PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jana PEVNÁ PhDr. Jindřich URBAN, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Psychologická analýza marketingu firmy Dove vypracoval samostatně pod vedením PhDr. Jindřicha Urbana, Ph.D. a s pouţitím literatury, kterou uvádím v seznamu pouţité literatury. Ve Znojmě Podpis Poděkování Chtěla bych rád poděkovat svému vedoucímu práce PhDr. Jindřichu Urbanovi, Ph.D. za jeho odborné konzultace a připomínky k mé práci a za jeho trpělivost.

3

4

5 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je analýza a následné doporučení ke zlepšení ve vztahu ke Kampani za skutečnou krásu firmy Dove. V teoretické části jsou popsány základní informace, týkající se marketingu, reklamy, psychologie a reklamní kampaně. Praktická část se věnuje analýze reklamní kampaně Dove. Součástí práce je výzkum provedený na vzorku třiceti respondentů, za účelem zjištění, jak je tato kampaň mezi potencionálními i skutečnými zákazníky firmy Dove vnímána. Klíčová slova: Marketing, reklamní kampaň, psychologický vliv reklamy, spokojenost zákazníka, preference spotřebitele. ABSTRACT The object of this bachelor thesis is an analysis and then some recommendation for The campaign for real beauty of the Dove company. The theoretical part contains the basic informations of the marketing, the advertisement, the psychology and the advertising compaign. The practical part focuses on the analysis of the campaign Dove and shows allready conducted research which contains 30 respondents. We want to find out how are the people in touch with this campaign. Keywords: Marketing, advertising campaign, psychological influence of advertisement, satisfaction of consumer, preferences of consumer.

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST MARKETING MARKETING CO PATŘÍ DO MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM PLÁN MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU REKLAMA OBVYKLÉ REKLAMNÍ CÍLE REKLAMA VE SPOLEČNOSTI PSYCHOLOGIE NEZBYTNÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY SLOVA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ REKLAMNÍ KAMPAŇ POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ REKLAMNÍ KAMPANĚ STANOVENÍ CÍLŮ KALKULACE ROZPOČTU VOLBA MÉDIÍ KOMUNIKACE S CÍLOVOU SKUPINOU PRAKTICKÁ ČÁST DOVE A UNILEVER HISTORIE ZNAČKY DOVE UNILEVER KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU CO JE KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU? CÍL KAMPANĚ OBĚTI PŘEHLÍDKOVÝCH MOL KOMU JE KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU URČENA? ÚSPĚCHY KAMPANĚ KVALITATIVNÍ VÝZKUM... 39

7 4.3.1 VÝSLEDKY ROZHOVORŮ NÁVRHY A DOPORUČENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA P1: DOTAZNÍK... 61

8 1 ÚVOD Lidská potřeba je popisována jako stav pociťovaného nedostatku. K tomu, abychom uspokojili potřeby jednotlivců a skupin, pouţíváme marketing. Marketing je společenský a manaţerský proces, který definuje potřeby zákazníků vedoucí k jejich uspokojování, s důrazem na jejich dlouhodobý vztah k podniku. Orientace na zákazníka a cílový trh znamená znalost všech charakteristik, které firmě umoţní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a sluţby za vhodné ceny, na očekávaném místě, za podmínky, ţe se o nich potenciální spotřebitel dozví. Celý marketing je zaloţen na komunikaci se zákazníkem. Mezi formy komunikace řadíme reklamu, osobní prodej, přímý marketing, podporu prodeje, práci s veřejností a sponzoring. Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace s komerčním záměrem. V případě reklamy chceme dosáhnout informativní, přesvědčovací, připomínkové a srovnávací funkce. V praxi se obvykle pouţívá kombinace různých druhů reklamy. Předmětem této bakalářské práce je značka Dove. Dove je značka osobní péče vlastněná společností Unilever. Společnost Unilever vyrábí přes 400 značek nejrůznějšího sortimentu, zejména potraviny, kosmetiku a drogerii. Ke konci roku měla asi ve stovce zemí po celém světě zaměstnanců. Značka Dove vznikla v roce 1957 v USA a jako logo pouţívá holubici. Byla uvedena na náš trh v roce 1995 a nabízí tělovou či koupelovou kosmetiku, přípravky pro péči o vlasy i deodoranty, a to i pro ty nejmenší. Ve svých kampaních pracuje s "normálními" modelkami, které povaţuje za skutečně krásné - odtud i název Kampaně za skutečnou krásu. Cílem kampaně je podpořit sebevědomí ţen a umoţnit jim cítit se krásně, ať uţ jsou jejich míry jakékoli nebo jsou o něco starší neţ typické modelky. Všechno začalo v březnu a dubnu 2006, kdy se v České i Slovenské republice objevily netradiční billboardy vybízející k diskuzi o kráse. Výlepu billboardů předcházel průzkum, jehoţ výsledky byly zaráţející: krásnými se podle něj totiţ cítí být pouhá 2% ţen na celém světě. A v České republice dokonce jen 1% ţen! Na 38. ročníku vyhlášení cen Effie v roce 2006, v Marriott Marquis v New Yorku, byla Kampaň za skutečnou krásu odměněna oceněním Grand Effie. Cena Effie hodnotí nejvýznamnější úspěch v marketingové komunikaci a tím je efektivita. Kampaň přímo zasáhla 750 miliónů lidí a kosmetika Dove si získala mnoho nových zákaznic.

