Posouzení ČOV Olešná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení ČOV Olešná"

Transkript

1 Studie Posouzení ČOV Olešná Objednatel: Obec Olešná Olešná, čp Rakovník Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu KLADNO Únor 2015

2 Obsah Předmět a cíl posouzení... 3 Použité podklady... 3 Popis a vyhodnocení stávajícího stavu... 3 Statistické údaje, charakter odpadní vody, spotřeba EE... 5 Návrhové parametry, rozměry rozhodujících nádrží... 7 Rozhodující strojní vybavení ČOV... 8 Limity pro vypouštění Průměrné množství vod Špičková množství vod, parametry tlakové kanalizace Látkové zatížení Kvalita kalu, teplota vody v aktivaci Kvalita vyčištěné vody Technologický výpočet Technologický výpočet stávajícího stavu Technologický výpočet pro výhled (separace kalu v dosazovací nádrži) Návrh způsobu intenzifikace ČOV Popis intenzifikace při zachování systému separace kalu v dosazovací nádrži Popis intenzifikace použitím membránové separace kalu Rámcové ekonomické zhodnocení variant Varianta se zachováním systému separace kalu v dosazovací nádrži Varianta s membránovou separací kalu Porovnání variant z pohledu celkových nákladů Závěry Doporučení dalšího postupu Strana 2/28

3 Předmět a cíl posouzení Předmětem studie je technologické posouzení stávající ČOV v obci Olešná, stanovení její maximální kapacity ve stávajícím uspořádání a technologický návrh možností intenzifikace s ohledem na výhled počtu připojených obyvatel. Předpokládá se zpracování textové zprávy v rozsahu do 30 stran A4 s tím, že návrh intenzifikace bude zpracován maximálně ve dvou variantách. První varianta bude postihovat možnost využití stávajících stavebních objektů bez nutnosti výstavby nových, druhá pak bude popisovat návrh jakým způsobem ČOV vhodným způsobem stavebně rozšířit. K technologickému posouzení je dále připojen přibližný odhad investičních a provozních nákladů pro obě varianty, aby bylo možné je vzájemně porovnat. Cílem studie je na základě zjištěných skutečností doporučit, co za opatření realizovat, aby ČOV byla při výhledové kapacitě schopna nově navrhované odtokové limity stabilně dodržovat. Použité podklady Posouzení vycházelo z následujících podkladů. Prohlídka ČOV, doměření reálné hloubky dosazovací nádrže, doměření teploty v aktivaci. Technická zpráva a výkresová dokumentace skutečného provedení stavby vypracovaná společností REC-ing v prosinci Technologický výpočet ČOV vypracovaný Ing. Stanislavem Klucem ze společnosti REC-ing v dubnu Inženýrsko-geologický průzkum ČOV v lokalitě Olešná vypracovaný RNDr. Milošem Čeledou ze společnosti Vodní zdroje v dubnu Technická zpráva posouzení rozšíření tlakové kanalizace vypracovaná Ing. Karlem Krňanským v říjnu Protokol o kontrole funkční způsobilosti měrného objektu vypracovaný PVK dne Údaje z majetkové a provozní evidence za rok 2013, kterou zpracovává společnost RAVOS. Platné povolení k vypouštění MURA/53429/2012 ze dne Provozní řád pro zkušební provoz vypracovaný společností REC-ing v prosinci Denní záznamy obsluhy za rok 2014 a 2013 (sedimenty a denní průtoky). Analýzy na přítoku a odtoku z ČOV za roky 2012 až 2014, analýzy kalu v roce 2013 a Výpočet maximálního průtoku pro případ zachování stávající tlakové kanalizace a při posílení kanalizace za předpokladu souběhu čerpacích stanic ( em dne ). Popis a vyhodnocení stávajícího stavu Biologická čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou 600 EO slouží k čištění odpadních vod z obce Olešná a byla postavena a uvedena do provozu společností REC-ing v roce Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v železobetonové nádrži biologickém reaktoru. Vybudovanými betonovými přepážkami a nerezovými vestavbami je vytvořen prostor aktivační, denitrifikační, dosazovací separační a prostor pro zahuštění a akumulaci přebytečného kalu. Čistírna je schopna plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení v rozsahu % projektované kapacity. Odpadní voda splaškového charakteru je na ČOV čerpána oddílnou tlakovou kanalizací PE 90x 8,2 mm. Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí jemných provzdušňovaných česlí umístěných v denitrifikační části. Mechanicky předčištěná odpadní voda je vedena do denitrifikační části. V denitrifikační části je umístěno ponorné míchadlo, které udržuje aktivovaný kal ve vznosu. Z denitrifikačního prostoru aktivovaný kal přechází prostupem ve stěně do nitrifikační nádrže. Strana 3/28

4 Aktivační nádrž je osazena provzdušňovacími elementy, které jsou umístěny na dně nádrže. K oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody dochází v dosazovací nádrži dortmundského typu, která je vložena do nitrifikační nádrže. Z konického dna dosazovací nádrže je kal přečerpáván hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou) zpět do denitrifikační části. Konstrukčním provedením nádrže reaktoru a vhodně voleným recirkulačním poměrem je vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace biomasy v nádrži. Strana 4/28

5 Udržování směsi ve vznosu v aktivační nádrži jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění je zabezpečeno pneumaticky, vháněním tlakového vzduchu do technologického procesu dmychadlem přes provzdušňovací elementy jemnobublinné aerace. Proces čištění je navrhnutý jako nízko zatížená aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. Je ho možné přímo aplikovat v zemědělské výrobě jako kompostovatelnou složku. K zahuštění a akumulaci přebytečného kalu slouží prostor kalové nádrže. Přebytečný kal se odváží pomocí cisternových vozidel k dalšímu zpracování. (Zdroj: Provozní řád ČOV, částečně upravený a doplněný) Statistické údaje, charakter odpadní vody, spotřeba EE Obec Olešná se rozkládá asi 4 km severozápadně od města Rakovník podél stejnojmenného potoka. Katastrální výměra obce je 1089 ha, nadmořská výška pak 449 m. V obci je v provozu základní škola (pouze 1 až 3 třída) a mateřská škola. Občanská vybavenost je dále zastoupena např. restaurací a obchodem s potravinami. Produkované odpadní vody mají dvojí charakter. Jednak se jedná o odpadní vody z bytového fondu, které jsou výhradně splaškového charakteru, a zároveň zde vznikají i odpadní vody z podnikatelské a výrobní činnosti, které mají buď charakter splaškové odpadní vody (ze sociálních zařízení) anebo vody technologické, z vlastního výrobního procesu. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti jsou produkovány od následujících firem: - Pásová ocel, s.r.o., provozovna Olešná, Rakovník, IČ: Autocentrum TOP CAR Olešná, Olešná 200, Rakovník, provozovatel: Karel Císař, IČ: Zásobování pitnou vodou je realizováno z části z vodovodu pro veřejnou potřebu (zhruba 60%) a z části z vlastních zdrojů (studny). Odpadní vody z území obce jsou odváděny na čistírnu odpadních vod. V současné době je odkanalizováno cca 95% obce. Recipientem vyčištěných odpadních vod je potok Olešná. (Zdroj: Kanalizační řád ČOV, částečně upravený a doplněný) Strana 5/28

