Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Podniková ekonomika 1 Autor: doc. Ing. Jan Eisler, CSc., Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií Copyright 2011, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Materiál je možné libovolně používat a šířit, není povoleno ho pozměňovat. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8-Libeň tel.: , , web: facebook: e-portál: elearning.svses.cz Kurz včetně interaktivních aktivit, které nemohly být v tomto dokumentu zveřejněny, u nás můžete absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzem Vás bude provázet učitel. Nabízíme spolupráci při tvorbě Vašich e-learningových kurzů.

2 Podniková ekonomika 1 doc. Ing. Jan Eisler, CSc. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o Tato tisknutelná podoba kurzu neobsahuje některé prvky obsažené v kurzu, např. testy, proto nemůže zcela nahradit přístup do kurzu po internetu. Ilustrační obrázky jsou zmenšeny nebo zcela vynechány, originály naleznete v kurzu na našem e-learningovém portále. 1

3 Úvodní slovo pro studenta: Vážení studenti kurzu Podniková ekonomika 1, předem úvodního slova mi dovolte Vás přivítat na začátku cesty k pochopení základních souvislostí v životě podniku. Pevně věřím, že danou cestu společnými silami zvládneme a že především sama cesta studijními články, příklady a testy Vás obohatí v poznání vzájemných souvislostí podnikové ekonomiky. Jak již bylo řečeno, kurz je zaměřen na předání základních vědomostí, nezbytných k celkovým úvahám o místě podniku v tržní ekonomice, s důrazem probudit ve Vás zájem přemýšlet nad účinky podnikových rozhodnutí. Lidové moudro praví, že strach má velké oči, kurzu Podniková ekonomika 1 se prosím nebojte. Přeji si, abyste vzali následující články jako příležitost k prohloubení vašich znalostí. doc. Ing. Jan Eisler, CSc. Pochopit základní pojmy podnikové ekonomiky, chápat a vyjádřit činnosti, které v podniku probíhají. Vysvětlit si vzájemné souvislosti, návaznosti a vazby podnikových činností. Pracovat se základními podnikovými výkazy a udělat si představu o životě podniku. Obsah 1 Základní informace Vznik kurzu Jak postupovat při studiu Tutor kurzu Podmínky klasifikace Literatura Tisknutelná podoba kurzu Podstata podniku a podnikání, jeho cíle Podstata podniku a smysl podnikání Právní forma podnikání Cíle a funkce podniku Okolí podniku Typologie podniku Vývoj podnikové sféry Nástroje ekonomické analýzy podniku Informační základna a modelování Modelování ekonomických jevů a procesů Podmínky modelování Život podniku Fáze života podniku Založení podniku Růst podniku Krize a sanace podniku Zánik podniku Majetek a kapitál podniku

4 6.1 Majetek podniku Kapitál podniku Optimální kapitálová struktura Výnosy, náklady, příjmy, výdaje Vstup do problematiky Členění nákladů Odpisy Investiční činnost podniku Podnikové investice Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Porovnání investičních variant a investiční riziko Cvičení: Propočty hodnocení investičních činností podniku Efektivnost podniku a jeho činnosti Efektivnost Organizace podniku Organizování Vytváření organizačních struktur Výrobní činnost podniku Výrobní kapacita podniku Výpočet výrobní kapacity Cvičeni: Výrobní kapacita a její využití Personální práce a její řízení Řízení lidských zdrojů Mzdový systém podniku Hodnocení pracovníků Produktivita práce Zásobování Nákup Řízení zásob Cvičení: Zásobování Závěr Závěrem Úkol v kapitole Výnosy, náklady, příjmy, výdaje Úkol v kapitole Hodnocení efektivnosti Úkol v kapitole Výrobní kapacita Úkol v kapitole Zásobování

