroby obsahují nedokonenou výrobu, polotovary vlastní výroby a výrobky v ocenní vlastními náklady výroby (47 )

15 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Pohledávky pedstavují vitelský vztah podniku ke státnímu rozpotu, zamstnancm, obchodním partnerm apod. Krátkodobý finanní majetek zahrnuje penžní prostedky v hotovosti a na bankovních útech a dále cenné papíry krátkodobé. Pro obžný majetek je typická jednorázovost použití a dále to, že obžný majetek prochází kolobhem, ve kterém mní svou vcnou podobu. (Za peníze je nakoupen materiál, ze kterého se ve výrobním procesu stávají výrobky, pi jejich prodeji odbrateli vzniká pohledávka, která po úhrad získává podobu penz). Majetek je v rozvaze vyjáden v netto stavu. Pi stanovení této hodnoty rozvaha vychází z brutto stavu (hodnota podle Zákona o úetnictví) a odeítají oprávky a opravné položky. Oprávky vyjadují trvalé snížení hodnoty majetku, opravné položky pechodné snížení hodnoty. Lze íci, že na výši celkové hodnoty majetku psobí pedmt podnikání, stupe využití majetku a cena majetku. Faktory ovlivující velikost majetku: Rozdíly v hodnot majetku jsou dány: technickou nároností výroby stupnm rozvinutí penžního a kapitálového trhu konkrétní ekonomickou situací podniku a orientací jeho hospodáské politiky Finanní struktura Majetek podniku tvoí jeho aktiva Finanní struktura podniku je dána zdrojovým krytím majetku. Zdroje krytí majetku dlíme na: vlastní cizí Vlastní zdroje tvoí: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvoené ze zisku, nerozdlený zisk minulých období, ztráta minulých období, zisk bžného období (ztráta bžného období.) Cizí zdroje tvoí: cizí zdroje dlouhodobé, bankovní úvry dlouhodobé i krátkodobé, krátkodobé závazky (47 )

16 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Základní kapitál pedstavuje kapitál vložený do podnikání. Jeho minimální výše je u kapitálových spoleností stanovena obchodním zákoníkem a je zapsána v Obchodním rejstíku. Kapitálové fondy vyjadují hodnotu bezúplatn získaných aktiv. Fondy tvoené ze zisku mají podobu fond zákonných ( jejich tvorbu stanoví obchodní zákoník) nebo jsou tvoeny ze zisku jako fondy úelové. Zdroje krytí majetku tvoí pasiva Vzhledem k tomu, že veškerý majetek musí být kryt zdrojem vlastním nebo cizím platí: Aktiva = Pasiva Míra zadluženosti a optimální finanní struktura Pi posuzování finanní struktury podniku se pedevším vnuje pozornost proporcím mezi vlastním a cizím kapitálem. Ukazatel zadluženosti vyjaduje podíl celkových dluh k celkovému kapitálu. Na ukazatel zadluženosti navazuje ukazatel ziskového krytí úrok, který vyjádíme pomrem zisku ped zdanním a úroky k ronímu úroku. Ukazatel úrokového krytí vykazuje schopnost podniku uhradit úrokové závazky z úvr. Z pohledu externích subjekt vypovídají oba ukazatelé o riziku vitel. Pro podnik, který rozhoduje o finanní struktue je velmi dležité posoudit náklady spojené se získáním píslušného finanního zdroje. Náklady jsou závislé na dob splatnosti kapitálu a riziku jeho použití z pohledu uživatele i vitele. Pi finanním ízení kapitálové struktury je teba vzít v úvahu prmrné náklady celkového kapitálu (U kivka). Dále je teba zohlednit: velikost a stabilitu podnikového zisku, majetkovou strukturu podniku, udržení kontroly nad inností podniku, stupe likvidity jednotlivých druh majetku. Z dlouhodobého hlediska platí že optimální finanní struktura je dána takovým rozložením kapitálu, který vyžaduje co nejmenší náklady na jeho poízení a je zárove v souladu s plánem zisku a tržeb a majetkovou strukturou podniku Penžní toky podniku (cash-flow) Velmi významnou pozici ve finanním ízení podniku má ízení penžních tok. Z hlediska finanní stability podniku je informace o výnosech, nákladech, majetku atd. dležitá, ale vše se promítá konkrétní platební - 16 (47 )