6 Informace o stávajícím počtu obyvatel napojených na kanalizační systém a výhledu byly poskytnuty zadavatelem na základě údajů v územním plánu a PRVK. - Počet připojených obyvatel Výhled připojených obyvatel do roku = Výhledový počet připojených obyvatel = 810 Tyto údaje byly pro ověření porovnány s údaji, které jsou uvedeny ve sčítání lidu, které proběhlo v roce 2011, a které jsou volně k dispozici na webových stránkách ČSÚ, viz následující tabulka. Z tabulky vyplývá, že v roce 2011 bylo v obci Olešná celkem 529 obyvatel s tím, že počet obyvatel připojených na kanalizaci byl však pouze 464, tj. cca 88% všech obyvatel. Celkový počet obyvatel tak v podstatě koresponduje s podklady od zadavatele, nicméně počet aktuálně připojených obyvatel se významně liší. Z tohoto důvodu byly dále prověřeny ještě údaje uváděné v majetkově provozní evidenci vodovodů a kanalizací, kterou pro obec zpracovává provozovatel ČOV, společnost RAVOS. Údaje byly k dispozici za rok 2013 a jsou shrnuty v následující tabulce. Parametr Hodnota Celkem vyčištěné vody, proteklo ČOV (m 3 /rok) Celkem splašková voda, fakturace domácnostem (m 3 /rok) Srážkové vody, rozdíl mezi fakturovanou a proteklou (m 3 /rok) 400 Průmyslové a ostatní, fakturace na IČO (m 3 /rok) Počet obyvatel 567 Počet obyvatel připojených na ČOV 509 Spotřeba elektrické energie (kwh) Strana 6/28

7 Z tabulky vyplývá, že počet připojených obyvatel je nižší, než je uvedeno v zadání od zadavatele, ale je zároveň vyšší, než byl stav v roce To znamená, že za poslední 4 roky muselo dojít k připojení dalších cca 45 obyvatel a podíl připojených obyvatel k celkovému počtu tak aktuálně činí již 92,5%. Pro účely technologického výpočtu kapacity ČOV byly na základě výše uvedeného posouzení použity hodnoty z majetkové a provozní evidence, tj. uvažuje se s tím, že v současné době je na kanalizaci připojeno celkem 509 osob. Posledním údajem, který vyplývá z posouzení statistických údajů, je spotřeba elektrické energie, která dle údajů v majetkové a provozní evidenci činí kwh/rok. Pokud tuto hodnotu vztáhneme na 1 m 3 vyčištěné odpadní vody ( m 3 /rok), dostaneme hodnotu 1,9 kwh/m 3, což je ve srovnání s ostatními ČOV této velikostní kategorie velmi vysoké číslo, navíc s ohledem na skutečnost, že se jedná výhradně o splaškové vody s minimálním množstvím balastů. Běžná spotřeba u vyladěných ČOV se pohybuje cca mezi 0,5 až 1,0 kwh/m 3 a zde je tedy poměrně velký potenciál na snížení provozních nákladů. Pokud by se tedy úpravou technologie podařilo dosáhnout poloviční spotřeby (instalací kyslíkové sondy a doplněním řízení chodu dmychadel od aktuální koncentrace kyslíku), byl by zde potenciál na úsporu ve výši cca Kč/rok (při ceně elektrické energie cca 2,50 Kč/kWh). Návrhové parametry, rozměry rozhodujících nádrží Níže jsou uvedeny základní návrhové parametry ČOV, které byly převzaty z projektové dokumentace ČOV zpracované firmou REC-ing v dubnu Hydraulické a látkové zatížení ČOV: - Kapacita 600 EO - Specifická produkce 110 l/(eo.d) - Podíl balastních vod 10%, 6,6 m 3 /d - Q 24 72,6 m 3 /d, 3,03 m 3 /h, 0,84 l/s - Q d k d = 1,5 105,6 m 3 /d, 4,40 m 3 /h, 1,22 l/s - Q h k h = 2,6 11,00 m 3 /h, 3,06 l/s - BSK 5 34,2 kg/d (odpovídá pouze 570 EO) - CHSK Cr 66 kg/d (odpovídá pouze 550 EO) - NL 33 kg/d (odpovídá 600 EO) - N Kje 6 kg/d - P c 1,5 kg/d (odpovídá 600 EO) Hlavní parametry biologického stupně: - Minimální teplota 8 C - Stáří kalu 19 d - Kalový index 100 ml/g (koncentrace kalu v aktivaci 4 g/l) - Oxygenační kapacita 80 kg/d - Množství vzduchu 101 m 3 /h Již z těchto parametrů je na první pohled zřejmé, že projektant v některých částech popisu neuvádí pravdivé údaje anebo zde vychází z hodnot, které není možné pro tento typ biologického systému doporučit. Již zde je tedy patrný náznak pochybnosti o projektované kapacitě ČOV. V první řadě udává projektovanou kapacitu ve výši 600 EO, nicméně hodnota 34,2 kg/d BSK 5 tomu neodpovídá, neboť činí pouze 570 EO. Podobně tomu je i u parametru CHSK Cr. Druhým rozporem je informace o tom, že aktivace je navržena s úplnou aerobní stabilizací kalu, což však není pravda, protože pak by muselo návrhové stáří kalu dle ČSN činit minimálně 25 dní, což je o 6 více, než udává projektant. A v neposlední řadě návrh uvažuje s kalovým indexem 100 ml/g, přičemž pro nízko zatížené systémy s předřazenou denitrifikací se doporučuje uvažovat s hodnotou od 120 až po 180 ml/g. Důsledkem nevhodně použité hodnoty je pak skutečnost, že v aktivaci není možné udržet navrženou průměrnou koncentraci kalu, což vede k nižší kapacitě ČOV. Strana 7/28

8 Aby bylo možné provést správným způsobem technologické výpočty ČOV, bylo třeba dále zjistit hlavní rozměry nádrží. Seznam nádrží včetně rozměrů je uveden níže. Denitrifikační nádrž - Počet nádrží: 1 ks - Š x d x h v = 1,8 x 7,2 x 3,0 m - Objem: 1,8 x 7,2 x 3,0 = 38,9 m 3 Nitrifikační nádrž - Počet nádrží: 1 ks - Š x d x h v = 3,8 x 7,2 x 3,0 m - Objem: 3,8 x 7,2 x 3,0 = 82,1 m 3 Dosazovací nádrž - Počet nádrží: 1 ks - Průměr 3,55 m a hloubka vody: 2,0 m (doměřeno provozem) - Hloubka kónusové části: 2,0 m (válcová část není) - Plocha hladiny: (3,55/2)^2*PI = 9,9 m 2 - Objem: 9,9 * (2,0+0,2) / 3-0,2 = 7,1 m 3 Kalová nádrž - Počet nádrží: 1 ks - Š x d x h v = 1,6 x 7,2 x 3,0 m - Objem: 1,6 x 7,2 x 3,0 = 34,6 m 3 I z těchto parametrů je pak na první pohled patrné, že projektovaná kapacita ČOV nebude velkou pravděpodobností správná. V popisu ČOV projektant uvádí, že dosazovací nádrž je Dortmundského typu, nicméně nádrž je v tomto případě tvořena pouze kuželovou částí a zcela ji chybí část válcová (výška obvykle 0,8-1,2 m), ve které probíhá sedimentace aktivovaného kalu a oddělení od vyčištěné vody. Díky tomuto chybnému provedení se výrazným způsobem snižuje separační plocha nádrže, což vede ke skutečnosti, že je dosazovací nádrž při špičkových průtocích významně hydraulicky přetížena a s velkou pravděpodobností tak dochází k úniku kalu do odtoku. Rozhodující strojní vybavení ČOV Pro hrubé předčištění slouží v současné době ruční česle s rozměry 400 x 850 x 650 mm a roztečí jednotlivých česlic 10 mm. Česle jsou umístěny v nerezovém žlabu nad hladinou denitrifikace, takže i kdyby došlo k jejich zanesení a ucpání, bude přitékající odpadní voda přepadat přes stěny žlabu do denitrifikace a nehrozí, že by došlo k přetečení ČOV. Na druhou stranu se v tomto případě dostanou hrubé nečistoty do biologického stupně, což může vést ke snížení účinnosti aeračního systému. Pro udržení aktivační směsi ve vznosu je v nádrži denitrifikace instalováno ponorné míchadlo Flygt, typ SR 4352, o příkonu 1,5 kw. Při objemu nádrže denitrifikace to znamená intenzitu 38 W/m 3, což je poměrně vysoká hodnota a z tohoto pohledu se jeví jako předimenzované. Pro provzdušnění biologického stupně jsou dle údajů v provozním řádu použity aerační elementy firmy Kubíček, typ ATE 65, a dle informací od provozovatele se aerační systém doposud neměnil, tj. jeho stáří nyní činí 12 let. To je již nad hranicí nejenom ekonomické životnosti (obvykle se udává cca 6-8 let), ale téměř nad životností technickou. Důsledkem vysokého stáří elementů pak může být skutečnost, že v určitých chvílích je v aktivaci nedostatek rozpuštěného kyslíku a biologické procesy jsou tím negativně ovlivněny. Strana 8/28