5 1 Základní informace V této kapitole se seznámíte s kurzem a osobami, které se podílely na jeho vzniku. Rovněž zjistíte, jaké podmínky musíte splnit, aby vaše studium v kurzu bylo úspěšné. Seznámit se s prostředím kurzu Naplánovat si studium 1.1 Vznik kurzu Každé lidské dílo má i svého autora a jeho vznik je nějak financován. Nejinak je to i s tímto kurzem. Vědět, kdo je autorem tohoto kurzu a na koho se obracet v případě nejasností. Tento kurz byl vytvořen na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze v rámci projektu Projekt CZ.2.17/3.1.00/31075 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, který získal podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. města Prahy. Projekt byl realizován od listopadu 2008 do dubna Autorem celého kurzu je doc. Ing. Jan Eisler, CSc., člen Katedry marketingu a managementu na SVŠES. Na tvorbě kurzu se podílel jako asistent autora student SVŠES Tomáš Novák. Kurz testovali tester odborník: Ing. Kateřina Myslivcová a student Kmeť Andrej. Na technickém zpracování se kromě autora podílela pracovnice Katedry matematiky a informačních technologií SVŠES Mgr. Jarmila Helmanová. Kurz oponovala PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., z Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Copyright 2009, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné kopírování, zapůjčování, použití nebo další distribuce jsou zakázány. 1.2 Jak postupovat při studiu Dříve než se pustíme do studia jednotlivých lekcí, zamyslíme se nad tím, jak s pomůckou pracovat. Ujasníme si, co budeme k jejímu plnohodnotnému využívání potřebovat. Dále se seznámíme se způsobem ovládání a nastíníme si ideální učební postup. Pomůcka je určena k samostatné přípravě, najdeme v ní kromě výkladu obsah jednotlivých lekcí, odhad času, který je k prostudování lekce potřeba, cvičení pro samostatnou práci, videoukázky a 4

6 na konci každé lekce souhrnné cvičení. Po přečtení této lekce budeme schopni pomůcku používat tak, abychom využili všechny její možnosti a svou práci co nejvíce zefektivnili. Jak v kurzu studovat v tomto kurzu najdete různé studijní materiály. Jde o: Studijní článek Zde najdete výklad a čas od času i obrázky. Text článku si můžete i vytisknout. Autotest Autotest je další typ aktivity, se kterou se zde setkáte. Pomocí něj si můžete ověřit, jak jste probíraná témata pochopili. Autotest je okamžitě vyhodnocen a vy víte, jak jste dopadli. Po jeho ukončení je třeba chvilinku počkat a neklepat na tlačítko Pokračovat, aby systém zobrazil správné odpovědi. Autotest můžete opakovat tolikrát, kolikrát se vám zachce. Úkol Pomocí úkolu odevzdáte tutorovi řešení, která jsou podmínkou úspěšného absolvování kurzu. Úkoly tutor bodově a slovně ohodnotí. Test Test je podobný autotestu, rozdíl je v tom, že se nedozvíte správné odpovědi, pouze bodový zisk. Úspěšné absolvování testu je podmínkou absolvování kurzu. Cíle V cílech hledejte informaci, čeho máte při studiu či plnění dané aktivity dosáhnout. Po jejím splnění byste měli zkontrolovat, zda jste cíle dosáhli. Časová náročnost Čas, který je uveden u jednotlivých aktivit, berte prosím jako orientační. Každý z nás má jiné pracovní tempo, každému z nás vyhovuje jiný typ činností. Může se tedy stát, že na některé aktivity budete potřebovat méně času, než je uvedeno, na jiné více. Bodové hodnocení U některých prvků je uveden minimální a maximální počet bodů. Minimální počet představuje dolní hranici bodů, které byste měli získat. Maximální počet získáte, pokud úkol splníte zcela. Jednotlivé body se sčítají. 5

7 Jak studovat? Jednotlivé kapitoly a studijní články v tomto kurzu na sebe navazují, mnohá cvičení vyžadují znalosti předchozích kapitol a studijních článků. Úkoly je třeba plnit v daném pořadí, protože na sebe některé navazují. Pokud se dostanete do úzkých (a to se nám může stát každému), obraťte se na spolužáky či tutora. Hlavně si věřte, určitě vše zvládnete 1.3 Tutor kurzu Krátká informace o tutorovi. Představit se Vám, kteří v kurzu studujete. Tutor kurzu Tutor je ten, který vás bude kurzem provádět, radit vám v případě problému a samozřejmě vás také hodnotit. Jmenuji se Jan Euler a budu Vás provázet kurzem Podniková ekonomika I. Můj profesní životopis doc. Ing. Jan Eisler, CSc. Vzdělání Ing., VŠE Praha, Fakulta výrobně ekonomická, obor ekonomika a řízení dopravy a spojů 1988 CSc., VŠE Praha, Fakulta výrobně ekonomická, obor úsekové ekonomiky ekonomika dopravy a spojů 1994 docent, VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská, obor podnikové hospodářství Zaměstnání Správa Severozápadní dráhy v Praze, inženýr železniční dopravy Výzkumný ústav dopravy Žilina, pobočka Praha, vědecko technický pracovník v oblasti komplexních dopravních problémů Ústřední dopravní institut Praha pracovník katedry řízení 1980 dosud VŠE Praha: výzkumný pracovník na katedře ekonomiky dopravy a spojů, odborný asistent tamtéž odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky 1994 docent na katedře podnikové ekonomiky VŠE 2001 docent na katedře managementu a marketingu SVŠES 6

