Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor: Daně a finanční kontrola Místní poplatky ve vybraných městech České republiky Autor bakalářské práce: Markéta Burdová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Rok obhajoby: 2009

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma,,místní poplatky ve vybraných městech České republiky jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V Praze dne..

4 Poděkování: Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Lucii Sedmihradské, Ph.D. za cenné rady, připomínky a věnovaný čas.

5 Anotace Bakalářská práce je věnována problematice místních poplatků v deseti městech České republiky. Jsou to města: Žďár nad Sázavou, Znojmo, Karlovy Vary, Příbram, České Budějovice, Benešov, Olomouc, Svitavy, Tábor a Šumperk. U jednotlivých poplatků je prováděna analýza sazeb a výnosů a porovnání v rámci měst. K tomuto srovnání jsou použita data za rok V závěru práce je srovnána strukturu výnosů se strukturou výnosů místních poplatků v celé České republice a také analyzován význam příjmů z místních poplatků v rámci deseti měst. Z tohoto šetření vyplývá, že podíl místních poplatků na celkových příjmech je v jednotlivých městech na nízké úrovni.

6 Obsah: ÚVOD VYMEZENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ EKONOMICKÁ SAMOSTATNOST OBCE MÍSTNÍ POPLATKY A JEJICH MÍSTO V PŘÍJMECH ROZPOČTU OBCE VÝZNAM PŘÍJMŮ Z MÍSTNÍCH POPLATKŮ A JEJICH VÝVOJ OD ROKU ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZÁKON O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH POPLATKŮ SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH MĚSTECH DRUHY POPLATKŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH Místní poplatek ze psů Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek ze vstupného Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za povolení k vjezdu do vybraných částí měst Místní poplatek za užívání výherního hracího automatu Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů KOMPARACE MÍSTNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH MĚSTECH SROVNÁNÍ MĚST PODLE CELKOVÝCH VÝNOSŮ Z MÍSTNÍCH POPLATKŮ A VÝNOSU NA JEDNOHO OBYVATELE SROVNÁNÍ STRUKTURY VÝNOSŮ ZA JEDNOTLIVÉ POPLATKY A POROVNÁNÍ SE STRUKTUROU POPLATKŮ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE VÝZNAM PŘÍJMŮ Z MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH V DESETI SLEDOVANÝCH MĚSTECH ZA ROK POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH MĚST SEZNAM LITERATURY: PŘÍLOHY... 41

7 Úvod V mé bakalářské práci, jak už název napovídá, se zabývám porovnáním místních poplatků ve vybraných městech České republiky. Přestože v celkových příjmech obcí místní poplatky zaujímají jen malou část, svůj význam určitě mají. Možnost získávat vlastní finanční prostředky, jejichž výši může územní samospráva alespoň z části ovlivňovat, patří mezi ekonomické předpoklady fungování jednotlivých stupňů územní samosprávy. 1 Pro účely této práce jsem vybrala deset měst, která budu porovnávat. Zvolila jsem bývalá okresní města. Hlavním důvodem mého výběru je potřeba vyhledávat vyhlášky obcí na internetu a předpokládám, že s většími okresními městy by neměl být problém. Mezi sebou porovnávám tato města Žďár nad Sázavou, Znojmo, Karlovy Vary, Příbram, České Budějovice, Benešov,Olomouc, Svitavy, Tábor a Šumperk. Cílem bakalářské práce je provést srovnání jednotlivých místních poplatků ve vybraných městech. Dílčím cílem je analyzovat jejich podíl na celkových příjmech měst za rok Při zpracovávání bakalářské práce z velké části využívám internetové zdroje. Dále pracuji s obecně závaznými vyhláškami jednotlivých měst a s databází ARIS, kde jsou uvedeny potřebné údaje o plnění rozpočtu obcí pro rok V první části práce vycházím ze zákona o místních poplatcích a z literatury zabývající se danou problematikou. Pro lepší přehlednost jsou údaje srovnány v tabulkách a grafech. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením problematiky místních poplatků. Je zde popsána ekonomická autonomie obce, začlenění místních poplatků v rozpočtu obcí a jejich význam. Na konci této kapitoly je uveden přehled místních poplatků a jejich vymezení s pomocí zákona o místních poplatcích. 1 Kadečka, S. :Zákon o místních poplatcích a předpisy související, 1.vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN

8 Ve druhé části analyzuji jednotlivé poplatky. U poplatků jsou uvedeny sazby pro každé město, jejich celkové výnosy a výnosy přepočtené na jednoho obyvatele. Dále provádím porovnání jednotlivých měst. Tato část poskytuje cenná data pro část závěrečnou. V poslední části je provedeno celkové srovnání místních poplatků jejich výnosů v rámci vybraných měst a srovnání jejich struktury se strukturou České republiky. 2

9 1. Vymezení místních poplatků 1.1. Ekonomická samostatnost obce Ekonomická samostatnost obce představuje jeden ze čtyř základních pilířů místní samosprávy. Mezi další znaky samostatné obce patří vzájemné propojení následujících aspektů: osobního aspektu obce, územního aspektu obce, mocenského aspektu obce a již zmíněného ekonomického aspektu. Ekonomická autonomie místní samosprávy se projevuje nejen při rozhodování o výdajích obce, ale i při rozhodování o jejích příjmech. Místní poplatky patří vedle hospodaření s vlastním majetkem obce a příjmu z daně z nemovitostí k téměř jedinému finančnímu zdroji, který mohou obce samy ovlivňovat. Ekonomická autonomie místní samosprávy je zakotvena přímo v Ústavě České republiky. 2 U místních poplatků mohou obce samy rozhodnout jaké poplatky budou vybírat a v jaké výši v zákonem určených limitech. V obecně závazné vyhlášce obce upraví podrobnosti jejich vybírání, stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků Místní poplatky a jejich místo v příjmech rozpočtu obce Z právního hlediska je daní vše, co má daň ve svém názvu. Daně podle tohoto vymezení jsou v České republice tyto: daně z příjmů, daně majetkové, daně ze spotřeby. Ty se dále dělí na: Daně z příjmů: 1) daň z příjmu fyzických osob 2) daň z příjmu právnických osob Daně majetkové: 1) daně z nemovitostí: daň z pozemků a daň ze staveb 2) daň silniční 3) daně převodové: daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí Daně ze spotřeby 1) daň z přidané hodnoty 2) daně spotřební: daň z minerálních olejů daň z alkoholu: o daň z piva o daň z vína o daň z lihu daň z tabákových výrobků 3) energetické daně: daň ze zemního plynu daň z pevných paliv daň z elektřiny 2 Kadečka, S. :Zákon o místních poplatcích a předpisy související, 1.vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN

10 Z ekonomického hlediska je daní vše, co splňuje definiční znaky daně, to znamená, že daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu, je nenávratná, neúčelová a neekvivalentní. Podle tohoto vymezení patří mezi daně jak místní poplatky, tak například i pojistné sociálního pojištění. Poplatky jsou platby za služby poskytované veřejným sektorem a mají vztah k úhradě úkonů orgánů statní správy. Rozdíl mezi daní a poplatkem je v tom, že poplatku se lze vyhnout. Dobrým příkladem je poplatek za užívání silnic a dálnic. Když nebudeme využívat silnice a dálnice, nemusíme si pořizovat dálniční známku a tento poplatek hradit. 3 Místní poplatky patří do skupiny daňových příjmů spolu s majetkovými, spotřebními a důchodovými daněmi. Obr.1 Příjmy veřejného rozpočtu na příkladu ČR nenávratné Příjmy rozpočtu obce návratné vlastní dotace úvěr,půjčky z emise komunálních obligací daňové účelové svěřené daně neúčelové sdílené daně místní poplatky správní poplatky nedaňové z majetku z podnikání uživatelské poplatky z mimorozpočtových fondů ostatní Zdroj: Peková, J., Pilný, J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 1.vydání. Praha: ASPI Publishing, s.r.o s. ISBN Vančurová, A., Láchová, L.: Daňový systém 2008, 9.vydání. Praha:1.VOX a.s s. ISBN

11 1.3. Význam příjmů z místních poplatků a jejich vývoj od roku 2001 Místní poplatky představují i přes svůj samosprávný charakter pouze doplňkový zdroj. Dle údajů ze státního závěrečného účtu za rok 2006 tvořily 2,5 % celkových příjmů, to je 5 % daňových příjmů obcí. 4 V rámci celé České republiky představují místní poplatky něco okolo 0,025% celkových daňových příjmů. V následujícím grafu je zachycen vývoj výnosů z místních poplatků od roku Jak je vidět, největší význam a největší růst zaznamenal poplatek za sběr odpadu, jeho výnos od roku 2001 velmi výrazně roste. Na druhém místě je poplatek za provozování výherního hracího automatu, od roku 2001 pozorujeme u tohoto poplatku trvalý růst. Od roku 2004 roste výnos i u poplatku ze psů, kde byla zákonem stanovená horní hranice sazby v roce 2004 zvýšena z 1000 Kč na 1500Kč a u poplatku z ubytovací kapacity, kde se sazba zvýšila ze 2 Kč na 4 Kč. Výnosy z poplatků za povolení k vjezdu, za zhodnocení pozemku a poplatku ze vstupného jsou v celkovém objemu zanedbatelné a od roku 2004 dochází u těchto poplatků k poklesu. Graf č.1: Vývoj výnosů z místních poplatků v ČR za období Vývoj výnosů z místních poplatků v ČR od roku Poplatek za odpad Příjmy v milionech Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč roky Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Poplatek za zhodnocení pozemku Zdroj: Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů územních samospr.celků - sumář za kraj, databáze mfcr ARISweb. Vlastní úprava a výpočty. 4 Kypetová, J.:Pohled na vývoj místních poplatků.[on-line], Obecní finance, , [cit ]. Dostupné z : 5

12 1.4. Základní charakteristika místních poplatků Poplatkem se rozumí nenávratná finanční platba do veřejného rozpočtu, která je povinná, jednorázová a ekvivalentní. Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích se vždy vztahuje pouze na území dané obce. Příjmy z místních poplatků plynou v plném rozsahu do rozpočtů obcí. Subjektem místního poplatku je fyzická nebo právnická osoba. Objektem místního poplatku je skutečnost, jež je místnímu poplatku podrobena. Předmětem je například držba psa, lázeňský nebo rekreační pobyt, výherní hrací automat, ubytovací kapacita atd.. Základem místního poplatku se rozumí kvantifikovaný předmět, z něhož se poplatek vyměřuje. Sazba místního poplatku je měřítko, jímž se stanovuje místní poplatek. Může být pevná nebo procentuální. Zákon stanoví horní výši poplatku, konkrétní výši sazby si pak obce stanoví samy pomocí obecně závazné vyhlášky. Splatnost místních poplatků zákon nijak neurčuje. Všechny místní poplatky jsou nepovinné. Záleží pouze na dané obci zda konkrétní poplatek uvalí. Bez zavedení poplatků obecně závaznou vyhláškou obec poplatky vybírat nemůže Zákon o místních poplatcích Místní poplatky v České Republice jsou upravovány zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obce mohou zavést tyto poplatky: 1) poplatek ze psů 2) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3) poplatek za užívání veřejného prostranství 4) poplatek ze vstupného 5) poplatek z ubytovací kapacity 5 6) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 5 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 6

13 7) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Vymezení jednotlivých poplatků 1. Poplatek ze psů: Poplatek ze psů se platí za psa staršího 3 měsíců. Poplatníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná, osoba s těžkým zdravotním postižením, osoba provádějící výcvik těchto psů a osoba provozující útulek zřízený obcí. Horní sazba poplatku je zákonem omezená a může být až 1500 Kč za jednoho psa za kalendářní rok. Jestliže je majitelem psa osoba s invalidním, starobním nebo vdovským důchodem je sazba maximálně 200 Kč za kalendářní rok. Pokud osoba vlastní více než jednoho psa, může se horní hranice sazby zvýšit až o 50%. 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá pro obec ubytovatel. Poplatek se vybírá od fyzických osob, které pobývají v lázeňských a turistických oblastech za účelem léčení nebo rekreace. Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné s těžkým zdravotním postižením a jejich průvodci. Dále osoby mladší 18 let a starší 70let, vojáci a osoby vykonávající civilní službu. Sazba poplatku činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 6 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 7

14 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství Tento poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranstvím, tím se myslí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování služeb a prodeje, umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, umístění skládek, trvalá parkovací místa a užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce. Obec může vybírat poplatek až ve výši 10 Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den. Sazbu může obec zvýšit až desetkrát v případě, že je veřejné prostranství využíváno k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí. Poplatek může být také stanoven paušální částkou. 4. Poplatek ze vstupného Poplatek ze vstupného platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají. Poplatek se vztahuje na vstupné z kulturních, sportovních, prodejních nebo reklamních akcí. Sazba poplatku může být až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. 5. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým může být právnická nebo fyzická osoba. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu. Od poplatku jsou osvobozena zařízení pro přechodné ubytování studentů a žáků, zařízení pro přechodné ubytování pracovníků, zdravotnická nebo lázeňská zařízení pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení a zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům. Sazba poplatku činí až 4Kč za využité lůžko a den. Poplatek může být stanoven paušální částkou. 7 7 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 8

15 6. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí měst Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu do vybraných míst, do kterých je vjezd zakázán příslušnou značkou. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které je vydáno povolení. Poplatníkem nejsou osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále poplatek neplatí osoby užívající nemovitost na vybraném místě k hospodářské činnosti a osoby, které vlastní průkaz ZTP a jejich průvodci. Sazba poplatku do vybraných míst činí až 20 Kč za den. Poplatek může být stanoven paušální částkou. 7. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Tento poplatek platí jeho provozovatel. Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj. Sazba se může pohybovat od 1000 do 5000 Kč za každý výherní přístroj na tři měsíce. 8. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění a odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem tohoto poplatku je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může poplatek odvádět společný zástupce, za rodinný nebo bytový dům správce nebo vlastník dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Sazbu poplatku tvoří částka 250 Kč za osobu a rok a sazba stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz odpadu ve výši až 250 Kč za kalendářní rok. 8 Poplatek se platí obci, na jejímž území má osoba trvalý pobyt nebo stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby sloužící k rekreaci se poplatek stanoví v poměrné výši podle počtu měsíců pobytu ve vlastnictví stavby. 8 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 9

