VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NABÍDKA, POPTÁVKA, VLIV REKLAMY TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR BC. JIŘÍ SKÁCEL VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR PROF. PHDR. HANA VYKOPALOVÁ, CSC BRNO 2010

2

3 Zadání VŠKP - Zde bude vloţeno zadání.

4 Abstrakt (vzor) Tato diplomová práce pojednává o nabídce a poptávce a vlivu reklamy na tyto dvě mikroekonomické veličiny. V práci se zaměřuji na popsání fungování nabídky a poptávky z marketingového hlediska a nikoliv z mikroekonomického pohledu. V teoretické části této práce vysvětlím podstatu marketingu a reklamy, která umí dobře ovlivňovat potřeby a poptávku po zboţí a sluţbách. Dále se zabývám marketingovým mixem a komunikačním mixem, který je teoretickým základem pro stanovení marketingových činností pří propagaci sluţeb a výrobků. V teoretické části nastíním tvorbu komunikační kampaně, protoţe kaţdá kampaň se musí správně naplánovat, tak aby byla úspěšná. Cílem této diplomové práce je postihnout fungování nabídky a poptávky, a posouzení vlivu reklamy na nabídku a poptávku. Tuto problematiku řeším v praktické části na příkladu realitní kanceláře Dachi, s. r. o., která má sídlo v Olomouci. Prakticky provedu marketingový výzkum kvantitativní metodou a hypotézy budu testovat pomocí testu dobré shody chí kvadrátu. Abstrakt This thesis deals with the supply and demand and the impact of advertising on these two microeconomic variables. The work is focused on describing the operation of supply and demand from marketing point of view and not from a microeconomic perspective. In the theoretical part of this work to explain the essence of marketing and advertising, that can well influence the need and demand for goods and services. I'm also concerned with marketing mix and communication mix, which is the theoretical basis for the establishment of marketing activities to promote services and products. The theoretical outline the development of communication campaigns, as each campaign must be properly planned so as to be successful. The aim of this thesis is to examine the functioning of supply and demand, and assess the impact of advertising on supply and demand. This issue in a practical example of the real estate agents Dachi,Ltd., based in Olomouc. Practically make a quantitative marketing research methods and hypotheses are tested using a test of goodness of fit chi-square.

5 Klíčová slova Nabídka, poptávka, reklama, marketing, realitní kancelář, reklamní kampaň, chí kvadrát Keywords Supply, demand, advertising, marketing, real estate, advertising campaign, chi-square Bibliografická citace (vzor) SKÁCEL, J. Nabídka, poptávka, vliv reklamy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství, XY s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a ţe jsem uvedl všechny pouţité informační zdroje. V Brně dne podpis diplomanta

8 Poděkování Děkuji mé rodině za podporu při mém studiu. Děkuji paní profesorce Vykopalové za metodické vedení při psaní této diplomové práce. Děkuji zaměstnancům RK Dachi za jejich vstřícné poskytnutí informací do této diplomové práce.

9

10 OBSAH 1 ÚVOD REKLAMA JAKO SOUČÁST MARKETINGU Poznávání potřeb zákazníků pro reklamu Průzkum poptávky pro reklamu Jak vnímají zákazníci hodnotu v reklamě Dílčí závěr MARKETINGOVÝ MIX Účel marketingového mixu Produkt jako součást marketingového mixu Význam ceny v reklamě Dílčí závěr KOMUNIKAČNÍ MIX Tvorba komunikačního procesu Reklama jako součást komunikačního mixu Standardizace reklamy Osobní prodej v komunikačním mixu Podpora prodeje Práce s veřejností Dílčí závěr TVORBA REKLAMNÍ KAMPANĚ Stanovení cílů reklamní kampaně Rozhodování o rozpočtu na reklamní kampaň Výběr nejvhodnějšího média pro reklamu Tvorba reklamního sdělení FUNGOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA REALITNÍM TRHU EMPIRICKÁ ČÁST

11 7.1 Informace o realitní kanceláři Dachi Reklama realitní kanceláře Dachi, s. r. o HLAVNÍ VÝZKUM Formulace problému a cíle diplomové práce, stanovení hypotéz Metody zpracování výzkumu a charakteristika zkoumaného souboru Interpretace statistického testování hypotéz Ověřování hypotéz Zjištění vyplývající z dotazníkového šetření NÁVRHY A DOPORUČENÍ ZÁVĚR

12 1 ÚVOD Téma Nabídka, poptávka, vliv reklamy jsem si zvolil z důvodu toho, ţe dnes je reklama významným prostředkem slouţícím k ovlivňování nákupního a spotřebních chování v trţním podnikání. V této práci bych se chtěl hlavně zaměřit na chování účastníků trhu. Na straně jedné poptávajících a na straně druhé nabízejících. Protoţe jsou tyto dvě skupiny ve stálé interakci kvůli realizaci směny na trhu, je velmi důleţitá reklama, která informuje poptávající, tak aby si koupili právě to zboţí nebo sluţbu, kterou jim obchodníci nabízí. Také bych se chtěl v tomto úvodu upozornit na to, ţe reklama je součástí marketingu a je s ním neodmyslitelně spjata. V práci se chci zmínit i o reklamě v souvislosti i s jinými vědami jako je ekonomie a psychologie. V práci se zaměřím na poptávku po nemovitostech, a jaké nároky kladou dnešní klienti realitních kanceláří, co očekávají od realitních kanceláří a naopak co poptávají. Chtěl bych popsat vliv reklamy na rozhodování o koupi či pronájmu nebo podnájmu nemovitostí. V práci popíši rozdíl mezi marketingovým a marketingovým komunikačním mixem. A hlavně se zaměřím na komunikační mix. V praktické části provedu dotazníkový výzkum mezi poptávajícími, abych zjistil jejich představy a nároky na bydlení, které by vedli ke zvyšování kvality nabídky a sluţeb realitních kanceláří. První kapitolu věnuji vysvětlení pojmu reklama. Zaměřím se na to, co je to reklama, co se od ní očekává, jaká jsou její výhody a nevýhody. V druhé kapitole chci vysvětlit důleţitost marketingového mixu. Protoţe správná tvorba marketingového mixu je účinným nástrojem pro marketingové plánování a vedení. Vysvětlím co je jeho podstatou a jeho části se budu snaţit pouţít na příkladě realitní kanceláře. Dále uvedu rozdíl mezi marketingovým a komunikačním mixem, protoţe komunikační mix se vymezuje z marketingového. Na další kapitolu bych se chtěl podívat z výzkumného hlediska, ale na závěr bych chtěl vyvodit jaký má vliv reklama na poptávku a nabídku. Čtvrtá kapitola pojednává o komunikačním mixu v reklamě a pátá kapitola je určena části, ve které navrhnu plán sestavení rozpočtu reklamní kampaně. Šestou kapitolu věnuji fungování nabídky a poptávky na realitním trhu a dále za touto kapitolou bude následovat praktická část ve, které provedu výzkum a ověřím hypotézy. 11

13 2 REKLAMA JAKO SOUČÁST MARKETINGU Marketing je v dnešní době nástrojem podnikatelů a manaţerů, který slouţí k lepšímu a efektivnějšímu prodeji zboţí a sluţeb. Reklama jako jedna součást marketingu se snaţí prodávat zboţí a přesvědčit zákazníky ke koupi. Marketingem manaţeři usilují o co moţná největší oslovení cílových zákazníků, tak aby zákazníci kupovali jejich produkty. Marketing je procesem celospolečenským, obchodním i kulturním. Marketing je úzce spjat s poznáváním potřeb a přáním zákazníků. Na druhé straně slouţí pro marketingové účely reklama, která zase sděluje zákazníkovi, jaké produkty má pro něj firma. Staré pojetí marketingu bylo přesvědčit a prodat ale nové pojetí se snaţí o uspokojování potřeb zákazníků. Úspěch kaţdé reklamní kampaně a úspěšného výrobku na trhu tkví v poznávání potřeb zákazníka a ty výrobky nebo sluţby mu přinášejí očekávanou hodnotu a akceptovatelnou cenu, pak je ten výrobek úspěšný. Další podmínkou je také účinná distribuce a propagace. Marketing nám přináší pocit uspokojení v dnešním kapitalistickém světě z výrobků a sluţeb a informuje a přesvědčuje a utváří naši osobnost. Marketing je činností v rámci lidského ţivota a odehrává se pouze na trhu. Kdyţ něco potřebuji nebo chci, tak si to mohu buď vyrobit, nebo si to mohu jít koupit. Řada lidí se přiklání spíše ke druhé variantě. Ale koupit si to můţe jen v případě, ţe má dostatek peněz. Kdyţ nemá peníze tak musí odloţit svou spotřebu nebo to můţe ukrást, ale v marketingu se bavíme spíše o směně a o prodeji za peníze. A právě marketing spočívá i v tom, ţe i kdyţ nemám peníze, přesto si tu danou věc mohu pořídit. Je tomu díky marketingovému prodeji a myšlení manaţerů v obchodě. Kdyţ nemám peníze, tak mi dají zboţí na splátky. Samozřejmě se musí vyřídit různé formality spojeny s úvěrem a vyplenění osobních údajů do smlouvy o půjčce. A ta půjčka je uţ marketingové chování při prodeji. Výsledkem tohoto procesu je, ţe budu spokojen jako zákazník s tím, ţe mám věc, kterou jsem chtěl, a spokojený bude také prodejce, protoţe nepřišel o zákazníka a peníze bude mít sice později, ale přece. Marketéři dobře vědí, ţe poznání potřeb, poptávky a přání svých zákazníků vede k úspěchu. Výrobky, které mají pro zákazníky nový uţitek 1 se prodávají velmi dobře a jsou úspěšné, ale reklama má v marketingu také svou důleţitou funkci. Reklama musí přesvědčovat a informovat, protoţe bez ní by se o novém výrobku nikdo nedozvěděl a nikdo by jej nenakupoval. 1 Koler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, ISBN , str. 2 12

14 2.1 POZNÁVÁNÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ PRO REKLAMU Základní koncepce, na níţ je marketing zaloţen, je koncepcí lidských potřeb, které definujeme jako pocit nedostatku. Přání ovlivňují podmínky ve, kterých se daný člověk nachází. Jiné jsou na Novém Zélandu a jiné přání má např. Paříţan. Přání je ovlivněno společností a také ţivotním stylem, dále kulturou, tradicemi, zvyklostmi. Přání ovlivňuje také okolí vrstevníků. Kaţdý jistě zná to, kdyţ malé dítě uvidí hračku u svého kamaráda tak ji chce okamţitě také. Kaţdý chce být IN. Potřeby jsou motivem a hnací silou při nákupním chování člověka a jsou biologické a psychologické. Abraham Maslow definoval potřeby podle hierarchie od těch základních aţ k vlastnímu rozvoji a seberealizaci. Obrázek 1: Maslovova pyramida potřeb 2 Pokud zákazních chce výrobek, který by mohl uspokojit jeho potřeby, pokouší se evokovat 3 a vyvolat své minulé myšlenky, které by mu mohli pomoci v jeho rozhodnutí o koupi. Reklama má mnoho scénářů, které mu mohou usnadnit rozhodování. Pro tvorbu účinné reklamní kampaně důleţité především pochopit zákazníka a tvůrce reklamního sdělení musí porozumět zákazníkům a vlivům, které na něho působí. Na chování spotřebitelů při nakupování mají významné vlivy kulturní, společenské a psychologické. Kulturní faktory mají na chování spotřebitele vliv v tom, v jakém prostředí zákazník vyrůstá. Tím jak jedinec vyrůstá ve společnosti, získává základní hodnoty a potřeby 2 Vysekalová, J. a kol.: Základy marketingu, Grada, Praha, 1997, ISBN , str Schultz, E., D.: Moderní reklama umění zaujmout, Grada, Praha, 1990, ISBN , str

