FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing.Amálie Hejduková Ing.Marta Hroníková - 2 (47)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem Základy financí podniku Klíová slova Charakteristika podnikových financí Cíle a principy finanního ízení Oblasti finanního ízení Zakládání podniku, jeho majetková a finanní struktura Klíová slova Zakládání podniku Podniky neakciového typ Akciové spolenosti a družstva Majetek a finanní struktura podniku Majetková struktura Dlouhodobý majetek Obžný majetek Finanní struktura Penžní toky podniku (cash-flow) Finanní analýza Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Úloha finanní analýzy pi finanním ízení a její zamení...19 Otázky ke kapitole Analýza rentability a aktivity v podnikání Analýza zadluženosti a likvidity Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu Obžný majetek podniku a jeho ízení Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Charakteristika obžného majetku a jeho struktury Celková poteba obžného majetku ízení zásob ( 47 )

4 5.5 ízení pohledávek ízení penžních prostedk Zdroje a formy krátkodobého financování Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Obchodní úvr Krátkodobé bankovní úvry Ostatní zdroje krátkodobého financování Kapitálové plánování a investiní rozhodování Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Plánování penžních tok z investice Finanní kriteria efektivnosti investiních projekt istá souasná hodnota Vnitní výnosové procento Doba návratnosti Inflace a riziko v investiním rozhodování Dlouhodobé financování investiního majetku Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Odpisy jako interní zdroj financování Podnikový zisk a faktory jeho rstu Zdanní zisku a nerozdlený zisk Externí zdroje financování Leasingové financování Rozdlení hospodáského výsledku Úvod Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova Rozdlení hospodáského výsledku v akciových spolenostech Druhy dividend a dividendová politika v akciových spolenostech Rozdlení hospodáského výsledku v ostatních formách obchodních spoleností a v družstvu Finanní plánování Úvod Cíle Doba potebná ke studiu ( 47 )

5 Klíová slova Cíle a pojetí finanního plánu Dlouhodobý finanní plán podniku Krátkodobé finanní plánování Finanní kontrola Klí Závr Použitá literatura Další doporuená literatura ( 47 )

6

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem této publikace je sestavit prvedce ve studiu základního studijního materiálu uebnice Josef Valach a kolektiv : Finanní ízení podniku. K vybraným kapitolám této uebnice chceme sestavit metodický návod, jak s danou uebnicí pracovat, na které oblasti se v jednotlivých kapitolách zamit. Zodpovzení otázek k jednotlivým tematickým okruhm bude zptnou kontrolou pro studenty a zárov je znovu upozorní na podstatnou problematiku jednotlivých kapitol. V nkterých kapitolách je teba provést drobnou faktickou úpravu (tam, kde se nap. pracuje s konkrétními daovými sazbami nebo kde jsou citace se zákon, které mezitím prošly novelizací ).Z pedložených píklad, vybereme u každé kapitoly ty základní a v klíi uvedeme jejich ešení. Doufáme, že prvodce studiem pedmtu financí usnadní studentm kombinovaného studia orientaci. 1.2 Požadované znalosti Znalosti získané studiem v pedmtu BV01 Ekonomie a BV02 Základy podnikové ekonomiky. 1.3 Doba potebná ke studiu K prostudování základní literatury a opory je teba asi 70 hodin. 1.4 Klíová slova Klíová slova budou uvedena u každé kapitoly. 1.5 Metodický návod na práci s textem Základní studijní materiál uebnice Josef Valach a kolektiv: Finanní ízení podniku. K vybraným kapitolám jsou zpracovány teze a prvodce, které vám pomohou v základní orientaci a ve studiu. Doporuujeme vám, abyste pracovali se základní literaturou (dále v textu oznaována ZL ). Prvodce vám pomže se lépe orientovat a pochopit podstatné skutenosti u jednotlivých kapitol. Sou- ástí prvodce jsou kontrolní otázky, které byste mli vyešit. V Klíi budou jednak odkazy na základní literaturu (nap. 1. kapitola ZL, jednak ešené píklady. Ostatní píklady lze ešit samostatn a podle poteby konzultovat s vyuujícími. - 7 ( 47 )

8 Úvod Kontrolní otázky zodpovzte na základ doporuené literatury. ešení píklad je uvedeno v Klíi na konci studijní opory - 8 (47 )

