ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ Analysis of advertising campaign Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára Kašparová Autor: Mgr. Bc. Michaela Šustrová Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Mgr. Bc. Michaela Šustrová Název diplomové práce: Analýza reklamní kampaně Název práce v angličtině: Analysis of advertising campaign Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára Kašparová Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce analýza reklamní kampaně je provedení praktické analýzy reklamní kampaně realizované v současné době společností Rebel Bike. Teoretická část práce je věnována marketingu a reklamě, zejména procesu přípravy reklamní kampaně a procesu vyhodnocení kampaně. Praktická část je věnována deskripci reklamní kampaně Rebel Bike, provedení marketingové situační analýzy a analýze dopadů zavedení reklamní kampaně na prodeje společnosti Rebel Bike. Annotation The object of the degree work The analysis of the advertising campaign is the completion of the practical analysis of the advertising campaign realised nowadays at the Rebel Bike copany. The theoretical part of this work is devoted to marketing and advertising, especially to the processes of preparation of the advertising campaign and of its assessment. The practical part is devoted to the description of the Rebel Bike advertising campaign, to the completion of the marketing situation analysis and to the analysis of impacts of the introduction of the advertising campaign to Rebel Bike selling. Klíčová slova reklama, reklamní kampaň, analýza reklamní kampaně, marketing Keywords advertising, advertising campaign, analysis of the advertising campaign, marketing

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Analýza reklamní kampaně vypracovala samostatně pod vedením Ing. Kláry Kašparové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne

4 Poděkování Děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Kláře Kašparové za vstřícný přístup a ochotu, Zdeňku Dokoupilovi za poskytnutí cenných informací a své rodině a blízkým za všestrannou podporu a pomoc, neboť bez nich by vznik této práce nebyl možný.

5 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Marketing Marketingový mix Produkt Cena Distribuce Propagace Komunikační mix Reklama Příprava reklamní kampaně Stanovení cílů Určení cílového publika Stanovení rozpočtu Vypracování poselství Výběr sdělovacích prostředků Frekvence, dosah a účinek Média Nosiče Způsob načasování Zhodnocení efektů Vyhodnocení reklamní kampaně Slabá a silná teorie účinnosti reklamy Sledované efekty reklamy Způsoby zjišťování účinnosti reklamy Přístupy k výzkumu účinnosti Informace a jejich sběr Zpracování informací PRAKTICKÁ ČÁST Představení analyzovaného subjektu Marketingová situace a marketingové cíle Marketingová situace Company Produkty Image na trhu Technika a zkušenosti Kultura Cíle Collaborators Dodavatelé Custommers Velikost trhu Tržní segmenty Výhody pro zákazníky Prodejní cesty... 40

6 Zdroje informací pro zákazníky Frekvence nákupu Nakupované množství Trendy Competitors Aktuální nebo potenciální konkurenti Přímí nebo nepřímí konkurenti Silné a slabé stránky konkurence Clima Politické prostředí a právní regulace Ekonomické prostředí Sociálně-kulturní prostředí Technické prostředí Marketingové cíle Cíle kampaně Cílová skupina Komunikační strategie Mediální strategie Venkovní reklama Rebel Bike Letáky Rebel Bike Brožury s reklamou Rebel Bike Internetová reklama Rebel Bike ová reklama Rebel Bike Webová reklama Rebel Bike Search engine marketing Sponzorství Rebel Bike Výsledky Analýza tržeb Analýza PPC reklamy Navrhovaná zlepšení pro budoucí reklamní kampaně Venkovní reklama Rebel Bike Letáky Rebel Bike Brožury s reklamou Rebel Bike Internetová reklama Rebel Bike ová reklama Rebel Bike Webová reklama Rebel Bike Search engine marketing Sponzorství Rebel Bike ZÁVĚR SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 74

