VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s."

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

2

3 Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku 3. Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a podnikatelský cíl 5. Organizační schéma společnosti ke dni Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice 6.1. Ambulance oboru vnitřního lékařství Gastroenterologická ambulance Diabetologická ambulance Interní ambulance poliklinika Interní ambulance nemocnice Kardiologická ambulance 6.2. Oddělení rehabilitační Ambulance fyziatrie a rehabilitace 6.3. Oddělení následné péče Oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením Oddělení odborné ošetřovatelské péče Oddělení následné péče 6.4. Infuzní stacionář 6.5. Chirurgická ambulance 6.6. Gynekologická ambulance 6.7. Psychiatrická ambulance 6.8. Radiodiagnostické oddělení 6.9. Oddělení klinické biochemie a hematologie Medicínské standardy 7. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4. Přehled o peněžních tocích 7.5. Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11. Zpráva dozorčí rady 12. Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, jménem představenstva společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. Vám předkládám výroční zprávu, jejímž obsahem jsou informace o činnosti nemocnice a přehled ekonomických ukazatelů hospodaření za rok Rovněž jsou zde uvedeny plány a záměry, které chce vedení nemocnice realizovat v následujících letech. Začátek uplynulého roku proběhl ve znamení restrukturalizace nemocnice. Zrušení interního oddělení zasáhlo všechny segmenty nemocnice. Bylo nutné přetransformovat do nových podmínek většinu standardů nemocnice. Zvládnutí všech kroků restrukturalizace a celkového chodu nemocnice prověřilo únorové šetření Spojené akreditační komise, které opět prokázalo kvalitu a bezpečí poskytované péče v nemocnici. Na naplnění lůžkové kapacity se nepříznivě projevilo navýšení regulačních poplatků, nicméně během prvních měsíců roku se i přes tento fakt lůžková oddělení zaplnila a zvýšení počtu lůžek následné péče v regionu se ukázalo jako krok správným směrem. Realizovaná investice do budovy v areálu nemocnice se záměrem umístění dialýzy, odborných ambulancí a lékárny povede k rozvoji celé nemocnice. Na závěr mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za jejich pracovní úsilí, členům dozorčí rady Nemocnice Český Těšín a.s., vedení společnosti AGEL a.s., představitelům Města Český Těšín a všem obchodním partnerům za podporu a dobrou spolupráci v roce MUDr. Barbora Zbránková předsedkyně představenstva společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. 2

5 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Leden 2012: Na začátku ledna přivítalo první pacienty nově otevřené oddělení následné péče. Tento nový provoz byl umístěn v zrekonstruovaných prostorách původního interního oddělení. Proběhlo tradiční setkání s dobrovolníky a personál byl odborně proškolen z hlediska BOZP. Po ukončení zkušebního provozu digitalizovaného RDG pracoviště došlo k přímému digitálnímu napojení i externích spolupracovníků v regionu, což značně zkvalitnilo péči o naše společné klienty. Únor 2012: V procesu zásadních strukturálních změn v nemocnici, které se uskutečnily začátkem roku, probíhalo akreditační šetření. Nemocnice akreditaci, a s ní statut kvalitní a bezpečné nemocnice, obhájila. Březen 2012: Na oddělení OOOP a sociálních lůžkách byla zahájena canisterapie, která zpříjemňuje pacientům jejich dlouhodobý pobyt v nemocnici. Duben 2012: V prostorách nemocnice začala nabízet své služby psychologická ambulance, která je detašovaným pracovištěm CNS centra. Červenec 2012: Ve spolupráci s Nemocnicí Třinec začala každé úterý poskytovat své služby občanům Českého Těšína ambulance plastické chirurgie. Srpen 2012: Rehabilitační oddělení získalo nový elektroléčebný přístroj krátkovlnné diatermie, který pomáhá při řadě zdravotních problémů, zejména při chronických zánětlivých i degenerativních onemocněních pohybového aparátu. Říjen 2012: Byl zakoupen přístroj ke sledování srdečního rytmu pro pacienty s onemocněním srdce a po kardiochirurgických zákrocích provedených v Kardiocentru. Byl instalován na oddělení následné péče, aby byla zajištěna komplexní péče pro tyto pacienty. Listopad 2012: Rehabilitační oddělení rozšířilo své služby o oblíbenou alternativní metodu baňkování. 3

