Katalog zdravotnických zaøízení a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog zdravotnických zaøízení a služeb"

Transkript

1 Katalog zdravotnických zaøízení a služeb ØÍJEN 2010

2 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha NEPRODEJNÉ

3 Úvodní slovo Milí sousedé, zdravotnictví patøí mezi oblasti lidského života, které právem poutají nejvìtší pozornost. Zmìny, jež avizuje vláda, budou znamenat malou revoluci v celém systému. Dopady pocítí zdravotniètí profesionálové, odborná veøejnost a samozøejmì i pacienti. Aèkoli se vládní novinky dotknou všech zdravotnických zaøízení, vìøím, že tìch klíèových v Praze 1 pouze minimálnì. Díky tomu, že mìstská èást je zøizovatelem nejdùležitìjších zaøízení Nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého, již dávno v nich nastavila manažerské øízení a pravidla zodpovìdného hospodaøení. Do obou navíc investujeme nemalé èástky na rekonstrukce, nákup moderních pøístrojù atd. V tomto katalogu naleznete souhrnný pøehled zdravotnických zaøízení a ordinací, jež se v Praze 1 nacházejí. Ve svém celku tvoøí hustou síť rùzných odborností. Každý obyvatel naší mìstské èásti tak mùže zvážit, na kterého praktika èi specialistu se obrátí se svými potížemi. Nechybí ani pøehled lékáren. Z ohlasù na první vydání katalogu pøed dvìma lety vyplývá, že jste jej pøivítali coby užiteènou pomùcku, která Vám dosud chybìla. Jsem proto pøesvìdèen, že stejnì užiteèným pomocníkem pro Vás bude i toto nové, aktualizované vydání. Mgr. Jozef Helmeczy, zástupce starosty pro sociální oblast a zdravotnictví MÈ Praha 1 3

4 Obsah NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Centrální ambulance interních oborù 12 Centrální ambulance chirurgických oborù 12 Interní oddìlení 12 Jednotka intenzivní péèe 12 Interní oddìlení A 12 Interní oddìlení B Interní oddìlení C 13 Pøíjmová ambulance interních oborù (PAIO) 13 Laboratoø neinvazivní kardiologie 13 Kardiologická poradna 13 Angiologická poradna 13 Gastroenterologické pracovištì 13 Gastroenterologická poradna 13 Hepatologická poradna 13 Poradna pro onemocnìní metabolizmu 13 Chirurgické oddìlení 14 Ortopedické oddìlení 14 Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum 14 Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení 14 Radiodiagnostické oddìlení 14 Oddìlení rehabilitace a fyzikální medicíny 14 Oddìlení dlouhodobì nemocných 14 Oddìlení klinické biochemie Odborné poradny a ambulance Chirurgické oddìlení odborné poradny: Flebologická poradna 15 Gastroenterol. poradna 15 Ordinace pro chronické kožní defekty 15 Plastická chirurgie 15 Poradna pro onemocnìní prsu 15 Proktologická poradna Urologická ambulance 16 Interní oddìlení odborné poradny: Diabetologická poradna 16 Endokrinologická ambulance 16 Gastroenterologická poradna, endoskopie 16 Kardiologická poradna Kardiologická a cévní poradna 17 Neurologické oddìlení-odborné poradny Ambulance bolesti Epileptologická poradna 18 Poradna pro odvykání kouøení 18 4

5 NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení 19 Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum 19 Centrum chirurgické gastroenterologie 19 Chirurgické oddìlení 19 Interní oddìlení 19 Oddìlení klinické biochemie 20 Ošetøovatelská lùžka 20 Radiodiagnostické oddìlení 20 Rehabilitace 20 Ambulance a poradny: Ambulance pro léèbu chronické bolesti 20 Dìtská a gastroenterologická ambulance 20 Neurologická ambulance 21 Rehabilitaèní ambulance 21 Zubní ambulance 21 Chirurgické ambulance a poradny Ambulance všeobecné chirurgie 21 Cévní poradna 21 Centrum chirurgické gastroenterologie 21 Gastroenterologická poradna Koloproktologická + gastroenterologická poradna 22 Koloproktologická poradna 22 Kýlní poradna 22 Plastická a kýlní poradna 22 Plastická poradna, operativa 22 Plastická chirurgie+mammologická poradna 22 Poradna pro stomiky 22 Traumatologická poradna Interní ambulance a poradny Interní pøíjmová ambulance 23 Interní ordinace 23 Ambulance kardiologie 23 Ambulance angiologie 23 EKG 23 ECHO 23 Poradna kardiostimulace 23 Ergometrie 23 Geriatrická ambulance 24 Gastroenterologie (endoskopie) 24 5

