BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY"

Transkript

1 Recenzní seminář březen 2003 Miroslav Plojhar BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY Brookings Institution je nevládní organizace (www.brookings.org) sídlící ve Washingtonu, D.C., která mimo jiné pořádá dvakrát do roka panelové diskuse Brookings Panel. Přednášky a recenze z těchto konferencí vycházejí (také dvakrát ročně) v podobě Brookings Papers on Economic Activity. Pro případné zájemce odkazuji na zdroje katedry u Ireny Goláňové. V jednom vydání BPEA vychází 3-4 články v délce 20 až 50 stránek. Jeden článek bývá hodně popisný a zabývá se hospodářským vývojem zemí či významnou ekonomickopolitickou událostí. Další články jsou spíše teoretické s aplikací téměř výlučně na USA. Ve standardním vydání vychází i tzv. reporty, které se zabývají aktuálním vývojem konjunktury americké ekonomiky. Závěr je vyhrazen pro krátké komentáře ze sympózií na určité téma. V našem recenzním semináři nejprve zběžně představím články, které se objevily v posledních vydáních a je na zájmu každého, zda ho nastíněný článek bude zajímat. 1/2001 An Analysis of Russia s 1998 Meltdown: Fundamentals nad Market Signals Homi Kharas, Brian Pinto, Sergei Ulatov (World Bank) Popisná studie na téma příčiny a průběh ruské finanční krize v roce 1998; na roli fundamentálních slabin ruské ekonomiky a nadhodnocené měny versus sebe-naplňující se posun tržních očekávání v negativním gardu. Autoři posuzují snahu a roli Mezinárodního měnového fondu v této krizi a příčiny selhání jeho záchranné akce. Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market? George J. Borjas (Harvard University) Studie zaměřená na americký trh práce na posouzení faktoru mzdových diferenciálů v odlišných segmentech trhu práce na pohyb pracovních sil imigrantů, dřívějších imigrantů a rodilých Američanů. Autor se snaží dokázat, že právě imigranti na rozdíl od rodilých Američanů (kteří mají vyšší náklady migrace) směřují zejména do oblastí s vyšší mzdovou úrovní a vytváří v těchto oblastech tzn. clustery. Tento pohyb imigrantů napomáhá k vyšší efektivnosti trhu práce, celkovým makroekonomickým přínosům a mzdové konvergenci jednotlivých regionů USA. The Long and Large Decline in U.S. Output Volatility Olivier Blanchard (Massachusetts Institute of Technology), John Simon (Reserve Bank of Australia) Report zkoumá závislost mezi méně častými recesemi v americkém hospodářském cyklu během posledních dvaceti let a dlouhotrvajícím poklesem mezi-čtvrtletní volatility produktu od 50. let. Autoři empiricky dokumentují pokles volatility reálného produktu USA, pokles volatility inflace a jednotlivých složek reálného produktu zejména investic, ale i spotřeby, vládních výdajů i zásob. Otázkou na závěr zůstává, co stojí za tímto poklesem volatility outputu a tedy i méně četnými recesemi? Je to lepší provádění měnové politiky (šamanismus Alana 1

