Katalog zdravotnických zaøízení a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog zdravotnických zaøízení a služeb"

Transkript

1 Katalog zdravotnických zaøízení a služeb ØÍJEN 2010

2 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha NEPRODEJNÉ

3 Úvodní slovo Milí sousedé, zdravotnictví patøí mezi oblasti lidského života, které právem poutají nejvìtší pozornost. Zmìny, jež avizuje vláda, budou znamenat malou revoluci v celém systému. Dopady pocítí zdravotniètí profesionálové, odborná veøejnost a samozøejmì i pacienti. Aèkoli se vládní novinky dotknou všech zdravotnických zaøízení, vìøím, že tìch klíèových v Praze 1 pouze minimálnì. Díky tomu, že mìstská èást je zøizovatelem nejdùležitìjších zaøízení Nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého, již dávno v nich nastavila manažerské øízení a pravidla zodpovìdného hospodaøení. Do obou navíc investujeme nemalé èástky na rekonstrukce, nákup moderních pøístrojù atd. V tomto katalogu naleznete souhrnný pøehled zdravotnických zaøízení a ordinací, jež se v Praze 1 nacházejí. Ve svém celku tvoøí hustou síť rùzných odborností. Každý obyvatel naší mìstské èásti tak mùže zvážit, na kterého praktika èi specialistu se obrátí se svými potížemi. Nechybí ani pøehled lékáren. Z ohlasù na první vydání katalogu pøed dvìma lety vyplývá, že jste jej pøivítali coby užiteènou pomùcku, která Vám dosud chybìla. Jsem proto pøesvìdèen, že stejnì užiteèným pomocníkem pro Vás bude i toto nové, aktualizované vydání. Mgr. Jozef Helmeczy, zástupce starosty pro sociální oblast a zdravotnictví MÈ Praha 1 3

4 Obsah NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Centrální ambulance interních oborù 12 Centrální ambulance chirurgických oborù 12 Interní oddìlení 12 Jednotka intenzivní péèe 12 Interní oddìlení A 12 Interní oddìlení B Interní oddìlení C 13 Pøíjmová ambulance interních oborù (PAIO) 13 Laboratoø neinvazivní kardiologie 13 Kardiologická poradna 13 Angiologická poradna 13 Gastroenterologické pracovištì 13 Gastroenterologická poradna 13 Hepatologická poradna 13 Poradna pro onemocnìní metabolizmu 13 Chirurgické oddìlení 14 Ortopedické oddìlení 14 Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum 14 Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení 14 Radiodiagnostické oddìlení 14 Oddìlení rehabilitace a fyzikální medicíny 14 Oddìlení dlouhodobì nemocných 14 Oddìlení klinické biochemie Odborné poradny a ambulance Chirurgické oddìlení odborné poradny: Flebologická poradna 15 Gastroenterol. poradna 15 Ordinace pro chronické kožní defekty 15 Plastická chirurgie 15 Poradna pro onemocnìní prsu 15 Proktologická poradna Urologická ambulance 16 Interní oddìlení odborné poradny: Diabetologická poradna 16 Endokrinologická ambulance 16 Gastroenterologická poradna, endoskopie 16 Kardiologická poradna Kardiologická a cévní poradna 17 Neurologické oddìlení-odborné poradny Ambulance bolesti Epileptologická poradna 18 Poradna pro odvykání kouøení 18 4

5 NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení 19 Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum 19 Centrum chirurgické gastroenterologie 19 Chirurgické oddìlení 19 Interní oddìlení 19 Oddìlení klinické biochemie 20 Ošetøovatelská lùžka 20 Radiodiagnostické oddìlení 20 Rehabilitace 20 Ambulance a poradny: Ambulance pro léèbu chronické bolesti 20 Dìtská a gastroenterologická ambulance 20 Neurologická ambulance 21 Rehabilitaèní ambulance 21 Zubní ambulance 21 Chirurgické ambulance a poradny Ambulance všeobecné chirurgie 21 Cévní poradna 21 Centrum chirurgické gastroenterologie 21 Gastroenterologická poradna Koloproktologická + gastroenterologická poradna 22 Koloproktologická poradna 22 Kýlní poradna 22 Plastická a kýlní poradna 22 Plastická poradna, operativa 22 Plastická chirurgie+mammologická poradna 22 Poradna pro stomiky 22 Traumatologická poradna Interní ambulance a poradny Interní pøíjmová ambulance 23 Interní ordinace 23 Ambulance kardiologie 23 Ambulance angiologie 23 EKG 23 ECHO 23 Poradna kardiostimulace 23 Ergometrie 23 Geriatrická ambulance 24 Gastroenterologie (endoskopie) 24 5