8 Kde mne najdete? Pracuji jako docent na SVŠES a na VŠE v Praze. Samozřejmě se budeme vídat na prezenčních konzultacích. Kdy mne najdete? V konzultačních hodinách, které naleznete na intranetu SVŠES a VŠE. Jak mne můžete kontaktovat mimo konzultace? Nejlépe je kontaktovat mne prostřednictví tohoto kurzu. Stačí, když klepnete na Účastníci, vyberete mé jméno a potom zvolíte Poslat zprávu. Osobně mne můžete kontaktovat v době výuky či konzultačních hodin. Informaci o tom, kdy jsou, naleznete na školním intranetu. A teď víte vše, co je nutné před začátkem studia. S chutí do toho. 1.4 Podmínky klasifikace K úspěšnému dokončení e-learningového kurzu Podniková ekonomika 1, je nutné dosáhnout stanoveného počtu bodů. Maximální počet bodu je nastaven na 157 bodů a minimální hranice pro splnění kurzu je nastavena na 110 bodů. Dosáhnete-li tedy hranice 110 bodů, splníte podmínky minimální hranice a kurz podniková ekonomika 1 máte úspěšně za sebou. Pevně ale věřím, že se budete snažit dosáhnout vyššího výsledku, než je minimální hranice 110 bodů a proto uvádím rozpis jednotlivých pásem a jim odpovídající známkové ohodnocení. Výsledný počet bodů v rozmezí 157 až 157 Výsledný počet bodů v rozmezí 157 až157, pro Vás znamená, že jste kurz absolvovali se ctí a pro mě znamená, že v příštím e-learningovém kurzu, musím vytvořit podstatněji náročnější hodnocení. Minimálně směrem k vaší osobě. Gratuluji. Výsledný počet bodů v rozmezí 140 až 157 Výsledný počet bodů v rozmezí 140 až157 znamená, že jste tu a tam na některou z otázek neodpověděli úplně přesně nebo se Vám některý z příkladů nepovedl podle Vašich optimálních představ, i tak Váš výsledek vyžaduje náležitého uznání. Rozmezí bodů hodnotím výslednou známkou, výborně, gratuluji! Výsledný počet bodů v rozmezí 120 až 139 Výsledný počet bodů v rozmezí , znamená, že Vám některá z kapitol tzv. nesedla a nebyla pro Vás asi příliš srozumitelná. Doporučuji Vám se k ní ještě jednou vrátit a já se pokusím příště danou kapitolu lépe vysvětlit. Rozmezí bodů hodnotím výslednou známkou: chvalitebně, gratuluji! Výsledný počet bodů v rozmezí 110 až 120 Výsledný počet bodů v rozmezí , znamená, že máte ještě v některých kapitolách mezery, 7

9 které nebyly úspěšně zvládnuty. Společnými silami se k daným kapitolám vrátíme a budeme se snažit mezery zacelit. Rozmezí bodů hodnotím výslednou známkou, dobře, gratuluji! Výsledný počet bodů v rozmezí 0 až 110 Výsledný počet bodů v rozmezí 0 110, znamená, že pokud se Vám podařilo získat 0 bodů, tak se Vám kurz se Vám tedy moc nepovedl. Jiný výsledek než 0 bodů znamená, že Vám část informací v kurzu podniková ekonomika 1, uteklo a nepodařilo se nám je společnými silami dohonit. Nezbývá než kurz projít ještě jednou a poté se dohodnout na datu náhradní písemky. Nevěšte hlavu, nevíte-li si rady s některou z kapitol ani po druhém přečtení, neváhejte a kontaktujte mě. Zvládneme to. Podmínky klasifikace jsou známy, nezbývá než se pustit do kurzu Podniková ekonomika 1, s chutí do toho, přeji hodně štěstí. 1.5 Literatura Seznam literatury 1.MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H., Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Plzeň 2006, Aleš Čeněk, ISBN SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing, Praha ISBN EISLER, J.: Podniková ekonomika I. a II. Turnovské tiskárny, Turnov

