POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ"

Transkript

1 Organizace výuky a uspořádání vzdělávacího programu ORGANIACE VÝUKY Vzdělávání je organizováno jako denní. ahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo ve školicím zařízení vybraném školou a praktickou výuku včetně ošetřovatelské a odborné praxe. Tyto probíhají ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, sociálních a ostatních zařízeních a na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktické vyučování, za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných sester a učitelů, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu všeobecné sestry. Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a v učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu 0 hodin. toho teoretická výuka zahrnuje povinné předměty v celkovém rozsahu 00 hodin. Nekontaktní hodiny zahrnují řízené samostudium dle stanovených výchovně vzdělávacích cílů, práci s literaturou a informacemi, zpracovávání seminárních prací, odborně vzdělávací semináře, aktivní účast na studentské vědecké a odborné činnosti a examinaci v celkovém počtu 00 hodin. Celkový rozsah praktické výuky činí 00 hodin za vzdělávání. ahrnuje odbornou praxi, prázdninovou praxi, ošetřovatelskou praxi a cvičení v rámci předmětů klinické ošetřovatelské dovednosti, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, pediatrii, psychiatrii, komunitní a domácí péči. Podrobný rozpis a přehled je součástí učebního plánu. USPOŘÁDÁNÍ VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vzdělávací program je zpracován modulově. Modulové pojetí umožňuje individualizaci výuky, lepší propojení primárního odborného a celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i možnost spolupráce s vysokými školami v průběhu vzdělávání i uznání získaného vzdělání nebo jeho částí v následném studiu obdobných oborů na vysokých školách. Moduly vzdělávacího programu se podle obsahu dělí na moduly teoretické, praktické a kombinované. Učební plán je rozpracován do jednotlivých ročníků a období formou týdenního počtu hodin a definováním počtu hodin přednášek a cvičení. Odborná a prázdninová praxe je specifikována počtem týdnů. POŽADAVKY NA BEPEČNOST A OCHRANU DRAVÍ Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých státních technických norem). Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných

2 ohrožení, jimž jsou studenti při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným platnými právními předpisy. Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné. ákladními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:. Důkladné seznámení studentů s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s organizací práce a pracovními postupy.. Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností. HODNOCENÍ A UKONČOVÁNÍ VDĚLÁVÁNÍ Hodnocení studentů se řídí platnými předpisy MŠMT týkajícími se organizace vzdělávání ve vyšších odborných školách a klasifikačním řádem školy. Při hodnocení se využívají různé formy: písemná, ústní, praktická nebo jejich kombinace. Písemná forma zkoušky zahrnuje např. test, esej, kritické zhodnocení literatury, projekty, příprava semináře, laboratorní zprávu apod. Vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Jeho obsah a organizace jsou určeny platnými právními předpisy. Součástí absolutoria je absolventská práce a její obhajoba. Cílem absolventské práce je zpracování odborné problematiky z ošetřovatelství takým způsobem, aby studenti prokázali schopnost analýzy problému a syntézy poznatků, aby pochopili problém v kontextu s literaturou a provedli analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnocení jeho přínosu. Předměty absolutoria jsou: cizí jazyk, ošetřovatelství, ošetřovatelství v interních oborech, ošetřovatelství v chirurgických oborech. METODICKÉ POSTUPY Ve výuce se uplatňují vyučovací metody a formy, které odpovídají terciárnímu vzdělávání, zohledňují zvláštnosti vzdělávání dospělých a napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších kompetencí. V souladu se vzděláváním dospělých mají prioritu interaktivní metody výuky, diskuze, skupinová sezení, konzultace, semináře, praktika v laboratořích, vzdělávání metodou řešení problémů, semináře, skupinová práce, simulace reálných situací, demonstrace zdravotnických a laboratorních dovedností, simulace hraním rolí, případové studie, práce v knihovnách apod.

