Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta"

Transkript

1 Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

2 Tvorba a využití honiteb Vlastnický vztah k honitbám - vlastní - společenstevní Způsob využívání honiteb - ve vlastní režii - pronajaté

3 Tvorba a využití honiteb Navrhování honiteb Obecné zásady tvorby honiteb myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby honitba je tvořena souvislými honebními pozemky při tvorbě honiteb se nepřihlíží k hranicím katastrálních území, územních obvodů obcí nebo krajů, hranice honiteb se mají, pokud je to možné, krýt s hranicemi přírodními v terénu zřetelnými (například vodoteče, cesty,silnice)

4 Tvorba a využití honiteb při tvorbě honiteb se musí přihlížet k jejich tvaru. minimální výměra honitby se stanoví pro oboru 50 ha, pro ostatní honitby 500 ha honební pozemky tvořící honitbu musí spolu souviset, pozemky jinak vyhovující pojmu souvislosti však nelze začlenit do jedné honitby, pokud tvoří překážku pohybu zvěře nebo jsou pro ni nebezpečím

5 Tvorba a využití honiteb Uznání honitby návrh na uznání honitby podává vlastník honebních pozemků nebo přípravný výbor honebního společenstva orgánu státní správy myslivosti vlastník honebních pozemků může spolu s dalšími vlastníky honebních pozemků vytvořit honební společenstvo může podat návrh na přičlenění pozemků

6 Tvorba a využití honiteb K návrhu na uznání obory se přikládá: studie o vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro intenzivní chov daného druhu zvěře projekt chovu a výstavby potřebných zařízení vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným podmínkám chovu zákres hranic honitby do mapy

7 Honební společenstvo Založení honebního společenstva honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle tohoto zákona, a) jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků b) která zajišťuje sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu pronajme podle tohoto zákona.

8 Honební společenstvo honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit na podnikání jiných osob název honebního společenstva

9 Honební společenstvo návrh na registraci honebního společenstva spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby ( přípravný výbor ) k návrhu na registraci přípravný výbor nebo honební společenstvo připojí ve dvojím vyhotovení a) seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou členy honebního společenstva s uvedením jména, příjmení a bydliště b) mapový zákres honitby c) souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu - zápis z jednání ustanovující valné hromady - stanovy

10 Honební společenstvo Vznik honebního společenstva návrh na registraci se podává příslušnému orgánu státní správy myslivosti honební společenstvo vzniká dnem registrace ke stejnému dni zapíše orgán státní správy myslivosti honební společenstvo do rejstříku honebních společenstev vznik honebního společenstva, jeho název a sídlo oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dnů ode dne registrace Českému statistickému úřadu

11 Honební společenstvo orgán státní správy myslivosti odmítne zapsat honební společenstvo do rejstříku a uznat společenstevní honitbu, jestliže: a) celková výměra honebních pozemků ve vlastnictví osob uvedených v seznamu členů nedosahuje výměry stanovené tímto zákonem pro vznik společenstevní honitby b) předložené stanovy nesplňují podmínky

12 Valná hromada společenstva volba a odvolání honebního starosty schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním hospodaření rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby rozhodnutí o změně stanov rozhodnutí o přičlenění vlastníka honebních pozemků

13 Honební společenstvo Jednání valné hromady Honební starosta Honební výbor

14 Honební společenstvo Zrušení a zánik honebního společenstva honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honební společenstvo se zrušuje: a) dnem zániku společenstevní honitby b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva d) rozdělením nebo sloučením s dalším honebním společenstvem

15 Členství v honebním společenstvu Zánik členství: převedení honebních pozemků prohlášením pozemků za nehonební po písemném oznámení Vznik po přičlenění pozemků

16 Honební společenstvo Majetek honebního společenstva honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem příjmem honebního společenstva mohou být: a) příjem z využití společenstevní honitby na vlastní účet b) příjmy z pronájmu společenstevní honitby c) dary a dědictví, d) půjčky a úvěry a úroky z vkladů

17 Honební společenstvo Rejstřík honebních společenstev veřejný seznam vedený orgánem státní správy myslivosti jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy je každému přístupný

