Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela"

Transkript

1 Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010

2

3

4

5 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan pro spole nost Talta, a. s. a její dce inou spole nost Quickfin Real, s. r. o. je zam ena na analýzu marketingového stavu spole ností. Po vyhodnocení výsledk je provedena segmentace a sestavení marketingového plánu. Následn je vypracována reklamní kampa. Klí ová slova: marketing, reklama, segmentace, propagace, marketingový plán, propaga ní plán, realitní trh, finan ní trh ABSTRACT My bachelor's thesis on the topic Proposal of advertising campaign for company Talta, J.S.C. and her subsidiary Quickfin Real, Ltd is focused on the analysis of state marketing companies. After evaluating the results is made segmentation and build marketing plan. Subsequently developed an advertising campaign. Keywords: marketing, advertising, segmentation, promotion, marketing plan, marketing plan, real estate market, financial market

6 Pod kování: Mé pod kování pat í v em, kte í m po celou dobu studia podporovali, zejména potom rodi m a p íbuzným, p átel m. Rád bych touto formou pod koval zam stnanc m spole nosti Talta, a. s., kte í mi byli nápomocni p i tvorb bakalá ské práce, ale i mimo ni. Mé díky pat í i p edstavitel m spole nosti, jeliko mi umo nili praxi a díky tomu jsem obohacen o nové poznatky v oboru. "Podnikání má dv - a pouze dv - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, v e ostatní jsou náklady." Peter Drucker

7 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ÁST MARKETING PO ÁTKY MARKETINGU MARKETING V ORGANIZACI Základní prvky marketingového systému Dal í prvky marketingu MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Obchodní poslání Analýza prost edí Cíle organizace V eobecn pou itelné strategie Marketingové programy Realizace Zp tná vazba a kontrola PRVKY MARKETINGU, KTERÉ MAJÍ ZVLÁ TNÍ VÝZNAM PRO PLÁNOVÁNÍ REKLAMY Analýza marketingového prost edí Trhy se spot ebním nebo pr myslovým zbo ím Konkurence Ur ení cílového trhu PLÁN PROPAGACE Propaga ní mix SEGMENTACE TRHU Tr ní agregace Tr ní segmentace Cílový trh Metody segmentace trhu POSTUP JEDNOTNÉHO PLÁNOVÁNÍ REKLAMY Kaskádový p ístup REKLAMNÍ PLÁN Co je to reklamní plán? PRVKY REKLAMNÍHO PLÁNU SHRNUTÍ MARKETING SLU EB POVAHA MARKETINGU SLU EB Povaha slu eb Klasifikace slu eb Shrnutí SEGMENTACE TRHU SLU EB Strategie segmentace... 28

8 2.3 MARKETINGOVÝ MIX SLU EB Propagace a komunikace slu eb Zásady komunikace slu eb Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Styk s ve ejností Ústní podání P ímý marketing Tvorba strategie marketingového mixu MARKETINGOVÝ PLÁNOVACÍ PROCES ZÁV R II ANALYTICKÁ ÁST ÚVOD DO ANALYTICKÉ ÁSTI ORGANIZA NÍ STRUKTURA KONCERNU TALTA, A. S Talta, a. s Quickfin Cash, s. r. o Quickfin Real, s. r. o Quickfin Agency, s. r. o QUICKFIN REAL, S. R. O SWOT ANALÝZA Analýza S - W Analýza O - T PORTEROVA TEORIE KONKUREN NÍCH SIL Vnit ní rivalita Rivalita nových konkurent Rivalita substitut Rivalita zp sobená klienty VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ R Vývoj trhu s nemovitostmi v R se stále více p ibli uje EU Zahrani ní krize esko neovlivnila Ceny dom i byt v R rostou Realitní trh pot ebuje nové impulzy CHARAKTERISTIKA KONKURENT Agentura Zvonek Realitní kancelá STING M&M Reality zlínská realitní Reality Bohemia MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Obchodní poslaní Analýza prost edí Cíle organizace V eobecn pou itelná strategie strategie diferenciace Marketingové programy Realizace... 51

