Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje Vyšší odborné školy"

Transkript

1 Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Vzdělávací program: Management dopravy Zařazen do skupiny: 64 Podnikání v oborech, odvětví Obor vzdělání: N/.. Management Název vzdělávacího programu: Management dopravy Podmínky zdravotní způsobilosti: Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Délka vzdělávacího programu: 3 ročníky studia, tj. 6 studijních období Forma vzdělávání: denní studium Vyučovací jazyk: český jazyk Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné Způsob ukončení studia: absolutorium Certifikace: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Označení absolventa: diplomovaný specialista DiS. 1

2 Základní identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Vzdělávací program: Management dopravy Obor vzdělání: N/.. Management 2

3 Obsah Úvod 3 Profil absolventa vyššího odborného studia 5 Charakteristika vzdělávacího programu 7 Organizace školního roku 11 Učební osnovy jednotlivých předmětů 11 Předměty povinné všeobecné 11 Předměty povinné odborné 22 Předměty volitelné 42 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu 43 3

4 Úvod Vyšší odborná škola v Plzni vznik a průběh aktualizace učebních dokumentů jednotlivých oborů: Zařazení Vyšší odborné školy do sítě škol MŠMT ČR jako subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň (VOŠ a SPŠE Plzeň) pro realizaci vyššího odborného studia v oborech: N/011 ( ) Výpočetní systémy N/005 ( ) Marketing N/008 ( ) Management dopravy Realizace vyššího odborného studia v oboru Management dopravy dle aktualizovaného učebního plánu Realizace vyššího odborného studia v nově schváleném oboru: N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia dle schválených upravených učebních dokumentů v oborech: N/011 Výpočetní systémy N/005 Marketing N/008 Management dopravy N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia v oboru Stavebnictví dle inovovaných učebních plánů (rozšíření o nové zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií) Udělena akreditace pro vzdělávací program N/05 Informační a komunikační technologie v oboru N/.. Informační technologie Udělena akreditace pro vzdělávací program Stavebnictví v oboru N/.. Stavebnictví 4

5 Profil absolventa vyššího odborného studia Název vzdělávacího programu: Management dopravy Obor vzdělání: N/.. Management Vzdělání formuje u absolventů oboru kompetence, nutné pro vykonávání profesních činností ve studovaném oboru. Absolventi disponují těmito kompetencemi: Obecné vědomosti, dovednosti a postoje Znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru Znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům, spolupracovníkům apod. Pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem Pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů Schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry Schopnost týmové spolupráce Tvůrčí uplatňování zásad řízení lidí Odborné znalosti a praktické dovednosti u absolventů vzdělávacího programu Management dopravy Řízení, organizování a kontrola podnikatelských procesů Plánování podnikatelských aktivit Identifikace a řešení problému Hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti útvaru Řízení procesů kvality práce, produktů, služeb svěřeného útvaru Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců Vedení příslušné provozní a technické dokumentace Odpovědnost za řízení a organizaci logistických a distribučních procesů Tvorba plánů logistických a distribučních skladů Kompletní řízení centrálního skladu, monitoring skladových zásob a porovnání s potřebami vyplývající z plánů a požadavků zákazníka nebo společnosti Vedení agendy objednávek, kontrola správnosti a plynulosti procesu objednávek a jejich systémového zpracování 5

