Výzva o zahájení zadávacího řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva o zahájení zadávacího řízení"

Transkript

1 Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název zadavatele / investora: Obec Dublovice Sídlo zadavatele: Dublovice 33 IČ zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Název zakázky: Ing. Otakar Jeřicha, starosta obce, , JASTA CZ, s.r.o., PhDr. Jana Staňková, , , Vodovod Dublovice, projektová a inženýrská činnost Druh a předmět zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na sluţby Předmětem je inţenýrská a projektová činnost za účelem výstavby vodovodu v obci Dublovice. Datum vyhlášení zakázky: 20. dubna 2016 Lhůta pro podání nabídky: 10. května 2016 do hod. Způsob podání nabídek: Poštou nebo osobní doručení na adresu: Obec Dublovice, Dublovice 33 Poţadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Místo dodání / převzetí plnění Hodnotící kritéria: Jazyk pro předkládání nabídek 1. Základní kvalifikační poţadavky předpoklady 2. Profesní kvalifikační předpoklady 3. Technické kvalifikační předpoklady Blíţe upřesněno v zadávací dokumentaci. Místem plnění je obec Dublovice; okres Příbram. Nejnižší nabídková cena Nabídka bude předloţena v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Strana 1 (celkem 12)

2 Příloha Výzvy o zahájení zadávacího řízení ze dne 20. dubna 2016 Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele sluţeb Vodovod Dublovice, projektová a inženýrská činnost Zadavatel: Obec Dublovice 1. Základní ustanovení 1) Zadávací řízení je vypsáno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). 2) Pro uskutečnění sluţeb se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními občanského zákoníku 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a těmito zadávacími podklady. 3) Projekt bude spolufinancován Evropskou unií Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí. V případě, ţe na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŢP, nebude plnění díla provedeno v plném rozsahu. 4) Soutěţní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení. Datum ukončení výběrového řízení je 10. května 2016 v hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 10. května 2016 v hodin v sídle zadavatele. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Obec Dublovice Sídlo zadavatele: Dublovice 33 IČ zadavatele: Jméno statutárního zástupce zadavatele: Osoba oprávněná jednat: Ing. Otakar Jeřicha, starosta obce Ing. Otakar Jeřicha, starosta obce Telefon: , Zastoupení zadavatele Zadavatel se rozhodl v souladu s 151 zákona nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou níţe uvedeného zmocněnce. Zmocněnec splňuje poţadavek nepodjatosti podle 74 odst. 7 zákona a ţádným způsobem se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Zmocněnec zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Zmocněnec je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s vyloučením činností uvedených v 151 odst. 2 zákona. Osoba pověřená činnostmi zadavatele: JASTA CZ s.r.o. IČ: Sídlo a adresa: Knapovec 122, Ústí nad Orlicí Strana 2 (celkem 12)

3 Kontaktní osoba pro výběrové řízení: PhDr. Jana Staňková Tel.: , Vymezení předmětu zakázky 1) Předmětem veřejné zakázky je inţenýrská a projektová činnost za účelem výstavby vodovodu v obci Dublovice. Koncepce technického řešení vychází ze závěrů Technickoekonomické studie ZÁSOBOVÁNÍ OBCE DUBLOVICE PITNOU VODOU, červenec 2015, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 5. Součástí zadávací dokumentace je rovněţ poloţkový rozpočet díla (příloha č. 6). Navrţené opatření spočívá v připojení obce Dublovice na vodovodní systém města Sedlčany. Na stávající zásobní řad z VDJ Sedlčany II je napojen navrhovaný řad pro gravitační dopravu pitné vody do VDJ Dublovice. Následně z VDJ Dublovice vede navrhovaný zásobní řad přes Příčovy do Dublovic. Výstavba VDJ Dublovice (2 x 60 m3). Výstavba vodovodních řadů pro připojení obce Dublovice dl m. 2) Předmětem plnění jsou tyto práce: A. Přípravné práce A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání cca 11 km pro podrobné vodovodní rozvody liniové stavby a lokalitu pro výstavbu vodojemu. Toto zaměření bude slouţit jako podklad pro projekční práce. A.2 Průzkumné práce IGP (inţenýrské geologické práce) V lokalitě výstavby vodovodu budou provedeny 5 ks geologických vrtů za účelem zjištění přesné geologické skladby podloţí - IGP. A.3 Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému (návrhový model vodovodní sítě) Jedná se o vytvoření rámcového matematického modelu pro optimalizaci a stanovení návrhových parametrů vodovodní sítě. Předmět plnění je přepočet nekalibrovaného matematického modelu na základě teoretických hydraulických hodnot vodovodního potrubí. B. Vypracování projektové dokumentace k ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová část - charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily, atd.) E Dokladová část dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů Dokladová část DUR bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě. DÚR bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. C. Inţenýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby Strana 3 (celkem 12)

