Katalog zdravotnických zaøízení a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog zdravotnických zaøízení a služeb"

Transkript

1 Katalog zdravotnických zaøízení a služeb ØÍJEN 2010

2 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha NEPRODEJNÉ

3 Úvodní slovo Milí sousedé, zdravotnictví patøí mezi oblasti lidského života, které právem poutají nejvìtší pozornost. Zmìny, jež avizuje vláda, budou znamenat malou revoluci v celém systému. Dopady pocítí zdravotniètí profesionálové, odborná veøejnost a samozøejmì i pacienti. Aèkoli se vládní novinky dotknou všech zdravotnických zaøízení, vìøím, že tìch klíèových v Praze 1 pouze minimálnì. Díky tomu, že mìstská èást je zøizovatelem nejdùležitìjších zaøízení Nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého, již dávno v nich nastavila manažerské øízení a pravidla zodpovìdného hospodaøení. Do obou navíc investujeme nemalé èástky na rekonstrukce, nákup moderních pøístrojù atd. V tomto katalogu naleznete souhrnný pøehled zdravotnických zaøízení a ordinací, jež se v Praze 1 nacházejí. Ve svém celku tvoøí hustou síť rùzných odborností. Každý obyvatel naší mìstské èásti tak mùže zvážit, na kterého praktika èi specialistu se obrátí se svými potížemi. Nechybí ani pøehled lékáren. Z ohlasù na první vydání katalogu pøed dvìma lety vyplývá, že jste jej pøivítali coby užiteènou pomùcku, která Vám dosud chybìla. Jsem proto pøesvìdèen, že stejnì užiteèným pomocníkem pro Vás bude i toto nové, aktualizované vydání. Mgr. Jozef Helmeczy, zástupce starosty pro sociální oblast a zdravotnictví MÈ Praha 1 3

4 Obsah NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Centrální ambulance interních oborù 12 Centrální ambulance chirurgických oborù 12 Interní oddìlení 12 Jednotka intenzivní péèe 12 Interní oddìlení A 12 Interní oddìlení B Interní oddìlení C 13 Pøíjmová ambulance interních oborù (PAIO) 13 Laboratoø neinvazivní kardiologie 13 Kardiologická poradna 13 Angiologická poradna 13 Gastroenterologické pracovištì 13 Gastroenterologická poradna 13 Hepatologická poradna 13 Poradna pro onemocnìní metabolizmu 13 Chirurgické oddìlení 14 Ortopedické oddìlení 14 Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum 14 Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení 14 Radiodiagnostické oddìlení 14 Oddìlení rehabilitace a fyzikální medicíny 14 Oddìlení dlouhodobì nemocných 14 Oddìlení klinické biochemie Odborné poradny a ambulance Chirurgické oddìlení odborné poradny: Flebologická poradna 15 Gastroenterol. poradna 15 Ordinace pro chronické kožní defekty 15 Plastická chirurgie 15 Poradna pro onemocnìní prsu 15 Proktologická poradna Urologická ambulance 16 Interní oddìlení odborné poradny: Diabetologická poradna 16 Endokrinologická ambulance 16 Gastroenterologická poradna, endoskopie 16 Kardiologická poradna Kardiologická a cévní poradna 17 Neurologické oddìlení-odborné poradny Ambulance bolesti Epileptologická poradna 18 Poradna pro odvykání kouøení 18 4

5 NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení 19 Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum 19 Centrum chirurgické gastroenterologie 19 Chirurgické oddìlení 19 Interní oddìlení 19 Oddìlení klinické biochemie 20 Ošetøovatelská lùžka 20 Radiodiagnostické oddìlení 20 Rehabilitace 20 Ambulance a poradny: Ambulance pro léèbu chronické bolesti 20 Dìtská a gastroenterologická ambulance 20 Neurologická ambulance 21 Rehabilitaèní ambulance 21 Zubní ambulance 21 Chirurgické ambulance a poradny Ambulance všeobecné chirurgie 21 Cévní poradna 21 Centrum chirurgické gastroenterologie 21 Gastroenterologická poradna Koloproktologická + gastroenterologická poradna 22 Koloproktologická poradna 22 Kýlní poradna 22 Plastická a kýlní poradna 22 Plastická poradna, operativa 22 Plastická chirurgie+mammologická poradna 22 Poradna pro stomiky 22 Traumatologická poradna Interní ambulance a poradny Interní pøíjmová ambulance 23 Interní ordinace 23 Ambulance kardiologie 23 Ambulance angiologie 23 EKG 23 ECHO 23 Poradna kardiostimulace 23 Ergometrie 23 Geriatrická ambulance 24 Gastroenterologie (endoskopie) 24 5

