Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov, Liberec, U Opatrovny 3 Středisko výchovné péče v Mostě a odloučené pracoviště v Chomutově Sídlo SVP: Most, Růžová 1408, telefon: D Y Á D A Výroční zpráva za školní rok Předkládá: Mgr. Marcela Sakařová vedoucí SVP Most a odloučeného pracoviště Chomutov 1

2 Obsah: 1. Všeobecná charakteristika Péče o klienty Most - ambulantní oddělení Chomutov - ambulantní oddělení Most - internátní oddělení Specifické nabídky a některé aktivity Psychoterapeutické skupiny Most-ambulance a Chomutov-ambulance Preventivní programy Most - ambulance Chomutov - ambulance Prázdninové aktivity Keramická a arteterapeutická dílna Programy pro klienty určené soudem Výroční zpráva z pobytu(internát.odd.) Výroční zpráva školy při SVP Most Personální obsazení a informace o pracovnících Odborná praxe

3 7. Hlavní úkoly pro školní rok Přílohy SVP

4 1. Všeobecná charakteristika V průběhu školního roku 2013/2014 pracovala v našem Středisku výchovné péče v Mostě všechna oddělení, jak ambulance v Mostě a Chomutově, tak i pobytová část v Mostě. Tento školní rok byl již šestnáctým rokem existence střediska, které bylo a je i v současnosti, z rozhodnutí MŠMT, již čtrnáctým rokem součástí Dětského diagnostického ústavu v Liberci. V tomto školním roce jsme poskytovali již dvanáctým rokem i služby formou osmitýdenních diagnosticko-terapeutických pobytů v internátním oddělení našeho střediska, kde jsou umisťováni klienti z celé naší spádové oblasti Mostecka, Chomutovska, Lounska a Teplicka, ale 8 lůžek 1 výchovná skupina zdaleka nepokryje potřebu našeho regionu. Činnost ambulantní části střediska se nezměnila, nadále se věnujeme poradenské, diagnostické a terapeutické práci, na malou část úvazku pracujeme s třídními kolektivy. Stanovené úkoly školního roku 2013/2014 byly jak na ambulantních pracovištích v Chomutově a v Mostě, tak v internátním oddělení SVP v Mostě, téměř všechny splněny. Naše středisko je již v povědomí nejen školní, ale i ostatní široké veřejnosti, proto jeho práce je nadále zkvalitňována a rozšiřována, aby plně vyhovovala požadavkům klientů a přitom vycházela z kapacitních možností SVP. Během roku jsme provozovali keramickou a arteterapeutickou dílnu a zároveň i kroužek šikovných rukou a kroužek vaření.. Na internátním oddělení byly opraveny všechny závady, zároveň byly obnoveny syntetické nátěry soklů jak na internátním oddělení, tak v části ambulantního oddělení v Mostě,aby v novém šk. r. 2014/2015 bylo vše v pořádku. V ambulanci v Mostě se letos nepodařilo sestavit skupinu dětí pro skupinovou práci, rodiče v tomto školním roce neměli o tuto naši nabídku zájem. Nezájem o skupinovou práci trvá již několik let, ale naše zařízení tuto službu každoročně nabízí, což, jak předpokládáme, se letos pozitivně odrazí v realizaci skupinové práce s dětmi ambulantních oddělení v Mostě i Chomutově. Opět na našich pracovištích proběhly Dny otevřených dveří. Ale je nutné uvést, že naše pracoviště jsou přístupná celoročně a lidé z odborné i laické veřejnosti k nám po telefonické dohodě docházejí na pravidelné či jednorázové návštěvy, odborné konzultace či exkurze v průběhu celého školního roku. Nadále byly poskytovány standardní služby etopedická a psychologická vyšetření, individuální terapeutická péče, depistáže a dále pak besedy na školách, sociometrická šetření a šetření šikany ve třídách realizovaných na žádost školy, v rámci své praxe na ambulancích stážovali studenti SOŠ, VOŠ a univerzit. Během celého školního roku k nám byly přijímány děti na osmitýdenní diagnostickoterapeutické pobyty do našeho internátního oddělení SVP v Mostě. Byly pravidelně vyučovány dle individuálních plánů naší speciální pedagožkou. S těmito klienty se pracovalo individuálně i ve skupině, pochopitelně i v mimoškolním čase, pracovali s nimi nejen vychovatelé a asistenti pedagoga ale i psycholog, speciální pedagog a speciální pedagog- terapeut. Na počátku letních prázdnin byl na internátním oddělení realizován 14-ti denní letní prázdninový terapeutický pobyt 4