4 Projednání projektové dokumentace k ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených vodních toků a podání kvalifikované ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, zastupování objednatele v územním řízení. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uţivateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním územního rozhodnutí. D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která vyšla ve sbírce zákonů dne s účinností od Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě. DSP bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. E. Inţenýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení. projednání DSP, jednání s vlastníky a uţivateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy), podání ţádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení aţ do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení. F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů. Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., tj. 45 (Technické podmínky) a navazujících aktuálně platných předpisů (především vyhláška č. 230/2012 Sb.). Zadávací dokumentace bude vycházet z dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci v tomto rozsahu: Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky). Technické specifikace a technické a uţivatelské standardy stavby, výkaz výměr. Dokumentace provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která vyšla ve sbírce zákonů dne s účinností od DVZ bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. G. Zpracování a podání ţádosti do Operačního programu Ţivotní prostředí (dále OPŢP) Ţádost bude zpracována v rozsahu podle aktuálně platných dokumentů OPŢP - především Pravidel pro ţadatele a příjemce podpory (dále Pravidla ) a podle podmínek a kritérií relevantní výzvy pro Prioritní osu 1, oblasti podpory Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a mnoţství Strana 4 (celkem 12)

5 Ve spolupráci s objednatelem zajištění všech potřebných dokladů a příloh k ţádosti Vypracování finální verze ţádosti v elektronické a tištěné podobě, vč. příloh. Elektronická podoba bude vyplněna prostřednictvím Portálu MS2014+ (dále MS2014+ ) Kompletace finální ţádosti, vč. všech povinných příloh přílohy dle Pravidel Příloha č. 1 Podklady k ţádosti o podporu, Spolupráce při zajištění podání Projektové ţádosti na SFŢP ČR Vyřizování případných dotazů ze strany poskytovatele dotace Projednávání ţádosti se SFŢP ČR podle poţadavků objednatele v předem dohodnutém rozsahu. H. Manaţerské řízení projektu Uchazeč zajistí všechny činnosti nutné k provedení administrace projektu vč. komplexního dohledu nad řádným věcným, časovým a finančním průběhem vyúčtování výdajů, a to aţ do data schválení finální ţádosti o platbu zejména v následujícím rozsahu: Příprava projektového záměru, Dodrţení poţadavků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace Poradenství a kontrola povinností příjemce dotace vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace Poradenství a kontrola povinností příjemce dotace při plnění monitorovacích indikátorů projektu Řízení dotačního projektu v MS2014+ Zpracování průběţných monitorovacích zpráv Kontrola finančního harmonogramu plnění a dozor nad jeho plněním Kontrola zjišťovacích protokolů a faktur z hlediska správnosti vůči implementačnímu orgánu zajištění předání faktur příslušnému projektovému manaţerovi a zadání faktur do MS2014+, Zpracování ţádostí o platbu v MS2014+, Zajištění předání dokladů o zaplacení faktur příslušnému projektovému nebo finančnímu manaţerovi a zadání těchto dokladů do MS Projednání změnových listů Administrace případných víceprací a méněprací Dohled nad realizací a financováním stavby ve vztahu k čerpání alokovaných zdrojů Zpracování závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) a jeho projednání se SFŢP ČR Další potřebná administrace v průběhu realizace projektu dle poţadavků objednatele či poskytovatele dotace. I. Spolupráce se zadavatelem při zajištění zadávacího řízení na zhotovitele Stanovení postupu veřejného zadávání, zařazení předmětu veřejné zakázky, návrh typu smlouvy o dílo, stanovení harmonogramu zadávacího řízení a jeho projednání se zadavatelem Zpracování návrhu zadávací dokumentace pro zadávací řízení včetně obchodních podmínek (dále jen ZD ) Obstarávání všech náleţitostí souvisejících s plněním povinností zadavatele podle zákona 137/ 2006 Sb., v platném znění a dalších právních předpisů, Odsouhlasení a projednání zadávací dokumentace s administrátorem dotace a zapracování případných připomínek Zajištění poradenské a technické činnosti při průběhu vlastního zadávacího řízení: o poskytování zadávací dokumentace (soutěţních podkladů) - zabezpečení rozmnoţení soutěţních podkladů jejich kompletace a předání zadavateli, o poskytování vysvětlivek k zadávací dokumentaci - vypracování odpovědí k ţádostem uchazečů o vysvětlení (dodatečné informace), o hodnocení nabídek a dokladů - organizační zabezpečení otvírání obálek a hodnocení nabídek (komisi stanoví zadavatel), vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, listiny přítomných uchazečů, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, Strana 5 (celkem 12)