6 Obsah POLIKLINIKA PALACKÉHO Alergologie, klinická imunologie 25 Dermatologie, dermatovenerologie 25 Dìtská kardiologie 25 Dìtská neurologie a rehabilitace 25 Endokrinologie 25 Fyzioterapie 25 Gynekologie 25 Chirurgie 25 Chirurgie, dermatovenerologie 25 Chirurgie, proktologie 25 Interní lékaøství 25 Kardiologie, interní lékaøství 26 Léèba bolesti a psychosomatických onemocnìní 26 Neurologie 26 Oèní lékaøství 26 ORL (ušní, nosní, krèní) 26 Plicní lékaøství 26 Ortopedie 26 Plastická chirurgie 26 Praktický lékaø pro dìti a dorost 26 Praktický lékaø pro dospìlé Psychiatrie a AT poradna 27 Rehabilitace a regenerace 27 Stomatologie 27 Urologie 27 OG GROUP MEDICAL CENTRE 28 Alternativní a èínská medicína 28 Dermatologie a estetika 28 Fyzioterapie-Rehabilitaèní lékaøství 28 Gynekologie-porodnictví 28 Onkogynekologie 28 Interní lékaøství-kardiologie 28 Interní lékaøství-diabetologie 28 Interní lékaøství-pneumologie 28 Ortopedie 28 Pediatrie 28 Poradenství v oboru výživy 28 Psychiatrie 28 Psychiatrie a zdravý životní styl 28 Psychologie 28 6

7 POLIKLINIKA NA NÁRODNÍ 29 Andrologická ordinace 29 Dermatovenerologie 29 Dìtská kardiologie 29 Gastroenterologie 29 Gynekologie, porodnictví 29 Hematologie 29 Chirurgie, proktologie 29 Interní a urgentní lékaø 29 Interní lékaøství, pneumologie 29 Kardiologie 29 Klinická logopedie 29 Klinická psychologie 29 Neurologie 29 Neurologie a neurochirurgie 29 Neurologie, interní lékaø 29 ORL (ušní, nosní, krèní) 29 Ortopedie 29 Pediatrie 29 Praktický lékaø pro dospìlé 29 Rehabilitace, masáže 29 Stomatologie 29 LÉKAØSKÝ DÙM V MEZIBRANSKÉ, S. R. O. 30 Dermatologie 30 Dermatologie cévní choroby 30 Endokrinologie 30 Gastroenterologie 30 Gynekologie 30 Interní lékaøství 30 Oèní lékaøství 30 ORL (ušní, nosní, krèní) 30 Praktický lékaø pro dospìlé 30 Rehabilitace 30 Stomatologie 30 POLIKLINIKA REVOLUÈNÍ Dermatovenerologie 31 Foniatrie a ORL (ušní, nosní, krèní) 31 Gastroenterologie 31 Gynekologie 31 Chirurgie 31 Interní lékaøství, diabetologie 31 7

8 Obsah Klinická logopedie 31 Klinická psychologie 31 Neurologie, interní lékaøství 31 Oèní lékaøství 31 Oftamologie a dermatovenerologie 32 ORL (ušní, nosní, krèní) 32 Praktický lékaø pro dìti a dorost 32 Praktický lékaø pro dospìlé 32 Psychiatrie 32 Psychologie a psychoterapie 32 Rehabilitace, fyzioterapie 32 Stomatologie 32 Rehabilitace, fyzioterapie 32 MÌSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 33 Dermatovenerologie 33 Gynekologie 33 Chirurgie 33 Imunologie a alergologie 33 Ortopedie 33 Stomatologie 33 K-CENTRUM POLIKLINIKA Dermatovenerologická a lymfologická péèe 34 Fyzioterapie 34 Chirurgie 34 Interní lékaøství 34 Klinická logopedie 34 Klinická psychologie 34 Neurologie 34 Oèní lékaøství 34 ORL (ušní, nosní, krèní) 34 Praktický lékaø 34 Praktický lékaø pro dìti a dorost 34 Praktický lékaø pro dospìlé 34 Revmatologie 34 Stomatologie 35 Urologie 35 STAROMÌSTSKÁ POLIKLINIKA S. R. O. 35 Gynekologie 35 Poliklinika pro dìti a dorost 35 Psychiatrie 35 8