6 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 V Nemocnici Český Těšín a.s. probíhal od prosince 2010 do listopadu 2012 pod registračním číslem: CZ.1.04/1.1.02/ projekt Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V roce 2012 v rámci projektu proběhly tyto kurzy: Kurzy počítačové gramotnosti zaměřené na zdokonalení dovedností zaměstnanců v modulech kancelářského balíku MS Office. Konkrétně se jednalo o MS PowerPoint. Kurzy manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky zaměřené na rozšíření znalostí v oblasti vedení lidí a pracovních týmů. Kurzy Soft skills pro zdravotnické pracovníky zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a lepší zvládání stresových situací. Pro pracovníky oddělení následné péče a oddělení odborné ošetřovatelské péče v rámci projektu proběhly tři supervize pomocí Balintovské metody, zaměřené na řešení obtížných situací v péči o dlouhodobě nemocné klienty. Dále byl organizován kurz Péče o pacienty s demencí a využití reminiscenčních technik, který seznámil zdravotnické pracovníky s technikami, které jsou v praxi vhodné u klientů s demencí. Kurzy právního minima ve zdravotnictví, zaměřené především na zdravotnické právo. Pro fyzioterapeuty byl realizován odborný kurz Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové. Celou dobu realizace projektu probíhala výuka anglického jazyka. Celkem v tomto projektu bylo podpořeno 197 osob, z toho 171 žen a 26 mužů. Nemocnice Český Těšín a.s. 4

7 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní název společnosti: Nemocnice Český Těšín a.s. Sídlo: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání byl ke dni : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, druh a rozsah poskytované péče: ústavní, komplementární a ambulantní zdravotní péče: Lůžková péče v oborech: rehabilitační a fyzikální medicína, lůžka následné péče. Komplementární a ambulantní péče v oborech: vnitřní lékařství, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, dětská kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, psychiatrie, klinická onkologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, anesteziologie a resuscitace, klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapeut, ergoterapeut. Místo provozování nestátního zařízení: 1. Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: ambulance interní, ambulance diabetologie, ambulance gastroenterologie, ambulance kardiologie, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů, oddělení následné péče, ambulance dětské kardiologie, ambulance klinické onkologie, ambulance chirurgická (včetně mammologické poradny), infuzní stacionář, ambulance ortopedická, ambulance gynekologická, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie a transfuzního lékařství, ambulance hematologie. 2. Český Těšín, Sady Komenského 605/1, PSČ: ambulance psychiatrická, ambulance interní. 5

8 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Předmět činnosti: Druh služby sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (dle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění). Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Akcie: Jediný akcionář: 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě. AGEL a.s. Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: IČ: Ostatní skutečnosti: Dne byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Městskou nemocnicí s poliklinikou, příspěvkovou organizací, se sídlem Český Těšín, Ostravská 73 jako pronajímatelem, a Nemocnicí Český Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Ostravská 785/73 jako nájemcem. Smlouva byla schválena Radou Města Český Těšín dne a dne byla schválena na valné hromadě společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. všemi akcionáři. Smlouva uzavřena na dobu určitou do

9 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Představenstvo MUDr. BARBORA ZBRÁNKOVÁ předsedkyně představenstva Ing. PETR LIŠKÁŘ místopředseda představenstva Mgr. ALICE RUČKOVÁ člen představenstva 7

10 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Dozorčí rada MUDr. FILIP HORÁK, MBA předseda dozorčí rady Ing. VÍT SLOVÁČEK člen dozorčí rady RADANA CARBOLOVÁ člen dozorčí rady 8