16 9. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Poplatek se platí obci, na jejímž území se pozemek nachází. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Výše sazby na 1m² zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce. 10. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Tento poplatek platí jeho provozovatel. Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj. Sazba se může pohybovat od 1000 do 5000 Kč za každý výherní přístroj na tři měsíce. 11. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění a odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem tohoto poplatku je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může poplatek odvádět společný zástupce, za rodinný nebo bytový dům správce nebo vlastník dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Sazbu poplatku tvoří částka 250 Kč za osobu a rok a sazba stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz odpadu ve výši až 250 Kč za kalendářní rok. Poplatek se platí obci, na jejímž území má osoba trvalý pobyt nebo stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby sloužící k rekreaci se poplatek stanoví v poměrné výši podle počtu měsíců pobytu ve vlastnictví stavby. 9 9 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 10

17 12. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Poplatek se platí obci, na jejímž území se pozemek nachází. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Výše sazby na 1m² zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce. 11

18 2. Srovnání jednotlivých poplatků ve vybraných městech V této části srovnávám místní poplatky podle jejich sazeb a podle výnosu v jednotlivých obcích. K tomu využívám vyhlášky stanovené obcemi a údaje o výnosech místních poplatků z databáze ministerstva financí za rok Celkem jsem vybrala 10 bývalých okresních měst s rozlohou od 1327 Km² do 1672 Km². Srovnávám místní poplatky v těchto městech: Žďáru nad Sázavou, Znojmě, Karlových Varech, Příbrami, Českých Budějovicích, Benešově, Olomouci, Svitavách, Táboře a Šumperku Druhy poplatků v jednotlivých městech V následující tabulce jsou zobrazeny poplatky, které jsou vybírány v jednotlivých městech. Jak je vidět, všechna města vybírají poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z výherních hracích automatů a poplatek za odpad. Naopak poplatek za povolení k vjezdu vybírají jen ve čtyřech městech. V žádném ze srovnávaných měst nezavedli poplatek za zhodnocení pozemku. Nejvíce poplatků vybírají v Olomouci a Benešově. Nejméně jich zavedli v Šumperku. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku vybírá v České republice zanedbatelné množství obcí. Je to dáno tím, že ne každá obec buduje inženýrské sítě pro výstavbu. Navíc se v případě šetření v malých obcích ukázalo, že mnozí starostové o existenci tohoto místního poplatku mají pouze velmi nízké povědomí. Aktuální zákonná úprava tohoto místního poplatku není objektivně příliš zdařilá a mnohé formulace předmětného ustanovení 10c zákona o místních poplatcích vyvolávají aplikační potíže Binek, J.,Galvasová, I., Kadečka, S.:Místní poplatky-možnosti a realita.[on-line], Deník veřejné správy, , [cit ]. Dostupné z: 12

19 Tabulka 1: Místní poplatky ve vybraných městech: Místní poplatky ve vybraných městech Ze psů Za lázeňský a rekreační pobyt Za užívání veřejného prostranství Ze vstupného Za ubytovací kapacity Za povolení k vjezdu Za výherní automaty Žďár nad Sázavou Znojmo Karlovy Vary Příbram České Budějovice Benešov Olomouc Svitavy Tábor Šumperk ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano ano ne ne ano ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Za odpad ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano Za zhodnocení stavebního ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne pozemku Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Graf č.1: Počet poplatků ve srovnávaných městech Počet poplatků ve srovnávaných městech počet poplatků Olomouc Benešov Znojmo České Budějovice Žďár nad Sázavou Karlovy Vary Příbram srovnávaná města Svitavy Tábor Šumperk Zdroj: Obecně závazné vyhlášky. 13

20 Místní poplatek ze psů Poplatek ze psů se vybírá ve všech deseti městech. Je to jeden z nejvíce využívaných místních poplatků. Porovnání podle průměrných sazeb Sazba je v jednotlivých městech silně diferencovaná a mezi městy se její výše velmi liší, proto konečné porovnání budu provádět pomocí průměrné sazby, kterou jsem spočítala jako součet všech sazeb, které byly uvedeny ve vyhláškách jednotlivých měst, dělenou počtem sazeb. Je jasné, že průměrná sazba neodpovídá plně skutečnosti, ale pro srovnání mezi městy je plně dostačující. Podrobný výčet sazeb za jednotlivá města je uveden v příloze č.1. Tabulka 2: Průměrná sazba poplatku ze psů Průměrná sazba Vybraná města poplatku Svitavy 986 Kč Šumperk 839 Kč České Budějovice 834 Kč Olomouc 763 Kč Karlovy Vary 750 Kč Tábor 675 Kč Žďár nad Sázavou 643 Kč Příbram 625 Kč Znojmo 520 Kč Benešov 517 Kč Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Vlastní úprava a výpočty. Z tabulky je patrné, že nejvyšší průměrnou sazbu mají ve Svitavách. Zde jsou sazby stanoveny podle jednotlivých zón, v prvních dvou zónách je sazba stanovena na zákonem dané horní hranici. V žádném jiném městě ke stanovení sazby v horním limitu nepřikročili. Nejnižší průměrná sazba je v Benešově, kde se sazby pohybují v dolních relacích, kromě sazby za psa chovaného v bytovém domě. 14

21 Porovnání výnosů Při porovnání výnosů vycházím z databáze ARIS ministerstva financí a využívám data pro rok Výnosy analyzuji jak podle celkových výnosů, tak podle výnosů na jednoho obyvatele. Celkové výnosy mají omezenou vypovídací schopnost. Poplatek ze psů je první poplatek, který srovnávám. U tohoto poplatku uvádím i počty obyvatel v jednotlivých městech. U dalších poplatků je již zmiňovat nebudu. Z následující tabulky vyplývá, že největší příjem z poplatku ze psů mají v Českých Budějovicích. Jejich příjem do obecního rozpočtu je ,- Kč. Výnos na jednoho obyvatele je nejvyšší v Příbrami, Českých Budějovicích a Táboře. Výnos přepočtený na hlavu je ve všech třech městech 35 Kč. Za zmínku určitě stojí Svitavy, kde výnos na jednoho obyvatele je 34 Kč, to je způsobeno nejvyšší průměrnou sazbou ze všech srovnávaných měst. Naopak nejnižší výnos za rok 2007 byl v Benešově, kde se poplatek vybral ve výši ,- Kč. V Benešově je druhý nejnižší výnos na jednoho obyvatele ze srovnávaných měst, dosahuje pouze 25 Kč. To je způsobeno nízkou průměrnou sazbou a nízkým počtem obyvatel. Nejnižší výnos na obyvatele mají ve Znojmě. Výnos na jednoho obyvatele je 20 Kč. Tabulka č. 3: Celkové výnosy z místního poplatku ze psů Vybraná města Výnosy z místního poplatku ze psů České Budějovice Kč Olomouc Kč Karlovy Vary Kč Tábor Kč Příbram Kč Šumperk Kč Znojmo Kč Žďár nad Sázavou Kč Svitavy Kč Benešov Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 15

