ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)"

Transkript

1 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky Praha, červen 2015 Písemná část 1

2 1. Název dokumentu Žádost o integrované povolení provozu 2. Název zařízení Městská čistírna odpadních vod Roztoky 3. Adresa zařízení Vltavská, Roztoky u Prahy 4. Příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje 5. Obchodní firma nebo název, anebo titul, jméno, popř. jména, a příjmení provozovatele zařízení 6. Obchodní firma nebo název, anebo titul, jméno, popř. jména, a příjmení oprávněného zástupce provozovatele zařízení Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Ing. Milan Kuchař, člen představenstva a generální ředitel 7. Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení 8. Datum 9. Zpracovatel žádosti (pokud se liší od provozovatele zařízení) 9a. Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení 9b. Adresa sídla nebo místa podnikání GEOtest, a.s., Ing. Radek Klesnil Šmahova 1244/112, Brno 9c. IČO, byloli přiděleno d. Telefon (nebo fax) , e. 2

3 1 Obsah žádosti 1 OBSAH ŽÁDOSTI IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A VLASTNÍKA ZAŘÍZENÍ PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ (PRÁVNICKÁ OSOBA NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA) PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ (NEPODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA) VLASTNÍK ZAŘÍZENÍ (NENÍLI PROVOZOVATELEM ZAŘÍZENÍ) IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ/ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ ZE ŽÁDOSTI POPIS ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ JEDNOTKY S ČINNOSTÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona TECHNICKÉ JEDNOTKY S ČINNOSTÍ/ČINNOSTMI MIMO RÁMEC PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA (PODÁNA ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ) PŘÍMO SPOJENÉ ČINNOSTI DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI POUŽITÍ NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK PŘEHLED PŘÍPADNÝCH NÁHRADNÍCH ŘEŠENÍ OSTATNÍ TECHNICKÉ JEDNOTKY NEBO ČINNOSTI PROVOZOVANÉ V PRŮMYSLOVÉM AREÁLU, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI SUROVINY, MEZIPRODUKTY, VÝROBKY SUROVINY, POMOCNÉ MATERIÁLY A DALŠÍ LÁTKY Voda pro technologické účely a pro provoz zařízení (kromě pitné vody) Pitná voda Realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení využití surovin (včetně vody, pomocných materiálů a dalších látek) Použití nejlepších dostupných technik MEZIPRODUKTY Použití nejlepších dostupných technik VÝROBKY Použití nejlepších dostupných technik VEDLEJŠÍ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Použití nejlepších dostupných technik SKLADY A MEZISKLADY Použití nejlepších dostupných technik PALIVA A ENERGIE ENERGETICKÝ AUDIT VSTUPY PALIV A ENERGIÍ VLASTNÍ VÝROBA ENERGIÍ VYUŽITÍ ENERGIE SPECIFICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE REALIZOVANÁ A PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ K ÚČINNĚJŠÍMU VYUŽITÍ A ÚSPORÁM ENERGIE POUŽITÍ NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK EMISE A JEJICH ZDROJE; DALŠÍ VLIVY ZAŘÍZENÍ OVZDUŠÍ Použití nejlepších dostupných technik ODPADNÍ VODY Odpadní vody produkované při provozu zařízení Použití nejlepších dostupných technik

4 9.2.2 Odpadní vody přebírané od jiných původců Použití nejlepších dostupných technik PODZEMNÍ VODA Použití nejlepších dostupných technik PŮDA Použití nejlepších dostupných technik DALŠÍ VLIVY ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Použití nejlepších dostupných technik HLUK, VIBRACE, NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ HLUK Použití nejlepších dostupných technik ZDROJE VIBRACÍ Použití nejlepších dostupných technik NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Použití nejlepších dostupných technik ODPADY ZDROJE A MNOŽSTVÍ PRODUKOVANÉHO ODPADU ODPADY PŘEBÍRANÉ OD JINÝCH PŮVODCŮ SHROMAŽĎOVÁNÍ, SOUSTŘEĎOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ ODPADU Použití nejlepších dostupných technik TŘÍDĚNÍ, MÍŠENÍ A ÚPRAVA ODPADU Použití nejlepších dostupných technik OPĚTOVNÉ POUŽITÍ ODPADU Použití nejlepších dostupných technik VYUŽITÍ ODPADU VČETNĚ MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ Použití nejlepších dostupných technik ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU Použití nejlepších dostupných technik DALŠÍ PODKLADY MONITOROVÁNÍ VLIVŮ ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (MONITORING) POUŽITÍ NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘEDCHÁZENÍ HAVÁRIÍM A OMEZOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ DALŠÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ CHARAKTERISTIKA STAVU A OVLIVNĚNÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ NÁVRH ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK PROVOZU ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČASOVÉ PLNĚNÍ DALŠÍ PODKLADY SEZNAM PODKLADŮ K HODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ZÁVĚR PŘÍLOHY GRAFICKÉ PŘÍLOHY OSTATNÍ PŘÍLOHY

5 2 Identifikace provozovatele zařízení a vlastníka zařízení 2.1 Provozovatel zařízení (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) 1. Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení 2.Právní forma 3.Adresa sídla nebo místa podnikání 4. Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Akciová společnost 5.IČ, byloli přiděleno DIČ, byloli přiděleno 7.Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence Přítkovská 1689, Teplice CZ Výpis z obchodního rejstříku viz příloha 1 8.Zmocněná kontaktní osoba (Ing. Alexander Mutňanský): zmocnění kontaktní osoby viz příloha 2 8a. Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Ing. Milan Kuchař, člen představenstva a generální ředitel 8b. Telefon (příp. fax) Tel: c Provozovatel zařízení (nepodnikající fyzická osoba) 1.Titul, jméno, popř. jména, a příjmení 2.Číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu, který jej nahrazuje 3.Trvalý pobyt 4.Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od místa trvalého pobytu) 5. Kontaktní osoba 6.Telefon (příp. fax) Vlastník zařízení (neníli provozovatelem zařízení) 1. Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení 2. Právní forma Město Roztoky 3. Adresa sídla nebo místa podnikání nám. 5. května 2, Roztoky 4. Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání) 5. IČO (byloli přiděleno) DIČ (byloli přiděleno) CZ Telefon (příp. fax)

6 3 Identifikace zařízení 1. Název zařízení Městská čistírna odpadních vod Roztoky 2. Adresa zařízení Vltavská, Roztoky u Prahy 3. Umístění zařízení 3a. Kraj Středočeský 3b. Obec Roztoky (u Prahy) 3c. Katastrální území Roztoky u Prahy (742503) 3d. Čísla pozemků 4. Zeměpisné souřadnice zařízení (SJTSK) X: (střed zařízení) Y: (střed zařízení) /1 (Vlastníkem pozemků je Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky), viz příloha '29.589"N, 14 24'1.461"E (příjezd k MěČOV) Číslo bodu X: Y: 1. X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: Základní informace k žádosti o vydání/změnu integrovaného povolení 1.Žádost o vydání integrovaného povolení 2.Žádost o změnu integrovaného povolení 3. Nabytí právní moci měněného integrovaného povolení 4. Identifikace měněného integrovaného povolení 4a. Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence 5.Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení ANO NE 6.Rozhodnutí potřebná pro realizaci/provoz zařízení získaná podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu 6

