PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jana PEVNÁ PhDr. Jindřich URBAN, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Psychologická analýza marketingu firmy Dove vypracoval samostatně pod vedením PhDr. Jindřicha Urbana, Ph.D. a s pouţitím literatury, kterou uvádím v seznamu pouţité literatury. Ve Znojmě Podpis Poděkování Chtěla bych rád poděkovat svému vedoucímu práce PhDr. Jindřichu Urbanovi, Ph.D. za jeho odborné konzultace a připomínky k mé práci a za jeho trpělivost.

3

4

5 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je analýza a následné doporučení ke zlepšení ve vztahu ke Kampani za skutečnou krásu firmy Dove. V teoretické části jsou popsány základní informace, týkající se marketingu, reklamy, psychologie a reklamní kampaně. Praktická část se věnuje analýze reklamní kampaně Dove. Součástí práce je výzkum provedený na vzorku třiceti respondentů, za účelem zjištění, jak je tato kampaň mezi potencionálními i skutečnými zákazníky firmy Dove vnímána. Klíčová slova: Marketing, reklamní kampaň, psychologický vliv reklamy, spokojenost zákazníka, preference spotřebitele. ABSTRACT The object of this bachelor thesis is an analysis and then some recommendation for The campaign for real beauty of the Dove company. The theoretical part contains the basic informations of the marketing, the advertisement, the psychology and the advertising compaign. The practical part focuses on the analysis of the campaign Dove and shows allready conducted research which contains 30 respondents. We want to find out how are the people in touch with this campaign. Keywords: Marketing, advertising campaign, psychological influence of advertisement, satisfaction of consumer, preferences of consumer.

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST MARKETING MARKETING CO PATŘÍ DO MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM PLÁN MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU REKLAMA OBVYKLÉ REKLAMNÍ CÍLE REKLAMA VE SPOLEČNOSTI PSYCHOLOGIE NEZBYTNÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY SLOVA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ REKLAMNÍ KAMPAŇ POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ REKLAMNÍ KAMPANĚ STANOVENÍ CÍLŮ KALKULACE ROZPOČTU VOLBA MÉDIÍ KOMUNIKACE S CÍLOVOU SKUPINOU PRAKTICKÁ ČÁST DOVE A UNILEVER HISTORIE ZNAČKY DOVE UNILEVER KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU CO JE KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU? CÍL KAMPANĚ OBĚTI PŘEHLÍDKOVÝCH MOL KOMU JE KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU URČENA? ÚSPĚCHY KAMPANĚ KVALITATIVNÍ VÝZKUM... 39

7 4.3.1 VÝSLEDKY ROZHOVORŮ NÁVRHY A DOPORUČENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA P1: DOTAZNÍK... 61

8 1 ÚVOD Lidská potřeba je popisována jako stav pociťovaného nedostatku. K tomu, abychom uspokojili potřeby jednotlivců a skupin, pouţíváme marketing. Marketing je společenský a manaţerský proces, který definuje potřeby zákazníků vedoucí k jejich uspokojování, s důrazem na jejich dlouhodobý vztah k podniku. Orientace na zákazníka a cílový trh znamená znalost všech charakteristik, které firmě umoţní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a sluţby za vhodné ceny, na očekávaném místě, za podmínky, ţe se o nich potenciální spotřebitel dozví. Celý marketing je zaloţen na komunikaci se zákazníkem. Mezi formy komunikace řadíme reklamu, osobní prodej, přímý marketing, podporu prodeje, práci s veřejností a sponzoring. Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace s komerčním záměrem. V případě reklamy chceme dosáhnout informativní, přesvědčovací, připomínkové a srovnávací funkce. V praxi se obvykle pouţívá kombinace různých druhů reklamy. Předmětem této bakalářské práce je značka Dove. Dove je značka osobní péče vlastněná společností Unilever. Společnost Unilever vyrábí přes 400 značek nejrůznějšího sortimentu, zejména potraviny, kosmetiku a drogerii. Ke konci roku měla asi ve stovce zemí po celém světě zaměstnanců. Značka Dove vznikla v roce 1957 v USA a jako logo pouţívá holubici. Byla uvedena na náš trh v roce 1995 a nabízí tělovou či koupelovou kosmetiku, přípravky pro péči o vlasy i deodoranty, a to i pro ty nejmenší. Ve svých kampaních pracuje s "normálními" modelkami, které povaţuje za skutečně krásné - odtud i název Kampaně za skutečnou krásu. Cílem kampaně je podpořit sebevědomí ţen a umoţnit jim cítit se krásně, ať uţ jsou jejich míry jakékoli nebo jsou o něco starší neţ typické modelky. Všechno začalo v březnu a dubnu 2006, kdy se v České i Slovenské republice objevily netradiční billboardy vybízející k diskuzi o kráse. Výlepu billboardů předcházel průzkum, jehoţ výsledky byly zaráţející: krásnými se podle něj totiţ cítí být pouhá 2% ţen na celém světě. A v České republice dokonce jen 1% ţen! Na 38. ročníku vyhlášení cen Effie v roce 2006, v Marriott Marquis v New Yorku, byla Kampaň za skutečnou krásu odměněna oceněním Grand Effie. Cena Effie hodnotí nejvýznamnější úspěch v marketingové komunikaci a tím je efektivita. Kampaň přímo zasáhla 750 miliónů lidí a kosmetika Dove si získala mnoho nových zákaznic.