3 Ve výuce jsou používány moderní výukové prostředky dataprojektory, vizualizéry, meotary, interaktivní tabule apod. a informační technologie. Při výchově kompetencí, zejména kompetence řešit samostatně a komplexně prakticky orientované problémy a pracovat v týmu, se doporučují jako vhodné metoda projektového vyučování, metody podpory kritického myšlení studentů a studentské projekty. Vstupní předpoklady Obecné podmínky pro přijímaní uchazečů jsou stanoveny platnými právními předpisy. Ke vzdělávání ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí rozhoduje ředitel školy. Cizinci se mohou vzdělávat ve vzdělávacím programu na základě legislativy platné v ČR po splnění všech požadavků, které na ně legislativa klade. Další specifické požadavky dravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání dravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra odpovídají požadavkům na zdravotní způsobilost všeobecných sester, která je definována v platných právních dokumentech. Při výběru vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu, prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin, prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny, prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu, závažnými duševními nemocemi a poruchami chování, prokázaným sklonem k abusu návykových látek a alkoholu. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

4 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací program Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělávání: působ ukončení: Certifikace: 5--N/. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné vzdělání roky / denní studium absolutorium vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy Učební plán Učební plán / ročník / období. ročník. ročník. ročník zimní letní zimní letní zimní letní Celkem týdnů/hodin Týdny teorie Povinné předměty /počet hod. týdně/ 5 5 P/C* Cizí jazyk ** Latinský jazyk Etika v ošetřovatelství Psychologie obecná a osobnosti Vývojová psychologie Sociální psychologie dravotnická psychologie Edukace v ošetřovatelství Sociologie Komunikace v ošetřovatelství Informační a komunikační technologie dravotnické a sociální právo Výchova ke zdraví První pomoc a medicína katastrof Biofyzika K K K K K K K K K K K K K K K K 0/80 0/8 8/8 / / 0/6 6/ / 8/8 0/56 0/8 /0 / 0/6 7/7

5 Biochemie Farmakologie Radiologie a radiační ochrana Klinická propedeutika Anatomie a fyziologie Patologie a patofyziologie Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana veřejného zdraví Výživa člověka Výzkum v ošetřovatelství Management a řízení kvality Ošetřovatelství** Klinické ošetřovatelské dovednosti Ošetřovatelství v interních oborech** Ošetřovatelství v chirurgických oborech** Ošetřovatelství v pediatrii Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v psychiatrii Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči Absolventský seminář Ošetřovatelská praxe Odborná praxe K K K 7 týdny K K K K 7 týdny K K K K 5 K K 8 týdnů 6 K K K 8 týdnů K K K 6 K 0týdnů K K K 8 K 6 K 8 týdnů 0/ 0/6 0/8 0/0 70/ 8/6 56/0 / 8/8 8/8 76/6 0/ 86/ 70/9 0/0 6/6 8/8 0/ 0/ Odborná praxe prázdninová týdny týdny 60 * P přednášky / C- cvičení ** Označení předmětů absolutoria

6 PŘEHLED VYUŽITÍ UČEBNÍ DOBY Učební doba počet týdnů /. ročník. ročník. ročník ročník období zimní letní zimní letní zimní letní celkem Teoretická výuka Odborná praxe Samostudium a zkouškové období 8 Rezerva 6 Odborná praxe prázdninová Příprava k absolutoriu a absolutorium Celkem 0 0 Přehled počtu hodin povinných přednášek a cvičení Předměty Počet hodin : přednášky / cvičení Povinné předměty 68 / 66 Celkem 00 Rozsah povinné praktické výuky včetně odborné praxe Předmět Odborná praxe.. ročník 8 týdnů x 5 dní x 8 hod. Odborná praxe prázdninová týdny x 5 dní x 8 hod. Klinické ošetřovatelské dovednosti Ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech,v gynekologii a porodnictví,v pediatrii, v psychiatrii, v komunitní péči cvičení Ošetřovatelská praxe Celkem Celkový počet hodin 50 hod. 60 hod. hod. hod. 96 hod. 00 hod. Celkový přehled počtu hodin vzdělávacího programu: Druh výuky Počet hodin % podíl Teoretická výuka 00 8,0 % Praktická výuka 00 9,5 % Nekontaktní hodiny 00,5 % Celkem 60 00,0 % toho kontaktní hodiny ,5 %