6 Obsah POLIKLINIKA PALACKÉHO Alergologie, klinická imunologie 25 Dermatologie, dermatovenerologie 25 Dìtská kardiologie 25 Dìtská neurologie a rehabilitace 25 Endokrinologie 25 Fyzioterapie 25 Gynekologie 25 Chirurgie 25 Chirurgie, dermatovenerologie 25 Chirurgie, proktologie 25 Interní lékaøství 25 Kardiologie, interní lékaøství 26 Léèba bolesti a psychosomatických onemocnìní 26 Neurologie 26 Oèní lékaøství 26 ORL (ušní, nosní, krèní) 26 Plicní lékaøství 26 Ortopedie 26 Plastická chirurgie 26 Praktický lékaø pro dìti a dorost 26 Praktický lékaø pro dospìlé Psychiatrie a AT poradna 27 Rehabilitace a regenerace 27 Stomatologie 27 Urologie 27 OG GROUP MEDICAL CENTRE 28 Alternativní a èínská medicína 28 Dermatologie a estetika 28 Fyzioterapie-Rehabilitaèní lékaøství 28 Gynekologie-porodnictví 28 Onkogynekologie 28 Interní lékaøství-kardiologie 28 Interní lékaøství-diabetologie 28 Interní lékaøství-pneumologie 28 Ortopedie 28 Pediatrie 28 Poradenství v oboru výživy 28 Psychiatrie 28 Psychiatrie a zdravý životní styl 28 Psychologie 28 6

7 POLIKLINIKA NA NÁRODNÍ 29 Andrologická ordinace 29 Dermatovenerologie 29 Dìtská kardiologie 29 Gastroenterologie 29 Gynekologie, porodnictví 29 Hematologie 29 Chirurgie, proktologie 29 Interní a urgentní lékaø 29 Interní lékaøství, pneumologie 29 Kardiologie 29 Klinická logopedie 29 Klinická psychologie 29 Neurologie 29 Neurologie a neurochirurgie 29 Neurologie, interní lékaø 29 ORL (ušní, nosní, krèní) 29 Ortopedie 29 Pediatrie 29 Praktický lékaø pro dospìlé 29 Rehabilitace, masáže 29 Stomatologie 29 LÉKAØSKÝ DÙM V MEZIBRANSKÉ, S. R. O. 30 Dermatologie 30 Dermatologie cévní choroby 30 Endokrinologie 30 Gastroenterologie 30 Gynekologie 30 Interní lékaøství 30 Oèní lékaøství 30 ORL (ušní, nosní, krèní) 30 Praktický lékaø pro dospìlé 30 Rehabilitace 30 Stomatologie 30 POLIKLINIKA REVOLUÈNÍ Dermatovenerologie 31 Foniatrie a ORL (ušní, nosní, krèní) 31 Gastroenterologie 31 Gynekologie 31 Chirurgie 31 Interní lékaøství, diabetologie 31 7

8 Obsah Klinická logopedie 31 Klinická psychologie 31 Neurologie, interní lékaøství 31 Oèní lékaøství 31 Oftamologie a dermatovenerologie 32 ORL (ušní, nosní, krèní) 32 Praktický lékaø pro dìti a dorost 32 Praktický lékaø pro dospìlé 32 Psychiatrie 32 Psychologie a psychoterapie 32 Rehabilitace, fyzioterapie 32 Stomatologie 32 Rehabilitace, fyzioterapie 32 MÌSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 33 Dermatovenerologie 33 Gynekologie 33 Chirurgie 33 Imunologie a alergologie 33 Ortopedie 33 Stomatologie 33 K-CENTRUM POLIKLINIKA Dermatovenerologická a lymfologická péèe 34 Fyzioterapie 34 Chirurgie 34 Interní lékaøství 34 Klinická logopedie 34 Klinická psychologie 34 Neurologie 34 Oèní lékaøství 34 ORL (ušní, nosní, krèní) 34 Praktický lékaø 34 Praktický lékaø pro dìti a dorost 34 Praktický lékaø pro dospìlé 34 Revmatologie 34 Stomatologie 35 Urologie 35 STAROMÌSTSKÁ POLIKLINIKA S. R. O. 35 Gynekologie 35 Poliklinika pro dìti a dorost 35 Psychiatrie 35 8