6 Obsah POLIKLINIKA PALACKÉHO Alergologie, klinická imunologie 25 Dermatologie, dermatovenerologie 25 Dìtská kardiologie 25 Dìtská neurologie a rehabilitace 25 Endokrinologie 25 Fyzioterapie 25 Gynekologie 25 Chirurgie 25 Chirurgie, dermatovenerologie 25 Chirurgie, proktologie 25 Interní lékaøství 25 Kardiologie, interní lékaøství 26 Léèba bolesti a psychosomatických onemocnìní 26 Neurologie 26 Oèní lékaøství 26 ORL (ušní, nosní, krèní) 26 Plicní lékaøství 26 Ortopedie 26 Plastická chirurgie 26 Praktický lékaø pro dìti a dorost 26 Praktický lékaø pro dospìlé Psychiatrie a AT poradna 27 Rehabilitace a regenerace 27 Stomatologie 27 Urologie 27 OG GROUP MEDICAL CENTRE 28 Alternativní a èínská medicína 28 Dermatologie a estetika 28 Fyzioterapie-Rehabilitaèní lékaøství 28 Gynekologie-porodnictví 28 Onkogynekologie 28 Interní lékaøství-kardiologie 28 Interní lékaøství-diabetologie 28 Interní lékaøství-pneumologie 28 Ortopedie 28 Pediatrie 28 Poradenství v oboru výživy 28 Psychiatrie 28 Psychiatrie a zdravý životní styl 28 Psychologie 28 6

7 POLIKLINIKA NA NÁRODNÍ 29 Andrologická ordinace 29 Dermatovenerologie 29 Dìtská kardiologie 29 Gastroenterologie 29 Gynekologie, porodnictví 29 Hematologie 29 Chirurgie, proktologie 29 Interní a urgentní lékaø 29 Interní lékaøství, pneumologie 29 Kardiologie 29 Klinická logopedie 29 Klinická psychologie 29 Neurologie 29 Neurologie a neurochirurgie 29 Neurologie, interní lékaø 29 ORL (ušní, nosní, krèní) 29 Ortopedie 29 Pediatrie 29 Praktický lékaø pro dospìlé 29 Rehabilitace, masáže 29 Stomatologie 29 LÉKAØSKÝ DÙM V MEZIBRANSKÉ, S. R. O. 30 Dermatologie 30 Dermatologie cévní choroby 30 Endokrinologie 30 Gastroenterologie 30 Gynekologie 30 Interní lékaøství 30 Oèní lékaøství 30 ORL (ušní, nosní, krèní) 30 Praktický lékaø pro dospìlé 30 Rehabilitace 30 Stomatologie 30 POLIKLINIKA REVOLUÈNÍ Dermatovenerologie 31 Foniatrie a ORL (ušní, nosní, krèní) 31 Gastroenterologie 31 Gynekologie 31 Chirurgie 31 Interní lékaøství, diabetologie 31 7

8 Obsah Klinická logopedie 31 Klinická psychologie 31 Neurologie, interní lékaøství 31 Oèní lékaøství 31 Oftamologie a dermatovenerologie 32 ORL (ušní, nosní, krèní) 32 Praktický lékaø pro dìti a dorost 32 Praktický lékaø pro dospìlé 32 Psychiatrie 32 Psychologie a psychoterapie 32 Rehabilitace, fyzioterapie 32 Stomatologie 32 Rehabilitace, fyzioterapie 32 MÌSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 33 Dermatovenerologie 33 Gynekologie 33 Chirurgie 33 Imunologie a alergologie 33 Ortopedie 33 Stomatologie 33 K-CENTRUM POLIKLINIKA Dermatovenerologická a lymfologická péèe 34 Fyzioterapie 34 Chirurgie 34 Interní lékaøství 34 Klinická logopedie 34 Klinická psychologie 34 Neurologie 34 Oèní lékaøství 34 ORL (ušní, nosní, krèní) 34 Praktický lékaø 34 Praktický lékaø pro dìti a dorost 34 Praktický lékaø pro dospìlé 34 Revmatologie 34 Stomatologie 35 Urologie 35 STAROMÌSTSKÁ POLIKLINIKA S. R. O. 35 Gynekologie 35 Poliklinika pro dìti a dorost 35 Psychiatrie 35 8