15 od rodiny a také do okolního prostředí. S tím jak se lidský jedinec vyvíjí, rostou také jeho potřeby a reklama je cílena právě na mladé lidi, kteří se lépe ovlivňují. Na nákupní chování má velký vliv osobnost člověka samotná. Na osobnost mají velký vliv psychologické faktory, jako jsou svědomí, dominance, společenskost atd. Pro získání informací o zákaznících pro reklamu musíme zjistit, jaký psychologický faktor můţe být nejvhodnější. 2.2 PRŮZKUM POPTÁVKY PRO REKLAMU Poptávka se odvíjí od potřeb zákazníků. Firmy, které chtějí být úspěšné, musí vědět, jaké jsou potřeby a přání zákazníků. Lidé mají omezené základní potřeby (například potravu nebo střechu nad hlavou) avšak jejich přání jsou neomezená. Zdroje k jejich splnění jsou však omezené. Proto se snaţí volit takové produkty, které za vydané peníze přinesou největší uspokojení. Pokud jsou tato přání podloţená schopností zaplatit tedy kupní silu přání se změní v poptávku. 4 Výborná znalost potřeb a přání zákazníka slouţí k vytváření marketingových strategií. Marketingové společnosti se snaţí porozumět přáním zákazníkům tak, aby byly schopny vyrábět to, co se bude prodávat, a neměli ztráty v podobě utopených nákladů za zboţí, které nikdo nechce. Firmy provádějí spotřebitelské výzkumy a shromaţďují informace o nákupním chování spotřebitelů. Provádějí školení svých pracovníků, které učí, jak správně komunikovat se zákazníky a jak jim správně obsluhovat při nákupu. Reklama má vliv na poptávku tak, ţe působí na zákazníky kreativním zpracováním, ale měla by se vyvarovat prodejem za kaţdou cenu a dotíráním. Marketingový odborníci chtějí zvýšit nebo odhadnout poptávku. Marketéři zjišťují, jaké vlivy mohou působit na zákazníka a co ho motivuje k tomu, zda si výrobek koupí či nikoliv. Poptávka se můţe projevit jako nákupní efekt, 5 který aktivuje rozhodování pro nákup. Zákazníci v dnešní společnosti, kteří jsou obklopováni reklamou a produkty z nadvýroby, chtějí směňovat zboţí a sluţby. Zadavatelé reklamy se zajímají o mnoţství výrobků a sluţeb, které poţadují spotřebitelé v určitém čase a na určitém místě. To, ţe 4 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.: Moderní marketing, 4. evropské vydání, Grada, Praha, 2007, ISBN , str Schulz, E., D.: Moderní reklama umění zaujmout, Grada, Praha, 1990, ISBN , str

16 hovoříme o určitém čase a místě je podmíněno tím, ţe nákupní chování se rychle mění. Nejrychlejší změny zaznamenáváme v módním průmyslu a v informatice. Reklama na určitý výrobek by se tedy měla objevit v právě nejpříhodnější dobu. Dále je důleţité definovat správný trh, na kterém bude poptávka po zboţí a sluţbách co největší. Pokud firma pronikne na určitý trh, nemusí to znamenat, ţe bude úspěšná na jiných trzích. Příkladem můţe být hledisko přání a potřeb ve východní Evropě a v západní Evropě. Zákazníci v obou částech Evropy mohou mít stejné potřeby, ale jejich kupní síla je značně rozdílná. Takţe důleţitou roli v zjišťování poptávky hraje také kupní síla obyvatel. 2.3 JAK VNÍMAJÍ ZÁKAZNÍCI HODNOTU V REKLAMĚ Zákazníci se rozhodují pro daný výrobek tím, jak daný výrobek vyuţijí a jakou hodnotu jim přináší. Hodnota pro zákazníka představuje rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá z vlastnictví a uţívání příslušného výrobku, a náklady, které musí vynaloţit na to, aby si daný výrobek či sluţbu opatřil. 6 Například hodnota pro zákazníky cestovní kanceláře není koupě zájezdu, ale záţitky v dané lokalitě, kterou si vybral. Nebo koupě domu přes realitní kancelář. Člověk si můţe koupit dům, byt nebo pozemek bez sluţeb realitní kanceláře. Ale právě ty realitní kanceláře jsou na trhu, aby zbavili stresu klienty a obavy z vyřizování převodu vlastnictví na katastrálním úřadě apod. Hodnota pro zákazníka zahrnuje kvalitu, délku ţivotnosti atd. Jozefína Simová charakterizuje hodnotu pro zákazníka tak, ţe: Emotivní sloţka hodnoty zákazníka představuje emotivní aspekty spojené s nakupováním i uţíváním sluţby a zahrnuje postoje, pocity a emoce zákazníka. Sociální sloţka zahrnuje společenský přínos, získaný z uţívání sluţby, obvykle spojený s postavením ve společnosti, s vlastní image i vnímáním ostatními členy společnosti. 7 Myslím si, ţe také doprovodné sluţby zvyšují hodnotu výrobků a sluţeb. Pokud je produkt podpořen více sluţbami, které budou potřebovat s vyuţitím hlavního produktu, tak hodnota pro zákazníka značně stoupne. Doprovodné sluţby jsou vhodné také pro prodejce, protoţe se odliší od konkurence, coţ je výhoda. Zákazníci doprovodnými sluţbami toho 6 Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Grada, Praha, 2004, ISBN , str

17 dostanou mnohem více a také poţadují více pohodní a nízké či vůbec ţádné dodatečné náklady spojené s vyuţíváním sluţby a pouţíváním produktů. Do doprovodných sluţeb můţeme zařadit například dopravu zdarma, občerstvení, aktualizace softwaru, montáţ a zaškolení pro provozování strojů atd. 2.4 DÍLČÍ ZÁVĚR Závěrem této kapitololi chci zdůraznit, ţe reklama nemá pouze prezentovat produkt nebo sluţbu, ale jejím posláním je prodat. Na trhu je poptávka po velkém mnoţství zboţí a na ni reagují firmy s cílem dosáhnout zisku. A zisku se dosáhne jen tím způsobem, ţe zákazníci budou kupovat její výrobky. Proto, aby kupovali výrobky potřebují uspokojovat své potřeby, takţe výrobci musí poznat cílové skupiny zákazníků. Dle mého názoru kaţdý jedinec má pevnou představu o tom, co potřebuje a určitě nakupuje jen to, co potřebuje. Ale kaţdý člověk nakupuje výrobky, které jsou pro něj nejlepší, nejlevnější, mají vynikající chuť, uţitné vlastnosti a nevím co ještě. Jenţe teď mám na mysli jen jednoho konkrétního člověka. Ale kaţdý z nás víme, ţe člověk je tvor společenský a dá se také snadno ovlivnit přáteli, rodiči, postoji ve společnosti. Jak jsem jiţ uvedl teorii A. Maslowa, lidé mají potřeby od základních aţ po potřeby vyšší jako jsou seberealizace a uznání. Lidé se přiklánějí k věrnosti značce, kterou kupují a říkají o ni, ţe je nejlepší. Vlastně oni to ani říkat nemusí, protoţe kdyţ mají na oblečení logo známé značky, která má reklamu v televizi nebo na sportovišti a je ta značka známá, tak ji znají téměř všichni a ta značka vypovídá sama o sobě. A uţivatle známé značky kaţdý dokáţe ohodnotit, dle stylu a jeho kupní síli, protoţe jistě ví, ţe je to drahý a určitě kvalitní výrobek

18 3 MARKETINGOVÝ MIX 3.1 ÚČEL MARKETINGOVÉHO MIXU Marketingový mix se zabývá aplikací marketingového vedení na konkrétní potřeby firmy. Ne kaţdá firma můţe mít stejný marketingový mix, spíše naopak. Kaţdá firma je odlišná a také se na tom trhu chce odlišit a proto by si měla přesně nadefinovat svůj vlastní marketingový mix. Pro firmu je to nástroj, který spojuje čtyři marketingové veličiny do jednoho promyšleného plánu. Tzv. 4 P zahrnují product, price, place, promotion a marketéři mají za úkol sestavit nejvhodnější strategii. Pouţití těchto rozšiřujících prvků u sluţeb je důleţité z toho důvodu, ţe na jejich tvorbě mají velký podíl lidé, neboť zde převládá velký podíl lidské práce. Také mnoho sluţeb není nabízeno samostatně, ale v určitém kontextu tak, aby co nejlépe uspokojovaly očekávání zákazníka. 8 Kaţdý manaţer svého podniku by si měl poloţit otázku, které prvky z marketingového mixu mu budou nejlépe vyhovovat, protoţe není důleţité, kolik P bude zahrnovat marketingový mix, ale jak účelně bude sestaven. S vyšším zájmem firem o zlepšování vztahů se zákazníky se v poslední době dostává do popředí public relations. Například Kotler 9 nahrazuje 4P za 4C a dívá se na marketingový mix z pohledu zákazníka samotného. 4C obsahuje: Costomer value (hodnota pro zákazníka), costomer cost (náklady), konvenience (pohodlí), comunication (komunikace). 4C je zákaznický marketingový mix a v praxi se můţeme setkat s oběma přístupy. Marketingový mix je v praxi přizpůsoben k tomu, aby činnost podniku a jeho výroba byly co moţná nejvíce přizpůsobeny potřebám zákazníků. 8 JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing, strategie a trendy, 1.vyd.,Praha, 2008, Grada, 272 str., ISBN , str Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Grada, Praha, 2004, ISBN , str

19 3.2 PRODUKT JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU Produkt je nejdůleţitějším prvkem marketingového mixu. Produkt se stává hlavní náplní podnikání. Produkt je hmotný nebo nehmotný statek, díky kterému se uspokojují potřeby a místem směny je trh. Produktem můţe být výrobek, sluţba, myšlenka, osoba apod. Značka produktu je součástí daného výrobku. Značka odlišuje daný výrobek od ostatních na trhu. Na trhu je mnoho realitních kanceláří, kaţdá z nich má své obchodní jméno (značku). V jejich názvu je slovní spojení realitní kancelář nebo zkratka RK a za tímto následuje právě ten název (značka), která odlišuje danou realitní kancelář od všech ostatních. Názvy realitních kanceláří jsou spojeny s činností, kterou hlavně naplňují. Například domybrno nebo se jmenují po svém zakladateli např. realitní kancelář Malina. Značku by si měl kaţdý majitel nebo manaţer realitní kanceláře registrovat, protoţe je to výhodné z marketingového hlediska. Protoţe kdyţ se bude té realitní kanceláři hodně dařit, tak si lidé řeknou, ţe je to dobrá realitní kancelář s dobrou nabídkou svých produktů a profesionálním zpracováním sluţeb. Dobrou nabídkou mám na mysli široký výběr bytů k pronájmu i prodeji, pro studenty, rodiny s dětmi, pro cizince, svobodné absolventy vysokých a středních škol, kteří nemají ještě tolik finančních moţností, aby si mohli dovolit drahé bydlení, dále nabídka pro seniory atd. Profesionální zpracování sluţeb je dle mého názoru to, ţe se realitní makléři postarají o rychlé vyřízení formalit spojených s prodejem nebo pronájmem bytu či domu, cena bude adekvátní a smlouva bude sepsána takovou formou, ţe ji kaţdá strana porozumí a vše bude úplně jasné. Další výhodou registrace ochranné známky je, ţe kdyţ si je registruji, tak se značka stává dlouhodobým hmotným majetkem a zvyšuje mi cenu té realitní kanceláře. Typy značek máme dvě a to značku výrobce a značku firmy, která poskytuje sluţby. Značka napomáhá zákazníkovi získat důvěru, především u silných značek. Značka, která je známá je více veřejností vnímána a lépe se o ní šíří informace. Hodnota značky se formuje někdy i celá desetiletí, ale i kdyţ ta značka neupoutá pozornost a ten výrobek není dost atraktivní, nezvýší svoji hodnotu ta značka nikdy. Hodnota značky se odvozuje od znalosti značky u lidí, věrností té firmě nebo produktu, kvalitou a asociacemi, které představuje ta značka mezi zákazníky (očekávání). 18

20 Čím lépe je graficky zpracováno logo značky, tím více zaujme a je to lepší pro firmu. Ale nesmí se jednat o návrh laika, ale designového odborníka. Značky se mají také dobře vyslovovat a také psát, aby nedocházelo ke zkomoleninám mezinárodních značek. Například americká veřejnost byla velmi pobouřena značkou francouzsko-britské společnosti vyrábějící parfémy, oblečení a doplňky pro muţe a ţeny, které se hodí k parfémům. Název F.C.U.K. je zkratkou celého názvu značky: French Connection United Kingdom. Američanům se nelíbilo spojení písmen, které se aţ příliš podobá vulgárnímu výrazu. Úspěšná značka můţe mít paradoxně problém v tom, ţe její název budou zákazníci přirovnávat konkurenčním výrobkům stejného druhu. Úspěšná reklama můţe způsobit to, ţe si zákazníci přestanou uvědomovat co je názvem značky a ta můţe v nejhorším případě přejít do zapomnění. Například Coca-Cola měla na svých obalech a táccích pod nápoje slogan ať zákazníci ţádají Coca-Colu celým názvem, protoţe zkratky podporují napodobeniny. Například v restauraci si hosté objednávají colu místo toho, aby si objednali Coca-Colu. Na českém trhu je mnoho kolových nápojů jako např. Citruscola a to obecné druhové označení sniţuje u zákazníků rozpoznávací schopnost. Produkt je statek, který je nabízen na trhu, aby uspokojil zákazníka. Statky máme hmotné i nehmotné. Hmotné jsou například automobily, spotřební zboţí, potraviny. Nehmotné statky jsou sluţby, ke kterým nelze převádět vlastnické právo. Pojem produkt v sobě zahrnuje něco více neţ jen zboţí či sluţby. Produkt je to, co je určeno k prodeji. Ale řada produktů má další části a potom mluvíme o komplexním produktu. V reklamě na zboţí si moţná ani neuvědomíme, co všechno nám produkt obsahuje. Produkt má tři úrovně a to jádro, vlastní produkt a rozšířený produkt. Vlastní produkt je to, co se od něj vyţaduje. Jádro představuje uţitek, který má zákazník, který si jej koupí. Často je jádrem produktu očekávání zákazníka. Splnění jeho přání, ale můţe být někdy v rozporu s jeho očekáváním, kdy jeho představy nejsou vyplněny, tak jak bylo řečeno v reklamě. Vlastní produkt je výrobek samotný v podobě jeho technických vlastností obsahující značku, balení, kvalitu, styl. Rozšířený produkt obsahuje instalaci a další sluţby. Dodatečné sluţby se staly v reklamě důleţitým prvkem, protoţe zákazníci vyţadují další sluţby spojeny s produktem. Dodatečné sluţby přinášejí zákazníkům větší pohodlí a 19

