Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

2 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

3 Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci s odborem kanceáře hejtmana Žerotínovo nám. 3/ Brno

4 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje OBSAH PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO OBCE...7 PŘEHLED NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PRO OBCE...43 PŘEHLED EVROPSKÝCH PROGRAMŮ PRO OBCE

5 4

6 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové, právě otevíráte pubikaci, kterou připravi Jihomoravský kraj především pro představitee obecních samospráv. Najdete zde aktuání přehed jednotivých dotačních programů krajských, národních i evropských a současně také stručný návod, jak o ně žádat. Vedení Jihomoravského kraje chce i v období hospodářské recese a finanční krize věnovat trvaou pozornost a prioritu komunikaci a spoupráci s obcemi a městy v kraji. Považujeme vydání tohoto přehedu za první praktický krok v situaci snižujících se daňových výnosů krajů, měst i obcí, který má být vaším pomocníkem v orientaci v aktuáních dotačních a grantových programech. Obsahuje souhrnné informace starostům, zastupiteům měst a obcí a všem obyvateům jižní Moravy, aby se épe zorientovai v dotační nabídce. Ta je sice k dispozici na webových portáech Jihomoravského kraje, Úřadu Regionání rady regionu soudržnosti Jihovýchod i jednotivých ministerstev, ae věřím, že takto bude ještě přehednější. Jsem přesvědčen, že i díky naší příručce se podaří na jižní Moravu získat významný objem finančních prostředků z veřejných rozpočtů a dosáhnout toho, aby kraj, města i obce podporovay regionání hospodářství rozumnými investicemi do komunání infrastruktury, která bude soužit občanům Jihomoravského kraje. Těším se na budoucí spoupráci Váš hejtman Mgr. Micha Hašek 5

7 6

8 PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO OBCE DUBEN 2009

9

10 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje OBSAH 1. DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dotační program na podporu tvorby projektů v obasti vodárenství a odkanaizování a čištění odpadních vod pro rok Dotační program pro poskytování dotací v obasti environmentáního vzděávání, výchovy a osvěty pro rok Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření pro rok Dotační program Podpora v obasti vodního hospodářství Podpora v obasti vodárenství Podpora v obasti odkanaizování a čištění odpadních vod Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotační program Podpora v obasti odpadového hospodářství Finanční podpora na hospodaření v esích v Jihomoravském kraji Obnova, zajištění a výchova esních porostů Ekoogické a k přírodě šetrné technoogie OBLAST ROZVOJE VENKOVA PODPORA ROZVOJE MIKROREGIONŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI DOTAČNÍ PROGRAM ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ DOTAČNÍ PROGRAM PREVENTIVNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ ŠKOLAMI A ŠKOLSKÝMI ZAŘÍZENÍMI V ROCE DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST PREVENCE KRIMINALITY NA ROK DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST TĚLOVÝCHOVY A SPORTU DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ Dotační program v obasti památkové péče Dotační program v obasti kutury Dotační program v obasti kuturních zařízení DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dotace JMK na víceeté období Jednorázové (jednoeté) roční dotace JMK DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN DOTACE NA JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZŘÍZENÝCH OBCÍ DOTACE POMOC OBCÍM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

11 10

12 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1. Dotační programy Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na rozvoj Jihomoravského kraje. Řada tituů je určena právě obcím. Uvedené informace se týkají dotačních programů vypsaných pro rok Dotační programy pro násedující rok (čii pro rok 2010) bývají zpravida vyhašovány v průběhu září istopadu aktuáního kaendářního roku Obast životního prostředí Dotační program na podporu tvorby projektů v obasti vodárenství a odkanaizování a čištění odpadních vod pro rok 2009 Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, te.: , fax: Ing. Ondřej Černý, te.: , e-mai: Mgr. Ivo Poák (ČSSD) Cíe dotačního programu: Zvýšení podíu obyvatestva zásobeného z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvaitní pitné vody, zvýšení podíu obyvatestva napojeného na kanaizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podíu čištění odpadních vod. Předmět podpory: Tvorba projektů v obasti zásobování obyvate pitnou vodou, na podporu vyhedávání vodních zdrojů, na tvorbu projektů v obasti čištění a odvádění odpadních vod (dáe jen Akce ). Cíová skupina (žadateé): obce svazky obcí pode z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v patném znění Termín podání žádostí: obvyký termín podání do přísušného kaendářního roku. Zda bude program vyhášen i pro rok 2010, bude rozhodnuto na podzim

13 Dotační program pro poskytování dotací v obasti environmentáního vzděávání, výchovy a osvěty pro rok 2009 Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, te.: , fax: Ing. Andrea Dvořáková, te.: , e-mai: Mgr. Ivo Poák (ČSSD) Cíe dotačního programu: finanční podpora neinvestičních činností nevádních neziskových organizací a podnikateských subjektů upatňujících environmentáně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Cíová skupina (žadateé): nevádní neziskové organizace podnikateské subjekty Předmět/okruh podpory: osvětové poradenské a vzděávací činnosti v obasti EVVO zaměřené na veřejnost, veřejnou správu, podnikateskou sféru organizace akcí směřujících ke zepšení ŽP se zapojením veřejnosti propagace, pubikační a informační činnosti zaměřené na EVVO (zejména tvorba neperiodických pubikací, metodických pomůcek, CD a DVD nosičů, podpora stávajících informačních portáů) Termín podání žádostí: Obvyký termín podání do přísušného kaendářního roku Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření pro rok 2009 Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, te.: , fax: Ing. Pava Čechmanová, te.: , e-mai: Mgr. Ivo Poák (ČSSD) Cíe dotačního programu: Zvýšení ochrany obyvatestva a majetku před povodněmi. Předmět podpory: Tvorba projektů protipovodňových opatření ( Akce ) 12