22 Tabulka č.4: Výnos na jednoho obyvatele Vybraná města Výnosy poplatku ze psů na jednoho obyvatele Počet obyvatel Příbram 35 Kč České Budějovice 35 Kč Tábor 35 Kč Svitavy 34 Kč Karlovy Vary 32 Kč Šumperk 31 Kč Olomouc 28 Kč Žďár nad Sázavou 25 Kč Benešov 25 Kč Znojmo 20 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Graf č.2: Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele příjmy na jednoho obyvatele x sazba Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele Svitavy České Budějovice Šumperk Karlovy Vary Tábor Příbram Olomouc Žďár nad Sázavou Benešov Znojmo srovnávaná města Zdroj: Tabulka č.2 a Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Sazby místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Tento poplatek se rozhodlo vybírat pouze sedm měst a pouze tři města využila možnosti vybírat poplatek s nejvyšší sazbou. Jak ukazuje tabulka jsou to tato města: Znojmo, Karlovy Vary a Olomouc. 16

23 Tabulka č.5: Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Vybraná města Znojmo Karlovy Vary České Budějovice Olomouc Tábor Žďár nad Sázavou Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 15 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč 12 Kč 10 Kč Benešov 10 Kč Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Porovnání výnosů Výnos z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt je v Karlových Varech několikanásobně vyšší než v ostatních městech. Příjem do obecního rozpočtu je Kč. Na druhém místě stojí České Budějovice, které vybraly za lázeňský a rekreační pobyt Kč. Velký rozdíl mezi Karlovými Vary a ostatními městy je způsoben velkou oblíbeností a návštěvností tohoto lázeňského města, s kterou se ostatní města nemohou srovnávat. Tabulka č. 6 : Výnosy z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Vybraná města Karlovy Vary České Budějovice Olomouc Tábor Žďár nad Sázavou Benešov Výnosy z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Kč Kč Kč Kč Kč Kč Znojmo Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Při porovnání výnosů na jednoho obyvatele se první dvě místa nemění. Na prvním jsou Karlovy Vary s výnosem 404 Kč na jednoho obyvatele a na druhém České Budějovice s výnosem 9 Kč na jednoho obyvatele. Na třetím místě stojí Benešov, který ve srovnání podle celkových výnosů je až předposlední. 17

24 Tabulka č.7: Výnosy na jednoho obyvatele z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Vybraná města Karlovy Vary České Budějovice Benešov Žďár nad Sázavou Olomouc Tábor Výnosy na jednoho obyvatele 404 Kč 9 Kč 8 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč Znojmo 4 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Graf č.3 :Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele příjem na jednoho obyvatele x sazba Karlovy Vary České Budějovice Benešov Žďár nad Sázavou Olomouc Tábor Znojmo srovnávaná města Zdroj: Tabulka č. 5 a 7. Vlastní úprava Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství Sazba tohoto poplatku je velmi diferencovaná, proto pro srovnání použiji přímo průměrnou sazbu. Průměrnou sazbu jsem vypočítala ze všech sazeb daných vyhláškou v jednotlivých městech a vydělila jsem je počtem jednotlivých sazeb. Do srovnání jsem nepoužila sazby stanovené paušální částkou. Průměrná sazba je spočítána na každý započatý den a m² plochy. Skutečné sazby jsou uvedeny v příloze č

25 Město Šumperk jsem do srovnání podle sazeb nezařadila. Toto město stanovilo sazbu pouze pro 3 případy a to pro: zvláštním užívání veřejného prostranství, kde je stanovena maximální sazba 100Kč za 1m² za den za odstavení vozidla trvale technicky nezpůsobilého k provozu na veřejném prostranství, zde je sazba stanovena na 10 Kč za 1m² a den za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující kg, sazba je 1200 Kč za měsíc 11 Průměrná sazba v Šumperku vychází na 55 Kč za 1m² za den, tento údaj nemá velkou vypovídací hodnotu, sazba v tomto městě je stanovena příliš obecně. Tabulka č.8: Průměrná sazba z poplatku za užívání veřejného prostranství Vybraná města Tábor Karlovy Vary České Budějovice Olomouc Žďár nad Sázavou Znojmo Příbram Benešov Průměrná sazba z místního poplatku za užívání veřejného prostranství 30 Kč 30 Kč 25 Kč 16 Kč 14 Kč 13 Kč 11 Kč 8 Kč Svitavy 4 Kč Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Vlastní úprava a výpočty. Porovnání výnosů Ve srovnání podle celkového výnosů i výnosu na jednoho obyvatele jsou na prvním místě Karlovy Vary a na druhém místě město Příbram. Obě tato města mají výnos na jednoho obyvatele o hodně vyšší než města ostatní. U Karlových Varů je tento rozdíl možné vysvětlit velmi vysokou paušální sazbou za vyhrazení trvalého parkovacího místa a také nejvyšší průměrnou sazbou ze srovnávaných měst. U města 11 Obecně závazná vyhláška města Šumperku publikovaná na webových stránkách: 19

26 Příbram jsou sazby tohoto poplatku v obecně závazné vyhlášce popsány nejpodrobněji a pro velký počet veřejně užívaných míst. Na posledním místě stojí České Budějovice, přestože mají třetí nejvyšší sazbu, výnos z tohoto poplatku je nejnižší a to jak výnos celkový, tak i výnos na jednoho obyvatele. Toto město nestanovilo sazbu paušální částkou pro žádná veřejně užívaná místa narozdíl od ostatních měst. Nízký výnos na jednoho obyvatele mají také Svitavy, které stanovily sazbu paušálem jen pro pouťové atrakce. Jednotlivé sazby je možné vidět v příloze č.2. Tabulka č.9: Výnosy z místního poplatku za užívání veřejného prostranství Vybraná města Karlovy Vary Příbram Olomouc Znojmo Žďár nad Sázavou Benešov Tábor Svitavy Výnosy z místního poplatku za užívání veřejného prostranství Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč České Budějovice Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Vlastní úprava Tabulka č.10 :Výnos z poplatku za užívání veřejného prostranství na jednoho obyvatele Vybraná města Výnos na jednoho obyvatele Karlovy Vary 246 Kč Příbram 214 Kč Benešov 69 Kč Olomouc 57 Kč Žďár nad Sázavou 54 Kč Znojmo 51 Kč Tábor 17 Kč Svitavy 9 Kč České Budějovice 1 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007).Vlastní úprava. 20