9 4.5.7 Zp tná vazba a kontrola SEGMENTACE TRHU Strategie segmentace Koncentrovaný marketingový p ístup Základní kroky segmentace PROPAGACE JAKO ZÁKLADNÍ PRVEK MARKETINGOVÉHO MIXU Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Styk s ve ejností P ímý marketing REKLAMNÍ KAMPA TALTA, A. S Webdesign spole nosti Náklady na web Directmailing Náklady directmailingu Inzerce v novinách Náklady inzerce Celkové náklady na propagaci Talta, a. s Hodnocení a záv r QUICKFIN REAL, S. R. O Internet Náklady na vytvo ení webu Náklady na redesign Letáky Náklady na vytvo ení jednoho letáku Náklady na tisk 3000 kus leták Reklamní plocha Otrokovice Náklady na reklamní plochu Kalkulace hotových propaga ních krok Výhled do budoucna Rádiová reklama Reklama v MHD Polepy aut Hodnocení a záv r ZÁV R RESUMÉ SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM POU ITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM P ÍLOH... 76

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 ÚVOD Ve své bakalá ské práci na téma Návrh reklamní kampan pro spole nost Talta, a. s. a její dce inou spole nost Quickfin Real, s. r. o. se budu zabývat marketingovou strategií a její e ení na úrovni komunika ní a propaga ní. T chto cíl budu dosahovat sestavením marketingového plánu a komunika ního mixu. Cílem t chto aktivit je sestavení návrhu reklamní kampan a úsp né zavedení na reálném trhu. Spole nost Talta, a. s. je mladým a dynamickým hrá em na finan ním trhu a v oblasti poskytování finan ních slu eb. Doposud se spole nost zabývala poskytováním finan ních slu eb a produkt. Za ú elem plného rozvinutí svých slu eb vybudovala t i dce iné spole nosti, ty p evezmou její dosavadní innost. Je tedy mate skou spole ností Quickfin Cash, s. r. o., je se zabývá poskytováním ú elových i neú elových nebankovních p j ek, ale i poskytováním finan ních slu eb, zejména oddlu ování, p efinancování a vyplácení exekucí. Dále Quickfin Real, s. r. o., tedy ji z názvu vyplývající realitní spole nost, která bude plnit funkci klasické realitní spole nosti, operující na trhu nemovitostí, hlavn zprost edkování nákupu, prodeje, i pronájmu nemovitostí. Její hlavní výhodou, která ji odli uje od ostatních realitních spole ností, je práv ona úzká spolupráce s Quickfin Cash, s. r. o.. Z d vodu zachování tajemství firemní strategie si nemohu dovolit dále rozvád t d le ité innosti spole nosti. T etí spole ností je Quickfin Agency, s. r. o., specializující se na hospodá sko-ekonomicko-právní rozbor situace jednotlivých klient, jen slou í ostatním spole nostem e it problémy i p ání klient. Vzhledem k tomu, e tato spole nost slou í jen k interním pot ebám Quickfin Cash, s. r. o. a Quickfin Real, s. r. o., nebudu se její propagací, pota mo marketingem v této mé práci zabývat. Svou práci zam ím hlavn na spole nost Quickfin Real, s. r. o. a to hlavn z toho d vodu, e mate ská spole nost Talta, a. s. prochází jednotlivými stádii transformace ve spole nost spravující a vymáhající pohledávky od nejmenované spole nosti. Zde uvedu v analytické ásti jen pár základních bod k propagaci spole nosti. Z toho vyplývá, e analytická ást se bude zabývat ji fungující spole ností, která nutn pot ebuje nastolit marketingovou strategii a její následné pln ní. Výhodu této práce spat uji p edev ím v tom, e ob spole nosti jsou teprve na za átku svého p sobení, tudí jejich marketingový ivot je nepopsaný papír, co je pro m obrovská výzva.