9 Pro čerpání vratného kalu ze dna dosazovací nádrže je instalováno mamutkové čerpadlo DN150. Výkon čerpadla není v provozním řádu ani v projektové dokumentaci udán, odhadovaná kapacita v závislosti na množství vzduchu však činí cca 3,5 až 17 l/s, což je zbytečně mnoho. Jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém, provzdušnění česlí a mamutku vratného kalu jsou osazena 2 dmychadla od firmy Kubíček, typ 3D19C-S, každé o výkonu 120 m 3 /h. Pokud uvažujeme, že pro mamutku a česle dostačuje cca 20 m 3 /h (obvykle dostačuje), pak je kapacita dmychadel v souladu s návrhovými výpočty projektanta. Ze dmychárny je tlakový vzduch k aktivacím transportován potrubím o průměru 69 x 2 mm, což při množství 120 m 3 /h představuje rychlost proudění 10 m/s, což je běžná návrhová hodnota zajišťující minimalizaci nežádoucího zvuku vznikajícího prouděním vzduchu v potrubí a jeho vibracemi. Měření průtoku vody ČOV slouží Parshalův žlab P1 osazený podobně jako česle v nerezovém žlabu umístěném nad hladinou nádrže nitrifikace. Tento měrný žlab má dle kalibrace měřicí skupiny PVK rozsah 0 až 6,98 l/s (Q = 0,0601. h 1,5527 ), což je s ohledem na návrhová maxima průtoku zcela dostačující. Posledním vybraným strojem je čerpadlo odsazené kalové vody z nádrže uskladnění kalu. Pro tyto je instalováno čerpadlo Sigma (Pi = 1,6 kw, 230 V, 7,5 A) a jeho výtlak je zaveden zpět do biologického stupně. Výkon čerpadla není v provozním řádu udán, takže byl za účelem odhadu čerpaného množství z internetu stažen prospekt pro toto čerpadlo, ze kterého byla převzata Q/H křivka, viz níže. Odsazená voda se čerpá obvykle z hloubky od 1,5 do 2,5 m nad dnem, přičemž výtlak čerpadla je vyveden maximálně 0,5 m nad maximální hladinu v kalojemu (3,0 m). Protože ztráty ve výtlaku jsou na tuto vzdálenost minimální (odhadem do 0,5 m), lze předpokládat, že výtlačná výška čerpadla nebude nikdy vyšší, než 4 m. To znamená, že výkon čerpadla bude při jeho spuštění vždy minimálně cca 8-9 l/s, což je množství výrazně vyšší, než na které je projektantem dimenzována dosazovací nádrž a především je to množství vyšší, než na které je kalibrováno měření průtoku ČOV. Toto čerpadlo je tak pro účely čerpání kalové vody naprosto nevyhovující. Strana 9/28

10 Limity pro vypouštění V současné době je pro ČOV vydáno povolení k vypouštění odpadních vod vydané RŽP OÚ Rakovník, č.j. MURA/53429/2012 ze dne , s platností pouze do , což znamená že koncem tohoto roku bude třeba požádat o jeho prodloužení, případně o povolení nové. Ve stávajícím jsou pak uvedeny následující limity. S ohledem na to, že se za posledních 12 let významným způsobem zpřísnila legislativa, lze téměř s jistotou očekávat, že současné limity již dále v platnosti nezůstanou a budou předepsány limity na úrovni emisních standardů pro nejlepší dostupné technologie, což upravuje tabulka 1 Přílohy 7 k NV č. 23/2011 Sb. (poslední novela NV č. 61/2003 Sb.), viz následující tabulka (ČOV od 500 do EO). BSK 5 CHSK Cr NL N-NH 4 p (průměr) m (*) účinnost 85% 75% 75% (*) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12 C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 C. Znamená to tedy, že kromě zpřísnění limitů pro ukazatele organického znečištění (BSK 5, CHSK Cr ) a pro stanovení zbytkové koncentrace aktivovaného kalu ve vyčištěné vodě (NL) dojde k tomu, že bude nově zaveden parametr amoniakální dusík (N-NH 4 ), který předpokládá udržení stabilního procesu nitrifikace de facto po celý rok. Kromě změny limitů pak dále dojde i ke změně četnosti odebíraných vzorků. Zatímco v současném povolení je předepsán odběr 4 vzorků typu A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut), dle Přílohy 4 k NV č. 23/2011 Sb. je pro kategorii 500 až EO přepsáno vzorků typu A celkem 12 ročně, rovnoměrně rozložených do celého roku. Zajímavostí pak je, že v projektu stávající ČOV je uvedeno, že předpokládaná kvalita vyčištěné vody bude splňovat parametry, které jsou i oproti nové legislativě přísnější, viz níže. - BSK 5 p / m = 10 /20 mg/l - CHSK Cr p / m = 50 / 70 mg/l - NL p / m = 20 / 30 mg/l - N-NH 4 p / m = 2 / 4 mg/l. S ohledem na výše diskutované problémy je ale málo pravděpodobné, že by to bylo reálné. Strana 10/28

11 Průměrné množství vod Pro vyhodnocení množství vod, které v současné době protéká čistírnou, bylo k dispozici jen velmi málo údajů, v podstatě pouze zápisy o celkovém množství proteklé vody do deníku, které provádí v pracovní dny obsluha. Problematickou částí těchto zápisů je pak zároveň i doba, kdy k nim dochází, tj. není možné garantovat, že je obsluha zapisuje vždy ve stejnou hodinu během dne. Jednotlivé údaje o denním průtoku tak mohou být zkresleny poměrně velkou chybou a nebylo jim přikládáno velkého významu. Další problematickou věcí je skutečnost, že na základě informací od provozovatele ČOV začala v roce 2013 pronikat povrchová voda z ucpané drenáže do čerpací stanice u Sokolovny, což způsobilo navýšení průtoku ČOV a tím zkreslení hydraulického zatížení. Tato závada se podařila odstranit až v první polovině roku 2014, takže průtoky na jaře 2014 jsou zatíženy kladnou chybou. Základní údaje o množství produkované odpadní vody lze vyčíst z údajů uvedených v majetkové a provozní evidenci za rok 2013, viz následující tabulka. Parametr Hodnota Celkem vyčištěné vody, proteklo ČOV (m 3 /rok) Celkem splašková voda, fakturace domácnostem (m 3 /rok) Srážkové vody, rozdíl mezi fakturovanou a proteklou (m 3 /rok) 400 Průmyslové a ostatní, fakturace na IČO (m 3 /rok) Počet obyvatel 567 Počet obyvatel připojených na ČOV 509 Spotřeba elektrické energie (kwh) Z tabulky vyplývá, že 1 obyvatel vyprodukuje průměrně / 509 = 102,8 l/d splaškové odpadní vody, což je sice o něco méně, než s čímž uvažoval projekt (110 l/d), nicméně je to stále hodnota o dost vyšší, než je aktuální celostátní průměr (cca 88 l/d). Pro účely technologického výpočtu je však ponechána hodnota 110 l/d (stejnou hodnotu uvažoval i projektant). Takto zjištěná specifická produkce odpadních vod na 1 obyvatele pak byla použita i pro odhad balastních vod na přítoku do ČOV. V následující tabulce jsou uvedeny celková množství vody proteklé od 2.1. do a je zde proveden dopočet balastních vod. Pro stanovení fakturované vody byly použity právě hodnoty vyplývající z bilancí roku ROK 2014 (leden listopad) Odečet ze dne m 3 Odečet ze dne m 3 Počet dnů mezi odečty 328 d Celkové množství proteklé vody m 3 Průměrný denní průtok 64,5 m 3 /d Množství na 1 připojeného obyvatele 126,7 l/(ob.d) Specifická produkce splaškové vody 102,8 l/(ob.d) Produkce ostatní vody na 1 připojeného obyvatele 14,0 l/(ob.d) Balastní vody (voda nefakturovaná) 9,9 l/(ob.d) Podíl nefakturované a fakturované vody 8% Z tabulky pak vyplývá, že podíl balastních vod je velmi nízký a v roce 2014 dosahoval cca 8%. Navíc je tento výpočet proveden za celý rok, tj. i za období, kdy do kanalizace vnikala povrchová voda, viz popis výše. Pokud se stejný výpočet aplikuje na období od do , kdy už byl problém s průnikem této vody vyřešen, vychází odhad balastních vod ještě příznivěji, viz následující tabulka. Strana 11/28