27 Graf č.4: Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele příjmy na jednoho obyvatele x sazba Příbram Karlovy Tábor Vary Olomouc Žďár nad Sázavou Znojmo Benešov Svitavy České Budějovice srovnávaná města Zdroj: Tabulka č.8 a Místní poplatek ze vstupného Místní poplatek ze vstupného vybírají v Příbrami, Českých Budějovicích, Benešově, Olomouci, Svitavách a Šumperku. Sazby místního poplatku ze vstupného Sazba u tohoto poplatku stejně jako u místního poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství je diferencovaná. Pro srovnání použiji průměrnou sazbu. Průměrnou sazbu budu jako u předešlých případů počítat ze součtu všech sazeb v jednotlivých městech a následným dělením jejich počtem. Skutečné sazby jsou uvedeny v příloze č. 3. Tabulka č.11: Srovnání podle průměrných sazeb Vybraná města Průměrná sazba poplatku České Budějovice 15% Olomouc 15% Šumperk 15% Příbram 12,5% Benešov 10% Svitavy 10% Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Vlastní úprava a výpočty. 21

28 Z tabulky průměrných sazeb je vidět, že se na prvních místech umístila města: České Budějovice, Olomouc a Šumperk. S průměrnou sazbou 15%. Porovnání výnosů Příjmy z tohoto poplatku nejsou příliš vysoké. Nejvyšší příjem do obecního rozpočtu je v Českých Budějovicích Nejnižší výnos je ve Svitavách, kde ze vstupného bylo vybráno pouze Kč. Výnos na jednoho obyvatele je nejvyšší v Benešově 20 Kč na jednoho obyvatele a nejnižší v Olomouci, kde příjem na jednoho obyvatele je 1 Kč. Tabulka č.12: Výnosy z místního poplatku ze vstupného Vybraná města České Budějovice Benešov Příbram Olomouc Šumperk Výnosy z místního poplatku ze vstupného Kč Kč Kč Kč Kč Svitavy Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Tabulka č.13 :Výnosy z místního poplatku ze vstupného na jednoho obyvatele Vybraná města Benešov České Budějovice Příbram Svitavy Šumperk Výnosy z místního poplatku ze vstupného na jednoho obyvatele 20 Kč 12 Kč 6 Kč 2 Kč 3 Kč Olomouc 1 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 22

29 Graf č.5: Srovnání podle vztahu sazba x výnos na jednoho obyvatele sazba x výnos na jednoho obyvatele Srovnání měst podle vztahu:sazba x výnos na jednoho obyvatele 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Benešov České Budějovice Příbram Šumperk srovnávaná města Svitavy Olomouc Zdroj: Tabulka č.11 a 13. Vlastní úprava Místní poplatek z ubytovací kapacity Sazby místního poplatku z ubytovací kapacity Sazba tohoto poplatku se pohybuje od 2 Kč do 4 Kč za lůžko a den. Horní sazbu stanovili v Karlových Varech, Příbrami, Olomouci a Svitavách. Naopak v Šumperku tento poplatek nevybírají vůbec. Tabulka č.14: Sazba poplatku z ubytovací kapacity za lůžko a den Vybraná města Karlovy Vary Příbram Olomouc Svitavy Benešov Žďár nad Sázavou Znojmo České Budějovice Sazba poplatku z ubytovací kapacity za lůžko a den 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 3 Kč 2 Kč 2 Kč 2 Kč Tábor 2 Kč Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Vlastní úprava. 23

30 Porovnání výnosů Stejně jako u výnosu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt je i u tohoto poplatku velký rozdíl mezi Karlovými Vary a ostatními městy. Zatímco Karlovy Vary vybraly Kč. Druhá Olomouc má výnos o více jak dva miliony menší. Na posledním místě je Žďár nad Sázavou se Kč. Při srovnání výnosů na jednoho obyvatele se město Benešov dostává opět do popředí tabulky. U poplatku z ubytovací kapacity je na druhém místě za Karlovými Vary. A výnos na hlavu je 31 Kč. Na posledním místě je jako ve srovnání podle celkových výnosů Žďár nad Sázavou. Výnos na jednoho obyvatele činí 1 Kč. Tabulka č.15: Výnosy z poplatku z ubytovací kapacity Vybraná města Karlovy Vary Olomouc České Budějovice Benešov Znojmo Příbram Tábor Svitavy Výnosy z místního poplatku z ubytovací kapacity Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Žďár nad Sázavou Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Tabulka č. 16:Výnosy z místního poplatku z ubytovací kapacity přepočtené na jednoho obyvatele Vybraná města Výnosy na jednoho obyvatele Karlovy Vary 70 Kč Benešov 31 Kč Olomouc 11 Kč České Budějovice 9 Kč Znojmo 9 Kč Příbram 8 Kč Tábor 7 Kč Svitavy 6 Kč Žďár nad Sázavou 1 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 24

31 Graf č.6: Srovnání měst podle vztahu sazba x výnos na jednoho obyvatele Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele příjem na jednoho obyvatele x sazba 300 Kč 250 Kč 200 Kč 150 Kč 100 Kč 50 Kč 0 Kč Karlovy Vary Benešov Olomouc Příbram Svitavy České Budějovice Znojmo Tábor Žďár nad Sázavou srovnávaná města Zdroj: Tabulka č.14 a 16. Vlastní úprava Místní poplatek za povolení k vjezdu do vybraných částí měst Tento poplatek zavedla pouze čtyři města. Je to Znojmo, Karlovy Vary, Benešov a Olomouc. Sazby místního poplatku za povolení k vjezdu Ve Znojmě je sazba poplatku 20 Kč za jedno povolení k vjezdu do vybraných částí města a dále se dá sazba stanovit paušální částkou. Další podrobnosti k zavedení poplatku paušální částkou nejsou uvedeny a sazbu po dohodě stanoví zastupitelstvo. V Karlových Varech je sazba poplatku 20 Kč za jednorázové povolení pro jedno vozidlo a dále je sazba stanovena paušální částkou na jeden rok. Tato sazba je uvedena v tabulce. Tabulka č.17: Sazby poplatku za povolení k vjezdu v Karlových Varech Druhy dopravy Paušální částka za rok taxislužba Kč PO a FO do 6000Kg Kč zásobování potravinami do 3500 Kg Kč zásobování potravinami nad 3500 Kg Kč příležitostná osobní doprava Kč Zdroj: Obecně závazná vyhláška Karlových Varů o místním poplatku k povolení vjezdu 25