10 2 Tisknutelná podoba kurzu V této kapitole jsou studijní články ve formátu PDF. 3 Podstata podniku a podnikání, jeho cíle Kapitola, Podstata podniku a podnikání, jeho cíl, se zaměřuje na získání vědomostí potřebných k ucelení studentovy představy o smyslu podnikání, ekonomických teorií a především o funkci podniku v tržní ekonomice. Seznámit se s následujícími pojmy: podstata podniku a smysl podnikání, ekonomická teorie, podnik a podnikání, cíle a funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, vývoj podnikové sféry. Klíčová slova: Cíle podnikání; Ekonomie; Okolí podniku; Podnik; Podnikání; Podniková ekonomika; Typologie podniků 3.1 Podstata podniku a smysl podnikání V úvodním článku definujeme základní pojem "podnik", jenž Vám pomůže pochopit základní myšlenky podnikání. Společně s podstatnými rysy smyslu podnikání získáte základní představu o cílech podniku. definovat pojem "podnik" a objasnit základní rysy podnikání seznámit čtenáře se základní filosofií podniku Klíčová slova: Cíle podnikání; Podnik; Podnikání Nejprve si, milí čtenáři podnikové ekonomiky1, definujme pojem podnik, tak abychom mohli z této základní definice vycházet při svých dalších úvahách. Podnik je ekonomicko-právním subjektem, který slouží podnikateli k samostatné činnosti za účelem dosahování zisku resp. zvyšování hodnoty. Smyslem podnikání je tedy výroba zboží či poskytování služeb. Jak jistě víte již ze svých životních zkušeností, podnik existuje v různých právních formách a podnikatelská činnost, která probíhá v jeho rámci, je zaměřena na dosažení různých cílů. Při realizace těchto cílů dochází k propojení snahy o osobní prospěch vlastníků podniku se zajištěním prospěchu pro podnikové okolí. Podnik je obecně pojímán jako ziskový, výdělečný subjekt. 9

11 Vedle toho existují veřejné organizace (organizační složky státu) a nestátní neziskové organizace. Podstatné rysy 1. Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady. 2. Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti podnikatele je tedy zákazník s jeho zájmy, požadavky, potřebami, preferencemi. 3. Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což zákonitě vede k tomu, že musí čelit větší či menší míře rizika. Snahou podnikatele je sledovat takovou vizi, strategii a politiku podniku, která by dané riziko snížila na přijatelnou hodnotu. (Riziko, jenž je v daném případě považováno za přijatelné, závisí na konkrétních okolnostech, předmětu podnikání, dynamice okolního světa a v neposlední řadě i na osobních vlastnostech podnikatele.) Jako obecná tendence se prosazuje snaha většiny podnikatelských subjektů o minimalizaci rizika. 4. Pro jakékoliv podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený (cizí). Velikost daného kapitálu je značně diferencována a ovlivněna jak předmětem podnikání, tak i jeho rozsahem. Majitel stánku s rychlým občerstvením na stanici Palmovka potřebuje menší kapitál než majitel luxusní restaurace na Václavském náměstí. Snaha každého podnikatele Snaha každého podnikatele směřuje ke zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vložen, a to především kapitálu vlastního. S jistou nadsázkou lze říci, že opatřování cizího kapitálu je jen prostředkem ke zhodnocování vlastního kapitálu. Smyslem zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy. Hodnota firmy však může růst i jinak, například zlepšujícím se postavením firmy na trhu. Zároveň by ale zisková orientace podniku neměla zamlžovat společenské poslání podniku, jímž je především myšlena služba zákazníkovi a všem ostatním, již jsou s vývojem podniku spjati (vlastníci, management, dlužníci, věřitelé). Pro tyto osoby používáme pojmenování stakeholders, což lze jinak vyjádřit jako interesenti, zainteresovaní nebo zájmové skupiny. Nesmíme zároveň zapomenout, že sem patří i vnitřní struktura podniku, tj. zaměstnanci, odbory atd. Všimněte si Vyjdeme-li z výše uvedené charakteristiky podnikání, lze dospět k závěru, že podnik je instituce vytvořená k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání. 3.2 Právní forma podnikání Článek Právní forma podnikání, seznamuje s právním minimem, jež je nutné k pochopení podstaty podniku v právním řádu České republiky, po přečtení tohoto článku získáte základní 10

12 představu o ukotvení podniku v právním řádu. vytvořit základní představu o ukotvení podniku v právním řádu České republiky. Klíčová slova: Podnik; Podnikání Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ten definuje podnikání jako: soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem dále může být fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list nebo koncesní listina. Za živnost se podle živnostenského zákona považuje jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázána nebo není ze živnostenského zákona vyloučena. Všimněte si Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží: 1. věci, 2. práva, 3. jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, sloužící nebo mající sloužit k provozu podniku. Soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících sloužit k jeho podnikání, se nazývá obchodním majetkem. 3.3 Cíle a funkce podniku Podstatou článku Cíle a funkce podniku je osvětlit základní cíle a funkce podniku v tržní ekonomice. Z článku je pro Vás hlavním cílem odnést si představu o cíli a funkci podniku. Získat představu o cílech a funkcích podniku v tržní ekonomice. Klíčová slova: Cíle podnikání; Podnik 11

