VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s."

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

2

3 Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku 3. Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a podnikatelský cíl 5. Organizační schéma společnosti ke dni Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice 6.1. Ambulance oboru vnitřního lékařství Gastroenterologická ambulance Diabetologická ambulance Interní ambulance poliklinika Interní ambulance nemocnice Kardiologická ambulance 6.2. Oddělení rehabilitační Ambulance fyziatrie a rehabilitace 6.3. Oddělení následné péče Oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením Oddělení odborné ošetřovatelské péče Oddělení následné péče 6.4. Infuzní stacionář 6.5. Chirurgická ambulance 6.6. Gynekologická ambulance 6.7. Psychiatrická ambulance 6.8. Radiodiagnostické oddělení 6.9. Oddělení klinické biochemie a hematologie Medicínské standardy 7. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4. Přehled o peněžních tocích 7.5. Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11. Zpráva dozorčí rady 12. Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, jménem představenstva společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. Vám předkládám výroční zprávu, jejímž obsahem jsou informace o činnosti nemocnice a přehled ekonomických ukazatelů hospodaření za rok Rovněž jsou zde uvedeny plány a záměry, které chce vedení nemocnice realizovat v následujících letech. Začátek uplynulého roku proběhl ve znamení restrukturalizace nemocnice. Zrušení interního oddělení zasáhlo všechny segmenty nemocnice. Bylo nutné přetransformovat do nových podmínek většinu standardů nemocnice. Zvládnutí všech kroků restrukturalizace a celkového chodu nemocnice prověřilo únorové šetření Spojené akreditační komise, které opět prokázalo kvalitu a bezpečí poskytované péče v nemocnici. Na naplnění lůžkové kapacity se nepříznivě projevilo navýšení regulačních poplatků, nicméně během prvních měsíců roku se i přes tento fakt lůžková oddělení zaplnila a zvýšení počtu lůžek následné péče v regionu se ukázalo jako krok správným směrem. Realizovaná investice do budovy v areálu nemocnice se záměrem umístění dialýzy, odborných ambulancí a lékárny povede k rozvoji celé nemocnice. Na závěr mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za jejich pracovní úsilí, členům dozorčí rady Nemocnice Český Těšín a.s., vedení společnosti AGEL a.s., představitelům Města Český Těšín a všem obchodním partnerům za podporu a dobrou spolupráci v roce MUDr. Barbora Zbránková předsedkyně představenstva společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. 2

5 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Leden 2012: Na začátku ledna přivítalo první pacienty nově otevřené oddělení následné péče. Tento nový provoz byl umístěn v zrekonstruovaných prostorách původního interního oddělení. Proběhlo tradiční setkání s dobrovolníky a personál byl odborně proškolen z hlediska BOZP. Po ukončení zkušebního provozu digitalizovaného RDG pracoviště došlo k přímému digitálnímu napojení i externích spolupracovníků v regionu, což značně zkvalitnilo péči o naše společné klienty. Únor 2012: V procesu zásadních strukturálních změn v nemocnici, které se uskutečnily začátkem roku, probíhalo akreditační šetření. Nemocnice akreditaci, a s ní statut kvalitní a bezpečné nemocnice, obhájila. Březen 2012: Na oddělení OOOP a sociálních lůžkách byla zahájena canisterapie, která zpříjemňuje pacientům jejich dlouhodobý pobyt v nemocnici. Duben 2012: V prostorách nemocnice začala nabízet své služby psychologická ambulance, která je detašovaným pracovištěm CNS centra. Červenec 2012: Ve spolupráci s Nemocnicí Třinec začala každé úterý poskytovat své služby občanům Českého Těšína ambulance plastické chirurgie. Srpen 2012: Rehabilitační oddělení získalo nový elektroléčebný přístroj krátkovlnné diatermie, který pomáhá při řadě zdravotních problémů, zejména při chronických zánětlivých i degenerativních onemocněních pohybového aparátu. Říjen 2012: Byl zakoupen přístroj ke sledování srdečního rytmu pro pacienty s onemocněním srdce a po kardiochirurgických zákrocích provedených v Kardiocentru. Byl instalován na oddělení následné péče, aby byla zajištěna komplexní péče pro tyto pacienty. Listopad 2012: Rehabilitační oddělení rozšířilo své služby o oblíbenou alternativní metodu baňkování. 3