32 V Benešově je jednorázová sazba také stanovena na 20 Kč na den a vozidlo a dále paušální částka je 6000 Kč na jeden rok a jednoho poplatníka. V Olomouci je jednorázová sazba poplatku stanovena na 20Kč na den a vozidlo a paušální částka stanovena na 500 Kč za měsíc do míst označených dopravními značkami IP 25a a IP 25b, které vyznačují oblasti (části obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značek: B 4, B 5, B 11, B Porovnání výnosů Výnosy z místního poplatku za povolení k vjezdu nejsou příliš vysoké. Opět je zde velký rozdíl mezi Karlovými Vary, kde příjem do obecního rozpočtu je Kč a ostatními městy. Karlovy Vary upravily ve své vyhlášce tento poplatek nejpodrobněji ze všech měst, kde se vybírá. Podrobně stanovily i paušální sazbu. Poplatek se vztahuje na vjezd do vybraných míst vnitřního lázeňského města, Nejméně vybrali v Benešově, kde vybraná částka činí Kč. Na místě je otázka jestli se vůbec zavedení tohoto poplatku v Benešově vyplácí. Tabulka č.18: Výnosy z poplatku za povolení k vjezdu Vybraná města Karlovy Vary Znojmo Olomouc Výnosy z místního poplatku za povolení k vjezdu Kč Kč Kč Benešov Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 12 Obecně závazná vyhláška města Olomouc publikovaná na webových stránkách: 26

33 Tabulka č.19: Výnosy poplatku za povolení k vjezdu na jednoho obyvatele Výnosy na jednoho Vybraná města obyvatele Karlovy Vary 101 Kč Znojmo 39 Kč Olomouc 2 Kč Benešov 1 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Graf č. 9: Srovnání měst podle vztahu sazba x výnos na jednoho obyvatele Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele příjmy na jednoho obavatele x sazba Kč Kč Kč Kč 500 Kč 0 Kč Karlovy Vary Znojmo Olomouc Benešov srovnávaná města Zdroj: tabulka č. 17 a 19. Vlastní úprava Místní poplatek za užívání výherního hracího automatu Místní poplatek z výherních hracích automatů vybírají všechna města. Je to poplatek, který obcím přináší nejvyšší výnos. Oproti poplatku z ubytovací kapacity je příjem do obecních rozpočtů několikanásobně vyšší. Sazby místního poplatku za provozovaný výherní hrací automat Sazba poplatku je ve všech městech jednotná a stanovená na maximální hranici Sazba je 5000 Kč za tři měsíce. Pokud je hrací automat provozován na dobu kratší než tři měsíce je sazba vypočtena v poměrné výši. Porovnání výnosů V každém z uvedených měst se výnos pohybuje v řádech miliónů. Nejvíce peněz do obecního rozpočtu přibylo v Olomouci, kde celková částka převyšuje osmnáct miliónů korun. Nejmenší výnos z tohoto poplatku je ve Svitavách, kde bylo vybráno Kč. 27

34 Srovnání podle výnosů na jednoho obyvatele je v tomto případě velmi odlišné. Na prvním místě je Příbram, výnos na jednoho obyvatele je zde 221 Kč. Na druhém místě je Znojmo se 197 Kč na jednoho obyvatele. Olomouc, která byla při srovnání podle celkových výnosů na prvním místě, se při srovnání podle výnosů na obyvatele posunula až na místo páté. Tabulka č.19: Výnosy z poplatku za výherní hrací automatů Vybraná města Olomouc České Budějovice Karlovy Vary Příbram Znojmo Tábor Šumperk Benešov Žďár nad Sázavou Výnosy z místního poplatku za výherní hrací automat Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Svitavy Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Tabulka č.20: Výnos na jednoho obyvatele Vybraná města Výnos na jednoho obyvatele Příbram 221 Kč Znojmo 197 Kč Karlovy Vary 196 Kč Benešov 192 Kč Olomouc 181 Kč Tábor 168 Kč České Budějovice 166 Kč Šumperk 138 Kč Svitavy 132 Kč Žďár nad Sázavou 113 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 28

35 Graf č. 10: Srovnání měst podle vztahu sazba x výnos na jednoho obyvatele příjmy na jednoho obyvatele x sazba Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Příbram Znojmo Karlovy Vary Benešov Olomouc Tábor České Budějovice srovnávaná města Šumperk Svitavy Žďár nad Sázavou Zdroj: Tabulka č. 18 a 20. Vlastní úprava Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Místní poplatek za sběr odpadu ve svých vyhláškách zavedla všechna města kromě Karlových Varů. Karlovy Vary tedy do srovnání zahrnovat nebudu. Sazby z místního poplatku za sběr komunálního odpadu Sazba tohoto poplatku se skládá ze dvou částí. První část poplatku tvoří částka 250 Kč za osobu a rok a druhou částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz odpadu ve výši až 250 Kč za kalendářní rok. To znamená, že maximální sazba za rok je 500 Kč. Poplatek v maximální výši vybrali ve Znojmě, v Českých Budějovicích a Táboře. Naopak nejnižší sazbu měli pro rok 2007 v Příbrami. Tabulka č. 21: Sazby místního poplatku z odpadu Vybraná města Znojmo České Budějovice Tábor Olomouc Benešov Šumperk Svitavy Žďár nad Sázavou Sazby z místního poplatku z odpadu 500 Kč 500 Kč 500 Kč 492 Kč 492 Kč 492 Kč 474 Kč 440 Kč Příbram 378 Kč Zdroj: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v jednotlivých městech 29

36 Porovnání výnosů Výnosy z tohoto poplatku jsou ze všech místních poplatků nejvyšší. Jak je vidět v tabulce na prvním místě stojí Olomouc s příjmem do obecního rozpočtu Kč. Na posledním místě je Benešov, který do obecního rozpočtu vybral Kč. Srovnání podle výnosů na jednoho obyvatele zamíchalo pořadím. Na prvním místě je Tábor se 480 Kč. Olomouc, která byla ve srovnání podle celkových výnosů na prvním místě, klesla na místo páté. Na posledním místě se umístil Žďár nad Sázavou s 418 Kč na jednoho obyvatele. Tabulka č.22:výnosy z místního poplatku za odpad Vybraná města Výnosy z místního poplatku za odpad Olomouc Kč České Budějovice Kč Tábor Kč Znojmo Kč Příbram Kč Šumperk Kč Žďár nad Sázavou Kč Svitavy Kč Benešov Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb(2007). Tabulka č.23:výnosy z místního poplatku za odpad na jednoho obyvatele Vybraná města Výnos na jednoho obyvatele Tábor 480 Kč Svitavy 475 Kč České Budějovice 469 Kč Šumperk 458 Kč Olomouc 445 Kč Znojmo 425 Kč Benešov 422 Kč Příbram 419 Kč Žďár nad Sázavou 418 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 30

37 Graf č.11: Srovnání měst podle vztahu:sazba x výnos na jednoho obyvatele Srovnání měst podle vztahu: sazba x výnos na jednoho obyvatele příjmy na jednoho obyvatele x sazba Tábor České Budějovice Šumperk Svitavy Olomouc Znojmo Benešov Žďár nad Sázavou Příbram srovnávaná města Zdroj: Tabulka č.21 a 23. Vlastní úprava. 31