11 I TEORETICKÁ ÁST

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 1 MARKETING V 80. letech se slovo marketing stalo základním heslem obchodních kruh. Dnes b n slýcháme slovní spojení jako prosadíme ná výrobek pomocí marketingu nebo marketing napom e zavedení na í slu by. Zda se, e marketing pou ívají v ichni, kandidáty politických stran po ínaje a výrobci CD disk s rockovou hudbou kon e. P esto e zám r a dokonce i pou itá technika ka dého z marketingových program mohou být navlas stejné, je b né, e termínem marketing ozna ují r zní lidé r znou v c. Tak e na e první otázka zní práv : co je to marketing? Existují doslova stovky r zných definicí marketingu. Definice uznávaná Americkou marketingovou asociací zní: Marketing je proces plánování a provád ní koncepce, tvorby cen, propagace a roz i ování my lenek, zbo í a slu eb za ú elem vyvolání sm ny, která uspokojí po adavky jednotlivc i organizací. Philip Kotler, profesor marketingu na Northwestern University, zjednodu il a zárove roz í il pojetí marketingu svou definicí: Marketing je spole enský a ídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co pot ebují a po adují, prost ednictvím tvorby, nabídky a sm ny výrobk a hodnot s ostatními. Kotler v p ístup je bli í spí e ídícímu procesu a procesu sm ny a není dáván do u í souvislosti s reklamou. Proto ho budeme pou ívat pouze jako základ pro na e chápání marketingu p i utvá ení reklamní kampan.[1] 1.1 Po átky marketingu Vývoj marketingu je pom rn jednoduchý. V podstat zahrnuje n kterou z forem sm ny hodnotných v cí mezi leny spole nosti. Sm na m e být uskute n na nap íklad v podob vým ny pen z za aty. Marketing je ve své nejjednodu í podob sm na, která p iná í u itek ob ma zú astn ným stranám. Je jasné, e marketingové aktivity na bázi sm ny se vyskytují ji od dob, kdy se lidé stali lidmi. N kdo m l toti n co, co pot ebovali i cht li i ostatní. A proto vzájemn obchodovali na trhu. Jak se ale organizace spole ností stávala stále slo it j í, lidé se od individuálních tr ních aktivit p esouvali k hromadné výrob a distribuci zbo í a slu eb.

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 K zavedení a udr ení t chto nových organizací bylo t eba kapitálu. A tak se zrodily investice a s nimi spojená návratnost investic. Aby podniky i jednotlivci mohli dále investovat, museli vykazovat zisk. Tak e proces sm ny se zm nil z jednoduché vým ny stejných hodnot na vým nu, která p iná í zisk v em zú astn ným stranám. Marketingové pojetí, je bylo vymezeno a kodifikováno v polovin tohoto století, je zcela jednodu e návratem k základním pravidl m sm ny, fungujícím ji p ed n kolika stovkami let. Jeho sou ástí je zji t ní, co by spot ebitelé i zákazníci mohli chtít nebo pot ebovat, a následná snaha pot eby a touhy uspokojit prost ednictvím výroby zbo í a poskytováním slu eb, samoz ejm se ziskem. Tento systém se p íli neli í od staré tr nice, kde tesa, hrn í nebo peka vyráb l v ci, které si u n j lidé objednali. Dnes jsme svou innost p izp sobili novému tr nímu prost edí. Samoz ejm e nyní nakupuje mnohem více zákazník a existuje mnohem více r zných výrobk a trh. Ale pravidla se nem ní. Marketing funguje, pokud si ú astníci trhu zjistí po adavky a pot eby spot ebitel a vezmou je v úvahu. Jestli e ale zam í své úsilí pouze na problém co vyráb t i distribuovat, aby innost byla efektivní nebo p iná ela zisk bez ohledu na zákazníky, potom fungovat dost dob e nem e. Práv marketingov orientovaný pohled se toti stává stále d le it j ím, kdy vezmeme v úvahu, jak ohromn se zm nily trhy v n kolika posledních desetiletích. Dnes více ne kdykoliv jindy pot ebujeme bezchybn naplánovat a realizovat reklamní kampa vytvo enou na základ marketingov orientovaného programu.[4]