7 6a.Název, identifikace a popis rozhodnutí Kolaudační rozhodnutí MěÚ Černošice, č.j.vod /03/rkou ze dne Povolení k trvalému užívání stavby 7.Proces posuzování vlivů zařízení na životní prostředí 8.Přehled nahrazovaných správních aktů podle jiných právních předpisů 8a.Název, identifikace a popis správního aktu Rozhodnutí MěÚ Černošice Schválení havarijního plánu, č.j. MUCE44815/2013 OZP/V/MArR ze dne Rozhodnutí MěÚ Čenošice souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů, č.j. ŽP/MEUC048814/2008/O/Du ze dne Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, č.j /2013/KUSK ze dne Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje Nové povolení k nakládání s vodami vypouštění odpadních vod z ČOV Roztoky, č.j /2010/KUSK ze dne Projektová dokumentace 10.Přeshraniční vlivy 7b.Odkaz na přílohu Příloha 41 8b.Odkaz na přílohu Příloha 51 Příloha 52 Příloha 53 Příloha 54 Provoz zařízení (příp. změna v provozu zařízení) nemůže významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí jiného státu. 5 Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1.Identifikace provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: Název zařízení Městská čistírna odpadních vod Roztoky 3.Popis a vymezení zařízení Městská čistírna odpadních vod Roztoky (MěČOV) je určena ke zpracování komunálních vod z města Roztoky, obcí Suchdol, Statenice Černý Vůl, Únětice a anaerobně předčištěných průmyslových odpadních vod z VUAB Pharma a.s., Roztoky. Jedná se o mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod s projektovanou kapacitou EO. MěČOV je umístěna na pozemku č. 4/1 v k.ú. Roztoky u Prahy. Systém je uspořádán jako nízkozatěžovaná aktivace s denitrifikační sekcí, nitrifikační sekcí a regenerací kalu (systém RDN). Separace kalu probíhá v původních dovybavených dosazovacích nádržích. Kaly jsou gravitačně zahuštěny a shromážděny v uskladňovacích nádržích. Odvodnění kalu se provádí na odvodňovacím zařízení ve VUAB Pharma a.s. společně s primárními kaly z ČOV VUAB Pharma. Vzdušnina z kalového hospodářství je dezodorizována na biologickém filtru. 4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu Nejsou provozovány činnosti podle přílohy č. 1 k zákonu 5.Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek Surovinami jsou chemikálie nezbytné pro proces čištění odpadních vod síran železitý, chlorové vápno, voda a elektrická energie 6. Popis energií a paliv Potřebným médiem v provozu je elektrická energie, dodavatelem elektrické energie je VUAB Pharma a.s. a slouží pro provoz MěČOV, včetně gravitačního zahušťování kalu, venkovní osvětlení i osvětlení uvnitř provozní budovy. Zdrojem tepla je odpadní teplo z kompresoru Atlas Copco GA50 VSD s výměníkem. 7

8 7.Popis zdrojů emisí Zdroje emisí do ovzduší: Čistírna odpadních vod vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb. (kód 2.7.). Zařízení MěČOV není zdrojem měřitelných emisí ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zdroje emisí do vod: Splaškové vody odpadní vody komunálního charakteru (používání sociálního zařízení, úklid) čištěny na MěČOV. Dešťové vody vody ze střech a zpevněných ploch, mají charakter běžných dešťových vod jsou zasakovány 8.Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí Množství emisí, které vstupují do jednotlivých složek životního prostředí, je uvedeno v kapitole 9. Zařízení MěČOV je provozováno v souladu s provozním řádem. Dodržována jsou preventivní opatření k minimalizaci emisí do ovzduší a vod spočívající zejména v pravidelné kontrole a údržbě jednotlivých strojních částí dle schváleného plánu kontrol a plánu údržby. 9.Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření Zdrojem hluku je provoz mechanického stupně čištění, kdy se odpadní voda zbaví hrubých nečistot, tvoří ho automatické česle, ruční česle, separátor písku, a v objektu kompresorovny a dmychárny. Provozem zařízení by nemělo docházet ve vnějším chráněném prostoru k navýšení akustického tlaku nad legislativou přípustné hodnoty. Zdroj vibrací a neionizujícího záření s možným vlivem mimo areál není instalován. 10.Popis dalších vlivů zařízení na životní prostředí Další vlivy zařízení na životní prostředí a zdraví obyvatel nebyly zjištěny. 11.Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení MěČOV je sama o sobě technologií k omezení emisí ze zařízení do vod. Předcházení vzniku emisí je zajišťováno zajišťováním správných technologických postupů a pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení. Emise do ovzduší: V areálu MěČOV nejsou zdroje měřitelných emisí ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Emise do vod: MěČOV je mechanickobiologická čistírna odpadních vod určená pro čištění technologických odpadních vod a vod splaškových. Systém je uspořádán jako nízkozátěžová aktivace s denitrifikační sekcí, nitrifikační sekcí a regenerací kalu (Systém RDN). Separace kalu probíhá v původních dovybavených dosazovacích nádržích. Kaly jsou gravitačně zahuštěny a shromážděny v uskladňovacích nádržích. Odvodnění kalu se provádí na odvodňovacím zařízení ve VUAB Pharma a.s. společně s primárními kaly z PČOV VUAB Pharma. Vzdušnina z kalového hospodářství je dezodorizována na biologickém filtru. 12.Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů Při technologii čištění odpadních vod vznikají pouze kaly, odpady jsou dále využívány / odstraňovány (dle charakteru odpadu). 13.Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí V návrhu závazných podmínek provozu jsou uvedena opatření v oblasti průběžného emisního monitoringu, která vycházejí z aktuálních platných právních předpisů. Opatřením je pravidelně prováděné měření množství a kvality natékajících komunálních odpadních vod a předčištěných průmyslových vod z PČOV a vypouštěných odpadních vod na odtoku z MěČOV do Vltavy. Měřené ukazatele: BSK 5, CHSK Cr, NL, NNH4, NNO2, NNO3, Nanorg, N celk., P celk., RAS, ph. 14.Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) Porovnání zařízení s BAT bylo provedeno dle horizontálních (průřezových) BREF, kde je popis nejlepších dostupných technik pro posuzovanou technologii: Referenční dokument (BREF CWW) Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů; Systémy managementu v chemickém průmyslu, český překlad vydaný v únoru 2002 Referenční dokument (BREF MON) Obecné principy monitorování, český překlad vydaný v červenci 2003 Výsledné zjištění zařízení MěČOV je provozováno s minimálními vlivy na zdraví a životní prostředí navržená opatření zajišťují, že zařízení splňuje požadavky na aplikaci nejlepších dostupných technik a minimalizaci emisí, jsou respektovány a dodržovány podmínky platné legislativy. 15. Žádost o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami ANO/NE 8