5 dětí, které jsou v péči ambulatních oddělení našeho SVP v Mostě a v Chomutově. Do pracovního týmu našeho zařízení se vrátila po mateřské dovolené Mgr. Bělohlavá. Lze tedy konstatovat, že pracovní tým našeho střediska výchovné péče se téměř nemění a je nadále stabilizován. V průběhu celého školního roku 2013/2014 byly organizovány pro náš pracovní tým supervize vedené Mgr. Petrem Křenkem, který k nám docházel již třetím rokem a v tomto supervizi u nás ukončil. V novém šk.r.2014/2015 bude v SVP supervizi provádět MUDr.,PhDr. Luděk Dvořák. 5

6 2. Péče o klienty 2.1 Most ambulantní oddělení Mostecká ambulantní část bilancuje již patnáctý školní rok své působnosti. Je nutné konstatovat, že nedochází ke snížení přílivu klientů, ale situace se již stabilizovala. Zaznamenali jsem v tomto školním roce přibližně stejný zájem ze strany rodičů klientů, škol a jiných institucí o péči v SVP jako v minulém školním roce. Ale i tak nebylo možné všem vyhovět, proto jsme je odkazovali na střediska výchovné péče mimo náš region (Slaný, Děčín, Karlovy Vary...) Již nelze navyšovat kapacity ambulancí v Mostě ani v Chomutově, vzhledem k počtu zaměstnanců jsou kapacity využity téměř na maximum. Systém kontaktu klienta se střediskem je dobře propracován a instituce, které kontaktují naše středisko, dostávají zpětnou vazbu, zda-li jimi doporučené dítě či mladistvý středisko opravdu navštívil. Nejčastěji využily našich služeb v tomto školním roce školy, jako druhým nejčastějším iniciátorem byli sociální kurátoři OSPOD a třetí byli zákonní zástupci (rodiče, pěstouni). Také v letošním školním roce s naším střediskem spolupracovaly, kromě rodičů a škol, instituce jako oddělení sociálně právní ochrany dětí při určených městských úřadech a magistrátech, PPP, dětská psychiatrická ambulance, SPC, Linka důvěry, Linka bezpečí, Policie ČR, probační a mediační služba, soud, pediatři, K-centrum, charity a jiné nezizkové organizace, azylové domy. Ve výjimečných případech naše středisko kontaktovali i sami klienti. V rámci další péče, především při předávání klientů z naší péče do jiných odborných zařízení, jsme spolupracovali i s dětskou psychiatrickou léčebnou, dětským diagnostickým ústavem, diagnostickým ústavem pro mládež. Zároveň jsme sledovali, kolik klientů bylo námi předáno do těchto zařízení. Do dětské psychiatrické léčebny, dětského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pro mládež, výchovného ústavu, detoxikačního oddělení při nemocnici, ale i OSPODu byli předáni v tomto školním roce z ambulantní části v Mostě 24 klienti. Za školní rok 2013/2014 byli k v Mostě nově evidováno 161 klientů. Z nově přijatých 161 klientů bylo 53 dívek a 108 chlapců, z toho dále 52 klientů z 1. stupně základní školy, 94 klientů z 2. stupně základní školy, 3 klienti z mateřské školy a 12 ze střední školy. Celkem od počátku roku 1999, kdy SVP vzniklo, prošlo evidencí a péčí v ambulantním oddělení v Mostě již 2356 klientů. Zajímavé je dodat, že 17 klientů, doporučených a objednaných do naší péče, se ke vstupnímu vyšetření nedostavilo. O ně by byl počet nově příchozích ještě vyšší. Jednou z hlavních činností naší práce je kontakt s klientem. Ve školním roce 2013/2014 bylo uskutečněno 2388 odborných kontaktů. Z toho bylo např. 136 metodických konzultací a depistáží, 34 přednášek a besed pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Celoročně probíhal kroužek keramiky a šikovných rukou. V létě se pro klienty z celé naší spádové oblasti uskutečnil opět další turnus letního prázdninového terapeutického pobytu v prostorách našeho SVP v Mostě. Pobyt byl organizován formou 14denního letního tábora, kdy děti vyjížděly na výlety, v přírodě hrály různé hry a zároveň poznávaly samy sebe v různých někdy i zátěžových situacích. Dětem se letní pobyt líbil a již se zajímaly o letní terapeutický pobyt během příštích prázdnin. 6