7 ÚVOD Reklama představuje v dnešní době fenomén, který na nás útočí doslova ze všech stran. Můžeme ji nalézt v libovolných novinách či časopisech, na jakékoli internetové stránce, každodenně na nás z poštovní schránky vypadne několik letáků nabízejících nejlepší a nejlevnější zboží. Reklamou nejsou jen tato cílená sdělení, ale též pozitivní či negativní hodnocení různých výrobků či služeb, které slýcháme od svých přátel či známých. Lze tedy s nadsázkou říci, že ten, kdo nepoužívá k propagaci svých výrobků, služeb či sebe samého reklamy, jako by ani nebyl. Lze dokonce konstatovat, že reklama je stejně stará, jako je staré lidstvo samo. Po staletí se vyvíjela od propagace výrobků prostřednictvím pouličního vyvolávání a vychvalování zboží až po sofistikované formy reklamy využívající ve značné míře psychologii a snažící se tvářit tak, jako by ani reklamou nebyly. A tak, jak se vyvíjela reklama sama, vyvíjely se též reakce lidí na ni. Zpočátku byla zajisté vítaným zpestřením všedních dní, neboť se s ní lidé setkávali jednou měsíčně či půlročně při příchodu do města na trh. Avšak dnes se člověk nesetká s některou z forem reklamy snad pouze tehdy, tráví-li své dny v divočině. Proto se také dnes řada lidí staví k reklamě spíše rezervovaně či dokonce s neskrývanou nechutí a reklamě tedy nezbývá, než hledat nové, dosud neprozkoumané cesty, jakými by člověka minimálně překvapila a zaujala, v lepším případě pobavila či šokovala a podnítila ke koupi. Cílem této práce je provést analýzu stávající reklamní kampaně vybrané společnosti, sestavit doporučení pro kampaně budoucí a taktéž navrhnout konkrétní změny, které by mohly vést k vyšší úspěšnosti reklamních kapaní společnosti v budoucnu. Z metod, které budou pro zpracování této práce používány, je nezbytné zmínit zejména analýzu sekundárních dat, korelační analýzu, tedy zkoumání vztahu mezi probíhající reklamní kampaní a výší prodejů, deskripci stávajícího stavu, komparaci s se stavem před zavedením, v průběhu a případně po ukončení reklamní kampaně a v neposlední řadě též dotazování směřované zejména na majitele analyzované společnosti. S ohledem na specifika zkoumané reklamní kampaně, kterými jsou zejména skutečnost, že se jedná zejména o internetovou reklamní kampaň, přičemž ostatní formy reklamy jsou v případě vybraného subjektu spíše druhořadé, jsem hypotézy formulovala následovně: Hypotéza H1: Účinnost reklamní kampaně se buď projeví již v prvních měsících po jejím zavedení nebo vůbec ne. Hypotéza H2 byla formulována níže uvedeným způsobem s ohledem na skutečnost, že reklamní kampaň společnosti realizovaná v současné době je založena na internetové reklamě, 7

8 jak již bylo uvedeno výše a jejím cílem je podpora internetového obchodu. Přitom úspěšnost internetové reklamy lze měřit pomocí konverzního poměru, který představuje jeden ze způsobů vyhodnocování úspěšnosti reklamy, a který vyjadřuje, kolik z návštěvníků webových stránek se stane skutečnými zákazníky. Tento poměr tedy poskytuje dané společnosti cennou informaci, zda daná stránka je vhodně zvolenou či zda by s ohledem na nízký konverzní poměr bylo vhodné zvolit jinou formu reklamy či změnit design stránek. Hypotéza H2: Po zavedení reklamy založené na vyhledávačích činí konverzní poměr webových stránek běžně kolem 1% 2%. Stránky, které se dokáží odlišit od konkurence mají konverzní poměr i přes 10%. Hypotéza H3: Zvýšení konverzního poměru lze dosáhnout pouhou grafickou změnou designu webových stránek. S ohledem na skutečnost, že tématem této práce je analýza reklamní kampaně, považuji za vhodné, dříve než bude přistoupeno k samotné analýze, zahrnout do této práce taktéž kapitoly týkající se marketingu, marketingového mixu a též marketingového výzkumu, který nelze při přípravě účinné reklamní kampaně opomenout, neboť tyto poznatky jsou nezbytnými pro správné pochopení podstaty reklamy a jejích forem a tedy pro provedení následné analýzy. Druhá část práce je již věnována reklamě samotné a procesu přípravy a vyhodnocování reklamní kampaně. Praktická část práce analyzuje stávající reklamní kampaň živnostníka Zdeňka Dokoupila, provozujícího kamenný i internetový obchod pod názvem Rebel Bike a v závěru práce nejsou opomenuta též navrhovaná zlepšení a inovace využitelná pro budoucí kampaně. Tato druhá část práce je zaměřená prakticky, nicméně pro účely objasnění některých stěžejních termínů obsahuje i tato některá teoretická východiska. 8

