Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Jarmila Maršalíková, Mgr. Milan Koraba List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky,. září. říjen Seznámení s plánem práce Grammar revision UNIT 6/A, B G: First conditional (if + present, will + future) Second conditional (if + past, would + infinitive) T: ENVIROMENT UNIT 6/C, D G: May/might (possibility) Should/shouldn t Practical English: At the pharmacy Writing: An to a friend about visiting your country rozlišuje a používá modální slovesa have to, don t have to, must, musn t pro vyjádření nutnosti, zákazu, povolení - formuluje povinnosti a pravidla - procvičuje a upevňuje použití časů - vytváří a používá podmínkové věty - rozlišuje reální i nereální podmínku - s pomocí klíčových slov formuluje svůj názor na téma ekologie - umí sdělit příčiny a následky poškozování životního prostředí - vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas s ostatními - používání modálního slovesa might and may pro vyjádření pochybnosti a nejistoty - dokáže napsat neformální dopis, prezentovat zajímavá místa ve svém okolí - najde v textu základní fakta o W. Shakespearovi - popíše svoji oblíbenou knihu a autora - vyjádří svůj názor. listopad T: YOUR FAVOURITE BOOK W. SHAKESPEARE UNIT 7/A, B G: Present perfect + for and since Present perfekt or past simple? T: AUSTRALIA... - rozlišuje použití předložek since a for v předpřítomném čase - s porozuměním poslouchá mluvené projevy (přednáška, výklad, prezentace,...) a sdělí informace lidem - vyhledá a zpracovává informace o Austrálii - posuzuje místa, která by chtěl navštívit

2 Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky,. pros. 5. leden UNIT 7/C, D G: Used to Passive Practical English: A trip Writting: Describing a building T: USING COMPUTERS AND INTERNET. kontrolní písemná práce (prověření a srovnání dosažených znalostí) UNIT 8/A, B G: Something, anything, nothing Quantifiers, too, not enough T: OUR SOCIAL AND LIFE STYLE správně používá sentence stress ve větách s konstrukcí used to, trpný rod v přítomném čase - dokáže vyprávět zážitky z výletu - v písemném projevu zvládá popis budovy školy apod. - popisuje části a funkce počítače - sděluje jak využívá hardware a software, ve své práci popisuje výhody a nevýhody internetu - píše slohovou práci a prověřovací test - rozlišuje použití something, anything v kladných, záporných a tázacích větách - diskutuje, srovnává, mluví o svém životním stylu - autoevaluace žáka i učitele, výstupy, zpětné vazby pro zefektivnění práce ve druhém pololetí 6. únor 7. březen 8. duben Revision UNIT 8/C, D G: Word order of phrasal verbs So/neither + auxiliaries Practical English: On the phone Writing: Giving your opinion T: FEAST AND HOLIDAY IN THE UK AND THE USA UNIT 9/A, B G: Past perfect Reported speech (say, tell, ask) T: APPLYING FOR A JOB, CURRICULUM VITAE Příprava na projektový den: Výběrové řízení na nečisto Profese učitel Revision UNIT /A G: Present simple and continuous, action and non-action verbs používá běžná frázová slovesa a dodržuje správný slovosled ve větě - klade důraz na čas při použití auxiliaries - dokáže domluvit schůzku, vyřídit vzkaz - v písemném projevu vyjadřuje svůj názor na trávení volného času - popisuje nejdůležitější české svátky a srovnává je s britskými a americkými - píše neformální dopis o tom, jak tráví Vánoce, Velikonoce nebo jiné svátky - v projevu používá čas - v nepřímé řeči dodržuje změnu v slovesných časech, časových výrazech - samostatně zpracuje vlastní životopis a žádost o práci - vypráví o plánech do budoucna a povolání, které chce dělat a proč - reaguje na dotazy při pracovním pohovoru - diskutuje o náročnosti a odpovědnosti různých povolání - prokáže své znalosti při shrnutí učiva a posoudí své výsledky - chápe rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým - přednese prezentaci na téma Vsetín a okolí - píše neformální zvací dopis, ve kterém zve kamaráda na prázdniny T: VSETIN DISTRICT - CULTURAL HERITAGE 85.