13 Smysl existence podniku Smyslem existence podniku je vyrábět, distribuovat výrobky a poskytovat služby zákazníkům. Podniky stejně jako jednotlivci ve svém chování sledují určitý cíl, tj. stav nebo výsledek, kterého má podnik (jednotlivec) dosáhnout. Ten závisí na účelu, pro který byl podnik založen a který je důvodem jeho existence. Co je primárním cílem (cílovou funkcí) podniku, odvozuje tzv. teorie firmy. Cíl podniku Cílem obecně rozumíme budoucí stav, kterého chceme dosáhnout. Cíle podniku se neodvozují z nějakých ideologických představ, podle nichž by se podniky měly chovat, ale jsou odvozovány empiricky z hospodářské praxe. Při rozhodování o cílech podnikání je třeba odpovědět na tři základní otázky: Proč? Co? Jak? Teprve odtud se odvíjí odpovědi na dílčí otázky (výrobní, finanční, organizační, marketingové, logistické), které pomohou stanovit postupné kroky, resp. dílčí cíle, a jsou spojeny s funkcemi podniku. Funkce podniku Funkcemi se rozumí konkrétní činnosti vedoucí ve vzájemné kombinaci k dosažení podnikových cílů. Průmyslové podniky zajišťují prodejní, zásobovací, výrobní, personální, investiční, finanční, vědeckotechnickou a správní funkci. Zásobování, výroba a prodej jsou hlavní funkce, ostatní mají podpůrnou průřezovou roli. V poslední době nabývá na významu interní audit a controlling. Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku Velkou společnost obvykle vlastní akcionáři, kteří sami firmu neřídí, ale její řízení svěřují do rukou placeným manažerům. Akcionáři na valné hromadě volí představenstvo a představenstvo následně jmenuje vrcholné manažery - ředitele. Tím dochází k oddělení vlastnictví od řízení. Vzniká tak problém řešení vztahů mezi vlastníky (akcionáři), statutárními orgány, vrcholným managementem a ostatními zájmovými skupinami. Oddělením vlastnictví od řízení se rozhodovací pravomoci koncentrují do rukou manažerů, kteří tak fakticky vykonávají vlastnické právo. Vyvstává tedy otázka, zdali manažeři plní formulované cíle podniku či sledují cíle vlastní. Například: Je-li zisk malý nebo klesá, je nízká nebo klesá i cena akcií. To vyvolává nebezpečí, že jiná společnost akcie za nízkou cenu nakoupí, propustí dosavadní management, jenž nahradí manažery, kteří daný cíl podniku budou plnit lépe. Nebezpečí ztráty zaměstnání tak motivuje manažery k tomu, aby plnili primární cíle vlastníků zvyšovat hodnotu jejich podniku a tím i jejich bohatství. Všimněte si Všichni sledují své vlastní cíle Zaměstnanci mají cíl dosáhnout co nejvyšší mzdy, zákazníci chtějí pro sebe co nejnižší ceny, dodavatelé pro změnu co nejvyšší ceny, investoři co nejvyšší úroky a vrácení svého vkladu, stát a obce maximálně možné daně. Jistě, z výše uvedeného, není těžké odvodit, že 12

14 jednotlivé cíle jdou ve své podstatě proti sobě a není možné je uspokojit. Hledání kompromisu je ovšem otázka jiná. 3.4 Okolí podniku Podnik je tvořen svojí interní podstatou (samotným podnikem), ale také okolím, jež ovlivňuje chování podniku. Právě okolí podniku je obsahem následujícího článku. Hlavní myšlenka, jež by Vám měla utkvít v paměti, spočívá v uvědomění si návaznosti okolí podniku na rozhodování podniku a tím následné plnění cílů podniku. Cílem následujícího článku je získat představu o jednotlivých prvcích okolí podniku. Klíčová slova: Okolí podniku; Podnik Okolí podniku nelze chápat jako organizmus, jenž není nezávislý na okolním světě, protože bez okolí není schopen existence potřebuje dodavatel, odběratele, zákazníky, zaměstnance atd. Proto je pro podnik velmi důležité poznání a analýza jeho okolí, a to nejen v ekonomické sféře. Okolím podniku se rozumí vše, co je vně podniku a zároveň v nějakém vztahu s ním. Všimněte si Lze tedy říci, že podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem okolím. Okolím podniku rozumíme vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického systému a čím je podnik ovlivňován a co případně sám může ovlivnit. Okolí podniku ho nutí k určitému způsobu chování, především k volbě určitých cílů a způsobů, jež povedou k jejich dosažení. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. Pokud však chceme k okolí podniku přistoupit analyticky, musíme ho určitým způsobem strukturovat a vymezit jeho jednotlivé prvky. V dalším textu budeme vycházet z předpokladu, že okolí podniku má následující prvky: Prvky okolí podniku 1. geografické 2. technologické 3. ekonomické 4. politické a právní 5. ekologické 6. etické 7. kulturně historické, sociální 13