6 Vyřizování přepravních dokumentů nutných k proclení a doručování zásilek, práce s distribučním systémem Řízení a kontrola v oblasti bezpečnosti a hygieny práce Koordinace dopravy a dopravních prostředků Koordinace nasazení nejvhodnějších manipulační a mechanizačních prostředků Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků Vyhodnocování efektivnosti procesu v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru Zajišťování průzkumu přepravního trhu včetně jeho vyhodnocování Koordinace vykládky, nakládky a přistavování dopravních prostředků (plavidel, železničních vagónů, kamionů) Organizace a řízení práce organizační jednotky z hlediska hospodárného využití dopravních prostředků a pracovních sil Zabezpečení řádného technického stavu dopravních prostředků a bezpečnosti dopravy Koordinace přepravní činnosti s ostatními organizačními jednotkami Sjednávání přepravních podmínek a provádění průzkumu a studií k zavádění nových přepravních systémů Zajišťování zpracování jízdních řádů v osobní dopravě Řízení úkolů přepravně tarifních a vyhodnocování dopravních ukazatelů Řízení a zabezpečování vlakové dopravy v určeném obvodu stanice nebo v určeném úseku trati Řízení, organizace a kontrola posunu a vlakotvorných prací Řízení a kontrola hospodaření s nákladními vozy Řízení sledu vlaků Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MANAGEMENT DOPRAVY Jednotlivé pracovní pozice jsou v souladu s integrovaným systémem typových pozic, kde je absolvování vyššího odborného vzdělání v oboru management uvedeno jako nejvhodnější příprava. Vedoucí pracovník univerzálních dílčích celků Vedoucí pracovník univerzálních dílčích celků je pracovník s vyšší kvalifikací, který řídí svěřený útvar a realizuje dílčí odborné řídící činnosti směřující k naplnění strategických cílů. Manažer logistiky Manažer logistiky je pracovník s vyšší kvalifikací, který řídí zajištění logistických a distribučních procesů a jejich optimalizaci v logistickém řetězci. Samostatný logistik Samostatný logistik je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje činnosti v optimalizace materiálového toku ve výrobním procesu, koordinuje činnosti v optimalizaci dopravy v dopravně 6

7 přepravním procesu a koordinuje optimalizaci skladovacích procesů s rozsáhlejším sortimentem materiálních prvků. Samostatný referent železniční dopravy Samostatný referent železniční dopravy je pracovník s vyšší kvalifikací, který řídí a zajišťuje složité přepravní činnosti a další odborné agendy železniční stanice. Samostatný technik lodní dopravy dispečer Samostatný technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů. Samostatný technik silniční dopravy Samostatný technik silniční dopravy je pracovník s vyšší kvalifikací, který řídí provoz osobní nebo nákladní dopravy v určené organizační jednotce dopravní firmy, řídí práce v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů. Samostatný technik železniční dopravy Samostatný technik železniční dopravy je pracovník s vyšší kvalifikací samostatně zabezpečující určenou část železničního provozu. Řídící letového provozu Řídící letového provozu je pracovník s vyšší kvalifikací, který řídí letový provoz, zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávání v oboru Management dopravy je výchova odborníků, kteří budou schopni po absolvování studia uspět v manažerských funkcích v oboru dopravy (silniční, železniční, letecké, vodní, MHD). Cílovým požadavkem, který je naplňován během celé doby studia, je komplexní rozvoj studentů tj. nejen po stránce vědomostí, dovedností a praktických zkušeností, ale také po stránce hodnotové orientace, postojů a schopností obecně lidských. Pro dynamicky se rozvíjející trh a rychle se měnící pracovní činnosti ve všech oborech možného uplatnění absolventů musí studium naplňovat požadavek na zvládnutí klíčových kompetencí: samostatné řešení problémů připravenost nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí dovednost přizpůsobovat pružně práci požadavkům klientů dovednost pracovat v různých týmech informační a funkční gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií loajalita vůči zaměstnavateli celoživotní učení, sebepoznávání a poznávání druhých komunikační dovednosti vedení lidí Odborné kompetence: znalost dvou cizích jazyků znalost právního prostředí schopnost definovat, analyzovat a řešit problémy výběrem z několika variant řešení problému znalost ekonomiky firmy a firemních procesů orientace v problematice ochrany životního prostředí 7