6 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 V Nemocnici Český Těšín a.s. probíhal od prosince 2010 do listopadu 2012 pod registračním číslem: CZ.1.04/1.1.02/ projekt Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V roce 2012 v rámci projektu proběhly tyto kurzy: Kurzy počítačové gramotnosti zaměřené na zdokonalení dovedností zaměstnanců v modulech kancelářského balíku MS Office. Konkrétně se jednalo o MS PowerPoint. Kurzy manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky zaměřené na rozšíření znalostí v oblasti vedení lidí a pracovních týmů. Kurzy Soft skills pro zdravotnické pracovníky zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a lepší zvládání stresových situací. Pro pracovníky oddělení následné péče a oddělení odborné ošetřovatelské péče v rámci projektu proběhly tři supervize pomocí Balintovské metody, zaměřené na řešení obtížných situací v péči o dlouhodobě nemocné klienty. Dále byl organizován kurz Péče o pacienty s demencí a využití reminiscenčních technik, který seznámil zdravotnické pracovníky s technikami, které jsou v praxi vhodné u klientů s demencí. Kurzy právního minima ve zdravotnictví, zaměřené především na zdravotnické právo. Pro fyzioterapeuty byl realizován odborný kurz Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové. Celou dobu realizace projektu probíhala výuka anglického jazyka. Celkem v tomto projektu bylo podpořeno 197 osob, z toho 171 žen a 26 mužů. Nemocnice Český Těšín a.s. 4

7 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní název společnosti: Nemocnice Český Těšín a.s. Sídlo: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání byl ke dni : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, druh a rozsah poskytované péče: ústavní, komplementární a ambulantní zdravotní péče: Lůžková péče v oborech: rehabilitační a fyzikální medicína, lůžka následné péče. Komplementární a ambulantní péče v oborech: vnitřní lékařství, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, dětská kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, psychiatrie, klinická onkologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, anesteziologie a resuscitace, klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapeut, ergoterapeut. Místo provozování nestátního zařízení: 1. Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: ambulance interní, ambulance diabetologie, ambulance gastroenterologie, ambulance kardiologie, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů, oddělení následné péče, ambulance dětské kardiologie, ambulance klinické onkologie, ambulance chirurgická (včetně mammologické poradny), infuzní stacionář, ambulance ortopedická, ambulance gynekologická, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie a transfuzního lékařství, ambulance hematologie. 2. Český Těšín, Sady Komenského 605/1, PSČ: ambulance psychiatrická, ambulance interní. 5

8 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Předmět činnosti: Druh služby sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (dle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění). Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Akcie: Jediný akcionář: 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě. AGEL a.s. Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: IČ: Ostatní skutečnosti: Dne byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Městskou nemocnicí s poliklinikou, příspěvkovou organizací, se sídlem Český Těšín, Ostravská 73 jako pronajímatelem, a Nemocnicí Český Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Ostravská 785/73 jako nájemcem. Smlouva byla schválena Radou Města Český Těšín dne a dne byla schválena na valné hromadě společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. všemi akcionáři. Smlouva uzavřena na dobu určitou do

9 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Představenstvo MUDr. BARBORA ZBRÁNKOVÁ předsedkyně představenstva Ing. PETR LIŠKÁŘ místopředseda představenstva Mgr. ALICE RUČKOVÁ člen představenstva 7

10 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Dozorčí rada MUDr. FILIP HORÁK, MBA předseda dozorčí rady Ing. VÍT SLOVÁČEK člen dozorčí rady RADANA CARBOLOVÁ člen dozorčí rady 8