12 ROK 2014 (září listopad) Odečet ze dne m 3 Odečet ze dne m 3 Počet dnů mezi odečty 75 d Celkové množství proteklé vody m 3 Průměrný denní průtok 61,9 m 3 /d Množství na 1 připojeného obyvatele 121,5 l/(ob.d) Specifická produkce splaškové vody 102,8 l/(ob.d) Produkce ostatní vody na 1 připojeného obyvatele 14,0 l/(ob.d) Balastní vody (voda nefakturovaná) 4,7 l/(ob.d) Podíl nefakturované a fakturované vody 4% Pro účely technologického výpočtu tak byla na základě tohoto odhadu použita hodnota 5%. Špičková množství vod, parametry tlakové kanalizace Za účelem zjištění maximálního množství vody, které může v daném okamžiku přitékat na ČOV, byl osloven Ing. Krňanský, který v roce 2010 zpracoval pro provozovatele, společnost Ravos, posouzení rozšíření tlakové kanalizace s ohledem na plánované napojení 13 nových RD a fotbalových kabin v jihozápadní části obce Olešná. V posouzení je uveden jednak popis stávajícího stavu, dále možnosti úprav (navýšení provozního tlaku) za předpokladu, že se stoková síť nebude rozšiřovat (zůstane PE 90x8,2 mm), a poté je zde diskutována také varianta, že by došlo k posílení světlosti potrubí na PE 110x10 anebo 125x11,4 mm. Na základě této výzvy zaslal Ing. Krňanský následující text a parametry, které jsou shrnuty v tabulkách pod tímto textem: Posouzení tlakové kanalizace bylo provedeno na základě pravděpodobnostního spínání čerpadel v obci. Dle dříve poskytnutých informací jsou DČSOV osazeny pojišťovacími ventily s otvíracím tlakem 0,5 MPa (dle původní PD). Předpokládaná průměrná doba čerpání čerpadel ve stanicích cca 3,0 min. Pro výpočet byl použit jako podklad projekt pro výběr dodavatele, projektant neměl k dispozici skutečné provedení stavby ani přesný počet skutečně napojených nemovitostí. Výpočet je tak pouze v teoretické rovině, pro přesnou analýzu systému by bylo třeba provést podrobnější měření na síti, to však nebylo předmětem zadání! Takové vyhodnocení by navíc bylo velice finančně nákladné, a tudíž provedeno nebylo. Výsledky průtoků tak lze brát jako teoretické při daném počtu napojených nemovitostí a vyhodnocované pravděpodobnosti spínání čerpadel. V následující tabulce jsou uvedeny parametry pro stávající stav pravděpodobnosti sepnutí 68% a 95% všech čerpacích stanic a zároveň nový stav, kdy by došlo pouze ke zvýšení provozních tlaků. Červenou barvou jsou pak označeny průtoky, které by mohly teoreticky nastat v potrubním přivaděči na ČOV. DČS DČS stávající stav současně sepnutých Průtok l/s nový stav PE 90 současně sepnutých Průtok l/s 68% , ,7 DČS DČS stávající stav současně sepnutých Průtok l/s nový stav PE 90 současně sepnutých Průtok l/s 95% , ,5 * (* nebude pravděpodobně dosaženo, neboť začnou otevírat pojistné ventily (tlak přes 0,6 MPa)) Strana 12/28

13 Jak je patrné z teoretických hodnot průtoků, jedná se ve všech případech o hodnoty, které jsou výrazně vyšší, než na co je projektantem dimenzována dosazovací nádrž a zároveň jsou tyto hodnoty vyšší než je rozsah měření průtoku ČOV. Stejný závěr (ještě markantnější) potom vyplývá i z parametrů pro výhledový stav, kde by došlo k posílení světlosti potrubí na PE 110x10 anebo 125x11,4 mm, viz následující tabulka. DČS DČS nový stav PE 110 současně sepnutých Průtok l/s nový stav PE 125 současně sepnutých Průtok l/s 68% , ,1 DČS DČS nový stav PE 110 současně sepnutých Průtok l/s nový stav PE 125 současně sepnutých Průtok l/s 95% , ,9 Jak uvádí ve svém vysvětlení výše Ing. Krňanský, jedná se pouze o teoretický výpočet a doba čerpání bude při těchto stavech pouze cca 3 minuty. Pokud tedy bude zachován stávající způsob čištění a bude k dispozici správně dimenzovaná dosazovací nádrž, měla by se za předpokladu řádného provozu ČOV s takto krátkodobým přetížením vypořádat, nicméně je otázkou, zda by pak nebylo nutné nahradit stávající Parshallův žlab za kapacitnější (současné maximum je pouze 6,98 l/s). Pokud by se však uvažovalo s jinými technologiemi čištění, například membránovou separací kalu, bude nutné tyto vyšší průtoky řešit buď řízením chodu čerpadel všech stanic tak, aby průtok překročen nebyl, případně nějakou formou akumulační jímky, do které by přitékající voda nad zmíněných 6,98 l/s přepadala a byla do ČOV přečerpána až ve chvíli, kdy průtok ČOV klesne na minimum. Úprava Parshallova žlabu však bude nevyhnutelná v každém případě, protože z kontroly funkční způsobilosti žlabu provedené v březnu roku 2013 vyplývá, že stávající měření nesplňuje požadavky předepsané TNV , která nabyla účinnosti v červnu roku Týká se to především toho, že stávající vyhodnocovací jednotka nemá datovou paměť nebo registraci provozních hodin. Látkové zatížení Také pro vyhodnocení látkového zatížení ČOV bylo k dispozici velmi málo dat a to hlavně z důvodu, že jsou v povolení předepsány pouze 4 vzorky ročně. Kromě toho se jedná jen o dvouhodinové slévané vzorky, což je pro seriózní stanovení zatížení nedostatečné. Do vyhodnocení dále nebylo možné použít analýzy z roku 2013, protože přítok byl zatížen výše popsaným vnikem povrchové vody, což výsledky ještě dále zkreslilo. Pro odhad tak byly použity pouze údaje z roku 2014, viz následující tabulka, do které byly navíc doplněny denní průtoky v den odběru vzorků Výsledky stanovení v mg/l Olešná Přítok Průtok CHSK Cr BSK 5 NL N-NH 4 N anorg. N c * P c m 3 /d Průměr: ,2 100, ,1 112, ,6 104, ,6 107,2 46 (* Koncentrace N c byly dopočteny z hodnoty N-NH 4, dle podílu N-NH 4 /N c = 0,69, na základě vzorku z ) Strana 13/28