8 znalost konkrétních nástrojů manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení a kontroly) a schopnost je efektivně uplatnit praktické znalosti z využívání aplikačního softwaru reprezentace společnosti na jednání s obchodními partnery a dalšími subjekty znalost řízení všech druhů dopravy a souvisejících přepravních předpisů a náležitostí sledování a posuzování vývojových trendů v oboru schopnost vypracovat a obhájit absolventskou práci Kompetence jsou chápány jako dynamický soubor širších kvalit umožňující vykonávat danou profesní činnost na žádoucí úrovni. Tyto kvality jsou založené na znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, které si student během studia utvořil a prohloubil a bude je schopen rozvíjet celý život. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělávacího programu je tvořen předměty všeobecnými a odbornými, předmětem Praxe (odborná souvislá ve firmách) a volitelným předmětem Tělesná výchova. Jednotlivé předměty jsou dále děleny na přednášky a praktická cvičení, na která jsou studenti rozděleni na menší skupiny. Kritériem dělení je v technických předmětech počet měřící techniky, počet počítačů apod. nebo kritérium pokročilosti v daném předmětu (dělení na začátečníky, mírně a středně pokročilé apod.). Na praktických cvičeních studenti během studia vypracovávají celou řadu samostatných úkolů a projektů s možností konzultovat s vyučujícími postupy řešení a vše zpracovávat v moderně vybavených odborných učebnách. V 1. ročníku studia jsou studenti rozděleni na praktická cvičení v odborných předmětech dle vstupních znalostí z dané problematiky na začátečníky a pokročilé a s těmito skupinami je pracováno individuálně. Ve 3. ročníku studia absolvují studenti odbornou souvislou praxi ve firmách (podrobně popsánu u předmětu Praxe str. 39. Studenti ve 3. ročníku studia vypracovávají absolventskou práci. Důraz při vypracování absolventské práce je kladen na vlastní samostatnou práci studenta při řešení úkolu ve studovaném oboru a zaměření. Studenti mají vypracováním práce prokázat schopnost samostatně řešit odborný problém v oboru studia. Obecně to zahrnuje zejména schopnost analyzovat daný problém, schopnost nalézat několik způsobů řešení zadaného problému včetně teoretického základu pro navržené varianty, hledání nejvhodnější varianty na základě rozboru, argumentů a požadavků zadavatele. Nedílnou součástí je závěrečné zhodnocení splnění zadaného tématu a konkrétní doporučení pro zadavatele v souvislosti s řešením úkolu. Vedoucí absolventské práce a oponent vypracovávají písemný posudek práce a jsou přítomni při vlastní obhajobě absolventské práce u závěrečného absolutoria. (Mechanismus zadávání absolventské práce popsán v části UD učební osnovy jednotlivých předmětů). Výuka probíhá v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Studenti jsou na začátku školního roku poučeni o zásadách ochrany člověka za mimořádných událostí a během studia se seznámí s následujícími tématy: Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Živelné pohromy. Havárie s únikem nebezpečných látek. Radiační havárie jaderných energetických zařízení. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami a studenti s mimořádným nadáním mohou získat individuální vzdělávací plán a využívat odborného poradenství výchovné poradkyně. Počet přijímaných studentů 8

9 Počet přijímaných studentů Počet přijímaných studentů je po celou dobu existence oboru od školního roku 1997/1998 třicet studentů do prvního ročníku studia a i v dalších letech je předpoklad zachovat tento počet, neboť odpovídá požadavkům trhu práce (dle statistik ÚP Plzeň město nejsou absolventi oboru Management dopravy v evidenci nezaměstnaných). Každý rok je převis přihlášených uchazečů a konají se přijímací zkoušky. O maximálním počtu přijímaných studentů do 1. ročníku v oborech VOŠ je na každý školní rok uzavřena písemná dohoda mezi zástupcem zřizovatele (Krajský úřad plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu) a ředitelem VOŠ a SPŠE Plzeň. Na školní rok 2008/2009 byl dohodnut maximální počet 30 studentů v 1. ročníku oboru Management dopravy. Učební plán Jednosloupcový učební plán vzdělávacího programu Management dopravy Příloha č. 1 (jednosloupcovy.pdf) Příklad konkretizace učebního plánu vzdělávacího programu Management dopravy Příloha č. 2 (rozpracovany.pdf) 9

10 Přehled využití týdnů: Období Činnost týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů Vyučování dle učebního plánu Studijní volno (příprava a konání zkoušek) Odborná praxe Absolutorium 2 Časová rezerva Celkem