9 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce zhodnotit stávající marketingovou komunikaci se zákazníkem firmy Dove a navrhnout doporučení a návrhy pro zlepšení ve vztahu ke značce Dove a k její Kampani za skutečnou krásu. Cílem práce je také návrh změn, které by vedly ke zvýšení poptávky produktů značky Dove a moţné přilákání nové cílové skupiny. V teoretické části jsou popsány základní informace, týkající se marketingu, reklamy, psychologie a reklamní kampaně. Praktická část zahrnuje nejdůleţitější část bakalářské práce pro dosaţení cíle a tím je marketingový výzkum, který zjistil, jak firma Dove komunikuje se svými zákazníky. Byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden formou přímého dotazovaní a předem bylo stanoveno na co a jak se bude tazatel dotazovat. Celkem bylo vybráno 30 respondentů, kteří nebyli voleni náhodně. Bylo vybráno 10 muţů a 20 ţen ve věku od dvaceti do třiceti let. Kvalitativní výzkumy se provádí na malých souborech a jdou do hloubky problému, umoţňují poznat motivy lidí a vysvětlit jejich příčiny. Jsou oproti kvantitativnímu rychlejší a méně nákladnější. Kvantitativní výzkumy zkoumají rozsáhlejší soubory a získané poznatky dále zpracovávají pomocí statických postupů. Pro zpracování kvalitativního výzkumu bylo vyuţito grafů, které byly v praktické části shrnuty a okomentovány slovním výkladem. V poslední části vlastní práce byly předloţeny návrhy a doporučení ke zlepšení poptávky po produktech značky Dove.

10 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Marketing Marketing 1, v dnešní době stále více pouţívaný pojem, představuje, jak uvádí Kotler 2, společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. Lidskou potřebu popisuje jako stav pociťovaného nedostatku, lidská přání jako potřeby vytvářené vnější kulturou a osobností jedince a poptávku jako přání podloţená kupní sílou Marketing Marketing je zaloţen na odhadu a definování potřeb zákazníků a na tvorbě nabídky, vedoucí k jejich uspokojování, s důrazem na dlouhodobý vztah podniku se zákazníky. Orientace na zákazníka a cílový trh znamená znalost všech charakteristik, které firmě umoţní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a sluţby za vhodné ceny, na očekávaném místě, za podmínky, ţe se o nich potenciální spotřebitel dozví. Uvedené podmínky tvoří marketingový mix, známý téţ pod zkratkou 4P 3 : - product = výrobek, sluţba, myšlenka, místo atd.; - price = cena; - place = místo, distribuce; - promotion = propagace, podpora. 4 1 Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která vyjadřuje v anglickém jazyce děj, pohyb, akci. 2 KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str. 40, 41 3 Počet P se mění podle odvětví, ve kterém firma podniká, přidávají se vţdy lidé (people), v případě sluţeb, apod. 4 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. str. 16