9 PRAKTIÈTÍ A ODBORNÍ LÉKAØI Alergologie, Neurologie 38 klinická imunologie 36 MUDr. Dumbrovská Jitka 38 MUDr. Kolaøíková Eva 36 MUDr. Køivka Jiøí 38 Anesteziologie 36 MUDr. Rychlík Petr 38 MUDr. Cyprich Pavol 36 MUDr. Støeleèková Jana, CSc. 38 Dermatologie, Oèní lékaøství 38 dermatovenerologie 36 MUDr. Gajdošíková Zdeòka 38 MUDr. Gazdíková Kvìta 36 MUDr. Mládková Jaromíra 38 MUDr. Melešová Milka 36 MUDr. Stara Josef MUDr. Tillová Zdeòka 36 MUDr. Stuchlá Stanislava 38 MUDr. Vašíèková Marie 36 MUDr. Veselá Jana 38 Gynekologie Ortodoncie 38 MUDr. Èížková Jana 36 MUDr. Antošová Hana 38 MUDr. Hulvert Jaroslav 36 MUDr. Hofmanová Petra 38 MUDr. Ingr Josef 36 MUDr. Horal Jan 38 MUDr. Kolan Pavol 36 Ortopedie MUDr. Kulovaný Eduard 36 MUDr. Hruška Lubomír 38 MUDr. Kraus Petr 38 MUDr. Loutocká Nina 36 MUDr. Rybka Jan 39 MUDr. Mikulík Martin 36 MUDr. Sehnalík Pavel 39 MUDr. Novická Jitka 36 Praktický lékaø pro dìti MUDr. Petránek Jan 37 a dorost 39 MUDr. Prokopenko Aleš 37 MUDr. Polášková Renata 39 MUDr. Rajnoch Tomáš 37 Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Reich Ivan 37 MUDr. Fáèková Milena 39 MUDr. Tesaø Zdenìk, CSc. 37 MUDr. Chromá Miroslava 39 MUDr. Žantová Darina 37 MUDr. Jurèová Marie 39 Interní lékaøství 37 MUDr. Kárník Martin 39 MUDr. Bendová Ludmila 37 MUDr. Kocíková Václava 39 MUDr. Cajthamlová Kateøina 37 MUDr. Kuèera Jiøí 39 MUDr. Námešný Ivan 37 MUDr. Lánská Iva 39 MUDr. Srnský Vladimír 37 MUDr. Maòas Otakar 39 MUDr. Staòková Taťána 37 MUDr. Marťák Pavel 39 MUDr. Trojánková Marcela 37 MUDr. Martínková Ivana 39 Klinická psychologie 37 MUDr. Podzimková Daniela 39 PhDr. Kajuk Miloš 37 MUDr. Sedláèková Jitka 39 PhDr. Landová Jarmila 37 MUDr. Seifertová Blanka 39 PhDr. Paloušová Alena 37 MUDr. Šímová Hana 40 PhDr. Šebek Michael, CSc. 37 MUDr. Štosková Slavomíra 40 PhDr. Tolarová Babette 37 MUDr. Šustová Ludmila 40 Léèebná rehabilitace MUDr. Typnerová Vlasta 40 a interní medicína 38 MUDr. Vlaèihová Jitka 40 Doc. MUDr. Rychlíková Eva, CSc 12 MUDr. Zuzová Eva 40 9