6 o o ukončení soutěţe - vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případně oznámení o prodlouţení zadávací lhůty nebo zdůvodnění při zrušení soutěţe, kontrola obsahu smlouvy s nabídkou vybraného uchazeče. zajištění dalších úkonů nezbytných k uzavření a realizaci smlouvy se zhotovitelem díla. Zadávací řízení bude probíhat ve spolupráci se zástupci zadavatele a vypracované dokumenty budou předávány průběţně ke schválení. J. Výkon technického dozoru investora Technický dozor investora bude zajištěn v rozsahu dle přílohy č. 10 Sazebníku UNIKA ) Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle klasifikace CPV: Technické projektování, Technicko-inţenýrské sluţby. 4) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: Kč 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 1) Doba plnění Zahájení plnění veřejné zakázky: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 06/2016) A. Přípravné práce do 4 měsíců od podpisu SOD (předpoklad 09/2016) B. Vypracování projektové dokumentace k ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) Předání díla do 4 měsíců od podpisu SOD (předpoklad 09/2016) C. Inţenýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby Ukončení činnosti do 8 měsíců od podpisu SOD (předpoklad 01/2017) D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) Předání díla do 3 měsíců od podání ÚR (předpoklad 02/2017) E. Inţenýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení Ukončení činnosti do 6 měsíců od vydání ÚR (předpoklad 07/2017) F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Předání díla do 3 měsíců od pokynu zadavatele G. Zpracování a podání ţádosti do OPŢP Ukončení činnosti H. Manaţerské řízení projektu v termínu příjmu ţádostí nejblíţe vyhlášené výzvy, ne však v době kratší neţ 5 týdnů Strana 6 (celkem 12)

7 Ukončení činnosti v termínech dle pravidel poskytovatele dotace I. Spolupráce se zadavatelem při zajištění zadávacího řízení na zhotovitele Ukončení činnosti v termínech dle zpracovaného harmonogramu zadávacího řízení J. Výkon technického dozoru investora Ukončení činnosti v termínu dle realizace stavby. 2) Místo plnění Místem plnění je obec Dublovice, okr. Příbram, Středočeský kraj. 4. Hodnotící kritéria a zadávací lhůta 1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejniţší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejniţší nabídkovou cenou. 2) Zadávací lhůta činí 30 dní a počíná běţet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: splní základní kvalifikační předpoklady splní profesní kvalifikační předpoklady předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku splní technické kvalifikační předpoklady. V souladu s ustanovením 62 zákona veřejných zakázkách je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace předloţením následujících dokumentů: 1. Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona prokáţe uchazeč formou čestného prohlášení. 2. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáţe uchazeč předloţením: a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky, b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci (uchazeč doloţí ţivnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.). 3. Technické kvalifikační předpoklady Strana 7 (celkem 12)

