Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela"

Transkript

1 Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010

2

3

4

5 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan pro spole nost Talta, a. s. a její dce inou spole nost Quickfin Real, s. r. o. je zam ena na analýzu marketingového stavu spole ností. Po vyhodnocení výsledk je provedena segmentace a sestavení marketingového plánu. Následn je vypracována reklamní kampa. Klí ová slova: marketing, reklama, segmentace, propagace, marketingový plán, propaga ní plán, realitní trh, finan ní trh ABSTRACT My bachelor's thesis on the topic Proposal of advertising campaign for company Talta, J.S.C. and her subsidiary Quickfin Real, Ltd is focused on the analysis of state marketing companies. After evaluating the results is made segmentation and build marketing plan. Subsequently developed an advertising campaign. Keywords: marketing, advertising, segmentation, promotion, marketing plan, marketing plan, real estate market, financial market

6 Pod kování: Mé pod kování pat í v em, kte í m po celou dobu studia podporovali, zejména potom rodi m a p íbuzným, p átel m. Rád bych touto formou pod koval zam stnanc m spole nosti Talta, a. s., kte í mi byli nápomocni p i tvorb bakalá ské práce, ale i mimo ni. Mé díky pat í i p edstavitel m spole nosti, jeliko mi umo nili praxi a díky tomu jsem obohacen o nové poznatky v oboru. "Podnikání má dv - a pouze dv - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, v e ostatní jsou náklady." Peter Drucker

7 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ÁST MARKETING PO ÁTKY MARKETINGU MARKETING V ORGANIZACI Základní prvky marketingového systému Dal í prvky marketingu MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Obchodní poslání Analýza prost edí Cíle organizace V eobecn pou itelné strategie Marketingové programy Realizace Zp tná vazba a kontrola PRVKY MARKETINGU, KTERÉ MAJÍ ZVLÁ TNÍ VÝZNAM PRO PLÁNOVÁNÍ REKLAMY Analýza marketingového prost edí Trhy se spot ebním nebo pr myslovým zbo ím Konkurence Ur ení cílového trhu PLÁN PROPAGACE Propaga ní mix SEGMENTACE TRHU Tr ní agregace Tr ní segmentace Cílový trh Metody segmentace trhu POSTUP JEDNOTNÉHO PLÁNOVÁNÍ REKLAMY Kaskádový p ístup REKLAMNÍ PLÁN Co je to reklamní plán? PRVKY REKLAMNÍHO PLÁNU SHRNUTÍ MARKETING SLU EB POVAHA MARKETINGU SLU EB Povaha slu eb Klasifikace slu eb Shrnutí SEGMENTACE TRHU SLU EB Strategie segmentace... 28

8 2.3 MARKETINGOVÝ MIX SLU EB Propagace a komunikace slu eb Zásady komunikace slu eb Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Styk s ve ejností Ústní podání P ímý marketing Tvorba strategie marketingového mixu MARKETINGOVÝ PLÁNOVACÍ PROCES ZÁV R II ANALYTICKÁ ÁST ÚVOD DO ANALYTICKÉ ÁSTI ORGANIZA NÍ STRUKTURA KONCERNU TALTA, A. S Talta, a. s Quickfin Cash, s. r. o Quickfin Real, s. r. o Quickfin Agency, s. r. o QUICKFIN REAL, S. R. O SWOT ANALÝZA Analýza S - W Analýza O - T PORTEROVA TEORIE KONKUREN NÍCH SIL Vnit ní rivalita Rivalita nových konkurent Rivalita substitut Rivalita zp sobená klienty VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ R Vývoj trhu s nemovitostmi v R se stále více p ibli uje EU Zahrani ní krize esko neovlivnila Ceny dom i byt v R rostou Realitní trh pot ebuje nové impulzy CHARAKTERISTIKA KONKURENT Agentura Zvonek Realitní kancelá STING M&M Reality zlínská realitní Reality Bohemia MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Obchodní poslaní Analýza prost edí Cíle organizace V eobecn pou itelná strategie strategie diferenciace Marketingové programy Realizace... 51