14 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Cíová skupina (žadateé): obce svazky obcí pode z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v patném znění Termín podání žádostí: Obvyký termín podání do přísušného kaendářního roku. O tom, zdai bude program vyhášen i pro rok 2010 bude rozhodnuto na podzim Dotační program Podpora v obasti vodního hospodářství Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, te.: , fax: Ing. Ondřej Černý, te , e-mai: Mgr. Ivo Poák (ČSSD) Příjemci dotace: obce svazky obcí de z.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Podpora v obasti vodárenství Cíem podprogramu je podporovat investiční záměry s výsedkem zvýšení podíu obyvate zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvaitní pitné vody, podpora obnovy zastaraých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. Předmět dotace: a) Předmětem dotace je podpora investičních záměrů při výstavbě nových zdrojů, vodovodních řadů, vodárenských objektů, dáe při obnově zastaraých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. Upřednostněny budou investiční záměry řešící havarijní stav způsobený nevhodným materiáem potrubí a investiční záměry řešící zásobování obyvate doposud nenapojených na přívod pitné vody. b) Dotaci neze poskytnout na: zdroje vody, které nevykazují požadavky na jakost a kvaitu pitné vody de Vyhášky 252/2004 Sb., kte- rou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a tepou vodu a četnost a rozsah kontroy pitné vody. opatření, která jsou běžnou údržbou, opravou či péčí, tedy zákonnou povinností vastníka vodního día investice mimo stávající zástavbu s trvae bydícími obyvatei 13

15 Výše dotace: a) Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování ze Státního fondu životního prostředí, MZe, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, pak maximání výše dotace může činit 70 % uznatených výdajů, nejvýše však 5 mi. Kč. b) Při souběhu dotace z FŽP JMK s podporou ze Státního fondu životního prostředí nebo MZe, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, může maximání výše dotace na akci činit 50 % zdrojů žadatee, nejvýše však 5 mi. Kč. Bya-i žadatei poskytnuta dotace z rozpočtu JMK na zhotovení projektové dokumentace k předmětu podpory, nezapočítávají se tyto prostředky do zdrojů žadatee, ae do podpor z jiných zdrojů. Žádosti se předkádají v souadu s Pravidy hospodaření s prostředky Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje průběžně Podpora v obasti odkanaizování a čištění odpadních vod Podprogram podpory je zaměřen na investiční záměry s výsedkem zvýšení podíu obyvate napojených na kanaizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podíu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podíu čištění ve vazbě na čistotu povodí. Předmět dotace: Předmětem dotace jsou investiční záměry ve vodním hospodářství v obasti odvádění a čištění odpadních vod ve stávající zástavbě s trvae bydícími obyvatei. Dotaci neze poskytnout na: domovní čistírny kanaizační přípojky dešťovou kanaizaci přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi bioogické rybníky s předsazeným mechanickým předčištěním (apák tuků, písku, hrubé a jemné čese) vyjma obcí do 500 EO za podmínky, že budou na výtoku z bioogického rybníku spněny imity NV 61/2003 Sb. opatření, která jsou běžnou údržbou, opravou či péčí, tedy zákonnou povinností vastníka vodního día Výše dotace: a) Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování ze Státního fondu životního prostředí, MZe, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, pak maximání výše dotace může činit 70 % cekových uznatených výdajů, nejvýše však 10 mi. Kč. b) Při souběhu dotace z FŽP JMK s podporou ze Státního fondu životního prostředí nebo MZe, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, může maximání výše dotace na akci činit 50 % ze 14

16 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje zdrojů žadatee při souběhu podpor, nejvýše však 10 mi. Kč. Bya-i žadatei poskytnuta dotace z rozpočtu JMK na zhotovení projektové dokumentace k předmětu podpory, nezapočítávají se tyto prostředky do zdrojů žadatee, ae do podpor z jiných zdrojů. Žádosti se předkádají v souadu s Pravidy hospodaření s prostředky Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje průběžně Podpora staveb protipovodňové ochrany Podprogram je zaměřen na investiční záměry s výsedkem zvýšení ochrany obyvatestva a majetku před povodněmi. Předmět dotace: Předmětem dotace jsou investiční záměry ve vodním hospodářství v obasti ochrany obyvatestva a majetku před povodněmi. Dotaci neze poskytnout na opatření, která jsou běžnou údržbou, opravou či péčí, tedy zákonnou povinností vastníka vodního día. Výše dotace: a) Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování ze Státního fondu životního prostředí, MZe, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, pak maximání výše dotace může činit 70 % cekových investičních nákadů, nejvýše však 10 mi. Kč. b) Při souběhu dotace z FŽP JMK s podporou ze Státního fondu životního prostředí nebo MZe, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, může maximání výše dotace na akci činit 50 % ze zdrojů žadatee při souběhu podpor, nejvýše však 10 mi. Kč. Bya-i žadatei poskytnuta dotace z rozpočtu JMK na zhotovení projektové dokumentace k předmětu podpory, nezapočítávají se tyto prostředky do zdrojů žadatee, ae do podpor z jiných zdrojů. Žádosti se předkádají v souadu s Pravidy hospodaření s prostředky Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje průběžně Dotační program Podpora v obasti odpadového hospodářství Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, te.: , fax: , Ing. Vastimi Šunka, te.: , e-mai: Mgr. Ivo Poák (ČSSD) 15