9 PRAKTIÈTÍ A ODBORNÍ LÉKAØI Alergologie, Neurologie 38 klinická imunologie 36 MUDr. Dumbrovská Jitka 38 MUDr. Kolaøíková Eva 36 MUDr. Køivka Jiøí 38 Anesteziologie 36 MUDr. Rychlík Petr 38 MUDr. Cyprich Pavol 36 MUDr. Støeleèková Jana, CSc. 38 Dermatologie, Oèní lékaøství 38 dermatovenerologie 36 MUDr. Gajdošíková Zdeòka 38 MUDr. Gazdíková Kvìta 36 MUDr. Mládková Jaromíra 38 MUDr. Melešová Milka 36 MUDr. Stara Josef MUDr. Tillová Zdeòka 36 MUDr. Stuchlá Stanislava 38 MUDr. Vašíèková Marie 36 MUDr. Veselá Jana 38 Gynekologie Ortodoncie 38 MUDr. Èížková Jana 36 MUDr. Antošová Hana 38 MUDr. Hulvert Jaroslav 36 MUDr. Hofmanová Petra 38 MUDr. Ingr Josef 36 MUDr. Horal Jan 38 MUDr. Kolan Pavol 36 Ortopedie MUDr. Kulovaný Eduard 36 MUDr. Hruška Lubomír 38 MUDr. Kraus Petr 38 MUDr. Loutocká Nina 36 MUDr. Rybka Jan 39 MUDr. Mikulík Martin 36 MUDr. Sehnalík Pavel 39 MUDr. Novická Jitka 36 Praktický lékaø pro dìti MUDr. Petránek Jan 37 a dorost 39 MUDr. Prokopenko Aleš 37 MUDr. Polášková Renata 39 MUDr. Rajnoch Tomáš 37 Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Reich Ivan 37 MUDr. Fáèková Milena 39 MUDr. Tesaø Zdenìk, CSc. 37 MUDr. Chromá Miroslava 39 MUDr. Žantová Darina 37 MUDr. Jurèová Marie 39 Interní lékaøství 37 MUDr. Kárník Martin 39 MUDr. Bendová Ludmila 37 MUDr. Kocíková Václava 39 MUDr. Cajthamlová Kateøina 37 MUDr. Kuèera Jiøí 39 MUDr. Námešný Ivan 37 MUDr. Lánská Iva 39 MUDr. Srnský Vladimír 37 MUDr. Maòas Otakar 39 MUDr. Staòková Taťána 37 MUDr. Marťák Pavel 39 MUDr. Trojánková Marcela 37 MUDr. Martínková Ivana 39 Klinická psychologie 37 MUDr. Podzimková Daniela 39 PhDr. Kajuk Miloš 37 MUDr. Sedláèková Jitka 39 PhDr. Landová Jarmila 37 MUDr. Seifertová Blanka 39 PhDr. Paloušová Alena 37 MUDr. Šímová Hana 40 PhDr. Šebek Michael, CSc. 37 MUDr. Štosková Slavomíra 40 PhDr. Tolarová Babette 37 MUDr. Šustová Ludmila 40 Léèebná rehabilitace MUDr. Typnerová Vlasta 40 a interní medicína 38 MUDr. Vlaèihová Jitka 40 Doc. MUDr. Rychlíková Eva, CSc 12 MUDr. Zuzová Eva 40 9

10 Obsah Psychiatrie 40 Doc. MUDr. Beran Jiøí, CSc. 40 MUDr. Dufková Dana 40 MUDr. Èerný Kamil 40 MUDr. Lukuvka Marek 40 MUDr. Nìmcová Marcela, CSc. 40 MUDr. Procházka Ladislav 40 MUDr. Rùžièková Ivana 40 Rehabilitace MUDr. Èeklovský Jan 40 Èervenková Vlasta 40 Mgr. Èumpelík Jiøí, Ph.D. 40 Mgr. Fojtová Veronika 41 Foøtová Vìra 41 Hrabalová Soòa 41 Hrdlièková Vlasta 41 Jannová Hana 41 Justová Hana 41 PaedDr. Konèalová Martina 41 MUDr. Kyralová Marie 41 Mikulandová Magdalena 41 MUDr. Sedmík Jan 41 Stonová Hana 41 MUDr. Valeèková Marie 41 Vavroch Michal, DiS. 41 Revmatologie 41 MUDr. Macháèek Stanislav 41 Stomatologie MUDr. Beranová Jarmila 41 MUDr. Brandejsová Martina 41 MUDr. Burianová Jaroslava 41 MUDr. Držíková Julie 42 MUDr. Duras Oldøich 42 MUDr. Dziedzic Ivan 42 MUDr. Eliášová Jana 42 MUDr. El Karim Azhari 42 MUDr. Fidlerová Jana 42 MUDr. Hirsch Otakar 42 MUDr. Hirschová Monika 42 MUDr. Hloušková Zdena 42 MUDr. Hronová Alena 42 MUDr. Jechová Ivana 42 MUDr. Jùzová Milada 42 doc. MUDr. Karra Jamal, CSc. 42 MUDr. Kašpar Petr 42 MUDr. Kerzelová Svìtlana 42 MUDr. Klimešová Ivana 42 MUDr. Koneèný Pavel 42 MUDr. Køepelková Svìtlana 42 MUDr. Liška Ivo 43 MUDr. Lukášová Ivana 43 MUDr. Malý Pavel 43 MUDr. Marková Arnoštka 43 MUDr. Müller Milan 43 MUDr. Nathanský Zdenìk, CSc. 43 MUDr. Navrátilová Jana 43 MUDr. Novická Krista 43 MUDr. Novotný Martin 43 MUDr. Pavleèka Jan 43 MUDr. Pauleová Lidia 43 MUDr. Paulus Michal 43 MUDr. Petrová Jaroslava 43 MUDr. Pišoftová Marcela 43 MUDr. Poláèková Iva 43 MUDr. Pomajbík Josef, CSc. 43 MUDr. Procházková Soòa 43 MUDr. Roženský Pavel 43 MUDr. Sadílková Vìra 44 MUDr. Sládková Helena 44 MUDr. Smrèek Jakub 44 MUDr. Sophová Ludmila 44 MUDr. Souèková Tatjana 44 MUDr. Svobodová Jana 44 MUDr. Špièanová Eva 44 MUDr. Tomková Martina 44 MUDr. Tøeèková Alena 44 MUDr. Tzvetanov Mladen 44 MUDr. Unger Martin 44 MUDr. Vojnárová Miroslava 44 MUDr. Zemanová Irena 44 MUDr. Žmolíková Zuzana 44 Urologie 44 MUDr. Kawaciuková Radoslava 44 Doc. MUDr. Kawaciuk Ivan, CSc. 44 MUDr. Ptáèek Václav 44 Urologie, proktologie 45 Prof. MUDr. Antoš František, CSc