9 16.Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru K vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví je přijata celá řada opatření organizačního a provozního charakteru definovaných v provozních předpisech. Jsou dodržovány technologické postupy, pravděpodobnost vzniku rizikových stavů je minimalizována dodržováním technologické kázně při provádění rizikových operací, dodržováním návodů k obsluze zařízení a požárních a bezpečnostních předpisů, důsledným prováděním kontrol a revizí, pravidelnou údržbou a seřizováním zařízení. Dále k zajištění preventivních opatření slouží havarijní opatření dle havarijních plánů, sanační prostředky pro zmáhání případné havárie atd. Odpovědní pracovníci jsou povinni provádět kontroly a údržbu podle schváleného plánu kontrol a plánu údržby strojů a zařízení. 17.Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením Náhradní řešení k provozovaným technikám nejsou navrhována. 18.Charakteristika stavu dotčeného území Území je pod dlouhodobým silným antropogenním tlakem a je již významně přeměněno na terciární průmyslovou krajinu s minimem nebo s relikty původních přírodních rysů. Území je tvořeno zkulturněnou krajinou průmyslovou zónou. Lokalita neleží v ochranném pásmu vodního zdroje ani na území žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Areál není v přímém kontaktu s přírodovědně cennými a chráněnými lokalitami, areál také není v kontaktu s žádným zvláště chráněným územím, lokalitou NATURA 2000 nebo prvkem ÚSES. Lokalita neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Prostor MěČOV je chráněn povodňovou hrází, která je dimenzována na průtok Vltavy Q 100. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Nejedná se o území historického nebo kulturního významu. Kvalita ovzduší v zájmovém území je ovlivňována zdroji produkujícími především emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku a mobilními zdroji (dopravou), které emitují uhlovodíky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a další škodliviny. 19.Základní zpráva Ano, viz příloha 18. 9

10 6 Popis zařízení 1.Vymezení zařízení Areál městské čistírny odpadních vod Roztoky (MěČOV) se nachází v sousedství areálu průmyslové čistírny odpadních vod (PČOV VUAB a.s.) v katastrálním území Roztoky u Prahy (742503, okres Praha západ) na pozemku p.č. 4/1. Čistírna odpadních vod je určena k čistění odpadních vod z města Roztoky u Prahy, MČ Praha Suchdol, Statenice, Únětice. Dále jsou zde likvidovány předčištěné odpadní vody z PČOV VÚAB a.s. Jedná se o mechanickobiologickou čistírnu. Systém je uspořádán jako nízkozátěžová aktivace s denitrifikační sekcí, nitrifikační sekcí a regenerací kalu (Systém RDN). Separace kalu probíhá v původních dovybavených dosazovacích nádržích. Kaly jsou gravitačně zahuštěny a shromážděny v uskladňovacích nádržích. Odvodnění kalu se provádí na odvodňovacím zařízení ve VUAB Pharma a.s. společně s primárními kaly z PČOV VUAB Pharma. Vzdušnina z kalového hospodářství je dezodorizována na biologickém filtru. Recipientem je řeka Vltava. Název recipientu: VLTAVA Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.: je významným tokem Číslo hydrologického profilu: Říční kilometr: 38,195 (levý břeh) Správce toku: Povodí Vltavy s.p. Kvalita vypouštěných odpadních vod z MěČOV je v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j /2010/KUSK ze dne viz příloha 54. Povolené množství vypouštěných odpadních vod: Q 24 Q max. m 3 /měsíc m 3 /rok 49,5 l/sec 94,9 l/sec Parametry znečištění vyčištěných odpadních vod Výstupní parametry (Emisní limity MěČOV) p přípustné hodnoty m maximální hodnoty Parametr mg.l 1 mg.l 1 t/rok množství vypouštěného znečištění BSK ,6 CHSKCr ,6 NL ,1 Ncelk ,8 Pcelk 1,5 3 2,3 Vstupní parametry množství a kvalita natékajících průmyslových vod z VUAB Pharma a.s. Q max 4,63 l.s 1, Q den 400 m 3.d 1 Koncentrace Parametr mg.l 1 BSK CHSKCr NL Ncelk 200 Pcelk 33 ph 6,58,5 2.Vymezení změny zařízení 10

11 6.1 Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona 1.Označení části zařízení Městská čistírna odpadních vod Roztoky 2.Kategorie hlavní činnosti podle přílohy č. 1 zákona Nejsou provozovány činnosti podle přílohy č. 1 zákona 3.Projektovaná kapacita 4.Provozovaná kapacita 5.Produkce 6.Účel a podrobná technická charakteristika 7.Další provozní údaje 8.Měsíc a rok uvedení do provozu 9.Rok očekávaného ukončení provozu/ životnost/předpokládaná doba obnovy Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona 1. Označení části zařízení Městská čistírna odpadních vod 2. Kategorie činnosti podle přílohy č. 1 zákona Nejsou další činnosti podle přílohy č. 1 zákona 3. Projektovaná kapacita 4. Provozovaná kapacita 5. Produkce 6. Účel a podrobná technická charakteristika 7. Další provozní údaje 8. Měsíc a rok uvedení do provozu 9. Rok očekávaného ukončení provozu/životnost/předpokládaná doba obnovy rok rok rok rok rok rok 11

12 6.2 Technické jednotky s činností/činnostmi mimo rámec přílohy č. 1 zákona (podána žádost o vydání integrovaného povolení) 1. Označení části zařízení Městská čistírna odpadních vod Roztoky (MěČOV) 2. Popis činnosti Zneškodnění městských odpadních vod s příměsí předčištěných průmyslových vod a dešťových vod vyprodukovaných v odkanalizované části města Roztoky, v části obce Suchdol, v obcích Statenice (Černý Vůl) a Únětice, které jsou připojeny na MěČOV Roztoky. 3. Projektovaná kapacita Velikost zdroje znečištění: EO Průměrný bezdeštný denní přítok Q 24 = m 3 /den Maximální bezdeštný denní přítok Q d = m 3 /den Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh = 342 m 3 /hod Maximální bezdeštný roční přítok Q r = m 3 /rok Podíl průmyslových odpadních vod na Q r = 27 % 4. Provozovaná kapacita Produkce Účel a podrobná technická charakteristika Mechanický stupeň čištění je situován v novém objektu, který se nachází vedle provozní budovy. V tomto objektu jsou umístěny automatické a ruční česle, separátor písku, kontejner pro uskladňování shrabků z česlí a odpadu z lapáku písku. Surové odpadní vody přitékají na MěČOV gravitačně potrubím do šachty Š 1. Potrubí odpadní vody na vstupu do hrubého předčištění přechází v otevřený žlab, který je zakryt rošty z plastu. V objektu se žlab dělí na dva, v jednom jsou umístěny strojně stírané česle (samočistící) v provedení s rotačním kartáčem, ve druhém pak ručně stírané česle. Součástí ručních česlí je nerezový sběrný žlab a nerezové hrablo. Shrabky ze strojně stíraných česlí jsou odváděny do lisu na shrabky, který je umístěn kolmo na osu žlabu pod výsypkou česlí. Lis je vybaven promývacím zařízením na jeho násypné části, která slouží k částečnému odstranění organických látek ze shrabků. Vylisované shrabky padají do kontejneru a po jeho naplnění jsou odváženy oprávněnou osobou k využití nebo odstranění. Stupeň odvodnění lisováním je 50%. Za česlemi natéká předčištěná voda do vírového lapáku písku, který slouží k odstranění těžkých anorganických látek (písek, úlomky skla apod.). Lapák písku je objekt zcela zapuštěný pod úrovní terénu, pouze vrchní část je nad terénem cca 150 mm. Sedimentační část je z prefabrikovaných železobetonových skruží o průměru 1000 mm, horní líc je železobetonová konstrukce. Na přívodním žlabu je osazeno stavítko pro možnost uzavření nátoku do lapáku písku. Čerpání směsi usazeného písku s vodou je prováděno pomocí ponorného kalového čerpadla o výkonu = 9 l/s. Před začátkem čerpání písku je směs promíchána stlačeným vzduchem, který je přiváděn nerezovým potrubím ze vzdušníku. Vzduchové potrubí je v lapáku písku ukončeno tryskou. Do separátoru písku je dopravována z lapáku písku směs písku s vodou ocelovým potrubím. Vypouštění odsazené vody ze separátoru je zaústěno do žlabu pod separátorem. Separátor je proplachován dle potřeby ostřikovou vodou z hlavního rozvodu tlakové vody. Odpad ze separátoru písku je šnekovým dopravníkem dopravován do kontejneru a po naplnění odvážen oprávněnou osobou k využití nebo odstranění. 12