3 Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, 9. květen 0. červen UNIT /B G: Past tenses: simple, continuous, perfect T: CANADA Writing: Revision (Australia, Canada). kontrolní písemná práce Práce s časopisy a internetem opakování a procvičování učiva orientuje se v minulých časech, chápe rozdíly a jejich použití - vyhledává informace o Kanadě na internetu - předává získané informace - píše příteli, kde popisuje místa, která by rád navštívil - vyjadřuje svůj vztah k přírodě, památkám a kulturním hodnotám jiné země - aktivně se účastní diskuze - vyjadřuje svůj názor, souhlas, nesouhlas a sděluje důvod proč se mu něco líbí/nelíbí - píše pololetní písemnou práci - autoevaluace - prokazuje své znalosti v oblasti, která ho motivuje Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

4 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tematický plán předmětu: CAD/CAM systémy Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč. hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Ing. Jiří Maczko List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky,. Kreslení v AutoCADu Seznámení s kreslícím prostředím AutoCADu Obsluha programu (možnosti zadávání příkazů a dat) Typy souřadnic (absolutní, relativní, polární) Kreslení entit (úsečka, kružnice, oblouk atd.) Editační příkazy (úkos, zaoblení, zrcadlení, oříznutí atd.) Způsoby kótování Šrafování Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a jakosti ploch Práce s bloky (vytvoření bloku, vložení, editace hodnot) umí nastavit základní kreslící prostředí v AutoCADu - využívá AutoCADu jako kreslícího prostředku - vytváří efektivně D výkresovou dokumentaci na základě znalosti filozofie práce AutoCADu - při kreslení se snaží k cíli dostat s nejmenším počtem kroků - využívá aplikační programy pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby - uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací. Samostatná a týmová práce Výrobní výkresy rotačních součástí Výrobní výkresy nerotačních součástí Výrobní výkres odlitku Kreslení svarků Kreslení jednoduchých sestav včetně výrobních výkresů nenormalizovaných součástí vytváří efektivně výrobní výkresy jednoduchých součástí a sestav, s tím, že respektuje normy, přihlíží k technologii výroby součástí - při kreslení uplatňuje zásady zobrazování dle platných technických norem - pracuje s normami a odbornou literaturou - žák je schopen zpracovávat své vlastní návrhy - při práci se snaží o tvůrčí přístup adaptuje se rychle na prostředí nového CAD systému Schválil dne: ředitelka školy.... předseda sekce

5 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tematický plán předmětu: CAM Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč. hodin týdně: Třída : BL Poč.listů: Učitel: PhDr. Bc. Stanislav Bugáň List: Poř. Počet Hodin Tématický celek číslo hodin kumul.. Úvod, seznámení se SURFCAM VELOCITY - seznámí se s interaktivním. Popis obrazovky, hlavní a vedlejší nabídky, souřadný systém, vztažné body a jejich transformace. Práce se soubory, pohledy, konstrukční roviny, hladiny, barvy. Základy NC projektu (D obrábění) 8 Načtení výkresu *.DWG, IPK transformace, 5 volba polotovaru Systém zřetězení, volba nástroje, karta nástroje, 6 Karta kontrola obrábění 8 Karta -osé obrábění 9 Generace dráhy nástroje 0 Manažer operací Verifikace, postprocesing 5 D projekt frézování cvičení 5 6 Kontrolní práce D obrábění 7 7 Základy NC projektu (D obrábění) 9 Volba strategie obrábění, Z hrub, Z finiš Volba strategie obrábění, rovinné obrábění, řídící ploha 5 Promítání drah nástroje, 6 8. Kontrolní práce D projekt 9 9. Postprocesor Sinumerik 0 0. Seřizovací list. Opakování cvičení D projekt Kompetence, metody a formy výuky, poznámky programem Surfcam Velocity - ovládá uživatelské prostředí Surfcamu - připravuje model obrobku, - ovládá souřadnicové systémy, vztažné body a jejich transformace - dokáže vytvořit model obráběné součástky - používá nabídky z hlavního a vedlejšího roletového menu - dokáže kreslit entity, ovládá editační příkazy, dialogový řádek - rozlišuje jednotlivé pohledy, konstrukční roviny, hladiny - pracuje s hladinami - ovládá nabídku barev, maska barev - dokáže zpracovat základní NC projekt - rozumí dráhám nástrojů, - nadefinuje polotovar - ovládá manager operací - používá verifikaci na ověření drah nástrojů - zpracuje D projekt frézování (karta nástroje, karta obrábění, D kontura otevřená, uzavřená, D kontura) - zpracuje D projekt - frézování ( Z hrubování, Z finiš, Z rovinný, promítaní drah nástroje, tužkové obrábění) - ovládá použití postprocesorů Sinumerik, Heidenhain, Fanuc - používá seřizovací list, nástrojový list, operační list Schválil dne : předseda sekce... ředitelka školy