14 Z tabulky je již na první pohled zřejmé, že vzorek ze se od ostatních vzorků dosti odlišuje. Důvodem je s velkou pravděpodobností výše zmiňovaný vnik povrchové vody, protože 2 dny před odběrem vzorku byl na ČOV zaznamenán průtok cca 400 m 3 /d! Přesto vzorek nebyl ze statistického vyhodnocení vyřazen. Výsledek výpočtu je uveden v následující tabulce. datum CHSK Cr BSK 5 NL N c jednotka EO EO EO EO průměr EO Z tabulky tedy vyplývá, že stávající látkové zatížení ČOV je cca na úrovni 450 EO, což dle zkušeností z obdobných lokalit odpovídá stávajícímu počtu připojených obyvatel 509 (1 EO = 0,88*obyvatel). Atypické je snad pouze zatížení dle ukazatele celkový dusík, kde bývá o cca 25% vyšší, než podle BSK 5. Toto zatížení je pak použito do výpočtu stávajícího stavu. Pro technologický výpočet kapacity ČOV byla navzdory této skutečnosti použita hodnota 1 EO = 1 obyvatel (dle BSK 5 ) s tím, že při stanovení ostatních ukazatelů byl použitý jejich reálný poměr k BSK 5. Pro stanovení látkového zatížení z pohledu zařazení ČOV do velikostní kategorie (pro účely stanovení limitů na odtoku z ČOV) se však používá postupu uvedeného ve zmíněném NV č. 23/2011 Sb., kde se uvádí následující: Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní. U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a nebo 1b v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený koeficientem 18,7. V tomto případě to znamená, že pokud je průměrná koncentrace BSK = 540 mg/l a celkový průtok ČOV za rok 2014 cca m 3, vychází výpočet na 540/1000* = kg/rok, což poděleno koeficientem 18,7 vychází na 678 EO. Tento výpočet tedy potvrzuje výše uvedené, že při žádosti o nové povolení k vypouštění bude ČOV nutné zařadit již do kategorie 500 až EO. Kvalita kalu, teplota vody v aktivaci Údaje o vlastnostech aktivovaného kalu za rok 2013 a 2014 jsou shrnuty v následující tabulce. Datum Místo Sušina Sediment KI g/l ml/l ml/g aktivace-kal 3, aktivace-kal 3, aktivace-kal 3, aktivace-kal 4, aktivace-kal 5, aktivace-kal 3, aktivace-kal 5, aktivace-kal 3, průměr 4,1 208 medián 3,8 202 (KI kalový index) Strana 14/28

15 Z tabulky vyplývá několik závěrů. V první řadě je nutné upozornit na skutečnost, že kvalita kalu je výrazně horší, než kterou předpokládal projektant. Ten vycházel z kalového indexu 100 ml/g, reálný průměr je 208 ml/g, což je více než dvojnásobek. Výrazně vyšší hodnota kalového indexu pak vychází i tehdy, když se z vyhodnocení vynechají vzorky se sedimentem nad 720 ml/l, které představují obrovské riziko úniku kalu do odtoku. I tak se hodnota kalového indexu pohybuje mezi ml/g. Druhým závěrem je pak skutečnost, pomineme-li vzorky se zmíněnými rizikovými sedimenty, že dosazovací nádrž není schopna udržet průměrnou návrhovou koncentraci kalu 4 g/l. Reálně je zde cca 3,3-3,7 g/l, přičemž při Q d (odběr) by se tyto hodnoty měly pohybovat kolem 4,5-5 g/l a jen při hodinových špičkách kolem 3,3 g/l. To tedy kromě rizika úniku kalu výrazně snižuje kapacitu ČOV. Pro účely technologického výpočtu byla zvolena návrhová hodnota kalového indexu 150 ml/g, což je cca v polovině intervalu, který pro návrhy ČOV doporučuje německá návrhová norma ATV A-131. Teplota vody v aktivační nádrži se standardně neměří a nebyly tak bohužel k dispozici žádné záznamy. Z tohoto důvodu bylo dne provedeno jednorázové proměření teploty aktivační směsi za účelem potvrzení toho, že projektantem navržená minimální teplota 8 C odpovídá realitě. Výsledkem doměření byla hodnota 8,1 C a s ohledem na skutečnost, že aktuální venkovní teplota se poslední dny pohybuje pouze těsně pod nulou, lze minimální teplotu navrženou projektantem (8 C) považovat za reálnou. Maximální teplotu v letním období tímto způsobem ověřit nelze a tak byl proveden pouze odhad na základě zkušeností z obdobných ČOV. Jako maximální teplota byla stanovena hodnota 22 C. Kvalita vyčištěné vody Kvalita vyčištěné vody v roce 2014 je patrná z následující tabulky. Do tabulky byly pro porovnání doplněny odtokové limity dle platného povolení k vypouštění a zároveň také hodnoty, které na odtoku předpokládal projektant. Červenou barvou byly zvýrazněny hodnoty na odtoku, které jsou vyšší, než maximální hodnota udaná projektem Výsledky stanovení v mg/l Olešná Odtok CHSK Cr BSK 5 NL N-NH 4 N anorg. N c * P c ,0 22,1 30,0 62, ,8 12,1 13,0 3, ,0 22,8 28,0 16, ,3 15,5 10,0 1,30 Limity VHP 110/170 30/50 40/60 -/- Projekt 50/70 10/20 20/30 2/4 S ohledem na skutečnost, že aktuální zatížení ČOV se dle výše uvedeného vyhodnocení pohybuje cca kolem 450 EO a projektovaná kapacita ČOV má být 600 EO (při teplotách nad 8 C), neměla by ČOV mít s čištěním na udané parametry výrazný problém. Z červeně zvýrazněných hodnot je však jasně patrné, že tomu tak není, tj. že skutečná kapacita ČOV je výrazně nižší! Technologický výpočet Technologický výpočet stávající i výhledové kapacity ČOV vycházel z předpokladů, které vyplývají z vyhodnocení podkladů poskytnutých zadavatelem, viz předcházející kapitoly. Níže je uvedena rekapitulace všech těchto předpokladů pro výpočet výhledové kapacity i stávajícího stavu. - Kapacita ČOV 810 EO - Minimální teplota pro návrh stáří kalu 8 C Strana 15/28

16 - Maximální teplota pro návrh aeračního systému 22 C - Produkce znečištění na 1 EO (v g/d): BSK 5 = 60, CHSK Cr = 134, NL = 53, N c = 11,3, P c = 1,4 (tato hodnota byla převzata z obdobných lokalit) - Specifická produkce splaškové odpadní vody 110 l/(os.d) - Produkce ostatní a průmyslové vody m 3 /rok - Podíl balastní (dešťové) vody 5% - Q max = 6,98 l/s (maximum Parshallova žlabu P1) - Kalový index 150 ml/g Doplnění pro výpočet stávajícího stavu: - Objem DEN = 38,9 m 3, objem NIT = 82,1 m 3 - Objem DN = 7,1 m 3, plocha DN = 9,9 m 2, hloubka DN = 2,0 m - Výkon mamutky vratného kalu 3,5-17 l/s - Výkon dmychadla 120 m 3 /h Tyto hodnoty tak byly dosazeny do výpočtového programu a konkrétní výstupy z technologického výpočtu jsou uvedeny níže. Výpočet byl prováděn nejen podle ČSN , ale zároveň i podle německé návrhové normy ATV A-131 (2000). Technologický výpočet stávajícího stavu V první řadě byl proveden kontrolní výpočet kapacity ČOV ve stávajícím uspořádání a za současného hydraulického a látkového zatížení. Do výpočtu tak byly dosazeny hodnoty zjištěné vyhodnocením reálného stavu, viz výše. Kontrolní výpočet byl proveden na kvalitu odtoku, kterou udal projektant. Základní výstupy z výpočtu jsou shrnuty v následující tabulce a červenou barvou jsou zvýrazněny parametry, kde byl indikován nějaký problém. Parametr Hodnota Norma, poznámky Počet obyvatel připojených na kanalizaci 509 obyv. Specifická produkce odpadní vody (domácnosti + ostatní) 117 l/(ob.d) Množství vod Množství balastních vod Q B 3,0 m 3 /d Odpovídá 5% Průměrný denní přítok Q 24 62,5 m 3 /d 0,72 l/s Maximální denní přítok Q d 92,3 m 3 /d (k d = 1,5) 1,07 l/s Maximální hodinový přítok Q h 9,80 m 3 /h (k h = 2,6) 2,72 l/s Maximální hodinový přítok biologickým stupněm Q max 9,80 m 3 /h Shodné s Q h, oddílná kanalizace 2,72 l/s Látkové zatížení CHSK Cr 59,0 kg/d Odpovídá 492 EO 944 mg/l BSK 5 26,1 kg/d Odpovídá 435 EO 418 mg/l NL 22,0 kg/d Odpovídá 401 EO 352 mg/l N c 4,92 kg/d Odpovídá 455 EO 78,6 mg/l P c 0,71 kg/d Odpovídá 284 EO 11,3 mg/l Parametry na odtoku CHSK Cr 50 / 70 p/m Dle projektu BSK 5 10 / 20 p/m Dle projektu NL 20 / 30 p/m Dle projektu N-NH 4 2 / 4 p/m Dle projektu Stáří kalu Strana 16/28