13 Objekt denitrifikace je tvořen čtyřmi obdélníkovými nádržemi a dvěma kruhovými nádržemi. Všechny nádrže jsou železobetonové konstrukce. Do denitrifikačních nádrží natékají žlabem přes lapák písku komunální odpadní vody a míchají se s předčištěnými průmyslovými vodami z PČOV, které přitékají podélným žlabem společně s vratným kalem a interním recyklem přivedeným do denitrifikace potrubím. V denitrifikaci dochází k redukci dusičnanů na plynný dusík. Směs odpadních vod s aktivovaným kalem odtéká z podélných nádrží přes nově vybudovaný rozdělovací objekt do kruhových denitrifikačních nádrží. Denitrifikační nádrže jsou promíchávány 6 kusy ponorných míchadel. Z těchto nádrží odtéká aktivační směs přes původní uzavřený železobetonový žlab do čerpací jímky odpadní vody. Na odtoku z denitrifikace je měřena teplota aktivační směsi. Celkový objem denitrifikace je 716 m 3. Jímka odpadní vody má funkci akumulačních nádrže. Do této jímky je svedena aktivační směs z denitrifikace. Jedná se o betonovou nádrž obdélníkového tvaru, o celkovém objemu 33,7 m 3, z toho užitný objem je 18,0 m 3. Nádrž je vybavena spojitým měřením hladiny se snímáním havarijního minima a maxima hladiny. Do této jímky jsou svedeny splašky ze sociálního zařízení provozní budovy a výtlak čerpadla v bezodtoké jímce umístěné v dmychárně. Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod z čerpací jímky odpadní vody do nitrifikačního stupně MěČOV. Čerpací stanice je tvořena třemi čerpadly v horizontálním provedení do suché jímky. Čerpadla pracují v rozsahu l/s. Čerpadlo je v chodu nepřetržitě, je řízeno pomocí frekvenčního měniče na nastavenou konstantní hladinu v jímce odpadní vody (60%). V případě poruchy frekvenčního měniče je spínání čerpadel řízeno pomocí plováků. Dmychárna je součástí vzduchotechnického zařízení MěČOV. Z dmychárny je stlačený vzduch o max. přetlaku 60 kpa přiváděn výtlačným potrubím pro odplynění aktivační směsi a regeneraci kalu. Tento objekt je umístěn v zadní části suterénu provozní budovy a je opatřen vstupními vraty. Dmychárna je tvořena 3 dmychadly typu DITL 2R 50LUTOS Lubenec, které jsou uloženy v protihlukovém krytu. Výkon jednoho dmychadla je 660/278 Nm 3 /h vzduchu o teplotě 68,8/77,1 o C. Vzduch je přiváděn k jednotlivým dmychadlům společným přívodním potrubím z objektu hrubého předčištění, z česlovny. Oteplený chladící vzduch od dmychadel je z prostoru dmychárny odváděn odtahovým ventilátorem do prostoru čerpací stanice a kompresorové stanice, odkud je dále odváděn odtahovým ventilátorem. Kompresorová stanice je umístěna v přízemí provozní budovy MěČOV. Požadované množství stlačeného vzduchu pro nitrifikaci je zabezpečováno pomocí 2 šroubových kompresorů chlazených vzduchem řady GA 75p a jedním šroubovým kompresorem chlazeným vzduchem s frekvenčním měničem řady GA 50VSD13 a tepleným výměníkem od firmy Atlas Copco. Celkové dodávané množství vzduchu lze plynule regulovat, ustálený tlak vzduchu na výstupu ze vzdušníku je udržován pomocí redukčního ventilu. Vzduch je přiváděn k jednotlivým kompresorům pomocí nasávacích otvorů v boční stěně objektu osazených protihlukovými žaluziemi a uzavíracími klapkami se servopohonem. Oteplený chladící vzduch kompresorů řady je odváděn samostatným odtahovým potrubím vně objektu kompresorové stanice. Toto vzduchotechnické potrubí je řešeno s možností využití odpadního tepla v zimním období pro temperování prostoru kompresorové stanice a k míchání nasávaného chladícího vzduchu z venkovního prostoru. V letním období je odtah chladícího vzduchu z kompresorovny veden přes uzavírací klapku ven z kompresorové stanice. Odtah otepleného vzduchu z prostoru kompresorové stanice je také zajištěn odtahovým ventilátorem, který je umístěn pod stropem kompresorové stanice a ventilátorem umístěným nad dveřmi do česlovny. Potrubí odtahového ventilátoru je osazeno tlumičem hluku a regulační klapkou se servopohonem. Na fasádě je potrubí osazeno protidešťovou žaluzií. Odtahový ventilátor je spouštěn automaticky na základě vnitřní teploty v kompresorové stanici. Vzhledem k tomu, že umístění odtahového ventilátoru včetně tlumiče hluku zasahují do jeřábové dráhy, je tato dráha opatřena koncovým dorazem. K potlačení tlakových rázů je do systému začleněn vzdušník o objemu 3 m 3. Vzdušník je vybaven pojišťovacím ventilem a tlakoměrem. K odvodnění vzdušníku je určen elektronický odvaděč kondenzátu. Výkon kompresoru s frekvenčním měničem je řízen podle tlaku na výstupu z kompresoru. Odpadním teplem z kompresoru s výměníkem je vytápěn objekt provozní budovy i objekt kalového hospodářství. Výtlak odpadních vod z čerpací stanice je veden potrubím do rozdělovacího objektu nitrifikační sekce aktivačního systému. V nitrifikační částí MěČOV dochází k oxidaci organických látek a amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany. Šachtová aktivace je řešena jako systém dvou paralelních aktivačních šachet s technologií DEEP SHAFT. Každá šachta je rozdělena příčnou přepážkou na vzestupnou a sestupnou část. Pro odstavení jedné paralelní linky jsou na odtoku z rozdělovacího objektu do aktivační šachty nainstalovány U profily, do nichž se v případě potřeby zasunou hradítka. Celkový objem šachtové aktivace je 900 m 3. 13