2 Greenspana) nebo strukturální změny zejména na finančních trzích nebo je to absence výrazných exogenních šoků v tomto období? The Predictive Power of the Index of Consumer Sentiment E. Philip Howrey (University of Michigan) Druhý report se také zabývá vývojem amerického hospodářského cyklu, tentokráte z pohledu metodologie predikcí pomocí indikátoru spotřebitelské důvěry (University of Michigan Index of Consumer Confidence) a úspěšnosti prognózování změny ekonomického cyklu anebo spotřebních výdajů obyvatelstva pomocí tohoto indikátoru či s pomocí jiných předstihových indikátorů. Symposium na téma udržitelnost deficitu běžného účtu USA Richard Cooper (Harvard University) v článku (Is U.S. Current Account Deficit Sustainable? Will It Be Sustained?) hodnotí vliv atraktivity amerických aktiv, přebytek na finančním účtu a vliv na deficit na BÚ a zabývá se otázkou, zda je třeba, aby byl narůstající deficit běžného účtu financován přebytkem na finančním účtu (přílivem investic) nebo naopak příliv investic způsobuje deficit BÚ (monetaristický koncept platební bilance)? Dále vyjmenovává hlavní důvody zájmu o americká aktiva: vyšší úrokové sazby než ve většině vyspělých zemích, vyšší návratnost z investic do akcií, nejvyšší likvidita, transparentnost a ochrana práv investorů jak na dluhopisovém, tak i akciovém trhu. V případě poklesu investiční atraktivity USA a amerických cenných papírů dochází k přestřelení depreciace měnového kurzu dolaru a zpoždění zlepšení BÚ z titulu vyšší cenové konkurenceschopnosti amerických producentů. Ronald I. McKinnon (Stanford University) (The International Dollar Standard and the Sustainability of the U.S. Current Account Deficit) zdůrazňuje zvláštní roli dolaru, kterou dnes hraje ve světové ekonomice podobnou té, kterou v minulosti hrála libra šterlingů. A zdůrazňuje výhody, které tato dolarová dominance poskytla americkým bankám i celé ekonomice. Problémy dalšího prohlubování deficitu BÚ mohou mít dva závažné důsledky vyšší zadlužení domácností a protekcionistická politika. McKinnon namítá, že ani pokles hospodářského růstu a možný útěk od dolarových aktiv by neměl způsobit závažnou depreciaci (jako v osmdesátých letech po Plazza Accord) předpokládá, že centrální banky cizích zemí budou ochotny hájit hodnotu svých dolarových rezerv. Jaume Ventura (Massachusetts Institute of Technology) (A Portfolio View of the U.S. Current Account Deficit) popisuje situaci rostoucího deficitu USA a přílivu investic pohledem portfoliového modelu. 2/2001 From Reunification to Economic Integration: Productivity and the Labor Market in Eastern Germany Michael C. Burda (Humbolt-Universitat zu Berlin), Jennifer Hunt (University of Montreal) Empirická studie o vývoji ekonomiky bývalého NDR během deseti let od jednocení s aplikací růstového účetnictví (viz Sollow). Klíčovou otázkou je, proč se v druhé polovině devadesátých let zastavil slibný vývoj ekonomické konvergence nových spolkových zemí. The Great Recession: Lessons for Macroeconomic Policy from Japan Kenneth N. Kuttner (Federal Reserve Bank of New York), Adam S. Posen (Institute for Internation Economics) Celá devadesátá léta trvající stagnace japonské ekonomiky od splasknutí velké bubliny na trhu realit a akcií, problémy bankovního sektoru, deflace a téměř nulové úrokové sazby (past 2

3 likvidity); to je námětem další studie. Hlavním cílem je posouzení, proč japonská ekonomika nereaguje na stabilizační a stimulační makroekonomické politiky tak, jak by předpokládaly makroekonomické konvenční modely. Why Doesn t the United States Have a European-Style Welfare State? Alberto Alesina (Harvard University), Edward Glaeser (Harvard University), Bruce Sacerdote (Dartmouth Colledge) Důvody rozdílné štědrosti sociálních systémů v Evropě a USA jsou předmětem další studie. Autoři zkoumají tři možné okruhy vysvětlení tohoto rozdílu: ekonomické, politické a behaviární (zažité vzorce chování). Ekonomické vysvětlení nepřináší věrohodné výsledky důchodová nerovnost před zdaněním je vyšší v USA, v Evropě není pozorována vyšší nejistota ohledně příjmů a evropský daňový systém není efektivnější. Politický systém vysvětluje více systém dvou stran zabránil v USA vzniku silné socialistické strany, naopak v Evropě nepřetrvala instituce, která by bránila individuální zájmy vůči redistribučním populistickým snahám. Hlavním vysvětlením je vyšší rasová fragmentace v USA a fakt, že právě minority tvoří větší podíl nejchudšího obyvatelstva. Průměrní Američané považují chudé lidi za líné, kdežto Evropané za ty, kdo nemají štěstí. Dalším vysvětlením je větší vazba pracovní snahy a výkonu na výdělek v USA než v Evropě. 1/2002 Current Unemployment, Historically Contemplated Chinhui Juhn (University of Houston), Kevin M. Murphy (University of Chicago), Robert H. Topel (University of Chicago) Studie se zabývá změnami na americkém trhu práce po druhé světové válce se zřetelem na vývoj v devadesátých letech. Analýza reaguje na zázračný pokles míry nezaměstnanosti a dohady, že NAIRU buď neexistuje nebo se výrazně snížila. Ačkoli míra nezaměstnanosti poklesla na konci devadesátých let na úroveň let šedesátých, kvůli poklesu pracovní participace zůstává míra nepracujících na stejné úrovni jako v předchozích desetiletích. Pokles pracovní participace, který se týkal zejména mužů s nízkou pracovní kvalifikací, je ovlivněn expanzí vládních podpor v pracovní neschopnosti a pokračujícím propadem reálných mezd mužů s nižší kvalifikací. Intangible Assets: Computers and Organizational Capital Erik Brynjolfsson (Massachusetts University of Technology), Lorin M. Hitt (University of Pensylvania), Shinkyu Yang (New York University) Studie zkoumá vztah investic firem do informačních technologií a tzv. nehmotných aktiv (jako organizační struktura) a dopad výše těchto investic na tržní hodnotu firem. Během 80. let se čekalo, že s hromadným zaváděním výpočetní techniky dojde k růstu multifaktorové produktivity. Avšak k rapidnímu růstu produktivity docházelo pouze u odvětví, které technologie produkují, nikoli u těch, které je používají ( počítače vidíme všude jenom ne v ekonomických statistikách ). K růstu produktivity díky počítačům došlo až během devadesátých let. Autoři vyvíjejí model investic do počítačů a nehmotných aktiv jako hlavní determinanty růstu produktivity firmy. Zatímco v 80. letech firmy zaváděly výpočetní techniku, aby substituovaly nízko-kvalifikovanou pracovní sílu, později je IT zaváděno v rámci změn firemních produkčních a distribučních systémů. Výsledky modelu potvrzují teze, že vyšší investice do výpočetní techniky vedou zpravidla k růstu organizačního a růstu tržní hodnoty více než jiné druhy investic (i když odmyslíme akciovou horečku ). 3