17 Cí programu: Cíem programu je podporovat reaizaci investičních záměrů v odpadovém hospodářství: s výsedky vedoucími ke zvýšení materiáového a energetického využívání odpadů a/nebo s výsedky vedoucími ke zvýšení podíu a/nebo účinnosti systému separace a odděeného sběru odpadů a/nebo zpětného odběru některých výrobků, a to ve městech a obcích Příjemci dotace: obce svazky obcí de zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Předmět dotace: Předmětem dotace je podpora reaizace investičních záměrů v odpadovém hospodářství v obasti zvýšení surovinového (materiáového a/nebo energetického) využívání odpadů a v obasti zvýšení podíu a/nebo účinnosti systému separace a odděeného sběru odpadů (vč. zpětného odběru některých výrobků) ve městech a obcích Jihomoravského kraje, a to zejména: a) reaizace zařízení pro materiáové využívání odpadů nebo úpravu odpadů před jejich materiáovým využitím (např. výstavba nových a stavebně technoogická modernizace stávajících kompostáren, vč. síťového rozmístění nádob na separovaný sběr) b) reaizace zařízení pro energetické využívání odpadů nebo úpravu odpadů před jejich energetickým využitím (např. úpravy odpadů pro využití v cementárnách a v daších zařízeních pro energetické využívání odpadů, síťové rozmístění nádob na separovaný sběr) c) výstavba nových a stavební modernizace stávajících zařízení ke sběru a/nebo výkupu odpadů sběrných dvorů, sběrných středisek odpadů, vč. zpětného odběru některých výrobků a síťového rozmístění nádob na separovaný sběr d) stavební a technoogická modernizace provozovaných vyjmenovaných zařízení k nakádání s odpady (vč. zpětného odběru některých výrobků) ve vastnictví příjemce dotace sběrných dvorů, sběrných středisek odpadů, dotřiďovacích inek, kompostáren, zařízení pro recykaci stavebních odpadů, síťové rozmístění nádob na separovaný sběr, tj. reaizace díčího stavebního a/nebo technoogického opatření a/nebo síťové rozmístění nádob na separovaný sběr, které zepší nebo optimaizuje provoz zařízení a/nebo zepší separaci odpadů před jejich využitím (např. eektrická nebo vodovodní přípojka, opocení, zřízení sociáního zařízení pro obsuhu, protipožární opatření, částečné zastřešení poch, zařízení na rozměrovou a fyzikání úpravu odpadu, stroje a zařízení pro manipuaci s odpadem). Dotaci neze poskytnout na: podporu reaizace investičních záměrů energetického využívání odpadů na úkor materiáového využívání odpadů nákup sběrných nádob a kontejnerů pro nakádání s odpady pokud nejsou součástí zařízení nebo pokud se nejedná o síťové rozmístění nádob na separovaný sběr nebo pokud se nejedná o rozmístění nádob na zpětný odběr některých výrobků 16

18 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje komunitní kompostování nákup svozové techniky opatření, která jsou běžnou údržbou, opravou či péčí o zařízení krytí půjček, penáe, pokuty, ca, dary odpisy douhodobého majetku Výše dotace: a) Při souběhu podpor z národních dotačních tituů ČR a/nebo z fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů s dotací Jihomoravského kraje, bude poskytnuta dotace maximáně 50 % zdrojů žadatee, maximáně však 2 mi. Kč (bez DPH, má-i žadate nárok na její odpočet). Jako zákad pro výpočet se použijí uznatené výdaje projektu de pravide přísušného fondu EU nebo de pravide přísušného národního dotačního tituu. b) Pokud je dotace poskytnuta pro investiční akci, která nemá zajištěno financování z národních dotačních tituů ČR a/nebo z fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, pak výše dotace bude činit maximáně 70 % z cekových uznatených výdajů na projekt vynaožených příjemcem, maximáně však 1,4 mi. Kč (bez DPH jen má-i žadate nárok na její odpočet). Předkádání žádostí o podporu v obasti odpadového hospodářství: Žádosti se předkádají v souadu s obecnými pravidy hospodaření s prostředky Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje, a to v průběhu ceého kaendářního roku Finanční podpora na hospodaření v esích v Jihomoravském kraji Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, te.: , fax: , Ing. Micha Beneš, te.: , Mgr. Ivo Poák (ČSSD) Podpora se poskytuje na: obnovu, zajištění a výchovu esních porostů, ekoogické a k přírodě šetrné technoogie Obnova, zajištění a výchova esních porostů Předmět podpory: obnova a zajištění esních porostů: přirozená obnova a uměá obnova síjí uměá obnova sadbou první uměá obnova sadbou opakovaná zajištění esních porostů v zákonné hůtě 17

19 výchova esních porostů: přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skadbou výchova esních porostů do 40 et věku porostu (prořezávky a předmýtní úmysná těžba) zřizování nových opocenek o výšce minimáně 160 cm za účeem zajištění esních porostů nebo jejich částí s pošným zastoupením meioračních a zpevňujících dřevin 50 % a vyšším Kritéria podpory: skupina souboru esních typů de tabuky Zařazení souborů esních typů do skupin zařazení esů do kategorie esů ochranných (esy ochranné) zařazení esů do kategorie esů zváštního určení s výjimkou esů v uznaných oborách a v samo- statných bažantnicích (esy zváštního určení) zařazení esů do kategorie esů hospodářských (esy hospodářské) Žadate: Žadateem je vastník esa nebo osoba, na kterou se pode zváštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vastníka esa za podmínky, že esní pozemky, kterých se předmět podpory týká, nejsou ve vastnictví státu nebo kraje, s výjimkou esů zváštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou. V případě, že pozemky jsou ve spouvastnictví více osob, je žadateem o podporu vždy osoba, která a) má většinový spouvastnický podí, nebo b) je zmocněna písemnou ověřenou pnou mocí dašími spouvastníky, kteří mají spou se žadateem na pozemku většinový podí počítaný pode veikosti podíů.toto zmocnění se musí vztahovat i na případný podpis smouvy o poskytnutí podpory a její čerpání. Pokud je žadateem nájemce, přikádá k žádosti nájemní smouvu a souhas vastníka pozemku s poskytnutím podpory nájemci. Je-i více spouvastníků, je třeba souhasu vastníka či vastníků, kteří mají na pozemku většinový podí počítaný pode veikosti podíů. Termín podání žádostí: na zajištění esních porostů, přirozenou obnovu a uměou obnovu síjí: od do běžného roku v ostatních případech: do 3 měsíců po spnění předmětu příspěvku Ekoogické a k přírodě šetrné technoogie Předmět podpory: vykizování nebo přibižování dříví anovkou v esním porostu, vykizování nebo přibižování dříví koněm v esním porostu, přibižování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez večení dřeva po zemském povrchu stroji s cekovou hmotností do 10 tun, ikvidace kestu štěpkováním nebo drcením před obnovou esa s rozptýením hmoty po poše. 18