9 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Marketing Při použití definice dle J. Boučkové lze marketing definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání a stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace 1. S Boučkovou se v definici marketingu shodují De Pelsmacker a kol., kteří taktéž zmiňují směřování marketingu na uspokojování cílů jednotlivců i organizací, když marketing definují jako proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců i organizací 2. Definici marketingu uvádějí též Terpstra a Sarathy, kteří marketing považují za soubor aktivit prováděných společností směřujících k dosažení zisku na svých (relevantních) trzích 3. Další definici marketingu užívá např. instituce oficiální, a to The American Marketing Association (AMA), přičemž tato společnost každých pět let provádí revizi své stávající definice reklamy a nahrazuje tuto definicí novou, která lépe vystihuje současný vývoj a nové trendy. Definice, která vznikla v roce 2008 uvádí, že marketing je aktivita, soustava institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, sdělování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek 4. Lze tedy konstatovat, že všichni výše zmínění autoři, přičemž definice AMA je v této souvislosti poněkud odlišnou, se shodují na skutečnosti, že smyslem marketingu je dosažení zamýšlených cílů společnosti, přičemž tímto cílem je v převážné většině případů dosažení zisku. Jak uvádí Hadraba, při provádění marketingu, uskutečňování marketingové podnikatelské koncepce se v podnikové praxi používá rozsáhlý soubor nástrojů. Přitom jako základní nástroje marketingu tento autor dále uvádí: 5 PRODUCT (produkt), PRICE (cena), PLACE (distribuce), 1 BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. s. 3 2 DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová komunikace. s TERPSTRA, V., SARATHY, R. International Marketing. 8th edition. s. 4 vlastní překlad 4 American Marketing Association [online] vlastní překlad definice 5 HADRABA, Josef. Marketing : produktový mix - tvorba inovací produktů. s

10 PROMOTION (propagace). Tyto 4 složky tvoří tzv. marketingový mix, který byl navržen E. Jeromem McCarthym. Přitom východiskem pro zavedení marketingového mixu byl článek Neila H. Bordena z roku 1964, publikovaný pod názvem The Concept of the Marketing Mix. Borden zde použil výrazně rozšířenější marketingový mix, neboť za jeho složky považoval produkt, plánování, ocenění, označení, distribuční kanály, osobní prodej, reklamu, podporu prodeje, balení, předvedení, obsluhu, fyzickou manipulaci a zjišťování a analyzování faktů. 6 Následně teprve McCarthy provedl seskupení výše uvedených složek Bourdenova marketingového mixu a vytvořil výše uvedené 4 kategorie, známé taktéž jako 4P Marketingový mix Podle Boučkové představuje marketingový mix soubor nástrojů, jimiž může firma působit na své okolí a jejichž pomocí uskutečňuje své záměry 8. Z této definice je nepochybně zřejmé, že marketingový mix představuje praktické uplatnění marketingu v praxi, přičemž jeho součástí jsou tradičně tzv. 4P, přičemž jejich název je tvořen zkratkami anglických názvů jednotlivých složek marketingového mixu, jimiž jsou produkt, cena, komunikace a distribuce, jak již bylo zmíněno výše. Tyto 4P představují parametry, které může marketingový manažer kontrolovat, podléhaje vnitřním či vnějším omezením marketingového prostředí. Cílem je přitom přijetí takového rozhodnutí, kterým budou 4P soustředěna na zákazníky cílového trhu, a to za účelem vytvoření stálé hodnoty a vyvolání pozitivní odezvy 9. Je tedy zřejmé, že úkolem marketingového manažera je učinit rozhodnutí týkající se každé ze složek marketingového mixu a s ohledem na skutečnost, že veškerá rozhodnutí činěná managementem jedné oblasti marketingového mixu mohou ovlivňovat rozhodnutí v oblastech ostatních, je nezbytné taktéž při samotném následném vyhodnocování reklamní kampaně nečinit toho vyhodnocování izolovaně, ale neopomenout též ostatní složky marketingového mixu, které mohou být zdroje řady cenných informací. Přitom tyto jednotlivé složky a jejich obsah lze definovat následovně 10 : 6 Net MBA. Business Knowledge Center [online] vlastní překlad 7 tamtéž vlastní překlad 8 BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. s. 6 9 Net MBA. Business Knowledge Center [online] vlastní překlad 10 tamtéž 10