8 Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona prokáţe uchazeč předloţením: a. seznamu významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Sluţbami obdobného charakteru se rozumí následující: [1] nejméně 2 zpracované projektové dokumentace (DSP nebo DVZ) na výstavbu nebo rekonstrukci vodojemu o min. objemu 100 m3. [2] nejméně 2 významné zakázky projektové dokumentace (DSP nebo DVZ) na výstavbu nebo rekonstrukci vodárenských staveb (přiváděcí řady, rozvodné sítě, nikoliv objekty vodojemy atd.) o investičních nákladech kaţdé min. 40 mil. Kč. [3] nejméně 2 zpracované hydraulické analýzy vodárenského systému hlavních přiváděcích řadů provedené pomocí matematického modelu s vyuţitím aplikace EPANET, Info Water nebo Mike Net pro minimální počet zásobených obyvatel. [4] inţenýrskou činnost pro liniovou vodohospodářskou stavbu vodovodu nebo vodojemu s uzavřením min. 10 smluv s dotčenými vlastníky. Poţadavkem je prokázání realizace min. 2 sluţeb o investičních nákladech min. 40 mil. Kč. [5] nejméně 2 referenční zakázky pro vodohospodářskou stavbu vodovodu nebo vodojemu nebo úpravny vody, jejímţ předmětem bylo zpracování ţádosti o dotaci z OPŢP a následné manaţerské řízení přípravy a realizace těchto projektů (neboli také administrace projektu) v rámci OPŢP, přičemţ minimálně jedna z těchto referencí se musí vztahovat k referenčním zakázkám uvedeným pod bodem [1] nebo [2] (viz výše) a zároveň zpracována a administrována uchazečem. [6] výkon technického dozoru investora na stavbě vodovodu podpořené z OPŢP. Poţadavkem je prokázání realizace min. 2 sluţeb o investičních nákladech kaţdé min. 40 mil. Kč. b. seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Zadavatel poţaduje doloţit minimálně čtyřčlenný projektový tým, který bude splňovat následující minimální poţadavky: Vedoucí projektového týmu - VŠ vzdělání v oboru vodní hospodářství a vodní stavby - nejméně 10 let praxe v oboru - autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství - zkušenost se zpracováním min. dvou projektových dokumentací (DSP nebo DVZ) na výstavbu nebo rekonstrukci vodárenských staveb (přiváděcí řady, rozvodné sítě) o investičních nákladech kaţdé min. 40 mil. Kč. Zástupce vedoucího projektového týmu - VŠ vzdělání v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo inţenýrství ţivotního prostředí - nejméně 8 let praxe v oboru - autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství Další 2 členové projektového týmu - středoškolské nebo VŠ vzdělání v oboru vodní stavby a vodní hospodářství - nejméně 5 let praxe v oboru - zkušenost alespoň jednoho z nich se zajištěním min. 2 sluţeb: na inţenýrskou činnost pro vodohospodářské stavby zpracováním ţádosti do OPŢP a administrace projektu podpořeného OPŢP výkon TDI na stavbě vodovodu s IN min. 20 mil. Kč. Strana 8 (celkem 12)

9 Vzdělání a kvalifikace členů projektového týmu bude doloţena diplomy a osvědčeními o autorizaci, ostatní poţadované skutečnosti musí vyplývat z vlastnoručně podepsaných profesních ţivotopisů členů týmu. 4. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Splnění ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku prokáţe uchazeč předloţením čestného prohlášení před podpisem smlouvy. Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení (dle závazného vzoru viz Příloha č. 3), z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídky 1) Kompletní nabídka bude předloţena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení. Jednotlivé listy nabídky budou vzestupně očíslovány a zabezpečeny proti manipulaci způsobem znemoţňujícím vyjmutí částí nabídky. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, ţe nabídku nebude podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiloţit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče. 2) Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona o veřejných zakázkách nepřipouští variantní řešení. 3) Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, opatřené razítkem uchazeče a zřetelně označené nápisem: NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Vodovod Dublovice, projektová a inţenýrská činnost. Na obálce musí být adresa, na níţ je moţno nabídku vrátit. 4) Nabídka bude doručena osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních sluţeb na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. května 2016 v hodin, přičemţ rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky. 5) Nabídka musí obsahovat: a) krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace), b) podepsaný návrh smlouvy o dílo předloţený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (dle závazného vzoru viz Příloha č. 2), c) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 3). Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v článku 5. této zadávací dokumentace můţe uchazeč dobrovolně přiloţit. Pokud budou tyto doklady přiloţeny v originále nebo úředně ověřené kopii, nebudou jiţ po uchazeči znovu poţadovány před uzavřením smlouvy. d) seznam subdodavatelů, pokud se budou na zakázce podílet (viz Příloha č. 4) nebo čestné prohlášení o tom, ţe uchazeč splní předmět veřejné zakázky bez vyuţití sluţeb subdodavatelů, e) oceněný položkový rozpočet (dle závazného vzoru viz Příloha č. 6), f) doklad o poskytnutí jistoty (v případě záruční listiny originál a kopie). Strana 9 (celkem 12)