9 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce zhodnotit stávající marketingovou komunikaci se zákazníkem firmy Dove a navrhnout doporučení a návrhy pro zlepšení ve vztahu ke značce Dove a k její Kampani za skutečnou krásu. Cílem práce je také návrh změn, které by vedly ke zvýšení poptávky produktů značky Dove a moţné přilákání nové cílové skupiny. V teoretické části jsou popsány základní informace, týkající se marketingu, reklamy, psychologie a reklamní kampaně. Praktická část zahrnuje nejdůleţitější část bakalářské práce pro dosaţení cíle a tím je marketingový výzkum, který zjistil, jak firma Dove komunikuje se svými zákazníky. Byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden formou přímého dotazovaní a předem bylo stanoveno na co a jak se bude tazatel dotazovat. Celkem bylo vybráno 30 respondentů, kteří nebyli voleni náhodně. Bylo vybráno 10 muţů a 20 ţen ve věku od dvaceti do třiceti let. Kvalitativní výzkumy se provádí na malých souborech a jdou do hloubky problému, umoţňují poznat motivy lidí a vysvětlit jejich příčiny. Jsou oproti kvantitativnímu rychlejší a méně nákladnější. Kvantitativní výzkumy zkoumají rozsáhlejší soubory a získané poznatky dále zpracovávají pomocí statických postupů. Pro zpracování kvalitativního výzkumu bylo vyuţito grafů, které byly v praktické části shrnuty a okomentovány slovním výkladem. V poslední části vlastní práce byly předloţeny návrhy a doporučení ke zlepšení poptávky po produktech značky Dove.

10 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Marketing Marketing 1, v dnešní době stále více pouţívaný pojem, představuje, jak uvádí Kotler 2, společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. Lidskou potřebu popisuje jako stav pociťovaného nedostatku, lidská přání jako potřeby vytvářené vnější kulturou a osobností jedince a poptávku jako přání podloţená kupní sílou Marketing Marketing je zaloţen na odhadu a definování potřeb zákazníků a na tvorbě nabídky, vedoucí k jejich uspokojování, s důrazem na dlouhodobý vztah podniku se zákazníky. Orientace na zákazníka a cílový trh znamená znalost všech charakteristik, které firmě umoţní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a sluţby za vhodné ceny, na očekávaném místě, za podmínky, ţe se o nich potenciální spotřebitel dozví. Uvedené podmínky tvoří marketingový mix, známý téţ pod zkratkou 4P 3 : - product = výrobek, sluţba, myšlenka, místo atd.; - price = cena; - place = místo, distribuce; - promotion = propagace, podpora. 4 1 Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která vyjadřuje v anglickém jazyce děj, pohyb, akci. 2 KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str. 40, 41 3 Počet P se mění podle odvětví, ve kterém firma podniká, přidávají se vţdy lidé (people), v případě sluţeb, apod. 4 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. str. 16