21 také méně problémů spojených s uţíváním produktů. Reklama, která propaguje i jiné sluţby představuje konkurenční výhodu a zákazníci ji vítají, protoţe dostali něco navíc. Závěrem chci říci, ţe produktů je celá řada, jako jsou spotřební zboţí, zboţí s doprovodnými sluţbami, sluţby s doprovodnými sluţbami jako je činnost realitních či cestovních kanceláří. Typickými sluţbami jsou například daňová poradenství a právní sluţby. V roce 2009 měla největší hodnotu 68, USD značka COCA-COLA. 10 Mezi hlavní výhody značek u produktů spočívají ve snadnější identifikaci mezi konkurenčními výrobky na trhu. Značka přitahuje věrné (loajální) zákazníky, kteří kdyţ jsou spokojeni s výrobky, nemají potřebu odcházet ke konkurenci. Značka napomáhá k tvoření firemní image. 3.3 VÝZNAM CENY V REKLAMĚ Cena je částka vyjádřená peněţním vyjádření za zboţí či sluţbu. Stanovení ceny je marketingovou záleţitostí. Ale ovšem cena musí být nějak vypočítána a vykalkulována, abychom neprodávali pod vlastními náklady a tím dosahovali ztráty. Marketingové oddělení realitní kanceláře musí mít dostatek podrobných informací o trhu, poptávce, konkurenčních cenách, zahraničních trzích, politickém prostředí apod., aby bylo schopno stanovit co moţná nejvhodnější cenu. Kdyţ se střetne křivka nabídky a poptávky, dojde k rovnováţnému stavu, kde je rovnováţné mnoţství a cena. Tento stav se nazývá trţní rovnováha. Při tvorbě ceny je vhodné také pamatovat na psychologické působení ceny. Například nízká cena bude vzbuzovat o nemovitosti dojem nízké atraktivity, nízké kvality apod. Naopak vyšší cena bude vzbuzovat v klientovi realitní kanceláře to, ţe má výjimečný dům. Za vyšší cenu jsou prodávány nemovitosti v centrech měst a naopak nízkou cenu mají nemovitosti v malých obcích dosti vzdálených od krajských či okresních měst. Akce není sleva, ale jedná se o dočasně sníţení ceny pro zvýšení poptávky a přilákání více zákazníků. S nejčastějším druhem akcí se můţeme setkat v supermarketech, kde je v reklamním letáku, výloze prodejny a v televizní reklamě součástí informace také cena, která má za cíl přilákat více zákazníků. Pokud je zákazník ochoten zaplatit za zboţí vysokou cenu, 10 /best_global_brands_intro.aspx?langid=

22 tak také poţaduje kvalitu a určitý přínos pro něho. Podle ceny se rozhodují zákazníci, kteří nedovedou rozpoznat kvalitu a koupí si raději draţší výrobek. A pokud po koupi nebude spokojený s výrobkem, tak má právo na vrácení peněz do 14 dní pokud je to koupeno na internetu nebo do následujícího dne v kamenném obchodě. Reklama na potraviny, elektroniku a jiné spotřební zboţí obsahuje cenu produktu. Tato cena má za úkol přilákat zákazníky a přimět je k nákupu. Reklama na zboţí, které je zlevněno můţe působit na zákazníka psychologicky tak, ţe si můţe myslet, ţe jde o nekvalitní výrobek. Nízká cena v reklamě můţe vzbuzovat pocit nedůvěry a odlákat ochotu zákazníka si produkt koupit. Naopak vysoká cena je projevem kvality. Cena za zboţí, kterou propaguje reklama, si stanovuje kaţdá firma podle svého uváţení a nákladů. Cena, která je uvedena v reklamě na výrobky konečnému spotřebiteli, musí mít balené výrobky označeny prodejní cenou nebo cenou za měrnou jednotku. O konečné ceně musí prodávající zájezdu podat informace o celkové výši a včetně letištních a palivových příplatků DÍLČÍ ZÁVĚR Závěrem této kapitoli bych chtěl zdůraznit, ţe dobrý produkt se nemusí prodat sám, jak si někteří jedinci myslí. Dobrý produkt musí být podpořen reklamou, aby nepřešel do zapomění. Firma by neměla nikdy přestat propagovat svoje jméno, značku nebo výrobky, protoţe jedině takto se dostane do podvědomí svých klientů. Prodat výrobek nebo sluţbu je velké umění závislé na řadě faktorů, které obsahuje marketingový mix. V první řadě je důleţité si uvědomit s jakým výrobkem vstupujeme na trh a jaký bude mít přínos pro zákazníky. Také si musíme uvědomit velikost konkurence. V případě, ţe vyrábíme výrobek, který je novinkou na trhu a má dobré předpoklady prosadit se, tak je dobré promyslet formu distribuce. Kaţdá firma si by měla zajistit, aby její zboţí bylo co nejlépe distribuováno ke konečnému spotřebiteli. Ale jak zajistit distribuční cestu v sektoru sluţeb?n abízené sluţby by se měli dostat cílovému zákazníkovi, respektive potencionální zákazník by měl mít takové podmínky, které by mu umoţnili si poţadované sluţby koupit. Sluţba jako je například realitní činnost je specifická v tom, ţe nabízí mnoho nemovitostí k prodeji a pronájmu. Svoje obchodní praktiky, ale realizuje z jednoho sídla nebo pokud se jedná o velkou realitní kancelář, tak má více poboček. A díky své marketingové komunikační strategii je schopna nabízet nemovitosti širokému spektru klientů. Marketingová komunikace vyuţívá k propagaci internet, tisk, TV, rozhlas a popíšeme si ji v následující kapitole. 11 Zákon o cenách č. 526/1990 Sb., 13a Informování o cenách při poskytování sluţeb cestovních kanceláří 21

23 4 KOMUNIKAČNÍ MIX Propagace je jednou sloţkou komunikačního mixu. Komunikační mix je tedy pojmem přesnějším a propagace zahrnuje jen část komunikačního mixu. Hlavním úkolem pátého P je komunikovat se zákazníky. Komunikační mix má za úkol komunikovat se zákazníky a informovat o nabídce. Komunikační mix se sestává z reklamy, podpory prodeje, public relation, přímého marketingu a osobního prodeje. Komunikační mix bývá v praxi realizován pomocí dvou metod, a to strategií push (tlaku) a pull (tahu). Strategie push je zaměřena na přesvědčování u osobního prodeje. Strategie pull je zaměřena na poptávku, kterou ovlivňují reklama a public relations. Komunikace se začlenila do marketingu, aby podpořila reklamu a přesvědčila zákazníky ke koupi výrobků. V češtině se pojem marketingová komunikace pouţívá hlavně v odborných kruzích. Veřejnost pouţívá nejčastěji termín propagace. Například Světlík charakterizuje marketingovou komunikaci takto: Pojem marketingová komunikace představuje širší pojetí neţ propagace. Zahrnuje i osobní komunikaci a nesystematickou komunikaci. Propagace v marketingovém pojetí je uvědomělá činnost, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje nákupní chování zákazníka 12 Autorka knihy Strategický management Jakubíková: Často se stává, ţe mnoho lidí spojuje marketing jen s marketingovou komunikací, s jejími jednotlivými sloţkami, aniţ by vidělo celou komplexnost marketingu. 13 Podobný názor má také Vysekalová a Mikeš, kteří takto charakterizují propagaci v marketingovém mixu: Propagace (promotion) je většinou pouţívaná jako nadřazený pojem pro jeho jednotlivé části. 14 V marketingu nestačí pouze vyrobit určitý produkt, ale ten se musí umět také prodat. Firmy musí umět komunikovat se zákazníky. Pro efektivní komunikaci slouţí marketingový nástroj, tzv. komunikační mix. Pro lepší znázornění si popíšeme marketingový komunikační mix na obrázku. 12 Světlík, J.: Marketing pro evropský trh, Grada, Praha, 2003, ISBN , str Jakubíková, D.: Strategický marketing, strategie a trendy, Grada, Praha 2008, ISBN , str Vysekalová, J., Mikeš, J.: Reklama, jak dělat reklamu, Grada, 2007, Praha, ISBN , str

24 Obrázek 2: Komunikační mix TVORBA KOMUNIKAČNÍHO PROCESU Základními prvky komunikačního procesu jsou odesilatel zprávy a její příjemce. Dalším procesem je vyslání zprávy příjemci pomocí komunikačních médií. Komunikační funkce zprostředkovávají kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Komunikační výsledek čili to, jak byla zpráva pochopena, ovlivňuje informační šum. Komunikační proces je znázorněn na níţe uvedeném obrázku. Odesílatel Kódování Zpráva Dekódování Média Příjemce Šum Zpětná vazba Odezva Obrázek 3 Složky komunikačního systému Jakubíková, D.: Strategický management, strategie a trendy, Grada, Praha, 2008, ISBN , str Kotler, P., Armastrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str

25 Odesilatel je strana, která posílá zprávu jinému příjemci. Nejčastěji to bývá firma, která pomocí reklamy šíří své obchodní sdělení. Kódování transformuje myšlenky do symbolické podoby. Například je to kombinace slov a obrázků v reklamě. Zprávou se rozumí slova, která vysílá odesílatel příjemci. Je to popis produktu, nebo jeho technické vlastnosti (reklamní sdělení). Podle Kotlera 17 je důleţité, aby zpráva přilákala pozornost. Model AIDA je vhodným návodem pro navrhnutí kvalitní reklamní zprávy. Model AIDA je zkratkou slov attention (pozornost), interest (zájem), desce (přání), action (čin). Tento model je postaven na chování kupujícího. V první řadě zpozoruje reklamu a její sdělení. V druhé fázi se zajímá o výrobek a poté následuje přání si jej koupit. Přání se pak změní v čin a zákazník si produkt koupí. Neuvědomění si produktu, neznámost Známost, uvědomění si Znalost, pochopení Přesvědčení Akce Obrázek 4 Model AIDA 18 Obsah reklamního sdělení odesílatel by měl zpracovat takovou zprávu, aby na ni měl odezvu. Reklamní sdělení by mělo obsahovat apel. Apel je obsah reklamního sdělení, který zdůrazňuje určitou vlastnost produktu, která můţe být pro příjemce přitaţlivá nebo zajímavá. 19 Přitaţlivost reklamy závisí na emocích nebo je zaměřena na racionálním myšlení zákazníka. Kotler 20 uvádí tři druhy apelů v reklamě. 17 Kotler, P., Armastrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str Jakubíková, D.: Strategický marketing, strategie a trendy, Grada, Praha, 2008, ISBN , str Světlík, J.: Marketing pro evropský trh, Grada, Praha, 2003, ISBN , str

26 Racionální apely týkají se vlastního zájmu publika. Vyjadřují skutečnost, ţe výrobek jim poskytne očekávaný uţitek. Emocionální apely snaţí se vyvolat buď negativní, nebo pozitivní emoce. Morální apely jsou zaměřené na morální vědomí publika, na to co je správné a uţitečné. 21 Jako příklad racionálního apelu mohu uvést příklad reklamy na kvalitní výrobek, který má nízké provozní náklady a je dobře ovladatelný. Emocionální apely jsou negativní a pozitivní. Negativní apely se snaţí ovlivňovat nákup tím, ţe v reklamě pouţívají strach, pocit viny, zlozvyky. Pozitivní apely v reklamě jsou nejčastěji humor, radost, hrdost, atd. Morální apely vyzívají k odpovědnému chování k ţivotnímu prostředí. Mezi média patří komunikační kanály, které přenášejí zprávu od odesílatele k příjemci. Médii jsou televizní pořady, ve kterých je zařazena reklama, nebo rozhlas, tisk apod. Komunikační kanály se dělí na osobní a neosobní. Osobní komunikační kanály jsou zajišťovány osobami. Při osobních kanálech jde o přímou komunikaci dvou nebo více osob navzájem. Můţe to být komunikace při osobním styku dvou osob, dále komunikace osoby s publikem anebo přes telefon či prostřednictvím pošty. 22 Osobní komunikační kanály jsou výhodné v tom, ţe zprostředkovávají zpětnou vazbu a jsou adresné. Neosobními médii jsou komunikační kanály, které nezprostředkovávají zpětnou vazbu. Typy těchto médií jsou noviny, časopisy, zasílání přímých poštovních zásilek a také rozhlas a televize. Mezi neosobní komunikační kanály se řadí také atmosféra 23. Atmosféra zákazníkovi dává najevo, o jakou firmu jde z hlediska solidnosti, důvěry apod. Řada firem má své provozovny zařízeny dle svého image a designu, aby se zákazníci u nich cítili dobře. 20 Kotler, P., Armastrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str Kotler, P., Armastrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1992, ISBN , str Kotler, P., Armastrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1992, ISBN , str Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str