9 Základy financí podniku, 2 Základy financí podniku 2.1 Klíová slova Penžní prostedky, podnikový kapitál, finanní zdroje, finanní ízení, cíle finanního ízení. 2.2 Charakteristika podnikových financí Penžní prostedky podniku pedstavují ást aktiv, která má podobu hotovosti, vklad a ekvivalent penžních prostedk. Penžní prostedky jsou nejlikvidnjší složkou majetku podniku, kterou lze okamžit použít k úhrad závazk. Pi posuzování platební situace podniku se vychází pedevším z velikosti penžních prostedk. Nadmrné množství penžních prostedk sice znamená schopnost dostát závazkm, ale projevuje se záporn na rentabilit podniku. Jsou souástí krátkodobého finanního majetku a jsou zahrnovány do obžných prostedk podniku. Dlouhodobé termínované vklady, obligace a jiné druhy dlouhodobých cenných papír patí do dlouhodobého finanního majetku. Oba druhy finanního majetku jsou zahrnuty do aktiv podniku. Podnikový kapitál je souhrn všech penz, které jsou vázány v celkovém majetku podniku k uritému okamžiku. Hlavní úlohou podnikového kapitálu je zajištní obnovy a pírstku majetku podniku s co nejnižšími náklady. Finanní zdroje pedstavují zdroje tvorby penžních prostedk a podnikového kapitálu. Podnikové finance zobrazují pohyb penžních prostedk, kapitálu i finanních zdroj. Pi této innosti se podnik dostává do rzných kvantitativních i kvalitativních penžních vztah s ostatními podnikatelskými subjekty, zamstnanci a státem. 2.3 Cíle a principy finanního ízení Finance a finanní ízení jsou integrující složkou celé innosti podniku. Je to dáno tím, že všechny procesy v podniku v konené fázi promítají do penžních prostedk, podnikového kapitálu nebo podnikových finanních zdroj. Finanní cíle jsou rozhodující ástí podnikových cíl z hlediska krátkodobého i dlouhodobého, jsou základem kritérií pro rozhodování rzných alternativ pi hodnocení celkové efektivnosti podniku. Základní cíl podnikání je maximalizace tržní hodnoty firmy. Vedle tohoto základního dlouhodobého cíle existují i další cíle krátkodobé, jako je napíklad prbžné zajišování platební schopnosti firmy. Platební schopností podniku chápeme schopnost podniku krýt penžními prosted- - 9 ( 47 )

10 Základy financí podniku ky závazky v dané výši a asu. Platební schopnost podniku patí k základním ukazatelm finanního zdraví podniku. Pi finanním ízení je teba brát v úvahu celou adu dalších okolností, které tvo- í ekonomické prostedí podniku. Jsou to nap.: úrove celkové aktivity podniku v rámci oboru, státu, oblastí, finanní politika státu, zákonná opatení státu a pravidla regulace, konkurenní prostedí, situace na trhu práce, podmínky zahraniního obchodu, vývoj mnových kurz, podmínky na penžním a kapitálovém trhu. Finanní ízení bere v úvahu všechny initele, kteí vytváejí ekonomické prostedí, ale musí se snažit pedvídat jeho zmny v budoucnosti, což je obzvlášt dležité pi investiním rozhodování. 2.4 Oblasti finanního ízení Finanní ízení podniku zahrnuje základní oblasti, které je teba zohledovat pi finanním rozhodování. Jsou to: zajištní finanních zdroj pro založení nebo další rozvoj podniku, volba optimální kapitálové struktury s ohledem na strukturu majetku, financování a ízení obžného majetku s výbrem optimálního zdroje, investování penžních prostedk do dlouhodobého majetku, zvážení a vyhodnocení efektivnosti investiních variant, rozdlování podnikového zisku ve vazb na daovou politiku státu, finanní analýza innosti podniku, finanní plánování tvorby a užití interních a externích zdroj financování, vnitní finanní ízení velkých integrovaných celk, finanní ízení pi spojování, reorganizaci, sanaci a zániku podniku. Finanním ízením se zabývá pedevším vrcholové ízení podniku, kterému dodávají informace finanní útvary. Organizace a lenní finanních útvar je v kompetenci podniku a odpovídá jeho struktue (47 )