11 3.1.2 Co patří do marketingových komunikací V širším pojetí můţeme zařadit k nástrojům, které vyuţívá marketingový mix, všechny formy komunikace, které napomáhají k dosaţení našich cílů. J. Vysekalová 5 proto charakterizuje všechny formy propagace či přesněji komunikace, kterými jsou: - reklama (advertising); - osobní prodej (personal selling); - přímý marketing (direct marketing); - podpora prodeje (sales promotion); - práce s veřejností (public relations); - sponzoring; - nová média (new media). V dalším širším pojetí sem také zařazuje obaly (packaging) a veletrhy a výstavy. D. Jakubíková 6 popisuje osobní prodej jako osobní kontakt prodejce se zákazníkem, jehoţ cílem je úspěšné ukončení osobní transakce. Je nástrojem přímé komunikace. Strategií osobního prodeje je být ve správnou dobu, se správným zboţím a správným způsobem u správného zákazníka. Přímý marketing popisuje jako souhrn aktivit firmy, které se vztahují k nabídce produktů a sluţeb jedním nebo více hromadnými sdělovacími prostředky, s cílem dosáhnout přímé odpovědi od zákazníků. Podpora prodeje zahrnuje široké spektrum komunikačních nástrojů určených ke stimulaci rychlejší či silnější odezvy trhu. Spotřebitelská podpora zahrnuje slevy, bonusy, soutěţe a další. Podpora obchodníka sahá do speciálních slev přes bezplatné zboţí a věrnostní bonusy aţ po školení. Podpora organizací zahrnuje mnoho nástrojů pouţívaných i pro spotřebi- 5 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing Strategie a trendy. str. 260

12 telskou podporu a podporu obchodníka, jako jsou kongresy a veletrhy, případně soutěţe prodejců. Podpora prodejců zahrnuje prémie, provize, bezplatné dárky a soutěţe. 7 Práce s veřejností má za cíl vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosaţení marketingových záměrů. Snaţí se podporovat vzájemné pochopení mezi organizací a veřejností. Nesmíme opomenout, ţe důleţitým znakem práce s veřejností je její důvěryhodnost, mnohdy ovlivňující i tu část veřejnosti, která není přístupná reklamě. I kdyţ nejde o přímou prodejní komunikaci, ovlivňuje i kupní jednání a je jedním z důleţitých nástrojů integrovaného komunikačního mixu, jak popisuje Vysekalová. 8 Další komunikační technikou je sponzoring. 9 Vysekalová a Mikeš tuto techniku definují jako techniku umoţňující koupit či finančně podpořit určitou událost, pořad, publikaci a různá díla tak, ţe organizace získá příleţitost prezentovat svou obchodní značku, název či reklamní sdělení. Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protisluţbu, která mu pomáhá k dosaţení marketingových cílů. Kromě reklamy, která bude později rozebrána podrobněji, zbývá upřesnit pojem nová média. Důleţité je nasazení nových médií tam, kde mohou nahradit nebo doplnit média tradiční. Pozornost je samozřejmě věnována reklamě na internetu. 10 Všechny komunikační nástroje působí pouze tehdy, jsou-li koncipovány jako součást celé marketingové strategie, která je zaměřena na uspokojování potřeb cílové skupiny Marketingová komunikace se zákazníkem Celý marketing je zaloţen na komunikaci se zákazníkem, která je tvořena následujícími předpoklady: - podniková identita, kultura a image-vize a poslání podniku; 7 KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 25

13 - definování zákazníka-znalost zákazníka je důleţitá, včetně jeho socioekonomických charakteristik, potřeb a poţadavků; - konkrétně stanovená strategie a z ní vyplívající cíle komunikace se zákazníkem; - nabídka-měla by vystihnout poţadavky a představy zákazníků, přináší mu uţitek a výhody; - konkurence-přesně vymezená pozice firmy a srovnání její nabídky s konkurenčními; - cena-zákazník ji bere v potaz a akceptuje; - distribuce-pomocí ní se můţe zákazník seznámit s nabídkou firmy. Za marketingovou komunikaci bývá často povaţována propagace, která je jednou ze sloţek marketingového mixu Plán marketingového výzkumu Umoţňuje kontrolovat průběh výzkumu a měl by obsahovat: 1. Formulaci zkoumaného problému, základní hypotézu řešení a určení výzkumného cíle a jeho zdůvodnění. 2. Předběţné představy o tom, co lze od výzkumu očekávat na rozdíl od dosavadních znalostí. 3. Stanovení informačních potřeb, jejich struktury a jejich zdrojů. 4. Navrţení zkoumaného (výběrového) souboru, zdůvodnění jeho velikosti a sloţení, navrţení, navrţení místa a času realizace výzkumu. 5. Stanovení techniky výzkumu a nástrojů vhodných pro výzkum, zjišťování. Operacionalizovat předmět výzkumu do konečné podoby měřících nástrojů. 6. Určení způsobu kontaktování respondentů. 7. Předvýzkum, zpřesňující předcházející body na základě praktického ověření sběru informací v terénu na malém vzorku (sonda zpravidla zahrnuje nanejvýš několik desítek jednotek 20 aţ 30). 11 FORET, M. Marketingová komunikace. str. 15