11 Poslání a podnikatelský cíl společnosti 4.0 Společnost Nemocnice Český Těšín a.s. tvoří pilíř zdravotní a sociální politiky Města Český Těšín a okolí v oblasti poskytování zdravotní péče v nosných oborech akutní rehabilitace, následná a sociální péče. Také poskytuje širokou škálu služeb odborných ambulancí zaměřenou na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Struktura poskytované péče odpovídá demografickému vývoji obyvatelstva a naším cílem je vytvoření komunitní nemocnice, která je schopna uspět v silné konkurenci okolních větších zdravotnických zařízení s důrazem na flexibilitu a profesionálně lidský přístup se zachováním vysoké kvality poskytované péče, což je průběžně kontrolováno interními i externími audity. Nadále zachovává nemocnice rovnováhu mezi ekonomickými ukazateli a medicínskými aspekty. 9

12 Organizační schéma společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. ke dni Ředitel předseda představenstva Sekretářka Hlavní informatik Operátor ICT Manažer kvality Náměstek pro OP člen představenstva Odborný zástupce Rehabilitační oddělení Oddělení následné péče RDG + SONO Rehabilitační ambulance Rehabilitace SZP Ekonom místopředseda představenstva OKBH Hematologická ambulance Primáři oddělení Anestézie a resuscitace Vedoucí lékař chir. ambulancí Chirurgická ambulance Stacionář Vedoucí lékař inter. ambulancí Interní ambulance II. Specializované chirurgické ambulance Gastroenterologická ambulance Diabetologická ambulance Kardiologická ambulance Dětská kardiologická ambulance Lékaři odborných ambulancí Psychiatrická ambulance Gynekologická ambulance Ortopedická ambulance Pohotovostní služba ÚPS Onkologická ambulance Interní ambulance I.

13 Organizační schéma společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. ke dni Úsek Náměstkyně pro OP Úsek Ekonoma Náměstkyně pro OP Ekonom Vedoucí pracovníci nelékařských oborů Rehabilitační oddělení Finanční účtárna: hlavní účetní Všeobecné sestry odborných ambulancí Oddělení následné péče Finanční účetní Sociální pracovník Chirurgická ambulance + stacionář Výkonová účtárna Ústavní hygienik Rehabilitační ambulance + fyzioterapeuti Personální odd., mzdová účtárna Vedoucí stravovacího provozu OKBH Vedoucí provozně technického úseku údržba, vrátnice Nutriční terapeut RDG + SONO Referent pro zásobování a evidence majetku Vedoucí úklidové čety Pracovnice podatelny a pokladny

14 Prezentace jednotlivých oddělení Ambulance oboru vnitřního lékařství Gastroenterologická ambulance Na ambulanci byla zajišťována odborná péče pro pacienty spádové oblasti v endoskopických vyšetřovacích metodikách. Lékařem ambulance je: MUDr. Ladislav Langner. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Gastroskopie Kolonoskopie Rektoskopie Diabetologická ambulance Nachází se v suterénu hlavní budovy, její provoz zajišťuje MUDr. Marie Baszczynská a MUDr. Radoslav Goldmann, rovněž zde probíhá edukace nových diabetiků. Sestra v této ambulanci využívá svých znalostí k zaučování nových diabetiků při používání zdravotnických pomůcek a provádí konzultace o dietních a režimových opatřeních. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet vyšetření Počet osob Nově zjištěné DM Interní ambulance I. poliklinika V této ambulanci je zajišťována základní odborná interní péče, dispenzarizováni pacienti s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami a onemocněním vnitřních orgánů. Zajišťuje akutní interní vyšetření dle požadavků praktických lékařů a navazuje na péči interního oddělení, kdy jsou pacienti zváni na kontroly po ukončení hospitalizace. Zavedený objednávkový systém významně snížil čekací doby a zároveň zvýšil dostupnost péče. Od srpna 2012 byla dočasně zastavena činnost této ambulance. 12