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Marketing v organizaci Pro lov ka, který plánuje reklamu, je velmi d le itá znalost marketingových koncepcí, nebo ovliv ují zp sob vytvá ení reklamy a p ístup k plánování reklamní kampan. Rozd lení koncepcí dle Kotlera: Výrobní koncepce zastává stanovisko, e spot ebitelé budou mít v oblib ty výrobky, které jsou iroce dostupné a za nízkou cenu. editelé výrobn orientovaných organizací se soust e ují na dosa ení vysoké efektivnosti výroby a irokého rozsahu distribuce. Výrobková koncepce zastává názor, e spot ebitelé si oblíbí ty výrobky, které nabízejí vy í kvalitu nebo výkon. Mana e i ve výrobkov orientovaných organizacích soust e ují svou energii na vyráb ní dobrých výrobk a na jejich postupné zlep ování. Prodejní koncepce hají názor, e spot ebitelé, pokud jsou ponecháni sami sob, si obvykle nekoupí dost výrobk organizace. Organizace proto musí vyvíjet agresivní prodejní a propaga ní úsilí. Marketingová koncepce zastává názor, e klí em k dosa ení cíl organizace je ur ování pot eb a po adavk cílových trh a zprost edkování po adovaného uspokojení ú inn ji a efektivn ji, ne je tomu u konkurence. Koncepce spole enského marketingu zastává stanovisko, e úkolem organizace je ur ovat pot eby, po adavky a zájmy cílových trh a poskytovat ádoucí uspokojení ú inn ji a efektivn ji ne konkurenti tak, aby byl zachován nebo zvý en blahobyt spot ebitele a spole nosti. Z pohledu lov ka, který plánuje reklamu, bude mít zvolená marketingová koncepce vliv na druh reklamní strategie, která bude nebo by m la být zvolena a p ípadn pou ita v praxi.[1]

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Základní prvky marketingového systému ty i základní prvky marketingového systému jsou: Výrobek nebo slu ba ur itého druhu (product), je jsou nabízeny spot ebitel m i zákazník m. Cena (price), za kterou jsou výrobek i slu ba nabízeny. Místo (place) nebo distribu ní sí, p es které se výrobek i slu ba stávají dostupnými pro spot ebitele a zákazníky. N která z forem propagace (promotion) nebo komunikace, která zákazníky i spot ebitele seznámení s výrobkem nebo slu bou. Jsou to takzvaná ty i P marketingu. V sou asné dob je úkolem vedení firem namíchat a vylep it tyto ty i elementy tak, aby zisk ze sm ny jejich výrobk a slu eb na trhu byl optimální.[4] Dal í prvky marketingu A koliv jsou ty i P pro dosa ení úsp chu velmi d le itá, nejsou u dnes jedinými pou ívanými prvky marketingu. Vedoucí pracovníci se v sou asné dob musí zabývat i ty mi C. Význam t chto prvk ve výrobkovém a marketingovém mixu toti neustále roste. Jsou to: Spot ebitel (consumer) proto e trhy jsou rozt í t né, je nutné zam it se na ur ení a výb r správného spot ebitele pro ur itý marketingový program. Náklady (cost) jsou d le itým faktorem ka dého marketingového plánu, tj. náklady na výrobek i slu bu ve srovnání s konkurencí, náklady na realizaci marketingového plánu, náklady na distribuci atd. Konkurence (competition) v mnoha p ípadech je marketingový mix upraven nebo p izp soben innosti konkurence. ádná marketingová organizace nepracuje ve vzduchoprázdnu. Marketingový plán musí být sestaven se z etelem na jednání a reakce konkurent. Kanály (channels) jsou r znými formami distribuce, jde nap. o maloobchodníky, velkoobchodníky a zprost edkovatele, kterých vyu íváme pro p emíst ní zbo í ke spot ebiteli.[4]

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Marketingové plánování Ve své nejroz í en j í podob je proces marketingového plánování realizován prost ednictvím n které z forem strategického plánování jinými slovy zp sobem, jaký organizace vyu ívá své zdroje k úsp nému vstupu svých výrobk i slu eb na trh. Obrázek 1.1 ilustruje obecný p ístup ke strategickému plánování.[3] obchodní poslání analýza okolí analýza vnit ního prost edí formulování cíle formulování strategie formulování programu realizace zp tná vazba a kontrola Obrázek 1.1 Proces strategického plánování Obchodní poslání Obchodní poslání je vyty ení cíl a snah organizace i jednotky. Ur uje odv tví, ve kterém bude organizace p sobit, zvolí cílový trh, geografickou oblast, kterou bude pokrývat, technologii, kterou bude pou ívat p ednostn, a výrobní a distribu ní systém Analýza prost edí Provád jí se dva druhy analýz prost edí. První zkoumá okolí, ve kterém se organizace nachází. Toto okolí zahrnuje vlivy makroprost edí a mikroprost edí, je mohou podnik ovliv ovat. Krom okolí je nutné prozkoumat organizaci i uvnit. Sledujeme faktory, jako jsou marketingové schopnosti, finan ní situace spole nosti, úrove a kvalita výrobního za ízení a schopnost vedení v e ídit. Ve v t in p ípad je výsledkem pr zkumu okolí a vnit ního prost edí soupis problém a mo ností, které p ed organizací stojí, anebo p ehled jejích silných a slabých stránek Cíle organizace Organizace, která si zvolila své poslání a provedla analýzy prost edí, si m e stanovit konkrétní cíle. V t inou mají podobu podrobného popisu stavu, kterého chce organizace