14 8. Vlastní výzkum. 9. Statické zpracování výsledků. 10. Prezentace a interpretace získaných výsledků, včetně praktických doporučení. 11. Časový rozvrh jednotlivých etap s uvedením odpovědného pracovníka. 12. Rozpočet nákladů výzkumu Reklama Reklama 13 je v současné době definována jako kaţdá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboţí nebo sluţeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora (definice Americké marketingové asociace AMA). Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace s komerčním záměrem Obvyklé reklamní cíle Druh reklamy Reklamní cíle Informativní - Informovat trh o nových nebo inovovaných produktech nebo o moţnostech nového vyuţití produktu. - Informovat trh o změnách cen. - Informovat o otevření nových obchodů. - Vysvětlit, jak výrobek funguje. - Poskytnout informace o nabízených sluţbách. - Napravit mylné představy o nabízeném zboţí. - Rozptýlit obavy spotřebitele z nákupu nového výrobku. Přesvědčovací - Zvýšení preferencí dané značky. - Podpora rozhodnutí spotřebitelů o změně značky. 12 FORET, M., STÁVKOVÁ, J., VÁŇOVÁ, A. Marketingový výzkum. str Z latinského reklamare znovu křičeti, coţ odpovídalo dobové obchodní komunikaci. 14 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 21, 22

15 - Změna vnímání některých uţitných vlastností daného zboţí. - Přesvědčit spotřebitele k okamţitému nákupu. - Řešení krizových situací formou obranné reklamy. Připomínková - Připomenout spotřebiteli, ţe by mohl výrobek v brzké době potřebovat. - Připomenout spotřebitelům, kde je moţné zboţí nakoupit. - Udrţovat povědomí o výrobku i mimo sezonu. - Udrţování známosti výrobku. - Udrţování loajality spotřebitelů. Srovnávací - Poukázat na přednosti vlastního výrobku nebo sluţby, v porovnání s obdobným konkurenčním výrobkem či sluţbou. V praxi se obvykle pouţívá kombinace různých druhů reklamy. Nejčastěji pak kombinace informační a přesvědčovací reklamy Reklama ve společnosti J. Vysekalová 16 uvádí, ţe reklama ve společnosti neplní pouze ekonomické úkoly, ale má i funkci informační, učí v tom nejširším moţném měřítku lidi orientovat se ve světě potřeby, sděluje poznatky o nových výrobcích, dává podněty ke zkvalitnění spotřebních zvyklostí. Reklama působí na široké vrstvy obyvatelstva. Zdá se však také, ţe si reklamní odborníci začínají uvědomovat, ţe reklama také vychovává. V kladném i záporném směru. Výchovný vliv reklamy bychom mohli rozebírat z mnoha hledisek a bez přehánění by to vydalo na samostatnou kníţku. Reklama nepochybně ovlivňuje celý hodnotový systém člověka. Ano, reklama nás vychovává, ať chceme, nebo ne! MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. str. 183, VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str KŘÍŢEK, Z., CRHA, I. Jak psát reklamní text Manažer. str. 72