15 Prezentace jednotlivých oddělení Interní ambulance II. Tato ambulance je umístěna v areálu nemocnice, v budově C, a i zde je zajišťována základní odborná interní péče, péče pro dispenzarizované pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami a poruchami pohybového aparátu, interní vyšetření dle požadavků praktických lékařů a navazuje na péči interního oddělení, kdy jsou pacienti zváni na kontroly po ukončení hospitalizace. Současně také nabízí dietní poradenství, léčbu obezity, popis EKG křivky, předoperační vyšetření, edukační činnost. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet vyšetření Počet osob Ergometrie Pletysmografie Kardiologická ambulance V kardiologické ambulanci bylo vyšetřeno celkem pacientů. Ambulance úzce spolupracovala se společností Nemocnice Podlesí a.s., pacienti byli dle potřeby odesíláni k zákrokům následovně: Vývoj počtu vyšetření v letech Kardiologická ambulance Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Ke koronarografickému vyšetření K elektrofyziolog.vyš. a RF ablacím K implantaci pace-makerů K náhradě chlopně K provedení CABG

16 Prezentace jednotlivých oddělení Oddělení rehabilitační Rehabilitační oddělení pracovalo v budově A, došlo zde k personální stabilizaci jak lékařů, tak středně zdravotnického personálu. Zájem klientů o pobyt na tomto oddělení byl nadále velmi vysoký, akutní onemocnění byla zařazována k hospitalizaci přednostně. Primářkou oddělení je: MUDr. Barbora Zbránková Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % 98,0 97,0 98,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 19,0 19,2 19, Ambulance fyzioterapie a rehabilitace Rehabilitační ambulance se nachází v budově C. Nadále poskytuje péči v širokém spektru onemocnění jak chirurgických, tak ortopedických i neurologických. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Nově přijatých Celkově ošetřených lékařem Výkony fyzioterapeutů Oddělení následné péče Primářkou všech oddělení následné péče je: MUDr. Lidie Ćmielová Oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením Na tomto oddělení byli hospitalizováni převážně pacienti s postižením pohybového aparátu, pacienti po CMP a ortopedických operacích. Kvalita poskytovaných služeb na tomto oddělení se soustavně sleduje a systematicky vyhodnocuje. Jeho obliba mezi klienty i odesílajícími lékaři roste, prodlužují se čekací doby u chronicky nemocných. Oddělení bylo vybaveno dalšími elektrickými polohovacími lůžky, což podstatně zlepšilo komfort a usnadnilo ošetřovatelskou péči. 14

17 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Vývoj počtu hospitalizovaných pacientů a ostatních ukazatelů v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % 99,0 97,0 95,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 47,2 43,8 48, Oddělení odborné ošetřovatelské péče I na tomto oddělení během celého roku byly sledovány a vyhodnocovány parametry kvality především v oblasti ošetřovatelské zdravotní péče. Na oddělení jsou hospitalizováni převážně pacienti s těžkým zdravotním postižením imobilní, s dekubity, pacienti s demencí, v terminálních stavech. Součástí oddělení jsou nadále i sociální lůžka, která jsou stále plně obsazena. Také zde byly zakoupeny elektrické polohovací postele. Vývoj počtu vyšetření v letech OOOP Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % 95,0 92,0 93,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 49,6 46,6 50,6 Oddělení následné péče Nemocnice Český Těšín a.s. Oddělení odborné ošetřovatelské péče Nemocnice Český Těšín a.s. 15

18 Prezentace jednotlivých oddělení Oddělení následné péče Provoz oddělení následné péče byl zahájen ke dni po ukončení provozu akutních lůžek v oboru vnitřního lékařství. ONP Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % ,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) , Infuzní stacionář Pracoviště zajišťovalo aplikaci infuzní terapie na základě doporučení odborných ambulancí. Požadavky okolních specialistů na podávání infuzí se stále zvyšují. Na stacionář má návaznost operační sál, kde se prováděly výkony v rámci jednodenní chirurgie, gynekologických zákroků je minimální počet. Stacionář sloužil jako jednotka ke sledování po výkonech. Na operačním sále se prováděly výkony v lokální anestézii, v malém počtu i v celkové anestézii. Vývoj počtu vyšetření v letech Infuzní stacionář Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet infuzí Počet pacientů Chirurgická ambulance Chirurgická ambulance zajišťovala péči o pacienty v rozsahu obecné chirurgie s návazností na chirurgická pracoviště skupiny AGEL. Zvláště úzká spolupráce je s cévní ambulancí Nemocnice Podlesí a.s. Součástí ambulance jsou i ambulance nadstavbové. Mimo ordinační hodiny chirurgické ambulance v těchto prostorách ordinují lékaři ústavní pohotovostní služby. Vedoucím lékařem ambulance je: MUDr. Tadeáš Gach 16 Chirurgická ambulance