27 Dekódování je proces, ve kterém si příjemce vysvětluje význam symbolů. Příjemce je osoba, které byla zpráva určena. Odezva je reakce na danou reklamu. Zpětná vazba je část reakce, která vede k odesilateli. Dále šum narušuje pochopení zprávy. Příjemce si tu zprávu můţe vysvětlovat i jiným způsobem neţ bylo míněno. 4.2 REKLAMA JAKO SOUČÁST KOMUNIKAČNÍHO MIXU Reklama informuje a přesvědčuje zákazníky o výhodách, které jim výrobek přináší. Je to nejúčinnější nástroj jak přesvědčovat lidi, aby nám dali peníze. Reklama se vyuţívá k oslovování nových zákazníků a také k udrţení těch stávajících. Reklama se nejčastěji vyuţívá při zavádění nového výrobku na trh, při zviditelnění a oţivení stávajících produktů, pro propagaci podniku nebo značky. Nevýhodou u reklamy je její jednosměrné působení na zákazníka. Reklama je nepostradatelná sloţka při marketingovém prodeji. Dokáţe upoutat velké skupiny lidí, ale při nesprávném provedení nemusí oslovit ţádného potencionálního zákazníka. Důleţité je jaké má ta reklama sdělení a v neposlední řadě je důleţitý produkt samotný. A ten produkt musí mít pro svého uţivatele význam a uţitek pro uspokojování jeho potřeb. Do hlavního významu reklamy můţeme zařadit zvýšení poptávky, protoţe chceme být silnější na trhu co do podílu, tak i zisku. Dále je významné budování silné značky a odlišení se na trhu od ostatních konkurentů. Svůj význam hraje také odlišení své nabídky a firemní kultury od konkurence. Pod pojmem komunikační proces si můţeme představit to, jaký styl firma preferuje, zda propaguje své výrobky na internetu a v kamenné provozovně, či se úzce specializuje na prodej pouze na internetu atd. Reklama by měla u spotřebitelů vyvolat opakovanou koupi. Člověk je totiţ zapomětlivý a nemá potřebu si všechno pamatovat či zapisovat co kdy, kde a k jaké příleţitosti koupil. A reklama má za úkol připomínat a upoutávat pozornost na dané zboţí. Reklama musí přilákat také nové zákazníky. Nový zákazník je dosti perspektivní v tom smyslu, ţe se dá ovlivnit. Dá se utvářet jeho pohled na firmu samotnou, výrobek. Známe tři skupiny zákazníků, jako jsou ti nový, kteří se dají více ovlivnit a jsou pro nás zajímaví, další skupinou jsou spokojení zákazníci. O spokojené zákazníky se reklamou uţ nemusíme starat, ale je pravda, ţe jsou pro nás velmi důleţití. A poslední skupinou jsou nespokojení zákazníci, kteří si náš produkt jiţ zakoupili a nebyli spokojeni. Reklama je masová záleţitost a díky ní se nám můţe zvýšit odbyt. Ale pozor na správný odhad poptávky, kterou musíme sledovat. Aby měla reklama správný účinek, tak 26

28 musí mít ten výrobek, který reklama propaguje přínos a význam. Význam je to, pro co si ten produkt člověk kupuje a co od něj očekává. Například realitní kancelář. Její hlavní činností je nákup, pronájem a prodej nemovitostí. Je to tedy sluţba. A významem je zbavit klienty stresu spojeného s vyřizování formalit na katastrálním úřadě apod. Takţe význam je v tom, jak poskytne realitní makléř pomocnou ruku při obchodování s realitami svým klientům. A toto uţ je důleţité pro reklamu, která vytroubí do světa, ţe tato realitní kancelář je rychlá, má korektní realitní makléře, profesionálně zpracovává smlouvy, má nízké provize a o nic se nemusí klient starat. Toto můţeme nazvat jako konkurenční výhodu, kterou nabízí pouze jediná společnost. Pro úspěch reklamy jsou hlavními faktory zpracování, tvůrčí podoba a humor v reklamě a zacílení (strategická skupina, na kterou se chceme zaměřit a pro koho vyrábět). Nejdůleţitější je však strategie reklamy. V první řadě si musíme uvědomit jaké výrobky či sluţby nabízíme a v druhé fázi musíme vědět, komu to prodáme nebo by to bylo nejlepší prodat. Takţe kdyţ víme, co chceme prodávat a komu včetně věkové kategorie nadefinujeme si dále médium, které pouţijeme a obsah sdělení. Další fází by měla být tvořivá kreativní koncepce, která dá reklamě ţivot. Jinými slovy, pro tvůrce moţná někdy nudné, ale pro úspěch reklamy důleţité marketingové zásady musí být transformovány do tvořivé formy, která přiláká pozornost zákazníků a která je zapamatovatelná. 24 Taková kreativní reklama by měla být vtipná, nová a nikdy dříve by neměla být pouţitá. Idea musí, také obsahovat sdělení za jakým účelem je ten výrobek propagován. Velkých chyb se dopouštějí ti tvůrci reklamy, kteří vymyslí opravdu originální a i vtipnou reklamu, ale kdyţ se zeptáte pozorovatele reklamy, na co byla a on odpoví, ţe neví, tak je to špatně provedená reklama. Ve sdělení musí být jasně řečeno co je to za produkt, jaké výhody nabízí a v jaké distribuční síti je k dostání. Třetím bodem při tvorbě reklamy je realizace, která musí být kvalitně zpracována. Při tvorbě efektivní reklamy je důleţité nezapomínat na cíle reklamy a to jsou informovat, přesvědčovat, připomínat. Reklamní zpráva musí obsahovat pro konečné zákazníky informaci, jaký má pro něho výrobek význam a jaké jsou jeho přednosti. Informace v reklamě by měly být přizpůsobeny přání nebo touze zákazníka, ale neměli by zneuţívat jeho citů, protoţe by se jednalo o neetickou reklamu. Reklama nesmí v ţádném případě uráţet zákazníky. 24 ) SVĚTLÍK, J.: Marketing pro evropský trh, Grada, Praha, 2003, ISBN , str

29 4.3 STANDARDIZACE REKLAMY Evropa má mnoho států a národů a proto je důleţitý určitý standard reklamy, který by vnímali, stejně všichni obyvatelé zemí kde je reklama pouţita. Tato standardizace je vhodná zejména pro nízké náklady, protoţe reklama je odvysílaná v mnoha zemích, kde jsou stejné nebo podobné hodnoty, ţivotní styl nebo ideály. Obsah reklamy musí odráţet společenskou a kulturní realitu příslušné země. Reklama v zemích silně kolektivistických musí například obsahovat více reklamních situací vycházejících z chování skupiny (rodina, pracoviště, přátelé) neţ u kultur zaměřených více individualisticky. V kulturách s indexem mocenských pozic bude mít větší úspěch reklama komunikující vyšší status spojený s uţíváním příslušného produktu. 25 Dále je vyuţitelná strategie standardizace správnou volbou reklamního média. Reklamním médiem mám na mysli například televizi jako zprostředkovatele reklamy, která nás informuje o produktech. Dalšími reklamními médii jsou rozhlas, tisk, billboardy, letáky. V reklamním světě, ale neexistuje ţádná stoprocentně standardizovaná reklama. Reklama se přizpůsobuje na místní podmínky daného trhu, kde se do reklamních spotů obsazují známé osobnosti, protoţe svým oblíbeným zpěvákům či hercům zákazníci věří. takto: V reklamě hraje svou důleţitou roli reklamní apel, který charakterizuje Světlík Apel je obsah reklamního sdělení, který zdůrazňuje určitou vlastnost produktu, která můţe být pro příjemce sdělení přitaţlivá nebo zajímavá. Tato přitaţlivost se zaměřuje buď na emoce, nebo racionální myšlení zákazníka. Nejběţnější apely můţe být strach, sex, bezpečí, prestiţ, humor, romantika, čistota, zábava, zvědavost, pohodlí, trvanlivost, jednoduchost uţití atd. Jejich cílem je připoutávat pozornost cílové skupiny k produktu či sdělení. 26 Dle mého názoru je apelem v reklamě realitní kanceláři to, ţe popisují své aktivity jako velmi profesionální. Dále mají velkou nabídku nemovitostí a hlavním apelem je zbavení stresu klienty při prodávání či kupování nemovitost. 25 ) SVĚTLÍK, J.: Marketing pro evropský trh, Grada, Praha, 2003, ISBN , str Světlík, J.: Marketing pro evropský trh, Grada, Praha, 2003, ISBN , str

30 4.4 OSOBNÍ PRODEJ V KOMUNIKAČNÍM MIXU Sloţkou komunikačního mixu je osobní prodej, který je zajišťován obchodními zástupci. Osobní zástupci jsou v kontaktu se zákazníky a jsou schopni přesvědčit zákazníky o výhodách a to své zboţí dovedou prodat. U osobního prodeje je výhoda zpětné vazby, kdy se můţe dozvědět ten obchodní zástupce o potřebách a přáních svého klienta nebo obchodního partnera. Náplň obchodního zástupce spočívá v získávání informací, plánování prodeje, telefonický a jiný kontakt se zákazníky, uzavírání smluv a hlavně realizace obchodu. Na osobní prodej navazuje podpora prodeje a ta slouţí k podněcování a napomáhání a uskutečňování prodeje. Tato forma komunikace se pouţívá při ochutnávkách či předvádění výrobku. Výhodou těchto propagačních akcí je to, ţe můţeme zjistit informace od zákazníků například tím, ţe nám pošlou soutěţní kupon na naši adresu a tím můţeme měřit úspěšnost soutěţní akce. Osobní prodej je účinným nástrojem při přesvědčování k nákupu. Jde o komunikaci tváří v tvář a osobního prodej se můţe účastnit více osob nebo jen dvě, zákazníka a prodejce. Osobní prodejce by měl vzbudit a udrţet zákazníkův zájem 27, o výrobek a také je důleţité umět výrobek prezentovat a komunikovat se zákazníkem. Psychologicky cítí zákazník potřebu více naslouchat prodejci a více se věnuje předvádění produktu. Osobní prodej však není levnou záleţitost, protoţe činnost osobního prodejce vyţaduje zkušenosti a komunikační předpoklady pro tuto práci. Osobní prodej je v USA aţ třikrát draţší neţ výdaje na reklamu. 28 Osobní prodej se vyuţívá například v podomním prodeji kosmetiky či domácích spotřebičů. A také se hodně vyuţívá při prodeji odběratelům. Obchodní prodejci se snaţí navazovat s firmami dlouhodobou spolupráci a také jim jsou ochotni dávat různé propagační a reklamní předměty a slevy při nákupu. Osobní prodejce je reklamou pro svoji firmu a musí se neustále snaţit o vytvoření dobrých vztahů se zákazníky, aby je byl schopen přijmout k nákupu. 27 Kotler, P.: Armstrong, G., Marketing, Grada, Praha, 2004, ISBN , str Kotler, P.: Armstrong, G., Marketing, Grada, Praha, 2004, ISBN , str

31 4.5 PODPORA PRODEJE Produkty firmy jsou podporovány nejen reklamou, ale samozřejmě při prodeji pomáhá činnost nazývaná podpora prodeje. Podpora prodeje se skládá z krátkodobých podnětů zaměřených na aktivizaci nákupu, anebo prodeje výrobků a sluţeb. 29 Podpora prodeje slouţí ke stimulaci a ulehčení zákazníkova nákupu. Podpora prodeje zaměřena na konečného spotřebitele zahrnuje vzorky, kupóny, slevy z ceny zboţí pro dlouhodobé klienty i pro nově příchozí. Obchodní podpora prodeje je zaloţena na zboţí poskytovaném se slevou, příplatky za vyuţívání světlené reklamy. Podpora prodeje se vyuţívá za pomoci reklamy a osobním prodejem. Podpora prodeje se vyuţívá k nabízení zboţí a sluţeb. Podpora prodeje je zaměřena na zákazníkovi smysly a slouţí k předvádění zboţí, ochutnávání vzorků a prezentaci výrobků či sluţeb. Prostředky pro podporu jsou stánky s vystavenými produkty, regály v obchodech stojany se zboţím, kde je samozřejmě také reklama, propagující daný výrobek. Na českém trhu provádí sluţby spojeny s podporou prodeje řada firem. Já jsem objevil firmu Pixolo creative agency, která nabízí své sluţby v oblasti marketingu včetně podpory prodeje. Firma Pixolo definuje tři základní kroky pro účinnou podporu prodeje a to vidět, přijít a poznat výrobek. 30 Místa, kde se podporují výrobky, jsou supermarkety, veletrhy a výstavy. V těchto místech se pro propagaci vyuţívají reklamní stojany, které zákazníci vnímají jako formu reklamy pro novinky. Dále podpora prodeje zahrnuje věrnostní programy, které pečují o svého klienta. A dávají mu za nákup slevu. Dále při věrnostním programu firmy rozesílají zákazníkům informace o výhodných nabídkách. Výběr prostředků a technik podpory prodeje 31 zahrnuje mnoho nástrojů. Například vzorky produktů mají za úkol vyzkoušení produktu. Vzorek můţe být zákazníkovi nabídnut zcela zdarma či za symbolickou částku. Tento způsob podpory prodeje bývá efektivní, ale je nákladný při zavádění nového výrobku na trh. 29 Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str