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 dosáhnout v n kterém z plánovaných období. B n bývá tento popis sm sicí finan ních o ekávání, výrobních plán a pot eb trhu V eobecn pou itelné strategie Jakmile byly jednou cíle vyty eny, management za íná ur ovat strategii k jejich dosa ení. Porter rozli uje t i v eobecn pou itelné strategie, které se hodí v t in organizací. Tyto t i varianty strategie jsou: 1. Nákladová priorita dosáhnout co nejni ích náklad na výrobu a distribuci. Mít ceny ni í ne konkurence. Získat vysoký podíl na trhu. 2. Diferenciace dosáhnout dokonalého výkonu v n které d le ité oblasti p ínosu pro zákazníka, bu kvalitou výrobk samotných, nebo tím, e budou v ur itém sm ru naprosto dokonalé. 3. Koncentrace ur it a zam it se na jeden segment trhu. Poznat co nejlépe jeho pot eby, získat vedoucí postavení v cen a upev ovat svou pozici na trhu. Základní strategie, kterou si organizace zvolila nebo si ji vytvá í, je klí ovým prvkem pro práci odborník na plánování reklamy. Strategie ur uje, jaký p ístup k reklam si organizace zvolí Marketingové programy Specifické marketingové programy jsou vytvá eny na základ strategie nebo strategií, které byly zvoleny. Tyto programy jsou zpravidla základem reklamní kampan. Je-li nap íklad strategie spole nosti zam ena na vývoj mlé né okolády, která se bude zamlouvat p edev ím d tem, potom by se m l program zam it na vývoj výrobku, který mají d ti rády. Obal se musí d tem líbit a celá reklamní kampa by m la být zam ena práv na tuto cílovou skupinu Realizace Realizace je vlastn zp sob, jakým je program uveden do ivota. V p ípad reklamní kampan na mlé nou okoladu z na eho p ede lého p íkladu m e mít realizace podobu reklamy v televizi, veselého obrázku nebo obalu, který d ti zujme.

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Zp tná vazba a kontrola Kontrola celého systému je jednou z nejd le it j ích sou ástí ka dého strategického plánu, nebo uká e, zda vyhovuje p vodnímu plánu. Vlastní marketingový plán vyr stá z procesu strategického plánování. 1.4 Prvky marketingu, které mají zvlá tní význam pro plánování reklamy Proces marketingového plánování obsahuje p t oblastí, které jsou ve vývoji reklamní kampan kritické Analýza marketingového prost edí V echny marketingové organizace pracují uvnit n jakého prost edí, které jim diktuje, co mohou a nemohou. Prost edí existuje na obou, makro i mikro, úrovních. Na mikroúrovni se prost edí skládá z prvk, tlak, situací a omezení, tj. v eho, co existuje mimo organizaci samotnou. Prost edí má vliv na to, jaký druh výrobku m e organizace vyráb t, jaké ceny m e pro své výrobky stanovit, jakým zp sobem je m e distribuovat a jakým stylem je bude propagovat. Makroprost edí se zpravidla skládá z t chto prvk spole nost, p íroda, ekonomika, vláda, technologie, konkurence, spot ebitelé. Obecn se dá íci, e prost edí ur uje výb r a typ hlavních cíl a úkol, které jsou vyty eny managementem Trhy se spot ebním nebo pr myslovým zbo ím Na první pohled se odli ují nejen výrobky a cenová struktura, ale i zp sob distribuce, formy a metody prodeje a také, co nás zajímá nejvíce, druh reklamní kampan. V echny prom nné marketingového mixu jsou ovlivn ny a ur eny spot ebitelským chováním a metodami, kterými potenciální zákazník hodnotí nebo vybírá výrobky Konkurence Konkurence ur uje typ, styl a dokonce i intenzitu marketingových aktivit, které firma musí podniknout. Konkurenci m eme pova ovat za p ímou nebo nep ímou. P ímými konkurenty jsou firmy, které obchodují s výrobky stejné kategorie a jejich produkce je ur ena stejné skupin spot ebitel nebo zákazník.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Ur ení cílového trhu Nejd le it j ím aspektem p i výb ru cílového trhu je najít skupinu obyvatel, které v sou asné dob na trhu n co chybí úpln nebo u ur itého zbo í poci uje nedostatek. Cílová skupina musí být od po átku dostate n velká nebo mít p edpoklady k tomu, e naroste tak, aby její spot eba umo nila firm pou ít omezené zdroje k innosti, která p inese p im ený zisk. 1.5 Plán propagace Nejv t í d le itostí pro plánování reklamy p edstavuje celkový plán propagace (n kdy té nazývaný plán marketingových komunikací), který dopodrobna popisuje jednotlivé plány, taktiky a aktivity, je budou u ity p i osobním prodeji, v reklam, podpo e prodeje a publicit ke zvý ení prodejnosti.[5] Propaga ní mix Plán propagace organizace odrá í, jakým zp sobem po ítá marketingový mix s reálnými mo nostmi podpory prodeje. Tyto mo nosti obvykle zahrnují: a) osobní prodej b) reklamu c) podporu prodeje d) publicitu nebo public relation Klí em ke ka dé z t chto inností je p ání sd lit lidem na e poselství. Lze zkoordinovat r zné prvky propagace v krat ích i del ích asových periodách dle stanovených cíl.