11 Základy financí podniku Otázky ke kapitole 2: 1. Charakterizujte penžní prostedky, podnikový kapitál a finanní zdroje podniku. 2. Hlavní cíle finanního ízení podniku. 3. Oblasti finanního ízení podniku (47 )

12 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura 3 Zakládání podniku, jeho majetková a finanní struktura 3.1 Klíová slova Podnikatelský zámr, základní kapitál, právnická osoba, podniky neakciového typu, podnikání fyzické osoby, spolenost s ruením omezeným, akciová spolenost,družstvo, majetek, dlouhodobý majetek, obžný majetek, vlastní zdroje, cizí zdroje krátkodobé a dlouhodobé, majetková struktura, zdrojová struktura. 3.2 Zakládání podniku Pi zakládání podniku je teba ešit následující skutenosti podnikatelský zámr, právní formu podnikání a výši a formu získání prvotního kapitálového vkladu Podniky neakciového typ U podnik neakciového typu je velikost prvotního kapitálového vkladu dána podnikatelským zámrem. Kapitálový vklad dále souvisí s právní formou podnikání. Podniky jednotlivce nemají zadán ze zákona žádný minimální vklad, jeho výše je mimo dvody již uvedené dána také možnostmi jednotlivce. Podnikatel fyzická osoba ruí za své závazky celým majetkem, patí mu celý zisk, ale postihuje ho celá ztráta. Veejné obchodní spolenosti jsou osobní spolenosti, u kterých prvotní kapitálový vklad je soutem vklad spoleník podle spoleenské smlouvy. Spoleenská smlouva upravuje i další vztahy ve spolenosti. Tvorba ani výše základního kapitálu není pedepsána. Všichni spoleníci ruí za závazky spolen a nerozdíln veškerým svým majetkem. Komanditní spolenosti tvoí prvotní kapitálové vybavení na základ spoleenské smlouvy, piemž ást je pinejmenším tvoena vklady komanditist, jejichž minimální výše je stanovena zákonem (5 000 K). Komanditisté pak ruí za závazky spolenosti pouze do výše svého vkladu. Druhým typem spoleník jsou komplementái, u nichž výše vkladu není stanovena zákonem a za závazky spolenosti ruí celým svým majetkem. Každá komanditní spolenost musí sestávat minimáln z jednoho komanditisty a jednoho komplementáe. Spolenosti s ruením omezeným jsou kapitálovými spolenostmi. Základní kapitál se tvoí povinn pedem stanovenými vklady spoleník. Obchodní zákoník stanovuje jak minimální výši základního kapitálu ( K), tak minimální výši jednotlivých vklad ( K). Spolenost s ruením omezeným odpovídá za své závazky celým svým majetkem ( 47 )

13 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Jednotliví spoleníci ruí jen do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstíku. Spolenost s ruením omezeným mže být založena jako jediná spolenost pouze jednou osobou, maximáln mže mít 50 spoleník. 3.3 Akciové spolenosti a družstva Akciové spolenosti mají podle obchodního zákoníku minimální základní kapitál K. Tento kapitál vzniká prodejem akcií, akcie mže akcioná nabýt formou penžního nebo nepenžního vkladu. Velikost základního kapitálu, poet akcií a jejich jmenovitá nebo emisní cena, vklady jednotlivých zakladatel a ocenní nepenžního vkladu znalcem musí být uvedeno v zakladatelské smlouv. Akcionái ruí za závazky akciové spolenosti do výše nesplaceného vkladem. Družstva jsou formou podnikání pedevším ve službách. Základní kapitál je tvoen souhrnem lenských podíl a musí být nejmén ,- K. Družstvo musí mít nejmén 5 len. Pokud jsou leny dv právnické osoby, nemusí být podmínka 5 len splnna. Družstvo jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým majetkem. 3.4 Majetek a finanní struktura podniku V souvislosti s podnikatelskou jednotkou a finanním ízením se asto hovoí o zachování majetkov-finanní stability, která je dána: majetkovou strukturou, finanní strukturou vzájemným vztahem mezi jednotlivými druhy majetku a jednotlivými zdroji krytí Majetková struktura Majetková struktura podniku je zachycena v rozvaze pedstavuje podrobnou strukturu aktiv. Majetek firmy se lení na dlouhodobý obžný Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je tvoen dlouhodobým nehmotným majetkem, - 13 (47 )