9 4.5.7 Zp tná vazba a kontrola SEGMENTACE TRHU Strategie segmentace Koncentrovaný marketingový p ístup Základní kroky segmentace PROPAGACE JAKO ZÁKLADNÍ PRVEK MARKETINGOVÉHO MIXU Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Styk s ve ejností P ímý marketing REKLAMNÍ KAMPA TALTA, A. S Webdesign spole nosti Náklady na web Directmailing Náklady directmailingu Inzerce v novinách Náklady inzerce Celkové náklady na propagaci Talta, a. s Hodnocení a záv r QUICKFIN REAL, S. R. O Internet Náklady na vytvo ení webu Náklady na redesign Letáky Náklady na vytvo ení jednoho letáku Náklady na tisk 3000 kus leták Reklamní plocha Otrokovice Náklady na reklamní plochu Kalkulace hotových propaga ních krok Výhled do budoucna Rádiová reklama Reklama v MHD Polepy aut Hodnocení a záv r ZÁV R RESUMÉ SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM POU ITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM P ÍLOH... 76

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 ÚVOD Ve své bakalá ské práci na téma Návrh reklamní kampan pro spole nost Talta, a. s. a její dce inou spole nost Quickfin Real, s. r. o. se budu zabývat marketingovou strategií a její e ení na úrovni komunika ní a propaga ní. T chto cíl budu dosahovat sestavením marketingového plánu a komunika ního mixu. Cílem t chto aktivit je sestavení návrhu reklamní kampan a úsp né zavedení na reálném trhu. Spole nost Talta, a. s. je mladým a dynamickým hrá em na finan ním trhu a v oblasti poskytování finan ních slu eb. Doposud se spole nost zabývala poskytováním finan ních slu eb a produkt. Za ú elem plného rozvinutí svých slu eb vybudovala t i dce iné spole nosti, ty p evezmou její dosavadní innost. Je tedy mate skou spole ností Quickfin Cash, s. r. o., je se zabývá poskytováním ú elových i neú elových nebankovních p j ek, ale i poskytováním finan ních slu eb, zejména oddlu ování, p efinancování a vyplácení exekucí. Dále Quickfin Real, s. r. o., tedy ji z názvu vyplývající realitní spole nost, která bude plnit funkci klasické realitní spole nosti, operující na trhu nemovitostí, hlavn zprost edkování nákupu, prodeje, i pronájmu nemovitostí. Její hlavní výhodou, která ji odli uje od ostatních realitních spole ností, je práv ona úzká spolupráce s Quickfin Cash, s. r. o.. Z d vodu zachování tajemství firemní strategie si nemohu dovolit dále rozvád t d le ité innosti spole nosti. T etí spole ností je Quickfin Agency, s. r. o., specializující se na hospodá sko-ekonomicko-právní rozbor situace jednotlivých klient, jen slou í ostatním spole nostem e it problémy i p ání klient. Vzhledem k tomu, e tato spole nost slou í jen k interním pot ebám Quickfin Cash, s. r. o. a Quickfin Real, s. r. o., nebudu se její propagací, pota mo marketingem v této mé práci zabývat. Svou práci zam ím hlavn na spole nost Quickfin Real, s. r. o. a to hlavn z toho d vodu, e mate ská spole nost Talta, a. s. prochází jednotlivými stádii transformace ve spole nost spravující a vymáhající pohledávky od nejmenované spole nosti. Zde uvedu v analytické ásti jen pár základních bod k propagaci spole nosti. Z toho vyplývá, e analytická ást se bude zabývat ji fungující spole ností, která nutn pot ebuje nastolit marketingovou strategii a její následné pln ní. Výhodu této práce spat uji p edev ím v tom, e ob spole nosti jsou teprve na za átku svého p sobení, tudí jejich marketingový ivot je nepopsaný papír, co je pro m obrovská výzva.