9 PRAKTIÈTÍ A ODBORNÍ LÉKAØI Alergologie, Neurologie 38 klinická imunologie 36 MUDr. Dumbrovská Jitka 38 MUDr. Kolaøíková Eva 36 MUDr. Køivka Jiøí 38 Anesteziologie 36 MUDr. Rychlík Petr 38 MUDr. Cyprich Pavol 36 MUDr. Støeleèková Jana, CSc. 38 Dermatologie, Oèní lékaøství 38 dermatovenerologie 36 MUDr. Gajdošíková Zdeòka 38 MUDr. Gazdíková Kvìta 36 MUDr. Mládková Jaromíra 38 MUDr. Melešová Milka 36 MUDr. Stara Josef MUDr. Tillová Zdeòka 36 MUDr. Stuchlá Stanislava 38 MUDr. Vašíèková Marie 36 MUDr. Veselá Jana 38 Gynekologie Ortodoncie 38 MUDr. Èížková Jana 36 MUDr. Antošová Hana 38 MUDr. Hulvert Jaroslav 36 MUDr. Hofmanová Petra 38 MUDr. Ingr Josef 36 MUDr. Horal Jan 38 MUDr. Kolan Pavol 36 Ortopedie MUDr. Kulovaný Eduard 36 MUDr. Hruška Lubomír 38 MUDr. Kraus Petr 38 MUDr. Loutocká Nina 36 MUDr. Rybka Jan 39 MUDr. Mikulík Martin 36 MUDr. Sehnalík Pavel 39 MUDr. Novická Jitka 36 Praktický lékaø pro dìti MUDr. Petránek Jan 37 a dorost 39 MUDr. Prokopenko Aleš 37 MUDr. Polášková Renata 39 MUDr. Rajnoch Tomáš 37 Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Reich Ivan 37 MUDr. Fáèková Milena 39 MUDr. Tesaø Zdenìk, CSc. 37 MUDr. Chromá Miroslava 39 MUDr. Žantová Darina 37 MUDr. Jurèová Marie 39 Interní lékaøství 37 MUDr. Kárník Martin 39 MUDr. Bendová Ludmila 37 MUDr. Kocíková Václava 39 MUDr. Cajthamlová Kateøina 37 MUDr. Kuèera Jiøí 39 MUDr. Námešný Ivan 37 MUDr. Lánská Iva 39 MUDr. Srnský Vladimír 37 MUDr. Maòas Otakar 39 MUDr. Staòková Taťána 37 MUDr. Marťák Pavel 39 MUDr. Trojánková Marcela 37 MUDr. Martínková Ivana 39 Klinická psychologie 37 MUDr. Podzimková Daniela 39 PhDr. Kajuk Miloš 37 MUDr. Sedláèková Jitka 39 PhDr. Landová Jarmila 37 MUDr. Seifertová Blanka 39 PhDr. Paloušová Alena 37 MUDr. Šímová Hana 40 PhDr. Šebek Michael, CSc. 37 MUDr. Štosková Slavomíra 40 PhDr. Tolarová Babette 37 MUDr. Šustová Ludmila 40 Léèebná rehabilitace MUDr. Typnerová Vlasta 40 a interní medicína 38 MUDr. Vlaèihová Jitka 40 Doc. MUDr. Rychlíková Eva, CSc 12 MUDr. Zuzová Eva 40 9

10 Obsah Psychiatrie 40 Doc. MUDr. Beran Jiøí, CSc. 40 MUDr. Dufková Dana 40 MUDr. Èerný Kamil 40 MUDr. Lukuvka Marek 40 MUDr. Nìmcová Marcela, CSc. 40 MUDr. Procházka Ladislav 40 MUDr. Rùžièková Ivana 40 Rehabilitace MUDr. Èeklovský Jan 40 Èervenková Vlasta 40 Mgr. Èumpelík Jiøí, Ph.D. 40 Mgr. Fojtová Veronika 41 Foøtová Vìra 41 Hrabalová Soòa 41 Hrdlièková Vlasta 41 Jannová Hana 41 Justová Hana 41 PaedDr. Konèalová Martina 41 MUDr. Kyralová Marie 41 Mikulandová Magdalena 41 MUDr. Sedmík Jan 41 Stonová Hana 41 MUDr. Valeèková Marie 41 Vavroch Michal, DiS. 41 Revmatologie 41 MUDr. Macháèek Stanislav 41 Stomatologie MUDr. Beranová Jarmila 41 MUDr. Brandejsová Martina 41 MUDr. Burianová Jaroslava 41 MUDr. Držíková Julie 42 MUDr. Duras Oldøich 42 MUDr. Dziedzic Ivan 42 MUDr. Eliášová Jana 42 MUDr. El Karim Azhari 42 MUDr. Fidlerová Jana 42 MUDr. Hirsch Otakar 42 MUDr. Hirschová Monika 42 MUDr. Hloušková Zdena 42 MUDr. Hronová Alena 42 MUDr. Jechová Ivana 42 MUDr. Jùzová Milada 42 doc. MUDr. Karra Jamal, CSc. 42 MUDr. Kašpar Petr 42 MUDr. Kerzelová Svìtlana 42 MUDr. Klimešová Ivana 42 MUDr. Koneèný Pavel 42 MUDr. Køepelková Svìtlana 42 MUDr. Liška Ivo 43 MUDr. Lukášová Ivana 43 MUDr. Malý Pavel 43 MUDr. Marková Arnoštka 43 MUDr. Müller Milan 43 MUDr. Nathanský Zdenìk, CSc. 43 MUDr. Navrátilová Jana 43 MUDr. Novická Krista 43 MUDr. Novotný Martin 43 MUDr. Pavleèka Jan 43 MUDr. Pauleová Lidia 43 MUDr. Paulus Michal 43 MUDr. Petrová Jaroslava 43 MUDr. Pišoftová Marcela 43 MUDr. Poláèková Iva 43 MUDr. Pomajbík Josef, CSc. 43 MUDr. Procházková Soòa 43 MUDr. Roženský Pavel 43 MUDr. Sadílková Vìra 44 MUDr. Sládková Helena 44 MUDr. Smrèek Jakub 44 MUDr. Sophová Ludmila 44 MUDr. Souèková Tatjana 44 MUDr. Svobodová Jana 44 MUDr. Špièanová Eva 44 MUDr. Tomková Martina 44 MUDr. Tøeèková Alena 44 MUDr. Tzvetanov Mladen 44 MUDr. Unger Martin 44 MUDr. Vojnárová Miroslava 44 MUDr. Zemanová Irena 44 MUDr. Žmolíková Zuzana 44 Urologie 44 MUDr. Kawaciuková Radoslava 44 Doc. MUDr. Kawaciuk Ivan, CSc. 44 MUDr. Ptáèek Václav 44 Urologie, proktologie 45 Prof. MUDr. Antoš František, CSc

