Kdo jsme. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s."

Transkript

1

2 Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì reklamních ploch na prostøedcích mìstské hromadné dopravy a v jejich interiérech. Poskytujeme i navazující služby (napø. event marketing), které vám pomohou zacílit na poèetnou cílovou skupinu pøepravovaných osob a opakovanì ji zasáhnout pøi dosažení dlouhodobého efektu.

3 Pronájem ploch na vozech MHD Reklamní sdìlení zasáhne nejen pøímé úèastníky MHD, ale i širokou veøejnost v okolí vybraných linek. Celoplošný polep s možností využití nejmodernìjších technologií vám pøinese dlouhodobý efekt v budování znaèky. Nabízíme i nìkolik menších formátù vhodných napø. k dosažení krátkodobých cílù zvyšování prodeje, oznámení speciálních akcí apod. Tisková výroba Vaše reklamní materiály vyrobíme pomocí nejmodernìjších tiskových technologií s dùrazem na prvotøídní kvalitu používaných materiálù. Pronájem ploch uvnitø vozù MHD Interiér vozù MHD je místem se stabilnì vysokou koncentrací potenciálních pøíjemcù reklamního sdìlení. V naší nabídce najdete nìkolik formátù vhodných pro intenzivní kampanì na podporu prodeje, k propagaci kulturních a spoleèenských akcí apod. Jsme pøipraveni nabídnout vám i mimoformátová kreativní øešení. Grafické práce Vaši reklamní kampaò profesionálnì graficky zpracujeme tak, aby kvalitou i obsahem odpovídala zvolené strategii a stanoveným cílùm. Pronájem tramvajových zastávek Plochy na zastávkách MHD zaruèují zacílení na širokou cílovou skupinu mìstské populace. Kromì standardních formátù je možné využít celého objektu vybrané zastávky jako netradièního reklamního média se zárukou dlouhodobého spontánního povìdomí o znaèce èi kampani. Náš tým Správné složení týmu je klíèem k úspìchu ve všech oborech lidské èinnosti. V reklamì to platí dvojnásob a proto jsme se snažili postavit tým, který bude odbornì vysoce kompetentní. Jsme pøipraveni reagovat na všechny vaše požadavky, vcítit se do potøeb vašeho podnikání a odvést po všech stránkách profesionální práci. Event marketing Interiéry vozù MHD jsou ideální prostory pro speciální akce na podporu prodeje èi pøedstavování nových produktù. V konkrétních dnech a èasech odpovídajících výbìru požadované cílové skupiny (studenti, návštìvníci veèerních kulturních zaøízení apod.) zajistíme pøímý kontakt s potenciálními zákazníky spojený napø. s ochutnávkou produktu, spotøebitelskou soutìží apod. Kontakty Èas jsou peníze a proto nás neváhejte kontaktovat okamžitì. Už zítra vás totiž mùže pøedbìhnout konkurence a to si nejspíš pøejete ze všeho nejménì. Jsme sice v pohybu, ale kdykoli k dispozici.

4 Ceník pohybu 2005 (platný od ) Vnitøní reklama Cena média obsahuje pronájem pravidelnou údržbu instalaci a odstranìní (kromì formátu Clipboard a samolepících fólií A5/A4) Instalace a odstranìní cena instalace a odstranìní èiní 20 Kè/ks bez DPH Kalkulace nestandardních období cena média za 3 týdny = 1,5 x cena za 2 týdny cena média za N týdnù = N x 1/4 ceny za mìsíc cena média za N mìsícù = N x 1/2 ceny za 2 mìsíce Dùležité informace: minimální poèet letákù je 50 ks základní doba trvání reklamní akce 2 týdny reklamní akce zaèínají v pondìlí dodání letákù nejpozdìji 2 pracovní dny pøed požadovaným termínem výlepu Expresní služba: požadavek na jiný den zaèátku reklamní akce než pondìlí instalace letákù do druhého dne expresní pøíplatek èiní 50 % z celkové ceny bez DPH. Letáky pro expresní službu jsou pøijímány do hod v den pøed poèátkem reklamní akce. Vnìjší reklama Cena média obsahuje pronájem zajištìní termínu a pøistavení vozu k instalaci a odstranìní pravidelnou údržbu Kalkulace nestandardních období cena média za 3 týdny = 1,5 x cena za 2 týdny cena média za N mìsícù = N x cena za 1 mìsíc Dùležité informace: základní doba trvání reklamní akce 2 týdny základní doba trvání reklamní akce celoplošné reklamy 1 mìsíc instalace i odstranìní probíhá vždy o víkendu nebo v noèních hodinách pracovního dne Expresní služba: poskytnutí 1. náhradního termínu pro instalaci èi odstranìní Kè poskytnutí 2. náhradního termínu pro instalaci èi odstranìní Kè Platební podmínky hotovì fakturou Platební podmínky hotovì fakturou Technické informace letáky jsou umís ovány do boxù, jejichž rám zasahuje do formátu letáku. proto se nedoporuèuje 2 cm od dolního okraje letáku umís ovat text èi jiná sdìlení. papírové samolepky a samolepky s permanentním lepidlem se nepøijímají. leták A4 je výhradnì umís ován na výšku leták A3 je výhradnì umís ován na šíøku leták A5 je výhradnì umís ován na výšku

5 vnìjší pohyb: TRAMVAJE vnìjší reklama MHD Typ vozu Oznaèení plochy Cena média za období Kè/ ks Specifikace (v cm) 2 týdny 1 mìsíc 6 mìsícù 12 mìsícù Cena produkce (výroba vèetnì odstranìní) T od KT od Astra od T3/KT8 ZP 100 x od 490 T3/KT8 MP 170 x od 790 T3/KT8 SP 220 x od T3 VP 360 x od Vlajkosláva 2 ks 29 x celopohyb ZP základní pohyb MP malý pohyb SP støední pohyb VP velký pohyb