17 Parametr Hodnota Norma, poznámky Minimální teplota 8 C Poměr DEN/(DEN+NIT) 0,342 Minimum je 0,2 Stáří kalu (ČSN) 19,3 d V projektu je 19 d Dosazovací nádrž Kalový index 150 ml/g Dle ATV od 120 do 180 ml/g Doba zdržení na Q h 0,72 h Střední doba dle ČSN min. 1,3 h Koncentrace zahuštěného kalu (ATV, na Q h ) 6,0 g/l Koncentrace vratného kalu (ATV, na Q h ) 5,7 g/l Výše recyklu (na Q h ) 1,30 Dle ATV maximum 1,00 Výše recyklu (na Q d ) 3,31 Dle ČSN ne více než 1,5 Průtok vratného kalu 3,5 l/s Dle odhadu výkonu mamutky Koncentrace kalu v aktivaci (minimum při Q h ) 3,21 g/l Při Q 24 bude až 4,3 g/l Zatížení DN kalem (ATV) 475 l/(m 2.h) Maximum 650 pro NL < 20 mg/l Hydraulické zatížení (ATV) 1,0 m/h Dle ČSN maximum 1,5 m/h Potřebná plocha DN (separační plocha dle ATV) 9,9 m 2 Stávající DN má 9,9 m 2 (separační bude cca 5-6 m 2 ) Zóna čisté vody h 1 (ATV) 0,50 m Minimum 0,5 Zóna separace h 2 (ATV) 2,19 m Zóna hustotního proudu h 3 (ATV) 0,98 m Zahušťovací a vyklízecí zóna h 4 (ATV) 0,88 m Hloubka celkem u okraje 4,55 m Stávající DN má 2,0 m Sklon stěn nádrže (ČSN) 1,31 m/m Minimum dle ČSN 1,7 m/m Hydraulické zatížení DN (ČSN) na Q max 0,99 m/h Maximum dle ČSN 1,5 m/h Látkové zatížení DN (ČSN) na Q max 3,17 kg/(m 2.h) Dle ČSN doporučeno 5-6 kg/(m 2.h) Produkce kalu, objemy nádrží, zatížení kalu Teplotní faktor 0,615 Koeficient výtěžku Y obs 0,84 Produkce biologického kalu 22,0 kg/d Produkce chemického kalu 0 kg/d Celková produkce kalu 22,0 kg/d Množství kalu v aktivaci 425 kg Potřebný objem aktivace 133 m 3 K dispozici je 114 m 3 Objem DEN 45 m 3 K dispozici je 38,9 m 3 Objem NIT 87 m 3 K dispozici je 82,1 m 3 Množství vzduchu, oxygenační kapacita Maximální teplota vody 22 C Teplotní faktor 1,627 Specifická spotřeba kyslíku 1,788 kg/kg Koeficient alfa 0,7 Koeficient pro nadmořskou výšku 449 m.n.m. 0,948 Saturační koncentrace kyslíku (C s ) 8,74 mg/l Rovnovážná koncentrace kyslíku (C x ) 2,0 mg/l Množství kyslíku na oxidaci BSK 5 46,7 kg/d Množství kyslíku na oxidaci N-NH 4 16,6 kg/d Úspora kyslíku denitrifikací -5,9 kg/d Provozní spotřeba kyslíku 57,4 kg/h Koeficient kolísání 1,1 Doporučeno 1-1,3 Oxygenační kapacita 123 kg/d Využití kyslíku na 1 m hloubky 5,5% Hloubka ponoru elementů v NIT 2,75 m Potřebné množství vzduchu pro NIT 121 m 3 /h K dispozici je 120 m 3 /h Výstupy z kontrolního výpočtu potvrzují, že dosazovací nádrž byla navržena naprosto nevyhovujícím způsobem a není tak schopna udržet potřebnou koncentraci kalu pro správný průběh biologických Strana 17/28

18 procesů. A to se pochopitelně odráží v nedostatečném objemu biologického stupně, tj. výrazně nižší kapacitě ČOV. Na základě výpočtu lze tak říci, že stávající ČOV projektovanou kapacitu 600 EO za výše uvedených podmínek nemá a především v zimním období si neporadí ani se současným zatížením, které je na úrovni cca 450 EO dle BSK 5. Tento závěr jen potvrzuje výsledky čištění, které byly diskutovány výše. Skutečnost, že ČOV plní stávající povolení k vypouštění navzdory tomu, že reálná kapacita je o dost nižší než projektovaná, je dána tím, že prozatím je ČOV zařazena do kategorie do 500 EO, kde jsou výrazně mírnější limity a především zde není požadována nitrifikace (ukazatel N-NH 4 ), která má na kapacitu ČOV největší vliv, viz následující tabulka. CHSK Cr BSK 5 NL N-NH 4 N anorg. N c * P c Povolení 110/170 30/50 40/60 -/- Projekt 50/70 10/20 20/30 2/4 A protože rozměry stávající nádrže nitrifikace jsou pouze 3,8 m x 7,2 m s hloubkou vody 3,0 m, a neumožňují tak dle výše uvedeného výpočtu instalovat kapacitní dosazovací nádrž, bude třeba minimálně dosazovací nádrž realizovat novým stavebním objektem, případně využít jiné technologie separace aktivovaného kalu, jako je třeba membránová separace. Technologický výpočet pro výhled (separace kalu v dosazovací nádrži) V této kapitole jsou uvedeny výstupy z technologického výpočtu na kapacitu 810 EO s tím, že bude zachován stávající systém čištění, tj. čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu v suspenzi se separací kalu v dosazovací nádrži (standardní systém). Výpočet byl na základě výše uvedených závěrů koncipován tak, že minimálně dosazovací nádrž bude tvořena novým stavebním objektem mimo stávající nádrže biologického čištění. Základní výstupy z výpočtu jsou shrnuty v následující tabulce a červenou barvou jsou zvýrazněny parametry, kde byl indikován nějaký problém. Parametr Hodnota Norma, poznámky Počet obyvatel připojených na kanalizaci 810 EO Specifická produkce odpadní vody (domácnosti + ostatní) 124 l/(ob.d) Množství vod Množství balastních vod Q B 5,0 m 3 /d Odpovídá 5% Průměrný denní přítok Q ,5 m 3 /d 1,22 l/s Maximální denní přítok Q d 155,7 m 3 /d (k d = 1,5) 1,80 l/s Maximální hodinový přítok Q h 14,65 m 3 /h (k h = 2,6) 4,07 l/s Maximální hodinový přítok biologickým stupněm Q max 14,65 m 3 /h Shodné s Q h, oddílná kanalizace 4,07 l/s Nárazový maximální průtok (cca 3 minuty) až 11,9 l/s Rozsah Parshallu: do 6,98 l/s Látkové zatížení CHSK Cr 109,9 kg/d Odpovídá 916 EO mg/l BSK 5 48,6 kg/d Odpovídá 810 EO 461 mg/l NL 41,0 kg/d Odpovídá 746 EO 389 mg/l N c 9,15 kg/d Odpovídá 832 EO 86,8 mg/l P c 1,10 kg/d Odpovídá 452 EO 13,1 mg/l Parametry na odtoku CHSK Cr 50 / 70 p/m Dle NV č. 23/2011 Sb., Příloha 7 BSK 5 10 / 20 p/m Dle NV č. 23/2011 Sb., Příloha 7 Strana 18/28