16 Reklama vyvolává a udrţí pozornost respondenta, tak, ţe bude vnímat obsah komunikačního sdělení. Nositelem komunikačního sdělení je komunikační médium. Kaţdé médium má své výhody a nevýhody. Důleţité je vybrat to správné, které dosáhne maximálního efektu Psychologie V zásadě je moţné říci, psychologie 19 zkoumá chování, proţívání a vědomí jednotlivců a skupin, stejně jako jejich podmínky a důvody. Cílem psychologie je popsat, vysvětlit a předpovědět lidské chování. Právě ten poslední aspekt činí psychologii tak zajímavou. Stačí odkázat na téma nákupního rozhodování spotřebitelů. Psychologie v zaměstnání znamená znalost příčin a vzniku vlastního chování a chování jednotlivců a skupin je nutná k tomu, abychom je uměli ovlivňovat pro dosaţení vlastních cílů Nezbytné psychologické pojmy Mezi nezbytné psychologické pojmy, potřebné k vytvoření dobré reklamy, podle J. Vysekalové, 21 patří vnímání, pozornost, paměť, zapomínání, učení, motiv, motivace, motivační výzkum, emoce, návyky, hodnoty a zájmy Vnímání Vnímání představuje proces, jehoţ prostřednictvím lidé vybírají, řadí a interpretují informace, které jim poskytují obraz okolí. Lidé mohou stejný podnět vnímat jiným způsobem vzhledem ke třem procesům vnímání: selektivní pozornosti, selektivnímu zkreslení a selektivní paměti. 22 Selektivní pozornost - lidé mají tendenci třídit většinu informací, jimţ jsou denně vystaveni. 18 KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. str Z řeckých slov psyché znamená dech ţivota a logos je nauka o. 20 KLEIN, H. M., KRESSE, A. Psychologie základ úspěchu v práci. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str. 328

17 Selektivní zkreslení lidé mají tendenci přikládat sdělení svůj vlastní význam. Selektivní paměť lidé mají tendenci uchovávat pouze část získané informace. Obvykle jde o tu část, která souhlasí s jejich názory nebo postoji Vnímání obrazů, slov a barev Obrazy Obrazy mají v reklamě své nezastupitelné místo. Působení obrazů je zaloţeno na následujících zkušenostech: - Efekt pořadí-obrazy nabízejí informaci, která je jasná na první pohled. Věci, kterých si člověk všimne jako prvních, se mu snáz zapamatují a vybavují; - Aktivační efekt-obraz oproti textu vzbuzuje větší vnitřní aktivaci a tím pádem zvyšuje účinnost reklamy; - Paměťový efekt-obrazy se uchovávají v paměti lépe neţ text; - Ovlivňovací efekt-obrazy více ovlivňují chování, jejich působení na člověka je většinou méně průhledné. 24 Slova Jazyk, který je uţitý v reklamě by měl být v prvé řadě srozumitelný, to se ale odvíjí také od cílové skupiny. Pouţitá slova a délka vět ovlivňují porozumění reklamního sdělení, častou jsou uţívány všeobecně známé výrazy, krátká a obrazná slova. Na srozumitelnosti se podílí i pouţitý typ písma. Jednou z nejdůleţitějších vlastností je čitelnost, snadná rozpoznatelnost a asociace, které sdělení vzbuzuje. Při tvorbě reklamního sdělení se dbá na to, aby: - psací písmo je hůře čitelné neţ písmo tištěné; - velká písmena jsou hůře čitelná neţ běţná kombinace velkých a malých písmen; 23 KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. str VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 60

18 - mnoho různých druhů písma působí neuspořádaně a vzbuzuje neklid. 25 Barvy Jestliţe zvolíte špatnou barvu při stříhání drátů na časové bombě, jste ztraceni. Stejná chyba při výběru barev pro reklamu, webové stránky apod. bude pro vás stejně fatální. Přestoţe je důleţité vědět, jak můţe výběr barev ovlivnit masy, nelze představu jednotné psychologické reakce na určité barvy brát jako ověřenou hypotézu. Mnohé reakce, které psychologové barev přičítají určitým barvám, vycházejí jen z osobní zkušenosti omezeného počtu lidí. Dobré je také poznamenat, ţe mnohé kultury mají zcela odlišné pocitové asociace a interpretace barev. 26 Významy jednotlivých barev: - černá-kompaktní barva se symbolem pochybností a smrti, poskytuje ale i pocit vznešenosti, důstojnosti a elegance. V reklamě se uţívá ve spojení s drahým zboţí s vysokou kvalitou; - bílá-zobrazuje mír, čistotu, nevinnost a jakousi nedosaţitelnost; - šedá-symbol nerozhodnosti a nedostatku energie; - zelená-nejklidnější barva, symbol neděje, klidu, svěţesti, přírody; - červená-síla, ţivost, energie, dynamika, vzrušení a ţár. Často je uţívána i ve spojení ohně, nebezpečí, krve a vzteku. Přitahuje k sobě pozornost; - modrá-symbolizuje klid, uvolněnou atmosféru; - hnědá-vyvolává dojem pevnosti, prospěchu; - žlutá-nejzářivější, nejoslnivější. Znázorňuje světlo, vitalitu, lesk, nádheru a teplo; - fialová-spojitost s chladem a kvalitou. 25 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str BEAIRD, J. Principy krásného webdengu průvodce krok za krokem. str. 49, 50