32 Dále kupóny zaručují zákazníkům slevu na další nákup. Kupóny lze zasílat poštou nebo je věnovat zákazníkům v prodejně společně s reklamou. Například v supermarketech lze tisknout kupón společně s účtenkou, na které je ústřiţek na slevu při dalším nákupu. Mezi další techniky podpory prodeje řadíme prémie, které zahrnují výrobky zdarma, nebo ve finančních sluţbách to můţe být finanční prémie. Závěrem této kapitoly chci zdůraznit to, ţe podpora prodeje je vhodná zejména u zboţí, které nově vstupuje na trh. Podpora prodeje je prostředkem podpory reklamy a je důleţitou součástí komunikace se zákazníky. Podporu prodeje mohou zabezpečovat promotéři nebo také ne, a podpora prodeje je zabezpečena reklamními stojany se zboţím. 4.6 PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Práce s veřejností neboli public relations vytváří dobré jméno firmy. Práce s veřejností je masovým prostředkem propagace. Vytváří dobré vztahy s veřejností, díky kladné publicitě od veřejnosti. Jejím úkolem je odvracet škodlivou publicitu, jako je nepravdivé tvrzení o její činnosti a vyjadřovat se k událostem uvnitř firmy. Práce s veřejností vyuţívá tisku ke zveřejňování svých úspěchů, kde vyzdvihuje svůj produkt či sluţbu. Náplní práce public relations je informovat o historii firmy, jejím poslání, o přínosech pro společnost. Public relations má velký vliv na veřejné mínění při menších nákladech jako reklama. 32 Například při sponzorování sportovních či kulturních akcí můţe dosáhnout firma toho, ţe se zvýší povědomí o firmě. Toto povědomí můţe být spojeno s výrobkem, který si zákazník vybaví a firma můţe dosáhnout dobrých výsledků. Pracovníci public relations připravují písemné podklady jako například výroční zprávy, ročenky, broţury, publikují do odborných časopisů. Svou dobrou pověst se snaţí firma udrţet nebo zlepšit sponzoringem a podporou veřejně prospěšných aktivit Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str

33 Zaměstnanci oddělení public relations jsou v kontaktu s různými skupinami veřejnosti a chybou je to, ţe si mnohdy neuvědomují marketingové a reklamní aktivity firmy a pouze komunikují s akcionáři, veřejně činnými osobami apod. Negativní je ve firmě to, ţe nemohou najít společnou řeč 34 pracovníci public relations a manaţeři marketingu. Aby mohlo oddělení public relations dobře plnit svou funkci, tak musí být v organizační struktuře blízko managementu a vedoucích představitelů, jako jsou prezident společnosti nebo manaţer. Tito manaţeři vyuţívají pro sdělování informací, závěrů a postojů k veřejnosti své tiskové mluvčí. Náplní práce odborníků na vztahy s veřejností je také organizování akcí tzv. event marketingu 35. Event marketing je zaloţen na záţitcích spojených s firemní akcí. Cílem těchto akcí je lépe poznat své obchodní partnery a zvýšit jejich přízeň pro firmu. Forma event marketingu je v podobě společenských a kulturních setkání, formální večeře. Cílem těchto společenských akcí, je vyřízení obchodních záleţitostí, které se nevyřídili v kanceláři. Atmosféra těchto event marketingových akcí vytváří lepší klima ve společnosti a zaměstnanci a manaţeři se chovají jinak neţ v kanceláři a tak mohou navazovat lepší vztahy s klienty. 4.7 DÍLČÍ ZÁVĚR Jak jsme si jiţ vymezili nástroje, které komunikují se zákazníky (reklama, podpora prodeje, práce s veřejností, osobní prodej), tak řada odborníků na marketingovou komunikaci zařazuje do komunikačního mixu také sponzoring. Díky sponzoringu jsou propagovány firmy na různých společenských akcích. Sponzor podporuje akci finanční částkou a ten na oplátku dává prostor pro prezentaci. Sponzoring je velice vyuţíván jako nástroj propagace a praktikuje se jak na nejniţší úrovni typu sponzoringu vesnické zábavy, tak i na úrovni nadnárodních firem. Sponzoringem firmy podporují své logo nebo i vizi. Se sponzoringem se můţeme setkat nejčastěji v televizi pří sponzorování pořadu. Sponzoringem jsou podporovány sociální projekty. Tyto projekty vyuţívají hlavně nadace. Dá se říci, ţe reklama prochází všemi formami komunikačního mixu, protoţe osobní prodejce dělá reklamu své firmě a nejcenější pracovníci, jsou ti, kteří přichází do styku se zákazníky. Také podpora prodeje a public relations jsou významnými prostředky pro komunikaci se zákazníky a ovlivňování jejich nákupního chování. 34 Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str Světlík, J.: Marketing pro evropský trh, Grada, Praha,2003, ISBN , str

34 5 TVORBA REKLAMNÍ KAMPANĚ Při přípravě komunikační kampaně musíme vycházet z marketingové analýzy, která poskytne potřebné informace o trhu, zákaznících, konkurenci atd. Ale ona klasická 4P (product, price, place a promotion) jiţ jako východisko marketingové strategie nestačí. Přibývá k nim další, jako je people, programming, packaging a partnership. Ţádný výčet nebývá konečný, ale v tomto případě dochází k přechodu od P k S, kdy uvedená 4S vyjadřují podstatu relationship marketingu v současném pojetí. 36 Strategie 4S se zaměřuje hlavně na zákazníka. Čtyři S: - segmentace zákazníků (definice a identifikace cílových skupin) - stanovení uţitku (určení výhod, které značka, produkt nebo sluţba zákazníkům přináší) - spokojenost zákazníka (celková orientace na uspokojení potřeb a očekávání) - soustavná péče (průběţný dialog se zákazníkem, navázání vztahů dlouhodobé spolupráce) Kaţdá firma, která chce dělat reklamu, musí mít jasně stanovený plán, jak bude postupovat při realizaci kampaně. Nejdříve je správné definovat cíle reklamní kampaně. A tyto cíle musí být jasně definovány a stanoveny. Marketér musí mít jasno, zda cílem je přímo zvýšení prodeje nebo zvýšení povědomí o značce či firmě nebo image. Po stanovení cílů následuje kalkulace předběţného rozpočtu na danou kampaň. Dalším krokem je stanovení skupiny zákazníků na, které se zaměříme a na kterou budeme chtít působit. Poté můţe reklamní oddělení přejít k poţadavkům na kampaň a jejich formulaci. V další fázi je dobré vhodně formulovat poselství, a aby to poselství bylo správně pochopeno. Po této fázi přichází výběr vhodného reklamního média a v poslední fázi kontrola a vyhodnocení. Kontrolovat je, ale nezbytně nutné jiţ od začátku realizace reklamní kampaně, abychom se vyvarovali chyb. A naše reklamní kampaň by se zmařila jen z toho důvodu, ţe jsme špatně definovali cíle na, které jsme se chtěli zaměřit nebo, ţe jsme neurčili výhody a přínosy pro uţivatele výrobku. 36 Vysekalová, J, Mikeš, J.: Reklama, jak dělat reklamu, 2. aktualizované a rozšířené vyd., Grada, Praha, 2007, ISBN , str

35 5.1 STANOVENÍ CÍLŮ REKLAMNÍ KAMPANĚ Neţ zahájíme reklamní kampaň, musíme vědět, jaké jsou cíle reklamy, jakou věkovou skupinu má zasáhnout a jaká komunikační média budou reklamu zprostředkovávat. V reklamní kampani je nutné brát v úvahu i jiné komunikační metody, které mohou sehrát důleţitou úlohu. Protoţe reklama je propagační činností, tak také ostatní komunikační metody, které propagují, dělají svým způsobem reklamu výrobku. Mezi cíle řadíme informativní pojetí reklamy nebo přesvědčovací a připomínající reklamu 37. Informativní reklama se často volí, při zavádění nového výrobku na trh. Výrobek musí být podpořen řadou informací a předpokládá se, ţe se bude jednat o hlavní produkt firmy. Přesvědčovací reklama má za úkol zvyšovat prodej a přesvědčovat zákazníky a odolávat konkurenci. Připomínající reklama poukazuje na produkt nebo firmu, aby se na ni nezapomnělo, a udrţuje povědomí zákazníků. Mezi další mohu zmínit cíle ekonomické, 38 které sledují zvýšení obratu srovnáním s předchozím obdobím, zvýšení zisku, zvýšení trţního podílu, udrţení podílu na trhu. Při stanovování cílů je důleţité si poloţit otázku, zda jsou cíle splnitelné, jednoznačné. Špatně definovaný cíl by vedl k neefektivní reklamní kampani jako celku. Pokud je stanoveno více cílů, tak si nesmí odporovat. Jak vybrat tu správnou metodu je těţká otázka. Vţdy to závisí na finančních prostředcích firmy. Je důleţité také jaké jsou cíle reklamní kampaně a co se od ní očekává. Při tvorbě rozpočtu se kaţdá firma potýká se specifickými cíli, které má reklama dosáhnout. Například Michael L. Ray stanovil několik funkcí reklamy, které mohou vést ke splnění cílů 39 : 1. U nového výrobku můţe reklama přilákat spotřebitele k jeho vyzkoušení. 2. U zavedených výrobků můţe zákazník díky reklamě začít brát v úvahu novou nebo zlepšující se uţetečnou vlastnost výrobku. 3. Pokud je některá značka na trhu jiţ delší dobu, můţe reklama připomenout lidem důvod, proč by měli uţívat přávě ji, a tak pomáhá udrţovat věrnost značce a její pravidelný nákup. 37 Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, ISBN , str Vysekalová, J., Mikeš, J.: Reklama, jak dělat reklamu, Grada, Praha, 2007, ISBN , str Schulz E. D.: Moderní reklama-umění zaujmout, Grada, Praha, 1995, ISBN , str

36 4. Reklama můţe pomoci vytvořit pověst jiţ zavedené značky tím, ţe předvede její vysokou kvalitu, příklady lidí, kteří ji pouţívají, a tak dále. 5. Reklama také můţe efektivně pomoci změnit názor spotřebitele na značku nebo výrobek. Například přidat k výrobku určité atributy, které mohly být přehlédnuty, navést spotřebitele k přehodnocení vlastností výrobku důleţitých pro jeho vlastní potřebu a tak dále. 6. Obchodníkům s rodinným přístupem ke značce můţe reklama pomoci vytvořit přijetí určité rodinné značky, to můţe sníţit poţadavky na reklamní podporu kaţdého jednotlivého výrobku ze skupiny. 7. Tam, kde je k uskutečnění obchodu nutný osobní prodej, jako v případě výrobků určených k dalšímu zpracování nebo výrobků dlouhodobé spotřeby, můţe reklama ratit cestu pro samotný prodej nebo pro prezentaci prodávajícím. 8. U některých oblastí sluţeb, jako jsou restaurace, banky a podobně, můţe reklama poskytnout zákazníkovi pocit, pro který stojí za to být členem takového zařízení nebo vyuţívat jeho sluţeb. 5.2 ROZHODOVÁNÍ O ROZPOČTU NA REKLAMNÍ KAMPAŇ Jakou částku investovat do reklamy to je těţká otázka. Důleţitou roli hraje kreativita zpracování reklamy, produkt samotný, volba média, které by nejlépe oslovilo zákazníky. Metody, které jsou nejčastěji pouţívané při tvorbě rozpočtu jsou následující. Metoda zůstatkového rozpočtu vychází z časového přístupu, který vlastně ani nemůţeme nazvat metodou. Firma vychází ze svých finančních moţností a dává do rozpočtu tolik, kolik můţe a co jí zbude po zaplacení všech ostatních nákladů. Tento přístup nelze doporučit, protoţe nedává náklady na reklamu do souvislosti s výší obratu ani s jednotlivými součástmi marketingového mixu. Můţe se tak stát, ţe se vydává na reklamu příliš mnoho finančních prostředků anebo málo. Metoda procentuálního podílu je rozpočet na komerční komunikace stanoven jednoduše formou procenta z realizovaného objemu prodejů v minulém období. Není optimální právě proto, ţe stanovuje výši rozpočtu pro budoucnost na základě toho, co bylo, bez ohledu na aktuální situaci na trhu. Tuto metodu vyuţívá mnoho firem, ale tato metoda má také svou stinnou stránku. A to tu, ţe výdaje na reklamu jsou úměrné objemu prodeje. To 35