6 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Český jazyk, literatura a umění Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Poč.listů: Učitel: Mgr. M. Trčková List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky,. Literatura na přelomu 9.a 0.stol. Kulturní atmosféra doby, nové umělecké směry a tendence symbolismus, impresionismus, dekadence, prokletí básníci. Česká literární moderna, literární kritika Období před l.sv.válkou český impresionismus Secese umělecké osobnosti, jejich díla. Anarchističtí buřiči Český naturalismus Opakování a shrnutí celků /průběžná práce s čítankovými texty a referáty/ Publicistický styl- funkce,žánry. Publicistický styl kompozice, osnova, jazyk Slohové útvary kritika, reportáž, fejeton, recenze Kontrolní slohová práce /stylistická cvičení, komunikační dovednosti/ 5. Nové umělecké směry ve 0.a 0.letechfuturismus,expresionismus, kubismus, dadaismus surrealismus Zásady správné komunikace, mluvnická cvičení 6. Světová próza 0.a 0.let ohlasy na l.sv.v.- francouzská.,americká, ruská literatura něm.psaná literatura,něm.psaná literatura v Praze Ústní a písemný projev 7. Česká poezie 0.a 0.let proletářská poezie poetismus, surrealismus, katolická poezie reakce na ohrožení republiky Pravopisná cvičení /průběžná práce s Pravidly českého pravopisu / hod Poznámky Prokop: Přehledné dějiny české a světové literatury 0. století Prokop: Čítanka k Přehledným dějinám literatury 0. století. Fucimanová: Sloh Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní,evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Metody: práce s médii, využití prostředků ICT Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Metody: skupinová práce, diskuse, samostudium a samostatná práce, domácí úkoly, kreativní činnost. Hledají návaznosti v dalších textech, Metody: samostudium, domácí práce, četba, skupinová i samostatná práce, dialog, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti. Metody: studijní čtení a práce s textem, aktivní účast v diskusích, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých. Spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, využití různých zdrojů ICT, práce s masmédii. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní,evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah; Metody: skupinová práce, prezentace vlastní četby a zhlédnutých filmů vztahujících se k probírané látce. Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých, rozvíjení tvořivosti. Vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Metody: práce s textem, práce v týmu,diskuse,besedy, rozvoj tvořivého myšlení, využití různých zdrojů ICT Žáci si osvojí různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, pořizuje si poznámky Metody: aktivní účast v diskusích, práce s textem, projekty a samostatné práce, metoda objevování a řízeného objevování