19 Způsoby, jakými lidský mozek zpracovává vizuální informace, závisí do značné míry na pouţitých barvách. Lidé si lépe pamatují obrazy prezentované v přirozených barvách Pozornost Upoutání pozornosti musí být produktivní 28, zákazník by si měl i po určité době pamatovat výrobek nebo sluţbu. Snaha po originalitě můţe často způsobit neţádoucí zapamatování. Takové sdělení sice upoutá pozornost, ale nevede k ţádoucímu chování. Inzerování, které nedokáţe pozornost udrţet, není účinné Paměť a zapomínání Reklama je účinná, kdyţ okamţitě vyvolá poţadovanou reakci anebo se vryje do paměti tak silně, ţe poţadované chování vyvolá později (anebo k němu alespoň přispěje). Opatření, která přispějí k tomu, aby se reklama vryla do paměti: - stimulující, dobře zapamatovatelný a relevantní kreativní koncept; - opakování motivu, resp. opakování výrazných prvků Význam učení pro spotřební chování Vysekalová 31 popisuje učení z psychologického hlediska jako pojem, který vyjadřuje proces získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho ţivota (Čáp J., 1997). Všechno, co není v projevech lidského chování vrozené, se utvořilo v procesu učení. Učení v tomto širokém smyslu můţeme chápat jako hledání optimálního způsobu přizpůsobování se orga- 27 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 65, Je nutné vyvolat záměrnou pozornost, nikoli jen bezděčnou. 29 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. str MONZEL, M. 99 tipů pro úspěšnější reklamu: Manažer. str VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 101

20 nismu proměnlivému prostředí. Téma učení patří k otázkám, které by v reklamě nemělo chybět Motivace a emoce Téma motivace je pro psychologii reklamy naprosto klíčové. Z tohoto hlediska můţeme reklamu definovat jako soubor stimulačních prostředků, s jejichţ pomocí se snaţíme ovlivňovat motivaci člověka. V prostředí přesyceném podněty, které člověka stále k něčemu vybízejí, je největším problémem podnícení motivace natolik silně a dlouhodobě, aby vedla ke skutečnému nákupu. Je čím dál víc obtíţnější najít dostatečně silný podnět, který překlene vzdálenost mezi působením reklamy a situací, kdy se člověk aktuálně rozhoduje o koupi a vybírá si z nabídky právě to konkrétní zboţí, za které je ochoten zaplatit. 32 Ţebříček motivačních hodnot: 1. Fyziologické potřeby (základní potřeby jako je jídlo, teplo, apod.) 2. Potřeby bezpečí (např. pracovní jistota) 3. Sociální potřeby (přátelé a osobní kontakty všeho druhu) 4. Potřeba uznání (jak vás a vaši práci lidé uznávají) 5. Potřeby seberealizace (vývoj osobnosti) Významným zdrojem motivace jsou vedle potřeb emoce. Emocemi z pohledu psychologie rozumíme hodnocení podnětů a situací z hlediska jejich subjektivního významu. Subjektivita je v případě emocí velmi důleţitým faktorem. To, co pro mě není důleţité, u mě nevyvolá ţádné emoce. 32 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str FORSYTH, P. Jak motivovat svůj tým. str KLOUDOVÁ, J. a kol. Kreativní ekonomika: trendy, výzvy, příležitosti. str. 171