11 Poslání a podnikatelský cíl společnosti 4.0 Společnost Nemocnice Český Těšín a.s. tvoří pilíř zdravotní a sociální politiky Města Český Těšín a okolí v oblasti poskytování zdravotní péče v nosných oborech akutní rehabilitace, následná a sociální péče. Také poskytuje širokou škálu služeb odborných ambulancí zaměřenou na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Struktura poskytované péče odpovídá demografickému vývoji obyvatelstva a naším cílem je vytvoření komunitní nemocnice, která je schopna uspět v silné konkurenci okolních větších zdravotnických zařízení s důrazem na flexibilitu a profesionálně lidský přístup se zachováním vysoké kvality poskytované péče, což je průběžně kontrolováno interními i externími audity. Nadále zachovává nemocnice rovnováhu mezi ekonomickými ukazateli a medicínskými aspekty. 9

12 Organizační schéma společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. ke dni Ředitel předseda představenstva Sekretářka Hlavní informatik Operátor ICT Manažer kvality Náměstek pro OP člen představenstva Odborný zástupce Rehabilitační oddělení Oddělení následné péče RDG + SONO Rehabilitační ambulance Rehabilitace SZP Ekonom místopředseda představenstva OKBH Hematologická ambulance Primáři oddělení Anestézie a resuscitace Vedoucí lékař chir. ambulancí Chirurgická ambulance Stacionář Vedoucí lékař inter. ambulancí Interní ambulance II. Specializované chirurgické ambulance Gastroenterologická ambulance Diabetologická ambulance Kardiologická ambulance Dětská kardiologická ambulance Lékaři odborných ambulancí Psychiatrická ambulance Gynekologická ambulance Ortopedická ambulance Pohotovostní služba ÚPS Onkologická ambulance Interní ambulance I.

13 Organizační schéma společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. ke dni Úsek Náměstkyně pro OP Úsek Ekonoma Náměstkyně pro OP Ekonom Vedoucí pracovníci nelékařských oborů Rehabilitační oddělení Finanční účtárna: hlavní účetní Všeobecné sestry odborných ambulancí Oddělení následné péče Finanční účetní Sociální pracovník Chirurgická ambulance + stacionář Výkonová účtárna Ústavní hygienik Rehabilitační ambulance + fyzioterapeuti Personální odd., mzdová účtárna Vedoucí stravovacího provozu OKBH Vedoucí provozně technického úseku údržba, vrátnice Nutriční terapeut RDG + SONO Referent pro zásobování a evidence majetku Vedoucí úklidové čety Pracovnice podatelny a pokladny

14 Prezentace jednotlivých oddělení Ambulance oboru vnitřního lékařství Gastroenterologická ambulance Na ambulanci byla zajišťována odborná péče pro pacienty spádové oblasti v endoskopických vyšetřovacích metodikách. Lékařem ambulance je: MUDr. Ladislav Langner. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Gastroskopie Kolonoskopie Rektoskopie Diabetologická ambulance Nachází se v suterénu hlavní budovy, její provoz zajišťuje MUDr. Marie Baszczynská a MUDr. Radoslav Goldmann, rovněž zde probíhá edukace nových diabetiků. Sestra v této ambulanci využívá svých znalostí k zaučování nových diabetiků při používání zdravotnických pomůcek a provádí konzultace o dietních a režimových opatřeních. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet vyšetření Počet osob Nově zjištěné DM Interní ambulance I. poliklinika V této ambulanci je zajišťována základní odborná interní péče, dispenzarizováni pacienti s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami a onemocněním vnitřních orgánů. Zajišťuje akutní interní vyšetření dle požadavků praktických lékařů a navazuje na péči interního oddělení, kdy jsou pacienti zváni na kontroly po ukončení hospitalizace. Zavedený objednávkový systém významně snížil čekací doby a zároveň zvýšil dostupnost péče. Od srpna 2012 byla dočasně zastavena činnost této ambulance. 12