14 Přívodní potrubí stlačeného vzduchu je vedeno podél západní hrany aktivační nádrže směrem k hlavnímu separátoru kondenzátu, kde je potrubí rozděleno na dvě samostatné větve pro jednotlivé aktivační šachty, obě osazené uzavíracími mezipřírubovými klapkami. Každá ze samostatných větví je pak rozdělena na větev do vzestupné a sestupné části, jež jsou osazeny průtokoměry a regulačními ventily se servopohonem. Na vstupu do aktivace je na všech 4 větvích měřen tlak vzduchu (bez přenosu do řídicího systému). Před hlavním separátorem kondenzátu je manometr s přenosem do řídicího systému. Provzdušňovací potrubí, přírubově spojená, jsou uložena na základové desce pomocí závěsného rámku a objímky potrubí. V sestupné části jsou dvě vyústky a v části vzestupné jsou zhotoveny čtyři vyústky. Stabilizace potrubí v prostoru šachty je zajištěna pomocí vodícího lana, spodní část potrubí je uložena v dolním vedení potrubí. Potřebné množství vzduchu k oxidaci je řízeno pomocí kyslíkové sondy, která je osazena na odtoku z každé aktivační nádrže. Na šachtovou aktivaci navazuje odplyňovací sekce, kde dochází pomocí jemnobublinné aerace k odplynění aktivační směsi. Objekt odplynění je tvořen dvěma betonovými nádržemi o rozměrech šířka 4,4 m, celkové délky 12,7 m a hloubce 4,5 m. Požadované množství kyslíku pro jednu odplyňovací nádrž je 554 kg/den. Potřebný vnos kyslíku je zabezpečován pomocí jemnobublinných membránových elementů rozmístěných celoplošně po dně nádrže na aeračních roštech. Zdrojem vzduchu jsou rotační dmychadla, která jsou umístěna v objektu dmychárny. Vzduch je přiveden nerezovým potrubím k hraně nádrží pod terénem. Přívod je společný pro odplynění a regeneraci. K jednotlivým nádržím je odbočka, která je napojena na vlastní aerační rošt přírubou a osazena vždy uzavírací klapka a regulační klapka Regulační klapky mají funkci rozdělovací a slouží ke hrubé regulaci množství vzduchu do jednotlivých nádrží. Množství vháněného vzduchu do odplyňovacích nádrží je regulováno ručně na požadovanou hodnotu m 3 stlačeného vzduchu za hodinu. Regenerace kalu probíhá v samostatných obdélníkových nádržích o rozměrech: š = 4,4 m, d = 12,7 m, h vody = 4,5 m. Regenerační nádrže jsou umístěny vedle odplyňovacích nádrží a jsou určeny pro adaptaci vratného kalu z dosazovacích nádrží. Regenerovaný kal odtéká recirkulačním potrubím do denitrifikace. Potřebný vnos kyslíku je zabezpečován pomocí jemnobublinných membránových elementů. Množství vháněného vzduchu do regeneračních nádrží je ručně regulováno v závislosti na hodnotě rozpuštěného kyslíku. Zdrojem vzduchu jsou rotační dmychadla, která jsou umístněné v objektu dmychárny. Dosazovací nádrže slouží k sedimentaci aktivovaného kalu po nitrifikaci a odplynění. Jedná se o kruhové nádrže o průměru 17,5 m a hloubce 2,3 m. Přívod aktivační směsi je veden sklolaminátovým potrubím do středového betonového válce. Odtok odsazené vody je z obou dosazovacích nádrží napojen do sklolaminátového potrubí. Dosazovací nádrž DN1 je vybavena původní vnitřní vestavbou se stíráním kruhového dna. Dosazovací nádrž DN2 je osazena novou pochozí lávkou a zařízením pro stírání kruhového dna. Shrabovací zařízení je poháněno elektromotorem s převodovkou s frekvenčním měničem. Obě dosazovací nádrže DN1 a DN2 jsou vybaveny betonovým odtokovým žlabem s nerezovými přelivnými hranami a nerezovými nornými stěnami po obou stranách betonovém žlabu. Obě dosazovací nádrže byly dovybaveny stíráním a odtahem plovoucího kalu. Kal ze dna nádrží je odtahován potrubím do čerpací stanice kalu. Vyčištěná voda z dosazovacích nádrží odtéká sklolaminátovým potrubím do měrného objektu. Jedná se o otevřenou železobetonovou nádrž s rozměry: d = 4,3 m, š = 1,4 m, h = 3,1 m. Ve dně nádrže je osazen Parshallův žlab typ P4 s ultrazvukovou sondou, která měří odtok vyčištěných vod. Signál z tohoto zařízení je veden na velín MěČOV. Vyčištěné vody jsou z měrného objektu odvedeny dále přes šachtu Š 3 do recipientu řeky Vltavy. 14