4 Závěry ekonometrického modelu jsou konzistentní s předpoklady knih Třetí vlna či Dílo národů o změně industriální ekonomiky na informační a o přerodu během 70. a 80. let. The Recent Recession, the Current Recovery, and the Stock Prices William D. Nordhaus (Yale University) V reportu na téma vývoj hospodářského cyklu v USA hodnotí Nordhaus průběh recese roku 2001 a perspektivy očekávaného oživení na konci roku 2002 (příspěvek je psán v březnu 2002 tedy v době, kdy se všeobecně očekávalo, že FED začne na podzim zvedat úrokové sazby a akciové indexy porostou). Hodnotí nynější metody odhadu změny hospodářského cyklu a výhled na podnikové zisky a vývoj akciových trhů. Autor nejprve porovnává recesi roku 2001 s ostatními recesemi od druhé světové války co do pokles tempa růstu reálného HDP, růstu míry nezaměstnanosti a produkční mezery, kdy shledává, že tento pokles byl jeden z nejmírnějších. Prostor pro rychlé obnovení tempa růstu proto vidí jako silně limitovaný. Dále posuzuje vývoj korporátních zisků a rozdílné metodologie jejich definice a měření. Posuzuje míru zisků z národního účetnictví a míru zisků veřejně obchodovaných společností S&P 500. Zisky vykazují růst během 90. let, kdy ke zlomu došlo v roce 1997, avšak pouze u zisků podle národních účtů. Zisky S&P 500 rapidně poklesly až v roce 2000 s koncem akciové horečky. Posun ve zlomu cyklu souvisí s účetními praktikami typu Enron, WorldCom (nazývané Not Generally Accepted Accounting Principles) a následným zametáním špíny v účetnictví firem. Na závěr prezentuje model, který posuzuje návratnost akcií (P/E) s bezpečným úrokovým výnosem ze státních dluhopisů. Autor naznačuje, že vzhledem ke korigované míře zisku veřejně obchodovaných společností, jsou akcie těchto společností stále příliš nadhodnocené a vzhledem k tomu, že ekonomika neoperuje s příliš velkou produkční mezerou tudíž perspektiva výrazného hospodářského růstu je značně omezena, pro růst spreadu mezi návratností z akcií a bezpečné úrokové míry není příliš místa. Při pomalém růstu ekonomiky porostou výnosy z akcií rovněž pomalu a v případě rychlého růstu nad potenciál porostou i úrokové sazby. Nordhaus tudíž předpokládá další korekci nadhodnocených akcií k jejich dlouhodobým hodnotám. Catching Up with the Leaders: The Irish Hare Patrick Honohan (World Bank) Brendan Walsh (University College, Dublin) BPEA 1/2002, str Komentář Olivier Blanchard, Barry Bosworth Hospodářský výkon Irska v devadesátých letech bývá popisován jako zázrak a tzv. keltský tygr je vzývaným idolem zaostalejších konvergujících zemí, tedy i České republiky. Během devadesátých let se Irsko posunulo z 27. místa na světě na 9. měřeno HDP na hlavu. V období činil průměrný roční přírůstek HDP 9,3% a růst zaměstnanosti 4,8%. Pohled na irský hospodářský zázrak je o to zajímavější vezmeme-li v úvahu ekonomické problémy v sedmdesátých a osmdesátých letech míra nezaměstnanosti přes 15%, neudržitelná výše deficitu běžného účtu platební bilance, rapidní růst vládního dluhu téměř na úroveň fiskální krize. Studie pánů Honohana a Walshe se zabývá irskými zkušenostmi a důležitými faktory, které vedly k nastartování tohoto impresivního boomu. Kromě deskripce tří vývojových stadií irské ekonomiky se dále pokouší korigovat pohled na zázračný růst produktivity a outputu v posledních deseti letech. 4