11 Organizace školního roku V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období. Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu. Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů. Učební osnovy jednotlivých předmětů Osnovy jsou pro každý školní rok a každý předmět rozpracovány do Programů vyučovaných předmětů, které jsou vypracovány v rámci konkrétní předmětové komise, koordinovány s předměty a komisemi souvisejícími a schvalovány vedením školy. Předměty povinné všeobecné (CIH, CIV, KOD, MAT, ZAA, PSY, ICT) Cizí jazyk hlavní 1. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 2. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 3. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 42 hod. cvičení Anotace předmětu Výuka je koncipována pro pokročilé. Ve výuce studijního předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole v rámci 3. úrovně vzdělávání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem, k dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s odbornými texty z odborných a profilačních předmětů. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby se studenti naučili porozumět odbornému textu a dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s ním dále pracovat. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i pracovního života. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracování témat a jejich odborné prezentaci, tím jsou připravováni k absolventské zkoušce včetně zpracování resumé absolventské práce. Výuka navazuje na učivo z předmětů. Cílem je dosažení úrovně B 1 (event. B 1 + ) podle Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby po jejím ukončení student: v běžném osobním a společenském styku s rodilým mluvčím se dorozuměl uměl číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu; rozuměl dotazníkům a uměl je vyplňovat osvojil si odbornou terminologii a dovedl ji používat dovedl komunikovat v úředním styku rozuměl dopisům a rozhovorům s obchodní a odbornou tematikou, uměl vést pracovní jednání, ukončit a provést shrnutí; rozuměl obchodním dopisům a uměl stylizovat obchodní dopis (žádost, objednávku, potvrzení objednávky) uměl napsat strukturovaný životopis 11

12 rozuměl a dovedl používat zkratky, technické výrazy; znal jazykové zvláštnosti z oboru znal reálie z dané jazykové oblasti uměl představit sebe a pohovořit o oboru vzdělání uměl pracovat s literaturou a s prostředky komunikační techniky ve vztahu k využití v oboru; používal slovníky uměl používat odhadování slov a strategii kompenzačního vyjadřování; dokázal hovořit s určitou kontrolou gramatické správnosti a schopnosti autokorekce dokázal využívat informační a komunikační technologie ke studiu jazyka Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti: poslech technika porozumění mluvenému projevu, jeho funkci a záměru, získat z poslechu specifické informace, detailní porozumění, zachytit téma, sledovat určitou myšlenku a odhadovat smysl i přes neznalost několika slov, čtení čtení zaměřené na obecné porozumění textu, získávání detailních informací z textu, rychlé porozumění logice textu, výběr specifických informací z textu, porozumění názorům a postojům vyjádřeným v textu Produktivní řečové dovednosti: ústní projev monologický, dialogický, rozvíjení schopnosti spontánně reagovat, prezentovat svoji práci, analyzovat ji a hodnotit, kultivace mluveného projevu a rozvíjení schopnosti kultivovaně se vyjadřovat k práci ostatních písemný projev reproduktivní poznámky, záznamy, výtahy apod. a produktivní zprávy, dopisy, pozvání, resumé apod. Jazykové prostředky: výslovnost správná výslovnost slovní zásoby s důrazem na nově osvojovaná slova a slovní spojení, větný přízvuk, rytmus a melodie slovní zásoba obecná i odborná terminologie produktivní i receptivní, řady synonym; tzv. čtecí slovní zásoba slovní spojení v kontextu, odborná terminologie dle zaměření, ustálené frazeologické obraty, produktivní způsob tvoření slov, významová a stylistická stránka jazyka gramatika větná stavba rozhovoru, stylizace obchodních dopisů, úřední a neformální styl, gramatické struktury často užívané v odborných textech (např. využití trpného rodu, konjunktivů), složitější syntaktické struktury a méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textu (zejména čtenému) a gramatické prostředky vyskytující se v odborném jazyce receptivně, rozlišování stylů pravopis pravopis slov z nově osvojované odborné terminologie, interpunkce souvětí Tematické okruhy Všeobecné okruhy: Společenské situace - seznámení, představení sebe, firmy, přivítání hostů Bydlení - orientace ve městě, vybavení domácnosti, kanceláří, stěhování Zdravý životní styl Režim dne - pracovní schůzka, pracovní oběd Povolání - vzdělávání, trh práce, můj obor, žádost o místo, životopis Mezilidské vztahy - tradice a obyčeje příslušné jazykové oblasti Nakupování - způsob platby, stížnosti,reklamace Komunikace - telefonování, fax, , internet, obchodní korespondence Cestování a mobilita - služební cesta, dopravní prostředky, hotel, cestovní doklady, rezervace 12