10 Obsah Psychiatrie 40 Doc. MUDr. Beran Jiøí, CSc. 40 MUDr. Dufková Dana 40 MUDr. Èerný Kamil 40 MUDr. Lukuvka Marek 40 MUDr. Nìmcová Marcela, CSc. 40 MUDr. Procházka Ladislav 40 MUDr. Rùžièková Ivana 40 Rehabilitace MUDr. Èeklovský Jan 40 Èervenková Vlasta 40 Mgr. Èumpelík Jiøí, Ph.D. 40 Mgr. Fojtová Veronika 41 Foøtová Vìra 41 Hrabalová Soòa 41 Hrdlièková Vlasta 41 Jannová Hana 41 Justová Hana 41 PaedDr. Konèalová Martina 41 MUDr. Kyralová Marie 41 Mikulandová Magdalena 41 MUDr. Sedmík Jan 41 Stonová Hana 41 MUDr. Valeèková Marie 41 Vavroch Michal, DiS. 41 Revmatologie 41 MUDr. Macháèek Stanislav 41 Stomatologie MUDr. Beranová Jarmila 41 MUDr. Brandejsová Martina 41 MUDr. Burianová Jaroslava 41 MUDr. Držíková Julie 42 MUDr. Duras Oldøich 42 MUDr. Dziedzic Ivan 42 MUDr. Eliášová Jana 42 MUDr. El Karim Azhari 42 MUDr. Fidlerová Jana 42 MUDr. Hirsch Otakar 42 MUDr. Hirschová Monika 42 MUDr. Hloušková Zdena 42 MUDr. Hronová Alena 42 MUDr. Jechová Ivana 42 MUDr. Jùzová Milada 42 doc. MUDr. Karra Jamal, CSc. 42 MUDr. Kašpar Petr 42 MUDr. Kerzelová Svìtlana 42 MUDr. Klimešová Ivana 42 MUDr. Koneèný Pavel 42 MUDr. Køepelková Svìtlana 42 MUDr. Liška Ivo 43 MUDr. Lukášová Ivana 43 MUDr. Malý Pavel 43 MUDr. Marková Arnoštka 43 MUDr. Müller Milan 43 MUDr. Nathanský Zdenìk, CSc. 43 MUDr. Navrátilová Jana 43 MUDr. Novická Krista 43 MUDr. Novotný Martin 43 MUDr. Pavleèka Jan 43 MUDr. Pauleová Lidia 43 MUDr. Paulus Michal 43 MUDr. Petrová Jaroslava 43 MUDr. Pišoftová Marcela 43 MUDr. Poláèková Iva 43 MUDr. Pomajbík Josef, CSc. 43 MUDr. Procházková Soòa 43 MUDr. Roženský Pavel 43 MUDr. Sadílková Vìra 44 MUDr. Sládková Helena 44 MUDr. Smrèek Jakub 44 MUDr. Sophová Ludmila 44 MUDr. Souèková Tatjana 44 MUDr. Svobodová Jana 44 MUDr. Špièanová Eva 44 MUDr. Tomková Martina 44 MUDr. Tøeèková Alena 44 MUDr. Tzvetanov Mladen 44 MUDr. Unger Martin 44 MUDr. Vojnárová Miroslava 44 MUDr. Zemanová Irena 44 MUDr. Žmolíková Zuzana 44 Urologie 44 MUDr. Kawaciuková Radoslava 44 Doc. MUDr. Kawaciuk Ivan, CSc. 44 MUDr. Ptáèek Václav 44 Urologie, proktologie 45 Prof. MUDr. Antoš František, CSc

11 LÉKÁRNY Lékárny s pohotovostní službou (24 hodin) 46 Poliklinika Palackého-Lékárna Palackého 46 Lékárna U sv. Ludmily 46 Lékárny Lékárna U Palmy 46 Lékárna Jungmannova 46 Lékárna U sv. Vojtìcha 46 Lékárna Palladium 46 Lékárna Opletalova 46 Lékárna Èerná rùže 46 Lékárna U Fontány 47 Lékárna Tìšnov 47 Lékárna v Truhláøské 47 Lékárna Lloyds Millenium Plaza 47 Adamova lékárna 47 Dr. Max Lékárna Vodièkova 47 Lékárna U Zlaté lodi 47 Lékárna Dr. Kunèického 47 Lékárna U Èerveného orla 47 Lékárna U Rotundy 48 Lékárna U Sv. Vavøince 48 Pharmaland OD Kotva 48 Lékárna Gloria 48 Èeská lékárna-dr.max 48 Poliklinika Revoluèní-Pharmaland Revoluèní 48 Ústavní lékárna Na Františku 48 Dr. Max Lékárna Žatecká 48 Lékárna Na Hradèanech 48 Ústavní lékárna 48 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 48 LÉKAØSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI 49 11

12 Nemocnice Na Františku Nemocnice Na Františku Název a adresa zdravotnického zaøízení: Nemocnice Na Františku (pøíspìvková organizace zøízená Mìstskou èástí Praha 1), Na Františku 847/8, Praha 1-Staré Mìsto Telefon: , Webové stránky: Oddìlení: Centrální ambulance interních oborù Ambulance pro vyšetøení a ošetøení pacientù s interním nebo neurologickým onemocnìním. Vedoucí lékaø: MUDr. Michal Kvapil Telefon: Provoz ambulance: nonstop Centrální ambulance chirurgických oborù Ambulance pro vyšetøení a ošetøení pacientù s chirurgickým ortopedickým nebo urologickým onemocnìním. Vedoucí lékaø: MUDr. Petr Malínek Telefon: Provoz ambulance: nonstop Interní oddìlení Primáø: Doc. MUDr. Rudolf Špaèek, CSc. Jednotka intenzivní péèe Specializovaná stanice sloužící pro pøíjmy pacientù se závažnými, život ohrožujícími stavy. Zajišťuje akutní péèi o nemocné s kardiorespiraèními a metabolickými onemocnìními. Telefon: Interní oddìlení A Pøíjem internì nemocných se speciálním zamìøením na poruchy metabolizmu, zvláštì diabetes mellitus. Telefon: Interní oddìlení B Slouží k pøekladùm nemocných z JIP, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje intenzivní péèi. Na stanici se soustøeïují pøedevším nemocní po infarktu 12