20 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Kritéria podpory: zařazení esů do kategorie esů ochranných 3 (esy ochranné), zařazení esů do kategorie esů zváštního určení 4 s výjimkou esů v uznaných oborách a v sa- mostatných bažantnicích 5 (esy zváštního určení), zařazení esů do kategorie esů hospodářských (esy hospodářské) 6. Žadate: Žadateem je vastník esa nebo osoba, na kterou se pode zváštního právního předpisu 10 vztahují práva a povinnosti vastníka esa za podmínky že esní pozemky, kterých se předmět podpory týká, nejsou ve vastnictví státu nebo kraje. V případě, že pozemky jsou ve spouvastnictví více osob, je žadateem o podporu vždy osoba, která a) má většinový spouvastnický podí 11, nebo b) je zmocněna písemnou ověřenou pnou mocí dašími spouvastníky, kteří mají spou se žadateem na pozemku většinový podí počítaný pode veikosti podíů. Toto zmocnění se musí vztahovat i na podpis smouvy o poskytnutí podpory a její čerpání. Pokud je žadateem nájemce, přikádá k žádosti nájemní smouvu a souhas vastníka pozemku s poskytnutím podpory nájemci. Je-i více spouvastníků, je třeba souhasu vastníka či vastníků, kteří mají na pozemku většinový podí počítaný pode veikosti podíů. Termín podání žádostí: do 3 měsíců od spnění předmětu příspěvku. 19

21 1.2. Obast rozvoje venkova Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionáního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3/5, , Brno RNDr. Iveta Macurová, te.: , e-mai: Mgr. Luděk Krá, te.: , e-mai: Mgr. Micha Hašek (ČSSD) Ing. Mian Vencík (ODS) Dotační tituy: Dotační titu 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Dotační titu 2 Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro zachování typické místní venkovské zástavby, projektové dokumentace infrastruktury a příprava projektů na čerpání financí z EAFRD Dotační titu 3 Kompexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeeně Dotační titu 4 Oprava a výstavba místních komunikací, výstavba cykistických a pěších stezek, veřejného osvětení a veřejného rozhasu Dotační titu 5 Povzbuzení občanských aktivit a rozvoje komunitního života v obcích Dotační titu 6 Projekty obcí na vzděávání a poradenství v obasti rozvoje venkova Dotační titu 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů Dotační titu 8 Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí Žadate: obec v územním obvodu Jihomoravského kraje s méně než obyvatei (stav k ), přihášená k POV se zpracovaným a schváeným Místním programem obnovy venkova svazek obcí, který by registrován v souadu se zákonem o obcích v územním obvodu Jihomoravského kraje; u svazků obcí mají přednost ty, které mají zpracovaný a schváený rozvojový dokument (strategii mikroregionu) Obec může podat v kaendářním roce dvě žádosti, pokud je jedna ze žádostí podaná v rámci dotačního tituu 2 na přípravu akce financované z prostředků III. osy EAFRD. V ostatních případech může obec podat pouze jednu žádost. Svazek obcí může podat v kaendářním roce pouze dvě žádosti, a to jednu žádost v rámci dotačního tituu 6 a jednu žádost v rámci dotačního tituu 7. Termín podání žádostí: obvyký termín podání do přísušného kaendářního roku. Zda bude program vyhášen i pro rok 2010, bude rozhodnuto na podzim

22 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1.3. Podpora rozvoje mikroregionů v Jihomoravském kraji Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionáního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3/5, , Brno Ing. Marie Hrozová, te.: , e-mai: Mgr. Micha Hašek (ČSSD) Ing. Mian Vencík (ODS) Cíem programu je: zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů Jihomoravského kraje zpracování rozvojových individuáních projektů, napňujících navržené aktivity SRD mikroregionů na území Jihomoravského kraje, které budou předoženy do některé z vyjmenovaných obastí podpory výše uvedených operačních programů České repubiky pro programovací období , v návaznosti na přísušná opatření a aktivity schváeného Programu rozvoje Jihomoravského kraje Program je zaměřen na zpracování, aktuaizaci a dopracování SRD mikroregionů, s cíem provést anaýzu a zhodnocení potenciáu rozvojových možností mikroregionu, definovat probémy, navrhnout odpovídající aktivity (projekty) v jednotivých mikroregionech Jihomoravského kraje de Metodické příručky pro zpracování SRD mikroregionů (příoha č.7) a jejich využití v praxi. Aktivity SRD mikroregionů by měy být s ohedem na využití potenciáu území zaměřené zejména na obasti: rozvoje místních podnikateských aktivit přípravy poch a daších objektů pro podnikání zepšování a rozvoj technické infrastruktury zepšování a rozvoj občanské vybavenosti rozvoje dopravní obsužnosti rozvoje informačních a komunikačních technoogií rozvoje sociáních, kuturních a občanských aktivit rozvoje sociání integrace v obcích a mikroregionech rozvoje vzděávání, dašího vzděávání rozvoje inovací a nových technoogií posiování efektivnosti územních samosprávných ceků zepšování kvaity vody zepšování kvaity ovzduší zepšování odpadového hospodářství v kraji rozvoje maých podniků v cestovním ruchu rozvoje infrastruktury a sužeb cestovního ruchu v obcích a mikroregionech Dokumentace bude napňovat opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje uvedená v č. 2 tohoto Programu. 21