38 3. Komparace místních poplatků ve vybraných městech V závěrečné kapitole se zabývám celkovým srovnáním místních poplatků. K tomu využívám údaje získané v druhé části práce. Srovnání provádím podle několika kritérií. Ve druhé kapitole jsem pro porovnání mezi městy využila celkové příjmy z místních poplatků a příjmy na jednoho obyvatele. Nyní provádím srovnání podle výnosu na jednoho obyvatele ze všech místních poplatků, které se ve městě vybírají. Dále analyzuji strukturu výnosů z místních poplatků v deseti městech a porovnávám je se strukturou v České republice v roce V závěru této části se zabývám také tím, jaký podíl zaujímají místní poplatky na celkových příjmech obecních rozpočtů Srovnání měst podle celkových výnosů z místních poplatků a výnosu na jednoho obyvatele Ve srovnání podle celkových výnosů jsou na prvních třech místech města s největším počtem obyvatel. A jsou to města Olomouc, České Budějovice a Karlovy Vary. Naopak na spodních místech tabulky se umístila města s nejmenším počtem obyvatel. Tabulka č.24 :Srovnání měst podle celkových výnosů Vybraná města Celkové výnosy z místních poplatků Počet obyvatel Olomouc Kč České Budějovice Kč Karlovy Vary Kč Příbram Kč Znojmo Kč Tábor Kč Šumperk Kč Žďár nad Sázavou Kč Benešov Kč Svitavy Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). 32

39 Po přepočtení výnosů na jednoho obyvatele se pořadí velmi změní. Do čela tabulky se dostaly Karlovy Vary u kterých je celkový výnos na jednoho obyvatele 1049 Kč, v předchozím srovnání bylo toto město na třetím místě. Na místě druhém je město Příbram. Největší posun zaznamenal Benešov, který je ve srovnání výnosů na jednoho obyvatele na místě třetím. Jak jsme mohli pozorovat v předchozí kapitole, ve srovnání podle výnosů na jednoho obyvatele se Benešov velmi často umísťoval na předních pozicích a to i přesto, že sazby jednotlivých poplatků se drží spíše v dolních relacích. Na posledním místě tabulky stojí Žďár nad Sázavou a největší propad zaznamenaly České Budějovice, které se z druhého místa posunuly na místo sedmé. Tabulka č.25: Celkové výnosy na jednoho obyvatele Vybraná města Karlovy Vary Příbram Benešov Znojmo Olomouc Tábor České Budějovice Svitavy Šumperk Celkové výnosy na jednoho obyvatele Kč 904 Kč 767 Kč 744 Kč 732 Kč 713 Kč 700 Kč 658 Kč 637 Kč Žďár nad Sázavou 622 Kč Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007) Srovnání struktury výnosů za jednotlivé poplatky a porovnání se strukturou poplatků v České republice v roce 2007 Při porovnání struktury výnosů v deseti pozorovaných městech se zbytkem České republiky můžeme vidět, že struktura výnosů se nijak zásadně neliší a že poměr jednotlivých poplatků v deseti městech na celkových výnosech je velmi podobný a ve většině případů shodný s celou Českou republikou. Největší výnos je z místního poplatku za odpad. Z celkových výnosů je to 49% a v celorepublikovém srovnání dokonce 61 %. Na druhém místě je výnos z poplatku za 33

40 provozování výherního hracího automatu, kde na tento poplatek připadá 25% z celkových výnosů a v porovnání za rok 2007 je to v České republice 17%. Procentuální podíl ostatních poplatků není příliš velký a nejhůře jak se dalo čekat dopadl poplatek za zhodnocení stavebního pozemku. Graf č.12: Porovnání struktury výnosů z místních poplatků v deseti městech Struktura výnosů z místních poplatků ve vybraných městech 1% Poplatek za odpad 2% 2% 4% 7% 10% 25% 49% Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu Poplatek ze vstupného Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Vlastní úprava a výpočty. Graf č.13 :Struktura výnosů za rok 2007 v ČR Struktura výnosů z místních poplatků v ČR za rok % 1% 0% 2% 4% 5% 0% Poplatek za odpad Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity 17% 61% Poplatek za povolení k vjezdu Poplatek ze vstupného Poplatek za zhodnocení pozemku Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Vlastní úprava a výpočty. 34

41 3.3. Význam příjmů z místních poplatků na celkových příjmech v deseti sledovaných městech za rok 2007 V této části budu zjišťovat, jaký význam mají místní poplatky na celkový příjem v jednotlivých městech. Jak bylo řečeno v první kapitole, podíl příjmu z místních poplatků na celkových příjmech je v České republice nízký a ani u porovnávaných měst tomu není jinak. Jak ukazuje tabulka, největší podíl na celkových příjmech zaznamenaly Karlovy Vary a to 1,79% a na posledním místě se umístily Svitavy s 0,87%. Tabulka č.26: Procentní podíl místních poplatků na celkových příjmech Vybraná města Procentní podíl místních poplatků na celkových příjmech v roce 2007 Karlovy Vary 1,79% Příbram 1,59% Znojmo 1,35% České Budějovice 1,21% Šumperk 1,19% Olomouc 1,04% Tábor 1,04% Benešov 1,00% Žďár nad Sázavou 0,88% Svitavy 0,87% Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. celků,databáze ARISweb (2007). Vlastní úprava a výpočty Porovnání krajských měst Do svého výběru deseti měst jsem zahrnula i tři města krajská. Jsou to Karlovy Vary, Olomouc a České Budějovice. Krajská města mají oproti ostatním sledovaným městům o hodně více obyvatel. Tato skutečnost ve velké míře ovlivňuje celkové výnosy. Ve druhé kapitole této práce je vidět, že se krajská města ve srovnání podle celkových výnosů umísťují na prvních místech. Zcela to neplatí u poplatku za užívání veřejného prostranství, kde se České Budějovice umístily až na místě posledním, přestože průměrná sazba je u tohoto města druhá nejvyšší. Jak můžeme vidět v příloze č.2, toto město nevyužilo možnosti stanovit sazbu paušální částkou pro žádná veřejně 35

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt

Více

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích OBEC ČÁSTKOV Zastupitelstvo obce Částkov Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Částkov se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 usnesením Č. 08 usneslo vydat

Více

OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Žďár se na svém zasedání dne 25.11.2013 usnesením č.3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Kyselka se na svém zasedání dne 3.10.2011 usnesením č.9/10/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č.j. ZO-10/II/2010 usneslo vydat na základě 14

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška obce Rajnochovice o místních poplatcích ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Město Pec pod Sněžkou Obecně závazná vyhláška města Pece pod Sněžkou č. 2/2004 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Pece pod Sněžkou č. 5/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Základní prvky daňové techniky 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. 2. Subjekt daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 4. Zdaňovací

Více

Obec Mukařov okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Mukařov č. 3/2015

Obec Mukařov okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Mukařov č. 3/2015 Obec Mukařov okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mukařov č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mukařov schválilo a vydává dne 30. 12. 2015 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná OBEC KLOKOČNÁ Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.4/2009, O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Klokočná schválilo na svém zasedání dne 22. 6. 2009, na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 29.10.2012 usnesením č 161/2012-20 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem schválilo dne 2.12.2009

Více

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Čenkovice se na svém zasedání dne 26.10.2011 usnesením č. 80/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05. Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05. Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05 Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná Zastupitelstvo obce Tvarožná vydalo dne 21.12.2010 podle ustanovení 10 písm. d)