21 Návyky, hodnoty a zájmy Návyky jsou hybnou silou motivace, jde o určité mechanismy, které spoří energii potřebnou na myšlení, rozhodování, volní úsilí. Jsou to zautomatizované činnosti, které vznikly opakováním. Dalšími zdroji motivace jsou hodnoty a ideály člověka. Systém hodnot ovlivňuje chování člověka, vytváří se ze socializace člověka, jeho výchovy, vzdělání, získávání zkušeností a kultivace jeho osobnosti. Z hlediska spotřebního chování můţeme rozlišit např. hodnotu peněz, hodnotu času, hodnotu zdraví, apod. V neposlední řadě působí jako zdroj motivace lidské zájmy. Působí na celkový styl ţivota a prorůstají do ostatních nezájmových činností (například zájem o tenis vede nejen k nákupu tenisového vybavení a pronájmu kurtů, ale má vliv i na jídelníček, styl odívání, preferenci tisku i reţim ţivota všeobecně) Nákupní chování 36 Na nákupní chování má vliv osobnost člověka, jeho postoje, názory, znalosti, motivační struktura, sociální role a obecně jeho osobnostní vlastnosti. Takţe i při stejné nabídce a na stejné podněty reagují lidé různým způsobem. Uveďme si alespoň ty nejdůleţitější!jako duševní vlastnosti a dispozice, ţivotní zkušenosti, atd.). 3.4 Reklamní kampaň Při přípravě reklamní kampaně vycházíme z marketingové analýzy, která nám poskytne informace o zákaznících, trhu a konkurenci. Klasická 4P (product, price, place a promotion) nám v této fázi jiţ nestačí a je třeba k nim přidat další články, kterými jsou např. people, programming, packaging a partnership. V mnoha případech dochází k přechodu mezi 4P na 4S 37 : - segmentace zákazníků-definice a identifikace cílových skupin; 35 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. str. 114, 115, BOČEK, M., JESENSKÝ, D., KROFIÁNOVÁ, D. a kol. POP-in-STORE komunikace v praxi. str VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 28

22 - stanovení užitku-určení výhod, které produkt či sluţba přináší zákazníkům; - spokojenost zákazníka-orientace na uspokojení potřeb; - soustavná péče-průběţný dialog se zákazníkem, navázání dlouhodobé spolupráce. Reklamní agentury vychází v mnoha případech z teorie 4C (customer, costs, competition a channels). Při tvorbě komunikační strategie je třeba znát vše, co tyto čtyři C představují, tzn. profil cílové skupiny, mnoţství peněz, které bude na kampaň zapotřebí, moţnosti konkurence v komerčních komunikacích a nakonec i komunikační moţnosti Postup při přípravě reklamní kampaně - 1. krok-stanovení cílů kampaně-je třeba zjistit, zda je cílem zvýšení prodeje, zvýšení známosti značky apod.; - 2. krok-potvrzení rozpočtu na kampaň; - 3. krok-stanovení cílové skupiny-podrobná charakteristika skupiny, na kterou chceme kampaň zaměřit; - 4. krok-stanovení poţadavků na kampaň-formulace poţadavků pro reklamní agenturu; - 5. krok-formulace komunikovaného poselství-obsah sdělení cílové skupině a zajištění aby skupina zprávě porozuměla a správně ji interpretovala; - 6. krok-výběr médií-prostřednictvím jich cílovou skupinu oslovujeme; - 7. krok-kontrola výsledků účinnosti kampaně vzhledem ke stanoveným cílům Stanovení cílů Před zahájením práce na reklamní kampani je třeba vědět, jakých cílů chce firma dosáhnout, a zda jsou realistické moţnosti kampaně v souvislosti s marketingovými cíli a strategií firmy. Ekonomické cíle kampaně: - zvýšení obratu ve srovnání s předchozím obdobím; - zvýšení zisku; 38 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 29