23 Program je zaměřen na zpracování dokumentace pro rozvojové individuání projekty, které budou popsány v námětu na projekt: projektového záměru projektu posouzení vivu na životní prostředí (EIA) u investičních projektů posouzení finančního zdraví žadateů o dotaci ze strukturáních fondů EU studie proveditenosti a anaýzy CBA projektové žádosti v souadu s prováděcí dokumentací přísušného operačního programu České repubiky pro programovací období uvedeného v čánku 3.4. těchto Pravide Programu včetně přísušných příoh a v souadu s opatřeními Programu rozvoje Jihomoravského kraje uvedenými v čánku 2. těchto Pravide Programu. Žadate: Může být právnická osoba, která spňuje tyto podmínky: Mikroregion svazek obcí ve smysu ustanovení 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v patném znění; vzniká pro územně uceenou obast vymezenou přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde čenské obce propojují a provazují své zájmy a záměry jednotivých akcí a aktivit v územně uceeném zájmovém prostoru s cíem vymezení a reaizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území. Termín podání žádostí: obvyký termín podání do přísušného kaendářního roku. Zda bude program vyhášen i pro rok 2010, bude rozhodnuto na podzim

24 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1.4. Dotační program Škoa podporující zdraví Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor škoství, Žerotínovo náměstí. 3/5, pracoviště Cej 73, , Brno PaedDr. Danuše Pieinska, te.: , emai: Mgr. Jiří Janda (ČSSD) RNDr. Mioš Šifada (ODS) Cíe dotačního programu: Cíem dotačního programu je rozšířit síť ško podporující zdraví na místní úrovni a motivovat škoy, které se programově orientují na podporu zdraví. Příjemci dotace: Právnické osoby vykonávající činnost ško a škoských zařízení zapsaných do rejstříku ško a škoských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, které si do termínu ukončení podání žádosti o dotaci Podpora zařazení ško zřizovaných Jihomoravským krajem do programu Škoa podporující zdraví rovněž poday přihášku do národního programu Škoa podporující zdraví Státnímu zdravotnímu ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 (bižší informace o registraci škoy do národního Programu škoa podporující zdraví naeznete: ibrana.asp?id=3823 nebo Právnické osoby vykonávající činnost ško a škoských zařízení zapsaných do rejstříku ško a škoských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, které obdržey certifikát škoy podporující zdraví. Předmět dotace: Dotace se škoám a škoským zařízením poskytuje na projekty reaizované v kaendářním roce Dotace je poskytována na neinvestiční výdaje. Odměna pedagoga: Odměna je určena pro pedagogické pracovníky škoy, kteří se podíí na tvorbě projektu škoy v rámci národního programu Škoa podporující zdraví (v nynější fázi kurikuární reformy, projekt již dopňuje škoní vzděávací program). V případě, že škoa již získaa certifikát škoy podporující zdraví, je odměna určena pro pedagogické pracovníky škoy, kteří se podíí na podpůrném nebo síťovém projektu podporující zdraví ve škoe. Finanční prostředky nejsou poskytnuty na mzdy zaměstnanců. Mohou být použity na ostatní patby za provedenou práci (OPPP). Materiá a sužby: Činnost škoy související s přípravou projektu škoy v rámci národního programu Škoa podporující zdraví (škoy, které nejsou zařazeny v síti ško podporující zdraví). Činnost škoy související 23

25 s přípravou podpůrného nebo síťového projektu podporující zdraví (škoa, která získaa certifi kát škoy podporující zdraví). Termín podání žádostí: Obvyký termín podání žádosti do přísušného kaendářního roku. 24

26 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1.5. Dotační program Preventivní programy reaizované škoami a škoskými zařízeními v roce 2009 Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor škoství, Žerotínovo náměstí 3/5, pracoviště Cej 73, Brno PaedDr. Danuše Pieinska, te.: , emai: Mgr. Jiří Janda (ČSSD) RNDr. Mioš Šifada (ODS) Cíe dotačního programu: Podpora ško a škoských zařízení v obasti specifické primární prevence. Iniciovat a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných preventivních programů ško a škoských zařízení, které je reaizují samostatně, nikoiv prostřednictvím jiných subjektů. Příjemci dotace: Právnické osoby vykonávající činnost ško a škoských zařízení zapsaných do rejstříku ško a škoských zařízení se sídem na území Jihomoravského kraje. Předmět dotace: Dotace se škoám a škoským zařízením poskytuje na projekty reaizované v kaendářním roce Dotace je poskytována na neinvestiční výdaje. Jedná se o účeovou dotaci MŠMT. Priority specifické primární prevence resortu škoství na rok 2009: Zaměření projektů, které mají vztah ke vzděávacím aktivitám, musí být v souadu s přísušnými RVP a ŠVP ško (pokud je již zpracován). Projekty by měy přispívat k optimaizaci sociáního kimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a rodičů ve škoe ve prospěch nácviků sociáních dovedností souvisejících se zdravým životním styem. Projekty zaměřené na prevenci užívání egáních drog (akoho, tabák, medikamenty). Vzděávání pedagogů v obasti prevence sociáně patoogických jevů (dáe jen SPJ ). Kooperace mezi škoami regionu (spoupráce v obasti vzděávací, metodické a strategické v rámci prevence SPJ). Kooperace na úrovni regionů (účast na komunitním projektu Zdravé město a Zdravý region apod.). Projekty zaměřené na práci s národnostními menšinami specificky v obasti prevence SPJ. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v obasti specifické primární prevence. Vzděávací projekty a aktivity zaměřené na obast specifické primární prevence SPJ. Projekty zaměřené na anaýzu příčin komerčního sexuáního zneužívání dětí. Projekty kontinuání práce s rodiči a monitorování situace mimo škou (rodičovské skupiny, viv rodičů na specifickou primární prevenci SPJ). 25

27 Projekty zaměřené na podporu práce škoních metodiků prevence a metodiků prevence pracují- cích v pedagogicko-psychoogických poradnách. Projekty specifické primární prevence reaizované ve škoách a škoských zařízeních zaměřené na práci s rizikovou popuací (projekty zaměřené na probematiku prevence užívání návykových átek, šikany, násií, domácího násií, komerčního sexuáního zneužívání apod.). Projekty zaměřené na zvyšování právního vědomí v obasti specifické primární prevence sociáně patoogických jevů a specifické primární prevence užívání návykových átek. Termín podání žádostí: Obvyký termín podání žádosti do přísušného kaendářního roku. 26