14 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým finanním majetkem. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetková položka, která má dobu použitelnosti delší než jeden rok v ocenní stanoveném podnikem. Patí sem nap. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou pedmtem ocenitelných práv, dále software, goodwill a rzná ocenitelná práva jako licence, patenty, atd. Dlouhodobý hmotný majetek pedstavuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Patí sem: pozemky, stavby vetn budov, dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory, umlecká díla, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty, pedmty z drahých kov a vci nabyté nájemcem z finanního leasingu a to bez ohledu na jejich ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenní, které stanoví úetní jednotka, povinn od ástky stanovené zákonem o dani z píjmu, pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než 3 roky, základní stádo a tažná zvíata bez ohledu na jejich poizovací cenu, otvírky nových lom, pískoven a hliniš technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenní dlouhodobého majetku (nap. o technickém zhodnocení se neútuje v pípad dlouhodobých porost nebo základního stáda). Dlouhodobý finanní majetek je tvoen zejména pjkami poskytnutých podnikm ve skupin a ostatními pjkami s dobou splatnosti delší než 1 rok, majetkovými úastmi, realizovatelnými cennými papíry a podíly a dlužnými cennými papíry drženými do splatnosti, dlouhodobým majetkem pronajatým v rámci smlouvy o nájmu podniku podle 488b a následujících obchodního zákoníku Obžný majetek Obžný majetek je tvoen: zásobami nakupovanými i zásobami vlastní výroby, pohledávkami, krátkodobým finanním majetkem. Zásoby nakupované jsou tvoeny materiálem a zbožím v ocenní poizovací cenou. Zásoby vlastní výroby obsahují nedokonenou výrobu, polotovary vlastní výroby a výrobky v ocenní vlastními náklady výroby (47 )

15 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Pohledávky pedstavují vitelský vztah podniku ke státnímu rozpotu, zamstnancm, obchodním partnerm apod. Krátkodobý finanní majetek zahrnuje penžní prostedky v hotovosti a na bankovních útech a dále cenné papíry krátkodobé. Pro obžný majetek je typická jednorázovost použití a dále to, že obžný majetek prochází kolobhem, ve kterém mní svou vcnou podobu. (Za peníze je nakoupen materiál, ze kterého se ve výrobním procesu stávají výrobky, pi jejich prodeji odbrateli vzniká pohledávka, která po úhrad získává podobu penz). Majetek je v rozvaze vyjáden v netto stavu. Pi stanovení této hodnoty rozvaha vychází z brutto stavu (hodnota podle Zákona o úetnictví) a odeítají oprávky a opravné položky. Oprávky vyjadují trvalé snížení hodnoty majetku, opravné položky pechodné snížení hodnoty. Lze íci, že na výši celkové hodnoty majetku psobí pedmt podnikání, stupe využití majetku a cena majetku. Faktory ovlivující velikost majetku: Rozdíly v hodnot majetku jsou dány: technickou nároností výroby stupnm rozvinutí penžního a kapitálového trhu konkrétní ekonomickou situací podniku a orientací jeho hospodáské politiky Finanní struktura Majetek podniku tvoí jeho aktiva Finanní struktura podniku je dána zdrojovým krytím majetku. Zdroje krytí majetku dlíme na: vlastní cizí Vlastní zdroje tvoí: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvoené ze zisku, nerozdlený zisk minulých období, ztráta minulých období, zisk bžného období (ztráta bžného období.) Cizí zdroje tvoí: cizí zdroje dlouhodobé, bankovní úvry dlouhodobé i krátkodobé, krátkodobé závazky (47 )