18 Uznání honitby a její změny 29 Řízení o uznání honitby 30 Přičlenění

19 Uznání honitby a její změny 31 Změna a zánik honiteb vyžadují-li to zásady řádného mysliveckého hospodaření, může orgán státní správy myslivosti povolit změnu honitby vyrovnáváním hranic nebo výměnou honebních pozemků návrh na změnu honitby podávají držitelé dotčených honiteb společně, a to orgánu státní správy myslivosti, do jehož územního obvodu zasahují dotčené honební pozemky největší částí

20 Uznání honitby a její změny honitba zaniká: a) zrušením, sloučením nebo rozdělením honitby na žádost jejich držitelů a nabytím právní moci nových rozhodnutí o uznání honitby b) zrušením honebního společenstva c) poklesne-li výměra honitby pod minimální výměru v důsledku změny vlastnického práva k honebním pozemkům, zaniká honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž k poklesu došlo d) prohlásí-li orgán státní správy myslivosti v honitbě více než 10 % pozemků pod stanovenou minimální výměru za nehonební, zaniká honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž k prohlášení došlo e) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, není-li ohrazení obory funkční a nezjedná-li držitel honitby v přiměřené lhůtě stanovené orgánem státní správy myslivosti nápravu

21 Využití honiteb Rozhodnutí držitele honitby o způsobu jejího využití držitel honitby může honitbu využívat sám nebo ji může pronajmout pronajmout lze honitbu jen: a) české fyzické osobě, která má platný český lovecký lístek b) mysliveckému sdružení c) české právnické osobě, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří, nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti

22 Využití honiteb honitbu nelze rozdělit na části a v nich přenechat někomu provozování myslivosti Smlouva o nájmu honitby smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let držitel honitby je povinen do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu státní správy myslivosti

23 Využití honiteb nájemné z honitby se stanoví dohodou smluvních stran Smlouva o nájmu honitby zaniká: a) uplynutím doby b) zánikem honitby c) zánikem nebo smrtí nájemce honitby d) dohodou e) výpovědí s 18 měsíční výpovědní lhůtou po změně držitele honitby v případě, že nový držitel honitby ji bude využívat na vlastní účet g) výpovědí pronajímatele nebo nájemce pro nedodržení podmínek smlouvy o nájmu h) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti v případech, kdy porušením smlouvy nájemcem dojde k vážnému ohrožení životního prostředí anebo poklesu počtu zvěře v honitbě pod stanovené minimální stavy

24 Myslivecké hospodaření a lov Myslivecký hospodář uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře, předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba a) má způsobilost k právním úkonům b) je starší 21 let c) je bezúhonná d) má bydliště na území České republiky e) má platný lovecký lístek f) má platný zbrojní průkaz skupiny C g) je pojištěna h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře

25 Myslivecké hospodaření a lov Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn: zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření kontrolovat ulovenou zvěř požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, které loví v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení o povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy myslivosti usmrcovat toulavé psy a kočky, zdivočelá domácí zvířata a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů

26 Myslivecké hospodaření a lov Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen: prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy vyloučit z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných toxických látek a osoby mladší 15 let zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil

27 Průkaz mysliveckého hospodáře

28 Myslivecké hospodaření a lov 36 Vypracování plánu mysliveckého hospodaření 39 Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu 40 a 41 Povolení lovu ve zvláštních případech (mimo dobu lovu a na nehonebních pozemcích)

29 Myslivecké hospodaření a lov 40 Doba lovu a podmínky lovu lovit lze jen zvěř, která není hájena vyhláška stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky provádění lovu

30 43 Dohledávka zvěře Myslivecké hospodaření a lov

31 Myslivecké hospodaření a lov Používání loveckých psů a loveckých dravců uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy (loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu) použití loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace

32 Myslivecké hospodaření a lov 45 Zakázané způsoby lovu

33 a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábých košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší

34

35

36

37

38

39

40

41 b) lovit zvěř, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem, c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o ornitologický průzkum, d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř pomocí živých živočichů jako návnad

42 e) náhánět zvěř pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašení s honci, g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin,

43 h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.,

44 i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům), j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem, k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou, l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje,

45 m)lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky, n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk, o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za účelem odchytu, p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda,

46 r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

47 s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí, u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu v oborách,

48 v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů, w)používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech.