11 3.1.2 Co patří do marketingových komunikací V širším pojetí můţeme zařadit k nástrojům, které vyuţívá marketingový mix, všechny formy komunikace, které napomáhají k dosaţení našich cílů. J. Vysekalová 5 proto charakterizuje všechny formy propagace či přesněji komunikace, kterými jsou: - reklama (advertising); - osobní prodej (personal selling); - přímý marketing (direct marketing); - podpora prodeje (sales promotion); - práce s veřejností (public relations); - sponzoring; - nová média (new media). V dalším širším pojetí sem také zařazuje obaly (packaging) a veletrhy a výstavy. D. Jakubíková 6 popisuje osobní prodej jako osobní kontakt prodejce se zákazníkem, jehoţ cílem je úspěšné ukončení osobní transakce. Je nástrojem přímé komunikace. Strategií osobního prodeje je být ve správnou dobu, se správným zboţím a správným způsobem u správného zákazníka. Přímý marketing popisuje jako souhrn aktivit firmy, které se vztahují k nabídce produktů a sluţeb jedním nebo více hromadnými sdělovacími prostředky, s cílem dosáhnout přímé odpovědi od zákazníků. Podpora prodeje zahrnuje široké spektrum komunikačních nástrojů určených ke stimulaci rychlejší či silnější odezvy trhu. Spotřebitelská podpora zahrnuje slevy, bonusy, soutěţe a další. Podpora obchodníka sahá do speciálních slev přes bezplatné zboţí a věrnostní bonusy aţ po školení. Podpora organizací zahrnuje mnoho nástrojů pouţívaných i pro spotřebi- 5 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing Strategie a trendy. str. 260

12 telskou podporu a podporu obchodníka, jako jsou kongresy a veletrhy, případně soutěţe prodejců. Podpora prodejců zahrnuje prémie, provize, bezplatné dárky a soutěţe. 7 Práce s veřejností má za cíl vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosaţení marketingových záměrů. Snaţí se podporovat vzájemné pochopení mezi organizací a veřejností. Nesmíme opomenout, ţe důleţitým znakem práce s veřejností je její důvěryhodnost, mnohdy ovlivňující i tu část veřejnosti, která není přístupná reklamě. I kdyţ nejde o přímou prodejní komunikaci, ovlivňuje i kupní jednání a je jedním z důleţitých nástrojů integrovaného komunikačního mixu, jak popisuje Vysekalová. 8 Další komunikační technikou je sponzoring. 9 Vysekalová a Mikeš tuto techniku definují jako techniku umoţňující koupit či finančně podpořit určitou událost, pořad, publikaci a různá díla tak, ţe organizace získá příleţitost prezentovat svou obchodní značku, název či reklamní sdělení. Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protisluţbu, která mu pomáhá k dosaţení marketingových cílů. Kromě reklamy, která bude později rozebrána podrobněji, zbývá upřesnit pojem nová média. Důleţité je nasazení nových médií tam, kde mohou nahradit nebo doplnit média tradiční. Pozornost je samozřejmě věnována reklamě na internetu. 10 Všechny komunikační nástroje působí pouze tehdy, jsou-li koncipovány jako součást celé marketingové strategie, která je zaměřena na uspokojování potřeb cílové skupiny Marketingová komunikace se zákazníkem Celý marketing je zaloţen na komunikaci se zákazníkem, která je tvořena následujícími předpoklady: - podniková identita, kultura a image-vize a poslání podniku; 7 KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 25