11 I TEORETICKÁ ÁST

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 1 MARKETING V 80. letech se slovo marketing stalo základním heslem obchodních kruh. Dnes b n slýcháme slovní spojení jako prosadíme ná výrobek pomocí marketingu nebo marketing napom e zavedení na í slu by. Zda se, e marketing pou ívají v ichni, kandidáty politických stran po ínaje a výrobci CD disk s rockovou hudbou kon e. P esto e zám r a dokonce i pou itá technika ka dého z marketingových program mohou být navlas stejné, je b né, e termínem marketing ozna ují r zní lidé r znou v c. Tak e na e první otázka zní práv : co je to marketing? Existují doslova stovky r zných definicí marketingu. Definice uznávaná Americkou marketingovou asociací zní: Marketing je proces plánování a provád ní koncepce, tvorby cen, propagace a roz i ování my lenek, zbo í a slu eb za ú elem vyvolání sm ny, která uspokojí po adavky jednotlivc i organizací. Philip Kotler, profesor marketingu na Northwestern University, zjednodu il a zárove roz í il pojetí marketingu svou definicí: Marketing je spole enský a ídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co pot ebují a po adují, prost ednictvím tvorby, nabídky a sm ny výrobk a hodnot s ostatními. Kotler v p ístup je bli í spí e ídícímu procesu a procesu sm ny a není dáván do u í souvislosti s reklamou. Proto ho budeme pou ívat pouze jako základ pro na e chápání marketingu p i utvá ení reklamní kampan.[1] 1.1 Po átky marketingu Vývoj marketingu je pom rn jednoduchý. V podstat zahrnuje n kterou z forem sm ny hodnotných v cí mezi leny spole nosti. Sm na m e být uskute n na nap íklad v podob vým ny pen z za aty. Marketing je ve své nejjednodu í podob sm na, která p iná í u itek ob ma zú astn ným stranám. Je jasné, e marketingové aktivity na bázi sm ny se vyskytují ji od dob, kdy se lidé stali lidmi. N kdo m l toti n co, co pot ebovali i cht li i ostatní. A proto vzájemn obchodovali na trhu. Jak se ale organizace spole ností stávala stále slo it j í, lidé se od individuálních tr ních aktivit p esouvali k hromadné výrob a distribuci zbo í a slu eb.

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 K zavedení a udr ení t chto nových organizací bylo t eba kapitálu. A tak se zrodily investice a s nimi spojená návratnost investic. Aby podniky i jednotlivci mohli dále investovat, museli vykazovat zisk. Tak e proces sm ny se zm nil z jednoduché vým ny stejných hodnot na vým nu, která p iná í zisk v em zú astn ným stranám. Marketingové pojetí, je bylo vymezeno a kodifikováno v polovin tohoto století, je zcela jednodu e návratem k základním pravidl m sm ny, fungujícím ji p ed n kolika stovkami let. Jeho sou ástí je zji t ní, co by spot ebitelé i zákazníci mohli chtít nebo pot ebovat, a následná snaha pot eby a touhy uspokojit prost ednictvím výroby zbo í a poskytováním slu eb, samoz ejm se ziskem. Tento systém se p íli neli í od staré tr nice, kde tesa, hrn í nebo peka vyráb l v ci, které si u n j lidé objednali. Dnes jsme svou innost p izp sobili novému tr nímu prost edí. Samoz ejm e nyní nakupuje mnohem více zákazník a existuje mnohem více r zných výrobk a trh. Ale pravidla se nem ní. Marketing funguje, pokud si ú astníci trhu zjistí po adavky a pot eby spot ebitel a vezmou je v úvahu. Jestli e ale zam í své úsilí pouze na problém co vyráb t i distribuovat, aby innost byla efektivní nebo p iná ela zisk bez ohledu na zákazníky, potom fungovat dost dob e nem e. Práv marketingov orientovaný pohled se toti stává stále d le it j ím, kdy vezmeme v úvahu, jak ohromn se zm nily trhy v n kolika posledních desetiletích. Dnes více ne kdykoliv jindy pot ebujeme bezchybn naplánovat a realizovat reklamní kampa vytvo enou na základ marketingov orientovaného programu.[4]

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Marketing v organizaci Pro lov ka, který plánuje reklamu, je velmi d le itá znalost marketingových koncepcí, nebo ovliv ují zp sob vytvá ení reklamy a p ístup k plánování reklamní kampan. Rozd lení koncepcí dle Kotlera: Výrobní koncepce zastává stanovisko, e spot ebitelé budou mít v oblib ty výrobky, které jsou iroce dostupné a za nízkou cenu. editelé výrobn orientovaných organizací se soust e ují na dosa ení vysoké efektivnosti výroby a irokého rozsahu distribuce. Výrobková koncepce zastává názor, e spot ebitelé si oblíbí ty výrobky, které nabízejí vy í kvalitu nebo výkon. Mana e i ve výrobkov orientovaných organizacích soust e ují svou energii na vyráb ní dobrých výrobk a na jejich postupné zlep ování. Prodejní koncepce hají názor, e spot ebitelé, pokud jsou ponecháni sami sob, si obvykle nekoupí dost výrobk organizace. Organizace proto musí vyvíjet agresivní prodejní a propaga ní úsilí. Marketingová koncepce zastává názor, e klí em k dosa ení cíl organizace je ur ování pot eb a po adavk cílových trh a zprost edkování po adovaného uspokojení ú inn ji a efektivn ji, ne je tomu u konkurence. Koncepce spole enského marketingu zastává stanovisko, e úkolem organizace je ur ovat pot eby, po adavky a zájmy cílových trh a poskytovat ádoucí uspokojení ú inn ji a efektivn ji ne konkurenti tak, aby byl zachován nebo zvý en blahobyt spot ebitele a spole nosti. Z pohledu lov ka, který plánuje reklamu, bude mít zvolená marketingová koncepce vliv na druh reklamní strategie, která bude nebo by m la být zvolena a p ípadn pou ita v praxi.[1]