7

8

9 2.2 Chomutov ambulantní oddělení Chomutovská ambulantní část bilancuje již čtrnáctý rok své působnosti. V letošním školním roce byl příliv klientů v chomutovské ambulanci již celkem stabilizován, počet nově příchozích klientů dokonce oproti minulému roku klesl. I zde dobře funguje systém kontaktu klienta se střediskem a instituce, které kontaktují naše zařízení dostávají zpětnou vazbu, zda-li dítě či mladistvý, který měl nějaký problém, středisko navštívil. Zařízeními, která nejčastěji doporučovala využití našich služeb, byli v tomto školním roce na prvním místě školy, na druhém místě kurátoři oddělení sociálně právní ochrany dětí při magistrátu či MěÚ. Na třetím místě nás kontaktovali nejčastěji zákonní zástupci klientů. Také v letošním školním roce s pracovištěm ambulance v Chomutově spolupracovali, kromě rodičů a škol, instituce jako oddělení sociálně právní ochrany dětí při magistrátu či městském úřadu, PPP, dětská psychiatrická ambulance, SPC, Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí, Policie ČR, probační a mediační služba, soud, někteří pediatři, K-centrum, azylový dům. Zcela výjimečně naši ambulanci kontaktovali i sami klienti. V rámci další péče, především při předávání klientů z naší do jiné péče, jsme spolupracovali s Dětskou psychiatrickou léčebnou v Lounech, dětským diagnostickým ústavem, diagnostickým ústavem pro mládež a zároveň jsme sledovali, kolik klientů bylo námi do těchto odborných zařízení předáno. Do dětského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pro mládež, výchovného ústavu pro děti i pro mládež, dětské psychiatrické léčebny, detoxikačního oddělení při nemocnici bylo v tomto školním roce z ambulantní části Chomutov předáno 5 klientů. Zajímavé je dodat, že 26 klientů doporučených do naší péče a objednaných na vyšetření se nedostavilo. O ně by byl počet nově příchozích ještě větší. I na tomto pracovišti je hlavní činností kontakt s klientem. Ve školním roce 2013/2014 bylo uskutečněno 1502 odborných kontaktů, z toho bylo např. 45 metodických konzultací a depistáží, 10 přednášek a besed, krizové intervence nebyly žádné. V létě se v červenci uskutečnil 14denní letní terapeutický pobyt v internátním oddělení v Mostě. Pobyt byl organizován formou letního tábora, kdy děti vyjížděly na výlety, v přírodě hrály různé hry a zároveň poznávaly samy sebe v různých někdy i zátěžových situacích. Dětem se tábor moc líbil a již si domlouvaly účast na příští rok. Za školní rok 2013/2014 bylo k v Chomutově nově evidováno 66 klientů. Z toho bylo 29 dívek a 37 chlapců, 25 z nich bylo z 1. stupně základní školy, 37 z 2. stupně základní školy a 2 ze střední školy a byli i 2 klienti z MŠ. Celkem od roku 2000, kdy vzniklo detašované AO v Chomutově, prošlo evidencí již 1155 klientů. 9