13 - definování zákazníka-znalost zákazníka je důleţitá, včetně jeho socioekonomických charakteristik, potřeb a poţadavků; - konkrétně stanovená strategie a z ní vyplívající cíle komunikace se zákazníkem; - nabídka-měla by vystihnout poţadavky a představy zákazníků, přináší mu uţitek a výhody; - konkurence-přesně vymezená pozice firmy a srovnání její nabídky s konkurenčními; - cena-zákazník ji bere v potaz a akceptuje; - distribuce-pomocí ní se můţe zákazník seznámit s nabídkou firmy. Za marketingovou komunikaci bývá často povaţována propagace, která je jednou ze sloţek marketingového mixu Plán marketingového výzkumu Umoţňuje kontrolovat průběh výzkumu a měl by obsahovat: 1. Formulaci zkoumaného problému, základní hypotézu řešení a určení výzkumného cíle a jeho zdůvodnění. 2. Předběţné představy o tom, co lze od výzkumu očekávat na rozdíl od dosavadních znalostí. 3. Stanovení informačních potřeb, jejich struktury a jejich zdrojů. 4. Navrţení zkoumaného (výběrového) souboru, zdůvodnění jeho velikosti a sloţení, navrţení, navrţení místa a času realizace výzkumu. 5. Stanovení techniky výzkumu a nástrojů vhodných pro výzkum, zjišťování. Operacionalizovat předmět výzkumu do konečné podoby měřících nástrojů. 6. Určení způsobu kontaktování respondentů. 7. Předvýzkum, zpřesňující předcházející body na základě praktického ověření sběru informací v terénu na malém vzorku (sonda zpravidla zahrnuje nanejvýš několik desítek jednotek 20 aţ 30). 11 FORET, M. Marketingová komunikace. str. 15

14 8. Vlastní výzkum. 9. Statické zpracování výsledků. 10. Prezentace a interpretace získaných výsledků, včetně praktických doporučení. 11. Časový rozvrh jednotlivých etap s uvedením odpovědného pracovníka. 12. Rozpočet nákladů výzkumu Reklama Reklama 13 je v současné době definována jako kaţdá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboţí nebo sluţeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora (definice Americké marketingové asociace AMA). Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace s komerčním záměrem Obvyklé reklamní cíle Druh reklamy Reklamní cíle Informativní - Informovat trh o nových nebo inovovaných produktech nebo o moţnostech nového vyuţití produktu. - Informovat trh o změnách cen. - Informovat o otevření nových obchodů. - Vysvětlit, jak výrobek funguje. - Poskytnout informace o nabízených sluţbách. - Napravit mylné představy o nabízeném zboţí. - Rozptýlit obavy spotřebitele z nákupu nového výrobku. Přesvědčovací - Zvýšení preferencí dané značky. - Podpora rozhodnutí spotřebitelů o změně značky. 12 FORET, M., STÁVKOVÁ, J., VÁŇOVÁ, A. Marketingový výzkum. str Z latinského reklamare znovu křičeti, coţ odpovídalo dobové obchodní komunikaci. 14 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 21, 22

15 - Změna vnímání některých uţitných vlastností daného zboţí. - Přesvědčit spotřebitele k okamţitému nákupu. - Řešení krizových situací formou obranné reklamy. Připomínková - Připomenout spotřebiteli, ţe by mohl výrobek v brzké době potřebovat. - Připomenout spotřebitelům, kde je moţné zboţí nakoupit. - Udrţovat povědomí o výrobku i mimo sezonu. - Udrţování známosti výrobku. - Udrţování loajality spotřebitelů. Srovnávací - Poukázat na přednosti vlastního výrobku nebo sluţby, v porovnání s obdobným konkurenčním výrobkem či sluţbou. V praxi se obvykle pouţívá kombinace různých druhů reklamy. Nejčastěji pak kombinace informační a přesvědčovací reklamy Reklama ve společnosti J. Vysekalová 16 uvádí, ţe reklama ve společnosti neplní pouze ekonomické úkoly, ale má i funkci informační, učí v tom nejširším moţném měřítku lidi orientovat se ve světě potřeby, sděluje poznatky o nových výrobcích, dává podněty ke zkvalitnění spotřebních zvyklostí. Reklama působí na široké vrstvy obyvatelstva. Zdá se však také, ţe si reklamní odborníci začínají uvědomovat, ţe reklama také vychovává. V kladném i záporném směru. Výchovný vliv reklamy bychom mohli rozebírat z mnoha hledisek a bez přehánění by to vydalo na samostatnou kníţku. Reklama nepochybně ovlivňuje celý hodnotový systém člověka. Ano, reklama nás vychovává, ať chceme, nebo ne! MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. str. 183, VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str KŘÍŢEK, Z., CRHA, I. Jak psát reklamní text Manažer. str. 72