28 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1.6. Dotační program obast prevence kriminaity na rok 2009 Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor škoství, Žerotínovo náměstí 3/5, pracoviště Cej 73, Brno Mgr. Petra Ďurišová, te.: , e-mai: Mgr. Jiří Janda (ČSSD) RNDr. Mioš Šifada (ODS) Cíe dotačního programu: V obasti prevence kriminaity se přispívá na projekty zaměřené na sociání a situační prevenci. Priority: projekty z obasti situační prevence, jejichž cíem je omezování příežitosti páchání zejména majetkové trestné činnosti (kapesní krádeže, krádeže předmětů z vozide, krádeže jízdních ko apod.), zvyšování rizika dopadení pro pachatee, zvyšování pocitu bezpečí občanů a vytváření bezpečných zón v exponovaných okaitách projekty z obasti sociání prevence poskytující pomoc obětem trestných činů a idem v kri- zových situacích a projekty zaměřené na sociáně znevýhodněné skupiny obyvatestva, na potenciání nebo již na skutečné pachatee trestných činů, na rizikové skupiny dětí a mádeže, na seniory mediaizace prevence zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vastní bezpečnosti a ochraně majetku Příjemci dotace: Obce se sídem na území Jihomoravského kraje. Občanská sdružení, obecně prospěšné spoečnosti, církevní, náboženské spoečnosti nebo církevní právnické osoby nebo právnické osoby, které mají sído nebo působí na území Jihomoravského kraje a jejichž činnost je zaměřena na obast prevence kriminaity. Příjemcem dotace nemůže být příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem. Termín podání žádostí: Předpokádaný termín říjen 2009 (de schváení dotačního programu). 27

29 1.7. Dotační program obast protidrogové prevence Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor škoství, Žerotínovo náměstí 3/5, pracoviště Cej 73, Brno Ondrej Viseka, te.: , e-mai: Mgr. Jiří Janda (ČSSD) RNDr. Mioš Šifada (ODS) Cíe dotačního programu: V obasti protidrogových aktivit jsou podporovány projekty zaměřené na specifickou primární prevenci sociáně patoogických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závisostí: Priority jsou: podpora specifické primární prevence s cíovou skupinou dětí a mádeže se zvýšeným rizikem výskytu sociáně patoogických jevů podpora vzděávání, anaýza současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných obastech specifické primární prevence sociáně patoogických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných obastech specifické primární prevenci sociáně patoogických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevenci podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživatei drog a jejich bízkými podpora ambuantní/stacionární a substituční éčby uživateů drog a práce s jejich bízkými podpora éčby a resociaizace uživateů drog v terapeutických komunitách podpora ambuantních a rezidenčních doéčovacích programů a programů chráněného bydení, díen a zaměstnání pro uživatee drog podpora terénní výměnné sužby zaměřené na kontaktování skryté popuace drog a snižování rizik spojených s užíváním drog podpora péče o uživatee drog ve vězení a ve výkonu trestu Příjemci dotace: Dotačního řízení se mohou zúčastnit občanská sdružení, obecně prospěšné spoečnosti, církevní, náboženské spoečnosti nebo církevní právnické osoby nebo daší právnické osoby, které mají sído (bydiště) nebo působí na území Jihomoravského kraje a jejichž činnost je zaměřena na obast protidrogových aktivit. Příjemcem dotace nemůže být příspěvková organizace zřizovaná obcí na území Jihomoravského kraje nebo příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem. Termín podání žádostí: Listopad 2009 (de schváení dotačního programu). 28

30 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1.8. Dotační program obast těovýchovy a sportu Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor škoství, Žerotínovo náměstí 3/5, pracoviště Cej 73, Brno Bc. Kateřina Fantová, te.: , e-mai: Mgr. Jiří Janda (ČSSD) RNDr. Mioš Šifada (ODS) Cíe dotačního programu: Podpora zkvaitňování sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje obast těovýchovy a sportu. Obecně se ve smysu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní pochy, budovy nebo jejich soubory soužící výhradně nebo převážně k provozování sportu. Příjemci dotace: Právnické osoby jejichž havní nápní činnosti jsou činnosti v obasti těovýchovy a sportu. Obce, v jejichž majetku jsou objekty k provozování těovýchovy a sportu. Příjemcem dotace nemůže být příspěvková organizace zřizovaná obcí na území Jihomoravského kraje nebo příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem. Předmět dotace: Okruh A: technické zhodnocení, opravy a údržba povrchů venkovních sportovišť, povrchů těocvičen a sportovních ha. Okruh B: pořízení, technické zhodnocení, oprava a údržba strojů, přístrojů a strojních zařízení soužící k údržbě a úpravě sportovišť. Pro účey reaizace tohoto dotačního tituu jsou definovány tyto pojmy: Neinvestiční výdaje a) opravy a údržba b) neinvestiční výdaj na pořízení drobného douhodobého majetku movitých věcí Investiční výdaje a) technické zhodnocení b) investiční výdaj na pořízení samostatné movité věci Neinvestiční výdaje: Opravou se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účeem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomauje fyzické opotřebení, předchází jeho násedkům a odstraňují drobnější závady. 29

31 Neinvestiční výdaj je i výdaj na pořízení drobného douhodobého hmotného majetku movitých věcí, u kterých je doba použitenosti deší než 1 rok a ocenění jedné poožky nepřevyšuje částku , Kč. Investiční výdaje: Stavební úpravy změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení, podstatné změny vzhedu stavby). Rekonstrukce zásahy do majetku, které mají za násedek změnu jeho účeu nebo technických parametrů. Modernizace rozšíření vybavenosti nebo použitenosti majetku. Investiční výdaj je výdaj na pořízení samostatné movité věci s dobou použitenosti deší než 1 rok a ocenění jedné poožky převyšuje částku , Kč. Termín podání žádostí: Předpokádaný termín říjen 2009 (o programech na rok 2010 bude rozhodnuto v průběhu července 2009). 30