16 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Základní kapitál pedstavuje kapitál vložený do podnikání. Jeho minimální výše je u kapitálových spoleností stanovena obchodním zákoníkem a je zapsána v Obchodním rejstíku. Kapitálové fondy vyjadují hodnotu bezúplatn získaných aktiv. Fondy tvoené ze zisku mají podobu fond zákonných ( jejich tvorbu stanoví obchodní zákoník) nebo jsou tvoeny ze zisku jako fondy úelové. Zdroje krytí majetku tvoí pasiva Vzhledem k tomu, že veškerý majetek musí být kryt zdrojem vlastním nebo cizím platí: Aktiva = Pasiva Míra zadluženosti a optimální finanní struktura Pi posuzování finanní struktury podniku se pedevším vnuje pozornost proporcím mezi vlastním a cizím kapitálem. Ukazatel zadluženosti vyjaduje podíl celkových dluh k celkovému kapitálu. Na ukazatel zadluženosti navazuje ukazatel ziskového krytí úrok, který vyjádíme pomrem zisku ped zdanním a úroky k ronímu úroku. Ukazatel úrokového krytí vykazuje schopnost podniku uhradit úrokové závazky z úvr. Z pohledu externích subjekt vypovídají oba ukazatelé o riziku vitel. Pro podnik, který rozhoduje o finanní struktue je velmi dležité posoudit náklady spojené se získáním píslušného finanního zdroje. Náklady jsou závislé na dob splatnosti kapitálu a riziku jeho použití z pohledu uživatele i vitele. Pi finanním ízení kapitálové struktury je teba vzít v úvahu prmrné náklady celkového kapitálu (U kivka). Dále je teba zohlednit: velikost a stabilitu podnikového zisku, majetkovou strukturu podniku, udržení kontroly nad inností podniku, stupe likvidity jednotlivých druh majetku. Z dlouhodobého hlediska platí že optimální finanní struktura je dána takovým rozložením kapitálu, který vyžaduje co nejmenší náklady na jeho poízení a je zárove v souladu s plánem zisku a tržeb a majetkovou strukturou podniku Penžní toky podniku (cash-flow) Velmi významnou pozici ve finanním ízení podniku má ízení penžních tok. Z hlediska finanní stability podniku je informace o výnosech, nákladech, majetku atd. dležitá, ale vše se promítá konkrétní platební - 16 (47 )

17 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura schopnosti, kterou je nutno udržet. Cash-flow je pohyb penžních prostedk za urité období v souvislosti s ekonomickou inností. Stav penžních prostedk nelze ztotožnit s cash-flow, které vyjaduje zmnu stavu penžních prostedk a píiny této zmny v konkrétním ase. Finanní praxe sleduje cash-flow z provozní innosti, cash-flow z investiní innosti, cash-flow z finanní innosti cash-low celkem. Pi výpotu cash-flow lze postupovat metodou: pímou (pomocí sledování píjm a výdaj za urité období), nepímou (pomocí transformace zisku do pohybu penžních prostedk s dalšími následnými úpravami), na bázi pracovního kapitálu (základem pro výpoet cash-flow není zmna stavu penžních prostedk, ale zmna stavu pracovního kapitálu). Kategorie cash-flow se používá: ve finanní analýze pro hodnocení finanní stability podniku, pi krátkodobém plánování penžních píjm a výdaj, pi stedndobém a dlouhodobém sestavování finanních výhled podniku, pi hodnocení finanní efektivnosti investiních variant jako efekt píslušné investice, jako jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku. Podle toho, pro jaké úely se cash-flow používá, mní se ásten i jeho nápl. V poslední dob se kategorie cash-flow stále více používá ve finanní analýze. Otázky ke kapitole 3: 1. ím je ovlivnna výše prvotního kapitálového vkladu? Uvete, jak se tento vklad liší u jednotlivých právních forem podnikání. 2. Uvete výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání. 3. Jaké faktory ovlivují výši podnikového majetku a jeho strukturu? 4. Zhodnote význam oceování majetku pro finanní ízení. 5. Co ovlivuje relace mezi vlastním a cizím kapitálem? 6. Vysvtlete rozdíl mezi náklady a výdaji a výnosy a píjmy. 7. Pro je nutno pro poteby finanního ízení sledovat penžní toky? 8. Charakterizujte cash-flow. 9. Jaké využití má znalost cash-flow ve finanním ízení? - 17 (47 )

18 Základy podniku, jeho majetková a finanní struktura Píklady ke kapitole 3: 1. ešte píklad 1 ke kapitole 3 ZL. 2. ešte píklad 3 ke kapitole 3 ZL (47 )