11 Produkt Produkt představuje nejen hmotný, tedy fyzický produkt, ve smyslu výrobku, ale je nezbytné za produkt považovat též služby. Ve vztahu k produktu je nezbytné rozhodnout např. o následujících parametrech: značka, styl, kvalita, bezpečnost, záruka či doplňky a servis Cena Představuje v penězích vyjádřenou hodnotu, za níž je produkt prodáván zákazníkovi. Rozhodnutí týkající se ceny tedy zahrnují např. cenovou strategii (např. sbírání smetany, proniknutí,.), doporučenou maloobchodní cenu, objemové slevy, slevy za hotovostní či včasné platby, sezónní slevy, atd Distribuce Distribuce představuje způsob, jímž se dostává produkt k zákazníkovi. Typy distribučních rozhodnutí jsou zejména rozhodnutí o distribučních kanálech, pokrytí trhu (všeobecná, selektivní nebo výlučná distribuce), o řízení zásob, distribučních centrech či zpětné logistice Propagace Propagace představuje různé způsoby marketingové komunikace, tedy způsoby, jimiž jsou spotřebitelům sdělovány relevantní informace o výrobcích či službách s cílem vyvolat u spotřebitelů pozitivní odezvu. V souvislosti s touto složkou marketingového mixu je tedy nezbytné rozhodnout zejména o reklamní strategii (push, pull, ), o reklamě, osobním prodeji, podpoře prodeje, public relations a publicitě či rozpočtu na zmíněné aktivity. Je zřejmé, že reklama je součástí složky marketingového mixu propagace, přičemž v této souvislosti je třeba zmínit, že někteří autoři hovoří o tzv. komunikačním mixu, jehož je reklama součástí, a tedy pro následné provedení analýzy reklamní kampaně považuji za vhodné taktéž vysvětlit tento pojem a jeho složky Komunikační mix Jak uvádí Boučková, za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou firma používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování 11

12 spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná 11. Přitom Boučková dále uvádí, že složkami marketingové komunikace jsou: 12 o Reklama, o Podpora prodeje, o Osobní prodej, o Public relation, o Přímý marketing. De Pelsmacker používá poněkud podrobnější rozlišení, když uvádí, jako nástroje komunikačního mixu: 13 o Reklama, o Public relation, o Sponzorování, o Podpora prodeje, o Přímý marketing, o Prodejní místa, o Výstavy a veletrhy, o Osobní prodej, o Interaktivní marketing. Jak uvádí De Pelsmacker, právě reklama je často považována za synonymum marketingové komunikace zejména proto, že je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu. 14 Je však zřejmé, že obě výše uvedená členění jsou velmi podobná, když pouze posléze uvedené členění De Pelsmackera pouze zpodrobňuje některé kategorie, které ve svém členění užívá též Boučková. 11 BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. s tamtéž. s DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová komunikace. s tamtéž. s

13 1.2 Reklama Největší reklamní kampaní v dějinách lidstva byl příběh Ježíše Krista. Jejím poselstvím byl univerzální slogan: "Milujte se navzájem" a pozoruhodné logo: kříž. Oliviero Toscani 15 Jak již bylo zmíněno výše, přestavuje reklama jednu z nejviditelnějších složek komunikačního mixu a taktéž je schopna oslovit největší počet potenciálních zákazníků. De Pelsmacker reklamu definuje jako placenou neosobní komunikaci firem, neziskových organizací, jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické veřejnosti prostřednictvím různých médií 16. Dle definice Boučkové je reklama určitá neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií 17. V této souvislosti lze zmínit taktéž definici uvedenou Kotlerem v publikaci Moderní marketing, kdy definuje reklamu jako jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, když tento též jako součást předmětné definice uvádí příkladný výčet hromadných médií, za něž považuje noviny, časopisy, televizi či rádio 18. Lze konstatovat, že definice používané Boučkovou a Kotlerem vykazují vysokou míru podobnosti, definice užitá De Pelsmackerem je definicí širší, a to jak co do výčtu subjektů, které právě reklamu využívají pro komunikaci s dalšími subjekty, tak také co do cílů reklamy, které rozděluje na informační a přesvědčovací. Definice reklamy však není obsažena jen v dílech jednotlivých autorů, přičemž tito se v této definici v určité míře shodují či odlišují, ale lze nalézt také definice oficiálních institucí, například The American Marketing Association, která definuje stručně reklamu jako 15 Citáty a príslovia [online] vlastní překlad 16 DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová komunikace. s BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. s KOTLER, Philip, a kol. Moderní marketing. s