15 Čerpací stanice kalu je umístěna do původního objektu čerpání kalu a přilehlé armaturní komory. Pro čerpání vratného a přebytečného kalu z dosazovacích nádrží jsou určeny tři kusy horizontálních kalových čerpadel v provedení do suché jímky. Poruchy jsou signalizovány v řídicím systému. Sání čerpadel jsou osazeny ručními nožovými šoupátky, výtlaky čerpadel pak zpětnými klapkami a ručními nožovými šoupátky. Na výtlačných potrubích jsou indukční průtokoměry a nožová šoupátka s elektropohonem. Výtlačná potrubí vratného kalu jsou zavedena do regeneračních nádrží kalu. Přebytečný kal je čerpán čerpadly vratného kalu v nastavených časových intervalech a v nastaveném množství postupně z jedné a z druhé dosazovací nádrže do jímky přebytečného kalu v objektu kalového hospodářství nebo přímo do uskladňovacích nádrží kalového hospodářství UN1, UN2. Při čerpání se současně zavře příslušné elektrošoupátko na potrubí vratného kalu a otevře se elektrošoupátko na potrubí přebytečného kalu. Po načerpání požadovaného množství přebytečného kalu se elektroarmatury vrátí do původní polohy. Přebytečný kal se měří stejnými průtokoměry jako vratný kal. Odvodnění suterénu čerpací stanice a armaturní šachty je provedeno vyspádováním do bezodtoké jímky. Pro vyčerpání vody z jímky je použito kalové čerpadlo napojené na externí plovákový spínač s výtlakem vyvedeným do přilehlé kulaté denitrifikační nádrže. Kalové hospodářství je situováno v původních prostorech. Skládá se z hlavní budovy a dvou uskladňovacích nádrží. V části suterénu hlavní budovy se nachází nádrže přebytečného a zahuštěného kalu, hlavní trubní rozvody, armatury a čerpadla, čerpací stanice zahuštěného kalu. V přízemí je osazen sítopásový zahušťovací stůl s flokulační stanicí, který je mimo provoz. Pro větrání prostoru kalového hospodářství je zde umístěna klimatizační jednotka. Nádrž přebytečného kalu je železobetonovou podzemní nádrž o objemu cca 40m 3, která je promíchávána 1 ks míchadla o výkonu 1,3 kw. U stropní desky nádrže nad úrovní max. hladiny je bezpečnostní přepad ústící do nádrže zahuštěného kalu. Přívod přebytečného kalu je veden ocelovým potrubím ke dnu této nádrže a vyústěn v horní části nádrže. Odtok promíchaného přebytečného kalu je umístěn u dna nádrže. Přítok do nádrže i odtok je řízen nožovým šoupátkem s elektropohonem. Přebytečný kal je možno také přivést přímo do uskladňovacích nádrží. V nádrži je osazeno měření hladiny tlakovým čidlem. Na potrubí je osazeno měření přebytečného kalu indukčním průtokoměrem na větvi do uskladňovacích nádrží a na větvi do PČOV. Nádrž zahuštěného kalu, stejně jako nádrž přebytečného kalu, akumuluje přebytečný kal před jeho přečerpáním do uskladňovacích nádrží. Jedná se o železobetonovou podzemní nádrž o objemu cca 6,5 m 3, která má vyspádované dno a není promíchávána. Nádrž je vybavena měřením hladiny tlakovým čidlem. Přebytečný kal je z nádrží přebytečného a zahuštěného kalu přečerpáván kalovým potrubím do uskladňovacích nádrží, kde probíhá jejich gravitační zahuštění. Jedná se o původní nádrže, které byly rekonstruovány a mají objem 560 a 640 m 3. Nádrže jsou přikryty pružnou membránou. Nádrže jsou provozovány paralelně. Do prostoru nad hladinou uskladňovacích nádrží je vháněn vzduch ventilátory, který je veden společně se vzdušninou z ostatních částí kalového hospodářství na dezodorizační filtr. Nádrže jsou vybaveny hydrostatickým měřením hladiny tlakovým čidlem a na nátokovém potrubí je osazeno měření průtoku. Signály jsou svedeny na velín MěČOV. Zahuštěný kal je přečerpáván na PČOV, kde je společně s primárním kalem a přebytečným anaerobním kalem odvodňován na odvodňovacím zařízení. Čerpací stanice zahuštěného kalu se nachází v suterénu budovy kalového hospodářství. Je tvořena 3 kusy vřetenových čerpadel o výkonu =20m 3 /h, H=30m, elektromotor 4,0 kw. Jedno čerpadlo je určeno v případě potřeby k čerpání přebytečného kalu z uskladňovací nádrže na mobilní odstředivku. Dalšími dvěma čerpadly je čerpán zahuštěný kal. Čerpadla pracují střídavě dle zadání provozovatele, uzavírání sacích a výtlačných větví je prováděno pomocí elektronožových šoupátek. Vzhledem k technologickému řešení je možnost dvou, resp. tří směrů čerpání zahuštěného kalu. První dvě možnosti jsou interní čerpání zahuštěného kalu do uskladňovacích nádrží, další možností je čerpání na PČOV. Výtlačné potrubí kalu na PČOV je elektricky podtápěné a je možné jej propláchnou tlakovým vzduchem z PČOV. Proplach je vyveden do nádrže přebytečného kalu. Prostor suterénu je vyspádován do jímky prosáklé vody. 15

16 Zahuštění přebytečného kalu je prováděno gravitačně v uskladňovacích nádržích. Pro proplach potrubí je připojena provozní voda. Přebytečný kal se zahušťuje gravitačně na sušinu 3 4%. Pro případ potřeby obtoku zahušťovacího stolu je možné propojení nádrží přebytečného a zahuštěného kalu pomocí potrubí z nerezavějící oceli DN 150, které je opatřeno proplachem z rozvodu provozní vody. Flokulační stanice je určena pro automatickou přípravu (homogenizace, zrání) a dávkování roztoku flokulantu s plynulou regulací dávky při strojním zahušťování přebytečného kalu. V současnosti se stanice nepoužívá. V kalovém hospodářství je řešeno odvětrání a dezodorizace dvou prostorů a to budovy kalového hospodářství a prostor nad hladinami kalu v uskladňovacích nádržích. Budova kalového hospodářství má dva pracovní režimy větrání: zimní a letní. Zimní větrání zabezpečuje vzduchotechnická klimatizační jednotka v sestavě sací díl s protidešťovou žaluzií, vodní ohřívač, filtrační komora, klapková komora se servopohonem a výstupní díl s pletivovou mřížkou. Letní větrání v budově je zabezpečeno automatickým otevřením regulační klapky pro přirozené větrání, které je umístěno ve stěně vedle vzduchotechnické jednotky. Proudění vzduchu je zabezpečováno odsáváním vzduchu přes digestoř, která je umístěna nad sítopásovým zahušťovacím stolem. Odsávaný vzduch je radiálními ventilátorem vháněn nad hladinu v uskladňovací nádrži. Potrubním propojením je vzduch dále odváděn do druhé nádrže a z ní do dezodorizačního filtru. Zde dochází k dezodorizaci a vzduch dále volně odchází do okolí. Každý ventilátor dodává nejméně dvacetinásobek vzduchu než je maximální čerpací výkon kalu do kalové nádrže. Ventilátory jsou zapojeny paralelně, jeden z nich vždy tvoří 100 % rezervu. Při výpadku elektrického proudu obsluha MěČOV přepojí ventilátor na náhradní zdroj elektrické energie. Dezodorizační filtr je zakrytý a vybaven dvojicí zavlažovacích trubek napojených na rozvod užitkové vody. Na přívodu vody je osazen solenoidový ventil připojený na řídicí systém. Odvodnění filtru je provedeno trubkou do bezodtoké jímky v suterénu budovy kalového hospodářství. Čerpací stanice provozní vody je situována v suterénu provozní budovy. Čerpací stanice slouží pro zajištění tlakové provozní vody pro strojní česle, dezodorizaci, čištění nádrží a oplachy. Provozní voda je filtrací upravená voda z dosazovacích nádrží. Voda z odtokového žlabu z dosazovacích nádrží gravitačně natéká do plastového akumulační nádrže s usazovacím prostorem a vypouštěcí armaturou. Voda je poté dopravována čerpadlem do zásobní nádrže užitkové vody (do AT stanice). Za čerpadlem je filtr s ručním praním. Chod čerpadla je řízen od hladiny v zásobní nádrži provozní vody a od min. hladiny v akumulační nádrži (ochrana proti chodu na sucho). Součástí AT stanice je vertikální čerpadlo, tlaková nádoba, příslušné armatury a rozvaděč zajišťující automatický provoz. Rozvod oplachové vody po celém areálu MěČOV je napojen na čerpací stanici. Objekt dávkování síranu železitého se nachází v prostoru u denitrifikačních nádrží a slouží ke srážení fosforu. Skládá se z uskladňovací nádrže a dávkovací stanice. Síran železitý je uskladněn v plastové válcové samonosné dvouplášťové nádrži. Nádrž je vyrobena z polyethylenu, který je odolný vůči venkovním teplotám a stabilizovaný proti UV záření. Skladovací nádrž je ve vrcholu opatřena pevným kuželovým víkem s otvorem opatřeným poklopem s těsněním. Na vnějším plášti má umístěn plovákový stavoznak z vnitřní nádrže s ukazatelem na číselné ose. Úroveň hladiny v nádrži je sledována také ultrazvukovou sondou. Průsak média do meziprostoru nádrže je sledován pomocí plovákového stavoznaku a akustickým elektronickým zařízením. Signál z elektronického čidla je vyveden na operační pracoviště na PC obsluhy. Na vývod ze zásobní nádrže síranu železitého je napojena dávkovací stanice. Dávkovací stanice je vybavena vyhříváním vnitřního prostoru. Celá stanice je umístěna v plastové skříni vedle uskladňovací nádrže síranu železitého. Výtlačné potrubí síranu železitého je uloženo v chráničce a je vedeno z dávkovací stanice přes denitrifikační nádrže, kolem dosazovacích nádrží na začátek odplyňovacích nádrží. V tomto prostoru je dávkovací potrubí rozděleno tak, aby bylo možné dávkovat síran železitý do obou technologických linek. Automatizovaný systém řízení technologického procesu MěČOV řídí celý proces čištění odpadních vod a je vypracován tak, aby co nejefektivněji řídil proces čištění komunálních odpadních vod společně s předčištěnými průmyslovými odpadními vodami a poskytnul obsluze dostatek informací k včasnému zásahu v případě poruch, závad, nedostatků. 16