7 Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, 8. Odborný styl a jeho charakteristické rysy Slovní zásoba,syntax, jazyk a kompozice Výklad, typy výkladu Přednáška, prezentace, odborná publikace Pěstování vhodného řečového chování 9. Kontrolní slohová práce Oprava slohové práce Česká próza 0.a 0.let téma l.sv.války demokratický proud, společenská próza Opakování znalostí z větné stavby 0. Katolická próza, historický román České divadlo a drama 0.a 0.let, shrnutí celku Žák své myšlenky formuluje srozumitelně a souvisle, přijímá kritiku i radu, zhodnotí celkový vývoj evropské kultury Metody:Využití zkušeností a vědomostí dříve nabytých. Žáci si uvědomí hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mají k nim vytvořen pozitivní vztah. Žák uvede příčiny a průběh vytvoření nových uměleckých směrů, orientuje se v základních literárních pojmech, dokáže zařadit umělce do odpovídajícícho období a směru. Metody: samostudium, domácí úlohy, práce s médii, formulování a obhajování názorů a respektování názorů druhých Žák se orientuje v politických a dobových souvislostech, uvažuje nad díly v historickém kontextu.žák rovněž adekvátně využívá slovní zásobu, vyjadřuje se obratně, jazykově správně Metody: domácí práce, samostudium,dialog, diskuze, kolektivní hry. Schválila dne:.. ředitelka školy... předsedkyně sekce

8 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Ekonomie Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Počet listů : Učitel: Ing. Dagmar Václavíková List : Poř. číslo Tématický celek Počet hodin Hodin kumul Poznámky,kompetence. Základní ekonomické pojmy Pojem lidských potřeb, fyzické duševní, individuální, kolektivní Uspokojování potřeb:statky,služby Životní úroveň Výrobní faktory: práce, přírodní zdroje,kapitál Hospodářský proces Hospodářský koloběh. Tržní ekonomika. Tržní mechanizmus: poptávka a nabídka na trhu, posuny křivek na příkladech z běžného života aplikuje základní pojmy - v grafickém znázornění popíše fungování tržního mechanizmu - posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku - vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny. Právní formy podnikání Podnikatelské subjekty: fyzické osoby, právnické osoby. Právní předpisy: živnostenský zákon, obchodní zákoník. Právní formy podnikání: státní podniky ziskové a neziskové,. družstva, obchodní společnosti. živnosti a jejich druhy.. Podnik a jeho okolí. Opakování identifikuje právnické a fyzické osoby - orientuje se v založení podniku - rozlišuje jednotlivé právní formy - pracuje se živnostenským zákonem, obchodním zákoníkem - uvede základní povinnosti podnikatele vůči státu - umí posoudit dopad podnikatelské činnosti na ekologii

9 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Ekonomie Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Počet listů : Učitel: Ing. Dagmar Václavíková List : Poř. číslo Tématický celek Počet hodin Hodin kumul Poznámky,kompetence. Ekonomická stránka podnikání Majetek podniku: - dlouhodobý (hmotný, nehmotný, finanční).. - odpisy daňové a účetní. - oběžný majetek - financování podniku. - sestavení rozvahy ( bilance ).. Ekonomika práce: - trh práce - normování práce ( druhy norem, skladba normy času a její výpočet). - mzdová soustava.. - hrubá mzda ( základní, pohyblivé části a náhrady mzdy ) - čistá mzda ( pojistné, daň ze mzdy) výplatní listina, nemocenské dávky.. Náklady a kalkulace: - přímé a režijní.. - pružné a fixní - hodnocení výrobních metod. - kalkulace ceny. - výnosy, hospodářský výsledek rozliší oběžný a dlouhodobý majetek; - chápe podstatu výpočtů odpisů - je schopen zobrazit koloběh oběžného majetku - orientuje se v různých zdrojích financování podniku - vysvětlí normované časy na přípravu a vlastní práci - provádí mzdové výpočty; - rozpočítá odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele a zaměstnance - popíše jednotlivé části výrobních nákladů - graficky rozliší výhodnost daných technologií - orientuje se ve struktuře ceny