49 Myslivecké hospodaření a lov 46 Povolenka k lovu kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit seznam osob, které se jej účastní (hromadná povolenka k lovu)

50 Myslivecké hospodaření a lov Lovecký lístek lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt

51 Myslivecké hospodaření a lov cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují Druhy loveckých lístků jsou: a) lovecký lístek pro české občany b) lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem c) lovecký lístek pro cizince

52 Myslivecké hospodaření a lov Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že: a) je starší 16 let b) má způsobilost k právním úkonům c) složil zkoušku z myslivosti d) je bezúhonný e) je pojištěn

53 Myslivecké hospodaření a lov Povinné pojištění limit pojistného plnění nejméně ve výši Kč odpovědnosti za škodu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob pojištění za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši Kč na jednu pojistnou událost hromadné pojistné smlouvy

54 Způsob kontroly ZoM Plomba Lístek o původu zvěře Evidence o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě - povinnost uživatele honitby

55 Plomba Každý kus spárkaté zvěře Ihned po ulovení, nalezení, dohledávce Jedinečné číslo

56 Myslivecké hospodaření a lov Uvádění ulovené zvěře do oběhu uživatel honitby může prodávat jen zvěř, zvěřinu a jiné části zvěře pocházející ze své honitby o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě je povinen vést evidenci Lístek o původu zvěře Ke každému kusu spárkaté zvěře přepravující osoba u sebe vyplněný lístek o původu zvěře Identifikace honitby, číslo plomby, datum, honitba U drobné zvěře při přepravě více než 10 ks

57

58 Uvádění zvěře do oběhu Povinnosti příjemce zvěře Uchovat plombu a lístek 1 měsíc - konečný příjemce 6 měsíců - osoba podnikající se zvěřinou, pohostinská činnost Prodávat pouze ze své honitby Význam Obrana proti vnějším zásahům Udržení vnitřního přehledu o hospodaření

59 - Ošetření ulovené zvěře se řídí veterinárními předpisy Právní předpisy v oblasti veterinární péče Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva (postupy týkající se bezpečnosti potravin) č. 852/ o hygieně potravin č. 853/ zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu č. 854/2004 zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol a produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě národní předpisy o zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) o vyhláška č. 289/2007 Sb.

60 Proškolená osoba Podle nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 853/2004 Co to znamená? Po provedení vyšetření kontroly proškolenou osobou není nutné předkládat orgány a hlavu ulovené volně žijící zvěře k veterinárnímu vyšetření úřednímu veterinárnímu lékaři, pokud nejsou proškolenou osobou nalezeny neobvyklé znaky nebo chování Dojde k podstatnému zjednodušení prodeje a dodávání těl ulovené volně žijící zvěře přímo ke konečnému spotřebiteli nebo do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele

61 Školení lovců ve zdravotních a hygienických otázkách pokud lovec uvádí volně žijící zvěř na trh k lidské spotřebě, musí mít znalosti - z patologie, - zpracování a manipulace po lovu zvěře postačuje však, aby znalosti měla alespoň jedna osoba loveckého týmu Rozsah znalostí proškolené osoby: - anatomie, - fyziologie a chování volně žijící zvěře, - patologické změny v důsledku choroby, - znečištění životního prostředí, - hygienická pravidla a řádné techniky manipulace se zvěřinou po usmrcení

62 Povinnosti proškolené osoby vést záznamy: - o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře - o místě a době jejího ulovení - o výsledcích vyšetření - kam byla tato zvěř dodána - identifikační údaje lovce, kterými jsou jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, IČ a umístění organizační jednotky, jde-li o právnickou osobu - evidenční číslo plomby - datum a výsledek vyšetření zvěře slovy: 1. BEZE ZMĚN; jestliže nebyly nalezeny žádné znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře představuje zdravotní riziko 2. SE ZMĚNAMI; jestliže byly nalezeny znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře představuje zdravotní riziko - pořadové číslo, evidenční číslo osvědčení a podpis uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let na požádání poskytovat záznamy orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor

63 Proškolená osoba provede vyšetření těl zvěře, při němž se posuzují výživný stav, povrch těla, zejména se zřetelem na výskyt: - výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, - zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále, jde-li o: a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory

64 Podmínky pro získání hodnotné a chutné zvěřiny Ulovený kus zvěře je zdravý Ulovený kus zvěře nebyl před ulovením štvaný Zasažený kus zůstane v ohni nebo zhasne po krátkém úniku Prvotní ošetření zvěřiny je provedeno co nejdříve a hygienicky bezchybně Ulovený kus se nezapaří Není napadení hmyzem, či znečištěn při transportu

65 Umístění správného výstřelu a poloha orgánů v těle zvěře

66 Vývrh zvěře

67 Manipulace s volně žijící zvěří po usmrcení musí být velké volně žijící zvěři - odstraněn žaludek a střeva - provést vyšetření těla a veškerých vyjmutých vnitřností - v přiměřené době provedeno chlazení, aby bylo dosaženo ve všech částech masa teploty u velké volně žijící zvěře 7 ºC, u malé volně žijící zvěře 4 ºC

68 Opatření pro zabránění osídlení zvěřiny mikroorganismy vývrh provést bezodkladně po dosledu orgány, jako je trávicí a dýchací aparát, je nutné z těla co nejdříve odstranit v průběhu vyvrhování nesmí dojít k poškození celistvosti trávicího traktu viditelné znečištění povrchu tělními tekutinami je nutné důkladně očistit proudem tekoucí pitné vody silně znečištěnou tkáň odříznout nožem co nejrychleji umístit kus do chladícího zařízení

69 Nejdůležitější hygienická pravidla Čisté oblečení Ideálně použití jednorázových rukavic, ruce bez hodinek a prstýnků Nevyvrhovat při zranění rukou či paží Použití pokrývky hlavy Nekýchat, nekašlat Při zpracovávání či skladování zvěřiny se nesmí v blízkosti zdržovat nemocní Zákaz kouření při vyvrhování Používat čistý nůž

70 špatně zasažený kus musí být podroben přísné hygienické kontrole vymačkávání zajíců háčkování bažantů

71 Proškolená osoba rozhodne zda ulovená volně žijící zvěř představuje pro konzumenta zdravotní riziko NE zvěřina může jít na přímý prodej ANO - musí být předložena úřednímu veterinárnímu lékaři k veterinárnímu vyšetření v tomto případě musí být k veterinární prohlídce předložena hlava (kromě klů, paroží a rohů) a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev

72 Ulovená volně žijící zvěř, kterou lovec použije výlučně pro spotřebu ve své domácnosti, nemusí být vyšetřena proškolenou osobou ani veterinárním lékařem.

73 Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli uživatel honitby nebo lovec může: - v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří prodat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti - dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena malé množství = 30% kusů lovcem skutečně odlovené zvěře ročně

74 Předmětem prodeje zvěře v maloobchodní prodejně je pouze tělo zvěře, které a) je provázeno plombou a lístkem o původu zvěře vydanými podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti b) je uchováváno při teplotě od 0 o C do 7 o C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při teplotě od 0 o C do 1 o C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení c) je skladováno odděleně od zboží jiného druhu pro prodej zvěře přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti platí stejné ustanovení obdobně

75 Rozdíl od porážky domácích kůže se hned nestahuje zvířat v důsledku vniknutí střely jsou do těla zaneseny mikroorganismy především při zásahu na měkko dochází k uvolnění obsahu zažívacího traktu do břišní dutiny při prvotním ošetřování zvěřiny nelze vždy zajistit umývání rukou a nástrojů vyvrhování se obvykle provádí v přírodě nejbližší možnost uložení do chladírny je často značně vzdálená

76 Zvěř sražená při autonehodě je vždy posuzována jako zdravotně závadná

77 Léčit volně žijící zvěř??? Problematika vnadění siláží

78 Dodání zvěřiny do podniku zpracovávající zvěřinu Prohlídka proškolenou osobou - pouze tělo bez hlavy a vnitřností Přímé dodání bez prohlídky proškolenou osobou tělo s hlavou (kromě klů, paroží a rohů) a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev Výjimka: u vnímavé zvěře na trichinelu s tělem musí jít hlava (kromě klů, paroží a rohů) a bránice, i v případě, že zvěřina byla prohlédnuta proškolenou osobou

79 Vyšetření na trichinelózu musí být vyšetřena veškerá vnímavá zvěř určená pro lidskou spotřebu v případě přímého prodeje má povinnost zajistit vyšetření lovec laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo v SVÚ, nebo v laboratoři, které bylo KVS vydáno povolení pro tento druh vyšetřování