17 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura schopnosti, kterou je nutno udržet. Cash-flow je pohyb penžních prostedk za urité období v souvislosti s ekonomickou inností. Stav penžních prostedk nelze ztotožnit s cash-flow, které vyjaduje zmnu stavu penžních prostedk a píiny této zmny v konkrétním ase. Finanní praxe sleduje cash-flow z provozní innosti, cash-flow z investiní innosti, cash-flow z finanní innosti cash-low celkem. Pi výpotu cash-flow lze postupovat metodou: pímou (pomocí sledování píjm a výdaj za urité období), nepímou (pomocí transformace zisku do pohybu penžních prostedk s dalšími následnými úpravami), na bázi pracovního kapitálu (základem pro výpoet cash-flow není zmna stavu penžních prostedk, ale zmna stavu pracovního kapitálu). Kategorie cash-flow se používá: ve finanní analýze pro hodnocení finanní stability podniku, pi krátkodobém plánování penžních píjm a výdaj, pi stedndobém a dlouhodobém sestavování finanních výhled podniku, pi hodnocení finanní efektivnosti investiních variant jako efekt píslušné investice, jako jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku. Podle toho, pro jaké úely se cash-flow používá, mní se ásten i jeho nápl. V poslední dob se kategorie cash-flow stále více používá ve finanní analýze. Otázky ke kapitole 3: 1. ím je ovlivnna výše prvotního kapitálového vkladu? Uvete, jak se tento vklad liší u jednotlivých právních forem podnikání. 2. Uvete výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání. 3. Jaké faktory ovlivují výši podnikového majetku a jeho strukturu? 4. Zhodnote význam oceování majetku pro finanní ízení. 5. Co ovlivuje relace mezi vlastním a cizím kapitálem? 6. Vysvtlete rozdíl mezi náklady a výdaji a výnosy a píjmy. 7. Pro je nutno pro poteby finanního ízení sledovat penžní toky? 8. Charakterizujte cash-flow. 9. Jaké využití má znalost cash-flow ve finanním ízení? - 17 (47 )

18 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Píklady ke kapitole 3: 1. ešte píklad 1 ke kapitole 3 ZL. 2. ešte píklad 3 ke kapitole 3 ZL (47 )

19 Finanní analýza 4 Finanní analýza Finanní analýza je souástí finanního ízení podniku, protože zajišuje zptnou vazbu mezi pedpokládanými cíli. Východiskem pro finanní analýzu jsou úetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow. Finanní analýza spoívá ve výpotu rzných ekonomických ukazatel. Základními metodickými nástroji finanní analýzy jsou pomroví ukazatelé. Ukazatelé se sdružují do skupin poítáme ukazatele rentability, ukazatele obratovosti, ukazatele zadluženosti, ukazatele platební schopnosti a ukazatele vycházející z údaj kapitálového trhu. 4.1 Úvod 4.2 Cíle Cílem je získat pehled o jednotlivých skupinách ukazatel, zpsobu jejich výpot a interpretace výsledk Doba potebná ke studiu Oddíl je rozdlen do 5 podskupin, na prostudování celého úkolu vetn ešení píklad budete potebovat 10 hodin Klíová slova Finanní analýza, pomroví ukazatelé, ukazatelé rentability, ukazatelé obratovosti, ukazatelé zadluženosti, ukazatelé platební schopnosti, ukazatelé vycházející z údaj kapitálových trh, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow. 4.3 Úloha finanní analýzy pi finanním ízení a její zamení Úloha finanní analýzy a její postavení ve finanním ízení podniku najdete v kapitole 4.1 ZL. Dobe nastudujte obecnou problematiku finanní analýzy, seznamte se se vstupy, ze kterých lze získat podklady pro provedení finanní analýzy. Podklady finanní analýzy jsou do znané míry ovlivnny tím, zda se provádí interní nebo externí finanní - 19 (47 )

