Psychologie handicapu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie handicapu"

Transkript

1 Psychologie handicapu Úvod do psychologie mentálně,smyslově a tělesně postižených. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje únor 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová

2 Vada, porucha, postižení, handicap - Vada, porucha, defekt je narušení (abnormalita) psychické, anatomické či fyziologické struktury nebo funkce - Postižení znamená omezení nebo ztrátu schopnosti vykonávat činnosti - Znevýhodnění (handicap) vlivem vady nebo postižení je ztíženo nebo znemožněno plnění rolí, které jsou jinak očekávány

3 Druhy postižení Mentální Tělesné Smyslové - zrakové - sluchové - řeči kombinované

4

5 Vrozené vady Ovlivňují vývoj dítěte od samého začátku života Vývoj za ztížených podmínek Omezený přísun podnětů nezbytných k vývoji Ztížený sociální kontakt s vrstevníky Omezené podmínky pro schopnost učit se Častý pobyt v nemocnici

6 Zvládnutí náročné situace rodiči závisí Na vyspělosti rodičů, jejich sociální zralosti Na vzájemných vztazích Na hodnotovém systému rodiny Na podpoře a porozumění okolí Postižené dítě může rodinu stmelovat, ale i rozkládat

7

8 Reakce rodiny na postižení dítěte Zjištění, že dítě není v pořádku - šok, otřes, zklamání v postojích a představách rodičů První pocit zklamání je obvykle úměrný zjevnému defektu a možnosti uvědomit si dosah pro budoucnost Obranná reakce rodičů- popření skutečnosti to musí být omyl.., nálezy se zaměnily

9 Hledání viníka Hledání viny a viníka, agrese zaměřená navenekvinen je manžel, manželka, tchýně, lékař, sestra, zdravotnictví, poměry, doba, společnost Obviňování je většinou nepodložené, nespravedlivé a vyvolává konflikty Agrese zaměřená dovnitř- prožitek vlastní viny, sebeobviňování, degradace vlastní osobnosti, deprese

10 Fáze vyrovnání Přijetí situace jaká je, dítěte jaké je Je třeba spojit síly rodičů i okolí, aby k této situaci došlo co nejdříve a co nejúspěšněji Ovlivnění života celé rodiny, přebudování soustavy hodnot, která v rodině platila, úprava rozvrhu, změn plánů do budoucna Mají-li se rodiče realisticky vyrovnat se situací, musí se s ní vyrovnat i jejich společenské okolí

11

12 Rodiče s postiženým dítětem se často izolují nebo jsou izolováni, vysvětlit rodičům jejich situaci ne jako neštěstí, ale jako životní zkoušku, úkol Obětavost rodičů ano, ne však obětování se V dětech jsme zranitelní. S postiženým D. máme menší jistotu ve svém postavení, jsme méně úspěšnými rodiči, citlivější na všechny poznámky lidí okolo, zranitelnější, vnímavější Rodičům pomáhá je-li jejich výchovná práce oceněna a společností přijímána jako záslužná a významná. Boj proti předsudkům

13

14 Nevhodné výchovné postoje rodičů Výchova příliš úzkostná- R. na dítěti lpí, příliš je ochraňují, brání v činnostech, aby si neublížilo Výchova rozmazlující- citové lpění, snaha vynahradit dítěti přemírou lásky to, oč bylo ochuzeno Výchova perfekcionistická- přepjatá snaha po dokonalosti, R. se snaží o úspěch, bez ohledu na reálné možnosti dítěte

15 Výchova protekční- R. se snaží o dosažení těch hodnot, které jsou považovány za zvlášť významné a výhodné pro další život. Dítěti ve všem pomáhají, pracují, vyřizují za ně, vymetají cestičky. Tím dítěti ubližují, brání v osamostatnění Výchova zavrhující- skrytá forma, př. úspěšný rodič, vlastní vinou neúspěšné dítě

16

17

18 Výchova a vzdělávání handicapovaných Speciální školy se zaměřením na konkrétní postižení od MŠ až po SŠ, denní, týdenní, ústavní pobyt, komplexní výchovná a vzdělávací péče, spojení s rehabilitací a výchovou k soběstačnosti s cílem připravit jedince pro život ve společnosti Poskytnutí odpovídajícího vzdělání, příprava na povolání, vytvoření pracovních míst pro postižené

19

20

21 Speciální pedagogika Věnuje se výchově a vzdělávání jedinců s tělesným, smyslovým, řečovým, psychickým nebo sociálním postižením a nyní i mimořádně nadaným Cílem je maximální rozvoj osobnosti člověka s postižením a dosažení maximální úrovně jeho socializace