15 Geografické Geografické okolí ovlivňuje podnik především tím, že do značné míry předurčuje logistiku podniku. Pojmem logistika myslíme řízení materiálových a výrobkových toků od zdroje k uživateli. V případě stacionární výroby se k vlivu geografického okolí přihlíží při volbě lokalizace podniku. Technologické Technologické okolí a především změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může ovšem mít i své stinné stránky, k nimž patří někdy negativní dopad na životní prostředí a v neposlední řadě také vznik sociálních problémů. Ekonomické Ekonomické okolí má pro podnik zásadní význam. Z ekonomického okolí získává podnik výrobní faktory a kapitál, na toto okolí se obrací svými výrobky a službami. Podnik je ve svém rozhodování a chování v rozhodující míře ovlivněn celkovou hospodářskou situací dané země a její dynamikou. Jedná se zejména o tyto faktory: 1. Dostupnost/ceny výrobních faktorů Díky dnešnímu rozvoji logistiky společně s rozvojem nových technologií, umožňujících radikální snížení pracnosti a tím i vysokou produktivitu práce, ztrácejí postupně tyto faktory své dominantní postavení. Jako příklad bych si dovolil uvést Japonsko, zemi, která dokázala i při své omezené surovinové základně plně rozvinout materiálově náročný průmysl. 2. Daňová zátěž podniků Ovlivňuje chování podniků jak z hlediska výše daní, tak z hlediska jejich konstrukce. Daňová politika státu u nás hledá cestu mezi dvěma póly. Na jedné straně musí zajistit takový daňový výnos, který povede k naplnění státní pokladny, ale současně musí brát zřetel na optimální zatížení podniků, tak aby neztratily motivaci k podnikání. Sazby daně z přidané hodnoty a spotřební daně působí na rozhodování spotřebitele a tím i na jeho poptávku po výrobcích a službách. 3. Hospodářský růst, měnový a devizový vývoj Manévrovací prostor podniku, jeho rozvoj i možnosti expanze souvisí velmi těsně s makroekonomickým růstem. Míra inflace ovlivňuje ceny výrobních faktorů, poptávku i koupěschopnost zákazníků. Nelze přehlédnout i její vliv na ekonomické rozhodování podniků, zejména v případech, kdy se jako rozhodující kritérium používá současná hodnota peněz. Devizové kurzy, inflace a devalvace mají na podniky významný vliv, i pokud jde o rizika, která jsou s tím spojena. To se týká především podniků, které jsou zapojeny do mezinárodního obchodu nebo které pracují s devizovým úvěrem. Hospodářský růst umožňuje zvyšování kupní síly obyvatelstva, což se projevuje v růstu poptávky. 14

16 Politické Politické okolí ovlivňuje podnik především jako souhrn vlivů, jejichž výrazem jsou politické (mocenské) zájmy institucionalizované v politických stranách, koalici či opozici. Politické strany mohou vyznávat a prosazovat různou politickou linii, jejíž realizace má významné důsledky pro podnikovou sféru. Z historie známe různé politické linie, které naši společnost a ekonomiku poznamenaly na dlouhá léta. Legislativní (právní) Jedná se jednak o všeobecně platné právní normy, jednak o vymahatelnost práva a celkový chod justičních orgánů. Ekologické Ekologie sama o sobě je faktorem, jejž musí zákonitě podniky stále více brát na zřetel. Nečiní-li to ze své vůle, nutí je k tomu státní správa a aktivní občanská sdružení. Ekologie tak vytváří na jedné straně podnikání mnoho bariér, protože ekologizace řady technologií (např. odstranění freonů z výrobního programu podniků) představuje pro podniky značnou ekonomickou zátěž, na druhé straně dává podnikům mnoho příležitostí, např. při recyklaci obalů či výrobě a propagaci ekologicky nezávadných výrobků před zákazníkem stimulovat jeho poptávku. Etické Etika hraje v životě podniků stále významnější roli. V obecném slova smyslu lze chápat etiku jako co je, a co není dobré a jaké postoje by měl člověk v dané situaci zaujímat, tak aby jednal v souladu s tím, co se obecně považuje za správné a spravedlivé. V podnikatelském světě znamená dodržování etických principů především poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení a propagační kampaně. Významnou představu o tom, co je obecně považováno za správné a co již nikoliv, vytvářejí média a veřejné mínění. Kulturně-historické Kulturně-historické prostředí se vytváří po mnoho let, dokonce staletí. Celková vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím a technického pokroku. Právě v kulturním zázemí je jedna z našich největších nadějí do budoucna. 3.5 Typologie podniku Článek Typologie podniku slouží k vytvoření vaší představy o typech podniků, jež upravuje právní řád České republiky. Z článku je nutné si odnést především vědomosti v oblasti právní způsobilosti k založení podniku a typologické rozdělení živností a společností. Cílem článku Typologie podniku je vytvořit představu o typech podniků a jejich členění dle právní normy. 15