16 Reklama vyvolává a udrţí pozornost respondenta, tak, ţe bude vnímat obsah komunikačního sdělení. Nositelem komunikačního sdělení je komunikační médium. Kaţdé médium má své výhody a nevýhody. Důleţité je vybrat to správné, které dosáhne maximálního efektu Psychologie V zásadě je moţné říci, psychologie 19 zkoumá chování, proţívání a vědomí jednotlivců a skupin, stejně jako jejich podmínky a důvody. Cílem psychologie je popsat, vysvětlit a předpovědět lidské chování. Právě ten poslední aspekt činí psychologii tak zajímavou. Stačí odkázat na téma nákupního rozhodování spotřebitelů. Psychologie v zaměstnání znamená znalost příčin a vzniku vlastního chování a chování jednotlivců a skupin je nutná k tomu, abychom je uměli ovlivňovat pro dosaţení vlastních cílů Nezbytné psychologické pojmy Mezi nezbytné psychologické pojmy, potřebné k vytvoření dobré reklamy, podle J. Vysekalové, 21 patří vnímání, pozornost, paměť, zapomínání, učení, motiv, motivace, motivační výzkum, emoce, návyky, hodnoty a zájmy Vnímání Vnímání představuje proces, jehoţ prostřednictvím lidé vybírají, řadí a interpretují informace, které jim poskytují obraz okolí. Lidé mohou stejný podnět vnímat jiným způsobem vzhledem ke třem procesům vnímání: selektivní pozornosti, selektivnímu zkreslení a selektivní paměti. 22 Selektivní pozornost - lidé mají tendenci třídit většinu informací, jimţ jsou denně vystaveni. 18 KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. str Z řeckých slov psyché znamená dech ţivota a logos je nauka o. 20 KLEIN, H. M., KRESSE, A. Psychologie základ úspěchu v práci. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str. 328

17 Selektivní zkreslení lidé mají tendenci přikládat sdělení svůj vlastní význam. Selektivní paměť lidé mají tendenci uchovávat pouze část získané informace. Obvykle jde o tu část, která souhlasí s jejich názory nebo postoji Vnímání obrazů, slov a barev Obrazy Obrazy mají v reklamě své nezastupitelné místo. Působení obrazů je zaloţeno na následujících zkušenostech: - Efekt pořadí-obrazy nabízejí informaci, která je jasná na první pohled. Věci, kterých si člověk všimne jako prvních, se mu snáz zapamatují a vybavují; - Aktivační efekt-obraz oproti textu vzbuzuje větší vnitřní aktivaci a tím pádem zvyšuje účinnost reklamy; - Paměťový efekt-obrazy se uchovávají v paměti lépe neţ text; - Ovlivňovací efekt-obrazy více ovlivňují chování, jejich působení na člověka je většinou méně průhledné. 24 Slova Jazyk, který je uţitý v reklamě by měl být v prvé řadě srozumitelný, to se ale odvíjí také od cílové skupiny. Pouţitá slova a délka vět ovlivňují porozumění reklamního sdělení, častou jsou uţívány všeobecně známé výrazy, krátká a obrazná slova. Na srozumitelnosti se podílí i pouţitý typ písma. Jednou z nejdůleţitějších vlastností je čitelnost, snadná rozpoznatelnost a asociace, které sdělení vzbuzuje. Při tvorbě reklamního sdělení se dbá na to, aby: - psací písmo je hůře čitelné neţ písmo tištěné; - velká písmena jsou hůře čitelná neţ běţná kombinace velkých a malých písmen; 23 KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 60