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Základní prvky marketingového systému ty i základní prvky marketingového systému jsou: Výrobek nebo slu ba ur itého druhu (product), je jsou nabízeny spot ebitel m i zákazník m. Cena (price), za kterou jsou výrobek i slu ba nabízeny. Místo (place) nebo distribu ní sí, p es které se výrobek i slu ba stávají dostupnými pro spot ebitele a zákazníky. N která z forem propagace (promotion) nebo komunikace, která zákazníky i spot ebitele seznámení s výrobkem nebo slu bou. Jsou to takzvaná ty i P marketingu. V sou asné dob je úkolem vedení firem namíchat a vylep it tyto ty i elementy tak, aby zisk ze sm ny jejich výrobk a slu eb na trhu byl optimální.[4] Dal í prvky marketingu A koliv jsou ty i P pro dosa ení úsp chu velmi d le itá, nejsou u dnes jedinými pou ívanými prvky marketingu. Vedoucí pracovníci se v sou asné dob musí zabývat i ty mi C. Význam t chto prvk ve výrobkovém a marketingovém mixu toti neustále roste. Jsou to: Spot ebitel (consumer) proto e trhy jsou rozt í t né, je nutné zam it se na ur ení a výb r správného spot ebitele pro ur itý marketingový program. Náklady (cost) jsou d le itým faktorem ka dého marketingového plánu, tj. náklady na výrobek i slu bu ve srovnání s konkurencí, náklady na realizaci marketingového plánu, náklady na distribuci atd. Konkurence (competition) v mnoha p ípadech je marketingový mix upraven nebo p izp soben innosti konkurence. ádná marketingová organizace nepracuje ve vzduchoprázdnu. Marketingový plán musí být sestaven se z etelem na jednání a reakce konkurent. Kanály (channels) jsou r znými formami distribuce, jde nap. o maloobchodníky, velkoobchodníky a zprost edkovatele, kterých vyu íváme pro p emíst ní zbo í ke spot ebiteli.[4]

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Marketingové plánování Ve své nejroz í en j í podob je proces marketingového plánování realizován prost ednictvím n které z forem strategického plánování jinými slovy zp sobem, jaký organizace vyu ívá své zdroje k úsp nému vstupu svých výrobk i slu eb na trh. Obrázek 1.1 ilustruje obecný p ístup ke strategickému plánování.[3] obchodní poslání analýza okolí analýza vnit ního prost edí formulování cíle formulování strategie formulování programu realizace zp tná vazba a kontrola Obrázek 1.1 Proces strategického plánování Obchodní poslání Obchodní poslání je vyty ení cíl a snah organizace i jednotky. Ur uje odv tví, ve kterém bude organizace p sobit, zvolí cílový trh, geografickou oblast, kterou bude pokrývat, technologii, kterou bude pou ívat p ednostn, a výrobní a distribu ní systém Analýza prost edí Provád jí se dva druhy analýz prost edí. První zkoumá okolí, ve kterém se organizace nachází. Toto okolí zahrnuje vlivy makroprost edí a mikroprost edí, je mohou podnik ovliv ovat. Krom okolí je nutné prozkoumat organizaci i uvnit. Sledujeme faktory, jako jsou marketingové schopnosti, finan ní situace spole nosti, úrove a kvalita výrobního za ízení a schopnost vedení v e ídit. Ve v t in p ípad je výsledkem pr zkumu okolí a vnit ního prost edí soupis problém a mo ností, které p ed organizací stojí, anebo p ehled jejích silných a slabých stránek Cíle organizace Organizace, která si zvolila své poslání a provedla analýzy prost edí, si m e stanovit konkrétní cíle. V t inou mají podobu podrobného popisu stavu, kterého chce organizace