13 Odborné okruhy: Význam a hlavní úkoly dopravy Plánování a ekologie dopravy Železniční doprava Vodní doprava Letecká přeprava Silniční doprava Veletrhy a výstavy Obchodní korespondence Firma a praxe ve firmě Komunikační situace Obchodní jednání, porady, osobní pohovor při získávání zakázky, životopis, žádost o dopravní prostředek, řešení pomoci při úrazu, získání informací o počasí, objednávka a nákup potravin apod. Jazykové funkce Společenská komunikace oslovení, pozdravy, vyjednávání, telefonování, variabilní styl jazyka v úřední komunikaci písemné a ústní, v běžné komunikaci s rodilými mluvčími. Reálie Tradiční společenské chování při jednání ve srovnání se zvyklostmi v České republice, vhodná témata k rozhovorům, tradice a zvyky, současnost, politický a hospodářský vývoj, odborné oborové reálie. Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované), hraní rolí z odborného prostředí práce za vytváření partnerského prostředí spolupráce. Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami a s prostředky moderní komunikační a informační techniky. Soustavně vede studenty ke čtení, orientaci v textu a porozumění odbornému textu. Učitel vystupuje v roli konzultanta řídícího proces vyučování učení. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena, chyby analyzuje student, učitel i ostatní. Předpokládá se pravidelná individuální příprava studenta. Pěstuje se osobní prezentace a prezentace odborných prací zpracovaných na základě zadání nebo vlastního výběru z daných témat. Studenti jsou vedeni k tvorbě jazykového portfolia. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet ) 1. splněný limit docházky 2. splnění testů (nejméně 2 za období) 3. aktivní práce při cvičeních 4. semestrální práce na zadané téma (ve 2. a 3. ročníku její prezentace) Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma, kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období, obhajoba semestrální práce. Doporučená literatura: Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University press, 3. vydání,2006, ISBN-13:

14 J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam, New first certificate Gold, 3.vydání, nakladatelství Longman 2005, ISBN Belán J., Vocalbulary Practice, Didaktis 2006, ISBN Babáková J., Anglická obchodní korespondence, Fraus 1999, ISBN Ing. Černý M. Transport, Cars, Trade, SPŠD Praha 1994, ISBN Royston A. Just Look at... Road Transport, Rourke Enterprises 1988, ISBN Longman Exams Dictionary, Pearson Education 2007, ISBN Ernst Klett, So gehtś, Edition Deutsch, Klett 2001, ISBN C.Conlin, Unternehmen Deutsch,,Cancerel International Publishers, Scientia 2000, ISBN Šimková a Deml, Einführung in die Verkehrsproblematik, VOŠ a SPŠD Praha 1996 Mgr. Klusák, Německé odborné texty pro studenty Fakulty dopravní ČVUT,, ČVUT Praha 2002, ISBN Odborný slovník motorových vozidel Č-N/N-Č, Fr. Vlk nakladatelství, ISBN , 2005 Berglová, Moderní gramatika němčiny, Fraus 2002, ISBN X Cizí jazyk vedlejší 1. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 2. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 3. ročník - období zimní 2/2 hod. týdně - celkem 32 hod. cvičení letní 2/2 hod. týdně - celkem 28 hod. cvičení Anotace předmětu Výuka je koncipována pro úplné začátečníky nebo studenty se zanedbatelnou znalostí jazyka. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby studenti dosáhli úrovně odpovídající stupni A 1 (podle Společného evropského referenčního rámce), u nadanějších skupin A 2. Vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby student po jejím ukončení v běžném osobním a společenském styku porozuměl základním frázím a slovům uměl číst jednoduché texty, složitější s využitím slovníku osvojil si jednoduchou odbornou terminologii a dovedl ji použít porozuměl faxovým zprávám, telefonnímu hovoru (pokud partner hovoří spisovně, pomalu, v jednodušších větách) - komunikace v úředním styku uměl napsat strukturovaný životopis a žádost o práci získal základní informace o reáliích z dané jazykové oblasti uměl představit sebe, firmu a jednoduše obor vzdělání 14