19 Parametr Hodnota Norma, poznámky NL 20 / 30 p/m Dle NV č. 23/2011 Sb., Příloha 7 N-NH 4 12 / 20 prům/m Dle NV č. 23/2011 Sb., Příloha 7 Stáří kalu Minimální teplota 8 C Poměr DEN/(DEN+NIT) 0,20 Minimum je 0,2 Stáří kalu (ČSN) 15,9 d Dosazovací nádrž Kalový index 150 ml/g Dle ATV od 120 do 180 ml/g Doba zdržení na Q h 2,0 h Střední doba dle ČSN min. 1,3 h Dle ATV 2,0-2,5 h Koncentrace zahuštěného kalu (ATV, na Q h ) 8,4 g/l Koncentrace vratného kalu (ATV, na Q h ) 8,0 g/l Výše recyklu (na Q h ) 0,75 Dle ATV maximum 1,0 Výše recyklu (na Q d ) 1,68 Dle ČSN ne více než 1,5 Průtok vratného kalu 3,1 l/s Koncentrace kalu v aktivaci (minimum při Q h ) 3,41 g/l Při Q 24 bude až 5,0 g/l Objem kalu po 30 minutové sedimentaci (pro Q d Q h ) ml/l Zatížení DN kalem (ATV) 455 l/(m 2.h) Maximum 650 pro NL < 20 mg/l Hydraulické zatížení (ATV) 0,91 m/h Dle ČSN maximum 1,5 m/h Potřebná plocha DN (separační plocha dle ATV) 16,1 m 2 Zóna čisté vody h 1 (ATV) 0,50 m Minimum 0,5 Zóna separace h 2 (ATV) 1,57 m Zóna hustotního proudu h 3 (ATV) 0,70 m Zahušťovací a vyklízecí zóna h 4 (ATV) 1,24 m Hloubka celkem u okraje 4,01 m Sklon stěn nádrže (ČSN) 1,70 m/m Minimum dle ČSN 1,7 m/m Hydraulické zatížení DN (ČSN) na Q max 0,91 m/h Maximum dle ČSN 1,5 m/h Látkové zatížení DN (ČSN) na Q max 3,03 kg/(m 2.h) Dle ČSN doporučeno 5-6 kg/(m 2.h) Produkce kalu, objemy nádrží, zatížení kalu Teplotní faktor 0,615 Koeficient výtěžku Y obs 0,87 Produkce biologického kalu 42,3 kg/d Produkce chemického kalu 0 kg/d Celková produkce kalu 42,3 kg/d Množství kalu v aktivaci 671 kg Potřebný objem aktivace 197 m 3 K dispozici je 121 m 3 (již bez DN) Objem DEN 39 m 3 K dispozici je 38,9 m 3 Objem NIT 158 m 3 K dispozici je 82,1 m 3 (již bez DN) Množství vzduchu, oxygenační kapacita Maximální teplota vody 22 C Teplotní faktor 1,627 Specifická spotřeba kyslíku 1,713 kg/kg Koeficient alfa 0,7 Koeficient pro nadmořskou výšku 449 m.n.m. 0,948 Saturační koncentrace kyslíku (C s ) 8,74 mg/l Rovnovážná koncentrace kyslíku (C x ) 2,0 mg/l Množství kyslíku na oxidaci BSK 5 83,3 kg/d Množství kyslíku na oxidaci N-NH 4 24,1 kg/d Úspora kyslíku denitrifikací -6,6 kg/d Provozní spotřeba kyslíku 100,8 kg/h Koeficient kolísání 1,1 Doporučeno 1-1,3 Oxygenační kapacita 217 kg/d Využití kyslíku na 1 m hloubky 5,5% Hloubka ponoru elementů v NIT 2,75 m Potřebné množství vzduchu pro NIT 213 m 3 /h K dispozici je 2x 120 m 3 /h Strana 19/28

20 Parametr Hodnota Norma, poznámky Dimenze potrubí vzduchu DN80 K dispozici je DN65 Kalové hospodářství, aerobní stabilizace Navržená doba aerobní stabilizace 30 d Doporučeno dle ČSN 30 d Denní produkce přebytečného kalu 42,3 kg/d Předpokládané zahuštění kalu (2,5%) 25 kg/m 3 Denní množství zahuštěného kalu 1,69 m 3 /d Navržený objem stabilizace 50,7 m 3 K dispozici je 34,6 m 3 Oxygenační kapacita stabilizace 18 kg/d Potřebné množství vzduchu pro stabilizaci 38 m 3 /h Ideálně samostatné dmychadlo Základním výstupem výpočtu je skutečnost, že ani vhodně navržená dosazovací nádrž nebude dostačovat k tomu, aby se stávající ČOV vypořádala se zatížením na úrovni 810 EO. Kromě nové dosazovací nádrže tak bude třeba rozšířit i objem biologického stupně a zároveň by se měl rozšířit i objem pro aerobní stabilizaci kalu. Co se týká maximálního průtoku ČOV (první červené zvýraznění), bude na projektantovi, aby zvážil, jakým způsobem předejít překročení kapacity měření na odtoku. Zda zvolit systém vzájemné komunikace všech čerpacích stanic tlakové kanalizace (to může být značně nákladné), realizovat akumulační nádrž na vstupu do ČOV pro tyto nadlimitní hodnoty, případně vyměnit měrný žlab za kapacitnější. Druhé červené zvýraznění je provedeno u návrhu nové dosazovací nádrže a týká se maximálního možného recyklu (1,68 na Q d ). Zde je sice mírně překročeno doporučení ČSN, ale protože návrhový výpočet dosazovací nádrže v ČSN není, bylo v tomto postupováno dle ATV, který tento výpočet obsahuje a podle kterého je navrhovaný recykl v souladu s doporučeními. Třetí zvýraznění se pak týká objemu biologického stupně, který bude třeba zvětšit celkem o 76 m 3, jak již bylo avizováno výše. Určitou výhodou je, že pro výhled dostačuje objem stávající denitrifikační nádrže, tj. nádrž denitrifikace zůstane zachována beze změn a nově bude dostavena pouze nádrž nitrifikace, cca se stejným objemem, jako má nitrifikace stávající. Čtvrté červené zvýraznění se týká dimenze výtlačného potrubí a nepřímo také kapacity dmychadel. V současné době jsou dmychadla zapojena v sestavě 1+1 instalovaná rezerva se společným výtlakem DN65, což poskytuje výkon pouze 120 m 3 /h a pro výhled by to tak nebylo dostatečné. Pokud by se však dmychadla provozovala v sestavě 2+0 (kaskáda) a došlo by k posílení potrubí výtlaku na DN80, bude tato sestava mít kapacitu 240 m 3 /h, což již požadované množství i s určitou rezervou pokryje. Poslední červené zvýraznění se týká aerobní stabilizace a zahuštění přebytečného kalu. Dle ČSN se pro aerobní stabilizaci doporučuje doba zdržení minimálně 30 d, což ale při přepočtu znamená, že stávající objem nebude dostatečný a doporučuje se tak realizovat jeho navýšení, alespoň o 16 m 3. Návrh způsobu intenzifikace ČOV Návrh způsobu intenzifikace ČOV vychází ze zadání posouzení. V první řadě je tak popsána varianta intenzifikace při zachování stávajícího způsobu separace aktivovaného kalu v dosazovací nádrži a za předpokladu výstavby nových stavebních objektů. V další kapitole je následně popsána varianta s membránovou separací kalu, tj. bez nutnosti realizace nových stavebních objektů. Popis intenzifikace při zachování systému separace kalu v dosazovací nádrži Tento způsob intenzifikace vychází z výstupů technologického výpočtu pro výhledové zatížení ČOV. Nátok do ČOV je v současné době realizován potrubím PE 90x8,2 mm zavedeným do žlabu ručních česlí a dle výše diskutovaného posouzení tlakové kanalizace (Ing. Krňanský) je velmi pravděpodobné, že dojde k jeho posílení až na potrubí PE 125 x 11,4 mm. Ačkoliv lze pro výhledovou kapacitu ČOV Strana 20/28