10 6) Uchazeč sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a pouţije Krycí list předloţený zadavatelem, který obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny v základním členění. 7) Uchazeč je povinen v nabídce specifikovat subdodavatele či více subdodavatelů, kterým má v úmyslu zadat některé části veřejné zakázky, a uvést jejich identifikační údaje v Seznamu subdodavatelů (viz Příloha č 4). 8) Zadavatel poţaduje, aby součástí nabídky byl návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh smlouvy (viz Příloha č. 2), který uchazeč doplní a předloţí jako součást nabídky (podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním rejstříku). V případě, ţe uchazeč předloţí vlastní návrh smlouvy nebo nepodepsaný návrh smlouvy, bude tato nabídka z hodnocení vyřazena. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 1) Platební a finanční podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští jiný způsob, neţ je uveden v návrhu smlouvy. 2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 3) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1), ve smlouvě o dílo (Příloha č. 2) a podrobně pak bude rozepsána v poloţkovém rozpočtu (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). 4) Nabídková cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Překročení nabídkové ceny je moţné pouze za podmínek, ţe po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 5) Zadavatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 6) Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny na základě zadavatelem potvrzeného předávacího protokolu po ukončení jednotlivých činností v členění dle čl. 2, bodu 2 se splatností 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. 7) Zadavatel stanovuje délku záruky za kvalitu díla na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků. 8. Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá návrh smlouvy o dílo, která obsahuje obchodní podmínky poţadované zadavatelem. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní nezbytné údaje (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a případné další údaje, jejichţ doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto doplněný návrh smlouvy předloţí jako součást nabídky (podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním rejstříku). Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy nebo vlastní návrh smlouvy předloţený uchazečem, bude ze zadávacího řízení vyloučena. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v ţádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Strana 10 (celkem 12)

11 9. Jistota Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ust. 67 zákona ve výši Kč (slovy: osmdesátšesttisíc korun českých). Uchazeč poskytne jistotu formou peněţní jistoty nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Pokud bude jistota poskytnuta ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle 43 zákona. Zadavatel uchová kopii záruční listiny, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originál záruční listiny, který bude vloţen do nabídky způsobem umoţňujícím jeho vyjmutí, uvolní zadavatel uchazeči ve lhůtě dle 67 odst. 2 zákona. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, ţe pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. Peněţní jistotu poskytne uchazeč na účet zadavatele číslo /0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: IČ uchazeče. Dokladem o poskytnutí peněţní jistoty bude kopie výpisu z účtu uchazeče, ze kterého byla prokazatelně odepsána částka ve prospěch účtu zadavatele, ev. kopie dokladu o sloţení peněţní hotovosti na účet zadavatele. Doklad o poskytnutí peněţní jistoty lze případně nahradit i čestným prohlášením uchazeče o poskytnutí jistoty. Závazek poskytnout peněţní jistotu je včas a řádně splněn výlučně připsáním částky ve výši poţadované jistoty na účet zadavatele nejpozději do doby otevírání obálek. V opačném případě bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel není povinen činit ţádné kroky směřující k dohledání platby v případě, ţe uchazeč příslušnou částku poukáţe, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána. 10. Informace k zadávací dokumentaci 1) Obecné informace Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné poţadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto poţadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování všech poţadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude povaţováno za nesplnění zadávacích podmínek s výsledkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 2) Vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude vydána zájemci o tuto veřejnou zakázku elektronicky po obdrţení písemné ţádosti doručené em na adresu zástupce zadavatele: Zadávací dokumentace bude zaslána uchazeči nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné ţádosti. 3) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám V případě, ţe některý z uchazečů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k předmětu díla a podmínkám zakázky, je povinen tento dotaz doručit zástupci zadavatele v písemné podobě (bude akceptováno elektronické zaslání em na adresu: nebo písemné podání na adresu: JASTA CZ s.r.o., PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122, Ústí nad Orlicí) nejpozději 5 Strana 11 (celkem 12)