15 Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti: poslech student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se bezprostředně týkají běžného života (rodina, nakupování, cestování), čtení čtení krátkých jednoduchých textů zaměřené na obecné porozumění, získání základních informací z textu např. vyhledávání informací v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky apod.). Produktivní řečové dovednosti: ústní projev monologický, dialogický; krátká společenská konverzace a jednoduchá výměna informací o známých tématech a činnostech písemný projev krátké jednoduché poznámky týkající se základních potřeb, jednoduchý osobní dopis Jazykové prostředky: výslovnost správná výslovnost slovní zásoby; větný přízvuk, rytmus a melodie slovní zásoba obecná terminologie, nejběžnější frazeologické obraty, základní odborné termíny gramatika seznámení se základními gramatickými kategoriemi a jejich správným použitím pravopis nově osvojovanou slovní zásobu ovládat i z pravopisné stránky Tematické okruhy Osobní údaje rodina, životopis Bydlení kultura bydlení a životního prostředí Město orientace v cizím prostředí, služební cesta a ubytování v hotelu, doprava Zaměstnání režim pracovního dne, můj obor, pracovní schůzky, telefonování, fax, Volný čas, koníčky, další vzdělávání, kultura Zdravý životní styl stravování, péče o zdraví, sport Česká republika a země příslušné jazykové oblasti základní informace geografické i společenské Obor studia základní terminologie Firma struktura společnosti, vybavení firmy, její prezentace Komunikační situace Osobní pohovor při ucházení se o místo, řešení situací v běžném životě (např. nakupování, pobyt v hotelu a restauraci, návštěva lékaře, vyřízení dokumentů). Jazykové funkce Společenská komunikace oslovení, pozdravy, krátké společenské konverzace. Reálie Základní geografické a hospodářské údaje, zvyky a tradice zemí příslušné jazykové oblasti. Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované). 15

16 Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami. Vede studenty ke čtení a porozumění textu. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena. Samozřejmým předpokladem je pravidelná individuální příprava studentů. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet) 1. splněný limit docházky 2. splnění průběžných testů 3. aktivní práce při cvičeních 4. semestrální práce na zadané téma Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma a kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období Doporučená literatura: Liz and John Soars, New Headway - Elementary, Oxford University Press 2004, ISBN Raymond Murphy, Grammar in use, Cambridge University Press 1997, ISBN Sarah Peters a Tomáš Gráf, Time to talk, Polyglot 2001, ISBN Dusilová a kol., Sprechen Sie Deutsch 1,2, Polyglot 2000, ISBN Jana Králová, Milada Krbcová, Alena Dekanová, Pablo Chacón Gil, Fiesta 1 Uso de la gramática española Francisca Castro, Fraus 2000, ISBN Baylon ch. Murillo J., Campa A., Forum I - méthode de francais, Hachette Livre 2000, ISBN Murillo J., Campa A. Mestneit C., Tost M., Forum I - carier d exencices, Hachette Livre 2000, ISBN S. Jelínek, Raduga I. - III., Fraus 2007, ISBN Každý student studuje kombinaci jazyk hlavní/jazyk vedlejší s výběrem anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. Komunikativní dovednosti (KOD) 1. ročník období zimní 2/1 hod. týdně - celkem 32 hod. (z toho 16 hodin praktických cvičení) letní 2/1 hod. týdně - celkem 32 hod. (z toho 16 hodin praktických cvičení) Anotace předmětu Předmět rozvíjí znalosti mateřského jazyka. Klade důraz na rozvíjení stylistických dovedností v mluveném i psaném projevu. Věnuje pozornost sebepoznání a pozitivnímu myšlení. Zabývá se problematikou sociální perpcepce. Učí dovednostem rétorickým a prezentačním. Posiluje správné komunikační návyky. Vzdělávací cíle: Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení student uměl: navázat kontakt s druhými lidmi promluvit přesvědčivě před posluchači udržet pozornost posluchačů 16