5 Autoři rozdělují vývoj Irska na tři etapy: polovina 70. let až rok 1986, , 1993 dodnes. První etapa je charakteristická přerušením slibné konvergence Irska k bohatým západoevropským zemím v době ropných šoků a následné stagflace. Na rostoucí nezaměstnanost reagovala hospodářská politika expanzivní fiskální i monetární politikou. Úspěšnost těchto politik však byla značně omezena a tato expanze se projevila v rapidním růst vládního dluhu, inflace (21% v roce 1981) i v deficitu běžného účtu platební bilance (15% HDP po druhém ropném šoku). První polovina 80. let je charakterizována nestabilními vládními koalicemi, opakovaným rozšiřováním vládních podpůrných programů tak, jak dále rostla nezaměstnanost a sociální neklid. Do roku 1987 vzrostla daňová kvóta z 28% HDP v roce 1980 na 40%. I přes to vládní dluh rostl rychleji než HDP. K zásadnímu obratu dochází po roce 1987, kdy se nové vládní koalici podařilo změnit paradigma vládní politiky z boje proti nezaměstnanosti pomocí vládních nákupů a transferů ve prospěch fiskální konsolidace. Nová vláda prosadila ambiciózní program rozsáhlých škrtů vládních výdajů a současně postupného snižování daňové zátěže. K úspěchu tohoto programu napomohl příznivý vývoj vnějších podmínek pokles reálných úrokových sazeb a změny na pracovním trhu ve Velké Británii (což vedlo k vyšší emigraci Irů do Velké Británie, ke snížení nezaměstnanosti a tedy i sociálních transferů), rozsáhlé transfery ze strukturálních fondů EU (tyto transfery pomohly udržet tempo výdajů vlády na infrastrukturu v době fiskální konsolidace a pomohly tomu, že se Irsko vyhnulo krizi ), růst mzdové konkurenceschopnosti ekonomiky - dohody s odbory o omezení stávek a o mzdové zdrženlivosti (na rozdíl od praxe ve Velké Británii) zejména díky slibu vlády snižovat daňovou zátěž při současném minimálním limitu poskytovaných veřejných služeb. Obrat v hospodářském růstu byl tažen zejména exporty (díky hospodářské expanzi hlavních ekonomických partnerů a devalvaci irské libry v roce 1986) a domácí spotřebou. Hospodářský boom ve třetím období (1993 do současnosti) je charakterizován vysokou investiční aktivitou zejména amerických high-tech firem, růstem exportů (zahraniční firmy a také devalvací v roce 1993) a růstem bytové výstavby. V tomto období došlo k poklesu míry nezaměstnanosti na úroveň 4% v roce 2001 či z druhého pohledu došlo k nárůstu počtu pracovních míst mimo zemědělství o téměř 700 tis. (z části poklesem nezaměstnanosti a z části imigrací). V sektorovém členění tohoto růstu zaměstnanosti dominuje stavebnictví, technologicky náročný zpracovatelský průmysl a dále tržní i netržní služby. Když posuzujeme hospodářský vývoj Irska v devadesátých letech musíme vzít v úvahu tři vzájemně propojené charakteristiky této ekonomiky extrémní stupeň vnější otevřenosti, vysoký podíl zahraničních firem ve zpracovatelském průmyslu i v sofistikovaných službách a vysoký růst produktivity práce. Role PZI v technologické i celkové hospodářské konvergenci zaostalejších zemí byla diskutována jak v teoretické rovině, tak i praktické rovině mnohokrát. Součástí těchto diskusí je i místo a role hospodářské politiky v lákání multinacionálních firem pomocí zlepšení institucionálního prostředí, tzv. daňové konkurence či přímé podpory těchto investorů formou tzv. investičních pobídek. Právě irský zázrak je častým argumentem příznivců aktivní role státu v lákání PZI. Honohan a Walsh naznačují, že vysoký podíl zahraničních firem spolu s extrémně nízkou daní z příjmu právnických osob spolu s investiční podporou může vést k nadhodnocení agregátních statistik na významné úrovni. Podíl zahraničních firem na vytvořeném produktu je signifikantně vyšší než podíl na zaměstnanosti. Nejextrémnějším případem je část farmaceutického odvětví, které zaměstnává 0,3% pracovní síly, ale vytváří 8,5% HDP. Podobnými případy je i výroba nápojových koncentrátů či software čili odvětví, které produkují patentované produkty, které však z velké části pocházejí z výzkumu a vývoje mateřských firem (tedy zejména z USA). Tento fakt sám o sobě je pouze dokladem existence 5