11 LÉKÁRNY Lékárny s pohotovostní službou (24 hodin) 46 Poliklinika Palackého-Lékárna Palackého 46 Lékárna U sv. Ludmily 46 Lékárny Lékárna U Palmy 46 Lékárna Jungmannova 46 Lékárna U sv. Vojtìcha 46 Lékárna Palladium 46 Lékárna Opletalova 46 Lékárna Èerná rùže 46 Lékárna U Fontány 47 Lékárna Tìšnov 47 Lékárna v Truhláøské 47 Lékárna Lloyds Millenium Plaza 47 Adamova lékárna 47 Dr. Max Lékárna Vodièkova 47 Lékárna U Zlaté lodi 47 Lékárna Dr. Kunèického 47 Lékárna U Èerveného orla 47 Lékárna U Rotundy 48 Lékárna U Sv. Vavøince 48 Pharmaland OD Kotva 48 Lékárna Gloria 48 Èeská lékárna-dr.max 48 Poliklinika Revoluèní-Pharmaland Revoluèní 48 Ústavní lékárna Na Františku 48 Dr. Max Lékárna Žatecká 48 Lékárna Na Hradèanech 48 Ústavní lékárna 48 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 48 LÉKAØSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI 49 11

12 Nemocnice Na Františku Nemocnice Na Františku Název a adresa zdravotnického zaøízení: Nemocnice Na Františku (pøíspìvková organizace zøízená Mìstskou èástí Praha 1), Na Františku 847/8, Praha 1-Staré Mìsto Telefon: , Webové stránky: Oddìlení: Centrální ambulance interních oborù Ambulance pro vyšetøení a ošetøení pacientù s interním nebo neurologickým onemocnìním. Vedoucí lékaø: MUDr. Michal Kvapil Telefon: Provoz ambulance: nonstop Centrální ambulance chirurgických oborù Ambulance pro vyšetøení a ošetøení pacientù s chirurgickým ortopedickým nebo urologickým onemocnìním. Vedoucí lékaø: MUDr. Petr Malínek Telefon: Provoz ambulance: nonstop Interní oddìlení Primáø: Doc. MUDr. Rudolf Špaèek, CSc. Jednotka intenzivní péèe Specializovaná stanice sloužící pro pøíjmy pacientù se závažnými, život ohrožujícími stavy. Zajišťuje akutní péèi o nemocné s kardiorespiraèními a metabolickými onemocnìními. Telefon: Interní oddìlení A Pøíjem internì nemocných se speciálním zamìøením na poruchy metabolizmu, zvláštì diabetes mellitus. Telefon: Interní oddìlení B Slouží k pøekladùm nemocných z JIP, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje intenzivní péèi. Na stanici se soustøeïují pøedevším nemocní po infarktu 12

13 myokardu, plicní embolii, epizodì akutního srdeèního selhání, pøed a po srdeèních katetrizacích nebo po kardiochirurgických výkonech. Telefon: Interní oddìlení C Lùžkové oddìlení pro nemocné s problémy zažívacího traktu. Telefon: Pøíjmová ambulance interních oborù (PAIO) Vyšetøení a pøíjem nemocných na interní i neurologické oddìlení. Probíhají zde ambulantní vyšetøení interních pacientù a pøedoperaèní vyšetøení pro chirurgické obory. Telefon: Laboratoø neinvazivní kardiologie Kompletní kardiologické a angiologické vyšetøení. Telefon: Kardiologická poradna Dispenzarizace nemocných se závažnìjšími chronickými kardio angiologickými onemocnìními. Telefon: Angiologická poradna Neinvazivní diagnostika a léèba onemocnìní tepenného a žilního systému. Telefon: Gastroenterologické pracovištì Diagnostika a terapie chorob celého trávicího ústrojí. Telefon: Gastroenterologická poradna Dlouhodobé sledování nemocných s nádorovými a ostatními závažnými onemocnìními zažívacího traktu. Telefon: Hepatologická poradna Dlouobé sledování pacientù s onemocnìními jater. Telefon: Poradna pro onemocnìní metabolizmu Péèe o nemocné s cukrovkou, poruchami tukového metabolizmu a obezitou. Telefon:

14 Nemocnice Na Františku Chirurgické oddìlení Gastroenterochirurgie chirurgická léèba trávicího traktu. Primáø: MUDr. Stanislav Èerný oddìlení A: Telefon: oddìlení B: Telefon: oddìlení JIP: Telefon: Ortopedické oddìlení Komplexní léèba nemocí pohybového ústrojí u dospìlých. Primáø: MUDr. Lubomír Hruška Telefon: Neurologické oddìlení a neuropsychiatrické centrum Diagnostická a léèebná péèe v oblasti neurologie, specializace na diagnostiku a léèbu záchvatových onemocnìní (epilepsie) a degenerativních onemocnìní CNS (roztroušená skleroza). Primáø: Doc.MUDr. Jiøí Hovorka, CSc. Telefon: Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Resuscitaèní, intenzivní a anesteziologická péèe. Primáø: MUDr. Jan Švehla Telefon: Radiodiagnostické oddìlení Radiodiagnostické vyšetøení (bìžné snímkování, vyšetøení žaludku, støev, ledvin a moèových cest, žluèníku a žluèových cest a kontrastní vyšetøení cév). Tomografické vyšetøení mozku, plic, malé pánve. Ultrazvuk dutiny bøišní, štítné žlázy, tepen a žil na dolních konèetinách. Primáø: MUDr. Petr Dobíšek Telefon: Oddìlení rehabilitace a fyzikální medicíny Komplexní rehabilitaèní péèe jak pro klienty hospitalizované na všech lùžkových oddìleních, tak i pro klienty ambulantní. Primáø: MUDr. Irena Koudelková Telefon: Oddìlení dlouhodobì nemocných Primáø: MUDr. Zdenìk Šetka Oddìlení klinické biochemie Laboratorní vyšetøení (fotometrická a imunochemická vyšetøení tìlních 14

15 tekutin vè.vyšetøení toxikologického a monitorování hladin lékù, vyšetøení krevního obrazu a srážlivosti). Vedoucí: prom. chemik Blanka Ondráèková Telefon: Odborné poradny a ambulance Chirurgické oddìlení odborné poradny: Flebologická poradna Lékaø: MUDr. Sládeèek Petr, MUDr. Wirth Aleš Telefon: Ordinaèní doba: pá Gastroenterol. poradna Lékaø: MUDr. Èerný Stanislav Telefon: Ordinaèní doba: po Gastroenterol.poradna Lékaø: MUDr. Lukáš David Telefon: Ordinaèní doba: po Ordinace pro chronické kožní defekty Lékaø: MUDr. Liška Ondøej Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická chirurgie Lékaø: MUDr. Kulhánek Josef Telefon: Ordinaèní doba: út Poradna pro onemocnìní prsu Lékaø: MUDr. Havel Vojtìch, MUDr. Opatrný Jan Telefon: Ordinaèní doba: èt Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Král Jan Telefon: Ordinaèní doba: út

16 Nemocnice Na Františku Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Mašek Tomáš Telefon: , Ordinaèní doba: èt Proktologická poradna Lékaø: MUDr. Šebesta Zdenìk Telefon: Ordinaèní doba: út Urologická ambulance Lékaø: MUDr. Haèecký Zdenìk Telefon: Ordinaèní doba: po, út, èt Interní oddìlení odborné poradny: Diabetologická poradna Lékaø: MUDr. Pivarèiová Vlasta Telefon: Ordinaèní doba: po, út, èt, pá , st Endokrinologická ambulance Lékaø: MUDr. Bìlikovová Hana Telefon: Ordinaèní doba: po , út, èt , pá Gastroenterologická poradna, endoskopie Lékaø: MUDr. Ivanèo Alex Telefon: Ordinaèní doba: út, st Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Blažejová Štìpánka Telefon: Ordinaèní doba: èt Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Frajtová Åubica Telefon: Ordinaèní doba: pá

17 Kardiologická poradna Lékaø: MUDr. Jakubík Peter Telefon: Ordinaèní doba: út Kardiologická poradna Lékaø: Doc.MUDr. Špaèek Rudolf Telefon: Ordinaèní doba: st Kardiologická a cévní poradna Lékaø: MUDr. Urbanová Renáta Telefon: Ordinaèní doba: èt Neurologické oddìlení-odborné poradny: Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Aftanasová Vanda Telefon: Ordinaèní doba: st Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Effler Josef Telefon: , Ordinaèní doba: st , èt Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Fuèíková Hana Telefon: Ordinaèní doba: út Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Janicadisová Markéta Telefon: Ordinaèní doba: pá Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Klusoòová Barbora Telefon: Ordinaèní doba: st

18 Nemocnice Na Františku Ambulance bolesti Lékaø: MUDr. Pospíšilová Petra Telefon: Ordinaèní doba: st Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Bajaèek Michal Telefon: Ordinaèní doba: po Epileptologická poradna Lékaø: Doc.MUDr. Hovorka Jiøí, CSc Telefon: Ordinaèní doba: út Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Nìmcová Iveta Telefon: Ordinaèní doba: út, èt Epileptologická poradna Lékaø: MUDr. Nežádal Tomáš Telefon: Ordinaèní doba: st , pá Poradna pro odvykání kouøení Lékaø: MUDr. Rezek Robert Telefon: Ordinaèní doba: po