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 dosáhnout v n kterém z plánovaných období. B n bývá tento popis sm sicí finan ních o ekávání, výrobních plán a pot eb trhu V eobecn pou itelné strategie Jakmile byly jednou cíle vyty eny, management za íná ur ovat strategii k jejich dosa ení. Porter rozli uje t i v eobecn pou itelné strategie, které se hodí v t in organizací. Tyto t i varianty strategie jsou: 1. Nákladová priorita dosáhnout co nejni ích náklad na výrobu a distribuci. Mít ceny ni í ne konkurence. Získat vysoký podíl na trhu. 2. Diferenciace dosáhnout dokonalého výkonu v n které d le ité oblasti p ínosu pro zákazníka, bu kvalitou výrobk samotných, nebo tím, e budou v ur itém sm ru naprosto dokonalé. 3. Koncentrace ur it a zam it se na jeden segment trhu. Poznat co nejlépe jeho pot eby, získat vedoucí postavení v cen a upev ovat svou pozici na trhu. Základní strategie, kterou si organizace zvolila nebo si ji vytvá í, je klí ovým prvkem pro práci odborník na plánování reklamy. Strategie ur uje, jaký p ístup k reklam si organizace zvolí Marketingové programy Specifické marketingové programy jsou vytvá eny na základ strategie nebo strategií, které byly zvoleny. Tyto programy jsou zpravidla základem reklamní kampan. Je-li nap íklad strategie spole nosti zam ena na vývoj mlé né okolády, která se bude zamlouvat p edev ím d tem, potom by se m l program zam it na vývoj výrobku, který mají d ti rády. Obal se musí d tem líbit a celá reklamní kampa by m la být zam ena práv na tuto cílovou skupinu Realizace Realizace je vlastn zp sob, jakým je program uveden do ivota. V p ípad reklamní kampan na mlé nou okoladu z na eho p ede lého p íkladu m e mít realizace podobu reklamy v televizi, veselého obrázku nebo obalu, který d ti zujme.

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Zp tná vazba a kontrola Kontrola celého systému je jednou z nejd le it j ích sou ástí ka dého strategického plánu, nebo uká e, zda vyhovuje p vodnímu plánu. Vlastní marketingový plán vyr stá z procesu strategického plánování. 1.4 Prvky marketingu, které mají zvlá tní význam pro plánování reklamy Proces marketingového plánování obsahuje p t oblastí, které jsou ve vývoji reklamní kampan kritické Analýza marketingového prost edí V echny marketingové organizace pracují uvnit n jakého prost edí, které jim diktuje, co mohou a nemohou. Prost edí existuje na obou, makro i mikro, úrovních. Na mikroúrovni se prost edí skládá z prvk, tlak, situací a omezení, tj. v eho, co existuje mimo organizaci samotnou. Prost edí má vliv na to, jaký druh výrobku m e organizace vyráb t, jaké ceny m e pro své výrobky stanovit, jakým zp sobem je m e distribuovat a jakým stylem je bude propagovat. Makroprost edí se zpravidla skládá z t chto prvk spole nost, p íroda, ekonomika, vláda, technologie, konkurence, spot ebitelé. Obecn se dá íci, e prost edí ur uje výb r a typ hlavních cíl a úkol, které jsou vyty eny managementem Trhy se spot ebním nebo pr myslovým zbo ím Na první pohled se odli ují nejen výrobky a cenová struktura, ale i zp sob distribuce, formy a metody prodeje a také, co nás zajímá nejvíce, druh reklamní kampan. V echny prom nné marketingového mixu jsou ovlivn ny a ur eny spot ebitelským chováním a metodami, kterými potenciální zákazník hodnotí nebo vybírá výrobky Konkurence Konkurence ur uje typ, styl a dokonce i intenzitu marketingových aktivit, které firma musí podniknout. Konkurenci m eme pova ovat za p ímou nebo nep ímou. P ímými konkurenty jsou firmy, které obchodují s výrobky stejné kategorie a jejich produkce je ur ena stejné skupin spot ebitel nebo zákazník.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Ur ení cílového trhu Nejd le it j ím aspektem p i výb ru cílového trhu je najít skupinu obyvatel, které v sou asné dob na trhu n co chybí úpln nebo u ur itého zbo í poci uje nedostatek. Cílová skupina musí být od po átku dostate n velká nebo mít p edpoklady k tomu, e naroste tak, aby její spot eba umo nila firm pou ít omezené zdroje k innosti, která p inese p im ený zisk. 1.5 Plán propagace Nejv t í d le itostí pro plánování reklamy p edstavuje celkový plán propagace (n kdy té nazývaný plán marketingových komunikací), který dopodrobna popisuje jednotlivé plány, taktiky a aktivity, je budou u ity p i osobním prodeji, v reklam, podpo e prodeje a publicit ke zvý ení prodejnosti.[5] Propaga ní mix Plán propagace organizace odrá í, jakým zp sobem po ítá marketingový mix s reálnými mo nostmi podpory prodeje. Tyto mo nosti obvykle zahrnují: a) osobní prodej b) reklamu c) podporu prodeje d) publicitu nebo public relation Klí em ke ka dé z t chto inností je p ání sd lit lidem na e poselství. Lze zkoordinovat r zné prvky propagace v krat ích i del ích asových periodách dle stanovených cíl.