80 Metody vyšetřování trávicí metoda - je přesnější, vyšetřují se směsné vzorky, tato metoda se používá v SVÚ kompresní metoda - vyšetření se provede v zařízení, které neuvádí na trh více než 10 ks divokých prasat denně - tělo musí být dodáno přímo konečnému spotřebiteli nebo prodejně zásobující přímo konečného spotřebitele - maso nesmí být použito k výrobě produktů, ve kterých výrobní postup neusmrcuje trichinely

81 Vzorky svaloviny Trávicí metoda: - vzorek z přední končetiny, - jazyka, - bránice první vyšetření z 5 g svaloviny, v případě pozitivního vzorku druhé vyšetření z 50 g - je nutné, aby se odesílalo dostatečné množství čisté svaloviny (ne tuk) Kompresní metoda: - vzorky z obou bráničních pilířů, - z čelisti, dolní části kýty, - mezižeberní svaloviny, - svaloviny jazyka tj. celkem 6 vzorků od 1 zvířete

82

83 Kg Spotřeba masa na jednoho obyvatele v České republice (zdroj: Český statistický úřad) Vepřové Drůbež Hovězí/telecí Vnitřnosti Zvěřina Skopové/koňské Řady1 41,5 23,8 11,6 0,9 0,4 0,3

84 ŠKODY ZVĚŘÍ Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

85 Odpovědnost uživatele Uživatel honitby je povinen hradit a) škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě nebo lesních porostech b) škodu, kterou v honitbě na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních porostech způsobila zvěř škody způsobené zvěří, která unikla z obory, je povinen hradit uživatel obory vykonává-li právo myslivosti sdružení, ručí jeho členové za závazek k náhradě škody společně a nerozdílně

86 Škody způsobené užíváním honitby, zvěří a na zvěři Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit a) u škody na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla b) u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období c) na polních plodinách a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době sklizně,ji poškozený vyčíslí do 15 dnů po provedené sklizni

87 uživatel honitby ODPOVĚDNOST

88 NEUHRAZOVANÉ ŠKODY ZVĚŘÍ zemědělství v na pozemcích nehonebních vinné révě neošetřené proti škodám zvěří neoplocených květinových školkách nebo zahradách ovocných a zelinářských stromořadích a jednotlivě rostoucích stromech vysokocenných plodinách zem. plodinách nesklizených v agro. lhůtách zem. plodinách uskladněných na honeb. pozem.

89 NEUHRAZOVANÉ ŠKODY ZVĚŘÍ v lesním hospodářství na lesních porostech chráněných oplocením na jedincích poškozených jen na postranních výhonech na lesních kulturách (okusem, vytloukáním nebo vyrýváním) ke každoročnímu poškození méně než 1 % jedinců - po celou dobu do zajištění les. porostu - rovnoměrné rozmístění po ploše

90 ŠKODY HRAZENÉ STÁTEM zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod působených vybranými zvláště chráněnými živočichy bobr evropský vydra říční los evropský medvěd hnědý rys ostrovid vlk Vyhláška MŽp č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy Vyhláška MŽp č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování fin. náhrady

91 UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY Poškozený musí uplatnit nárok na náhradu škody u uživatele honitby

92 ŘEŠENÍ NÁHRADY ŠKODY POSTUP PŘI NEUHRAZENÍ ŠKODY Dohodou uživatele honitby s poškozeným do 60 dnů ode dne, kdy byl uplatněn nárok a vyčíslena výše škody (nebo dohoda a splátky) možnost ve lhůtě 3 měsíců uplatnit nárok na náhradu u soudu

93 ZÁNIK NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY zemědělství pokud nebyl nárok uplatněn do 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla - na zemědělských pozemcích - polních plodinách - zemědělských porostech nebo nebyla vyčíslena škoda

94 OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ ŠKOD Povinnost vlastníka, uživatele opatření nesmí zvěř zraňovat Možnost i uživatele honitby, ale je podmíněno souhlasem vlastníka, nájemce

95 MOŽNOSTI PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM ZVĚŘÍ PROSTŘEDNICTVÍM MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ

96 MOŽNOSTI zařazení honitby do jakostní třídy, stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře vypracování plánů mysliveckého hospodaření lov druhů zvěře, které nemají stanoveny minimální a normované stavy přijetí mimořádných opatření pro redukci početních stavů zvěře

97

98

99 Počty jedinců spárkaté zvěře (2000)

100

101

102 Škody způsobené užíváním honitby, zvěří a na zvěři Náhrada škod způsobených na zvěři škodou na zvěři se rozumí zejména neoprávněný lov zvěře (pytláctví), úhyn zvěře, zničení hnízdišť, poškození nebo zničení prostředí nutného pro život zvěře a vypuštění živočichů, kteří mohou narušit přírodní rovnováhu nebo narušit genofond geograficky původního druhu zvěře na náhradu škody má nárok uživatel honitby

103 Trestný čin Pytláctví řeší orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce, policejní orgán) nikoliv orgány st. sp.

104 Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře Jelen evropský Prase divoké Jelen: Kč Kňour: Kč Laň: Kč Bachyně: Kč Kolouch: Kč Lončák (sele): (9800) Kč Daněk skvrnitý Zajíc polní Daněk: Kč (bez rozdílu pohlaví) Daněla: Kč Celkem: Kč Daňče: Kč Srnec obecný Bažant obecný Srnec: Kč (bez rozdílu pohlaví) Srna: Kč Celkem: Kč Srnče: Kč Sika japonský Bažant královský Sika Dybowského Kohout: Kč Jelen: Kč Slepice: Kč Laň: Kč Kolouch: Kč

105 Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře Jelenec běloocasý Krocan divoký Jelen: Kč Krocan: Kč Laň: Kč Krůta: 3200 Kč Kolouch: Kč Muflon Koza bezoárová Muflon (kozel): Kč Muflonka (koza): Kč Muflonče (kůzle): Kč Králík divoký, ondatra pižmová, liška obecná, kuna lesní, kuna skalní a další: Kč Ostatní zvěř pernatá (lovné druhy kachen, husy, lyska černá, holub hřivnáč a další druhy pernaté zvěře) 3 200,- Kč

106 Státní správa myslivosti Dozor v myslivosti ministerstvo zemědělství ministerstvo životního prostředí

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5 I. Střelectví 1. Jaké je základní rozdělení zbraní? - chladné - palné - střelné 2. Jaké rozlišujeme druhy loveckých palných zbraní? a) brokové, kulové, mechanické b) brokové, kulové, plynové c) brokové,

Více

LOVECTVÍ právní a etický rámec Pramen:

LOVECTVÍ právní a etický rámec Pramen: LOVECTVÍ právní a etický rámec Pramen: Hanzal,V. a kol.: Velká myslivecká encyklopedie. CD-ROM, GRAND s.r.o. České Budějovice 2007, ISBN 80-900593-0-9 Právní rámec lovu zvěře Doby lovu zvěře Vyhláška 245/2002

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže 1.Kdo ustanovuje MS do funkce? a) obecní úřad obce s rozšířenou působností; b) uživatel honitby; c) vlastník honitby. Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže 2. Doba platnosti průkazu myslivecké

Více

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ?????? ?????????

Více

Lovectví. Cvičení z předmětu Myslivost

Lovectví. Cvičení z předmětu Myslivost Lovectví Cvičení z předmětu Myslivost Význam lovectví a lovu jedna z nejstarších činností člověka zdroj obživy, později zábava, prestižní záležitost dnes součást výkonu práva myslivosti souvisí s chovem

Více

VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Z KONTROL

VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Z KONTROL VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Z KONTROL PROŠKOLENÝCH OSOB MVDR. Jana Horňáčková Státní veterinární správa ČR LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD Evropská legislativa Nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 Nařízení EP a R (ES) č. 852/2004

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Obecné poznámky Cíl Seznámit uchazeče se základními právními předpisy týkající se výkonu myslivecké praxe v honitbě

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

Ing. Diana Kořanová

Ing. Diana Kořanová Ing. Diana Kořanová koranovad@fld.czu.cz Program cvičení právní rámec lovu zvěře pobytové znaky zvěře ošetření ulovené zvěře odhad věku černé zvěře Právní rámec lovu zvěře Zákon??? Sb. o myslivosti Vyhláška???