14 oznámení nebo přesvědčující sdělení v masmédiích v placeném nebo dotovaném čase nebo místě činěná různými identifikovatelnými jednotlivci, společnostmi nebo organizacemi 19. V neposlední řadě nelze opomenout tzv. legální definici reklamy, pro tuzemské právní prostředí obsaženou v zákoně č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, kde je reklama definována v 1 odst. 2 jako oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. Je evidentní, že definice uvedená na posledním místě je definicí výrazně nejpodrobnější, ačkoli zcela opomíjí cíle reklamy, na rozdíl od většiny výše uvedených definic. Její snahou je zejména s co největší mírou přesnosti definovat, co vše lze považovat za reklamu, a to zejména tak, aby se přesností této definice zabránilo případným budoucím soudním sporům nebo alespoň minimalizovalo jejich množství. 19 American Marketing Association [online] vlastní překlad definice 14

15 1.3 Příprava reklamní kampaně Plánování reklamy představuje aktivitu, která nezbytně předchází vytvoření a samotnému uvedení reklamy a je nezbytným prvotním krokem k úspěchu v budoucnu realizované kampaně. Pro úspěšné provedení následné analýzy reklamní kampaně je nezbytné se reklamní kampaní zabývat již od samotného počátku její tvorby. Jen tak lze poté reklamní kampaň kvalitně hodnotit. To by bez znalosti toho, co představitelé analyzované společnosti jednotlivými kroky sledovali a proč zvolili případně i zdánlivě nelogické kroky, nebylo dost dobře možné. A tedy by nebylo možné analyzovat reklamní kampaň bez seznámení se s kontextem jejího vzniku, neboť by to představovalo neúplný proces a toto opomenutí by následně mohlo taktéž ovlivnit a zkreslit výsledky z analýzy reklamní kampaně vyplývající. Jak shodně uvádí řada autorů, z nichž lze citovat například se společné publikace Solomona, Marshalla a Stuart, kteří definují plánování jako kontinuální proces rozhodování, jenž je pro firmu vodítkem v krátkodobém i dlouhodobém měřítku, identifikuje silné stránky firmy a staví na nich, manažerům na všech úrovních pomáhá přijímat poučná rozhodnutí v neustále se měnícím podnikatelském prostředí 20, je plánování nezastupitelným krokem nejen v případě velkých firem, ale též u firem malých a středních, ačkoli zde má plánování poněkud odlišnou podobu. Dle názoru Tellise je v rámci procesu plánování reklamy, vhodné nejprve uskutečnit tzv. situační analýzu 21, neboť tato odhalí problémy a možnosti firmy, stejně jako její slabé a silné stránky 22. Přípravou reklamní kampaně se ve své publikaci zabývá také Foret, který používá sedmikrokový proces tvorby reklamní kampaně, přičemž jak uvádí, každý z uvedených kroků je důležitý, jak pro vypracování rozpočtu, tak i pro zhodnocení stanovených specifických a konkrétních přínosů 23. Pro účely systemizace následujících kapitol použijeme právě Foretovo členění, které se sestává z následujících kroků: o stanovení cílů pro celou reklamní kampaň, 20 SOLOMON, Michael R., MARSHALL, Greg W., STUART, Elnora W. Marketing očima světových manažerů. s Situační analýzu definuje Helena Horáková (v publikaci Strategický marketing, s. 39) jako prostředek, který na základě analytického zhodnocení minulého vývoje a současného stavu a na základě kvalifikovaného odhadu pravděpodobného budoucího vývoje ve strategickém období může pomoci při formulování budoucí tržní pozice podniku. Dle Horákové je tedy nezbytné analýzu uskutečnit ve třech časových obdobích, jimiž jsou dosavadní vývoj, současný stav a odhad možného budoucího vývoje. 22 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. s FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s