10 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Ekonomie Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Počet listů : Učitel: Ing. Dagmar Václavíková List : Poř. číslo Tématický celek Počet hodin Hodin kumul Poznámky,kompetence. Podnikové činnosti Výrobní proces: - etapy a fáze výroby. - prostorová organizace. - kapacita výroby Zásobování: - rozdělení zásob.. - plánování zásob ( bilance ).. - normovaná spotřeba zásob, výpočet spotřeby zásob a nákupu.. - řízení zásob, metoda ABC - logistika (zásobování a odbyt) analyzuje výrobní proces z hlediska průběhu výroby a uspořádání výrobního zařízení - provádí základní propočty spotřeby zásob a nákupu Schválil dne:.8.0 ředitelka školy... předseda sekce

11 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Elektrotechnika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Počet listů : Učitel: Ing. Mostecký R. List : Poř. Počet Hodin číslo Tématický celek hodin kumul Poznámky,kompetence. Úvod, seznámení s témat. plánem, pomůcky, hodnocení Elektrotechnické součástky a obvody - charakteristika a rozdělení el. součástek součástky aktivní a pasívní - druhy el. obvodů a jejich funkce 9 - určí možná kritéria rozdělení el. součástek dle jejich funkce a vlastností - popíše vlastnosti a druhy el. obvodů - elektrostatické pole - kondenzátor jako pasívní eltech. součástka, vlastnosti, praktické provedení kondenzátorů, spojování kondenzátorů - polarizace a elektrické namáhání dielektrik vysvětlí princip činnosti, vlastnosti a druhy používaných kondenzátorů, řeší příklady spojování kondenzátorů - objasní jev polarizace dielektrika, řeší příklady namáhání složených dielektrik. Stejnosměrné obvody - některé metody řešení lineárních obvodů, úvod - ss obvod s jedním zdrojem, transfigurace hvězdatrojúhelník - děliče napětí, nezatížené, zatížené, Theveninova poučka - ss obvod s několika zdroji, Kirchhoffovy zákony - metoda smyčkových proudů - princip lineární superpozice objasní princip a metodiku jednotlivých metod k řešení ss obvodů, - aplikuje metodiku na konkrétních příkladech. Magnetické pole - silové působení magnetického pole vodiče, deformační účinky - feromagnetické látky v magnetické poli, hysterezní smyčka 0 - vysvětlí vznik magnetické síly u proudovodičů, uvede význam tohoto jevu u el. strojů - popíše vlastnosti feromagnet. látek, vysvětlí průběh jejich hysterezních smyček Strana (celkem )

12 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Elektrotechnika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Počet listů : Učitel: Ing. Mostecký R. List : Poř. Počet Hodin číslo Tématický celek hodin kumul Poznámky,kompetence - magnetické obvody, jejich rozdělení a řešení jednoduchých magnet. obvodů, výpočty. Elektromagnetická indukce - indukční zákon, vlastní a vzájemná indukčnost, spojování indukčností - energie magnetického pole popíše složení magnet. obvodů, jejich dělení, aplikuje metodiku výpočtu jednoduchých mag. obvodů vysvětlí jev elektromagnet. indukce, jeho podmínky a varianty - objasní stanovení velikosti energie obsažené v magnet. poli 5. Střídavý proud - vznik střídavého proudu, indukované napětí v cívce - jednoduché obvody střídavého proudu - složené obvody střídavého proudu - řazení R, L, C prvků, rezonance - trojfázová soustava, základní druhy zapojení, výkon fázov. proudu, účiník cos fí 6. Obvodové součástky, lineární vícebrany aplikuje zákon elmag. indukce při výrobě stř. proudu, řeší s respektováním vlastností prvků RLC zadané střídavé obvody - vysvětlí vznik f soustav, jejich druhy, vlastnosti - dvojpóly a čtyřpóly ( jednobrany a dvojbrany ) - čtyřpóly v dynamických pracovních podmínkách komplexní přenos, charakteristika amplitudová a fázová vysvětlí vznik a základní vlastnosti vícebranů /vícepólů/ - charakterizuje přenosové vlastnosti čtyřpólu včetně přenosových charakteristik Strana (celkem )