7 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra 5--N/. Název modulu: Odborná praxe Kód modulu: P- ODP 0 Nominální délka: 8 týdnů praxe Počet kreditů: Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní předpoklady: Absolvování modulů průběžně: P-OSP 0, P-OSE 0, P-VK, P-KOO 0, P-LAJ 0, P-VYC 0, P-ANF 0, P KLP 0, P- POO 0, P-VYP 0, P-SOP 0, P-DP 0, P-BFY 0, P-IKT 0, P- PAP 0, P-RAD 0, P- ETO 0, P-PPM 0, P MEO 0, P-OPR 0, Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako praktický, který tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby klienta, pacienta. Praxe probíhá pod vedením učitele ošetřovatelství, zdravotnického pracovníka všeobecné sestry nebo mentora ze zdravotnického zařízení. Odborná praxe je realizovaná skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým nebo jiným zařízením. Předpokládané výsledky modulu: Student poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o klienta/pacienta metodou ošetřovatelského procesu v rozsahu činností kompetence všeobecné sestry Obsah modulu: Pracoviště odborné praxe: Odbornou praxi na níže uvedených pracovištích realizovat v doporučeném minimálním rozsahu. Při výběru pracovišť odborné praxe v jednotlivých ročnících postupovat v souladu s odučenými moduly. Pracoviště prevence ( krizová centra, poradenská centra,..) Interní oddělení Chirurgické oddělení ( ambulance, operační sály ) Neurologické oddělení Geriatrické oddělení Psychiatrickéodělení(ambulance),gerontopsychiatrickéoddělení Onkologické oddělení Gynekologicko porodnické oddělení Dětské oddělení Pracoviště akutní péče ( akutní příjem, JIP, ARO, DJ,..) ařízení následné péče ( LDN, D pro seniory, hospic,..) ařízení terénní péče ( agentury domácí péče ) Pracoviště dle výběru školy ( podle zájmu studenta, podle zaměření týden 6 týdnů 6 týdnů týdny týdny týdny týdny týdny týdny týdny týdny týden

8 absolventské práce, podle regionálních podmínek, zahraniční stáže, atd..) 5 týdnů. ročník Praxe je orientovaná na filosofii zdraví v ošetřovatelství, koncepci uplatňování zdraví, prevenci onemocnění primární a sekundární. Studenti se učí vyhodnotit prostředí (materiální a sociální) ve které lidé žijí, identifikovat rizika pro jejich zdraví, učí se posoudit zdravotní stav klienta, pacienta. Pozornost je věnována komunikativním dovednostem, efektivní komunikaci ve standardních situacích a umění naslouchat. Studenti si osvojují a upevňují ošetřovatelské intervence související s uspokojováním individuálních potřeb, učí se zhodnotit aktuální zdravotní stav klienta, pacienta na základě fyzikálního vyšetření, identifikovat základní potřeby klientů, pacientů, identifikovat rizikové pacienty a aplikovat preventivní opatření. Pracují s ošetřovatelskou dokumentací, upevňují ošetřovatelské intervence v souvislosti s uspokojováním individuálních potřeb.. ročník Odborná praxe se orientuje na oblast sekundární a terciární prevence. Studenti ošetřují skupinu klientů, pacientů metodou ošetřovatelského procesu, spolupracují s ošetřovatelským týmem, pracují s ošetřovatelskou dokumentací, upevňují si schopnosti a praktické dovednosti v souvislosti se zhodnocením zdravotního stavu klienta, pacienta, identifikují deficity potřeb a plánují ošetřovatelské intervence na jejich eliminaci, upevňují si ošetřovatelské intervence v souvislosti s diagnostickými a terapeutickými postupy, monitorují klienta, pacienta v průběhu vyšetření i po něm, znají riziko komplikací a preventivně jim předcházejí, posilují komunikativní dovednosti. Studenti se učí poskytovat komplexní péči o klienta, pacienta v jeho původním prostředí, posilovat jeho soběstačnost, udržovat kvalitu života na maximální možné úrovni. Učí se posoudit stav klienta, pacienta, a to: somatický, psychický a funkční, využívají měřící techniky, plánují a realizují intervence zaměřené na prevenci onemocnění a jejich komplikací, seznamují se se systémem zdravotních a sociálních služeb, s hospicovým hnutím, učí se realizovat paliativní péči, pracují s ošetřovatelskou dokumentací.. ročník Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární prevence. Studenti si upevňují schopnosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče, kterou realizují metodou ošetřovatelského procesu na základních a speciálních ošetřovacích jednotkách. Orientují se v okamžicích náhlého a nečekaného postižení zdraví, jsou schopni analyzovat vzniklou situaci, upevňují si schopnosti a dovednosti zahájit neodkladnou resuscitaci. Požadavky na pracoviště: Pracoviště odborné praxe musí splňovat kriteria v oblasti technického zázemí a kvality ošetřovatelské péče celého týmu (ošetřovatelská dokumentace, uplatňování metody ošetřovatelského procesu), respektování legislativních požadavků. Požadavky na mentora: Splňuje způsobilost k výkonu povolání v souladu s platnou legislativou, má minimálně 5 let