19 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Název a adresa zdravotnického zaøízení: Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze (nestátní zdravotnické zaøízení zøízené církevní organizací-kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského), Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Telefon: Webové stránky: Oddìlení: Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Celková a regionální anestézie pro operaèní a diagnostické zákroky. Námìstek léèebné a diagnostické péèe: MUDr. Gustav Berlinger Telefon: , Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum Specializované oddìlení pro akutní léèbu dìtí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Vedoucí lékaø: MUDr. Marian Koranda Telefon: , Centrum chirurgické gastroenterologie Specializované centrum zabývající se chirurgií støev a koneèníku. Pøednosta: MUDr. Richard Sequens, PhD. Telefon: Chirurgické oddìlení Chirurgické zákroky (koloproktologie, laparoscopická operativa vè. NPBnáhlých pøí bøišních, gastroentero-chirurgická problematika, øešení varixù dolních konèetin, traumatologie vè. provádìní artroskopických výkonù) Primáø: MUDr. Daniel Ehrenberger Telefon: Interní oddìlení Lùžkové interní oddìlení poskytuje základní vyšetøení a léèbu v rozsahu vnitøního lékaøství. Vysoce specializovanou péèi poskytuje v kardiologii a gastroenterologii. Primáø: MUDr. Josef Dosedìl Telefon: ,

20 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Oddìlení klinické biochemie Telefon: Ošetøovatelská lùžka Zamìøuje se pøedevším na geriatrické pacienty po prodìlaných akutních onemocnìních (nejèastìji úrazech, operacích, infekcích), s chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubù pøi artrose) a podobnì. Poskytuje komplexní zdravotnì-ošetøovatelskou péèi, rehabilitaci, sociálního poradenství a duchovní péèi. Dùraz je kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry sobìstaènosti s cílem návratu klienta do domácího prostøedí. Vedoucí lékaø: MUDr. Pavlína Marková Telefon: Radiodiagnostické oddìlení Rentgenová diagnostika, ultrazvuková diagnostika (sonografie), skiaskopicko skiagrafické pracovištì (vyšetøení žaludku a tlustého støeva, vyšetøení tepen), poèítaèový tomogram (CT). Primáø: MUDr. Janèe Martin Telefon: Rehabilitace Lùžkové oddìlení zajišťuje intenzivní rehabilitaèní léèbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu (tzv. vèasná rehabilitace). Primáø: MUDr. Jiøí Papoušek Telefon: Ambulance a poradny: Ambulance pro léèbu chronické bolesti Komplexní léèba bolesti onkologicky nemocných, léèba závažných neonkologických chronických bolestivých stavù. Lékaø: MUDr. Martina Dosedìlová, prim. MUDr. Gustav Berlinger Telefon: , , Ordinaèní doba: st Dìtská a gastroenterologická ambulance Nemoci zažívacího traktu, jater, poruchy, výživy, obezitu, kojeneckou výživu Lékaø: MUDr. Ludmila Jeøábková Telefon: , Ordinaèní doba: po pá

21 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Neurologická ambulance Vyšetøení EEG a EMG Lékaø: MUDr. Jarmila Marková Telefon: Ordinaèní doba: po, st Lékaø: MUDr. Eliška Patová Telefon: Ordinaèní doba: po pá Rehabilitaèní ambulance Léèebná rehabilitace pro ambulantní pacienty s bolestmi páteøe, po úrazech, s nemocemi kloubù a dalšími neurologickými a ortopedickými chorobami. Lékaø: MUDr. Y. Kultová, Prim. MUDr. Papoušek, MUDr. J. Straková, MUDr. M. Veselá Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Zubní ambulance Lékaø: MUDr. Františka Anna Svobodová Telefon: Ordinaèní doba: po , út, st , èt , pá Chirurgické ambulance a poradny Ambulance všeobecné chirurgie Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Cévní poradna Lékaø: MUDr. Mareš Telefon: Ordinaèní doba: po , èt Centrum chirurgické gastroenterologie Lékaø: pøednosta MUDr. Sequens, PhD. Telefon: Ordinaèní doba: po Gastroenterologická poradna Lékaø: prim. MUDr. Ehrenberger Telefon: Ordinaèní doba: st

22 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Gastroenterologická poradna Lékaø: MUDr. Sedláèek Telefon: Ordinaèní doba: st Koloproktologická + gastroenterologická poradna Lékaø: MUDr. Baèkovský Telefon: Ordinaèní doba: èt Koloproktologická poradna Lékaø: MUDr. Marek Telefon: Ordinaèní doba: pá Kýlní poradna Lékaø: MUDr. Hovadík Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická a kýlní poradna Lékaø: MUDr. Šimková Telefon: Ordinaèní doba: st Plastická poradna, operativa Lékaø: MUDr. Doležal Telefon: Ordinaèní doba: po Plastická chirurgie+mammologická poradna Lékaø: MUDr. Rechová Telefon: , , Ordinaèní doba: út , èt Poradna pro stomiky Telefon: Ordinaèní doba: út Traumatologická poradna Lékaø: MUDr. Holub Telefon: Ordinaèní doba: út , èt