18 - mnoho různých druhů písma působí neuspořádaně a vzbuzuje neklid. 25 Barvy Jestliţe zvolíte špatnou barvu při stříhání drátů na časové bombě, jste ztraceni. Stejná chyba při výběru barev pro reklamu, webové stránky apod. bude pro vás stejně fatální. Přestoţe je důleţité vědět, jak můţe výběr barev ovlivnit masy, nelze představu jednotné psychologické reakce na určité barvy brát jako ověřenou hypotézu. Mnohé reakce, které psychologové barev přičítají určitým barvám, vycházejí jen z osobní zkušenosti omezeného počtu lidí. Dobré je také poznamenat, ţe mnohé kultury mají zcela odlišné pocitové asociace a interpretace barev. 26 Významy jednotlivých barev: - černá-kompaktní barva se symbolem pochybností a smrti, poskytuje ale i pocit vznešenosti, důstojnosti a elegance. V reklamě se uţívá ve spojení s drahým zboţí s vysokou kvalitou; - bílá-zobrazuje mír, čistotu, nevinnost a jakousi nedosaţitelnost; - šedá-symbol nerozhodnosti a nedostatku energie; - zelená-nejklidnější barva, symbol neděje, klidu, svěţesti, přírody; - červená-síla, ţivost, energie, dynamika, vzrušení a ţár. Často je uţívána i ve spojení ohně, nebezpečí, krve a vzteku. Přitahuje k sobě pozornost; - modrá-symbolizuje klid, uvolněnou atmosféru; - hnědá-vyvolává dojem pevnosti, prospěchu; - žlutá-nejzářivější, nejoslnivější. Znázorňuje světlo, vitalitu, lesk, nádheru a teplo; - fialová-spojitost s chladem a kvalitou. 25 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str BEAIRD, J. Principy krásného webdengu průvodce krok za krokem. str. 49, 50

19 Způsoby, jakými lidský mozek zpracovává vizuální informace, závisí do značné míry na pouţitých barvách. Lidé si lépe pamatují obrazy prezentované v přirozených barvách Pozornost Upoutání pozornosti musí být produktivní 28, zákazník by si měl i po určité době pamatovat výrobek nebo sluţbu. Snaha po originalitě můţe často způsobit neţádoucí zapamatování. Takové sdělení sice upoutá pozornost, ale nevede k ţádoucímu chování. Inzerování, které nedokáţe pozornost udrţet, není účinné Paměť a zapomínání Reklama je účinná, kdyţ okamţitě vyvolá poţadovanou reakci anebo se vryje do paměti tak silně, ţe poţadované chování vyvolá později (anebo k němu alespoň přispěje). Opatření, která přispějí k tomu, aby se reklama vryla do paměti: - stimulující, dobře zapamatovatelný a relevantní kreativní koncept; - opakování motivu, resp. opakování výrazných prvků Význam učení pro spotřební chování Vysekalová 31 popisuje učení z psychologického hlediska jako pojem, který vyjadřuje proces získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho ţivota (Čáp J., 1997). Všechno, co není v projevech lidského chování vrozené, se utvořilo v procesu učení. Učení v tomto širokém smyslu můţeme chápat jako hledání optimálního způsobu přizpůsobování se orga- 27 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 65, Je nutné vyvolat záměrnou pozornost, nikoli jen bezděčnou. 29 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. str MONZEL, M. 99 tipů pro úspěšnější reklamu: Manažer. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 101

20 nismu proměnlivému prostředí. Téma učení patří k otázkám, které by v reklamě nemělo chybět Motivace a emoce Téma motivace je pro psychologii reklamy naprosto klíčové. Z tohoto hlediska můţeme reklamu definovat jako soubor stimulačních prostředků, s jejichţ pomocí se snaţíme ovlivňovat motivaci člověka. V prostředí přesyceném podněty, které člověka stále k něčemu vybízejí, je největším problémem podnícení motivace natolik silně a dlouhodobě, aby vedla ke skutečnému nákupu. Je čím dál víc obtíţnější najít dostatečně silný podnět, který překlene vzdálenost mezi působením reklamy a situací, kdy se člověk aktuálně rozhoduje o koupi a vybírá si z nabídky právě to konkrétní zboţí, za které je ochoten zaplatit. 32 Ţebříček motivačních hodnot: 1. Fyziologické potřeby (základní potřeby jako je jídlo, teplo, apod.) 2. Potřeby bezpečí (např. pracovní jistota) 3. Sociální potřeby (přátelé a osobní kontakty všeho druhu) 4. Potřeba uznání (jak vás a vaši práci lidé uznávají) 5. Potřeby seberealizace (vývoj osobnosti) Významným zdrojem motivace jsou vedle potřeb emoce. Emocemi z pohledu psychologie rozumíme hodnocení podnětů a situací z hlediska jejich subjektivního významu. Subjektivita je v případě emocí velmi důleţitým faktorem. To, co pro mě není důleţité, u mě nevyvolá ţádné emoce. 32 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str FORSYTH, P. Jak motivovat svůj tým. str KLOUDOVÁ, J. a kol. Kreativní ekonomika: trendy, výzvy, příležitosti. str. 171