13 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Elektrotechnika Ročník: třetí Školní rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :. B Počet listů : Učitel: Ing. Mostecký R. List : Poř. Počet Hodin číslo Tématický celek hodin kumul Poznámky,kompetence - sériové řazení prvků R, L, C, jednoduché pasívní čtyřpóly integrační a derivační článek 68 - charakterizuje zapojení jednoduchých pasívních čtyřpólů, diskutuje jejich základní vlastnosti Schválil dne: 0. srpna 0 ředitelka školy. předseda sekce Strana (celkem )

14 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání : 78--M/0 Technické lyceum Název ŠVP : Technické lyceum se zaměřením na strojírenství a elektrotechniku Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: 5 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, Elektrické pole Elektrický náboj, Coulombův zákon - zná vlastnosti a chování elektricky nabitých těles, zná silové účinky mezi nabitými tělesy - zná formulaci Coulombova zákona, umí tento vztah interpretovat a používá jej pro výpočty silového působení mezi náboji Intenzita el.pole 7 - popisuje elektrické pole graficky pomocí siločar a kvantitativně pomocí intenzity elektrického pole a elektrického potenciálu srovnává popis elektrického a gravitačního pole Elektrický potenciál a napětí dovede definovat pojem elektrický potenciál a napětí Vodiče a izolanty v el. poli - definuje kapacitu vodiče a kapacitu deskového kondenzátoru, vysvětlí funkci kondenzátoru, umí vypočítat kapacitu deskového kondenzátoru - rozlišuje mezi sériovým a paralelním zapojením kondenzátoru, řeší jednoduché úlohy s kondenzátory vysvětlí mechanismus vzniku elektrického proudu, má základní představu o materiálech schopných vést elektrický proud Elektrický proud v látkách 6 Vznik el.proudu 5 - určí elektrický odpor kovového vodiče, rozlišuje mezi paralelním a sériovým zapojením - zná závislost odporu na teplotě - zná základní prvky elektrického obvodu, nakreslí jednoduché schéma Elektrický proud v kovech 8 určí elektrický odpor kovového vodiče, rozlišuje mezi paralelním a sériovým zapojením

15 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání : 78--M/0 Technické lyceum Název ŠVP : Technické lyceum se zaměřením na strojírenství a elektrotechniku Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: 5 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, Ohmův zákon, el. odpor, formuluje Ohmův zákon pro část elektrického obvodu i pro celý elektrický obvod, zapíše jej matematicky, řeší úlohy o výpočtu napětí, proudu či odporu změří napětí a proud, vysvětlí pokles napětí při zatížení zdroje, vysvětlí vznik zkratu používá příslušné jednotky Závislost odporu na teplotě, supravodivost - zná závislost odporu na teplotě - umí vysvětlit jev supravodivost Spojování odporů, Kirhoffovy zákony 7 umí řešit obvody elektrického proudu pomocí Kirchhoffových zákonů Elektrická práce a výkon v obvodech Stejnosměrného proudu 9 zná vztahy pro elektrickou práci a výkon a řeší jednoduché úlohy Proud v elektrolytu, plynu a vakuu 8 Vedení proudu v kapalinách popíše jev disociace molekul dovede vysvětlit pojem elektrolýza a rozumí jejímu využití v technické praxi Faradayův zákon elektrolýzy dovede vysvětlit pojem elektrolýza a rozumí jejímu využití v technické praxi zná Faradayovy zákony elektrolýzy Vedení el. proudu v plynech 5 popíše jev disociace molekul rozumí fyzikálnímu principu vedení proudu v plynu a dovede na příkladech z technické praxe vysvětlit jeho využití Samostatný a nesamostatný výboj 6 zná Ohmův zákon pro plyny popíše samostatný a nesamostatný výboj v plynu zná princip TV obrazovky a pojem emise elektronů Emise elektronů, obrazovka 7 zná princip TV obrazovky a pojem emise elektronů Polovodiče 6 - zná fyzikální princip polovodiče - rozliší vlastní a příměsová vodivost