10

11

12 Ambulantní oddělení Most a Chomutov celkem Bilancujeme-li celkově, tak evidencí SVP prošlo k klientů, z toho nově v tomto školním roce přibylo 217 klientů, bylo provedeno 115 metodických konzultací a depistáží, 60 přednášek a besed atd. (viz příloha statistika). V průběžné péči bylo v tomto roce na obou ambulancích 439 klientů. 2.3 Most internátní oddělení V letošním školním roce je již dvanáctým rokem v provozu i internátní oddělení SVP. Stabilizoval se pracovní kolektiv. Klienti během školního roku průběžně nastupovali na dobrovolné osmitýdenní diagnosticko-terapeutické pobyty. Během svého pobytu klient projde komplexní péčí, která obsahuje kromě individuální péče a vzdělávání i diagnostiku a práci s klientem ve skupině. V rámci různých odpoledních aktivit navštěvovaly děti i divadelní představení, chodily do kina, byly na dostizích, chodily plavat do Aquadromu v Mostě a do bazénu v Chomutově, chodily fandit hokejistům Litvínova na jejich ligová utkání, vyjely i několikrát na celodenní výlet, pravidelně pracovaly v keramickém kroužku, kroužku šikovných rukou a při činnosti v arteterapeutické skupině. Na diagnosticko-terapeutické pobyty 8týdenní i letní 14denní byli v letošním školním roce 2013/2014 přijati 53 klienti, z toho bylo 11 dívek a 42 chlapců. Z 53 klientů dříve ukončili pobyt 4 klienti na žádost rodičů, nikdo ze zdravotních důvodů a 4 byli vyloučeni pro hrubé porušení vnitřního řádu SVP a útěky. Dále nám 1 klient bez omluvy nenastoupil. 49 klientů bylo žáky základní školy, 3 byli žáky základní školy praktické a 1 studentem střední školy O prázdninách proběhl letní prázdninový terapeutický pobyt, který se dětem moc líbil, byl o něj velký zájem, který jsme nemohli dostatečně pokrýt vzhledem k malé kapacitě internátního oddělení máme pouze 1 výchovnou skupinu, což je nedostačující i během školního roku, natož o prázdninách. 12

13

14 3.2 Preventivní programy Most - ambulance Během školního roku 20013/2014 probíhala přednášková činnost spolu s programem besed zaměřených na problematiku protidrogové prevence, prevence kriminality, zneužívání návykových látek, sebepoznávaní, schopnosti komunikace a také na problematiku mezilidských vztahů. Přednášky a besedy probíhaly na základních školách, ale i v prostorách střediska. V našem zařízení proběhlo několik setkání s kurátory z Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Mostu a zároveň jsme pobesedovali a zhodnotili naší spolupráci. Uskutečnila se i setkání s učiteli základních škol, výchovnými poradci ZŠ i metodiky prevence.. Jako každý rok, tak i v letošním školním roce probíhaly besedy se studenty VOŠ a SOŠ a také se žáky 2.stupně základních škol spojené s exkurzí v našem zařízení. Byla uskutečněny i besedy s matkami např. v Azylovém domě v Mostě. Nadále spolupracujeme s PMS a soudy v Mostě a Chomutově a pochopitelně nejvíce s kurátory OSPOD. Ve středisku proběhlo i několik z jednání v rámci programu Komunitního plánování, kterého se zúčastnilo několik zástupců různých participujících zařízení a institucí (např. Magistrát města Mostu, PČR Most, apod.)a také jednání Komise sociálně právní ochrany dětí v Mostě,jejíž členkou je naše pracovnice. Další naše pracovnice je členkou Komise sociálně právní ochrany dětí ještě v Litvínově Chomutov - ambulance Během celého školního roku 2013/2014 probíhala přednášková činnost spolu s programem besed zaměřených na problematiku protidrogové prevence, prevence kriminality, zneužívání návykových látek, sebepoznávaní, schopnosti komunikace a také na problematiku mezilidských vztahů. Přednášky a besedy probíhaly na základních školách. Na pracovišti ambulance proběhla beseda se studenty VOŠ v Chomutově.Dále je možné uvést, že naše pracovnice je také členkou Komise sociálně právní ochrany dětí v Chomutově. 3.3 Prázdninové aktivity O letních prázdninách probíhal letní prázdninový terapeutický pobyt dětí v internátním oddělení SVP Most. Pobyt byl obsazen v počtu 8 dětí - tedy jedna výchovná skupina. Přihlásit se chtělo více dětí, ale více však naše ubytovací kapacita neumožňuje. Jednalo se o tábor, kdy děti byly ubytovány v Mostě a jejich sportovní, turistické a výletní aktivity probíhaly v rámci Ústeckého kraje, zároveň byl program zaměřen i na vlastní sebepoznávání. Děti navštívily Zoopark v Chomutově, Klášterec nad Ohří, kde navštívily zámecký park a lázeňský areál. Na Hipodromu v Mostě děti jezdily na koních a další den navštívily Botanickou zahradu v Teplicích. Byly se také podívat v Děkanském kostele v Mostě, kde vystoupaly na kostelní věž a pak se šly podívat na napouštění nedalekého jezera. Dětem se tábor moc líbil a již projevovaly zájem o účast na táboře i o prázdninách příštího školního roku 2014/