17 7. Další provozní údaje Dovoz odpadních vod na ČOV MěČOV Roztoky kromě komunálních odpadních vod z města Roztok, části obce Suchdol, Unětic a anaerobně předčištěných průmyslových odpadních vod zpracovává také odpadní vody z domovních septiků, jímek, které jsou dováženy fekálním vozidlem. Při dovozu těchto odpadních vod fekálním vozidlem je nutné dodržovat následující pokyny: 1) Na MěČOV budou dováženy jenom odpadní vody z domovních septiků, jímek, které vyhovují limitům znečišťujících látek stanovených kanalizačním řádem města Roztok. Na MěČOV nesmí být vypouštěny odpadní vody obsahující látky, které by významně zhoršovaly účinnost čistírny odpadních vod. 2) Odpadní vody budou vypouštěny do šachty Š2, která se nachází u vstupu do budovy kalového hospodářství. Šachta Š2 je zakryta fošnami a vybavena potrubím s připojením na hadici fekálního vozidla. Z uvedené šachty odtékají odpadní vody do objektu hrubého předčištění. Vypouštění odpadních vod na jiném místě MěČOV je zakázáno! 3) Odpadní vody z fekálního vozidla jsou vypouštěny plynule za dozoru obsluhy fekálního vozidla. Obsluha vozidla musí dbát, aby nedocházelo k vylití odpadních vod ze šachty Š2 a znečištění komunikace. 4) Po skončení vypouštění obsluha fekálního vozidla vylije zbytek odpadních vod z hadice do šachty Š2. 5) Obsluha fekálního vozidla informuje o dovozu odpadních vod obsluhu MěČOV a vede evidenci množství dovezených odpadních vod. 6) Četnost přivážených odpadních vod bude max. každé 2 hodiny. 8. Měsíc a rok uvedení do provozu 11/ Rok očekávaného ukončení provozu/životnost/předpokládaná doba obnovy Přímo spojené činnosti 1.Označení části zařízení Skladování surovin (skladování chemických látek a směsí) V technologickém procesu jsou používány suroviny nezbytné pro proces čištění odpadních vod (směs síranu železitého a vody, chlorové vápno). Síran železitý (41 %) se skladuje ve dvouplášťové polyethylenové nádrži zásobníku o užitném objemu 21 m 3 ve venkovním prostoru na železobetonovém podstavci přibližně 6 metrů od denitrifikačních nádrží, Chlorové vápno se skladuje v plastovém uzavíratelném sudu v česlovně v objektu hrubého předčištění. Jedná se o běžnou technologii skladování. Odpadové hospodářství shromažďování odpadů (ostatních). Jednotlivé druhy odpadů z vlastní činnosti MěČOV jsou odděleně shromažďovány v místech jejich vzniku. Shromažďování odpadů je prováděno v odpovídajících shromažďovacích prostředcích pro daný druh odpadu. Odpady jsou dočasně shromažďovány před jejich předáním externí firmě (oprávněné osobě) k využití nebo odstranění. Údržba Provádí se běžná údržba a opravy zařízení Měření a monitorování Představuje veškeré činnosti související s monitorováním výstupů do životního prostředí. Provozní budova Slouží k administrativním činnostem. Součástí budovy je hygienické zařízení pro zaměstnance. 17

18 2.Stručná charakteristika činnosti Hlavním programem zařízení MěČOV je zpracování odpadních vod z města Roztoky u Prahy, MČ Praha Suchdol, Statenice, Únětice. Dále jsou zde likvidovány předčištěné odpadní vody z PČOV VÚAB a.s. Hlavní energetické vstupy do zařízení jsou elektrická energie a voda. Elektrická energie se využívá pro provoz technologie MěČOV, včetně gravitačního zahušťování kalu, venkovní osvětlení areálu i osvětlení uvnitř provozní budovy. Osvětlení prostoru s vyšším využitím je provedeno převážně zářivkami. Celková spotřeba elektrické energie odpovídá instalovanému příkonu a způsobu a rozsahu využití jednotlivých zařízení. Náhradní zdroj elektrické energie Honda Europe Power, typ ECT 6500 P je k dispozici pro ventilátor vzduchu dodávaný pro uskladňovací nádrže UN1, UN2. Voda je do zařízení přiváděna z vodovodu. Voda se používá především k napájení sociálních zařízení a jako pitná voda. 3.Projektovaná kapacita 4.Provozovaná kapacita 5.Produkce 6.Účel a podrobná technická charakteristika 7.Další provozní údaje 8.Měsíc a rok uvedení do provozu 9.Rok očekávaného ukončení provozu/ životnost/předpokládaná doba obnovy / Další související činnosti Nejsou další související činnosti. 6.5 Použití nejlepších dostupných technik 1.Označení části zařízení Areál městské čistírny odpadních vod Roztoky 2.Zdroj informací Zákon 76/2002 Sb. nezahrnuje městské ČOV, problematika BAT těchto ČOV je řešena v zákoně o vodách a konkrétně v příloze č. 7 novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Ze zkušeností z posledních let vyplývá u ČOV komunálního typu jednoznačný požadavek jak správců vodních toků, tak i vodoprávních úřadů na dosažení úrovně BAT kvality vyčištěných vod podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Zdrojem pro porovnání posuzovaného zařízení a použitých technik s nejlepšími dostupnými technikami BAT byly také Referenční dokumenty Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů; Systémy managementu v chemickém průmyslu a Referenční dokument Obecné principy monitorování. Při posuzování nejlepší dostupné techniky se vycházelo také z přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zařízení je provozováno s minimálními vlivy na zdraví lidí a životní prostředí navržená opatření zajišťují, že zařízení splňuje/bude splňovat požadavky na aplikaci nejlepších dostupných technik a minimalizaci emisí. 18