37 znamená, ţe kdyţ bude nízká poptávka, tak budou i nízké investice do reklamy a výrobek nebo značka se můţe vytratit z povědomí zákazníků. Další metodou je poměr reklamy k ziskovému rozpětí. Tato metoda vychází z odhadu zisku pro příští rozpočtové období, ke kterému je určena pevně stanovená část. Další velmi pouţívanou metodou je příděl na kus. Na reklamu je určena pevně stanovená částka, z prodanéhu kusu výrobku. Tato metoda se dá pouţít i na jednotku. Jednotkou můţe být i pobočka firmy, která vygeneruje určitý zisk a z toho zisku se polovina investuje do reklamy. Pasivita: jedná se o stejný rozpočet na reklamu jako v minulém roce. Tato metoda se vyuţívá dle mého názoru u firem, které nemají reklamní oddělení, ale uvědomují si důleţitost reklamy. Pokud chod firmy jde správným směrem a tvoří se zisk, dá se předpokládat, ţe reklama se nemusí měnit. Metoda multiplikátoru inflace médií je zaloţena na rozpočtu z minulého roku. Pokud se dá předpokládat navýšení cen za reklamní čas v televizi, rozhlase či navýšení cen inzerce v tisku o 5 %, tak se náklady na reklamu zvýší o pět procent z částky, kterou jsme vynaloţili v minulém roce. Do této metody se promítá metoda pasivity, pokud stanovíme stejnou částku na reklamu jako v minulém roce. Metoda konkurenční parity. Častým přístupem je stanovení rozpočtu ve stejných či podobných cenách jako má konkurence. Při pouţití této metody určíme nejprve náklady na reklamu v celé kategorii, v níţ firma nebo značka působí. Potom jsou odhadnuty náklady konkurence. 40 Odhadnout náklady jako má konkurence je sloţité, ale dá se to vypozorovat dle její inzerce a telefonicky se dá dotázat jaká je cena za inzerci v novinách. Nebo se dají najít informace o ceně inzerce na internetových stránkách. Pro co nejpřesnější odhad nákladů konkurence musíme mít přesné informace o místech kde inzeruje apod. Metoda orientovaná na cíle je zaloţená na úkolech, které chceme splnit a určení nákladů. Tato metoda se uplatňuje za podmínek, ţe cíl reklamní kampaně je měřitelný (např. stanovení trţního podílu, který chce organizace získat, stanovení procenta zvýšení známosti u cílové skupiny atd.) 40 Schulz E. D.: Moderní reklama-umění zaujmout, Grada, Praha, 1995, ISBN , str

38 Metoda přehled historie značky: Tento postup vyţaduje souhrný přehled historie značky, trhů, konkurence atp. Z předhledu bude odborník na plánování reklamy schopen rozpoznat trendy, souvislosti a jiné faktory, které umoţní výrobku dynamický rozvoj na trhu. 41 Reklamní oddělení má informace o efektivnosti či neefektivnosti reklamy a také informace o tom, jak je výrobek úspěšný na trhu. Tato metoda vyţaduje přehled a dobrou evidenci o tom, zda se výrobek díky reklamě více prodává či nikoliv. Rozpočet na reklamu se tvoří také pomocí tzv. modelování. Reklamní agentury, které mají v rozpočtování reklamy jiţ nějakou praxi přizpůsobují své zkušenosti určitému modelu. Model samotný je zaloţen na matematické rovnováze vyjadřující reklamní výdaje vzhledem k vývoji ceny výrobku, distribuci, podílu trhu a očekávaným obchodům. 42 Schultz dodává, ţe se mnoho reklamních odborníků a akademiků snaţí vypracovat přínosný model, ale jeho všeobecný přínos zatím nebyl prokázán. Myslím si, ţe je tomu tak proto, ţe kaţdá firma má jiný segment zákazníků. A těmto zákazníkům musí podřídit svou reklamu. Například je velký rozdíl mezi prodejem do velkoobchodu a prodejem ke konečnému zákazníkovi. Při tvorbě reklamní kampaně si musí kaţdý manaţer poloţit otázku, jaké výdajové poloţky se musí zahrnout do jejího rozpočtu. Reklamní rozpočet by měl obsahovat jen ty poloţky, které souvisejí s reklamou samotnou. Ale v praxi tomu tak mnohdy není. Shulz uvádí příklad, kde jsou zahrnuty do výdajů na reklamu také jiné poloţky. Pokud je například zvykem nebo patří k obchodní politice společnosti zahrnovat výroční piknik s distributory do výdajů na reklamu zahrnutých v reklamním rozpočtu, pak tyto výdaje redujují zdroje pro samotnou kampaň. 43 Tento výroční piknik bych zařadil do výdajů na reprezentaci firmy. Tyto výdaje s reklamou úzce nesouvisí, ale jsou součástí propagace ve smyslu styku s veřejností. A které poloţky tedy opravdu zahrnovat do reklamního rozpočtu? 41 Schulz E. D.: Moderní reklama-umění zaujmout, Grada, Praha, 1995, ISBN , str Schulz E. D.: Moderní reklama-umění zaujmout, Grada, Praha, 1995, ISBN , str Schulz E. D.: Moderní reklama-umění zaujmout, Grada, Praha, 1995, ISBN , str

39 Patti a Frazer srovnali tři studie, ve kterých měli důleţití zadavatelé reklamy klasifikovat poloţky jako bílé výdaje (určitě do reklamního rozpočtu patří), šedé výdaje (není jisté, zda mají být do rozpočtu na reklamu zahrnuty) a černé výdaje (určitě do rozpočtu na reklamu nepatří). 44 Do bílých výdajů jsou zahrnovány náklady na média (čas, prostor), místní doplňující reklama, reklama pro prezentaci, do šedých výdajů můţeme zařadit například umělecké ztvárnění a design obalu a do černých výdajů například katalogy pro prodejní personál. Závěrem této kapitoly chci říci, ţe reklama není samospasitelná, ale pokud je určitý výrobek nebo sluţba pro zákazníky či klienty zajímavá, tak můţe reklama dosáhnout velkých úspěchů. Správná propagace jde ruku v ruce s kvalitou a uţitnou hodnotou výrobku, dobrou organizací distribuce, vyškoleností prodejního personálu a přijatelnou cenou. Pokud se manaţerovi či manaţerům povede správně postavit marketingový mix a výrobek bude přijatelný pro zákazníky, tak si dovedu představit, ţe efektivně zpracovaná reklamní kampaň dovede ten výrobek dobře podpořit. 5.3 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO MÉDIA PRO REKLAMU Šíření reklamy je nejčastěji uskutečňováno pomocí masmédií, které informují široké spektrum lidí. Média si můţeme rozčlenit podle šířky rozptylu na masová a specifická média nebo podle psychologického působení na horká a chladná média. Masová média umoţňují široký rozptyl dosahu propagačního sdělení. Mezi tato média patří televize, rozhlas, noviny, časopisy, film a . Specifická média působí jen na vymezené lokalitě. A jsou stále na jednom místě. Jedná se například o výlohy obchodů, reklamu na benzínových stanicích nebo to jsou maskoti různých výrobců. Tito maskoti se pouţívají na různých předváděcích akcích, které propagují nové výrobky. Média můţeme rozdělit na horká a chladná. Horká působí na emoce, díky hlasu, hudby atd. Chladným médiím tak říkáme proto, ţe nepůsobí na člověka tolik emotivně. Jsou to časopisy, noviny, venkovní reklama. Výhodou těchto médií však je, ţe mohou poskytovat hodně informací. 44 Schulz E. D.: Moderní reklama-umění zaujmout, Grada, Praha, 1995, ISBN , str

40 Televize je médium, které dovede nejvíce oslovit velké mnoţství lidí. Působí emocionálně a v televizní reklamě je názorně předveden výrobek, coţ vede k názornějšímu předvedení vlastností výrobku na rozdíl od reklamy v rozhlase. Pokud je reklama odvysílaná v televizi, tak si zákazníci uvědomí finanční sílu firmy, protoţe reklama v televizi se pohybuje ve stovkách tisíc korun. Rozhlas působí především na sluch posluchače. Proto se v reklamním spotu upřesňují rýmované informace o produktu doplněné vhodnou písní. Na posluchače působí například hlas známého herce, který více upoutá pozornost neţ neznámý člověk. Rozhlasové reklamy dovedou oslovit výrazně početnou skupinu lidí a pro firmy je to daleko finančně přijatelnější neţ reklama v televizi. Jako příklad bych uvedl reklamy v rádiu IMPULS, kde jsou reklamy na automobily z autobazarů a různé doplňky jako je auto kosmetika, protoţe toto rádio poslouchá mnoho řidičů. Rozhlasová reklama je oproti té televizní méně finančně náročná a dovede upoutat cílovou skupinu díky velkému počtu rozhlasových stanic. Například na rádiu Impuls, které je rádiem o dopravních situacích na českých silnicích bývají často reklamy autobazarů nebo garáţových vrat. Vysekalová a Mikeš se zmiňují o nevýhodě rozhlasové reklamy takto: 45 Médium v pozadí (lidé se při poslechu rozhlasu zabývají jinou činností a nesoustředí pozornost na předávané informace). Dalším často vyuţívaným masmédiem vhodným pro reklamu je tisk. Výhodou tisku je, ţe je to fyzicky vytištěná reklama na papíře a tak se k té reklamě můţe potencionální zákazník vrátit při čtení, vystřihnout a uloţit. Odpadá tak špatné zapamatování reklamního sdělení. Někteří lidé při sledování filmu reklamu vyuţijí jako moţnost si odskočit a občerstvit se a tak se o dané reklamě nic nedoví. Oproti tomu v tisku jsou reklamní inzeráty často pouţity u článků a tak si zákazník reklamy všimne rozhodně více. Dnes máme specializované reklamní noviny, odborné časopisy (o cestování, automobilismu, ţivotním stylu). Reklama v novinách dovede informovat tím, ţe ji velký počet čtenářů přečte, coţ je informativní funkce. Ale 45 Vysekalová, J, Mikeš, J.: Reklama, jak dělat reklamu, 2. aktualizované a rozšířené vyd., Grada, Praha, 2007, ISBN str

41 ţivotnost této reklamy je velmi nízká, protoţe po přečtení novin se uţ k reklamnímu inzerátu nebo článku čtenář nevrací. Důleţitým úkolem je správné zaměření média tak, aby co nejvíce oslovilo naší cílovou skupinu. Moderní technologie a vědecký pokrok zavedla v komunikaci nové moţnosti, jak se snadno dorozumívat a komunikovat přes celý svět, ale musí se ty média správně pouţívat. Nejmodernějším reklamním médiem je internet. Řada zákazníků vyhledává na internetu zboţí, které si chce koupit. A také snad kaţdá firma má své internetové stránky, kde nabízí své produkty a sluţby. Mezi výhody umístění reklamy na internetu řadíme rychlost umístění reklamního textu. Kapacita internetové sítě je neomezená a cena za reklamní banner, coţ je rámeček či pole s reklamním textem, označením výrobku, názvem firmy a popřípadě s grafickými či zvukovými efekty bývá závislá, na jakých stránkách se inzeruje a jak velkou plochu zabírá. Nevýhoda umístění reklamy na internetu je dána velkou konkurencí a dále pak na určité stránky se dívá jen selektovaný počet návštěvníků, který má zájem například o reality. Klient, který se bude zajímat o reality, navštěvuje stránky bytových architektů, realitních kanceláří, stránky o stavebnictví, ale nenavštěvuje stránky o módě. Internet se spíše hodí k cílenému zaměření na klienty. Velkou výhodu reklamy na internetu spatřuji v tom, ţe si mohou zákazníci koupit zboţí online a nemusí odcházet z domu. Tím, ţe zákazníci nakupují na internetu, ušetří čas i mnohdy peníze. Nevýhodu nakupování, ale vidím v tom, ţe zboţí, které kupuji, fyzicky nevidím a také nemám kontakt s prodejcem, který by mi zboţí předvedl, vyzkoušel atd. Další nevýhoda je ta, ţe zboţí nemám hned k dispozici, ale dorazí poštou aţ za 14 dní. Další masmédium jsou noviny a časopisy, kde lze najít spoustu inzerátů a tištěné reklamy. Noviny čtou různé skupiny obyvatelstva a novina jsou celostátní i regionální. Rychlost inzerce je dána dobou od zadání inzerátu aţ do jeho vydání. Časový interval by měl být co tedy nejmenší. Důvěryhodnost reklamy se odvíjí od důvěryhodnosti daných novin ve, kterých inzerát vyšel. Nevýhody reklamy v novinách jsou omezená selektivita, protoţe noviny čtou lidé mladí i staří a oslovit cílovou skupinu znamená vyhotovit atraktivně graficky ztvárněný inzerát, který zaujme. Další nevýhodou je to, ţe po přečtení novin se k nim nikdo nevrací a na inzerát se zapomene. Oproti novinám, které mají nízkou selektivitu cílových skupin, tak časopisy mají selektivitu mnohem větší, protoţe pokud jsou ty časopisy věnovány nějakému oboru na který, se zaměřují, tak ten inzerát dovede oslovit správného zákazníka, který si produkt koupí. Časopis má také výrazně delší ţivotnost oproti novinám, protoţe je lépe graficky zpracován a obsahuje fotografie a různé obrázky. Časopisy jsou určeny podle 40