15 Prezentace jednotlivých oddělení Interní ambulance II. Tato ambulance je umístěna v areálu nemocnice, v budově C, a i zde je zajišťována základní odborná interní péče, péče pro dispenzarizované pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami a poruchami pohybového aparátu, interní vyšetření dle požadavků praktických lékařů a navazuje na péči interního oddělení, kdy jsou pacienti zváni na kontroly po ukončení hospitalizace. Současně také nabízí dietní poradenství, léčbu obezity, popis EKG křivky, předoperační vyšetření, edukační činnost. Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet vyšetření Počet osob Ergometrie Pletysmografie Kardiologická ambulance V kardiologické ambulanci bylo vyšetřeno celkem pacientů. Ambulance úzce spolupracovala se společností Nemocnice Podlesí a.s., pacienti byli dle potřeby odesíláni k zákrokům následovně: Vývoj počtu vyšetření v letech Kardiologická ambulance Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Ke koronarografickému vyšetření K elektrofyziolog.vyš. a RF ablacím K implantaci pace-makerů K náhradě chlopně K provedení CABG

16 Prezentace jednotlivých oddělení Oddělení rehabilitační Rehabilitační oddělení pracovalo v budově A, došlo zde k personální stabilizaci jak lékařů, tak středně zdravotnického personálu. Zájem klientů o pobyt na tomto oddělení byl nadále velmi vysoký, akutní onemocnění byla zařazována k hospitalizaci přednostně. Primářkou oddělení je: MUDr. Barbora Zbránková Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % 98,0 97,0 98,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 19,0 19,2 19, Ambulance fyzioterapie a rehabilitace Rehabilitační ambulance se nachází v budově C. Nadále poskytuje péči v širokém spektru onemocnění jak chirurgických, tak ortopedických i neurologických. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Nově přijatých Celkově ošetřených lékařem Výkony fyzioterapeutů Oddělení následné péče Primářkou všech oddělení následné péče je: MUDr. Lidie Ćmielová Oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením Na tomto oddělení byli hospitalizováni převážně pacienti s postižením pohybového aparátu, pacienti po CMP a ortopedických operacích. Kvalita poskytovaných služeb na tomto oddělení se soustavně sleduje a systematicky vyhodnocuje. Jeho obliba mezi klienty i odesílajícími lékaři roste, prodlužují se čekací doby u chronicky nemocných. Oddělení bylo vybaveno dalšími elektrickými polohovacími lůžky, což podstatně zlepšilo komfort a usnadnilo ošetřovatelskou péči. 14

17 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Vývoj počtu hospitalizovaných pacientů a ostatních ukazatelů v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % 99,0 97,0 95,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 47,2 43,8 48, Oddělení odborné ošetřovatelské péče I na tomto oddělení během celého roku byly sledovány a vyhodnocovány parametry kvality především v oblasti ošetřovatelské zdravotní péče. Na oddělení jsou hospitalizováni převážně pacienti s těžkým zdravotním postižením imobilní, s dekubity, pacienti s demencí, v terminálních stavech. Součástí oddělení jsou nadále i sociální lůžka, která jsou stále plně obsazena. Také zde byly zakoupeny elektrické polohovací postele. Vývoj počtu vyšetření v letech OOOP Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % 95,0 92,0 93,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) 49,6 46,6 50,6 Oddělení následné péče Nemocnice Český Těšín a.s. Oddělení odborné ošetřovatelské péče Nemocnice Český Těšín a.s. 15

18 Prezentace jednotlivých oddělení Oddělení následné péče Provoz oddělení následné péče byl zahájen ke dni po ukončení provozu akutních lůžek v oboru vnitřního lékařství. ONP Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet hospitalizovaných Průměrná obložnost v % ,0 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) , Infuzní stacionář Pracoviště zajišťovalo aplikaci infuzní terapie na základě doporučení odborných ambulancí. Požadavky okolních specialistů na podávání infuzí se stále zvyšují. Na stacionář má návaznost operační sál, kde se prováděly výkony v rámci jednodenní chirurgie, gynekologických zákroků je minimální počet. Stacionář sloužil jako jednotka ke sledování po výkonech. Na operačním sále se prováděly výkony v lokální anestézii, v malém počtu i v celkové anestézii. Vývoj počtu vyšetření v letech Infuzní stacionář Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet infuzí Počet pacientů Chirurgická ambulance Chirurgická ambulance zajišťovala péči o pacienty v rozsahu obecné chirurgie s návazností na chirurgická pracoviště skupiny AGEL. Zvláště úzká spolupráce je s cévní ambulancí Nemocnice Podlesí a.s. Součástí ambulance jsou i ambulance nadstavbové. Mimo ordinační hodiny chirurgické ambulance v těchto prostorách ordinují lékaři ústavní pohotovostní služby. Vedoucím lékařem ambulance je: MUDr. Tadeáš Gach 16 Chirurgická ambulance