19 Finanní analýza 4 Finanní analýza Finanní analýza je souástí finanního ízení podniku, protože zajišuje zptnou vazbu mezi pedpokládanými cíli. Východiskem pro finanní analýzu jsou úetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow. Finanní analýza spoívá ve výpotu rzných ekonomických ukazatel. Základními metodickými nástroji finanní analýzy jsou pomroví ukazatelé. Ukazatelé se sdružují do skupin poítáme ukazatele rentability, ukazatele obratovosti, ukazatele zadluženosti, ukazatele platební schopnosti a ukazatele vycházející z údaj kapitálového trhu. 4.1 Úvod 4.2 Cíle Cílem je získat pehled o jednotlivých skupinách ukazatel, zpsobu jejich výpot a interpretace výsledk Doba potebná ke studiu Oddíl je rozdlen do 5 podskupin, na prostudování celého úkolu vetn ešení píklad budete potebovat 10 hodin Klíová slova Finanní analýza, pomroví ukazatelé, ukazatelé rentability, ukazatelé obratovosti, ukazatelé zadluženosti, ukazatelé platební schopnosti, ukazatelé vycházející z údaj kapitálových trh, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow. 4.3 Úloha finanní analýzy pi finanním ízení a její zamení Úloha finanní analýzy a její postavení ve finanním ízení podniku najdete v kapitole 4.1 ZL. Dobe nastudujte obecnou problematiku finanní analýzy, seznamte se se vstupy, ze kterých lze získat podklady pro provedení finanní analýzy. Podklady finanní analýzy jsou do znané míry ovlivnny tím, zda se provádí interní nebo externí finanní - 19 (47 )

20 Finanní analýza analýza. Seznamte se se základními skupinami pomrových ukazatel a nastudujte jejich obsah a hrubou interpretaci tchto ukazatel. Prostudujte uvedený píklad základních úetních výkaz. Otázky ke kapitole Charakterizujte finanní analýzu podniku a její etapy 2. Jaké jsou hlavní zdroje informací pro finanní analýzu 3. Vysvtlete základní ukazatele používané ve finanní analýze 4.4 Analýza rentability a aktivity v podnikání Problematiku rentability a aktivity (obratovosti) v podnikání nastudujete v kapitole 4.2 ZL. V této kapitole se seznámíte s rznými ukazateli rentability. Rentabilita výnosnost vloženého kapitálu ukazuje schopnost podniku zhodnocovat vložené prostedky. Je formou vyjád- ení míry zisku. V uvedené kapitole najdete definice rzných ziskových kategorií a vzorce pro výpoet rzných ukazatel rentability a dále souhrnné ukazatele rentability a jejich rozklad na ukazatele dílí (pyramidový rozklad rentability). Kapitola 4.2 ZL dále obsahuje ukazatele aktivity podnikání (obratovosti ), které poítají vázanost aktiv a jejich ástí. Jde o výpoet ukazatel rychlosti obratu a doby obratu. Opt zde najdete vzorce pro jejich výpoty a jejich interpretaci. Otázky ke kapitole 4.4: 1. Uvete jednotlivé kategorie zisku a definujte je. 2. Jaké informace poskytují ukazatele rentability? 3. Kde najdete vstupy pro výpoet ukazatel rentability? 4. Uvete ty vzorce ukazatel rentability, které považujete za nejlepší ve vztahu k jejich vypovídací schopnosti. 5. Jak chápete termín aktivita v podnikání? 6. Definujte kategorie obratovost aktiv, doba obratu, poet obrátek. 7. Uvete vzorce základních ukazatel obratovost i- aktiv celkem, stálých aktiv, obžných aktiv a jednotlivých druh obžných aktiv. 8. Uvete, pi jakém rozhodování použijete ukazatel obratovosti - 20 (47 )