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Segmentace trhu Chování a motivace zákazníka jsou extrémn komplexní a t ko pochopitelné. Kdy se n koho zeptáme, pro kupuje ur itý výrobek, asto nám není schopen vysv tlit, jak a pro se rozhodl práv takto. Je nutné stanovit metodu zkoumání nebo t íd ní zákazník, abychom zvolili ú innou reklamu.[5] Tr ní agregace Tr ní agregace p edpokládá, e v ichni zákazníci si jsou svým zp sobem podobní, a e nabízená slu ba bude zajímat mnohé z nich. A koliv je jasné, e ne v ichni budou nakupovat, p edpokládá se, e jeden tr ní a reklamní program ovlivní dostatek zákazník, aby byla slu ba úsp ná Tr ní segmentace V tomto p ípad se prodávající rozhodl koncentrovat úsilí na ást trhu, kde se podle n j nachází v t ina nákupního potenciálu. Tak e rad ji ne by vyvíjel v ezahrnující marketingový a reklamní program, zkou el v echny varianty marketingového mixu, vytvá í specifické cílené programy, zam ené zejména na reklamu Cílový trh Je ta ást trhu, na kterou bude reklama zam ena. Abychom efektivn vybrali cílový trh, musí spl ovat n kolik podmínek. 1. Segment musí být identifikovatelný musí existovat konkrétní znaky, podle kterých ur íme, kdo do námi vybraného segmentu pat í a kdo ne. 2. Segment musí být m itelný abychom ur ili jeho hodnotu z hlediska obratu a tr ního potenciálu. 3. Segment musí být dostate n velký aby se reklama a tr ní úsilí zhodnotilo.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Metody segmentace trhu Obecn je v t ina trh rozd lena t mito zp soby: Geograficky národy, oblasti, státy, m stské oblasti, okresy, m sta, sm rovací ísla. Demograficky vzd lání, zam stnání, p vod a tendence k nakupování. Psychograficky nebo podle ivotního stylu jak lidé tráví volný as, jak vidí sami sebe a v ci, kterými se obklopují, mluvíme o innostech, zájmech a zku enostech. Pou ívání médií prodejci segmentují zákazníky prost ednictvím médií, která u ívají. Nákup a pou ívání prodejci rozli ují zákazníky podle toho, co kupují, jak asto kupují, jak rychle výrobek pou ijí atd.

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Postup jednotného plánování reklamy A koliv odborník na plánování asto nevytvá í plán celkové komunikace sám, m l by mít dobrou p edstavu o celkové strategii. Jedin tak lze zjistit, e výsledek jeho práce zapadne do celkového rámce programu.[3] Kaskádový p ístup Jedním ze zp sob, které mnoho organizací pro plánování a implementaci celkového komunika ního programu pou ívá, je idea tzv. kaskády. Jinými slovy, obecné plány a d le itá rozhodnutí se nejprve realizují na vy ím stupni ízení. P edstava nebo poslání spole nosti Na základ tohoto rozhodnutí se pozd ji vytvá í alternativy ni ího stupn. Jedná se tedy skute n o formu rozhodování, která p ipomíná kaskádu, vzniklou z obecných cíl a na základ obecné strategie. Obrázek 1.2 znázor uje kaskádový p ístup realizace reklamních zám r : Celkový podnikatelský zám r Marketingový plán odd lení Komunika ní plán a cíle odd lení Strategie komunikace Reklama Cíle reklamy Public relations Podpora prodeje P ímý marketing Obalová technika a grafika Strategie reklamy Reklamní taktika Obrázek 1.2 Kaskádový p ístup pro plánování