15 3.4 Keramická a arteterapeutická dílna V současné době nám již více než čtyři a půl roku slouží dvě dílny ke skupinové práci a kroužku keramiky. Práce s keramickou hlínou děti baví. Na práci v arteterapeutické dílně se naši klienti vždy těší, ochotně se zapojují do práce i ti méně šikovní. Výrobky pak slouží jako dárek hostům SVP. Děti, které absolvovaly diagnosticko-terapeutický pobyt na internátním oddělení našeho střediska, si odnášejí svůj výrobek domů a to většinou jako dárek pro maminku nebo babičku. Běží u nás také již čtvrtým rokem kroužek keramiky pro naše klienty z oddělení ambulantní péče. Ti se setkávají jedenkrát týdně a s nimi společně 1 krát zaměsíc přichází do dílny i tělesně postižení vrstevníci. Cílem těchto pracovních setkání pro naše klienty je naučit se toleranci, respektu, schopnosti komunikace a spolupráce se zdravotně postiženými. 3.5 Program pro klienty určené soudem Již šestým rokem poskytujeme psychosociální výcvik klientům, kteří páchali činnost jinak klasifikovanou soudem jako trestnou a soud jim určil absolvovat resocializační program, který ambulantní formou nabízí naše zařízení. Psychosociální výcvik by měl vést k zamezení recidivy u daných klientů. Soudu podáváme pravidelné písemné informace o průběhu a úspěšnosti tohoto výcviku u jednotlivých jedinců. Několik klientů prošlo tímto výcvikem v rámci terapeutického pobytu, což se výrazněji odrazilo ve změně chování klientů, ale kapacita našeho zařízení nedovoluje tyto pobyty dále realizovat, protože by se nedostávalo míst ostatním klientům doporučeným k diagnosticko-terapeutickému pobytu. 15

16 4. Výroční zpráva z pobytu V letošním roce bylo celkem na pobytu (včetně letníhoprázdninového) od do klientů. Z toho: chlapců : 42 dívek : 11 Dokončilo - 43 Nedokončilo - 10 pro útěk - 4 předčasně ukončeno rodiči - 4 vyloučení pro porušování řádu - 0 převoz do DÚ Liberec - 1 ze zdravotních důvodů - 0 pozitivní test v průběhu pobytu - 0 Nepřijato pro poz.nález návykových látek - 0 Nenastoupilo - 1 Kmenové školy klientů: ZŠ 49 Spec. a prakt.zš 3 DD se spec.školami 0 SŠ 1 1. stupeň ZŠ stupeň Spec. a prakt. ZŠ stupeň ZŠ stupeň Spec. a prakt. ZŠ stupeň - 1 Bydliště klientů: Most- 16 Litvínov- 5 Běčov- 1 Litvínov - Janov 3 Meziboří- 1 Mariánské Radčice- 1 Chomutov - 5 Jirkov