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úloha státní správy myslivosti v managementu populací zvěře Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Více

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B 46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B Jméno soutěžícího: Bodové hodnocení teoretické části:. Bodové hodnocení praktické části vnitřní: venkovní: Celkové hodnocení: Pořadí:.

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

10. Přílohy. Příloha 1. Fotodokumentace

10. Přílohy. Příloha 1. Fotodokumentace 10. Přílohy Příloha 1. Fotodokumentace Reprodukce Z přiložených fotografií č. 1-2 je patrné, že u zkoumaných úhynů zaječek bylo podle gravidity nebo podle mléčných žláz zjištěno, že se účastnily reprodukce.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lovectví Význam lovectví a lovu jedna z nejstarších činností člověka (zdroj obživy) S rozvojem

Více

Záznam o poskytnutí informace

Záznam o poskytnutí informace Záznam o poskytnutí informace dle ustanovení 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení čl. 15, odst. 2, Pravidel ke stanovení

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky V PRAZE DNE 4. ČERVENCE 2008 Č.J.: 23485/2008-16200 Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České

Více

Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda

Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda Připravili: Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda (aktualizováno v prosinci 2004) Vyšlo jako Příloha ZPRAVODAJE AFCHJ č. 36 v lednu 2005 Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky Přehled

Více

5. Za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, odpovídá:

5. Za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, odpovídá: Soubor testových otázek pro testy k přezkoušení osob navržených na ustanovení mysliveckou stráží, podle zákona 449/2001 Sb. o myslivosti, v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR 244/2002 Sb.

Více

MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce

MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce PÉČE O ZVĚŘ 1. Krmelce a zásypy, jejich typ, velikost, počet a rozmístění v honitbě musí odpovídat druhům a stavům zvěře, které se v honitbě vyskytují. Tato zásada se vztahuje

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Maso a masné výrobky: - rozdělení na skupiny, popis, charakteristika výrobků z pohledu legislativy z pohledu technologie

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O odbor životního prostředí nám. Republiky 1, 678 01 Blansko Mysl / 1 Evid. číslo honitby Počet příloh Honitba (název) PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST

Více

Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml.

Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Zkušený veterinář a právník, zabývající se dlouhodobě popisovanou problematikou, připravili již druhé, upravené a doplněné vydání úspěšné

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní novelizační body

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní novelizační body Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 Obsah I. Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospoda ení Stanovení a p edkládání plánu Kontrola

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 jako

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 6. března 2009 Cena Kč 31, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 6. března 2009 Cena Kč 31, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 20 Rozeslána dne 6. března 2009 Cena Kč 31, O B S A H : 61. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

III. skupina - Myslivecká zoologie

III. skupina - Myslivecká zoologie III. skupina - Myslivecká zoologie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) Jelen evropský popis, zpsob života, rozšíení, význam b) Koroptev polní popis, zpsob života, rozšíení, význam c) Vysvtlení pojmu zv a

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům Lázně Kynžvart IČ:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům Lázně Kynžvart IČ: 1. DUBEN 2017-31. BŘEZEN 2018 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům 217 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 421 96 451 Lovecká kancelář: Jiří Trepka Tel.: +420 956 269 121 Tel., Fax: +420 354 691 339

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ÚVOD Plemena teriérů a jezevčíků tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní,

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 24. 7. 2013 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Legislativní rámec managemetu populací zvěře Řízení myslivosti v ČR Ministerstvo zemědělství

Více

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI 1)NAPIŠ TŘI SPOLEČNÉ ZNAKY SAVCŮ a)rodí živá mláďata b)sají mateřské mléko c)tělo je pokryto srstí 2)NAPIŠ PĚT SAVCŮ Pes, kočka, kráva, ovce, prase. 3)JAKÝ UŽITEK NÁM POSKYTUJÍ

Více

42. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

42. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 42. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ NÁRODNÍ KOLO Havlišův Mlýn 2012 kategorie A Jméno a příjmení:... Absolvovaná třída školní docházky:... Body dosažené v teoretické části:... Body dosažené v praktické

Více

Vybrané aspekty právní úpravy myslivosti ve vybraných zemích EU

Vybrané aspekty právní úpravy myslivosti ve vybraných zemích EU Vybrané aspekty právní úpravy myslivosti ve vybraných zemích EU Mgr. Eva Balounová září 2015 studie č. 5.361 PI 5.361 2 Obsah Úvod... 3 Uvedení do problematiky... 3 Stručné shrnutí evropské legislativy...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Změny vyhrazeny. LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Česká republika je jednou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ k 1.11.2014. Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád

ÚPLNÉ ZNĚNÍ k 1.11.2014. Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád ÚPLNÉ ZNĚNÍ k 1.11.2014 Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád v e znění Naří z ení mě s t a Přero va č. 1/2014, kterým se mě n í a doplňuje Nařízení mě s

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ), v souladu s cílem umožnit

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

[Zadejte podtitul dokumentu.]