19 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Vývoj počtu vyšetření v letech Počty ošetřených Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Chirurgická amb Z toho Specializované chirurgické ambulance Ortopedická amb Gynekologická ambulance Gynekologická ambulance je umístěna v prostorách budovy C nemocnice, kde lékař pracuje 2 dny v týdnu na zkrácený úvazek. Ambulance zajišťuje základní gynekologickou péči i prenatální poradnu. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet ošetřených klientek Počet nových těhotenství Počet UZ vyšetření Psychiatrická ambulance Ambulance je umístěna v budově polikliniky v Českém Těšíně. Zajišťuje dispenzární péči v tomto oboru, provádí odvykací léčbu. Vedoucím lékařem ambulance je: MUDr. Krystyna Sulejmaniová Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Ošetřených celkem Počet prvních ošetření Klienti v ochranné léčbě

20 Prezentace jednotlivých oddělení Radiodiagnostické oddělení Stále trvá zájem o kontrastní vyšetření jícnu a ledvin. Koncem roku 2011 byla realizována náročná investice do modernizace přístrojového vybavení, která umožnila přejít z klasického RTG snímku na digitální a která se během roku 2012 ukázala jako velmi zdařilá investice. Primářkou oddělení je: MUDr. Jana Rupčíková Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Vyšetřených celkem: z toho rtg vyšetření z toho UZ vyšetření OPG vyš. zubů Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet provedených vyšetření byl v meziročních srovnáních obdobný, změnila se však struktura jednotlivých vyšetření. Výrazně vzrostl počet pacientů vyšetřených či dispenzarizovaných v hematologické poradně. Diagnostika i léčba byla prováděna v koordinaci s ostatními hematology pracujícími ve skupině AGEL. Vedoucím oddělení je: Mgr. Jaroslav Uller Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Vyšetření celkem: z toho pro ústavní péči pro ostatní

21 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Radiologické oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. OKBH Medicínské standardy Do standardů nemocnice byla postupně zapracovávána nová legislativa, zejména zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a jeho doprovázející vyhlášky. 19

22 20

23 Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4. Přehled o peněžních tocích 7.5. Příloha účetní závěrky za rok

24 Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok ÚČEtní ZáVěrkA k 31. PrOSIncI 2012 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783, Český Těšín akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 3. dubna Statutární orgán účetní jednotky Podpis MuDr. Barbora Zbránková předsedkyně představenstva Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva 22

25 Rozvaha v plném rozsahu k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.7. Jiné pohledávky 689 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

26 Rozvaha v plném rozsahu k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

27 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ Období do v tisících Kč Období do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 12 5 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 6 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 F.2. Prodaný materiál 1 1 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 7 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

28 Přehled o změnách vlastního kapitálu k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Vyplacené dividendy Výdaje z kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Výdaje z kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

29 Přehled o peněžních tocích k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 7 25 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -12 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 12 5 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy -20 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

30 Příloha účetní závěrky za rok Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783, Český Těšín akciová společnost IČ:

31 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE Založení a charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Identifikace skupiny ÚČetní metody Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Zásoby Pohledávky Závazky Dotace Daně Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Výnosy Použití odhadů Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích Doplňující údaje Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Majetek najatý formou finančního leasingu Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Odložená daň z příjmů Výnosy z běžné činnosti Spotřebované nákupy Služby Ostatní provozní výnosy a náklady Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Závazky neuvedené v rozvaze Události, které nastaly po datu účetní závěrky

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Dialýza Šumperk, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Dialýza Šumperk, spol. s r.o. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Obsah výroční zprávy společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o. za rok 2012 1. Úvodní slovo jednatelky společnosti 2. Identifikační údaje společnosti včetně

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 06-07 02.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a. s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 6 02. Významné události

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 2 Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. za rok 2013 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více