11 LÉKÁRNY Lékárny s pohotovostní službou (24 hodin) 46 Poliklinika Palackého-Lékárna Palackého 46 Lékárna U sv. Ludmily 46 Lékárny Lékárna U Palmy 46 Lékárna Jungmannova 46 Lékárna U sv. Vojtìcha 46 Lékárna Palladium 46 Lékárna Opletalova 46 Lékárna Èerná rùže 46 Lékárna U Fontány 47 Lékárna Tìšnov 47 Lékárna v Truhláøské 47 Lékárna Lloyds Millenium Plaza 47 Adamova lékárna 47 Dr. Max Lékárna Vodièkova 47 Lékárna U Zlaté lodi 47 Lékárna Dr. Kunèického 47 Lékárna U Èerveného orla 47 Lékárna U Rotundy 48 Lékárna U Sv. Vavøince 48 Pharmaland OD Kotva 48 Lékárna Gloria 48 Èeská lékárna-dr.max 48 Poliklinika Revoluèní-Pharmaland Revoluèní 48 Ústavní lékárna Na Františku 48 Dr. Max Lékárna Žatecká 48 Lékárna Na Hradèanech 48 Ústavní lékárna 48 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 48 LÉKAØSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI 49 11

12 Nemocnice Na Františku Nemocnice Na Františku Název a adresa zdravotnického zaøízení: Nemocnice Na Františku (pøíspìvková organizace zøízená Mìstskou èástí Praha 1), Na Františku 847/8, Praha 1-Staré Mìsto Telefon: , Webové stránky: Oddìlení: Centrální ambulance interních oborù Ambulance pro vyšetøení a ošetøení pacientù s interním nebo neurologickým onemocnìním. Vedoucí lékaø: MUDr. Michal Kvapil Telefon: Provoz ambulance: nonstop Centrální ambulance chirurgických oborù Ambulance pro vyšetøení a ošetøení pacientù s chirurgickým ortopedickým nebo urologickým onemocnìním. Vedoucí lékaø: MUDr. Petr Malínek Telefon: Provoz ambulance: nonstop Interní oddìlení Primáø: Doc. MUDr. Rudolf Špaèek, CSc. Jednotka intenzivní péèe Specializovaná stanice sloužící pro pøíjmy pacientù se závažnými, život ohrožujícími stavy. Zajišťuje akutní péèi o nemocné s kardiorespiraèními a metabolickými onemocnìními. Telefon: Interní oddìlení A Pøíjem internì nemocných se speciálním zamìøením na poruchy metabolizmu, zvláštì diabetes mellitus. Telefon: Interní oddìlení B Slouží k pøekladùm nemocných z JIP, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje intenzivní péèi. Na stanici se soustøeïují pøedevším nemocní po infarktu 12