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Segmentace trhu Chování a motivace zákazníka jsou extrémn komplexní a t ko pochopitelné. Kdy se n koho zeptáme, pro kupuje ur itý výrobek, asto nám není schopen vysv tlit, jak a pro se rozhodl práv takto. Je nutné stanovit metodu zkoumání nebo t íd ní zákazník, abychom zvolili ú innou reklamu.[5] Tr ní agregace Tr ní agregace p edpokládá, e v ichni zákazníci si jsou svým zp sobem podobní, a e nabízená slu ba bude zajímat mnohé z nich. A koliv je jasné, e ne v ichni budou nakupovat, p edpokládá se, e jeden tr ní a reklamní program ovlivní dostatek zákazník, aby byla slu ba úsp ná Tr ní segmentace V tomto p ípad se prodávající rozhodl koncentrovat úsilí na ást trhu, kde se podle n j nachází v t ina nákupního potenciálu. Tak e rad ji ne by vyvíjel v ezahrnující marketingový a reklamní program, zkou el v echny varianty marketingového mixu, vytvá í specifické cílené programy, zam ené zejména na reklamu Cílový trh Je ta ást trhu, na kterou bude reklama zam ena. Abychom efektivn vybrali cílový trh, musí spl ovat n kolik podmínek. 1. Segment musí být identifikovatelný musí existovat konkrétní znaky, podle kterých ur íme, kdo do námi vybraného segmentu pat í a kdo ne. 2. Segment musí být m itelný abychom ur ili jeho hodnotu z hlediska obratu a tr ního potenciálu. 3. Segment musí být dostate n velký aby se reklama a tr ní úsilí zhodnotilo.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Metody segmentace trhu Obecn je v t ina trh rozd lena t mito zp soby: Geograficky národy, oblasti, státy, m stské oblasti, okresy, m sta, sm rovací ísla. Demograficky vzd lání, zam stnání, p vod a tendence k nakupování. Psychograficky nebo podle ivotního stylu jak lidé tráví volný as, jak vidí sami sebe a v ci, kterými se obklopují, mluvíme o innostech, zájmech a zku enostech. Pou ívání médií prodejci segmentují zákazníky prost ednictvím médií, která u ívají. Nákup a pou ívání prodejci rozli ují zákazníky podle toho, co kupují, jak asto kupují, jak rychle výrobek pou ijí atd.