22

23 Integrace postižených Handicapovaný žije v rodině, vzdělávání probíhá běžných školských zařízeních za pomoci asistenta pedagoga Bezbariérový přístup do škol, úřadů, obchodů, veřejných soc.zařízení; instalace zvukových signálních zařízení na přechodech a vodících pásů na chodnících

24 Odborná pomoc - pedag.psychologická poradna, logopedická ambulance

25

26 Získané poruchy, postižení V dospělosti, event. v dětském věku Vznik náhlý (úraz, dopravní nehoda) nebo pozvolný (degenerativní onemocnění)

27

28 Nemocný se musí vyrovnat se změnou vzhledu, se ztrátou fyzické zdatnosti dočasnou nebo trvalou závislostí na druhých se změnou či ztrátou zaměstnání, popřípadě invaliditou Závisí na rozsahu defektu na jeho viditelnosti na sociálních důsledcích na osobnosti postiženého

29 Komunikace s handicapovanými pacienty Uplatňovat shodně Práva nemocných př. ohleduplné zacházení, poskytnutí kvalifikované péče, informovanost Velmi závisí na kvalitě dialogu zdravotník a handicapovaný N., nedostatky jsou zdrojem nespokojenosti, kritiky i stížností Vhodně vedená komunikace - předpoklad získání důvěry N. - možnost spolupráce a spoluúčast na léčbě

30

31 Specifika komunikace Podmínkou dobře vedené komunikace je rozumět typu postižení a specifickým potřebám Profesionální přístup bez předpojatosti, předsudků, bez štítivosti, úšklebků, nevhodných poznámek Zvolit takovou komunikaci, která je adekvátní formě a stavu individuálního postižení

32 Udržujeme oční kontakt Mluvíme k postiženému i když má doprovod Mluvíme srozumitelně, bez slangové lékařské terminologie Nelitujeme N. kvůli jeho postižení Jednáme úměrně věku, nikoliv mentalitě Jednáme vlídně, klidně

33

34 Práva tělesně a duševně postižených Deklarace Práva tělesně a duševně postižených Vychází z deklarace lidských práv, postihuje oblast sociální (právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standard, na odpovídající zaměstnání, na kvalifikovaného opatrovníka) Oblast etickou (ochrana před zneužíváním, pohrdáním, ponižováním či ponižujícím jednání vymezuje právní odpovědnost postiženého i povinnosti rodiny, pokud v ní žije

35 Neziskové humanitární organizace, nadace a sdružení zabývající se péčí a pomocí zdravotně postiženým Příklady: Tyfloservis Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS Česká unie neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých Svaz tělesně postižených v ČR Svaz paraplegiků Asociace vozíčkářů Únie ROSKA v ČR Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle Humanitární akce - Světluška, Pastelka, Svátek s Emilem, Paraple

36 literatura a další zdroje z nichž bylo čerpáno: Psychologie handicapu;vágnerová M., Hajd-Moussová, Štech S., UK v Praze Karolinum,2001ISBN Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty, 4.roč., KelnarováJ., Matějková E. Grada Publishing, 2009, ISBN Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí; Matějček Zdeněk 2001, naklad.h Vyšehradská, ISBN Komunikace pro zdravotní sestry;venglářová M.,Mahrová G., Grada Pablishing a.s.,2006, ISBN Psychologie a pedagogika II pro SZŠ;Čechová V., Mellanová A., Kučerová H.;Informatorium 2004, ISBN Speciální psychologie,čechováv.,mellanová A.,Rozsypalová M.,IDVPZ Brno, 1997, ISBN Speciální pedagogika, Slowík Josef, Grada Publishing,2007, ISBN Hluchoslepota lidé s ní a kolem ní; Štěrbová Dana a kol., UP v Olomouci, 2005

Poruchy zraku. Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku

Poruchy zraku. Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku Poruchy zraku Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Oko

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Olomouc 2005 Autorský kolektiv Mgr. Lenka Krhutová lenka.krhutova@osu.cz

Více

SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIAL SERVICES FOR HANDICCAPED CHILDREN

SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIAL SERVICES FOR HANDICCAPED CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální pracovník

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Školní divadlo pohledem psychologa

Školní divadlo pohledem psychologa Školní divadlo pohledem psychologa Obsah příručky I. Psychologie postižených a handicapovaných dětí II. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami obecná charakteristika 1. děti s postiženými smysly 2.

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOPAD SOCIÁLNÍ REFORMY NA ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Jansa Sociální politika,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Integrace a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Kremlová

Více

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s poruchami autistického

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více