16 o určení cílového publika, o stanovení rozpočtu na připravovanou kampaň, o vypracování poselství, o výběr sdělovacích prostředků, o způsob načasování, o zhodnocení efektů kampaně Stanovení cílů Dle názoru Foreta představuje stanovení cílů primární krok v procesu přípravy reklamní kampaně. Totožný názor uvádí ve své publikaci též Tellis, když dle něho právě definice cílů reklamy je prvním a rozhodujícím krokem každé plánované činnosti, jakou je například reklamní kampaň 24. Přitom Tellis pochopitelně neopomíjí též definici samotného cíle reklamy, který stručně definuje jako určitou specifikaci výsledku, kterou firma po reklamě požaduje 25. Kotler používá obsažnější definici než Tellis. Dle něj představuje cíl reklamy specifickou komunikační úlohu, kterou je třeba splnit se specifickým cílovým publikem během specifického období, přičemž tento dále definici rozšiřuje o klasifikaci reklamy, když uvádí, že cíle reklamy lze klasifikovat podle primárního účelu zda má reklama informovat, přesvědčovat nebo připomínat 26. Přitom účelem reklamy informativní 27 je dle Foreta vyvolání zájmu a poptávky po novém produktu informováním o samotné existenci tohoto nového produktu či o jeho vlastnostech. Tato reklama tedy využívá tzv. pull strategie, na rozdíl od reklamy přesvědčovací 28, pro níž je charakteristická strategie push, když cílem této reklamy je takovým způsobem zapůsobit na zákazníka, aby si tento zakoupil právě reklamou podporovaný produkt a dle Foretova mínění právě tato reklama je využívána firmami v období zvýšeného konkurenčního tlaku. Reklama připomínací 29 si klade dá se říci méně ambiciózní cíle, neboť má pouze udržet předmětný produkt, službu či značku v povědomí zákazníků, např. před nadcházející sezónou. Mimo tyto cíle uvádí Foret další, které však nejsou již tak častými jako výše uvedená trojice. Jedná se např. o cíl prestižní 30, tedy mít reklamu v určitém daném médiu, cíl 24 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s tamtéž 26 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. s FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s tamtéž 29 tamtéž 16

17 alibistický 31, kdy jde např. o to vykázat zahraničnímu partnerovi výši a způsob finančních prostředků vložených do reklamy, případně další rozmanité cíle. Ačkoli to nejsou cíle pravidelně se vyskytující, lze se s nimi v realitě bezesporu setkat, a je zřejmé, že tyto cíle jsou v přímém rozporu s ekonomickým uvažováním, kterým by měl každý zadavatel reklamy disponovat. Další autorkou, které se zabývá dělením cílů reklamy je Pavlíčková, která však k této problematice přistupuje na první pohled poněkud odlišně, když uvádí dělení reklamy na takovou, která generuje image a na taktickou, která již má za úkol prodat konkrétní produkt 32. Při dalším zamyšlení nad touto definicí však lze dovodit, že i Pavlíčková dělí reklamu de facto na informativní a přesvědčovací, tedy stejným způsobem jako De Pelsmacker, pouze používá jiné způsoby označení. Přitom všechny tyto cíle, aby se daly požadovat za správně definované, musejí dle Tellise splňovat následující požadavky: 33 - Jednoznačnost, - přesnost přitom za přesný lze považovat cíl, který se zaměřuje na měřitelnou proměnnou, definuje požadovanou změnu této proměnné a časové období, ve kterém je provedení této změny požadováno, - odvážnost, ale taktéž dosažitelnost, - měly být stanoveny všemi zainteresovanými stranami, Určení cílového publika Cílové publikum je Foretem definováno jako konkrétní část veřejnosti, k níž bude reklama zaměřena 34, přičemž je nezbytné nejen určit tuto část veřejnosti, ale taktéž se zabývat jejími potřebami, preferencemi, zájmy apod. Cílovou skupinou se ve svém díle zabývá také Steel, který uvádí, že ačkoli u každé reklamní kampaně vzniká pokušení oslovit co nejširší možnou skupinu a některé produkty jsou natolik všudypřítomné, že se cílová skupina všichni nezdá být nerozumná, i tady by však mělo být možné ji zúžit 35. Je tedy zřejmé, že pokusy zaměřit reklamní kampaň na celou společnost bez rozdílů nejsou příliš vhodné, neboť zřejmě s výjimkou několika málo produktů neexistuje výrobek, který by používali zcela všichni, když v současné době se i voda nebo chléb nabízejí 30 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s tamtéž 32 PAVLÍČKOVÁ, Monika. Praktický marketing aneb Co vám učebnice zatajily. s TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. s FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s STEEL, Jon. Reklama: plánování a příprava. s