13 myokardu, plicní embolii, epizodì akutního srdeèního selhání, pøed a po srdeèních katetrizacích nebo po kardiochirurgických výkonech. Telefon: Interní oddìlení C Lùžkové oddìlení pro nemocné s problémy zažívacího traktu. Telefon: Pøíjmová ambulance interních oborù (PAIO) Vyšetøení a pøíjem nemocných na interní i neurologické oddìlení. Probíhají zde ambulantní vyšetøení interních pacientù a pøedoperaèní vyšetøení pro chirurgické obory. Telefon: Laboratoø neinvazivní kardiologie Kompletní kardiologické a angiologické vyšetøení. Telefon: Kardiologická poradna Dispenzarizace nemocných se závažnìjšími chronickými kardio angiologickými onemocnìními. Telefon: Angiologická poradna Neinvazivní diagnostika a léèba onemocnìní tepenného a žilního systému. Telefon: Gastroenterologické pracovištì Diagnostika a terapie chorob celého trávicího ústrojí. Telefon: Gastroenterologická poradna Dlouhodobé sledování nemocných s nádorovými a ostatními závažnými onemocnìními zažívacího traktu. Telefon: Hepatologická poradna Dlouobé sledování pacientù s onemocnìními jater. Telefon: Poradna pro onemocnìní metabolizmu Péèe o nemocné s cukrovkou, poruchami tukového metabolizmu a obezitou. Telefon:

14 Nemocnice Na Františku Chirurgické oddìlení Gastroenterochirurgie chirurgická léèba trávicího traktu. Primáø: MUDr. Stanislav Èerný oddìlení A: Telefon: oddìlení B: Telefon: oddìlení JIP: Telefon: Ortopedické oddìlení Komplexní léèba nemocí pohybového ústrojí u dospìlých. Primáø: MUDr. Lubomír Hruška Telefon: Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum Diagnostická a léèebná péèe v oblasti neurologie, specializace na diagnostiku a léèbu záchvatových onemocnìní (epilepsie) a degenerativních onemocnìní CNS (roztroušená skleroza). Primáø: Doc.MUDr. Jiøí Hovorka, CSc. Telefon: Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Resuscitaèní, intenzivní a anesteziologická péèe. Primáø: MUDr. Jan Švehla Telefon: Radiodiagnostické oddìlení Radiodiagnostické vyšetøení (bìžné snímkování, vyšetøení žaludku, støev, ledvin a moèových cest, žluèníku a žluèových cest a kontrastní vyšetøení cév). Tomografické vyšetøení mozku, plic, malé pánve. Ultrazvuk dutiny bøišní, štítné žlázy, tepen a žil na dolních konèetinách. Primáø: MUDr. Petr Dobíšek Telefon: Oddìlení rehabilitace a fyzikální medicíny Komplexní rehabilitaèní péèe jak pro klienty hospitalizované na všech lùžkových oddìleních, tak i pro klienty ambulantní. Primáø: MUDr. Irena Koudelková Telefon: Oddìlení dlouhodobì nemocných Primáø: MUDr. Zdenìk Šetka Oddìlení klinické biochemie Laboratorní vyšetøení (fotometrická a imunochemická vyšetøení tìlních 14

15 tekutin vè.vyšetøení toxikologického a monitorování hladin lékù, vyšetøení krevního obrazu a srážlivosti). Vedoucí: prom. chemik Blanka Ondráèková Telefon: Odborné poradny a ambulance Chirurgické oddìlení odborné poradny: Flebologická poradna Lékaø: MUDr. Sládeèek Petr, MUDr. Wirth Aleš Telefon: Ordinaèní doba: pá Gastroenterol. poradna Lékaø: MUDr. Èerný Stanislav Telefon: Ordinaèní doba: po Gastroenterol.poradna Lékaø: MUDr. Lukáš David Telefon: Ordinaèní doba: po Ordinace pro chronické kožní defekty Lékaø: MUDr. Liška Ondøej Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická chirurgie Lékaø: MUDr. Kulhánek Josef Telefon: Ordinaèní doba: út Poradna pro onemocnìní prsu Lékaø: MUDr. Havel Vojtìch, MUDr. Opatrný Jan Telefon: Ordinaèní doba: èt Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Král Jan Telefon: Ordinaèní doba: út