6 vnìjší pohyb: TROLEJBUSY vnìjší reklama MHD Typ vozu Oznaèení plochy Specifikace (v cm) Cena média za období Kè/ ks 2 týdny 1 mìsíc 6 mìsícù 12 mìsícù Cena produkce (výroba vèetnì odstranìní) TR od TR od TR 21 ACL od ZP 100 x od 490 MP 170 x od 790 SP 220 x od VP 360 x od Vlajkosláva 2 ks 29,7 x celopohyb ZP základní pohyb MP malý pohyb SP støední pohyb VP velký pohyb

7 vnìjší celopohyb: AUTOBUSY vnìjší reklama MHD Typ vozu Oznaèení plochy Specifikace Cena média za období Kè/ ks 2 týdny 1 mìsíc 6 mìsícù 12 mìsícù Cena produkce (výroba vèetnì odstranìní) Škoda 21 AB od SOR od Solaris od Renault City Bus od Karosa od Karosa od celopohyb

8 vnìjší pohyb: AUTOBUSY vnìjší reklama MHD Typ vozu Oznaèení plochy Specifikace (v cm) Cena média za období Kè/ ks 2 týdny 1 mìsíc 6 mìsícù 12 mìsícù Cena produkce (výroba vèetnì odstranìní) ZP 100 x od 490 MP 170 x od 790 SP 220 x od VP 360 x od Zadní strana vèetnì okna dle typu vozu od Karosa 731/ 900 Zadní okno 180 x od SOR Zadní okno 210 x od Škoda 21 AB Zadní okno 250 x od Solaris Zadní okno 250 x od Vlajkosláva 2 ks 29,7 x Mobilboard 450 x od celopohyb ZP základní pohyb MP malý pohyb SP støední pohyb VP velký pohyb

9 vnitøní pohyb: VŠECHNY VOZY vnitøní reklama MHD Typ vozu Oznaèení plochy Specifikace (v mm) Cena média za období Kè/ ks Cena produkce cena výroby vè. instalace Kè/ ks 2 týdny 1 mìsíc 2 mìsíce èernobílý tisk barevný tisk A3 420 x od 5 od 10 A4 297 x od 3 od 5 A5* 210 x 148, od 2 od 3 A4 sam 297 x ** 70** 112** od 45 A5 sam 210 x 148,5 22** 36** 58** od 65 Tramvaj A2 clipboard 594 x ** 280** 450** od 25 od 120 A4 sam samolepka A5 sam samolepka A5* pouze v autobusech a trolejbusech ** cena bez instalace a odstranìní Množstevní slevy: % % % % % %

10 Event marketing Event marketing Interiéry vozù MHD jsou ideální prostory pro speciální akce na podporu prodeje èi pøedstavování nových produktù. V konkrétních dnech a èasech odpovídajících výbìru požadované cílové skupiny (studenti, návštìvníci veèerních kulturních zaøízení apod.) zajistíme pøímý kontakt s potenciálními zákazníky spojený napø. s ochutnávkou produktu, spotøebitelskou soutìží apod.

11 kontakty Plzeòské mìstské dopravní podniky, a.s. Pohyblivá reklamní Denisovo nábø. 920/ Plzeò IÈO: DIÈ: CZ tel.: fax: Bankovní spojení: Komerèní Banka Plzeòmìsto, è.ú /0100

ceník 2012 úvod Plzeň

ceník 2012 úvod Plzeň Plzeň Ceníky 2012 W W W. E U R O P L A K A T. C Z W W W. A V E N I R. C Z W W W. R E N C A R. C Z W W W. C I T Y L I G H T. C Z W W W. J C D E C A U X. C Z ceník 2012 úvod Plzeň úvod Rencar Praha, a.s.

Více

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s.

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. platný od 1. května 2015 NABÍZÍME PROVOZOVÁNÍ: reklamních letáků ve vnitřním prostoru vozidel MHD (formátu A4, A3) reklamní fólie QUEEN SIZE doporučený formát o rozměrech

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

NABÍDKA SLUŽEB. předměty, jakékoli tiskoviny a další materiály

NABÍDKA SLUŽEB. předměty, jakékoli tiskoviny a další materiály NABÍDKA SLUŽEB Společnost media4free disponuje výkonným inzertním oddělením, sehranou redakcí a zkušenou produkcí. Zabýváme se výrobou časopisů, letáků a tiskovin, PR textů a další marketingovou a reklamní

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

BUĎTE TAKÉ VIDĚT. REKLAMNÍ CENÍK ČSAD Liberec, a. s. Vaše reklama na našich linkách www.csadlb.cz

BUĎTE TAKÉ VIDĚT. REKLAMNÍ CENÍK ČSAD Liberec, a. s. Vaše reklama na našich linkách www.csadlb.cz REKLAMNÍ CENÍK BUĎTE TAKÉ VIDĚT České mládeže 594/33 460 06 Liberec 6 REKLAMNÍ CENÍK CELOLAKOVÁ REKLAMA KAROSA 732 a 932 Přelakování Reklama - 3 roky Každý další 1 rok 70.000,- Kč 195.000,- Kč 60.000,-

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Akce Cihelna 2004 je minulostí

Akce Cihelna 2004 je minulostí Králický zpravodaj 09/2004-1 Záøí 2004/èíslo 9 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Akce Cihelna 2004 je minulostí Aèkoliv poèasí organizátorùm Dne Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky pøíliš nepøálo,

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více