20 Finanní analýza analýza. Seznamte se se základními skupinami pomrových ukazatel a nastudujte jejich obsah a hrubou interpretaci tchto ukazatel. Prostudujte uvedený píklad základních úetních výkaz. Otázky ke kapitole Charakterizujte finanní analýzu podniku a její etapy 2. Jaké jsou hlavní zdroje informací pro finanní analýzu 3. Vysvtlete základní ukazatele používané ve finanní analýze 4.4 Analýza rentability a aktivity v podnikání Problematiku rentability a aktivity (obratovosti) v podnikání nastudujete v kapitole 4.2 ZL. V této kapitole se seznámíte s rznými ukazateli rentability. Rentabilita výnosnost vloženého kapitálu ukazuje schopnost podniku zhodnocovat vložené prostedky. Je formou vyjád- ení míry zisku. V uvedené kapitole najdete definice rzných ziskových kategorií a vzorce pro výpoet rzných ukazatel rentability a dále souhrnné ukazatele rentability a jejich rozklad na ukazatele dílí (pyramidový rozklad rentability). Kapitola 4.2 ZL dále obsahuje ukazatele aktivity podnikání (obratovosti ), které poítají vázanost aktiv a jejich ástí. Jde o výpoet ukazatel rychlosti obratu a doby obratu. Opt zde najdete vzorce pro jejich výpoty a jejich interpretaci. Otázky ke kapitole 4.4: 1. Uvete jednotlivé kategorie zisku a definujte je. 2. Jaké informace poskytují ukazatele rentability? 3. Kde najdete vstupy pro výpoet ukazatel rentability? 4. Uvete ty vzorce ukazatel rentability, které považujete za nejlepší ve vztahu k jejich vypovídací schopnosti. 5. Jak chápete termín aktivita v podnikání? 6. Definujte kategorie obratovost aktiv, doba obratu, poet obrátek. 7. Uvete vzorce základních ukazatel obratovost i- aktiv celkem, stálých aktiv, obžných aktiv a jednotlivých druh obžných aktiv. 8. Uvete, pi jakém rozhodování použijete ukazatel obratovosti - 20 (47 )

21 Finanní analýza 4.5 Analýza zadluženosti a likvidity Kapitola 4.3 ve dvou podkapitolách ( a ) obsahuje ukazatele zadluženosti a ukazatele likvidity. Vzhledem k tomu, že tyto ukazatele vypovídají o finanním zdraví podniku a jeho finanní stabilit, je teba jim vnovat zvýšenou pozornost. Používání cizích zdroj se výrazn projeví na výnosnosti kapitálu, ale i na riziku podnikání. Pro posuzování finanní stability a celkového finanního zdraví podniku je dležitá znalost struktury kapitálu. V podkapitole najdete ukazatele vitelského rizika, ukazatel vlastního kapitálu k celkovým aktivm, podíl cizího kapitálu k celkovým aktivm, míry finanní samostatnosti, úrokového krytí a ziskové úhrady úroku. Všechny tyto ukazatele je teba vzít v úvahu pi finanním rozhodování o dalším použití hospodáského výsledku a získávání dalších cizích zdroj. Z hlediska finanního ízení jde o rozhodování o trvalé platební schopnosti. Ukazatele likvidity ( ZL) vyjadují krátkodobou platební schopnost. Poítají se vždy ti ukazatelé likvidity penžní likvidity, pohotové likvidity a bžné likvidity. U ukazatel likvidity teorie pedkládá optimální výši. S tou je teba pracovat velmi opatrn, nkdy mže být tato hodnota zavádjící. Otázky ke kapitole 4.5: 1. Charakterizujte ukazatele zadluženosti a uvete, o em vypovídají. 2. Které subjekty (externí i interní) mohou zajímat ukazatele zadluženosti? 3. O em vypovídá ukazatel struktury kapitálu a jak ho lze charakterizovat? 4. Jaké ukazatele použijete pi rozhodování o dalším zadlužení podniku? 5. Uvete, co je solventnost, likvidita a likvidnost. 6. Který z ukazatel likvidity má nejmenší informativní váhu? 4.6 Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu V kapitole 4.4. ZL najdete informace o finanním postavení podniku tak, jak je vidí investoi na kapitálovém trhu. Uvedená analýza je provádna prostednictvím ukazatele výplatního pomru, aktivaního pomru, udržitelnou mírou rstu, dividendovým výnosem a dalšími ukazateli (47 )