17 Kadaň - 3 Klášterec nad Ohří - 1 Otvice- 1 Teplice - 4 Duchcov - 2 Bílina- 1 Razice- 1 Suché- 2 Louny - 0 Podbořany- 2 Žatec- 0 Vroutek- 1 AKCE POŘÁDANÉ POBYTOVOU ČÁSTÍ SVP MOST A AKCE, KTERÝCH SE KLIENTI POBYTOVÉ ČÁSTI SVP ZÚČASTNILI 2013 Září: V průběhu tohoto měsíce jsme s klienty využívali hezkého počasí ke sportovním aktivitám. V rámci Mosteckých slavností jsme si zasoutěžili se SVČ a shlédli kulturní program. Zaměřili jsme se na turistiku, prohlídku blízkého okolí a návštěvy pamětihodností. Navštívili jsme hrad Hněvín a vystoupali jsme na jeho rozhlednu. Z vrcholu kopce Ressl jsme se rozhlédli po okolí a prošli se rozmanitou přírodou. Prohlédli jsme si vytvářené jezero Most a pravoslavný kostel, sbírali jsme lesní plody. Zasportovali jsme si na posilovacích strojích, hráli jsme stolní tenis a ve sportovním areálu Benedikt jsme prověřili své schopnosti v některých z atletických disciplín. Pro zvelebení našeho blízkého okolí jsme si připravili pozemek. Nadcházející podzim jsme si osladili dobrotami upečenými vlastními silami. Závěr měsíce jsme využívali pro výtvarnou činnost. Říjen: Měsíc říjen byl velmi příhodný pro turistické výlety spojené s prohlídkami historických objektů, přilehlých obcí a sportovním vyžitím. Zeměpisno dějepisná turistika na hrad Hněvín s vyhlíkou po okolí. Prohlédli jsme si botanickou zahradu a lázeňský areál v Teplicích. Navštívili jsme zámek Korozluky a na zahradě jsme si opekli buřty. Zasoutěžili jsme si v chomutovském lesoparku při Dni zvířat. Při nepříznovém počasí se sportovalo uvnitř střediska stolní tenis, posilování atd. Odměnili jsme se dobrotami vlastnoručně upečenými a uvařenými. V rámci turistických pochodů jsme navštívili přilehlé obce Velebudice, Vtelno a Čepirohy. 17

18 V rámci výtvarné výchovy jsme vyráběli objekty a výtvory z kartónu a papíru a též malovali. Připravili jsme se na Halloween výtvory z dýní. Opět jsme pracovali na pozemku a shrabovali listí v okolí střediska. Listopad: Opět jsme využili kopců a vrchů na okraji města k turistickým výletům a pozorování změn v přírodě : na Šibeníku a Liščím vrchu, v Kopistech, v okolí jezera Most. Vyjeli jsme si do blízkých Teplic, kde jsme navštívili a prohlédli si botanickou zahradu a lázeňský areál. Zahráli jsme si turnaj ve stolním tenise. Na zámku Korozluky jsme pomohli shrabat listí a opekli jsme si opět buřty. Navštívili jsme hokejové utkání. Ke konci měsíce jsme začali s vánoční výzdobou a výrobou drobných dárků. Odměnou nám opět byly vlastnoručně upečené sladkosti. Prosinec: Tento měsíc jsme se s dětmi především zaměřili na vánoční atmosféru. Napekli jsme si vánoční cukroví, dokončovali jsme výzdobu střediska a připravovali jsme si program na vánoční besídku. Připomínali si tradice, vyráběli a nakupovali dárky pro nejbližší. Návštívili jsme "Vánoční trhy" a koncerty s nimi spojené. V tomto měsíci nechyběly ani turistické vycházky na okolní kopce, turnaj ve stolním tenise, návštěva hokejového utkání Leden: Po vánočních svátcích, kdy jsme se přejídali a různě povalovali, jsme se s chutí vrhli do sportování, abychom shodili nadbytečná kila. Hráli jsme turnaje ve stolním tenise, pořádali jsme turistické výšlapy do města a přilehlého okolí a posilovali jsme. Navštívili jsme hokejové utkání. Prováděli jsme drobnou údržbu ve středisku. Po sportovním rozjezdu jsme se odměnili vlastnoručně upečenými dobrotami. Únor: Ač je tento měsíc krátký, tak na kulturní a sportovní akce byl bohatý. Vystoupali jsme na kopec s mosteckou dominantou hradem Hněvín, prohlédli si protilehlý vrch Ressl. Prošli jsme se k Mosteckému jezeru a po okolí města.zajeli jsme se podívat do botanické zahrady v zimním období. Zahráli jsme si bowling, shlédli jsme hokejové utkání v Litvínově. Navštívili jsme výstavu "Moje Kalahari". Život jsme si osladili vlastnoručně upečenými sladkostmi. Využili jsme sněhové nadílky pro jízdu na lopatách a pytlích. Svou manuální zručnost jsme uplatnili při opravách herních stolů. 18