21 Finanní analýza 4.5 Analýza zadluženosti a likvidity Kapitola 4.3 ve dvou podkapitolách ( a ) obsahuje ukazatele zadluženosti a ukazatele likvidity. Vzhledem k tomu, že tyto ukazatele vypovídají o finanním zdraví podniku a jeho finanní stabilit, je teba jim vnovat zvýšenou pozornost. Používání cizích zdroj se výrazn projeví na výnosnosti kapitálu, ale i na riziku podnikání. Pro posuzování finanní stability a celkového finanního zdraví podniku je dležitá znalost struktury kapitálu. V podkapitole najdete ukazatele vitelského rizika, ukazatel vlastního kapitálu k celkovým aktivm, podíl cizího kapitálu k celkovým aktivm, míry finanní samostatnosti, úrokového krytí a ziskové úhrady úroku. Všechny tyto ukazatele je teba vzít v úvahu pi finanním rozhodování o dalším použití hospodáského výsledku a získávání dalších cizích zdroj. Z hlediska finanního ízení jde o rozhodování o trvalé platební schopnosti. Ukazatele likvidity ( ZL) vyjadují krátkodobou platební schopnost. Poítají se vždy ti ukazatelé likvidity penžní likvidity, pohotové likvidity a bžné likvidity. U ukazatel likvidity teorie pedkládá optimální výši. S tou je teba pracovat velmi opatrn, nkdy mže být tato hodnota zavádjící. Otázky ke kapitole 4.5: 1. Charakterizujte ukazatele zadluženosti a uvete, o em vypovídají. 2. Které subjekty (externí i interní) mohou zajímat ukazatele zadluženosti? 3. O em vypovídá ukazatel struktury kapitálu a jak ho lze charakterizovat? 4. Jaké ukazatele použijete pi rozhodování o dalším zadlužení podniku? 5. Uvete, co je solventnost, likvidita a likvidnost. 6. Který z ukazatel likvidity má nejmenší informativní váhu? 4.6 Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu V kapitole 4.4. ZL najdete informace o finanním postavení podniku tak, jak je vidí investoi na kapitálovém trhu. Uvedená analýza je provádna prostednictvím ukazatele výplatního pomru, aktivaního pomru, udržitelnou mírou rstu, dividendovým výnosem a dalšími ukazateli (47 )

22 Finanní analýza Píklad ke kapitole 4: Píklad 1 Na základ zadání píkladu 1 v závru kapitoly 1,3,4,5,6. 4ZL ešte úkoly - 22 (47 )

23 Obžný majetek podniku a jeho ízení 5 Obžný majetek podniku a jeho ízení Obžný majetek pedstavuje významnou ást celkového majetku podniku. Má velký význam pi zajištní výroby a z pohledu finanního ízení váže význanou ást zdroj podniku. Je nezbytn nutné ídit jednotlivé složky obžného majetku tak, aby jejich množství bylo co nejblíže optimu. 5.1 Úvod Cíle Cílem této kapitoly je seznámení s jednotlivými složkami obžného majetku a jejich následným finanním ízením Doba potebná ke studiu Na nastudování, porozumní uvedené problematiky a zodpovzení otázek a vyešení píklad je teba asi 10 hodin Klíová slova Obžný majetek, peníze, nedokonená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, pohledávky, zásoby nakupované, zásoba bžná, pojistná, technologická, koeficient narstání náklad, zásobovací rovnice, pohledávky z obchodního styku, pohledávky daové, pohledávky po lht splatnosti, pohledávky nedobytné, pohledávky promlené, peníze, finanní majetek. 5.2 Charakteristika obžného majetku a jeho struktury Kapitola 5ZL Obžný majetek podniku a jeho ízení je vnována ízení všech složek majetku. V podkapitole 5.1ZL je v prvé ad pesn definován obžný majetek, jeho lenní a kolobh obžného majetku. Pi ízení obžného majetku je teba vnovat pozornost jeho struktue. Struktura obžného majetku je dána typem a pedmtem výroby. lenní obžného majetku odpovídá lenní v úetnictví, takže jeho výše je uvedena v rozvaze (47 )