32 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 1.9. Dotační program obast kutury, památkové péče a kuturních zařízení Dotační program v obasti památkové péče Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kutury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3/5, , Brno Ing. Pave Veseý, te.: , e-mai: Mgr. Zdeňka Oprchaová, te.: , e-mai: a Ing. Jana Tóthová, te.: , e-mai: Mgr. Vácav Božek (ČSSD) Cíe dotačního programu: Cíem dotačního programu je podporovat zachování a obnovu (opravu) kuturních památek, národních kuturních památek a podporovat zájmy památkové péče v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu památky, rezervace nebo zóny, podporovat péči o zachování, obnovu, popř. výstavbu objektů vykazujících památkové hodnoty, podporovat péči o restaurování movitých kuturních památek a národních kuturních památek a provádění archeoogických výzkumů. Podpora rozvoje v obasti památkové péče Jihomoravským krajem vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje a je zaměřena především na podporu: zachování a obnovy kuturních památek, národních kuturních památek a zájmů památkové péče v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu památky, rezervace nebo zóny zachování, obnovy a zřízení objektů, u kterých se očekává, že budou vykazovat kuturní hodnoty restaurování movitých kuturních památek a národních kuturních památek dokumentace památek (stavebně historické průzkumy) provádění archeoogických výzkumů. Příjemci dotace: Cíovou skupinou (možnými příjemci dotace) jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, daší právnické osoby (tj. např. občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné spoečnosti, nadace, nadační fondy, akciové spoečnosti), které spňují podmínky uvedené v tomto dotačním programu. Dotaci de dotačního programu neze poskytnout příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem. Termín podání žádostí: Listopad 2009 (de schváení dotačního programu). 31

33 Dotační program v obasti kutury Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kutury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3/5, , Brno Ing. Pave Veseý, te.: , e-mai: Mgr. Zdeňka Oprchaová, te.: , e-mai: a Ing. Jana Tóthová, te.: , e-mai: Mgr. Vácav Božek (ČSSD) Cíe dotačního programu: Cíem dotačního programu je podporovat rozvoj kuturního života v Jihomoravském kraji, pečovat o tradice a fokór, napomáhat rozvoji kuturních institucí, divade, hudebních souborů, muzeí atp., věnovat zváštní pozornost rozvoji neprofesionání kutury v Jihomoravském kraji a zpřístupňovat a propagovat kuturu všech obastí Jihomoravského kraje v České repubice i v zahraničí. Podpora rozvoje v kuturní obasti Jihomoravským krajem vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje a je zaměřena především na podporu: různorodých forem kutury, kuturních akcí, zachování, zpřístupňování a daší rozvoj kuturního dědictví veřejnosti, muzeí a gaerií a projektů jejich vyššího zapojení do spoečenského života a do vzděávání rozvoje neprofesionání kutury v regionech vydavateské činnosti zájmové uměecké činnosti estetické výchovy dětí a mádeže zpřístupňování uměecké tvorby a kuturního dědictví všech obastí Jihomoravského kraje v České repubice i v zahraničí. Příjemci dotace: Cíovou skupinou (možnými příjemci dotace) jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, daší právnické osoby (tj. např. občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné spoečnosti, nadace, nadační fondy, akciové spoečnosti), které spňují podmínky uvedené v tomto dotačním programu. Dotaci de dotačního programu neze poskytnout příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem. Termín podání žádostí: Listopad 2009 (de schváení dotačního programu). 32

34 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační program v obasti kuturních zařízení Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kutury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3/5, , Brno Ing. Pave Veseý, te.: , e-mai: Mgr. Zdeňka Oprchaová, te.: , e-mai: a Ing. Jana Tóthová, te.: , e-mai: Mgr. Vácav Božek (ČSSD) Cíe dotačního programu: Cíem dotačního programu je podpora v obasti výstavby, vybavení, přístavby a stavebních úprav, rekonstrukce a modernizace kuturních zařízení, podpora při pořizování movitých věcí, které jsou přínosem v obasti kutury nebo památkové péče. Podpora v obasti kuturních zařízení Jihomoravským krajem vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje a je zaměřena především na: výstavbu, vybavení kuturních zařízení a na obnovu technické zhodnocení kuturních zařízení přístavbu, stavební úpravy a opravy, rekonstrukci a modernizaci kuturních zařízení pořízení movitých, které jsou či v budoucnu budou přínosem v obasti kutury nebo památkové péče. Ve všech případech musí výdaje u jednotivého projektu převýšit v úhrnu v jednom kaendářním roce částku Kč a současně musí být v účetnictví vedeny jako investice toto nepatí pro opravy kuturních zařízení. Příjemci dotace: Cíovou skupinou (možnými příjemci dotace) jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, daší právnické osoby (tj. např. občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné spoečnosti, nadace, nadační fondy, akciové spoečnosti), které spňují podmínky uvedené v tomto dotačním programu. Dotaci de dotačního programu neze poskytnout příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem. Termín podání žádostí: Listopad 2009 (de schváení dotačního programu). 33