9 praxe v oboru a orientuje se v oblasti pedagogiky. Mentor doprovází a podporuje studenta v jeho učebním procesu v průběhu odborné praxe, a to v souladu s náplní pedagogických dokumentů, koordinuje praktickou výuku, spolupracuje s učiteli ošetřovatelství, rozšiřuje si teoretické poznatky v oboru ošetřovatelství a pedagogiky, zúčastňuje se vzdělávacích seminářů, regionálních konferencí, meetingů zaměřených na vedení odborné praxe a její hodnocení. Doporučené postupy výuky: odborná praxe v přímém kontaktu s klientem/pacientem konzultace řízené samostudium působ ukončení:, K Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: DOENGES, E. MOORHOUSE, M. Kapesní průvodce sestry. Praha: Grada, 00. ISBN MAREČKOVÁ, J.-JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu.ostrava: Ostravská univerzita, 005, ISBN TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVP, 00. ISBN další literatura dle praxe na aktuálním pracovišti

10 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra 5--N/. Název modulu: Odborná praxe prázdninová Kód modulu: P- OPP 0 Nominální délka: týdny praxe Počet kreditů: Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní předpoklady: Absolvování modulů průběžně: P-OSP 0, P-OSE 0, P-VK, P-KOO 0, P-LAJ 0, P-VYC 0, P-ANF 0, P KLP 0, P- POO 0, P-VYP 0, P-SOP 0,P-DP 0, P-BFY 0, P-IKT 0, P- PAP 0, P-RAD 0, P- ETO 0, P-PPM 0, P MEO 0, P-OPR 0, Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Odborná praxe je realizovaná individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a příslušným zařízením. Předpokládané výsledky modulu: Student poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o klienta/pacienta metodou ošetřovatelského procesu v rozsahu činností kompetence všeobecné sestry Obsah modulu: Pracoviště odborné praxe prázdninové: Pracoviště dle výběru školy ( podle odborného zájmu studenta, regionálních podmínek, zahraniční stáže, apod.) Při výběru pracovišť odborné praxe v jednotlivých ročnících postupovat v souladu s odučenými moduly. Doporučené postupy výuky: odborná praxe v přímém kontaktu s klientem,pacientem konzultace řízené samostudium působ ukončení: Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Č.j.: SZŠ SY/300/2010, dne 31.8.2010 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program.

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Školní vzdělávací program Praktická sestra Pro obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Platný od 1.9.2010 Verze č.1 2 Č.j. SZŠ. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více