22 Finanní analýza Píklad ke kapitole 4: Píklad 1 Na základ zadání píkladu 1 v závru kapitoly 1,3,4,5,6. 4ZL ešte úkoly - 22 (47 )

23 Obžný majetek podniku a jeho ízení 5 Obžný majetek podniku a jeho ízení Obžný majetek pedstavuje významnou ást celkového majetku podniku. Má velký význam pi zajištní výroby a z pohledu finanního ízení váže význanou ást zdroj podniku. Je nezbytn nutné ídit jednotlivé složky obžného majetku tak, aby jejich množství bylo co nejblíže optimu. 5.1 Úvod Cíle Cílem této kapitoly je seznámení s jednotlivými složkami obžného majetku a jejich následným finanním ízením Doba potebná ke studiu Na nastudování, porozumní uvedené problematiky a zodpovzení otázek a vyešení píklad je teba asi 10 hodin Klíová slova Obžný majetek, peníze, nedokonená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, pohledávky, zásoby nakupované, zásoba bžná, pojistná, technologická, koeficient narstání náklad, zásobovací rovnice, pohledávky z obchodního styku, pohledávky daové, pohledávky po lht splatnosti, pohledávky nedobytné, pohledávky promlené, peníze, finanní majetek. 5.2 Charakteristika obžného majetku a jeho struktury Kapitola 5ZL Obžný majetek podniku a jeho ízení je vnována ízení všech složek majetku. V podkapitole 5.1ZL je v prvé ad pesn definován obžný majetek, jeho lenní a kolobh obžného majetku. Pi ízení obžného majetku je teba vnovat pozornost jeho struktue. Struktura obžného majetku je dána typem a pedmtem výroby. lenní obžného majetku odpovídá lenní v úetnictví, takže jeho výše je uvedena v rozvaze (47 )