16 Nemocnice Na Františku Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Mašek Tomáš Telefon: , Ordinaèní doba: èt Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Šebesta Zdenìk Telefon: Ordinaèní doba: út Urologická ambulance Lékaø: MUDr. Haèecký Zdenìk Telefon: Ordinaèní doba: po, út, èt Interní oddìlení odborné poradny: Diabetologická poradna Lékaø: MUDr. Pivarèiová Vlasta Telefon: Ordinaèní doba: po, út, èt, pá , st Endokrinologická ambulance Lékaø: MUDr. Bìlikovová Hana Telefon: Ordinaèní doba: po , út, èt , pá Gastroenterologická poradna, endoskopie Lékaø: MUDr. Ivanèo Alex Telefon: Ordinaèní doba: út, st Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Blažejová Štìpánka Telefon: Ordinaèní doba: èt Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Frajtová Åubica Telefon: Ordinaèní doba: pá

17 Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Jakubík Peter Telefon: Ordinaèní doba: út Kardiologická poradna Lékaø: Doc.MUDr. Špaèek Rudolf Telefon: Ordinaèní doba: st Kardiologická a cévní poradna Lékaø: MUDr. Urbanová Renáta Telefon: Ordinaèní doba: èt Neurologické oddìlení-odborné poradny: Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Aftanasová Vanda Telefon: Ordinaèní doba: st Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Effler Josef Telefon: , Ordinaèní doba: st , èt Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Fuèíková Hana Telefon: Ordinaèní doba: út Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Janicadisová Markéta Telefon: Ordinaèní doba: pá Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Klusoòová Barbora Telefon: Ordinaèní doba: st

18 Nemocnice Na Františku Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Pospíšilová Petra Telefon: Ordinaèní doba: st Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Bajaèek Michal Telefon: Ordinaèní doba: po Epileptologická poradna Lékaø: Doc.MUDr. Hovorka Jiøí, CSc Telefon: Ordinaèní doba: út Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Nìmcová Iveta Telefon: Ordinaèní doba: út, èt Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Nežádal Tomáš Telefon: Ordinaèní doba: st , pá Poradna pro odvykání kouøení Lékaø: MUDr. Rezek Robert Telefon: Ordinaèní doba: po

19 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Název a adresa zdravotnického zaøízení: Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze (nestátní zdravotnické zaøízení zøízené církevní organizací-kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského), Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Telefon: Webové stránky: Oddìlení: Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Celková a regionální anestézie pro operaèní a diagnostické zákroky. Námìstek léèebné a diagnostické péèe: MUDr. Gustav Berlinger Telefon: , Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum Specializované oddìlení pro akutní léèbu dìtí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Vedoucí lékaø: MUDr. Marian Koranda Telefon: , Centrum chirurgické gastroenterologie Specializované centrum zabývající se chirurgií støev a koneèníku. Pøednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD. Telefon: Chirurgické oddìlení Chirurgické zákroky (koloproktologie, laparoscopická operativa vè. NPBnáhlých pøí bøišních, gastroentero-chirurgická problematika, øešení varixù dolních konèetin, traumatologie vè. provádìní artroskopických výkonù) Primáø: MUDr. Daniel Ehrenberger Telefon: Interní oddìlení Lùžkové interní oddìlení poskytuje základní vyšetøení a léèbu v rozsahu vnitøního lékaøství. Vysoce specializovanou péèi poskytuje v kardiologii a gastroenterologii. Primáø: MUDr. Josef Dosedìl Telefon: ,

20 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Oddìlení klinické biochemie Telefon: Ošetøovatelská lùžka Zamìøuje se pøedevším na geriatrické pacienty po prodìlaných akutních onemocnìních (nejèastìji úrazech, operacích, infekcích), s chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubù pøi artrose) a podobnì. Poskytuje komplexní zdravotnì-ošetøovatelskou péèi, rehabilitaci, sociálního poradenství a duchovní péèi. Dùraz je kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry sobìstaènosti s cílem návratu klienta do domácího prostøedí. Vedoucí lékaø: MUDr. Pavlína Marková Telefon: Radiodiagnostické oddìlení Rentgenová diagnostika, ultrazvuková diagnostika (sonografie), skiaskopicko skiagrafické pracovištì (vyšetøení žaludku a tlustého støeva, vyšetøení tepen), poèítaèový tomogram (CT). Primáø: MUDr. Janèe Martin Telefon: Rehabilitace Lùžkové oddìlení zajišťuje intenzivní rehabilitaèní léèbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu (tzv. vèasná rehabilitace). Primáø: MUDr. Jiøí Papoušek Telefon: Ambulance a poradny: Ambulance pro léèbu chronické bolesti Komplexní léèba bolesti onkologicky nemocných, léèba závažných neonkologických chronických bolestivých stavù. Lékaø: MUDr. Martina Dosedìlová, prim. MUDr. Gustav Berlinger Telefon: , , Ordinaèní doba: st Dìtská a gastroenterologická ambulance Nemoci zažívacího traktu, jater, poruchy, výživy, obezitu, kojeneckou výživu Lékaø: MUDr. Ludmila Jeøábková Telefon: , Ordinaèní doba: po pá