18 spotřebitelům v nepřeberné řadě variant a je tedy vhodné s velkou mírou citlivosti nalézt skupinu, která bude propagovaný produkt používat v nejhojnější míře. Pochopitelně se může vyskytnout případ, kdy je nezbytné s předmětným produktem oslovit více než jednu cílovou skupinu a s ohledem na reklamní rozpočet nelze pro každou ze skupin realizovat samostatnou kampaň. K této problematice se vyjadřuje Steel následovně: V tomto případě není řešením se jednoduše rozhodnout, která ze skupin představuje větší prioritu, protože mohou být obě stejně důležité. Místo toho je nutné najít společného jmenovatele, který buď přímo sjednocuje obě skupiny jedinou myšlenkou, nebo alespoň ponechává každé skupině prostor pro vlastní interpretaci a tím i pocit, že dostává to, co hledala Stanovení rozpočtu Rozpočet představuje pochopitelně v celé řadě případů, zejména malých a středních firem, výrazně limitující faktor celé reklamní kampaně. Dle Tellise existuje několik metod stanovení rozpočtu na reklamu: 37 o metoda co si můžeme dovolit kdy firma nejprve určí, jaká finanční částka je k dispozici po zaplacení veškerých nezbytných výdajů a následně poté rozhodne o vynaložení části nebo celé této zbývající sumy na reklamní kampaň. Výhodou této metody je výrazná jednoduchost, naopak nevýhodou existence alternativních nákladů. o metoda procento z obratu firma vydává na reklamu jistý pevný podíl výnosů z prodeje svých výrobků či služeb. Výhodu lze opět spatřovat v jednoduchosti této metody, oproti tomu nevýhodu v možných sebeuspokojujících předpovědích týkajících s prodeje výrobků. o metoda srovnání s konkurencí firma vynakládá prostředky na reklamní kampaň v závislosti na výši finančních prostředků vynakládaných některým ze svých hlavních konkurentů. Výhodou je, kromě jednoduchosti, také dosažení souladu s konkurenčními společnostmi, když na zavedených trzích dochází ke zvýšení prodeje zejména zvýšením tržního podílu na úkor konkurentů a pokud se všichni konkurenti snaží chovat dle této metody, je poměrně nízká pravděpodobnost rozpoutání reklamní války. Naopak nevýhodou je problematické použití této metody u nových značek, u nichž by bylo možné použití této metody pouze pokud by tyto měly při uvedení na trh stejné nebo podobné procento tržního podílu jako některá z konkurenčních firem a nadto tato metoda předpokládá identitu cíle dané společnosti s cílem společnosti 36 STEEL, Jon. Reklama: plánování a příprava. s TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. s