24 Obžný majetek podniku a jeho ízení 5.3 Celková poteba obžného majetku Je ešena v podkapitole 5.2ZLVýše poteby obžného majetku je dána výkony podniku a ve finanním vyjádení stanovuje potebu zdroj pro její krytí. Skládá se z dílích poteb jednotlivých složek obžného majetku. Kapitálová poteba se odvozuje z výdaj a píjm podnik na obžný majetek, je dána vázaností kapitálu ve vcných formách obžného majetku. Prmrná doba vázanosti celkového obžného majetku se stanovuje jako vážený prmr dob vázanosti jednotlivých složek obžného majetku, kde vahami je obrat píslušné složky obžného majetku za období, nebo jako podíl potu dn píslušného období a potu obrátek obžného majetku za píslušné období. Prmrná denní poteba celkového obžného majetku je podíl celkové poteby na období a potu dn daného období nebo jako podíl prmrného stavu obžného majetku a doby obratu. Z toho dále vyplývá prmrná kapitálová poteba, kterou je poteba zabezpeit. ízení obžného majetku je vdomá innost podnik, která zahrnuje analýzu, stanovení a udržování optimální výše, struktury a míry využívání obžného majetku tak, aby odpovídala možnostem, potebám a cílm podniku. Otázky ke kapitolám 5.2 a 5.3: 1. Definujte obžný majetek a jeho jednotlivé složky. 2. Uvete možné faktory ovlivující strukturu obžného majetku ve stavebním podniku. 3. Definujte kapitálovou potebu v oblasti obžného majetku a uvete faktory, které ji ovlivují. 4. Co se rozumí ízením obžného majetku. Píklad ke kapitole 5.2 a 5.3: ešte píklad 1 ke kapitole 5ZL. 5.4 ízení zásob ízení zásob je soubor inností, které mají zajišovat plynulý chod výroby a prodeje potebným množstvím zásob v odpovídají struktue, kvalit, správné dob, na správném míst a pi minimálních nákladech poizovacích i skladovacích. Slouží k tomu rzné metody, jejich volba vychází z úelu stanovení zásob, charakteru jejich poteby, informaních podklad a ekonomických podmínek pro jejich použití. Prostudováním kapitoly 5.3ZL se seznámíte se stanovením prmrné výše zásob, jejich vázaností a zpsoby výpot. Poznáte využití zásobovací rovnice pro operativní ízení zásob. Pozornost je teba vnovat plánování nedokonené výroby a kapitálové poteby na nedokonenou výrobu, což je oblast specifická a souasn riziková ve stavební výrob. U zásob nakupovaných je teba vnovat pozornost stanovení optimální velikosti dodávky (47 )

25 Obžný majetek podniku a jeho ízení Otázky ke kapitole 5.4: 1. Vysvtlete obsah, pedpoklady a význam ízení zásob a jejich jednotlivých složek. 2. Uvete, jakými metodami stanovíte potebu jednotlivých složek zásob. Zdvodnte jejich použití. 3. Jaký mají v použité metody vztah k financování zásob. Píklad ke kapitole 5.4: ešte píklad 2 kapitoly 5ZL. 5.5 ízení pohledávek Pohledávky pedstavují nárok podniku na penžní prostedky za poskytnuté zboží a služby pop. na vcná plnní. V pohledávkách má podnik vázány penžní prostedky a problémy v oblasti pohledávek mohou vést k druhotné platební neschopnosti. V podkapitole 5.4. ZL nastudujete lenní pohledávek a ízení pohledávek. Výrazná pozornost je vnována pohledávkám z obchodního styku. U nich zohledujeme využívání podmínek prodeje, stanovení výše pohledávek. Pro ízení pohledávek je teba znát prmrnou dobu obratu a porovnat s nastavenou splatností vydaných faktur, dále je teba pohledávky zajistit. Obecnými formami zajištní pohledávek jsou právní instituty, pohledávky je možné zajistit i opateními v platebním styku, k zajištní pohledávek slouží i faktoring a forfaiting. Ped vznikem pohledávky je dobré získat informace o odbrateli. Pi ízení pohledávek lze využít i pozitivních faktor jako je nap. systém slev a skont. Otázky ke kapitole Co jsou to pohledávky a jak se lení? 2. V em spoívá ízení pohledávek z obchodního styku? 3. Uvete, co je obrat a doba obratu pohledávek? Pro potebuje podnik tuto informaci? 4. Jak mohou platební podmínky ovlivnit splatnost pohledávek? 5. Jakými zpsoby lze získat informace o odbrateli? Píklad ke kapitole 5.5 Vyešte píklad 8 kapitoly 5ZL. 5.6 ízení penžních prostedk Penžní prostedky tvoí hotovost v pokladn a na bankovním útu, ceniny, šeky a poukázky. ízení penžních prostedk je nutné z dvodu zabezpeení bžných výdaj a závazk, bžné platební schopnosti, penžní prostedky - 25 (47 )

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY PROBLÉMY 1) V ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem (na rozdíl od pírodních vd) 2) Neexistují zde ani obecn platné normální hodnoty ukazatel (nap.elektrický

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRODEJ SPOLEČNOSTI ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S.

PRODEJ SPOLEČNOSTI ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S. PRODEJ SPOLEČNOSTI ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S. V Praze, dne 4.2.2009, Fakulta stavební, ČVUT Praha Vypracoval: Bc. Zdeněk Loudát 1. Teaser spolenosti ENERGIE stavební a báská a.s. OBCHODNÍ JMÉNO SPOLENOSTI:

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více