42 zájmu čtenářů pro zahrádkáře, pro ţeny, pro moderní manaţery, pro milovníky přírody a cestování a právě tyto časopisy mohou být dobrým reklamním médiem, kdyţ vím, jaké články budou publikovat. Například ve článku o francouzské módě mohu pouţít inzerát o značkové prodejně parfémů s kontaktními údaji a nalákat ţeny, aby si koupili parfém, a při předloţení toho inzerátu dostanou 10 % slevu na nákup. K nevýhodám patří delší doba zpracování a velké mnoţství dalších reklamních inzerátů, které sniţují přehlednost naší reklamy. Styl a grafické zpracování musí být odpovídající charakteru a tématice toho časopisu, kde inzerujeme. Venkovní reklama je umístěna na stálém místě, a kdyţ je to místo na frekventovaném úseku dovede venkovní reklama vzbudit mnoho pozornosti. Venkovní reklama má mnoho druhů jako jsou billboardy, plakáty, vývěsní štíty, áčka (tabule před prodejnou), plochy na městském mobiliáři atd. Venkovní reklama se dá umístit na velkém počtu míst. Dnes se také setkáváme s reklamou vnitřní. Tato reklama se umisťuje v interiérech veřejných institucí, nemocnicích, prodejnách, restauracích a také v dopravních prostředcích. Vnitřní reklama není mnoho vnímaná jako reklama venkovní. Do reklamní kampaně by měl být zahrnut větší počet médií. Výraz mediální mix označuje kombinaci vybraných médií. 46 Výběr médií závisí hlavně na informativním rozsahu a na dovednosti zasáhnout cílového zákazníka emotivně. Dále je důleţité zaměření cílové skupiny. Například čtenáři článků odborných publikací si mohou přečíst reklamní inzeráty na nové knihy z jejich oboru. Další podmínkou při realizaci mediálního mixu je rozhodnutí pro médium, které dokáţe rychle zaujmout zákazníka. Umístění a rozsah reklamy je důleţité, protoţe čím větší bude objem reklamy, tím více se zákazníci dovědí o produktech. Kombinace médií by mělo být stanoveno procentuálním podílem z rozpočtu na reklamu. 5.4 TVORBA REKLAMNÍHO SDĚLENÍ Vysoký rozpočet na reklamu a ani umístění v médiích nezaručuje úspěšnost reklamy. Reklama bude vţdycky úspěšná, kdyţ vzbudí pozornost. Důleţitá je v této části reklamní kampaně hlavně kreativita. Zadavatel reklamy musí zprostředkovat informaci, takovým 46 Tellis, J., G.: Reklama a podpora prodeje, Grada, Praha,2000, ISBN , str

43 způsobem, aby zaujal pozornost a vzbudil zájem cílového trhu. 47 Důleţité je stanovit tón reklamy, vhodný styl a zvolit si originální a vtipný text sdělení. V praxi se reklama provádí podle stanoveného scénáře a můţe být pojata v různých stylech. Jako příklad mohu uvést pouţívání výrobku v běţném ţivotě. Reklama, která má ve scénáři pouţívání výrobku v běţném ţivotě se vyuţívá pro propagaci potravin, čisticích prostředků atd. Takto pojatá reklama působí psychologicky na zákazníky v tom směru, ţe navozuje pocit domácí pohody a štěstí. Zákazníci si vzpomínky připomenou a jsou tím pádem motivovanější ke koupi. Příkladem reklam ze ţivota jsou reklamy, které můţeme vidět o vánočních svátcích, kde se navozuje pocit šťastného ţivota. Další formát reklamy můţe být zaměřen na ţivotní styl. Takto pojatá reklama zdůrazňuje vlastnosti výrobku pro lidi, kteří vyznávají sport, kulturu, svobodu, společenské postoje atd. Fantazie vytváří dojem o atmosféře při pouţívání výrobku. Symbol osobnosti se vyuţívá při reklamě, která má být seriózní. Například známá osobnost předvádí výrobky a doporučuje je z vlastní zkušenosti zákazníkům. Reklama můţe mít seriozní tón, nebo v ní můţe být zakomponovaný humor. Humor v reklamě je mezi lidmi vítaný, ale nesmí překračovat meze slušnosti a uráţet. Pro správnou tvorbu reklamního sdělení je vhodné se rozhodnout pro správný styl. Jedním stylem je přednáška, 48 která prezentuje vlastnosti a údaje o výrobku s úmyslem proškolit zákazníka. Reklamní přednáška bývá v televizním médiu jako jednosměrná komunikace. Zákazník nemůţe klást otázky, které ho zajímají v případě, ţe se jedná o reklamu v televizi. Naopak výhodu má osobní prodejce, protoţe po skončení přednášky můţe dát prostor zákazníkům na dotazy a uţitečné náměty. Reklama vedená ve stylu přednášky v televizi je náročná na formulaci reklamního sdělení a také je omezená časovým limitem, který je stanoven na 30 vteřin. Dále můţe reklama demonstrovat, jak produkt funguje. Při demonstraci se srovnává stav před pouţitím a po něm. Ovšem tato reklama potřebuje také jiţ zmiňovanou podporu prodeje, která zajistí pomocné stojany, nářadí, reklamní plochu. Demonstrativní reklama propaguje nejčastěji domácí potřeby, nářadí, čistící prostředky viz. pořad Telemarket. 47 Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing, Slovenské pedagogické nakladatelství, Bratislava, 1990, ISBN , str Světlík, J.: Reklama pro evropský trh, Grada, 2003, Praha, ISBN , str

44 6 FUNGOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA REALITNÍM TRHU Nabídku realitní kanceláře tvoří mnoţství nemovitostí, které chce nebo je ochotna realitní kancelář prodat za určitou cenu a poptávka je mnoţství nemovitostí, které jsou klienti a zájemci o nemovitost ochotni koupit za stanovenou cenu. Faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku, jsou výše ceny nemovitosti, demografická struktura obyvatelstva a její věk (např. mladí lidé, dospělí lidé či senioři). Dále ovlivňuje nabídku a poptávku ţivotní styl, náklady na bydlení, výše daní jak z nemovitosti, tak i daně z příjmu. Trh s nemovitostmi se odehrává pouze na jednom konkrétním vymezeném místě (lokalitě). A proto je kaţdá lokalita specifická a nezaměnitelná svými přírodními a klimatickými podmínkami, geografickým rozvrstvením obyvatelstva, občanskou vybaveností jako jsou školy, kulturní vyţití, obchodní a společenská střediska apod. Mezi důleţité faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku můţeme zařadit: 49 1) velikost lokality 2) ohraničenost lokality a její konečnost 3) počet obyvatel v lokalitě, přírůstek obyvatel, migrace 4) velikost hrubého domácího produktu, který daná lokalita vytváří, neboli jak bohatá lokalita je 5) zaměstnanost 6) úrokové sazby 7) přírodní podmínky 8) přístup k lokalitě 9) občanská vybavenost 10) a další místní vlivy, které mohou být velmi specifické a originální. 43

45 Důleţité je také brát v úvahu psychologický faktor, jaké očekávaní vývoje na trhu má daná lokalita. Na realitní trh působí jak kupující a prodávající nemovitostí, tak i spekulanti, kteří vnímají nemovitosti jako investici. V takový okamţik začíná spekulace. Pokud růst nemá zdravé základy v podobě ekonomických faktorů, které ospravedlňují růst cen nemovitostí pak můţe dojít k nezdravému vývoji. A tak vznikají bubliny na trhu. Pokud se přidává stále více spekulantů a očekávání se nenaplňují tak rychle nebo do té míry jak byla očekávána, tak bublina praskne, spekulanti mizí nebo prodávají, poptávané mnoţství se sniţuje a ceny klesají a vrací se do nějakého rovnováţného stavu

46 7 EMPIRICKÁ ČÁST V praktické části bych chtěl navrhnout komunikační mix pro realitní kancelář Dachi. Dále chci provést praktický návrh na zlepšení její marketingové činnosti s ohledem na sloţky komunikačního mixu, které by se mohli uplatnit v praxi dané realitní kanceláře. Dále navrhnu reklamní kampaň a vyberu nejvhodnější médium pro přímé oslovení klientů. 7.1 INFORMACE O REALITNÍ KANCELÁŘI DACHI Realitní kancelář Dachi vznikla v roce Jejím sídlem je město Olomouc. Jejím počátečním podnikatelským záměrem bylo obchodování s historickými nemovitostmi. Postupem času si realitní kancelář vybudovala svými realizovanými projekty více úspěchů na trhu s nemovitostmi na Olomoucku. Nyní poskytuje kompletní servis realitní kanceláře a poskytuje celou řadu sluţeb. Realitní kancelář Dachi je schopna uspokojit poptávku svých klientů po pronájmu nemovitostí, prodejem rodinných domů, bytů i pozemků. V rámci své realitní činnosti poskytuje Dachi také sluţby spojené s vyřízením právních náleţitostí. Sluţby, které jsou poskytovány klientům: - Zajištění dokladů pro prodej nemovitosti - List vlastnictví - Snímek z katastrální mapy - Znalecký posudek při stanovení ceny nemovitosti - Geometrický plán Tyto dokumenty jsou potřebné pro prodej nemovitosti a jsou důleţité pro vlastnické vztahy a identifikaci nemovitosti a jejího majitele. Realitní kancelář také poskytuje umístění nabídky svých klientů na svých internetových stránkách, v reklamních časopisech atd. Realitní kancelář také provádí označení nemovitosti k prodeji pomocí reklamních plachet a cedulí s kontaktem a logem realitní kanceláře pro rychlou komunikaci s klienty. Právní sluţby nabízí realitní kancelář v rámci svých sluţeb a jedná se zejména o vypracovávání nájemních a kupních smluv, návrh na vklad do katastru nemovitostí a zjištění odhadu ceny nemovitosti. 45

47 Organizační struktura firmy:. Obrázek 5: Organizační struktura realitní kanceláře DACHI, s. r. o. Statutárním orgánem je jediný jednatel realitní kanceláře je pan Mgr. Marek Novotný. Právní forma podnikání je společnost s ručením omezeným a výše základního kapitálu je Kč. Vedení sekretariátu má na starosti paní Michaela Maté, která se stará o účetnictví, rozpis prohlídek nemovitostí pro klienty a inzerci nabízených nemovitostí. Realitní kancelář má 20 pracovníků, takţe se řadí spíše k menším na trhu a tak nemá daná realitní kancelář marketingové oddělení a o prezentaci firmy se starají zaměstnanci sekretariátu a jednatel společnosti. Vedoucí realitních makléřů je Ing. Lucie Nekudová, která komunikuje s makléři a klienty. Realitní kancelář Dachi má jen jednu pobočku na ulici Ztracená 34 v Olomouci. 46