13 myokardu, plicní embolii, epizodì akutního srdeèního selhání, pøed a po srdeèních katetrizacích nebo po kardiochirurgických výkonech. Telefon: Interní oddìlení C Lùžkové oddìlení pro nemocné s problémy zažívacího traktu. Telefon: Pøíjmová ambulance interních oborù (PAIO) Vyšetøení a pøíjem nemocných na interní i neurologické oddìlení. Probíhají zde ambulantní vyšetøení interních pacientù a pøedoperaèní vyšetøení pro chirurgické obory. Telefon: Laboratoø neinvazivní kardiologie Kompletní kardiologické a angiologické vyšetøení. Telefon: Kardiologická poradna Dispenzarizace nemocných se závažnìjšími chronickými kardio angiologickými onemocnìními. Telefon: Angiologická poradna Neinvazivní diagnostika a léèba onemocnìní tepenného a žilního systému. Telefon: Gastroenterologické pracovištì Diagnostika a terapie chorob celého trávicího ústrojí. Telefon: Gastroenterologická poradna Dlouhodobé sledování nemocných s nádorovými a ostatními závažnými onemocnìními zažívacího traktu. Telefon: Hepatologická poradna Dlouobé sledování pacientù s onemocnìními jater. Telefon: Poradna pro onemocnìní metabolizmu Péèe o nemocné s cukrovkou, poruchami tukového metabolizmu a obezitou. Telefon:

14 Nemocnice Na Františku Chirurgické oddìlení Gastroenterochirurgie chirurgická léèba trávicího traktu. Primáø: MUDr. Stanislav Èerný oddìlení A: Telefon: oddìlení B: Telefon: oddìlení JIP: Telefon: Ortopedické oddìlení Komplexní léèba nemocí pohybového ústrojí u dospìlých. Primáø: MUDr. Lubomír Hruška Telefon: Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum Diagnostická a léèebná péèe v oblasti neurologie, specializace na diagnostiku a léèbu záchvatových onemocnìní (epilepsie) a degenerativních onemocnìní CNS (roztroušená skleroza). Primáø: Doc.MUDr. Jiøí Hovorka, CSc. Telefon: Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Resuscitaèní, intenzivní a anesteziologická péèe. Primáø: MUDr. Jan Švehla Telefon: Radiodiagnostické oddìlení Radiodiagnostické vyšetøení (bìžné snímkování, vyšetøení žaludku, støev, ledvin a moèových cest, žluèníku a žluèových cest a kontrastní vyšetøení cév). Tomografické vyšetøení mozku, plic, malé pánve. Ultrazvuk dutiny bøišní, štítné žlázy, tepen a žil na dolních konèetinách. Primáø: MUDr. Petr Dobíšek Telefon: Oddìlení rehabilitace a fyzikální medicíny Komplexní rehabilitaèní péèe jak pro klienty hospitalizované na všech lùžkových oddìleních, tak i pro klienty ambulantní. Primáø: MUDr. Irena Koudelková Telefon: Oddìlení dlouhodobì nemocných Primáø: MUDr. Zdenìk Šetka Oddìlení klinické biochemie Laboratorní vyšetøení (fotometrická a imunochemická vyšetøení tìlních 14

15 tekutin vè.vyšetøení toxikologického a monitorování hladin lékù, vyšetøení krevního obrazu a srážlivosti). Vedoucí: prom. chemik Blanka Ondráèková Telefon: Odborné poradny a ambulance Chirurgické oddìlení odborné poradny: Flebologická poradna Lékaø: MUDr. Sládeèek Petr, MUDr. Wirth Aleš Telefon: Ordinaèní doba: pá Gastroenterol. poradna Lékaø: MUDr. Èerný Stanislav Telefon: Ordinaèní doba: po Gastroenterol.poradna Lékaø: MUDr. Lukáš David Telefon: Ordinaèní doba: po Ordinace pro chronické kožní defekty Lékaø: MUDr. Liška Ondøej Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická chirurgie Lékaø: MUDr. Kulhánek Josef Telefon: Ordinaèní doba: út Poradna pro onemocnìní prsu Lékaø: MUDr. Havel Vojtìch, MUDr. Opatrný Jan Telefon: Ordinaèní doba: èt Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Král Jan Telefon: Ordinaèní doba: út

16 Nemocnice Na Františku Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Mašek Tomáš Telefon: , Ordinaèní doba: èt Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Šebesta Zdenìk Telefon: Ordinaèní doba: út Urologická ambulance Lékaø: MUDr. Haèecký Zdenìk Telefon: Ordinaèní doba: po, út, èt Interní oddìlení odborné poradny: Diabetologická poradna Lékaø: MUDr. Pivarèiová Vlasta Telefon: Ordinaèní doba: po, út, èt, pá , st Endokrinologická ambulance Lékaø: MUDr. Bìlikovová Hana Telefon: Ordinaèní doba: po , út, èt , pá Gastroenterologická poradna, endoskopie Lékaø: MUDr. Ivanèo Alex Telefon: Ordinaèní doba: út, st Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Blažejová Štìpánka Telefon: Ordinaèní doba: èt Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Frajtová Åubica Telefon: Ordinaèní doba: pá