21 doporučit již instalaci strojních česlí (síta), kapacita stávajících ručních česlí bude pravděpodobně i pro zvýšené průtoky vyhovovat a bude tak možné tento provozní soubor zatím ponechat bez úprav. Po hrubém předčištění odtéká voda do nádrže denitrifikace, která svým objemem výhledovému zatížení vyhoví a není tak třeba ji jakkoliv upravovat, ani stavebně, ani z pohledu vystrojení. Z denitrifikace odtéká aktivační směs do nádrže nitrifikace, která svým objemem pro výhledové zatížení již nevyhovuje a bude třeba realizovat novou nádrž, která objem nitrifikace dostatečným způsobem doplní. Předmětem intenzifikace u této nádrže bude demontáž, odvoz a likvidace stávající nevyhovující dosazovací nádrže a osazení nového aeračního systému. Stávající kalová nádrž pro výhledové zatížení také nevyhovuje a podobně jako v případě nitrifikace bude třeba realizovat novou nádrž, která její objem dostatečným způsobem doplní. Předmětem intenzifikace u této nádrže bude demontáž nevhodného čerpadla kalové vody, osazení nového čerpadla s vhodnou kapacitou (výkon do 4 l/s) a osazení nového aeračního systému se střední bublinou pro účely aerobní stabilizace kalu. Samostatnou kapitolou je pak problematika měrného objektu, u které bez projektového dořešení poměrů ve stávající respektive posílené tlakové kanalizaci není možné určit, jaká úprava měrného objektu a v jakém rozsahu bude optimální. Pro účely tohoto posouzení se předpokládá, že se provede jeho výměna za kapacitnější. Půdorys s aktuálním uspořádáním stávajících nádrží biologického stupně je patrný z následujícího výkresu. Stávající stavební objekt má vnější půdorysné rozměry 7,9 m x 8,6 m, s celkovou hloubkou 3,5 m a hloubkou vody ve všech nádržích 3,0 m. V rámci výstavby nových stavebních objektů tak bude třeba realizovat celkem tři nádrže: - čtvercová dosazovací nádrž (vnitřní rozměr 4,0 m x 4,0 m, hloubka vody 4,0 m) - nádrž nitrifikace (objem minimálně 76 m 3 ) - nádrž aerobní stabilizace (objem minimálně 16 m 3 ). Strana 21/28

22 Posouzení ČOV Olešná Aby bylo možné používat společný zdroj tlakového vzduchu pro stávající i nově budovanou nádrž nitrifikace, je třeba mít v obou nádržích stejnou hloubku vody, tj. zajistit v co největší míře stejné tlakové ztráty. A z toho tedy jednoznačně vyplývá plocha nové nitrifikační nádrže, která bude při minimálním objemu 76 m 3 činit 25,3 m 2. V podstatě stejný přístup pak bude nutné zvolit i v případě nově budované nádrže aerobní stabilizace. Protože se jedná o nádrže s malým objemem, doporučuje se jejich stavbu realizovat v rámci jediného stavebního monobloku (méně nákladné), ideálně v místě stávajícího oxidačního příkopu, který sloužil pro čištění odpadních vod před rokem A s ohledem na skutečnost, že nový monoblok bude obsahovat i dosazovací nádrž, bude možné novou část ČOV postavit za trvalého provozu té stávající a ve chvíli, kdy se nová část uvede do provozu, bude za jejího trvalého provozu naopak možné realizovat úpravy ve stávající nitrifikaci a kalové nádrži. Níže je uveden návrh, jak by uspořádání nového monobloku mohlo být realizováno. KALOJEM 2 (objem 33 m3, hv = 3,0 m) 4000 NITRIFIKACE 2 (objem 76 m3, hv = 3,0 m) DOSAZOVACÍ NÁDRŽ (4 x 4 m, hv = 4,0 m) Umístění takto navrženého monobloku pak bylo pro lepší představu schematicky zakresleno do následující mapy (zdroj: mapy.cz). Strana 22/28

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY spol. s r.o. MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 50 EO MČA 6 až MČA 35 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PRAHA Podkovářská 6 190 00 Praha 9 OBSAH : 1. Použití... 3 2. Technické údaje... 3 2.1 Všeobecně...3 2.2 Parametry

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

Studie. Posouzení ČOV Oráčov

Studie. Posouzení ČOV Oráčov Studie Posouzení ČOV Oráčov Objednatel: Vězeňská služba ČR Věznice Oráčov, pp. 3 2703 32 Oráčov Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Leden 2015 Obsah

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky

Více

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_115_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.115.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7226 (56456) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Provozovna Trutnov, Náchodská 270, 541 03 Trutnov 3 e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz tel.: 733 758 906 P R O V O Z N Í Ř Á D k čistírně odpadních vod MICRO JA 1,5 zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Ing. RADEK GREGOR Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou kancelář:, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel./fax: 566 621 773, e-mail: projekce@irgzr.cz Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Datum: 08/2013 Investor:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté identifikační číslo obce 01608 kód obce 01608 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov

Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ROŽNOV podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Zpracovatel: VODA CZ SERVICE

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skuhrov Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.03 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2:

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení Provozní řád - návod k obsluze ČOV Aquatec - typ AT (AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Provozní řád pro domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Aquatec řady AT je vypracovaný

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bystřec Kód části obce PRVK: 3611.5315.008.01 Název obce: Bystřec Kód obce (IČOB): 01675 (579971) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2013 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 ZPRÁVA o

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI Josef Máca, Martin Košek, Libor Novák Životopis ČOV Tlučná přibližně 10 km západně od Plzně čištění OV z aglomerace Kamenný Újezd Nýřany

Více

Intenzifikace ČOV Středokluky

Intenzifikace ČOV Středokluky Studie Intenzifikace ČOV Středokluky Objednatel: Obec Středokluky Lidická 61 252 68 Středokluky Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Květen 2015 Obsah

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Membránové bioreaktory

Membránové bioreaktory Membránové bioreaktory Seznam přednášek Úvod do problematiky čištění odpadních vod MBR, aplikační potenciál. Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení. Navrhování a ověřování MBR Praktické

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Stavebník: Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy Projektant: : Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

Změna 2010. CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo Změna 2010 identifikační číslo obce 13808 kód obce 13808 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2. Dotazník s

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu. Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli.

Více

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer 10.1.2013 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: 3611.5314.084.01 Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): 15316 (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

Vznik a množství srážek

Vznik a množství srážek ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Vznik a množství srážek Pro vznik srážek je důležitá teplota a tlak (nadmořská výška)

Více

Kanalizační řád města Vyškova a obce Drnovice

Kanalizační řád města Vyškova a obce Drnovice OBSAH 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu... 5 3. POPIS ÚZEMÍ...

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ ZÓNA KRKONOŠSKÁ, TRUTNOV E K O V A K s. r. o. sídlo: náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš IČ: 247 28 756 T: 314 003 066 M: 722 917 545 E: ekovak@ekovak.cz

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/40 Vydání č.: 5 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN A ÚPRAVEN VOD Alfa modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více