48 7.2 REKLAMA REALITNÍ KANCELÁŘE DACHI, S. R. O. Pro realitní kancelář je velmi důleţitá reklama. Reklama dává povědomí zákazníkům o činnosti a předmětu podnikání realitní kanceláře Dachi. Významnou formou reklamy pro realitní kancelář Dachi jsou její internetové stránky www. dachi. cz. Pokud zákazníci potřebují prodat či koupit nemovitost obrací se buď přímo na realitní kancelář a zadají do vyhledávače její přesnou adresu. Nebo zadají do vyhledávače klíčová slova. Internet podle údajů realitní kanceláře je nejlepším reklamním médiem. Dachi realitní kancelář nabízí rovněţ své zakázky na jiných serverech, kde inzeruje. Nabídka je proto velmi bohatá. A pokud bude klienta zajímat její konkrétní nemovitost, můţe oslovit realitní kancelář Dachi přímo přes internetový odkaz. Dalším významným médiem, které vyuţívá tato realitní kancelář je tisk. Časopis ViaReality je úzce specializován na reklamu realitních kanceláří. Tento časopis je nabízen zdarma a je k dostání na veřejných místech, jako jsou čekárny nádraţí, stojany v centru města apod. Časopis bývá distribuován i do poštovních schránek. Trh s nemovitostmi v ČR je podle realitní kanceláře Dachi značně vyspělí, coţ dokazuje i velké mnoţství konkurenčních realitních kanceláří. Lidé, kteří uvaţují o nákupu či prodeji nemovitosti či jinému vlastnickému právu spojeném s uţíváním nemovitosti si mohou vybírat z velkého počtu realitních kanceláří na trhu. Protoţe nabídka sluţeb spojených s opatřováním bydlení převyšuje poptávku, hovoříme o tzv. trhu spotřebitele. Klienti se na RK Dachi nejčastěji obracejí, kdyţ potřebují nejrychleji pořídit bydlení či prodat nemovitost, protoţe mají kompletní právní a poradenský servis. RK Dachi je na činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí specializována a nabízí klientům velký výběr nemovitostí pomocí reklamních médií jako jsou inzertní časopisy, reklama na veřejných místech a v rozhlase. Ale nejvíce informací o bytech, rodinných domech, pozemcích, komerčních prostorech jsou k dispozici na internetových stránkách. Zaměstnanci realitních kanceláří nejčastěji komunikují s klienty prostřednictvím elektronické pošty a po telefonu. Také v případě zájmu o prohlídku jsou okamţitě schopni domluvit si s klientem termín prohlídky nemovitosti a předat jim důleţité informace. 47

49 S ekonomickou krizí a menším zájmem o reality musejí realitní kanceláře o své klienty bojovat. K získání klientů vede cesta niţších cen neţ má konkurence, dobrá reklama anebo doplňkové sluţby. Pro rok 2009 byl sestaven marketingový plán společnosti DACHI s. r. o. Pro tento rok byl plán zvolen tak, aby Dachi s. r. o. byla neustále prezentována, ale došlo ke sníţení výdajů. Pro prezentaci společnosti byl stanoven tento plán: Prezentace společnosti Plán Skutečně čerpáno Tištěná inzerce Radniční listy Via terea Nemovitosti Zdarma k softwaru Projekční stěna Internetové portály Nové www stránky Do Prezentace na ostatních str Vývěsky Tabulka 1: Marketingový plán (interní zdroj RK Dachi) Celkový plán na marketing pro rok 2009: Kč. Proinvestováno ,- Kč. Hlavními prostředky, které RK Dachi vyuţívá jsou tyto typy reklamy. Rozhlasové reklamní spoty v Rádiu Čas a Kiss. Taktéţ je to inzerce v tisku pravidelných a občasných periodikách, jako je například: Magazín SReality, Radniční listy, Nemovitosi či Mladá Fronta a Avízo. Vyuţívá taktéţ venkovních reklam na billboardech v Olomouci a na vývěskách u supermarketů jako je Albert, Delvita a Jalty a u veřejně dostupných institucí jako je vlakové nádraţí, Česká spořitelna, Komerční banka a podobně. Reklamu jeţ realitní kancelář vyuţívá je reklama především v okolí Olomouce a v Olomouci. Jediný typ reklamy, který Dachi Olomouc nepouţívá je televizní reklamní spoty (nejefektivnější). Realitní kancelář Dachi Olomouc vyuţívá reklamu k zviditelnění své nabídky, se kterou operuje na trhu. Čím rozsáhlejší je reklama, tím větší je pravděpodobnost, ţe si 48

50 měsíční návštěvnost nabídky někdo se spotřebitelů všimne. Tudíţ vyuţije sluţeb realitní kanceláře, čímţ dosáhne firma příjmu. Druhou stránkou vyuţívání reklamy je ta, ţe reklama je finančně náročná. Proto náklady jeţ jsou vyvíjeny na reklamu se promítnou v ceně poskytovaných nabídek. Realitní kancelář inzeruje na 34 realitních serverech včetně svých internetových stránek. Následující graf znázorňuje návštěvnost čtyř nejnavštěvovanějších serverů. Návštěvnost realitních serverů sreality.cz hyperreality.cz realitymix.cz rality.tvujdum.cz Řada1 název serveru Tabulka 2: Návštěvnost realitních serverů, kde RK Dachi inzeruje 51 V periodikách kde realitní kancelář inzeruje pravidelně jsou Magazín Via Reality, Radniční listy, Nemovitosti-noviny, Zlaté stránky. Testem chí kvadrátu tedy chci prokázat zda struktura věku čtenářů z hlediska vzdělání závisí na volbě periodika, kde Dachi inzeruje. 51 SPIR-Net Monitor, Výzkum návštěvnosti internetu v České republice, 49

51 8 HLAVNÍ VÝZKUM 8.1 FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE, STANOVENÍ HYPOTÉZ Výzkumný problém, který jsem se rozhodl řešit v této diplomové práci se dá charakterizovat následovně: Zjistit, jaký vliv má reklama na poptávající klienty z hlediska získávání informací z reklamy o nabízených sluţbách a nemovitostech? Tento výzkumný problém si klade za cíl zjistit, jaké informace klienty při rozhodování o koupi nemovitosti nejvíce zajímají a co je rozhodujícím faktorem pro dané klienty k realizaci koupě či pronájmu nemovitosti. Také je dle mého názoru důleţité zjistit, které reklamní médium nejvíce oslovuje klienty realitní kanceláře. Vzhledem k tomu, ţe informace jsou součástí kaţdého reklamního sdělení, jak v tištěné inzerci, rozhlase, televizi, tak se dá předpokládat určitá oblíbenost reklamních médií u kaţdého klienta odlišná. Hypotéza č. 1: H 0 : Věk nezávisí na zájmu o jednotlivá reklamní média realitních kanceláří. H A : Věk závisí na zájmu o jednotlivá reklamní média realitních kanceláří. Tato hypotéza má odpovědět na otázku, zda se věkové skupiny respondentů liší v preferencích při získávání informací o nabídce nemovitostí z jednotlivých reklamních médií, které vyuţívají realitní kanceláře. Hypotéza č. 2: H 0 : Vzdělání nezávisí na preferenci tištěné reklamy realitních kanceláří. H A : Vzdělání závisí na preferenci tištěné reklamy realitních kanceláří. Tato hypotéza se zabývá otázkou, zda respondenti vyuţívají stejně či odlišně nástroje k propagaci nabídky nemovitostí realitních kanceláří. 50

52 8.2 METODY ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU A CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO SOUBORU Údaje slouţící jako podklad pro zpracování této diplomové práce jsem získal osobním dotazováním. Pouţil jsem tedy techniku dotazníku. Údaje byly zaznamenány do záznamového archu. Pro realizaci výzkumu byli vybráni náhodní kolemjdoucí, kterým jsem poloţil otázky v dotazníku. Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Dotazování se uskutečňuje pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s nositelem informací dotazovaným (respondentem). 52 Jako výhodu této metody spatřuji v tom, ţe je moţnost být v přímém kontaktu s respondenty. Tato metoda je také velmi finančně nenáročná. Zjišťované údaje jsem zpracoval formou kvantitativního výzkumu. Foret následovně popisuje výhody tohoto výzkumu: Snaţí se zachytit názory (vědomí) i chování lidí co nejvíce standardizovaně. Získané poznatky zpracovávají pomocí statistických postupů a zobecňují (indikují) na celý základní soubor (populaci). 53 Kvantitativní výzkumy jsou náročnější jak z časového, tak i z finančního hlediska, protoţe výzkumníci pracují s větším počtem dat. Kvantitativní výzkum má jednu přednost a tu, ţe jsou jeho výsledky moţné přisoudit celé populaci nebo výzkumné cílové skupině, která je zkoumána. Stručná charakteristika výzkumu: Výzkumná metoda: Technika sběru dat: Místo osobního dotazování: Kvantitativní výzkum Osobní dotazování Brno, ulice Kounicova Termín: Foret, M., Marketingový průzkum, poznáváme svoje zákazníky, Brno, Computer Press, 2008, ISBN , str Foret, M., Marketingový průzkum, poznáváme svoje zákazníky, Brno, Computer Press, 2008, ISBN , str

53 8.3 INTERPRETACE STATISTICKÉHO TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ Pro testování (ověřování) stanovených hypotéz, pro přijetí či odmítnutí tvrzení hypotéz a zjištění statistické významnosti, jsem se rozhodl pro test dobré shody chí kvadrát. Tímto testem se ověřuje, zda četnosti, které byly získány zkoumáním určité sociální reality, se významně odlišují od teoretických četností, které odpovídají dané nulové hypotéze. Nulovou hypotézou H 0 je míněn předpoklad, ţe mezi sledovanými jevy není ţádný významný vztah. Jestliţe H 0 odmítneme, přijímáme tzv. alternativní hypotézu H A -, tedy předpoklad, ţe mezi testovanými jevy je významný vztah. 54 Pro ověření hypotéz jsem následně sestavil kontingenční tabulky. Pomocí kontingenční tabulky jsme schopni změřit souvislost mezi dvěma znaky v dotazníku. Kontingenční tabulka se uţívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. 55 Znaky jsou dvě proměnné, například to jsou dvě otázky v dotazníku. Předpokládáme, ţe empirické rozdělení četností dvou proměnných spolu souvisí. 56 Do kontingenční tabulky se dosazují empirické a teoretické (očekávané) četnosti. Empirickými četnostmi mám na mysli skutečně prakticky získané odpovědi, které jsem získal od respondentů v dotazníku. Teoretické (očekávané) četnosti se získají dosazením do vztahu: Kde i je řádkový index a j je sloupcový index. Následně se posoudí pouţitelnost testu. Test je pouţitelný za předpokladu, ţe v ţádném políčku tabulky není očekávaná četnost menší neţ jedna a dále, ţe očekávané četnosti menší neţ 5 nejsou ve více neţ 20 % políček Dopita, M., Skopalová, J., Komunální plánování sociálních sluţeb Mikroregionu Zábřeţsko Závěrečná výzkumná zpráva, Zich, F.: Úvod do sociologického výzkumu, Vysoká škola finanční a správní, 2004, ISBN , str Zich, F.: Úvod do sociologického výzkumu, Vysoká škola finanční a správní, 2004, ISBN , str

54 Dále se vypočítá testovací kritérium x 2 : Součet hodnot všech polí v kontingenční tabulce nám dá testové kritérium chí kvadrát x 2. Poté, co vypočítáme testovací kritérium musíme stanovit stupeň volnosti. Stupeň volnosti f je dán rozměrem (počet řádků a počet sloupců) kontingenční tabulky a vypočítá se takto: 58 f = (r 1). (s 1) Kde r je počet řádků a s je počet sloupců. Také si musíme stanovit hladinu významnosti. Coţ není nic jiného neţ pravděpodobnost toho, ţe uvedený statistický vztah vznikl náhodně, neboli ţe mezi oběma znaky (jevy) není ţádný statistický vztah. 59 U sociálně ekonomických jevů se hladina významnosti volí jako pětiprocentní (p = 0,05). Následně se v tabulkách porovná vypočítaná hodnota testového kritéria (dle stupňů volnosti a hladiny významnosti) s kritickou hodnotou v tabulce. Stručně, je-li: 1. chi 2 tabulkový > chi 2 vypočítaný neexistuje závislost mezi znaky, platí H 0, 2. chi 2 tabulkový < chi 2 vypočítaný existuje závislost mezi znaky, platí H A Zich, F.: Úvod do sociologického výzkumu, Vysoká škola finanční a správní, 2004, ISBN , str Foret, M., Marketingový průzkum, poznáváme svoje zákazníky, Brno, Computer Press, 2008, ISBN , str Dopita, M., Skopalová, J., Komunální plánování sociálních sluţeb Mikroregionu Zábřeţsko Závěrečná výzkumná zpráva,

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ME M TODIKA K Z ÁKL K A L DŮ Ů R EKL K A L MY M 2 doc o. P hd h r. r D uš u an an P avl av ů l, ů C S C c S. dusan.pavlu@vsfs.cz 1.

ME M TODIKA K Z ÁKL K A L DŮ Ů R EKL K A L MY M 2 doc o. P hd h r. r D uš u an an P avl av ů l, ů C S C c S. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY 2 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY - 2 DEFINICE REKLAMY Témata přednášky TYPOLOGIE DRUHŮ REKLAMY PODMÍNKY EFEKTIVNÍ REKLAMY MARKETINGOVÝ

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI LEKTOR: Ing. Marek Šedivý PROJEKT: Akademie pacientských organizací MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Praha, 30. a 31. 1. 2015 KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY Má srozumitelné

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Analýza marketingového komunikačního mixu. Hana Daňková

Analýza marketingového komunikačního mixu. Hana Daňková Analýza marketingového komunikačního mixu Hana Daňková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového komunikačního mixu ve společnosti Jenny Lane, s.r.o. V teoretické

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více