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Postup jednotného plánování reklamy A koliv odborník na plánování asto nevytvá í plán celkové komunikace sám, m l by mít dobrou p edstavu o celkové strategii. Jedin tak lze zjistit, e výsledek jeho práce zapadne do celkového rámce programu.[3] Kaskádový p ístup Jedním ze zp sob, které mnoho organizací pro plánování a implementaci celkového komunika ního programu pou ívá, je idea tzv. kaskády. Jinými slovy, obecné plány a d le itá rozhodnutí se nejprve realizují na vy ím stupni ízení. P edstava nebo poslání spole nosti Na základ tohoto rozhodnutí se pozd ji vytvá í alternativy ni ího stupn. Jedná se tedy skute n o formu rozhodování, která p ipomíná kaskádu, vzniklou z obecných cíl a na základ obecné strategie. Obrázek 1.2 znázor uje kaskádový p ístup realizace reklamních zám r : Celkový podnikatelský zám r Marketingový plán odd lení Komunika ní plán a cíle odd lení Strategie komunikace Reklama Cíle reklamy Public relations Podpora prodeje P ímý marketing Obalová technika a grafika Strategie reklamy Reklamní taktika Obrázek 1.2 Kaskádový p ístup pro plánování

23 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Reklamní plán V t ina odborník se shodne na tom, e reklamu nelze provád t na základ n jakých pou ek. Odborník na plánování, který v ak p i návrhu reklamy nevychází z ádného p edem pe liv p ipraveného konceptu, v t inou sel e. A koli ani písemná p íprava nezaru uje, e k velkým omyl m nedojde, poskytuje p inejmen ím pocit, e v echny pot ebné úkony budou provedeny logicky a ú inn. Krom toho zaji uje, e v procesu p ípravy reklamy nebudou ádné zjevné nedostatky nebo výjimky.[4] Co je to reklamní plán? Jedním ze zp sob, jak reklamní plán definovat, je popsat, co reklamní plán není. 1. Reklamní plán není plán marketingový. 2. Reklamní plán nemá p ímý vztah k prodeji. 3. Reklamní plán není ádné veledílo. A co tedy reklamní plán je? 1. Reklamní plán je pozadím, historií a záznamem o tom, jaký reklamní program se pro p íslu nou zna ku pou íval v minulosti. Jde o doporu ení krok navr ených pro následující období. 2. Reklamní plán je p íle itostí vysv tlit a ilustrovat logiku a rozumové d vody, které vedly k jeho sestavení. Odborník na plánování nejprve vysv tlí, jaké problémy a p íle itosti se p ed spole ností nebo zna kou objevily, a potom m e v reklamním plánu ukázat, jak uvedené problémy vy e í a jak se doká e p íle itosti chopit. 3. Reklamní plán je ak ním dokumentem. Proto e vývoj a implementace reklamního programu obvykle vy aduje vynalo ení velkého koordina ního úsilí, je reklamní plán sestaven ze v ech krok, které je t eba podniknout. 4. Reklamní plán dává managementu do rukou odhad finan ních ástek, které budou ve prosp ch zna ky vynalo eny, a p ibli ný asový horizont pot ebných výdaj. Jeliko v n kterých p ípadech dosahují ástky na reklamní programy ádov miliony, je tato p edstava pro finan ní plánování podniku nesmírn d le itá.[3]

24 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Prvky reklamního plánu Nejlep ím zp sobem, jak p ipravit jakýkoli plán, je na rtnout si v echna základní rozhodnutí, která musíme u init. Uvedená rozhodnutí je t eba uspo ádat do asové posloupnosti. Toté platí i pro reklamní plán. Existuje ada rozhodnutí, která jsou pro dosa ení cíl nezbytná, a jejich asový harmonogram, podle kterého by m la být realizována.[5] Obrázek 1.3 ilustruje jednu z mo ností, jak reklamní kampa naplánovat: Obrázek 1.3 Plán reklamní kampan Situa ní analýza silné a slabé stránky spole nosti, charakteristika výrobku, popis cíl, cena, chování konkurence, obchodní zku enosti, minulé zku enosti Cíle marketingu cíle celkového programu, prodeje a nejr zn j ích sociálních aspekt dle období a regionu Celková velikost rozpo tu ur eného na komunikaci P edb ný rozpo tový mix ást rozpo tu, v novaná na r zné prvky komunikace (tzn. na prodej, reklamu, publicitu, vztahy s ve ejností, podpora maloobchodu ) Prodej : p edb ný rozpo et Reklama : p edb ný rozpo et Cíle komunikace Prozatímní rozpo et pro ostatní polo ky mixu Rozhodnutí podobná reklam Strategie sd lení: Umíst ní a forma Plán distribuce sd lení Rozhodnutí podobná reklam P id lení rozpo tu Konkrétní implementace Viz revize velkosti rozpo tu ízení a vyhodnocení : informa ní systémy Kontinuální m ení ú ink komunikace a prodeje pro v echny slo ky prvk mixu. M ení ka dé polo ky zvlá i celkov podle doby a místa p sobení