17 Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Jakubík Peter Telefon: Ordinaèní doba: út Kardiologická poradna Lékaø: Doc.MUDr. Špaèek Rudolf Telefon: Ordinaèní doba: st Kardiologická a cévní poradna Lékaø: MUDr. Urbanová Renáta Telefon: Ordinaèní doba: èt Neurologické oddìlení-odborné poradny: Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Aftanasová Vanda Telefon: Ordinaèní doba: st Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Effler Josef Telefon: , Ordinaèní doba: st , èt Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Fuèíková Hana Telefon: Ordinaèní doba: út Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Janicadisová Markéta Telefon: Ordinaèní doba: pá Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Klusoòová Barbora Telefon: Ordinaèní doba: st

18 Nemocnice Na Františku Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Pospíšilová Petra Telefon: Ordinaèní doba: st Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Bajaèek Michal Telefon: Ordinaèní doba: po Epileptologická poradna Lékaø: Doc.MUDr. Hovorka Jiøí, CSc Telefon: Ordinaèní doba: út Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Nìmcová Iveta Telefon: Ordinaèní doba: út, èt Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Nežádal Tomáš Telefon: Ordinaèní doba: st , pá Poradna pro odvykání kouøení Lékaø: MUDr. Rezek Robert Telefon: Ordinaèní doba: po

19 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Název a adresa zdravotnického zaøízení: Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze (nestátní zdravotnické zaøízení zøízené církevní organizací-kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského), Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Telefon: Webové stránky: Oddìlení: Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Celková a regionální anestézie pro operaèní a diagnostické zákroky. Námìstek léèebné a diagnostické péèe: MUDr. Gustav Berlinger Telefon: , Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum Specializované oddìlení pro akutní léèbu dìtí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Vedoucí lékaø: MUDr. Marian Koranda Telefon: , Centrum chirurgické gastroenterologie Specializované centrum zabývající se chirurgií støev a koneèníku. Pøednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD. Telefon: Chirurgické oddìlení Chirurgické zákroky (koloproktologie, laparoscopická operativa vè. NPBnáhlých pøí bøišních, gastroentero-chirurgická problematika, øešení varixù dolních konèetin, traumatologie vè. provádìní artroskopických výkonù) Primáø: MUDr. Daniel Ehrenberger Telefon: Interní oddìlení Lùžkové interní oddìlení poskytuje základní vyšetøení a léèbu v rozsahu vnitøního lékaøství. Vysoce specializovanou péèi poskytuje v kardiologii a gastroenterologii. Primáø: MUDr. Josef Dosedìl Telefon: ,

20 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Oddìlení klinické biochemie Telefon: Ošetøovatelská lùžka Zamìøuje se pøedevším na geriatrické pacienty po prodìlaných akutních onemocnìních (nejèastìji úrazech, operacích, infekcích), s chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubù pøi artrose) a podobnì. Poskytuje komplexní zdravotnì-ošetøovatelskou péèi, rehabilitaci, sociálního poradenství a duchovní péèi. Dùraz je kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry sobìstaènosti s cílem návratu klienta do domácího prostøedí. Vedoucí lékaø: MUDr. Pavlína Marková Telefon: Radiodiagnostické oddìlení Rentgenová diagnostika, ultrazvuková diagnostika (sonografie), skiaskopicko skiagrafické pracovištì (vyšetøení žaludku a tlustého støeva, vyšetøení tepen), poèítaèový tomogram (CT). Primáø: MUDr. Janèe Martin Telefon: Rehabilitace Lùžkové oddìlení zajišťuje intenzivní rehabilitaèní léèbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu (tzv. vèasná rehabilitace). Primáø: MUDr. Jiøí Papoušek Telefon: Ambulance a poradny: Ambulance pro léèbu chronické bolesti Komplexní léèba bolesti onkologicky nemocných, léèba závažných neonkologických chronických bolestivých stavù. Lékaø: MUDr. Martina Dosedìlová, prim. MUDr. Gustav Berlinger Telefon: , , Ordinaèní doba: st Dìtská a gastroenterologická ambulance Nemoci zažívacího traktu, jater, poruchy, výživy, obezitu, kojeneckou výživu Lékaø: MUDr. Ludmila Jeøábková Telefon: , Ordinaèní doba: po pá

21 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Neurologická ambulance Vyšetøení EEG a EMG Lékaø: MUDr. Jarmila Marková Telefon: Ordinaèní doba: po, st Lékaø: MUDr. Eliška Patová Telefon: Ordinaèní doba: po pá Rehabilitaèní ambulance Léèebná rehabilitace pro ambulantní pacienty s bolestmi páteøe, po úrazech, s nemocemi kloubù a dalšími neurologickými a ortopedickými chorobami. Lékaø: MUDr. Y. Kultová, Prim. MUDr. Papoušek, MUDr. J. Straková, MUDr. M. Veselá Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Zubní ambulance Lékaø: MUDr. Františka Anna Svobodová Telefon: Ordinaèní doba: po , út, st , èt , pá Chirurgické ambulance a poradny Ambulance všeobecné chirurgie Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Cévní poradna Lékaø: MUDr. Mareš Telefon: Ordinaèní doba: po , èt Centrum chirurgické gastroenterologie Lékaø: pøednosta MUDr. Sequens, PhD. Telefon: Ordinaèní doba: po Gastroenterologická poradna Lékaø: prim. MUDr. Ehrenberger Telefon: Ordinaèní doba: st