17 působit sebejistě a kompetentně zvládnout svou trému rozumět řeči svého těla, dokázat ji kontrolovat, úspěšně využívat poznatků o nonverbální komunikaci používat spisovnou výslovnostní normu českého jazyka jak pracovat s hlasem opravit nevhodně sestavený projev (psaný i mluvený) orientovat se v normativních příručkách vhodným způsobem reagovat na otázky přiměřeným způsobem vést diskusi, shrnout řečené a vyvodit obecné závěry připravit působivou prezentaci řešit konflikty na základě poznatků z psychologie osobnosti jednat v soukromém i profesním životě vystupovat při pracovním jednání improvizovat připravit mluvený projev Rámcový rozpis učiva 1. Význam rétoriky v dnešní společnosti 2. Sebepoznání 3. Lidská komunikace 4. Osobní image 5. Verbální komunikace 6. Prezentace Doporučená literatura: Kolektiv autorů, Akademický slovník cizích slov, Academia 1998, ISBN V. Capponi, T. Novák, Asertivně do života, Grada Publishing ISBN Jiřina Hůrková, Česká výslovnostní norma, Scientia 1995, ISBN X Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, NLN 1997, ISBN M. Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 2003, ISBN Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, Italština, SPN, Pech J., Latina pro gymnázia I, Leda 1995, ISBN Alena Špačková, Moderní rétorika, Grada Publishing 2003, ISBN Kolektiv autorů, Pravidla českého pravopisu, Academia 1993, ISBN Kolektiv autorů, Pravidla českého pravopisu pro školu, úřad a veřejnost, Fin Publishing 1999, ISBN Kolektiv autorů, Příruční mluvnice češtiny, NLN 1995, ISBN Kohout, J, Rétorika, Management Press 1995, ISBN Pease, A., Řeč těla, Portál 2001, ISBN Pala, Všianský, Slovník českých synonym, NLN 1994, ISBN kolektiv autorů, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia 1998, ISBN Milan Nakonečný, Základy psychologie, Academia 1998, ISBN

18 Matematika ( MAT ) 1. ročník období zimní 2 hod. týdně celkem 32 hod. letní 2 hod. týdně celkem 32 hod. Anotace předmětu: Matematika rozvíjí logické, abstraktní a samostatné myšlení studentů, jejich intuici a přispívá k celkovému intelektuálnímu rozvoji studentů. Preferováno je aktivní osvojování strategie řešení úloh a problémů. Matematika vybavuje studenty poznatky užitečnými v životě pro chápání technických a ekonomických jevů a závislostí. V návaznosti na znalosti ze střední školy rozvíjí především ty aplikace, které jsou předpokladem úspěšného řešení problémů v praxi a na konkrétních příkladech je procvičuje a ukazuje. Prohlubuje též kombinatorické a pravděpodobnostní myšlení a schopnost správné interpretace statistických dat. K dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány především formy cvičení, společného či samostatného řešení problémových úloh. Vzdělávací cíle: Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení student uměl: nacházet, třídit a využívat matematické informace formulovat a objasnit své matematické myšlenky aplikovat vědomosti při řešení úloh využívat algoritmů řešení v úlohách provést rozbor reálné situace, postihnout v ní matematický problém, hledat cestu k jeho vyřešení a zhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě provádět racionálně a přesně numerická a praktická řešení zdůvodnit postupy, které použil k řešení úloh uplatnit získané vědomosti, dovednosti a metody řešení problémů v odborných předmětech a v praktickém životě Rámcový rozpis učiva: 1. Matice a determinanty 2. Matice typu (m, m), hodnost matice 3. Základy výrokové logiky 4. Lineární algebra 5. Posloupnosti a řady 6. Kombinatorika a pravděpodobnost Doporučená literatura: Jirásek a kolektiv, Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU (1. a 2. část), Prometheus 1996, ISBN , ISBN Calda E., Dupač V., Matematika pro gymnázia Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika - 4. upravené vydání Prometheus, ISBN Odvárko, Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady - 2. upravené vydání, Prometheus 2002, ISBN Rektorys a kolektiv, Přehled užité matematiky I vydání - Prometheus, 1995, ISBN Mikulčák J. a kol., Matematické, fyzikální a chemické tabulky - 3. vydání Prometheus, ISBN