35 1.10. Dotační program obast zdravotnictví Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Pave Hubáek, te.: , e-mai: MUDr. Odřich Ryšavý (ČSSD) Přehed vyhašovaných programů: Program 1 Program podpory nestátních neziskových organizací působících v obasti zdravotnictví a sociání péče na území Jihomoravského kraje. Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj zkvaitnění, rozšíření všech typů ošetřovateské nebo jiné zdravotní péče, která je poskytovaná pracovníky de zákona č. 96/2004 Sb., o neékařských zdravotnických povoáních, ve znění pozdějších předpisů, a všech typů ékařské péče související s poskytováním ošetřovateské péče, která je poskytovaná pracovníky de zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoáních ékaře, zubního ékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, tato péče je poskytovaná žadateem zejména ve vastním sociáním prostředí pacientů (včetně zařízení sociáních sužeb), působnost žadatee je vymezena územím kraje a kraj má na poskytování péče zájem. Dáe je program určen pro projekty zaměřené na vybavení půjčoven zdravotnických pomůcek zejména eektricky poohovatenými ůžky a na rozšíření domácí ošetřovateské péče o rehabiitaci. Podmínkou pro poskytnutí dotace v rámci tohoto programu je doožení kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení (s výjimkou zařízení sociáních sužeb). Nestátní neziskový subjekt může v rámci tohoto programu žádat dotaci také na investiční výdaje. Program 2 Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v obasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje Tento program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu týkající se zejména zdravého životního styu, prevenci závažných civiizačních onemocnění, činnosti reaizované v rámci projektu Zdravý kraj a agendy Krajského pánu vyrovnávání příežitostí pro občany se zdravotním postižením v etech Součástí Programu 2 je i zajištění rekondičních pobytů (zdravotní výkony v rámci rekondičních pobytů). Program je určen k podpoře organizací, které mohou doožit pravidenou činnost aespoň v posedních dvou etech. Poskytnutá dotace určená k úhradě provozních nákadů organizace činí maximáně Kč na jeden projekt. Poskytnutá dotace určená k úhradě zdravotních výkonů v rámci rekondičních pobytů činí maximáně Kč na jeden projekt. 34

36 Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotace nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatené nákady neze přiznat podporu minimáně ve výši 5 000, Kč. Pro oba programy patí, že v rámci jedné žádosti je formuován jeden projekt. Termín podání žádostí: Říjen 2009 (de schváení dotačního programu). 35

37 1.11. Dotační program obast sociáních sužeb Dotace JMK na víceeté období Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociáních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, , Brno Ing. Eva Födešiová, te , e-mai: PhDr. Jiří Atman (ČSSD) Víceeté financování je systém určený na podporu douhodobě kvaitních poskytovateů sociáních sužeb, které poskytují konkrétní druh sociání sužby dée než 3 roky v rozsahu, kdy rozpočet sužby je vyšší než 1 mi. Kč ročně Nestátní neziskové subjekty zařazené do systému víceetého financování v roce 2005 a Příjemci dotace: Žádost mohou podat občanská sdružení zřízená pode zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby evidované pode zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spoečností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských spoečnostech), ve znění pozdějších předpisů, a obecně prospěšné spoečnosti zřízené pode zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spoečnostech a o změně a dopnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují sociání sužby (dáe jen nestátní neziskové subjekty ). Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v obasti sociáních sužeb určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociání situaci. Příjemcem dotace na víceeté období může být pouze subjekt, který působí na území Jihomoravského kraje (má zde své zařízení a stará se zejména o občany JMK) a spňuje podmínky uvedené v těchto Zásadách. Dotaci z rozpočtu kraje neze poskytnout nadacím a nadačním fondům. Termín podání žádostí: Aktuaizace bude upřesněna v Zásadách pro rok Jednorázové (jednoeté) roční dotace JMK Kontakt: Kontaktní osoba: Informace o programu: Poitické zastoupení: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociáních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, , Brno Ing. Lenka Kršňáková, te.: , e-mai: PhDr. Jiří Atman (ČSSD) 36

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Číso zakázky: KUOK 79036/2013 Název programu: Operační program Vzděávání pro konkurenceschopnost Registrační číso CZ.07/45/00001 projektu Název projektu: Autorita a kreativita jako

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2012 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011 Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2011 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ČISTÁ VODA 2012 Grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 200.179,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V Praze dne 12. ledna 2016 V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KrÚ Pardubického kraje Vystoupení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Podještědí, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Lesnická technika Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Zásad pro poskytování finančních podpor

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY schválené Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 16.11.2004 Úvod Článek I. 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Obsah Seznam použitých zkratek....3 Úvod..4 Cíl Akčního plánu pro léta 2013 2015 4 Legislativa v oblasti

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M.

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Zápis z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 9. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ Přítomni: Bc. P.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Dotační programy Královéhradeckého kraje setkání se zástupci obcí Královéhradeckého kraje (červen 2015)

Dotační programy Královéhradeckého kraje setkání se zástupci obcí Královéhradeckého kraje (červen 2015) Dotační programy Královéhradeckého kraje setkání se zástupci obcí Královéhradeckého kraje (červen 2015) Dotační oblasti KHK 2016 Regionální rozvoj Vzdělávání Prevence rizikového chování Volnočasové aktivity

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. JOSEF POSTRÁNECKÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 11 Investice do lesnické techniky Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.1 Alokace a indikátory Příspěvek Jihomoravského

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Pojízdné stavební kompresory. MOBILAIR M1 3 - M 350 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané množství 1,2 až 34,0 m³/min. www.kaeser.

Pojízdné stavební kompresory. MOBILAIR M1 3 - M 350 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané množství 1,2 až 34,0 m³/min. www.kaeser. Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M1 3 - M 350 S ceosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané 1,2 až 34,0 www.kaeser.com Made in Germany Ve městě Coburg (severní Bavorsko) vznikají v bezprostřední

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11)

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 4/2016 Výstavba v Nádražní uici (str. 10 11) Nová tvář ve vedení města (str. 5) Reguační pány (str. 6) Bojovai za vast (str. 19) ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Kvaitní a odborná montáž

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Zákonné zmocnění Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo

Více

宾 客 宾 客 喜 好 表 能 使 您 客 喜. v hotelech a restauracích

宾 客 宾 客 喜 好 表 能 使 您 客 喜. v hotelech a restauracích 好 宾 客 调 喜 好 调 查 查 表 能 表 使 您 Specifika 能 čínské 的 kientey 客 v České 喜 使 repubice 查 能 宾 客 喜 好 v hoteech a restauracích 好 宾 客 调 喜 好 调 查 查 Specifika čínské 表 kientey 能 表 v České repubice 使 您 能 的 客 喜 使 查 能

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010)

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Místní akční skupina Vladař o. p. s. (dále jen MAS Vladař ) vyhlašuje Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Výzva č. 6 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER,

Více