Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli"

Transkript

1 Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, Praha 10 IČ: Bankovní spojení (č. účtu): /0710 zastoupené: Veronikou Hunt Šafránkovou, pověřenou řízením sekce EaPŽP na straně jedné jako objednatel (dále jen Objednatel ) a Obchodní firma: (*doplní uchazeč*) Sídlo: (*doplní uchazeč*) Korespondenční adresa: (*doplní uchazeč*) IČ: (*doplní uchazeč*) DIČ: (*doplní uchazeč*) Bankovní spojení (č. účtu): (*doplní uchazeč*) jednající (*doplní uchazeč*) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (*doplní uchazeč*) soudem v (*doplní uchazeč*) oddíl (*doplní uchazeč*), vložka (*doplní uchazeč*) na straně druhé jako zhotovitel (dále jen Zhotovitel ) dle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouva ): 1. PREAMBULE 1.1. Tato Smlouva je uzavírána se Zhotovitelem, jakožto vítězem zadávacího řízení dle ustanovení 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) na nadlimitní veřejnou zakázku Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji s podporou OPŽP uveřejněnou v uveřejňovacím systému veřejných zakázek pod č. (*doplní zadavatel*) (dále jen jako Veřejná zakázka ) 1.2. Předmětem Veřejné zakázky je zpracování návrhu kreativního konceptu kampaně Operačního programu Životní prostředí (dále jako OPŽP ) zaměřené na prezentaci přínosů OPŽP pro zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji a realizace kampaně, jíž budou naplněny definované komunikační cíle Objednatele spolu s realizací navrhovaného řešení. 1/10

2 1.3. Nabídka, kterou podal Zhotovitel v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen jako Nabídka ), byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a předmětem této Smlouvy je zhotovení v nabídce konkretizované marketingové kampaně. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1. Předmětem této Smlouvy je zpracování kreativního konceptu, zhotovení a provedení marketingové reklamní kampaně dle nabídky uchazeče podané na plnění Veřejné zakázky v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací Veřejné zakázky. Součástí plnění Zhotovitele (dále také jako Dílo ) je: Produkce reklamních formátů marketingové reklamní, kreativita a práce agentury po celou dobu kampaně Výběr médií a jejich nákup pro provedení marketingové reklamní kampaně Příprava, tisk a distribuce informačních materiálů Příprava a realizace eventů a seminářů Aktivity v oblasti public relations Vyhodnocení dopadu informační (marketingové) kampaně Předmětem Díla je marketingová reklamní kampaň se zaměřením na prezentaci přínosů OPŽP pro zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Hlavní a další cíle marketingové kampaně jsou stanoveny v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 3. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 3.1. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a způsobem stanovenými zejména v a) této Smlouvě b) Nabídce Zhotovitele (příloha č.2) c) zadávací dokumentaci Veřejné zakázky (příloha č. 3) 3.2. Příloha č. 2 a příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této Smlouvy Zhotovitel zpracuje návrh rozsahu prezentace Díla v médiích a předloží jej ke schválení Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválit Zhotoviteli nákup prostoru v mediích nad rámec minimálních hodnot stanovených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky pro hodnocení nabídek Zhotovitel předloží Objednateli k předchozímu schválení veškeré výstupy a prezentace před jejich publikací či uveřejněním. 2/10

3 3.5. Po provedení marketingové kampaně provede Zhotovitel vyhodnocení dopadu informační kampaně na cílové skupiny, tedy porovnání stavu před a po realizaci kampaně (hodnocení jednotlivých nástrojů komunikace, mediální zásah, návštěvnost stránek, v případě interaktivních akcí také reakční poměry, celková efektivita kampaně apod.). Zprávu o vyhodnocení dopadu marketingové kampaně předá Zhotovitel Objednateli. 4. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 4.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí účinnosti této Smlouvy po dobu 5 (pěti) měsíců Kontaktní osobou zodpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění z této Smlouvy je: Mgr. Ilona Chalupská tel.: ) 4.3. Pro komunikaci s Objednatelem byly Zhotovitelem určeny tyto osoby: (*doplní uchazeč*) 4.4. Řádné předání díla (dílčích částí díla) bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami Zhotovitel je povinen předat realizované plnění z této Smlouvy v sídle Objednatele na adrese: Vršovická 65, Praha 10, či případně v jiném místě dle dispozice Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak Objednatel má právo posunout nebo odložit začátek plnění předmětu této Smlouvy, s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování předmětu plnění této Smlouvy Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že předmět plnění nebude řádně plněn v dohodnutých termínech. 5. POVINNOST ZHOTOVITELE 5.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět této Smlouvy specifikované v čl. II. a III. této Smlouvy řádně a včas za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s obsahem nabídky a zadávací dokumentace Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této Smlouvy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dle pokynů Objednatele Zhotovitel se zavazuje realizovat zakázku prostřednictvím týmu prezentovaného v nabídce. Změny ve složení týmu musejí být předem oznámeny Objednateli a podléhají odsouhlasení Objednatelem. 3/10