16 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání : 78--M/0 Technické lyceum Název ŠVP : Technické lyceum se zaměřením na strojírenství a elektrotechniku Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: 5 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, Magnetické pole 58 - definuje polovodič typu P a N - popíše bezpečně činnost základních polovodičových prvků / dioda, tranzistor, tyristor / zná využití polovodičů v technické praxi Stacionární magnetické pole charakterizuje objekty, na které magnetické pole silově působí - zná vlastnosti permanentního magnetu - umí znázornit magnetické pole pomocí indukčních čar Magnetické pole vodičů s proudem zná silové účinky magnetického pole na vodič s proudem, cívku s proudem, částici s nábojem - používá Ampérovo pravidlo pravé ruky a Flemingovo pravidlo levé ruky, znázorní graficky magnetickou sílu v různých případech, vypočítá její velikost - vysvětlí vznik silového působení mezi dvěma vodiči s proudem Částice s nábojem v mag.poli 6 - popíše pohyb nabité částice v magnetickém poli - provádí výpočty pro rychlost a hmotnost částice Látky v magnetickém poli, magnetování 6 - umí popsat hysterezní křivku a magnetizaci látek Nestacionární magnetické pole 65 - vysvětlí rozdíl mezi stacionárním a nestacionárním magnetickým polem Magnetický indukční tok 69 - chápe význam této veličiny - řeší jednoduché aplikační úlohy, užívá odpovídající jednotky, aplikuje Farradayův a Lenzův zákon -

17 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání : 78--M/0 Technické lyceum Název ŠVP : Technické lyceum se zaměřením na strojírenství a elektrotechniku Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: 5 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, Elektromagnetická indukce 7 - vysvětlí podstatu jevu elektromagnetické indukce a jeho využití - rozumí principu výroby elektrické energie Vlastní a vzájemná indukce 77 - chápe smysl vlastní a vzájemné indukce - umí nacházet vztahy mezi těmito jevy při řešení praktických úkolů, umí je správně vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technické praxi Shrnutí učiva 79 Střídavý proud Vznik střídavého napětí a proudu vysvětlí vnik střídavého proudu - zná základní veličiny střídavého proudu a napětí Obvody stříd.proudu s L,R,C zná obvody střídavého proudu s L,R,C - provádí výpočty odporu obdvodu - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností v technické praxi Třífázový proud 9 - vysvětlí vznik třífázového proudu - zná využití třífázového proudu především při výrobě elektrické a rozvodu el. energie Elektromagnetické kmitání a vlnění Oscilační obvod 95 - popíše jevy v elektromagnetickém oscilačním obvodu, zakreslí časový průběh kmitů napětí a proudu Elektromagnetická vlna 99 - umí vysvětlit vznik elektromagnetické vlny na dvouvodičovém vedení a vznik dipólu na konci dvouvodičového vedení - chápe neoddělitelnost elektrické a magnetické složky

18 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání : 78--M/0 Technické lyceum Název ŠVP : Technické lyceum se zaměřením na strojírenství a elektrotechniku Tématický plán předmětu : Fyzika Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: 5 Učitel: RNDr. Jiří Homolka List : Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky, - zná velikost rychlosti šíření elektromagnetické vlny - má představu o spektru elektromagnetického záření - popíše význam různých druhů elektromagnetického záření z hlediska působení na člověka a využití v praxi Základy sdělovací techniky 0 - popíše princip využití elektromagnetického vlnění ve sdělovacích soustavách - umí popsat elektromagnetický přijímač a vysílač ( rozhlas, televize,radar ) - aktivně užívá získaných vědomostí a dovedností schváleno dne.. ředitelka školy... předseda sekce