23 - zvýšení trţního podílu; - udrţení podílu na trhu. Při stanovení a kontrole ekonomických cílů by měla mít firma na paměti, ţe na uvedené cíle můţe mít vliv i mnoho jiných marketingových faktorů. Zvýšení zisku nebo obratu se nemusí projevit hned po skončení kampaně, ale v mnoha případech přichází aţ v určitém časovém horizontu. Komunikační kampaň je často zaměřena na psychologické parametry, které se týkají většinou chování cílové skupiny. Zde se vyskytují: - ovlivnění image produktu, značky; - zvýšení známosti produktu, značky; - změna postojů k produktu, značce; - upevnění nákupních úmyslů; - upevnění pozice firmy v očích veřejnosti; - zavedení nové značky. Firma by měla jasně formulovat nezbytné cíle komunikační kampaně. Měla by si stanovit: - objekt komunikační kampaně-co je vlastně předmětem komerční komunikace, jaký produkt či sluţba; - cíl kampaně-jakých ekonomických nebo psychologických cílů chce firma dosáhnout; - přesné stanovení cíle-ekonomické cíle je třeba kvantifikovat, aby bylo moţné změřit jejich splnění; - stanovení časového rozmezí-kdy má být vytčených cílů dosaţeno; - cílová skupina-je třeba přesně definovat, koho má kampaň oslovit, na koho jsou cíle zaměřeny. Je zapotřebí si také zodpovědět několik důleţitých otázek, např. jsou cíle jednoznačné, neodporují si, jsou realizovatelné, jsou aktuální apod VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 29, 30, 31

24 3.4.3 Kalkulace rozpočtu Jednou z hlavních otázek zůstává, kolik na reklamu vyčlenit peněz. Rozhodující je to, kolik firma můţe na komerční komunikaci vydat, aby to neohrozilo její fungování. Je třeba si také uvědomit, ţe část peněz vynaloţených na reklamu se jiţ nikdy nevrátí. Efektivnost reklamy se pohybuje okolo padesáti procent. Kolik peněz investovat do reklamy, závisí pouze na firmě, neexistuje nějaké obecné pravidlo, dle kterého by se měla firma řídit. Jsou známy čtyři základní metody, které lze při tvorbě rozpočtu pouţít: - metoda zůstatkového rozpočtu-firma vychází ze svých finančních moţností a dává na reklamu volné prostředky, které jí zbudou po zaplacení všech ostatních nákladů; - metoda procentuálního podílu z obratu-rozpočet na reklamu je stanoven formou procenta z realizovaného objemu prodejů v předešlém období; - metoda konkurenční parity-stanovení stejné výše rozpočtu na základě sledování konkurence; - metoda orientovaná na cíle-pro tuto metodu je zásadní stanovení cílů, kterých chce firma dosáhnout a určení optimálních nákladů, které jsou pro realizaci nezbytné. Pro správné sestavení rozpočtu je také velice důleţitá jistá zkušenost, kterou má jiţ firma z uskutečněných kampaní. Často se dostane ke slovu i zdravý selský rozum, avšak některá pravidla je nutno dodrţovat Volba médií Při přípravě reklamní kampaně je nutné vybrat odpovídající média, která tvoří tzv. mediální mix. Firma vybírá média tak, aby oslovila optimální způsobem cílové skupiny a také 40 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. str. 31, 32

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu Yoplait, a. s. Martina Jablunková

Návrh reklamní kampaně pro firmu Yoplait, a. s. Martina Jablunková Návrh reklamní kampaně pro firmu Yoplait, a. s. Martina Jablunková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ludmila Pleskotová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ludmila Pleskotová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Ludmila Pleskotová Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vliv reklamy na spotřební chování lidí Ludmila Pleskotová Bakalářská práce 2009

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martina Svobodová Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce 2013 Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce Bc. Martina

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci B a k a l á ř s k á p r á c e Daniela Zemanová duben 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Více

Význam a principy spolupráce firmy s médii

Význam a principy spolupráce firmy s médii Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve sluţbách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv reklamy na seniory

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv reklamy na seniory MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Didaktické technologie Vliv reklamy na seniory Bakalářská práce Brno 2011 Autor práce: Eva Blaţková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS. Bibliografický

Více

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů Bc. Jiřina Zelenková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Fair Trade, spravedlivý obchod, je na českém trhu novinkou. Od roku 1994 mají obyvatelé České republiky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Bc. Sandra Pleskotová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Lucie Sklenková

Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Lucie Sklenková Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou Lucie Sklenková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak by mělo vypadat kvalitní zadání komunikační

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti Bakalářská práce Autor: Petra Feltlová, DiS. Bankovní management

Více