23 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Reklamní plán V t ina odborník se shodne na tom, e reklamu nelze provád t na základ n jakých pou ek. Odborník na plánování, který v ak p i návrhu reklamy nevychází z ádného p edem pe liv p ipraveného konceptu, v t inou sel e. A koli ani písemná p íprava nezaru uje, e k velkým omyl m nedojde, poskytuje p inejmen ím pocit, e v echny pot ebné úkony budou provedeny logicky a ú inn. Krom toho zaji uje, e v procesu p ípravy reklamy nebudou ádné zjevné nedostatky nebo výjimky.[4] Co je to reklamní plán? Jedním ze zp sob, jak reklamní plán definovat, je popsat, co reklamní plán není. 1. Reklamní plán není plán marketingový. 2. Reklamní plán nemá p ímý vztah k prodeji. 3. Reklamní plán není ádné veledílo. A co tedy reklamní plán je? 1. Reklamní plán je pozadím, historií a záznamem o tom, jaký reklamní program se pro p íslu nou zna ku pou íval v minulosti. Jde o doporu ení krok navr ených pro následující období. 2. Reklamní plán je p íle itostí vysv tlit a ilustrovat logiku a rozumové d vody, které vedly k jeho sestavení. Odborník na plánování nejprve vysv tlí, jaké problémy a p íle itosti se p ed spole ností nebo zna kou objevily, a potom m e v reklamním plánu ukázat, jak uvedené problémy vy e í a jak se doká e p íle itosti chopit. 3. Reklamní plán je ak ním dokumentem. Proto e vývoj a implementace reklamního programu obvykle vy aduje vynalo ení velkého koordina ního úsilí, je reklamní plán sestaven ze v ech krok, které je t eba podniknout. 4. Reklamní plán dává managementu do rukou odhad finan ních ástek, které budou ve prosp ch zna ky vynalo eny, a p ibli ný asový horizont pot ebných výdaj. Jeliko v n kterých p ípadech dosahují ástky na reklamní programy ádov miliony, je tato p edstava pro finan ní plánování podniku nesmírn d le itá.[3]

24 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Prvky reklamního plánu Nejlep ím zp sobem, jak p ipravit jakýkoli plán, je na rtnout si v echna základní rozhodnutí, která musíme u init. Uvedená rozhodnutí je t eba uspo ádat do asové posloupnosti. Toté platí i pro reklamní plán. Existuje ada rozhodnutí, která jsou pro dosa ení cíl nezbytná, a jejich asový harmonogram, podle kterého by m la být realizována.[5] Obrázek 1.3 ilustruje jednu z mo ností, jak reklamní kampa naplánovat: Obrázek 1.3 Plán reklamní kampan Situa ní analýza silné a slabé stránky spole nosti, charakteristika výrobku, popis cíl, cena, chování konkurence, obchodní zku enosti, minulé zku enosti Cíle marketingu cíle celkového programu, prodeje a nejr zn j ích sociálních aspekt dle období a regionu Celková velikost rozpo tu ur eného na komunikaci P edb ný rozpo tový mix ást rozpo tu, v novaná na r zné prvky komunikace (tzn. na prodej, reklamu, publicitu, vztahy s ve ejností, podpora maloobchodu ) Prodej : p edb ný rozpo et Reklama : p edb ný rozpo et Cíle komunikace Prozatímní rozpo et pro ostatní polo ky mixu Rozhodnutí podobná reklam Strategie sd lení: Umíst ní a forma Plán distribuce sd lení Rozhodnutí podobná reklam P id lení rozpo tu Konkrétní implementace Viz revize velkosti rozpo tu ízení a vyhodnocení : informa ní systémy Kontinuální m ení ú ink komunikace a prodeje pro v echny slo ky prvk mixu. M ení ka dé polo ky zvlá i celkov podle doby a místa p sobení