19 Základy administrativy (ZAA) 1. ročník období zimní 2/2 hod. týdně celkem 32 hodin cvičení letní 2/2 hod. týdně celkem 32 hodin cvičení Anotace předmětu Předmět Základy administrativy učí studenty ovládnout klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a prakticky prokazovat znalosti normy pro úpravu písemností (CSN ). Tyto poznatky se aplikují v obchodní korespondenci, která připravuje studenty na práci s firemními písemnostmi. V této fázi výuky se kombinuje praktické zvládnutí práce s předtisky obchodních dopisů a schopnost vypracovat dobře stylizovanou písemnost. K dosažení vzdělávacích cílů se využívá forma cvičení, ve kterých studenti samostatně nebo společně vytvářejí podle zadání dokumenty. Vzdělávací cíle Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení student uměl: používat předtisky obchodních dopisů upravovat text podle CSN stylizovat písemnosti podle zadání zvládat základy vnitropodnikové korespondence psát na klávesnici všemi deseti Rámcový rozpis učiva 1. Norma pro úpravu písemností ČSN Stylizace obchodních dopisů, časté chyby 3. Předtisky obchodních dopisů, adresy, odvolací údaje, text, přílohy 4. Obchodní korespondence 4.1 Poptávka, nabídka, objednávka 4.2 Faktura, dodací list, přepravní písemnosti 4.3 Reklamace, urgence, upomínka 5. Jednoduché právní listiny 6. Pracovně právní písemnosti 7. Vnitropodniková korespondence 8. Nácvik hmatové metody psaní průběžně celý školní rok Doporučená literatura: Fleischmannová E., Kuldová O., Šedý R., Obchodní korespondence pro střední školy, Fortuna, 2002, ISBN výukový program ZAV1, ZAV2 (1 200 cvičení) 19

20 Psychologie (PSY) 2. ročník období zimní 2 hod. týdně - celkem 32 hod. letní 2 hod. týdně - celkem 32 hod. Anotace předmětu Předmět obsahuje vybrané kapitoly ze sociální psychologie, aplikované (užité) psychologie, psychologie práce a řízení. Cílem přednášek je seznámit studenty s moderními trendy psychologie těchto oborů a přiblížit je co nejvíce manažerské praxi. Vzdělávací cíle Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení student uměl: definovat a vysvětlit základní kategorie objasnit význam znalostí psychologie pro manažerskou praxi diskutovat o psychologických aspektech řízení lidí analyzovat a interpretovat mezilidské vztahy a konflikty uplatnit prevenci stresu a vyhoření v osobním životě klasifikovat jednotlivé osobnostní typy navrhnout a obhájit řešení konfliktních mezilidských vztahů na pracovišti Rámcový rozpis učiva 1. Sociální psychologie, sociální skupiny, klasifikace, role, status 2. Styly vedení 3. Kritika, její realizace a dopad, reakce na kritiku 4. Osobnostní typy sociální psychologie 5. Vztahové styly, strategie jednání s určitými sociálními typy 6. Náročné životní situace, techniky řešení 7. Stres a jeho psychosomatické důsledky, Burn-out 8. Frustrace, ego-defenzivní mechanismy 9. Konflikt a jeho typy 10. Šikanování, mobbing, viktimizace 11. Workoholismus Doporučená literatura: Kohoutek, Sociální psychologie, Akademické nakladatelství CERM Brno, 1998, ISBN Helus, Psychologie, nakladatelství Fortuna, Praha 1997, ISBN Gretz, Psychologie prodeje, nakladatelství Victoria Publishing, Praha 1992, ISBN Časopis Psychologie dnes, vydává Portál, ISSN

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2009 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více