19 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Chemie Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Počet listů: Učitel: RNDr. Miroslava Pospíšilíková List č.: Poř. Tématický celek Poč. Hodin Kompetence, metody a formy výuky,. Plán učiva, opakování názvosloví. Zapíše vzorce známých sloučenin z. ročníku.. ZÁKLADY ORGANICKÉ CHEMIE. část 0 Opakování. Aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny, deriváty karboxylových kyselin. Přehledně popíše skupiny látek, uvede důležité zástupce a jejich použití v praxi. Heterocyklické sloučeniny. Drogy. 5 Popíše skupinu látek, uvede zástupce a objasní nebezpečí používání psychotropních látek. Chemie kolem nás. Tenzidy, barviva, pesticidy, léčiva, aditiva. 8 Charakterizuje skupiny běžně používaných látek, posoudí odpovědně jejich vliv na zdraví člověka a životní prostředí. Plasty. Polykondenzace a polymerace. Popíše základní vlastnosti plastů, definuje polymeraci a polykondenzaci, charakterizuje vybrané technicky důležité plasty, popíše jejich vznik a využití v odborné praxi i v běžném životě. Posoudí plasty z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí.. BIOCHEMIE Přírodní látky. Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny. Popíše skupiny sacharidů, uvede jejich zástupce a použití. Vysvětlí význam bílkovin pro život na Zemi. Sacharidy. Výroba cukru. 8 Vyjmenuje skupiny sacharidů, jejich zástupce a užití, vysvětlí výrobu cukru. Lipidy. Vosky. 9 Charakterizuje látky a uvede význam. Nukleové kyseliny. Popíše stavbu NK, jejich funkci a význam, definuje základní pojmy. Biochemické děje. Vitamíny. Hormony. Enzymy. 5 Vysvětlí podstatu biochemických dějů, popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy. Uvede význam a příklady důležitých vitamínů, hormonů a enzymů.. CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Chemická výroba a ŽP. Exkurze Kogenerace Vsetín. 6 Popíše možnosti znečištění ŽP chemickými látkami. Znečišťující látky ve vodě, v půdě a v prostředí. 7 Vyjmenuje hlavní znečisťující látky ve vodě, půdě a ovzduší a určí jejich zdroje. Moderní technologie a ochrana ŽP. 8 Uvede příklady ochrany životního prostředí. 5. LABORATORNÍ CVIČENÍ 6 Prakticky provádí vybrané laboratorní metody a typické reakce organických sloučenin. Schválil dne :. ředitelka školy... předseda sekce

20 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tematický plán předmětu: Informační a komunikační technologie Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč. hodin týdně: Třída:.B Poč.listů: Učitel: Ing. M. Baričák List : Poř. Poč. Hodin Získané kompetence, čís. Tématický celek hod. kumul poznámky. Tvorba WWW stránek 0 Základy tvorby WWW stránek, HTML jazyk historie a současnost. Nejdůležitější pojmy WWW odkazy, barvy, seznamy, navigace. Ukázka ručního programování, formátování textu, tabulky, odkazy, vkládání a úpravy grafiky. Editory HTML, výhody, použití pro běžného uživatele. CSS kaskádové styly, ukázka použití. Webhosting umístění WWW stránek na internet. Samostatná práce tvorba WWW stránek na zadané téma orientuje se v základech tvorby WWW stránek - používá běžně základní pojmy a rozumí jim - ručně programuje jednoduché WWW stránky - používá různé editory HTML - hledá a používá vhodné šablony pro tvorbu WWW stránek - vytváří samostatně stránky dle zadání vyučujícího - zná význam slova webhosting, umisťuje vytvořené WWW stránky na internet. Algoritmizace úloh 8 Základní pojmy algoritmus, program. Způsoby zápisu algoritmů. Sekvenční algoritmy. Větvení algoritmů. Opakování, test. Cykly a operace s maticemi. Třídící algoritmy Bubble, Shake a Select sort. Opakování, test rozumí pojmu algoritmus, rozlišuje mezi programem a algoritmem - zapisuje algoritmus pomocí vývojových diagramů, používá dohodnutých symbolů - analyticky zpracovává zadání - řeší algoritmy obsahující větvení, podmíněné a nepodmíněné cykly

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-4-M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: druhý Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Darina

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 4-55-H/0 opravář zemědělských strojů Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník orientuje se v soustavě jazyků - rozlišuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM

STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Otevřená škola I pro nižší ročníky osmiletého studia z důvodu realizace úsporných

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ RVP 23-52-H/01 Nástrojař Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů, Val

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více