21 Návyky, hodnoty a zájmy Návyky jsou hybnou silou motivace, jde o určité mechanismy, které spoří energii potřebnou na myšlení, rozhodování, volní úsilí. Jsou to zautomatizované činnosti, které vznikly opakováním. Dalšími zdroji motivace jsou hodnoty a ideály člověka. Systém hodnot ovlivňuje chování člověka, vytváří se ze socializace člověka, jeho výchovy, vzdělání, získávání zkušeností a kultivace jeho osobnosti. Z hlediska spotřebního chování můţeme rozlišit např. hodnotu peněz, hodnotu času, hodnotu zdraví, apod. V neposlední řadě působí jako zdroj motivace lidské zájmy. Působí na celkový styl ţivota a prorůstají do ostatních nezájmových činností (například zájem o tenis vede nejen k nákupu tenisového vybavení a pronájmu kurtů, ale má vliv i na jídelníček, styl odívání, preferenci tisku i reţim ţivota všeobecně) Nákupní chování 36 Na nákupní chování má vliv osobnost člověka, jeho postoje, názory, znalosti, motivační struktura, sociální role a obecně jeho osobnostní vlastnosti. Takţe i při stejné nabídce a na stejné podněty reagují lidé různým způsobem. Uveďme si alespoň ty nejdůleţitější!jako duševní vlastnosti a dispozice, ţivotní zkušenosti, atd.). 3.4 Reklamní kampaň Při přípravě reklamní kampaně vycházíme z marketingové analýzy, která nám poskytne informace o zákaznících, trhu a konkurenci. Klasická 4P (product, price, place a promotion) nám v této fázi jiţ nestačí a je třeba k nim přidat další články, kterými jsou např. people, programming, packaging a partnership. V mnoha případech dochází k přechodu mezi 4P na 4S 37 : - segmentace zákazníků-definice a identifikace cílových skupin; 35 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 114, 115, BOČEK, M., JESENSKÝ, D., KROFIÁNOVÁ, D. a kol. POP-in-STORE komunikace v praxi. str VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 28

22 - stanovení užitku-určení výhod, které produkt či sluţba přináší zákazníkům; - spokojenost zákazníka-orientace na uspokojení potřeb; - soustavná péče-průběţný dialog se zákazníkem, navázání dlouhodobé spolupráce. Reklamní agentury vychází v mnoha případech z teorie 4C (customer, costs, competition a channels). Při tvorbě komunikační strategie je třeba znát vše, co tyto čtyři C představují, tzn. profil cílové skupiny, mnoţství peněz, které bude na kampaň zapotřebí, moţnosti konkurence v komerčních komunikacích a nakonec i komunikační moţnosti Postup při přípravě reklamní kampaně - 1. krok-stanovení cílů kampaně-je třeba zjistit, zda je cílem zvýšení prodeje, zvýšení známosti značky apod.; - 2. krok-potvrzení rozpočtu na kampaň; - 3. krok-stanovení cílové skupiny-podrobná charakteristika skupiny, na kterou chceme kampaň zaměřit; - 4. krok-stanovení poţadavků na kampaň-formulace poţadavků pro reklamní agenturu; - 5. krok-formulace komunikovaného poselství-obsah sdělení cílové skupině a zajištění aby skupina zprávě porozuměla a správně ji interpretovala; - 6. krok-výběr médií-prostřednictvím jich cílovou skupinu oslovujeme; - 7. krok-kontrola výsledků účinnosti kampaně vzhledem ke stanoveným cílům Stanovení cílů Před zahájením práce na reklamní kampani je třeba vědět, jakých cílů chce firma dosáhnout, a zda jsou realistické moţnosti kampaně v souvislosti s marketingovými cíli a strategií firmy. Ekonomické cíle kampaně: - zvýšení obratu ve srovnání s předchozím obdobím; - zvýšení zisku; 38 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 29