21 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Neurologická ambulance Vyšetøení EEG a EMG Lékaø: MUDr. Jarmila Marková Telefon: Ordinaèní doba: po, st Lékaø: MUDr. Eliška Patová Telefon: Ordinaèní doba: po pá Rehabilitaèní ambulance Léèebná rehabilitace pro ambulantní pacienty s bolestmi páteøe, po úrazech, s nemocemi kloubù a dalšími neurologickými a ortopedickými chorobami. Lékaø: MUDr. Y. Kultová, Prim. MUDr. Papoušek, MUDr. J. Straková, MUDr. M. Veselá Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Zubní ambulance Lékaø: MUDr. Františka Anna Svobodová Telefon: Ordinaèní doba: po , út, st , èt , pá Chirurgické ambulance a poradny Ambulance všeobecné chirurgie Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Cévní poradna Lékaø: MUDr. Mareš Telefon: Ordinaèní doba: po , èt Centrum chirurgické gastroenterologie Lékaø: pøednosta MUDr. Sequens, PhD. Telefon: Ordinaèní doba: po Gastroenterologická poradna Lékaø: prim. MUDr. Ehrenberger Telefon: Ordinaèní doba: st

22 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Gastroenterologická poradna Lékaø: MUDr. Sedláèek Telefon: Ordinaèní doba: st Koloproktologická + gastroenterologická poradna Lékaø: MUDr. Baèkovský Telefon: Ordinaèní doba: èt Koloproktologická poradna Lékaø: MUDr. Marek Telefon: Ordinaèní doba: pá Kýlní poradna Lékaø: MUDr. Hovadík Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická a kýlní poradna Lékaø: MUDr. Šimková Telefon: Ordinaèní doba: st Plastická poradna, operativa Lékaø: MUDr. Doležal Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická chirurgie+mammologická poradna Lékaø: MUDr. Rechová Telefon: , , Ordinaèní doba: út , èt Poradna pro stomiky Telefon: Ordinaèní doba: út Traumatologická poradna Lékaø: MUDr. Holub Telefon: Ordinaèní doba: út , èt

23 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Lékaø: MUDr. Vodenka Telefon: Ordinaèní doba: èt Interní ambulance a poradny Interní pøíjmová ambulance Telefon: , Interní ordinace Lékaø: MUDr. Münz, MUDr. Pejchl, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: Ordinaèní doba: po pá Ambulance kardiologie Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Münz, MUDr. Pejchl, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Ambulance angiologie Lékaø: MUDr. Chochola Telefon: , Ordinaèní doba: po pá EKG Telefon: Ordinaèní doba: po pá ECHO Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Münz, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: Ordinaèní doba: po pá Poradna kardiostimulace Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl, MUDr. Šotola Telefon: Ordinaèní doba: po pá Ergometrie Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl, MUDr. Šotola Telefon: Ordinaèní doba: po pá

24 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Geriatrická ambulance Lékaø: MUDr. Bláhová, MUDr. Šnajdrová Telefon: Ordinaèní doba: po pá Gastroenterologie (endoskopie) Lékaø: MUDr. Dosedìl, MUDr. Kostrejová, MUDr. Mudr, MUDr. Vávra Telefon: Ordinaèní doba: po pá

25 Poliklinika Palackého Poliklinika Palackého Název a adresa zdravotnického zaøízení: Poliklinika Palackého, Palackého 720/5, Praha 1-Nové Mìsto Telefon: (ústøedna) Ordinace: Alergologie, klinická imunologie MUDr. Antunovièová Martina Telefon: MUDr. Krausová Jaroslava Telefon: Dermatologie, dermatovenerologie MUDr. Marešová Jana Telefon: MUDr. Vohradníková Olga, CSc. Telefon: Dìtská kardiologie MUDr. Perglerová Zuzana Telefon: Dìtská neurologie a rehabilitace MUDr. Molínová Jana Telefon: Endokrinologie MUDr. Novák Zdenìk, CSc. Telefon: , Doc. MUDr. Vlèek Petr, CSc. Telefon: Fyzioterapie MUDr. Hlinìná Monika Telefon: Gynekologie MUDr. Moravcová Vìra Telefon: MUDr. Rákosník Miroslav Telefon: Chirurgie MUDr. Kulík Miroslav Telefon: Chirurgie, dermatovenerologie MUDr. Pacík Radomír Telefon: Chirurgie, proktologie MUDr. Pek Ludvík Telefon: Interní lékaøství MUDr. Stuchlá Alena Telefon: MUDr. Svaèinová Bohumila Telefon:

26 Poliklinika Palackého Kardiologie, interní lékaøství MUDr. Havlùj Josef Telefon: Léèba bolesti a psychosomatických onemocnìní MUDr. Nováková Václava Telefon: Neurologie MUDr. Hubíková Radka Telefon: Oèní lékaøství MUDr. Hájková Jitka Telefon: MUDr. Hejduková Iveta Telefon: ORL (ušní, nosní, krèní) MUDr. Janoušek Petr Telefon: Plicní lékaøství MUDr. Èermáková Marie Telefon: MUDr. Güttlerová Elena Telefon: Ortopedie MUDr. Staša Marcel Telefon: Plastická chirurgie MUDr. Borský Jiøí Telefon: Praktický lékaø pro dìti a dorost MUDr. Nulíèková Ivana Telefon: , MUDr. Petránková Zuzana Telefon: Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Bendová Jana Telefon: MUDr. Blechová Olga Telefon: MUDr. Èervená Soòa Telefon: MUDr. Hlavinková Alena Telefon: MUDr. Kováøová Dana Telefon: MUDr. Kvítková Ladislava Telefon: MUDr. Litovkinová Jaroslava Telefon: MUDr. Procházka Rudolf Telefon: MUDr. Rathauská Iva Telefon: MUDr. Øezníèková Vanda Telefon:

27 MUDr. Šeborová Ludmila Telefon: MUDr. Valášková Šárka Telefon: MUDr. Voráèková Soòa Telefon: MUDr. Weiserová Liana Telefon: Psychiatrie a AT poradna MUDr. Klabochová Milada Telefon: Rehabilitace a regenerace PhDr. Stupka Martin, Ph.D. Telefon: Stomatologie MUDr. Fafejtová Helena Telefon: MUDr. Radešínská Dagmar Telefon: , MUDr. Stepanovièová Ivana Telefon: Urologie MUDr. Klamo Jozef Telefon:

28 OG Group Medical Centre OG Group Medical Centre Název a adresa zdravotnického zaøízení: OG Group Medical Centre, s. r. o., Vodièkova 699/30, Telefon: , Webové stránky: Ordinace: Alternativní a èínská medicína MUDr. Rusnáková Ivana Dermatologie a estetika MUDr. Eftimovská Jana, MUDr. Gkalpakiotis Spyros, MUDr. Míková Jana Fyzioterapie-Rehabilitaèní lékaøství MUDr. Demuthová Zorka, Mgr. Glässnerová Petra, Pøibylová Šárka Gynekologie-porodnictví MUDr. Figurová Elena, MUDr. Hrochová Veronika, MUDr. Kilijánová Dita Onkogynekologie MUDr. Halaška Michael, Ph.D. Interní lékaøství-kardiologie MUDr. Komárek Jan Interní lékaøství-diabetologie MUDr. Pivarèiová Vlasta Interní lékaøství-pneumologie MUDr. Víchová Martina Ortopedie MUDr. Chládek Petr Pediatrie MUDr. Pokorná Pavla, MUDr. Michaela Trnková Poradenství v oboru výživy Mgr. Knapková Martina Psychiatrie MUDr. Juraj Mikuláš Psychiatrie a zdravý životní styl MUDr. Rýc Miloš Psychologie Mgr. Král Pavel 28

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

OBSAH INFOROČENKY 2011

OBSAH INFOROČENKY 2011 OBSAH INFOROČENKY 2011 KALENDÁŘ AKCÍ LANŠKROUNSKO 2011 2 SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 4 Městská policie 11 OBCE LANŠKROUNSKA KONTAKTY 11 ZDRAVOTNICTVÍ A INSTITUCE SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb Mìstská èást Praha 1 2014 www.praha1.cz Úvodní slovo Vážení spoluobèané a sousedé, po nìkolika letech se vám opìt dostává do rukou Katalog poskytovatelù sociálních

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb

DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb DUBEN 2012 Katalog obchodù a služeb Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti. Pokud

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 650 600 550 603 590 595 559 542 500 450 470 440 440 400 350 389 347 333 332 327 321 330 323 300 250 200 31.12.1990

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina

Onkologická péče v Kraji Vysočina Onkologická péče v Kraji Vysočina OBSAH 1. Úvod 1 2. Struktura onkologické péče v Kraji Vysočina 2 a. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p. o. 3 b. Onkologická péče v Nemocnici Havlíčkův

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více