25 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Shrnutí Po tomto stru ném vysv tlení marketingového procesu, innosti marketingové organizace a pohledu na reklamu by m lo být úpln jasné, e reklama je jen nepatrnou ástí marketingových aktivit firmy nebo spole nosti, i kdy m e být ástí nesmírn d le itou. Jak ji bylo zd razn no, reklama je zp sobem komunikace obchodního poselství prost ednictvím r zných forem médií. Jako taková je ucelenou ástí marketingového procesu a naprosto na ní závisí úsp ch dal ích prvk marketingového mixu. ádná reklamní kampa nem e usp t bez solidního výrobku, i slu by. Pochopit zákazníka co chce nebo nechce, co pot ebuje nebo nepot ebuje a co ho vede k tomu, e kupuje zrovna tenhle výrobek a ne konkuren ní je st ejní ást plánování reklamní kampan. Odborník na plánování musí rozum t r zným typ m zákazník a mnoha interním a externím vliv m, které na n p sobí. Reklamní plán je velmi d le itou ástí celé kampan, proto e je p i jeho sestavování nutno zva ovat v echny mo né skute nosti a je d le ité jej vysv tlit mana er m na nejvy ím stupni ízení tak, aby byl jasný a jak bude celá kampa probíhat. Základními prvky reklamního plánu je: shrnutí, situa ní analýza, cíle marketingu, rozpo et, doporu ení pro reklamu, doporu ení pro vyu ití médií, jiné programy marketingové komunikace, vyhodnocení a záv ry.

26 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 26 2 MARKETING SLU EB Jeliko se spole nosti, jen jsou p edm tem mé práce, zabývají prodejem a zprost edkováním slu eb, bude v následujících odstavcích vysv tlena jejich podstata a nejlep í e ení jejich propagace na ur ených trzích.[2] 2.1 Povaha marketingu slu eb Vzhledem k nehmatatelnému charakteru slu eb a snadné reprodukovatelnosti jejich inovací jsou marketingoví pracovníci postaveni p ed zvlá t náro ný úkol: vypracovat koncepci, pomocí ní m e podnik slu eb dosáhnout jedine ného image, diferenciace produktu a vynikající pov sti na trhu Povaha slu eb Slu ba je innost, která má v sob ur itý prvek nehmatatelnosti a vy aduje ur itou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem slu by není p evod vlastnictví. Slu ba m e vést ke zm n podmínek a její produkce m e i nemusí být úzce spojena s fyzickým produktem. Philip Kotler rozli il ty i kategorie nabídky slu eb: Pouze hmatatelné zbo í - tento produkt není doprovázen ádnými slu bami. Hmatatelné zbo í s doprovodnými slu bami, které mají zvý it p ita livost zbo í pro spot ebitele. D le itá slu ba s doprovodnými men ími výrobky a slu bami. Pouze slu ba. Slu by mají ur ité vlastnosti: Nehmatatelnost slu by jsou do zna né míry abstraktní a nekonkrétní. Prom nlivost slu by nejsou standardní a jsou vysoce r znorodé. Ned litelnost výroba a spot eba slu eb v t inou probíhá sou asn a za ú asti zákazníka. Pomíjivost slu by nelze skladovat. Orientace na n kterou ze ty vlastností slu eb se u jednotlivých produkt m ní a m e být p edm tem konkuren ního odli ení.

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást)

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Zpracovali: Mgr. Jana uhlová, vedoucí referátu zprost edkování a poradenství Bc. Jaroslav Mik aník, referát trhu práce Ú AD PRÁCE ESKÉ

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalá ská práce

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalá ská práce Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalá ská práce PROBLEMATIKA KONCEPCE DOM S PE OVATELSKOU SLU BOU Vedoucí práce: Mgr. Jana ime ková Autor práce:

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více