4 5.4. Zhotovitel je povinen poskytovat služby s náležitou odbornou péčí, v souladu s plánem reklamní marketingové kampaně a v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a s pokyny Objednatele. Při své činnosti je Zhotovitel povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a brát v úvahu a respektovat povinnosti vyplývající pro Objednatele z obecně závazných právních předpisů Zhotovitel je připraven zahájit realizaci plnění předmětu ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytovat služby v souladu s pokyny Objednatele při respektování podmínek Smlouvy. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování zpracování předmětu této Smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Od pokynů Objednatele se Zhotovitel nemůže odchýlit bez předchozího souhlasu Objednatele Zhotovitel je povinen realizovat Dílo ve stanovených termínech dle harmonogramu plnění, který je součástí Nabídky Zhotovitel uzavřením Smlouvy na plnění předmětu Smlouvy akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k plnění předmětu Smlouvy Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o vývoji záležitostí týkajících se realizace předmětu této Smlouvy, jakož i o záležitostech souvisejících a umožnit Objednateli, kdykoliv o to požádá, nahlédnout do písemností a dokumentace vztahující se k této Smlouvě a jejímu plnění a pořídit jejich kopie Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na úspěšnou realizaci projektu Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Zhotoviteli písemné pokyny ke konkrétním postupům Zhotovitele ohledně realizace plnění této Smlouvy V případě, že Objednatel podle bodu 6.4. vyjádří připomínky k postupu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tyto připomínky zapracovat ve lhůtě stanovené Objednatelem do svých postupů Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva životního prostředí a dále pověřených orgánů (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní správy). Dále je Zhotovitel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 4/10

5 kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a Zhotovitelé podílející se na projektu. Zejména je pak povinen opatřovat výstupy díla a s nimi související dokumenty prvky povinné publicity Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli případnou škodu, která vznikne v důsledku porušení smluvních povinností Zhotovitelem, škodu, která vznikne v důsledku činnosti Zhotovitele na majetku či zdraví osob, a to bez omezení výše náhrady této škody. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání platnosti Smlouvy udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v rozsahu, dle požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 6. POVINNOSTI OBJEDNATELE 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za činnost dle této Smlouvy sjednanou cenu ve výši a dle podmínek dohodnutých stanovených v čl. VII. této Smlouvy Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména předat a dále po dobu realizace plnění předávat včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, údaje a písemnou dokumentaci Objednatel se zavazuje zajistit účast svých pověřených pracovníků na dohodnutých setkáních se Zhotovitelem Objednatel se zavazuje vyjádřit k dílčím částem realizace plnění předmětu této Smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne předložení materiálů Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o veškerých nových skutečnostech, jež by jakkoli mohly souviset a ovlivnit plnění závazků Zhotovitele a kvalitu a účinnosti takového plnění. 7. ODMĚNA PRO ZHOTOVITELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci plnění dle této Smlouvy činí (*doplní uchazeč*) Kč bez DPH (slovy (*doplní uchazeč*) korun českých). Celková cena včetně DPH činí částku (*doplní uchazeč*) Kč (slovy (*doplní uchazeč*) korun českých). Tato cena je cenou konečnou a závaznou a Zhotovitel není oprávněn tuto částku překročit. 5/10

6 7.2. Skutečné plnění (jednotlivá dílčí plnění, dle struktury cenové nabídky Zhotovitele uvedené v Nabídce) bude realizováno na základě objednávek Objednatele dle jeho aktuálních potřeb Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se zhotovením díla Cena za poskytnuté plnění, resp. dílčí část plnění, je splatná nejdříve po jeho předání Objednateli a odsouhlasení Objednatelem Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy finanční částka odešla z účtu Objednatele Faktura vystavená na základě Smlouvy uzavřené se Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Každá vystavená faktura ponese označení faktury a její číslo, název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, bankovní spojení, předmět a číslo Smlouvy, popis plnění, fakturovanou částku vč. DPH a označení Technická pomoc OPŽP Odbor fondů EU. Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na fakturační adresu Objednatele: Ministerstvo životního prostředí, odbor fondů EU, Vršovická 65, Praha 10. Faktura je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s likvidací a následnou splatností faktury, nemůže Zhotovitel uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti. Faktury budou vystaveny po předání plnění (dílčích částí plnění) Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem. Objednatel je oprávněn prodloužit splatnost faktur, a to až o 60 dní Poslední faktura v kalendářním roce musí být předána Objednateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku V případě, že v průběhu plnění na základě Smlouvy uzavřené se Zhotovitelem dojde ke změně sazby DPH, bude Zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli dle této Smlouvy. 6/10