Více

Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku

Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. Klára Komínová Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. Břetislavovi Andrlíkovi,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 62. o místních poplatcích ve městě Břeclavi

Obecně závazná vyhláška č. 62. o místních poplatcích ve městě Břeclavi Obecně závazná vyhláška č. 62 o místních poplatcích ve městě Břeclavi Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 15.12.2003 podle 10 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Stát musí hradit své výdaje ( ministerstva, školství, zdravotnictví, infrastruktura, policii, obranu kultury.); potřebuje rezervy pro horší časy Státní dluh 2010 : cca 1,246

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/03 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/03 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/03 Obce Rudná pod Pradědem o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem schválilo dne 30.10.2003 podle ustanovení 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC MYŠTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Myštice se na svém zasedání dne 12.11. 2010 Usnesením č. 3 usneslo na vydání na základě ust. 14, odst. 2 zákona

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 25.06.2012 usnesením č. 109/2012-17 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. Čl. 1 Základní ustanovení

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. Čl. 1 Základní ustanovení MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává podle ust. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012 Obec Bolehošť OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bolehošť se na svém zasedání dne 20. 12. 2012 rozhodlo usnesením č. 3/11/2012 vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou problematiky místních poplatků, s důrazem na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, a to zejména z hlediska jejich platné právní úpravy, jejich fungování v praxi, a

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kladna vydává dne 31.1.2012 podle ustanovení 14, odstavce 2, zákona č. 565/1990

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku OBEC Libice nad Cidlinou Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou se na svém zasedání dne 2.1.2012 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích - 1 - Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kvasice se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením č. 74 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sněžné se ve svém zasedání dne 7.7.2003 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kuřimi č. 3/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 29.5.2007 usnesením č. 1127/2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č.565/1990

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Soběšovice se na svém zasedání dne 9. prosince 2015 usnesením

Více

OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II - POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II - POPLATEK ZE PSŮ OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem se na svém zasedání dne 4. 12. 2013 usnesením č. 1xx usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ZDIBY Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. 10/12/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Moravice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2.3.26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání dne 11.12. 2003 usneslo

Více

OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAVLOV

OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAVLOV OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PAVLOV o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Pavlov, schválilo dne 20.11.1998 podle ustanovení 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 O místních poplatcích Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 18. 4. 2011, usnesením č. 71/11 se usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Nýdek na

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Dobříš Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 3/2012, o místních poplatcích, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 4/2010 a č. 4/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo města

Více

Obec Říčky v Orlických horách

Obec Říčky v Orlických horách Obec Říčky v Orlických horách Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů,

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů, Zákon č. 565/1990 Sb., ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích, ve znění zákona 184/1991 Sb.; redakčního sdělení č. 1002/1992 USb. (v částce 6), zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Slup se na svém zasedání dne 17.12.2003 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Analýza místních poplatků města Luhačovice v letech 2001 2008. Lucie Žáčková

Analýza místních poplatků města Luhačovice v letech 2001 2008. Lucie Žáčková Analýza místních poplatků města Luhačovice v letech 2001 2008 Lucie Žáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je navrhnout zdokonalení systému správy a výběru místních poplatků

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12 Obsah Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Cenový

Více

Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Stochov se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích

Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 1. 9. 2011 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Zastupitelstvo Obce Choryně schválilo dne 30.12.2010 podle 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecní zastupitelstvo obce Sudějov schválilo dne 11.12.2004 dle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Systém financování územní veřejné správy

Systém financování územní veřejné správy Systém financování územní veřejné správy Struktura příjmů obcí a krajů Vlastní zdroje - daňové příjmy sdílené, výlučné - nedaňové příjmy - kapitálové příjmy Další zdroje - dotace investiční, neinvestiční

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Obec Sousedovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích

Obec Sousedovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sousedovice se na svém zasedání dne 8.4.2004 usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Polní Voděrady se usneslo dne 21.5.2007 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565'1990 Sb o místních poplatcích,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 2/2014 s účinností od 1. 1. 2015) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením 12/184 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích

V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Lhotka schválilo dne 15. 6. 1994 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zák. ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozd.

Více

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Dublovice se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č.iii/2 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 565/1990 Sb. - poslední stav textu Změna: 184/1991 Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Bratkovice schválilo dne 11.12.1996 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o

Více

Daňové příjmy obcí Diplomová práce

Daňové příjmy obcí Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Iveta Bucharová Daňové příjmy obcí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. Katedra finančního práva a financí Datum vypracování

Více

MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích 1 Zastupitelstvo města Nové Sedlo se na svém zasedání dne 14.9.2011 usnesením č. 126/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RAŠOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rašovice se

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Knínice u Boskovic vydává dne 17.12.2012, usnesením č. 4.3. podle ustanovení 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy:

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy: Soutěžní práce SVOČ Kategorie: bakalář Preference spotřebitelů při nakupování přes internet Autor: Jan Pavelka SVOČ 2008 Školitel: Ing. Lucie Sára Závodná 1 Cíle práce Touto prací bych chtěl získat přehled

Více

Obecně závazná vyhláška 17/2015. Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 17/2015. Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška 17/2015 Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města se usneslo dne 16.12.2015 vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm.

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

OBEC ŠINDELOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

OBEC ŠINDELOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích OBEC ŠINDELOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šindelová se na svém zasedání dne 31. 5. 2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 7/19/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hovorčovice se na svém zasedání dne 14.12.2006 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst.2 zákona č. 565/1990

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nivnice se na svém zasedání X/2012 dne 21. 6. 2012 usnesením č. 8/X-Z/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC PRYSK. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC PRYSK. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PRYSK Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Prysk se na svém

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nehvizdy se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo na základě ust. 84 odst. 2, písm. h) a ust. 10 písm. d) zákona

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Věra Rutkayová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Věra Rutkayová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Věra Rutkayová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daně v municipálních rozpočtech Věra Rutkayová Bakalářská práce 2012

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Stará Paka Obecně závazná vyhláška č.4 / 2005 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stará Paka se na

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_395_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

OBEC HORKA. Čl. 1. Úvodní ustanovení

OBEC HORKA. Čl. 1. Úvodní ustanovení OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Horka se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích Číslo 2/2004 Zastupitelstvo obce Vestec se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm i zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zábřezí-Řečice

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Města Úvaly 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,

Více

OBEC VELKÉ KUNĚTICE. ČI. 1 Úvodní ustanovení

OBEC VELKÉ KUNĚTICE. ČI. 1 Úvodní ustanovení OBEC VELKÉ KUNĚTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Velké

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1

Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1 Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 3. 1991 podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením

Více

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 25.06.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

Využívání místních poplatků obcemi

Využívání místních poplatků obcemi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Využívání místních poplatků obcemi Lenka Šopíková 2014/2015 Prohlašuji, že

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Červenka Obecně závazná vyhláška č.6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Červenka se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích Změna: 184/1991 Sb. Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 185/2001 Sb.,

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 111 dne 3. prosince 2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více