[Zadejte podtitul dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] Obsah ZVĚŘ SRNČÍ... 4 ZAJÍC... 4 BAŽANTI... 5 KOROPTEV... 5 ZVĚŘ MYSLIVOSTI ŠKODÍCÍ... 5 KYNOLOGIE... 7 Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě Staříč 2 Vážené

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY ZVĚŘINA DRUHY ZVĚŘE

ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY ZVĚŘINA DRUHY ZVĚŘE Aktivita Název inovace Inovace předmětu ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY KA 2350/4-10up Termín realizace inovace LS 2013 Číslo projektu HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 330 návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona

Více

Ekonomika myslivosti na ŠLP Křtiny

Ekonomika myslivosti na ŠLP Křtiny Ekonomika myslivosti na ŠLP Křtiny Předmět: Lesnická ekonomika Lektor: Bc. Martin Zouhar Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Trast pro ekonomiku a společnost Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Právní analýza pro Trast pro ekonomiku

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. SBORNÍK REFERÁTŮ z

Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. SBORNÍK REFERÁTŮ z Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky SBORNÍK REFERÁTŮ z KONFERENCE konané dne 12.května 2007 v multimediálním sále Libereckého kraje v Liberci s názvem

Více

Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn:

Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn: Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn: Zdroj: PS http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=27349 Česká národní rada se

Více

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz PTAČÍ CHŘIPKA DOPORUČENÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA RAKOVNÍKA Při dodržení

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákonů č. 162/1993 Sb., č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., č. 30/1998 Sb., č. 77/2004 Sb., č. 413/2005

Více

NÁHRADY ŠKOD způsobené medvědem hnědým a vlkem na území Moravskoslezského kraje

NÁHRADY ŠKOD způsobené medvědem hnědým a vlkem na území Moravskoslezského kraje NÁHRADY ŠKOD způsobené medvědem hnědým a vlkem na území Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Peichlová, 18. 11. 2015 Legislativa na úseku náhrad škod Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

Myslivost. skripta. Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst

Myslivost. skripta. Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst Myslivost skripta Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst Tato skripta byla vytvořena v rámci projektu InoBio Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurence schopnost,

Více

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny Mirko Treu, Tamara Latini Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře Nařízení EP a Rady

Více

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o.

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o. Manuál č. 24 NÁZEV HODINY/TÉMA: MASO A MASNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: druhý Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Brainstorming ve dvojicích,

Více

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Obec Lipník Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Lipník se na své schůzi dne 5.11.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb.

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb. Úvod Právní úprava chovu živočichů v zajetí prošla za poslední roky mnohými inovacemi a změnami přístupu. Nejčastějším předmětem chovů jsou právě dravci a sovy, kterým je tento propagační materiál věnován.

Více

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Citace: 491/2002 Sb. Částka: 171/2002 Sb. Na straně (od-do): 9610-9650 Rozeslána

Více

MĚSTO BEROUN. NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO BEROUN. NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád MĚSTO BEROUN NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Beroun se na svém zasedání dne 16.07.2014 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

ZBRANĚ A ZÁKON. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZBRANĚ A ZÁKON. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZBRANĚ A ZÁKON 3/2 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ O ZBRANÍCH Ing. Hubert ŠTOFKO Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail: hubert.stofko@unob.cz Operační program

Více

Novela zákona o myslivosti a související předpisy

Novela zákona o myslivosti a související předpisy Novela zákona o myslivosti a související předpisy Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D pondelicek@akcr.cz 15. září 2016 Zákon o myslivosti a jeho prováděcí předpisy zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 13x novelizován

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád MĚSTO VIMPERK Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád Rada města Vimperk se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 411 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více