6 duální ekonomiky. Produktivita práce v těchto odvětvích je však několika-násobně vyšší než ve stejných odvětvích v evropských zemích či v USA. Autoři tvrdí, že část zázračného růstu produktivity i celkového produktu je výsledkem transfer-pricingu nadnárodních korporací, tj. nadnárodní firmy deklarují tvorbu hodnoty v zemi, která je svou podnikovou daní téměř off-shore. Dále se autoři snaží očistit agregátní statistické veličiny o vliv transfer-pricingu v několika nejkřiklavějších odvětví. Při započtení produktivity práce ve čtyřech (transfer-pricingem nejvíce ovlivněných) high-tech odvětví na úroveň evropských zemí, agregátní produkt by byl v roce 1999 o 15% nižší, exporty o 27% a průmyslová výroba dokonce o 52%. Ačkoli je toto očištění velmi hrubé, jiné metodologie očištění přinášejí podobné výsledky. Vezmeme-li v úvahu některou úvahu tohoto druhu zázrak oficiálních statistik zmizí. Růst hrubého domácího produktu či růst hrubého domácího produktu se tak přibližuje dlouhodobým tempům růstu zaznamenaným v Irsku před rokem 1995 či v jiných zemích v devadesátých letech. Závěry studie Vývoj irské ekonomiky v devadesátých letech lze hodnotit i po očištění o vliv transfer pricingu jako hodně dobrý, i když se irským firmám nepodařilo v žádném oboru získat skutečnou konkurenční výhodu. Podle autorů nelze najít významný faktor ( there is no silver bullet policy ), který tomuto vývoji napomohl. Šlo spíše o souhru několika výše nastíněných příznivých faktorů a o dotažení tempa konvergence na úroveň před obdobím špatných makroekonomických politik ( ). Autoři shrnují tři druhy faktorů irského úspěchu: Pozvolna působící Růst vzdělanosti populace zejména díky zavedení bezplatného středoškolského vzdělání Pokles poměru nezajištěného obyvatelstva ( age dependency ), což snížilo nároky na veřejné finance v době fiskální konsolidace Zlepšování institucionálních charakteristik právní vynutitelnost, kvalita a efektivnost veřejného sektoru a stabilita finančních trhů Kulturní blízkost k USA, jazyk, geografická poloha Katalytické faktory Růst strukturálních transferů z rozpočtu Evropské unie zejména v období , tedy v době fiskální konsolidace a recese Podpora turistiky a přílivu PZI Odstraňování bariér Dohody o sociálním partnerství a mzdové zdrženlivosti Snížení daňového zatížení The Consumption Risk of the Stock Market Jonathan A. Parker (Princeton University) BPEA 2/2001, str Komentář- N. Gregory Mankiw, Paul Willen Průměrná návratnost na akciových trzích dlouhodobě převyšuje tzv. bezpečnou úrokovou míru (návratnost z vládních dluhopisů) o 6 procentních bodů. Ekonomickým vysvětlením je prémie za riziko kvůli vyšší volatilitě akciových trhů. Avšak tato riziková prémie je příliš vysoká při vysvětlení pomocí standardních modelů spotřeby, úspor a výběru porfolia (consumption-based asset pricing). 6