19 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Vývoj počtu vyšetření v letech Počty ošetřených Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Chirurgická amb Z toho Specializované chirurgické ambulance Ortopedická amb Gynekologická ambulance Gynekologická ambulance je umístěna v prostorách budovy C nemocnice, kde lékař pracuje 2 dny v týdnu na zkrácený úvazek. Ambulance zajišťuje základní gynekologickou péči i prenatální poradnu. Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Počet ošetřených klientek Počet nových těhotenství Počet UZ vyšetření Psychiatrická ambulance Ambulance je umístěna v budově polikliniky v Českém Těšíně. Zajišťuje dispenzární péči v tomto oboru, provádí odvykací léčbu. Vedoucím lékařem ambulance je: MUDr. Krystyna Sulejmaniová Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Ošetřených celkem Počet prvních ošetření Klienti v ochranné léčbě

20 Prezentace jednotlivých oddělení Radiodiagnostické oddělení Stále trvá zájem o kontrastní vyšetření jícnu a ledvin. Koncem roku 2011 byla realizována náročná investice do modernizace přístrojového vybavení, která umožnila přejít z klasického RTG snímku na digitální a která se během roku 2012 ukázala jako velmi zdařilá investice. Primářkou oddělení je: MUDr. Jana Rupčíková Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Vyšetřených celkem: z toho rtg vyšetření z toho UZ vyšetření OPG vyš. zubů Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet provedených vyšetření byl v meziročních srovnáních obdobný, změnila se však struktura jednotlivých vyšetření. Výrazně vzrostl počet pacientů vyšetřených či dispenzarizovaných v hematologické poradně. Diagnostika i léčba byla prováděna v koordinaci s ostatními hematology pracujícími ve skupině AGEL. Vedoucím oddělení je: Mgr. Jaroslav Uller Vývoj počtu vyšetření v letech Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Vyšetření celkem: z toho pro ústavní péči pro ostatní

21 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Radiologické oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. OKBH Medicínské standardy Do standardů nemocnice byla postupně zapracovávána nová legislativa, zejména zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a jeho doprovázející vyhlášky. 19

22 20

23 Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4. Přehled o peněžních tocích 7.5. Příloha účetní závěrky za rok

24 Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok ÚČEtní ZáVěrkA k 31. PrOSIncI 2012 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783, Český Těšín akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 3. dubna Statutární orgán účetní jednotky Podpis MuDr. Barbora Zbránková předsedkyně představenstva Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva 22

25 Rozvaha v plném rozsahu k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.7. Jiné pohledávky 689 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

26 Rozvaha v plném rozsahu k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

27 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ Období do v tisících Kč Období do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 12 5 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 6 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 F.2. Prodaný materiál 1 1 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 7 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

28 Přehled o změnách vlastního kapitálu k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Vyplacené dividendy Výdaje z kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Výdaje z kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

29 Přehled o peněžních tocích k datu Nemocnice Český Těšín a.s.; Ostravská 783, Český Těšín; IČ v tisících Kč Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 7 25 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -12 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 12 5 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy -20 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

30 Příloha účetní závěrky za rok Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783, Český Těšín akciová společnost IČ:

31 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE Založení a charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Identifikace skupiny ÚČetní metody Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Zásoby Pohledávky Závazky Dotace Daně Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Výnosy Použití odhadů Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích Doplňující údaje Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Majetek najatý formou finančního leasingu Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Odložená daň z příjmů Výnosy z běžné činnosti Spotřebované nákupy Služby Ostatní provozní výnosy a náklady Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Závazky neuvedené v rozvaze Události, které nastaly po datu účetní závěrky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva.......................................... 2 2. Profil obchodní společnosti................................................. 3 3. Vybrané hospodářské

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více