19 konkurenční a taktéž skutečnost, že konkurentem stanovená intenzita reklamy byla stanovena optimálně. o metoda cíle a úkolu firma vynakládá prostředky na reklamní kampaň na takové úrovni, která je nezbytná k dosažení stanoveného cíle nebo úkolu. Nevýhodou této metody je potřeba detailní znalosti fungování reklamy. o metoda maximalizace zisku firmou stanovený rozpočet je určen tak, aby v co nejvyšší míře zvyšoval její zisky. Komplikací a jistou nevýhodou této metody je nezbytnost znalosti funkce prodej-odezva, která popisuje poměř prodeje k různým úrovním reklamy. Nadto se tato metoda týká technické, krátkodobé orientace, avšak veškeré výnosy z reklamy nemusejí v žádném případě vznikat pouze v rámci krátkého období. o metoda srovnání poměru elasticity firma stanoví reklamní rozpočet dle poměru reklamy k cenovým elasticitám. Je zřejmé, že nevýhodou metody může být právě odhad elasticit, přičemž právě řada menších firem postrádá odborné znalosti či data nezbytná ke stanovení předmětného odhadu. Přitom dle názoru Foreta 38 a Kotlera 39 by měl vlastní rozpočet na reklamní kampaň respektovat několik významných hledisek, jimiž jsou dle shodného názoru obou autorů: - stádium životního cyklu produktu, když lze konstatovat, že nové výrobky vyžadují vynaložení vyšších finančních částek než známé a zavedené produkty, - podíl na trhu, neboť značky s vyšším podílem vyžadují při zachování dynamického rozvoje vyšší rozpočet než značky s nižším podílem, stejně tak jako vyžaduje vyšší náklady vstup nových firem na trh či vybudování lepší tržní pozice, - aktivity konkurence a přesycenost reklamou, přičemž tyto faktory často vedou k vydávání stále vyšší částek na reklamní kampaně, - frekvence reklamy, představující nezbytnost opakování reklamního sdělení, která pochopitelně navyšuje náklady na reklamní kampaň vynakládané, - diferenciace produktu, když lze dovodit, že produkt, který se výrazněji odlišuje od produktu konkurenčního vyžaduje nižší rozpočet než produkt ve velké míře identický s produkty konkurenčními, Vypracování poselství Vypracováním poselství míní Foret velice základní rozvahy o tématu, formě a rozměrech připravované reklamy, nebo naopak postupování podle modelu AIDA FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. s

20 Také dle názoru Salomona, Marshalla a Stuart 41 by sdělení mělo v ideálním případě splnit čtyři cíle, mělo by přilákat pozornost, udržet zájem, vzbudit touhu a stimulovat jednání 42. Také tento kolektiv autorů tedy poukazuje na postup dle modelu AIDA, přičemž tento model byl zaveden S.E.Lewisem již v roce 1900, jak uvádí ve své publikaci Foret. Jak uvádějí Vysekalová a Komárková tento model znázorňuje jednotlivé stupně účinku, kterými příjemce během komunikační kampaně prochází 43 a jeho název je tvořen zkratkami prvních písmen anglických výrazů: 44 ATTENTION (pozornost), INTEREST (zájem), DESIRE (touha), ACTION (jednání). Tento model lze tedy považovat za již tradiční a lze se setkat též s jeho modifikací, kterou uvádí Foret, a kterou zde uvádím spíše pouze pro úplnost, přičemž se jedná o model AIDCA, kde vsunuté C znamená schopnost přesvědčit reklamou natolik, že již plynule a bez problémů přechází v nákup 45. Přitom je zřejmé, že vložené písmeno C je zkratkou anglického slova CONVICTION, tedy výrazu přesvědčení Výběr sdělovacích prostředků Stejně jako veškerá předcházející i následující rozhodnutí zadavatele reklamní kampaně, představuje taktéž volba správného reklamního média významné rozhodnutí, které může znamenat ztrátu či zisk nezanedbatelných finančních částek. Přitom médii, jako nezbytnými nosiči samotné reklamní kampaně, se zabývá řada autorů v samotné definici reklamy, příkladmo lze zmínit Kotlera a jeho definici hromadných sdělovacích prostředků, která je uvedena v kapitole č. 1.3, avšak problematika médií nezůstává opomenuta ani ostatními autory. 40 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s SOLOMON, Michael R., MARSHALL, Greg W., STUART, Elnora W. Marketing očima světových manažerů. s tamtéž 43 VYSEKALOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Růžena, Psychologie reklamy.. s tamtéž 45 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. s

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Propagace. Po této přednášce budete schopni:

Propagace. Po této přednášce budete schopni: Propagace Po této přednášce budete schopni: Pochopit význam propagace pro úspěch vedení firmy Popsat model marketingové komunikace Znát jednotlivé složky propagačního mixu a umět je aplikovat na praktických

Více

I. Teoreticko-metodologická část

I. Teoreticko-metodologická část Diplomový projekt - synopse Autor: Zdeněk Fekar Obor: Marketingové komunikace Ročník: I. magisterský, akademický rok 2009/2010, kombinované studium Téma: Význam public relations v integraci marketingových

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ PŘEDMLUVA PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ 1 PŘEDMLUVA OBSAH PŘEDMLUVA... 3 ZADÁNÍ... 4 FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA... 6 TELEVIZNÍ REKLAMA... 7 TISK... 10 INTERNETOVÁ REKLAMA...

Více