7 7.12. Objednatel má rovněž právo prodloužit splatnost faktur nebo změnit rozsah Díla. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit veškeré provedené práce, služby a dodávky provedené na Díle. 8. PRÁVA AUTORŮ A PRÁVA PŘÍBUZNÁ PRÁVU AUTORSKÉMU 8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli ke všem částem předmětu plnění dle této Smlouvy, které jsou autorským dílem výhradní a neomezenou licenci, tj. licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak. Zhotovitel není oprávněn předmět realizace plnění (ani jeho části), které jsou předmětem této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele sám využívat ani je poskytnout jiné osobě k využití. Zhotovitel může použít dílo ke své vlastní propagaci Součástí licence jsou také následující oprávnění: a) oprávnění k pořízení kopií plnění a jejich distribuce na veletrzích a při dalších prezentacích Objednatele a jeho resortních organizací. b) oprávnění předmětné plnění z této Smlouvy rozšiřovat, rozmnožovat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti, předat třetím osobám nebo jinak užívat Odměna za výše uvedenou licenci je součástí celkové odměny stanovené v čl. VII. této Smlouvy. 9. MLČENLIVOST A DŮVĚRNOST 9.1. Smluvní strany se zavazují k povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se druhé smluvní strany, které se dozvěděly či se v budoucnu dozví v souvislosti s touto Smlouvou a poskytováním plnění dle článku II. a čl. III. této Smlouvy, a které nejsou obecně známé. Informacemi dle předchozí věty jsou jakékoliv materiály označené jako důvěrné nebo utajované nebo které jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit druhé smluvní straně újmu. (dále jen Důvěrné informace) Smluvní strany nejsou oprávněny užít Důvěrné informace pro jiné účely, než které vyplývají z této Smlouvy. Žádná ze smluvních stran nepoužije ani neumožní použití nebo zpřístupnění Důvěrných informací žádné třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany Smluvní strany se zavazují zajistit utajování Důvěrných informací dle předchozího odstavce též všemi svými zaměstnanci a subdodavateli smluvních stran. Smluvní strany nejsou zejména oprávněny zpřístupnit Důvěrné informace jakémukoli zaměstnanci nebo subdodavateli, aniž je předem písemnou smlouvou zavážou k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu dle tohoto článku. 7/10

8 9.4. Závazek dle tohoto článku se však nevztahuje na: a) informace, které smluvní strany zveřejní nebo způsobí, že jsou veřejnosti přístupné; b) informace obecně známé; c) informace poskytnuté třetí osobě z důvodu plnění zákonné povinnosti (zejména auditorovi, daňovému poradci apod.). 10. SMLUVNÍ POKUTY Objednatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle dle této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z částky, ohledně které je po splatnosti, za každý započatý den prodlení. Zhotovitel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením Objednatele s úhradou finančních částek dle této Smlouvy V případě prodlení Zhotovitele s plněním, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den a každý případ prodlení Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce. 11. ODPOVĚDNOST ZA VADY Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže vytvořené plnění je zcela nezpůsobilé k zamýšlenému účelu a cíli této Smlouvy a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli k odstranění těchto vad Zhotovitel poskytuje za plnění z této Smlouvy záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne převodu vlastnického práva na Objednatele a odpovídá za to, že plnění bude kompletní Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným použitím Objednatele Objednatel je povinen vady plnění ze Smlouvy reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned poté, co je zjistil, nejpozději však do konce záruční doby, a to písemnou reklamací s popisem zjištěných vad. 8/10

9 12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou služeb dle platných právních předpisů Zhotovitel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky V ostatních záležitostech, které nejsou Smlouvou výslovně upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli Zhotovil je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré výstupy plnění splní pravidla publicity a propagace OPŽP dle Grafického manuálu publicity pro OPŽP (příloha č. 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této Smlouvy, včetně dohodnuté ceny Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel: a/ nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění Smlouvy; nebo b/ zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení Veřejné zakázky nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím číslovaných dodatků, po vzájemné dohodě obou smluvních stran Pokud by bylo některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo by mělo pozbýt platnosti, platnost Smlouvy tím nebude jinak porušena. Namísto neplatného ustanovení je třeba stanovit úpravu, která se v rámci právního rámce nejvíce blíží vůli jednotlivých stran. 9/10

10 13.3. Veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené Smlouvy budou řešeny primárně jednání Zhotovitele a Objednatele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží Zhotovitel a dva obdrží Objednatel Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato smlouva je výslovným, vážným, skutečným, svobodným a omylu prostým projevem vůle obou smluvních stran, tuto si náležitě přečetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto bez výhrad souhlasí a na důkaz toho ji obě smluvní strany vlastnoručně podepisují Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha: Příloha č. 1 Grafický manuál publicity pro OPŽP Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele Příloha č. 3 Zadávací dokumentace V Praze dne V Praze dne Zhotovitel Obchodní firma: (*doplní uchazeč*) Jednající: (*doplní uchazeč*)... Objednatel Česká republika Ministerstvo Životního prostředí Zastoupen: Veronikou Hunt Šafránkovou, pověřenou řízením sekce EaPŽP 10/10

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 3 zadávací dokumentace k VZ s názvem Antivirové a antispamové řešení v resortu MŽP po dobu 4 let část 2 Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv:.-. Česká republika Ministerstvo

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více