23 - zvýšení trţního podílu; - udrţení podílu na trhu. Při stanovení a kontrole ekonomických cílů by měla mít firma na paměti, ţe na uvedené cíle můţe mít vliv i mnoho jiných marketingových faktorů. Zvýšení zisku nebo obratu se nemusí projevit hned po skončení kampaně, ale v mnoha případech přichází aţ v určitém časovém horizontu. Komunikační kampaň je často zaměřena na psychologické parametry, které se týkají většinou chování cílové skupiny. Zde se vyskytují: - ovlivnění image produktu, značky; - zvýšení známosti produktu, značky; - změna postojů k produktu, značce; - upevnění nákupních úmyslů; - upevnění pozice firmy v očích veřejnosti; - zavedení nové značky. Firma by měla jasně formulovat nezbytné cíle komunikační kampaně. Měla by si stanovit: - objekt komunikační kampaně-co je vlastně předmětem komerční komunikace, jaký produkt či sluţba; - cíl kampaně-jakých ekonomických nebo psychologických cílů chce firma dosáhnout; - přesné stanovení cíle-ekonomické cíle je třeba kvantifikovat, aby bylo moţné změřit jejich splnění; - stanovení časového rozmezí-kdy má být vytčených cílů dosaţeno; - cílová skupina-je třeba přesně definovat, koho má kampaň oslovit, na koho jsou cíle zaměřeny. Je zapotřebí si také zodpovědět několik důleţitých otázek, např. jsou cíle jednoznačné, neodporují si, jsou realizovatelné, jsou aktuální apod VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 29, 30, 31

24 3.4.3 Kalkulace rozpočtu Jednou z hlavních otázek zůstává, kolik na reklamu vyčlenit peněz. Rozhodující je to, kolik firma můţe na komerční komunikaci vydat, aby to neohrozilo její fungování. Je třeba si také uvědomit, ţe část peněz vynaloţených na reklamu se jiţ nikdy nevrátí. Efektivnost reklamy se pohybuje okolo padesáti procent. Kolik peněz investovat do reklamy, závisí pouze na firmě, neexistuje nějaké obecné pravidlo, dle kterého by se měla firma řídit. Jsou známy čtyři základní metody, které lze při tvorbě rozpočtu pouţít: - metoda zůstatkového rozpočtu-firma vychází ze svých finančních moţností a dává na reklamu volné prostředky, které jí zbudou po zaplacení všech ostatních nákladů; - metoda procentuálního podílu z obratu-rozpočet na reklamu je stanoven formou procenta z realizovaného objemu prodejů v předešlém období; - metoda konkurenční parity-stanovení stejné výše rozpočtu na základě sledování konkurence; - metoda orientovaná na cíle-pro tuto metodu je zásadní stanovení cílů, kterých chce firma dosáhnout a určení optimálních nákladů, které jsou pro realizaci nezbytné. Pro správné sestavení rozpočtu je také velice důleţitá jistá zkušenost, kterou má jiţ firma z uskutečněných kampaní. Často se dostane ke slovu i zdravý selský rozum, avšak některá pravidla je nutno dodrţovat Volba médií Při přípravě reklamní kampaně je nutné vybrat odpovídající média, která tvoří tzv. mediální mix. Firma vybírá média tak, aby oslovila optimální způsobem cílové skupiny a také 40 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 31, 32

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Nikol Gábrišová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Nikol Gábrišová Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Nikol Gábrišová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza marketingové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Analýza marketingového komunikačního mixu. Hana Daňková

Analýza marketingového komunikačního mixu. Hana Daňková Analýza marketingového komunikačního mixu Hana Daňková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového komunikačního mixu ve společnosti Jenny Lane, s.r.o. V teoretické

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Studijní obor: Management cestovního ruchu Název diplomové práce: Komunikační mix destinace

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace.

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. TematickyBLOK0_eLear_UVODsoustredení610 Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. 1.Úvod Integrovaná marketingová komunikace (dále též IMK), jak ji chápe American Association of

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více