23 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Lékaø: MUDr. Vodenka Telefon: Ordinaèní doba: èt Interní ambulance a poradny Interní pøíjmová ambulance Telefon: , Interní ordinace Lékaø: MUDr. Münz, MUDr. Pejchl, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: Ordinaèní doba: po pá Ambulance kardiologie Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Münz, MUDr. Pejchl, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: , Ordinaèní doba: po pá Ambulance angiologie Lékaø: MUDr. Chochola Telefon: , Ordinaèní doba: po pá EKG Telefon: Ordinaèní doba: po pá ECHO Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Münz, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda Telefon: Ordinaèní doba: po pá Poradna kardiostimulace Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl, MUDr. Šotola Telefon: Ordinaèní doba: po pá Ergometrie Lékaø: MUDr. Chochola, MUDr. Pejchl, MUDr. Šotola Telefon: Ordinaèní doba: po pá

24 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze Geriatrická ambulance Lékaø: MUDr. Bláhová, MUDr. Šnajdrová Telefon: Ordinaèní doba: po pá Gastroenterologie (endoskopie) Lékaø: MUDr. Dosedìl, MUDr. Kostrejová, MUDr. Mudr, MUDr. Vávra Telefon: Ordinaèní doba: po pá

25 Poliklinika Palackého Poliklinika Palackého Název a adresa zdravotnického zaøízení: Poliklinika Palackého, Palackého 720/5, Praha 1-Nové Mìsto Telefon: (ústøedna) Ordinace: Alergologie, klinická imunologie MUDr. Antunovièová Martina Telefon: MUDr. Krausová Jaroslava Telefon: Dermatologie, dermatovenerologie MUDr. Marešová Jana Telefon: MUDr. Vohradníková Olga, CSc. Telefon: Dìtská kardiologie MUDr. Perglerová Zuzana Telefon: Dìtská neurologie a rehabilitace MUDr. Molínová Jana Telefon: Endokrinologie MUDr. Novák Zdenìk, CSc. Telefon: , Doc. MUDr. Vlèek Petr, CSc. Telefon: Fyzioterapie MUDr. Hlinìná Monika Telefon: Gynekologie MUDr. Moravcová Vìra Telefon: MUDr. Rákosník Miroslav Telefon: Chirurgie MUDr. Kulík Miroslav Telefon: Chirurgie, dermatovenerologie MUDr. Pacík Radomír Telefon: Chirurgie, proktologie MUDr. Pek Ludvík Telefon: Interní lékaøství MUDr. Stuchlá Alena Telefon: MUDr. Svaèinová Bohumila Telefon:

26 Poliklinika Palackého Kardiologie, interní lékaøství MUDr. Havlùj Josef Telefon: Léèba bolesti a psychosomatických onemocnìní MUDr. Nováková Václava Telefon: Neurologie MUDr. Hubíková Radka Telefon: Oèní lékaøství MUDr. Hájková Jitka Telefon: MUDr. Hejduková Iveta Telefon: ORL (ušní, nosní, krèní) MUDr. Janoušek Petr Telefon: Plicní lékaøství MUDr. Èermáková Marie Telefon: MUDr. Güttlerová Elena Telefon: Ortopedie MUDr. Staša Marcel Telefon: Plastická chirurgie MUDr. Borský Jiøí Telefon: Praktický lékaø pro dìti a dorost MUDr. Nulíèková Ivana Telefon: , MUDr. Petránková Zuzana Telefon: Praktický lékaø pro dospìlé MUDr. Bendová Jana Telefon: MUDr. Blechová Olga Telefon: MUDr. Èervená Soòa Telefon: MUDr. Hlavinková Alena Telefon: MUDr. Kováøová Dana Telefon: MUDr. Kvítková Ladislava Telefon: MUDr. Litovkinová Jaroslava Telefon: MUDr. Procházka Rudolf Telefon: MUDr. Rathauská Iva Telefon: MUDr. Øezníèková Vanda Telefon:

27 MUDr. Šeborová Ludmila Telefon: MUDr. Valášková Šárka Telefon: MUDr. Voráèková Soòa Telefon: MUDr. Weiserová Liana Telefon: Psychiatrie a AT poradna MUDr. Klabochová Milada Telefon: Rehabilitace a regenerace PhDr. Stupka Martin, Ph.D. Telefon: Stomatologie MUDr. Fafejtová Helena Telefon: MUDr. Radešínská Dagmar Telefon: , MUDr. Stepanovièová Ivana Telefon: Urologie MUDr. Klamo Jozef Telefon:

28 OG Group Medical Centre OG Group Medical Centre Název a adresa zdravotnického zaøízení: OG Group Medical Centre, s. r. o., Vodièkova 699/30, Telefon: , Webové stránky: Ordinace: Alternativní a èínská medicína MUDr. Rusnáková Ivana Dermatologie a estetika MUDr. Eftimovská Jana, MUDr. Gkalpakiotis Spyros, MUDr. Míková Jana Fyzioterapie-Rehabilitaèní lékaøství MUDr. Demuthová Zorka, Mgr. Glässnerová Petra, Pøibylová Šárka Gynekologie-porodnictví MUDr. Figurová Elena, MUDr. Hrochová Veronika, MUDr. Kilijánová Dita Onkogynekologie MUDr. Halaška Michael, Ph.D. Interní lékaøství-kardiologie MUDr. Komárek Jan Interní lékaøství-diabetologie MUDr. Pivarèiová Vlasta Interní lékaøství-pneumologie MUDr. Víchová Martina Ortopedie MUDr. Chládek Petr Pediatrie MUDr. Pokorná Pavla, MUDr. Michaela Trnková Poradenství v oboru výživy Mgr. Knapková Martina Psychiatrie MUDr. Juraj Mikuláš Psychiatrie a zdravý životní styl MUDr. Rýc Miloš Psychologie Mgr. Král Pavel 28

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Zdravotní služby ve městě zajišťuje soukromé chirurgické zařízení FROSMED s.r.o., soukromá společnost RES-MEDIA s.r.o., GIOS,

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj Dětská otorinolaryngologie

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 ŽENY do 30 let, 5km klasickou technikou 1 71 Tichá ková, Magdalena ON Ji ín 0:23:24,0 0:00:00,0 2 72 Dosbabová, Magda Zubní ordinace Na Potoce T ebí 0:30:36,9 0:07:12,9 ŽENY

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Nemocnice následné péče Moravská Třebová Svitavská 25 Telefon: Lékařská služba první pomocí děti: 461 352 220, dospělí: 461 352 400 J E V Í Č K O

Nemocnice následné péče Moravská Třebová Svitavská 25 Telefon: Lékařská služba první pomocí děti: 461 352 220, dospělí: 461 352 400 J E V Í Č K O Nemocnice: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Svitavská 25 Telefon: Lékařská služba první pomocí děti: 461 352 220, dospělí: 461 352 400 Svitavská nemocnice, a.s. Kollárova 643/7 Telefon: 461 569

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Verze 1.5 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.5 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Vítkovická Jan POŠTULKA 595 633 090 Angiologie pro Moravskoslezský kraj nemocnice a.s. Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Verze 2.0 Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj Dětská

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Verze 1.4 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.4 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Vítkovická Jan POŠTULKA 595 633 090 Angiologie pro Moravskoslezský kraj nemocnice a.s. Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK. MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní lékařství Podbořany. Praktické lékařství pro dospělé

Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK. MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní lékařství Podbořany. Praktické lékařství pro dospělé Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK 2004 MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní Podbořany MUDr. Kielkowiczová Jolanta Podbořany MUDr. Staněk Otakar Zubní Litoměřice MUDr. Josef Zahrádka Zubní Novosedlice MUDr.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Neurologická klinika Stránka 1 z 6

Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Dětská neurologie Telefon doc. MUDr. Havlová, CSc. : úterý 9 15 hod. tel. l. 5532, 5536 prof. MUDr. Nevšímalová, DrSc.: úterý 9 11.30 hod. tel. l. 3537 as. MUDr. Příhodová:

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání odborný kurz se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR, garant kurzu: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie Jméno Pracoviště Kontakt MUDr. Hana RÚ

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY

JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY 3 JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY Jednatel RNDr. Jaroslav Herzinger 285 Ekonomka Ing. Petra Chloupková 287 Asist. jednatele Lenka Galbavá 286 Správce budov Markéta Kolodziejová 281 Účetní Dagmar Boušová 167 Michaela

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

346 01 Horšovský Týn Pondělí: 7:00 12:00 tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Středa: 7:00 12:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00

346 01 Horšovský Týn Pondělí: 7:00 12:00 tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Středa: 7:00 12:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00 OBVODNÍ LÉKAŘI MUDr. Jaroslava Seibtová praktický lékař pro dosplělé tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00 MUDr. Luboš Kolář praktický lékař pro dosplělé, RTG pracoviště

Více

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015 ODBORNÝ PROGRAM XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY 12.00-18.00 Registrace účastníků SPOLEČNÁ SEKCE - PÁTEK 20. 11. 2015 VELKÝ SÁL 13.15-14.10 Interaktivní seminář - OBEZITA 1. David NEUMANN (str. 15) Obezita

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP Příjmení Jméno Titul Pracoviště (korespondenční adresa) Adam Pavel Doc. MUDr., CSc. Topelex, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00 Adámková Jana MUDr. Nemocnice Č. B., Boženy Němcové 54, 370 87 Adamová

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Diagnostika a léčba onemocnění respiračního traktu a poruch imunity.

Diagnostika a léčba onemocnění respiračního traktu a poruch imunity. Ambulantní část Všeobecná pediatrie Konziliární pediatrické vyšetření dětského pacienta a navržení léčebného postupu ambulantně nebo během hospitalizace. Dispenzarizace- sledování formou kontrol pacienta

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0

Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Verze dokumentu V5.0 Autor: Ing. Petr Mašek, IBM ČR RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., Západočeská univerzita Datum: 30.6.2013 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD... 3 3 DATA

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 30.2016 SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více