25 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Shrnutí Po tomto stru ném vysv tlení marketingového procesu, innosti marketingové organizace a pohledu na reklamu by m lo být úpln jasné, e reklama je jen nepatrnou ástí marketingových aktivit firmy nebo spole nosti, i kdy m e být ástí nesmírn d le itou. Jak ji bylo zd razn no, reklama je zp sobem komunikace obchodního poselství prost ednictvím r zných forem médií. Jako taková je ucelenou ástí marketingového procesu a naprosto na ní závisí úsp ch dal ích prvk marketingového mixu. ádná reklamní kampa nem e usp t bez solidního výrobku, i slu by. Pochopit zákazníka co chce nebo nechce, co pot ebuje nebo nepot ebuje a co ho vede k tomu, e kupuje zrovna tenhle výrobek a ne konkuren ní je st ejní ást plánování reklamní kampan. Odborník na plánování musí rozum t r zným typ m zákazník a mnoha interním a externím vliv m, které na n p sobí. Reklamní plán je velmi d le itou ástí celé kampan, proto e je p i jeho sestavování nutno zva ovat v echny mo né skute nosti a je d le ité jej vysv tlit mana er m na nejvy ím stupni ízení tak, aby byl jasný a jak bude celá kampa probíhat. Základními prvky reklamního plánu je: shrnutí, situa ní analýza, cíle marketingu, rozpo et, doporu ení pro reklamu, doporu ení pro vyu ití médií, jiné programy marketingové komunikace, vyhodnocení a záv ry.

26 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 26 2 MARKETING SLU EB Jeliko se spole nosti, jen jsou p edm tem mé práce, zabývají prodejem a zprost edkováním slu eb, bude v následujících odstavcích vysv tlena jejich podstata a nejlep í e ení jejich propagace na ur ených trzích.[2] 2.1 Povaha marketingu slu eb Vzhledem k nehmatatelnému charakteru slu eb a snadné reprodukovatelnosti jejich inovací jsou marketingoví pracovníci postaveni p ed zvlá t náro ný úkol: vypracovat koncepci, pomocí ní m e podnik slu eb dosáhnout jedine ného image, diferenciace produktu a vynikající pov sti na trhu Povaha slu eb Slu ba je innost, která má v sob ur itý prvek nehmatatelnosti a vy aduje ur itou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem slu by není p evod vlastnictví. Slu ba m e vést ke zm n podmínek a její produkce m e i nemusí být úzce spojena s fyzickým produktem. Philip Kotler rozli il ty i kategorie nabídky slu eb: Pouze hmatatelné zbo í - tento produkt není doprovázen ádnými slu bami. Hmatatelné zbo í s doprovodnými slu bami, které mají zvý it p ita livost zbo í pro spot ebitele. D le itá slu ba s doprovodnými men ími výrobky a slu bami. Pouze slu ba. Slu by mají ur ité vlastnosti: Nehmatatelnost slu by jsou do zna né míry abstraktní a nekonkrétní. Prom nlivost slu by nejsou standardní a jsou vysoce r znorodé. Ned litelnost výroba a spot eba slu eb v t inou probíhá sou asn a za ú asti zákazníka. Pomíjivost slu by nelze skladovat. Orientace na n kterou ze ty vlastností slu eb se u jednotlivých produkt m ní a m e být p edm tem konkuren ního odli ení.

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Pokyny pro dodržování soutěžního práva

Pokyny pro dodržování soutěžního práva Translation by courtesy of Pokyny pro dodržování soutěžního práva Naše obchodní asociace sdružuje dodavatele a další strany, které se podílejí na činnosti evropského zdravotnického sektoru, aby diskutovali

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

Spojujeme cesty neziskovek a firem

Spojujeme cesty neziskovek a firem Spojujeme cesty neziskovek a firem Burza filantropie Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 08

VY_32_INOVACE_D 12 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu.

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Říjen 2013 Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Z pohledu státního rozpočtu jsou programy SFRB charakteristické výrazným multiplikačním efektem a pro stavebnictví

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Aktivity RWE na podporu energetické efektivity v ČR

Aktivity RWE na podporu energetické efektivity v ČR Aktivity RWE na podporu energetické efektivity v ČR Setkání s novináři Hotel Jalta, Praha 23. září 2009 STRANA 1 Aktivity RWE Energetické úspory dlouhodobá aktivita skupiny RWE v ČR > Projekt Šetřím energii

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

MARKETING 2 Produkt, produktový mix, životní cyklus produktu. Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 2 Produkt, produktový mix, životní cyklus produktu. Ing.Miloslav Šašek MARKETING 2 Produkt, produktový mix, životní cyklus produktu Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Dopady NOZ na občanská sdružení Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Co se stalo dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) + doprovodná legislativa (např. zákon o veřejných

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Obce a DPH. po 1. 1. 2009

Obce a DPH. po 1. 1. 2009 Obce a DPH po 1. 1. 2009 Není to tak dávno, co jsem se na stránkách Veřejné správy zabýval problematikou daně z přidané hodnoty u obcí (Veřejná správa číslo 5/2008). V té době díky definici obratu pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 *UOHSX007UAGF* UOHSX007UAGF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více