19 Hlavní dosažená environmentální výkonnost: dosažitelné účinnost odstraňování nečistot snížení CHSK Cr vyšší než 95 % (roční průměr) dosažitelné snížení BSK 5 99,2 % (roční průměr). Posouzení BAT pro management odpadních vod /odpadních plynů Úkolem managementu odpadních vod/odpadních plynů je zajištění vypouštění odpadních vod/odpadních plynů, vzniklých v průmyslové lokalitě tak, aby odpovídalo požadavkům legislativy a povolení, za daných místních environmentálních a hygienických podmínek a stálého zlepšování environmentálních podmínek, což je obsaženo i v Programu odpovědné péče CEFIC. Odhaluje a hodnotí možnosti prevence nebo omezení vzniku emisí či jejich dopad na životní prostředí. Výsledkem posuzování a rozhodnutí managementu odpadních vod/odpadních plynů jsou určení a zavedení: potenciálních snížení emisí ve výrobním procesu opatření zabraňujících zbytečnému znečišťování jinak neznečištěných vypouštěných medií nejvhodnější systémy jímání odpadů nejvhodnější systémy omezování emisí nejvhodnější systémy monitorování, které by kontrolovaly dodržování cílů nebo legislativních předpisů uplatňovat postupy správného hospodaření, které zahrnou také postup údržby, a realizovat vhodný program školení, včetně témat preventivního opatření, které pracovníci musejí podniknout k ochraně zdraví, bezpečnosti a minimalizaci bezpečnostních rizik 3.Hodnocený ukazatel BAT pro obecný environmentální management s ohledem na odpadní vody a odpadní plyny 4. Parametr BAT 5. Parametr zařízení/zhodnocení BAT BAT je zavedení a využívání systému environmentálního managementu (EMS) nebo systému HSE (jako např. ISO 9001/14001, EMAS, Responsible Care, Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj ICC, Metodické pokyny ochrany životního prostředí CEFIC). Společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s. má v souladu s principy BAT zaveden a certifikován systém jakosti a systém environmentálního managementu, jsou prováděny vnitřní a vnější audity, jsou zavedeny programy kontroly a údržby. Ve společnosti jsou jasně definovány odpovědnosti a pravomoci. Pravidelně probíhají školení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, nakládání s odpady. 6. zdůvodnění rozdílů V souladu s BAT 19

20 Čištění odpadních vod se v (chemickém odvětví) řídí alespoň čtyřmi různými strategiemi: centrální konečné čištění ve vlastní biologické ČOV centrální konečné čištění v komunální ČOV BAT pro čištění odpadních vod BAT pro nerozpuštěné látky, volné oleje/uhlovodíky a emulze centrální konečné čištění anorganické odpadní vody v chemickomechanické ČOV decentralizované(á) čištění. BREF dokument Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů nepreferuje žádnou z uvedených čtyř strategií. Všechny mají být považovány za BAT za předpokladu, že jsou v dané situaci správně použity a jsou garantovány ekvivalentní emisní hodnoty, pokud chrání životní prostředí jako celek a nevede k jeho většímu znečištění. V opačném případě není BAT žádná z nich. Nerozpuštěné látky (NL) BAT je odstranit z toků odpadních vod NL, pokud mohou tyto látky poškozovat nebo působit poruchy následných zařízení nebo před tím, než jsou vypouštěny do vodního recipientu. Techniky odstraňování NL jsou následující: sedimentace /vzduchová flotace pro zachycení hlavní zátěže NL a ochranu následných filtračních systémů před ucpáváním nebo častým propíráním. mechanická filtrace připadá v úvahu, nebylli dostatečně snížen obsah pevných látek, aby se zbránilo ucpávání následných čistících zařízení, jako jsou např. membránová filtrace, adsorpce, chemická oxidační reakce využívající UV záření mikrofiltrace nebo ultrafiltrace, jeli požadována odpadní voda bez nerozpuštěných látek Jsou upřednostňovány techniky umožňující látkovou regeneraci. Čistírna odpadní vod je určena k čistění odpadních vod z města Roztoky u Prahy, MČ Praha Suchdol, Statenice, Únětice. Dále jsou zde likvidovány předčištěné odpadní vody z PČOV VÚAB a.s. Jedná se o mechanickobiologickou čistírnu. Mechanický stupeň čištění tvoří automatické a ruční česle, separátor písku. Potrubí odpadní vody na vstupu do hrubého předčištění přechází v otevřený žlab, který je zakryt rošty z plastu (strojně stírané česle s rotačním kartáčem a ručně stírané česle). Za česlemi natéká předčištěná voda do vírového lapáku písku, který slouží k odstranění těžkých anorganických látek. Odpadní vody odtékají do objektu denitrifikace, kde dochází k redukci dusičnanů na plynný dusík. V souladu s BAT V souladu s BAT 20

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Posouzení ČOV Olešná

Posouzení ČOV Olešná Studie Posouzení ČOV Olešná Objednatel: Obec Olešná Olešná, čp. 8 269 01 Rakovník Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Únor 2015 Obsah Předmět a cíl

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni 1. Název dokumentu Žádost o vydání integrovaného povolení 2. Název zařízení Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni 3. Adresa

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Provozovna Trutnov, Náchodská 270, 541 03 Trutnov 3 e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz tel.: 733 758 906 P R O V O Z N Í Ř Á D k čistírně odpadních vod MICRO JA 1,5 zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté identifikační číslo obce 01608 kód obce 01608 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 1 Obsah žádosti ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 2 Identifikace provozovatele zařízení 2.1 Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem 1.Obchodní

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011 Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR vyhlásili v prosinci 2011 soutěž Vodohospodářská stavba

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Středisko nakládání s odpady v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy

Středisko nakládání s odpady v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ dle zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Technický popis technologického vystrojení Obsah 1.1 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ ČOV... 2 1.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA TECHNOLOGICKOU ČÁST STROJNÍ... 2 1.3 ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ ÚDAJE...

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje viz. rozdělovník 4542/ZP/2008-Pa 15.05.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Poláčková / 208 Oddělení EIA a IPPC opolackova@kr-kralovehradecky.cz STANOVISKO

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení M01 Strojně stírané pásové česle Stávající První mechanické předčištění surové odpadní vody. Umístěny ve žlabu. Průlina 3 mm. Šířka 400 mm. M02 Pásový dopravník Počet kusů : 1 kpl ocel, povrch. úprava

Více

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení Provozní řád - návod k obsluze ČOV Aquatec - typ AT (AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Provozní řád pro domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Aquatec řady AT je vypracovaný

Více

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí a ČOV Ing.Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Nebytnou podmínkou zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v rozličných oborech lidské činnosti

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií" Zadavatel:

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

INTEGROVANÉHO POVOLENÍ PRO SKLÁDKU RADIM

INTEGROVANÉHO POVOLENÍ PRO SKLÁDKU RADIM Radim 2011.56 Obec Radim 281 03 - Radim u Kolína ŽÁDOST O 5. ZMĚNU VYDANÉHO INTEGROVANÉHO POVOLENÍ PRO SKLÁDKU RADIM (CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ RADIM) Radim, srpen 2011 1 0 - Ú V O D Obecní úřad

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Citace Růžička J., lidarová M.: Přehled a zhodnocení provozních výsledků po rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 235-240. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Diplomová práce BRNO 2008 Jan Krištofík 2 Mendelova zemědělská a lesnická

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Lapáky písku LPB. Technické a dodací podmínky. Návod k obsluze a údržbě

Lapáky písku LPB. Technické a dodací podmínky. Návod k obsluze a údržbě LPB Technické a dodací podmínky Návod k obsluze a údržbě Tyto technické a dodací podmínky (dále jen TDP) platí pro zhotovitele i kupujícího a stávají se závaznými dnem jejich převzetí. FORTEX-AGS, Rudé

Více

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IC9V8* VýČj: MSK 75099/2015 Sp. zn.: ŽPZ/29817/2014/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více