17 Klíčová slova: Podnik; Typologie podniků V ekonomické teorii je základním řídicím znakem podniků jejich právní forma vlastnictví, hovoří se tedy o podnicích jednotlivce, podnicích ve společném vlastnictví, společnostech, družstev a státních podnicích. Zhruba obdobným způsobem člení podniky naše právní normy (obchodní zákoník a živnostenský zákon). Podniky určitého typu mají stejné základní charakteristiky, jimiž se liší od podniků jiného typu. Toto třídění na typy nazýváme typologie. Tak lze najít společné charakteristiky podniků průmyslových, společné znaky podniků zemědělských, stejně jako společné znaky velkých podniků a společné znaky podniků malých. Podniky podle právní normy Podnik jednotlivce (fyzické osoby) je ve vlastnictví jedné osoby. Pro podnikání v menším rozsahu má dvě hlavní výhody. První výhodou je, že k jeho založení stačí i menší kapitál a druhou výhodou je jeho regulace, jež je ze strany státu minimální - v našem právním řádu se jedná o zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní nevýhodou je obtížný přístup ke kapitálu, neomezené ručení za dluhy společnosti a omezená životnost firmy, jež je dána délkou života majitele. Lze tedy odvodit, že podniky jednotlivé mají obvykle formu životnosti. Tou je rozuměna: pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Živnost tedy může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba, jež splní následující řadu podmínek: 1. osoba starší 18 let, 2. způsobilost k právním úkonům, 3. bezúhonnost, 4. odborná způsobilost k vykonávání živnosti. Z hlediska odborné způsobilosti rozděluje živnostenský zákon živnosti ohlašovací a koncesované. Živnosti ohlašovací mohou být při splnění stanovených podmínek provozovány na základě ohlášení. Jedná se tedy o živnosti: Živnosti ohlašovací 1. živnosti řemeslné kdy je odborná způsobilost získána vyučením v daném oboru a praxí (např. zámečnictví, truhlářství, zednictví či pohostinská činnost), 2. živnosti vázané kdy je odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně (např. výroba, montáž, revize plynových zařízení), provozování těchto živností vyžaduje získání průkazu způsobilosti, 3. živnosti volné kdy není odborná způsobilost stanovena. Živnosti koncesované Tento druh živností je možno vykonávat jen na základě tzv. koncese (povolení), kterou uděluje žadateli živnostenský úřad. Udělení koncese vyžaduje na žadateli požadované vzdělání, absolvování speciálních kurzů apod. Koncesovanou živností je např. prodej střeliva a palných 16

18 zbraní či provozování střelnic, taxislužba nebo hubení škodlivých živočichů a rostlin. Dalším typem rozdělení podnikání, je jeho rozdělení podle předmětu podnikání, tedy na obchodní, výrobní a poskytující služby. Osobní společnosti veřejná obchodní společnost, komanditní společnost viz obchodní právo Kapitálové společnosti společnost s ručením omezeným, akciová společnost viz obchodní právo Všimněte si Další možné rozdělení podniků 1. podle odvětví národního hospodaření výrobní (průmyslové, zemědělské, lesnické, opravářské, stavební, apod.) 2. podle druhů výkonů podniky produkující hmotné výkony podniky produkující služby 3. podle způsobů zhotovování výrobků hromadná výroba druhová výroba sériová výroba kusová výroba 4. podle převládajícího výrobního faktoru pracovně intenzivní podniky investičně náročné podniky materiálově intenzivní podniky 5. podle velikosti podniku velké podniky střední podniky malé podniky mikropodniky a podniky jednotlivce 3.6 Vývoj podnikové sféry Článek Vývoj podnikové sféry je určen především pro vaši představu o přechodu podniku z centrálně plánované ekonomiky do ekonomiky tržní. 17