12 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace (včetně přesného znění ţádosti) poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla odeslána nebo předána výzva, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení ţádosti. 11. Práva zadavatele 1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdrţené nabídky. 2) Zadavatel nebude uchazečům hradit ţádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 3) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybranými uchazeči smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. 4) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Seznam příloh: Č. 1 Krycí list nabídky Č. 2 Obchodní podmínky Č. 3 Čestné prohlášení Č. 4 Seznam subdodavatelů Č. 5 Technickoekonomická studie Č. 6 Poloţkový rozpočet slepý V Dublovicích dne 20. dubna 2016 Ing. Otakar Jeřicha, starosta obce Strana 12 (celkem 12)

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zadavatele : Sídlo zadavatele: IČ zadavatele: 00271691 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mail adresa: Rostislav Němec,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j.: ORŽP/4395/2015/1171/2015/mch dne: 29.06.2015 PD Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/ +420 732 837 223 Brno, 30. 4. 2014 Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby zadanou ve výběrovém

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO PŘEROV ŽERAVICE II.ETAPA, 1 a 2. SEKCE SKLÁDKY

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO PŘEROV ŽERAVICE II.ETAPA, 1 a 2. SEKCE SKLÁDKY ZADAVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce Zadavatel: Technické služby města Přerova s.r.o. Na hrázi 3165/17 750 02 Přerov IČ: 278 41 090 Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Obec Synalov vodovodní síť

Obec Synalov vodovodní síť Výzva k podání cenové nabídky na zajištění služeb souvisejících se zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení (PDSP), žádosti o poskytnutí podpory (ZP), administrací dotace (ADM), organizací výběrového

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby Provozní a školicí středisko firmy Faster CZ spol. s r.o. v Brně Maloměřicích Nejedná se o zadávací řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na stavební práce Zateplení a výměna oken multifunkčního centra Sány

Více

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý.

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý. Zadavatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín Sídlem: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín Zastoupený: IČ: 00020478 Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou PÚ Hodonín Název veřejné

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - technický dozor investora

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - technický dozor investora ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. ve znění zákona a č. 167/2012 Sb. (dále jen ZVZ ) v zadávacím řízení s názvem:

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ CZ.3.22/3.3.01/13.03849 Petra Slavíková, ředitelka Tel.:+420 777 932 080

realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ CZ.3.22/3.3.01/13.03849 Petra Slavíková, ředitelka Tel.:+420 777 932 080 Zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku malého rozsahu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční v rámci projektu Lesopark Na Sluneční CZ.3.22/3.3.01/13.03849 zadanou dle pravidel a

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100 Organizace zapsána v obchodním

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

V ý z v a. Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách projektová dokumentace stavby DSP a IČ SP, DPS, AD.

V ý z v a. Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách projektová dokumentace stavby DSP a IČ SP, DPS, AD. V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku III. kategorie zadanou dle Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013, V 12 MP ZZ 7.1 v programu ROP Střední Morava

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zakázka: Druh zakázky: Zadavatel: Zastoupen: Způsob zadání: ČOV a kanalizace

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikační údaje: Zadavatel: BONVER MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 603 22 331, DIČ: CZ60322331, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPŽP PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Prioritní osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory - 3.2.1. Realizace

Více

Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti TC ORP Rychnov nad Kněžnou

Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti TC ORP Rychnov nad Kněžnou Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742

Zateplení 4. mateřské školy Jindřichův Hradec, Sládkova 742 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v rozsahu ustanovení části druhé, hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE zadávaná dle 27 zákona č. 137/2006

Více