22 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Gastroenterologická poradna Lékaø: MUDr. Sedláèek Telefon: Ordinaèní doba: st Koloproktologická + gastroenterologická poradna Lékaø: MUDr. Baèkovský Telefon: Ordinaèní doba: èt Koloproktologická poradna Lékaø: MUDr. Marek Telefon: Ordinaèní doba: pá Kýlní poradna Lékaø: MUDr. Hovadík Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická a kýlní poradna Lékaø: MUDr. Šimková Telefon: Ordinaèní doba: st Plastická poradna, operativa Lékaø: MUDr. Doležal Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická chirurgie+mammologická poradna Lékaø: MUDr. Rechová Telefon: , , Ordinaèní doba: út , èt Poradna pro stomiky Telefon: Ordinaèní doba: út Traumatologická poradna Lékaø: MUDr. Holub Telefon: Ordinaèní doba: út , èt

23 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Lékaø: MUDr. Vodenka Telefon: Ordinaèní doba: èt Interní ambulance a poradny Interní pøíjmová ambulance Telefon: , Interní ordinace Lékaø: MUDr. Münz, MUDr. Pejchl, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: Ordinaèní doba: po pá Ambulance kardiologie Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Münz, MUDr. Pejchl, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Ambulance angiologie Lékaø: MUDr. Chochola Telefon: , Ordinaèní doba: po pá EKG Telefon: Ordinaèní doba: po pá ECHO Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Münz, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: Ordinaèní doba: po pá Poradna kardiostimulace Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl, MUDr. Šotola Telefon: Ordinaèní doba: po pá Ergometrie Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl, MUDr. Šotola Telefon: Ordinaèní doba: po pá

24 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Geriatrická ambulance Lékaø: MUDr. Bláhová, MUDr. Šnajdrová Telefon: Ordinaèní doba: po pá Gastroenterologie (endoskopie) Lékaø: MUDr. Dosedìl, MUDr. Kostrejová, MUDr. Mudr, MUDr. Vávra Telefon: Ordinaèní doba: po pá

25 Poliklinika Palackého Poliklinika Palackého Název a adresa zdravotnického zaøízení: Poliklinika Palackého, Palackého 720/5, Praha 1-Nové Mìsto Telefon: (ústøedna) Ordinace: Alergologie, klinická imunologie MUDr. Antunovièová Martina Telefon: MUDr. Krausová Jaroslava Telefon: Dermatologie, dermatovenerologie MUDr. Marešová Jana Telefon: MUDr. Vohradníková Olga, CSc. Telefon: Dìtská kardiologie MUDr. Perglerová Zuzana Telefon: Dìtská neurologie a rehabilitace MUDr. Molínová Jana Telefon: Endokrinologie MUDr. Novák Zdenìk, CSc. Telefon: , Doc. MUDr. Vlèek Petr, CSc. Telefon: Fyzioterapie MUDr. Hlinìná Monika Telefon: Gynekologie MUDr. Moravcová Vìra Telefon: MUDr. Rákosník Miroslav Telefon: Chirurgie MUDr. Kulík Miroslav Telefon: Chirurgie, dermatovenerologie MUDr. Pacík Radomír Telefon: Chirurgie, proktologie MUDr. Pek Ludvík Telefon: Interní lékaøství MUDr. Stuchlá Alena Telefon: MUDr. Svaèinová Bohumila Telefon:

26 Poliklinika Palackého Kardiologie, interní lékaøství MUDr. Havlùj Josef Telefon: Léèba bolesti a psychosomatických onemocnìní MUDr. Nováková Václava Telefon: Neurologie MUDr. Hubíková Radka Telefon: Oèní lékaøství MUDr. Hájková Jitka Telefon: MUDr. Hejduková Iveta Telefon: ORL (ušní, nosní, krèní) MUDr. Janoušek Petr Telefon: Plicní lékaøství MUDr. Èermáková Marie Telefon: MUDr. Güttlerová Elena Telefon: Ortopedie MUDr. Staša Marcel Telefon: Plastická chirurgie MUDr. Borský Jiøí Telefon: Praktický lékaø pro dìti a dorost MUDr. Nulíèková Ivana Telefon: , MUDr. Petránková Zuzana Telefon: Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Bendová Jana Telefon: MUDr. Blechová Olga Telefon: MUDr. Èervená Soòa Telefon: MUDr. Hlavinková Alena Telefon: MUDr. Kováøová Dana Telefon: MUDr. Kvítková Ladislava Telefon: MUDr. Litovkinová Jaroslava Telefon: MUDr. Procházka Rudolf Telefon: MUDr. Rathauská Iva Telefon: MUDr. Øezníèková Vanda Telefon:

27 MUDr. Šeborová Ludmila Telefon: MUDr. Valášková Šárka Telefon: MUDr. Voráèková Soòa Telefon: MUDr. Weiserová Liana Telefon: Psychiatrie a AT poradna MUDr. Klabochová Milada Telefon: Rehabilitace a regenerace PhDr. Stupka Martin, Ph.D. Telefon: Stomatologie MUDr. Fafejtová Helena Telefon: MUDr. Radešínská Dagmar Telefon: , MUDr. Stepanovièová Ivana Telefon: Urologie MUDr. Klamo Jozef Telefon:

28 OG Group Medical Centre OG Group Medical Centre Název a adresa zdravotnického zaøízení: OG Group Medical Centre, s. r. o., Vodièkova 699/30, Telefon: , Webové stránky: Ordinace: Alternativní a èínská medicína MUDr. Rusnáková Ivana Dermatologie a estetika MUDr. Eftimovská Jana, MUDr. Gkalpakiotis Spyros, MUDr. Míková Jana Fyzioterapie-Rehabilitaèní lékaøství MUDr. Demuthová Zorka, Mgr. Glässnerová Petra, Pøibylová Šárka Gynekologie-porodnictví MUDr. Figurová Elena, MUDr. Hrochová Veronika, MUDr. Kilijánová Dita Onkogynekologie MUDr. Halaška Michael, Ph.D. Interní lékaøství-kardiologie MUDr. Komárek Jan Interní lékaøství-diabetologie MUDr. Pivarèiová Vlasta Interní lékaøství-pneumologie MUDr. Víchová Martina Ortopedie MUDr. Chládek Petr Pediatrie MUDr. Pokorná Pavla, MUDr. Michaela Trnková Poradenství v oboru výživy Mgr. Knapková Martina Psychiatrie MUDr. Juraj Mikuláš Psychiatrie a zdravý životní styl MUDr. Rýc Miloš Psychologie Mgr. Král Pavel 28

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 ŽENY do 30 let, 5km klasickou technikou 1 71 Tichá ková, Magdalena ON Ji ín 0:23:24,0 0:00:00,0 2 72 Dosbabová, Magda Zubní ordinace Na Potoce T ebí 0:30:36,9 0:07:12,9 ŽENY

Více

JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY

JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY 3 JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY Jednatel RNDr. Jaroslav Herzinger 285 Ekonomka Ing. Petra Chloupková 287 Asist. jednatele Lenka Galbavá 286 Správce budov Markéta Kolodziejová 281 Účetní Dagmar Boušová 167 Michaela

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb r-- Wo:J C o' rc. AGISTRÁ T HLA VNÍHO MĚSTA PRAHY Sp.zn.: S-MHMPI1446204112/ZDR DBOR SPRÁ VNÍCH ČINNOSTÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI 0/ -337_ T.. 1 Sp.zn.: Datum vyhotovení: S-MHMP/1446204112/ZDR

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele strana 1 2. Personální oblast strana 2 2.1. Zaměstnanci FN Královské Vinohrady 2.2. Průměrný počet zaměstnanců

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

katerina.bartova@gmail.com Mgr. Jana Gabrielová jana.baui@seznam.cz Jana Haasová KLUMPAROVÁ

katerina.bartova@gmail.com Mgr. Jana Gabrielová jana.baui@seznam.cz Jana Haasová KLUMPAROVÁ ZŠ Londýnská 34 Praha 2 Mgr. Jan Chaluš chalus@londynska.cz 728634507 (sídlím v 1.p. v uč. 11, tzv. "mediatéka") Matouš Černý Mgr. Lenka Peštálová slunickolm@seznam.cz mob. 721590192 Lenka Vrbatová ZŠ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0102 rev.00 Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty Datum vydání: 15.09.2014

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 2 0 0 1 Mgr. Lenka Slezáková

Více

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Projekt Anabell pro zdravotníky realizuje Kontaktní centrum Anabell Praha v období od 10. září 2012 do 9. prosince 2013. Tento

Více

OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL... 3 HL. MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ... 4 JIHOČESKÝ KRAJ... 4 PLZEŇSKÝ KRAJ...

OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL... 3 HL. MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ... 4 JIHOČESKÝ KRAJ... 4 PLZEŇSKÝ KRAJ... OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL... 3 HL. MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ... 4 JIHOČESKÝ KRAJ... 4 PLZEŇSKÝ KRAJ... 4 KARLOVARSKÝ KRAJ... 4 ÚSTECKÝ KRAJ... 5 LIBERECKÝ KRAJ... 5

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více