19 Seznámit čtenáře s nedostatky podniků, jež je provázely s přechodem z centrálně plánované ekonomiky do ekonomiky tržní, Vytvořit ve čtenáři představu o problémech podniků, jež měly za důsledek ztrátu konkurenceschopnosti. Klíčová slova: Člověk; Podnik; Podnikání Vývoj podnikové sféry do roku 1990 Příklon k sovětskému chápání ekonomiky, tj. především k centrálnímu plánování a k postavení podniku v tomto systému, je datován ještě před únorem roku 1948, i když zdaleka ne s takovou intenzitou a v takovém rozsahu, který byl typický po sovětizaci ekonomiky v padesátých letech. Důvody pro tento vývoj po druhé světové válce byly emocionální, ekonomické a politické. K emocionálním patřilo především dlouho pociťované zklamání nad selháním našich západních spojenců před druhou světovou válkou (Mnichov), k ekonomickým uznáním a k ocenění obrovské zátěže ekonomiky Sovětského svazu během druhé světové války. Posledním faktorem je faktor politický, který je natolik znám, že není třeba ho dále rozvádět. Tento proces vyvrcholil rokem 1953, kdy již byla prakticky do důsledku přijata sovětská metoda řízení podniku a její rozhodující nástroj technicko-průmyslový plán. Systém vnitropodnikového řízení ovlivnila i tak zdánlivě odtažitá událost, jakou byl proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem v roce 1952, kde byli jeho protagonisté mj. obviněni z toho, že v podnicích uplatňovali tzv. socialistické podnikové hospodářství, které v mnohém navazovalo na baťovský systém podnikové samosprávy. V protokolu z procesu se uvádělo, že tento systém přinesl naší ekonomice škody, což mělo velmi hmatatelné praktické důsledky pro vývoj vnitropodnikového řízení v následujících letech. Prostor, který systém centrálního řízení vymezoval pro chování a rozhodování podniků, se však poměrně brzy ukázal jako příliš těsný a vedl k reformním snahám, jež však neměly nikdy dlouhého trvání. Poslední z velkých a široce založených reforem vznikla v roce 1967, Srpen 1968 však znamenal ukončení reformních snah a nástup normalizace. Listopad 1989 a vstup našich podniků do tržní ekonomiky Naše podniky vstupovaly do polistopadového období poznamenány velkou zátěží uplynulých čtyřiceti let. Do roku 1990 se uplatňovaly následující principy řízení národního hospodářství: 1. Především se jednalo o celkovou byrokratizaci ekonomiky, kde byl tvořivý podnikatel nahrazen disciplinovaným (a velmi často špatným) byrokratem. Celá produktivní sféra byla organizována nejen podle stejných principů, ale i podle stejných schémat. Unifikace řízení i jeho organizace prakticky zcela potlačila specifika jednotlivých podniků a iniciativu v podnikohospodářské sféře. 18

20 2. Představa o všemocnosti centrálního řízení vedla ke schematickému vytváření velkých ekonomických celků, výrobních hospodářských jednotek, s řádově desetitisíci až statisíci zaměstnanci, s důkladně propracovanými vnitřními vertikálními řídícími vazbami. Řečeno s jistou nadsázkou, každý pracovník podléhal prostřednictvím mnohastupňové hierarchické struktury svému generálnímu řediteli výrobní hospodářské jednotky, ten potom "svému" ministru, vládě a po stranické linii nakonec generálnímu tajemníku KSČ. 3. Výběr pracovníků pro vedoucí místa byl podřízen politickým kritériím. Do vedení podniku se tak často dostávali lidé bez manažerských schopností. Pro objektivitu nutno ovšem dodat, že někdy tímto politickým sítem prošli i lidé podnikaví a schopní. Pokud byli úspěšní, bylo to však spíše díky tomu, že uměli využívat mezer v systému než důsledkem jeho globálního působení. 4. Extenzivní rozvoj ekonomiky vedl k vytváření nadbytečných kapacit, a to zejména v těžkém průmyslu. Předimenzovaná investiční činnost pak vyvolávala nedostatek prostředků na údržbu a opravy. To ostatně poznamenávalo i tvář našich měst. Izolovanost našeho hospodářství a jeho jednostranné sepětí s ekonomikou východního bloku vedlo ke ztrátě konkurenční schopnosti ve většině oborů národního hospodářství. Hluboce jsme zaostávali v produktivitě práce, což se mj. projevilo i v celkové životní úrovni obyvatelstva. 19

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě Lukáš Němčík Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce shrnuje základní teoretické poznatky potřebné k založení

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více