7 Podle standardních modelů riziková prémie u akcií odráží nepřímou korelaci výnosu z akcií a mezního užitku z důchodu. Jestliže předpokládáme, že spotřeba je pozitivně korelována z výnosem z akcií, mezní užitek bude nízký, když je výnos z akcií neobvykle vysoký a opačně. Tedy neobvykle vyšší výnos z akcií zvýší užitek méně než neobvykle nižší výnos akcií (ve stejném rozsahu) tento užitek sníží. Tzn. při jakékoli očekávané výnosnosti akcií mají akcie nižší hodnotu než tzv. bezriziková aktiva (státní bondy). Avšak při empirických testech je kovariance současné čtvrtletní spotřeby a vývoje akciových trhů nízká. V důsledku by to znamenalo enormní, nepravděpodobně vysokou citlivost mezního užitku na spotřebu, aby bylo možno tak vysokou rizikovou prémii ospravedlnit. Pan Parker ve své studii nabízí řešení tohoto problému, a to ve dvou směrech: 1) Místo kovariance současné spotřeby s vývojem na akciových trzích (tedy kovariance současného spotřebního rizika a akciových trhů) Parker používá střednědobé riziko spotřeby (kovarianci spotřeby, která reaguje se zpožděním na vývoj na akciových trzích). Následují empirické testy nastíněných hypotéz nejprve kovariance současné agregátní spotřeby a vývoje akciových trhů. Dále diskutuje proč je vhodné používat střednědobé riziko spotřeby a diskutuje metodologické ospravedlnění tohoto přístupu. Dále diskutuje odlišné přístupy k měření agregátní spotřeby. 2) Místo kovariance agregátní spotřeby s vývojem na akciových trzích, používá kovarianci spotřeby domácností, které vlastní akcie. Nejprve diskutuje metodologické problémy zaměnění agregátní spotřeby z národních účtů za výběrová data spotřeby podle censů spotřebitelského chování a o možných přepočtech údajů z censů na agregátní spotřebu. V empirických testech posuzuje kovarianci spotřeby a vývoje akcií na domácnostech vlastnící akcie a dále na bohatých domácnostech a na starších domácností (tedy těch, kde by se dala očekávat vyšší závislost) a všech domácností z celého censu spotřebního chování. Výše průměrného rizika a návratnosti z akcií relativně k bezrizikovým aktivům domácností, které vlastní akcie, je konzistentní s teoriemi optimálního investičního rozhodování, pomalým přizpůsobováním spotřeby a rozumnou averzí k riziku. Ačkoli Parker naznačuje řešení problému akciové prémie, avšak v té samé chvíli vyvstávají další problémy, zejména proč tak málo domácností (a to i domácností, které nemají problémy s nízkou likviditou) vlastní akcie? Jedno vysvětlení může být spojeno s vysokými fixními náklady, které jsou spojené se vstupem na akciový trh. Avšak i když vezmeme v úvahu vysoké akciové riziko, ve středním období jsou náklady vstupu na trh relativně nízké k průměrným výnosům. V závěru studie Parker navrhuje, že je-li výše akciové prémie konzistentní s rizikem spotřeby domácností vlastnících akcie ve středním období, akcie jsou dobrou investicí pro typické domácnosti, které akcie nevlastní. Což implikuje možný růst blahobytu celé společnosti, jestliže vláda usnadní vstup na akciové trhy např. tím, že povolí investice do akcií fondům sociálního zabezpečení.. Parkerova studie dále otevírá otázku, zda-li bylo akciové riziko sníženo - vyšším stupněm sdílení rizika v posledních dvaceti letech s tím jak, se zvýšila participace spotřebitelů na akciových trzích, a jestli tato vyšší účast permanentně snížila rizikovou prémii z vlastnictví akcií? 7

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 Rezervace v hotelech v Rio de Janeiro na Nový rok už jsou ve výši 85% kapacity Rezervace v hotelech v Riu na Silvestra

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na rok 2016 Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na letošní rok 2 Klíčové aspekty globálního vývoje FED a americká ekonomika Potíže rozvíjejících

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Teorie a empirie mzdových strnulostí a jejich důsledky pro měnovou politiku

Teorie a empirie mzdových strnulostí a jejich důsledky pro měnovou politiku Teorie a empirie mzdových strnulostí a jejich důsledky pro měnovou politiku Stanislav Šaroch, KHP VŠE Praha Draft verze pouze pro účely semináře KHP a IEEP V diskusích o tom, jakou (- a zda vůbec -) provozovat

Více