24 Obžný majetek podniku a jeho ízení 5.3 Celková poteba obžného majetku Je ešena v podkapitole 5.2ZLVýše poteby obžného majetku je dána výkony podniku a ve finanním vyjádení stanovuje potebu zdroj pro její krytí. Skládá se z dílích poteb jednotlivých složek obžného majetku. Kapitálová poteba se odvozuje z výdaj a píjm podnik na obžný majetek, je dána vázaností kapitálu ve vcných formách obžného majetku. Prmrná doba vázanosti celkového obžného majetku se stanovuje jako vážený prmr dob vázanosti jednotlivých složek obžného majetku, kde vahami je obrat píslušné složky obžného majetku za období, nebo jako podíl potu dn píslušného období a potu obrátek obžného majetku za píslušné období. Prmrná denní poteba celkového obžného majetku je podíl celkové poteby na období a potu dn daného období nebo jako podíl prmrného stavu obžného majetku a doby obratu. Z toho dále vyplývá prmrná kapitálová poteba, kterou je poteba zabezpeit. ízení obžného majetku je vdomá innost podnik, která zahrnuje analýzu, stanovení a udržování optimální výše, struktury a míry využívání obžného majetku tak, aby odpovídala možnostem, potebám a cílm podniku. Otázky ke kapitolám 5.2 a 5.3: 1. Definujte obžný majetek a jeho jednotlivé složky. 2. Uvete možné faktory ovlivující strukturu obžného majetku ve stavebním podniku. 3. Definujte kapitálovou potebu v oblasti obžného majetku a uvete faktory, které ji ovlivují. 4. Co se rozumí ízením obžného majetku. Píklad ke kapitole 5.2 a 5.3: ešte píklad 1 ke kapitole 5ZL. 5.4 ízení zásob ízení zásob je soubor inností, které mají zajišovat plynulý chod výroby a prodeje potebným množstvím zásob v odpovídají struktue, kvalit, správné dob, na správném míst a pi minimálních nákladech poizovacích i skladovacích. Slouží k tomu rzné metody, jejich volba vychází z úelu stanovení zásob, charakteru jejich poteby, informaních podklad a ekonomických podmínek pro jejich použití. Prostudováním kapitoly 5.3ZL se seznámíte se stanovením prmrné výše zásob, jejich vázaností a zpsoby výpot. Poznáte využití zásobovací rovnice pro operativní ízení zásob. Pozornost je teba vnovat plánování nedokonené výroby a kapitálové poteby na nedokonenou výrobu, což je oblast specifická a souasn riziková ve stavební výrob. U zásob nakupovaných je teba vnovat pozornost stanovení optimální velikosti dodávky (47 )

25 Obžný majetek podniku a jeho ízení Otázky ke kapitole 5.4: 1. Vysvtlete obsah, pedpoklady a význam ízení zásob a jejich jednotlivých složek. 2. Uvete, jakými metodami stanovíte potebu jednotlivých složek zásob. Zdvodnte jejich použití. 3. Jaký mají v použité metody vztah k financování zásob. Píklad ke kapitole 5.4: ešte píklad 2 kapitoly 5ZL. 5.5 ízení pohledávek Pohledávky pedstavují nárok podniku na penžní prostedky za poskytnuté zboží a služby pop. na vcná plnní. V pohledávkách má podnik vázány penžní prostedky a problémy v oblasti pohledávek mohou vést k druhotné platební neschopnosti. V podkapitole 5.4. ZL nastudujete lenní pohledávek a ízení pohledávek. Výrazná pozornost je vnována pohledávkám z obchodního styku. U nich zohledujeme využívání podmínek prodeje, stanovení výše pohledávek. Pro ízení pohledávek je teba znát prmrnou dobu obratu a porovnat s nastavenou splatností vydaných faktur, dále je teba pohledávky zajistit. Obecnými formami zajištní pohledávek jsou právní instituty, pohledávky je možné zajistit i opateními v platebním styku, k zajištní pohledávek slouží i faktoring a forfaiting. Ped vznikem pohledávky je dobré získat informace o odbrateli. Pi ízení pohledávek lze využít i pozitivních faktor jako je nap. systém slev a skont. Otázky ke kapitole Co jsou to pohledávky a jak se lení? 2. V em spoívá ízení pohledávek z obchodního styku? 3. Uvete, co je obrat a doba obratu pohledávek? Pro potebuje podnik tuto informaci? 4. Jak mohou platební podmínky ovlivnit splatnost pohledávek? 5. Jakými zpsoby lze získat informace o odbrateli? Píklad ke kapitole 5.5 Vyešte píklad 8 kapitoly 5ZL. 5.6 ízení penžních prostedk Penžní prostedky tvoí hotovost v pokladn a na bankovním útu, ceniny, šeky a poukázky. ízení penžních prostedk je nutné z dvodu zabezpeení bžných výdaj a závazk, bžné platební schopnosti, penžní prostedky - 25 (47 )

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více