19 Březen: V rámci turistických výšlapů jsme opět navštívili jezero Most, hrad Hněvín a jiné přilehlé lokality. Navštívili jsme Masopust ve Vtelně, vyjeli jsme za zvířátky do lesoparku v Chomutově. Zasoutěžili jsme si při "Honbě za pokladem". Opět jsme si upekli dobroty. Začali jsme pracovat na pozemku a připravili si ho k osetí. Duben: Hlavním tématem tohoto měsíce byly Velikonoce. Věnovali jsme se výzdobě střediska a připomínali si tradice s nimi spojené. Část výzdoby jsme si vyrobili i při návštěvě botanické zahrady při velikonočním tvoření. V rámci kroužku vaření jsme si upekli dobroty. Jako již tradičně se uskutečnily turnaje ve stolním tenise a turistické výlety po okolí (Mostecké jezero, kostel, Ressl, Bořeň, Vtelno, Hrabák). Zúčastnili jsme se akce Mostíku "Akce prevence". Započali jsme práce na pozemku a zvelebování našeho okolí. Květen: Tento měsíc se nesl v duchu práce na pozemku a zvelebování okolí. Dalším nosným tématem byla turistika a pochody po okolí (Hněvín, Hrabák, Čepirohy, Vtelno, Velebudice, Hipodrom atd.). Abychom neporušili tradici, opětovně proběhl turnaj ve stolním tenise, kopané, basketbalu. Odměnili jsme se vlastnoručně upečenými sladkostmi. Červen: Na Hněvíně jsme navštívili tradiční akci "Den Magistra Kellyeho". Vyšlápli jsme si na Milešovku. V okolí města jsme navštívili několikrát kostel, vrch Ressl a další pamětihodnosti. Vystoupali jsme na vrch Bořeň, prohlédli si zámek Korozluky a v jeho zahradě si opekli buřty. Vodních radovánek jsme si užívali na Benediktu. Utužili jsme své svaly při práci na pozemku. Opětovně jsme se odměňovali dobrotami, které jsme si připravili. Červenec: V začátku prázdninového měsíce jsme pro děti pořádali 15-ti denní příměstský tábor. Programová náplň byla zaměřena sportovně relaxačním a poznávacím směrem. Prošli jsme se na kopec Ressl a prohlédli si jeho okolí. Navštívili jsme lázeňské město Teplice, prohlédli si jeho historicko-lázeňskou část a potěšili své zraky v botanické zahradě. Vyrazili jsme na výlet za zvířátky do blízkého Chomutova a navštívili tam i muzeum. Na dalším výletě v Klášterci nad Ohří jsme si prohlédli exponáty v muzeu a 19

20 prošli se lázněmi a nádherným zámeckým parkem. Město Louny nás překvapilo historickým náměstím, vyhlídkovou věží, původními hradbami a říční scenérií. Sportovní odpoledne na Benediktu a Resslu bylo pro nás skvělým zážitkem. Také jsme změřili své síly v táborové olympiádě. Plavání na Aquadromu, přírodním koupališti pod Resslem i na Benediktu nás příjemně osvěžovalo. Zajezdili jsme si na koních na Hipodromu a zasoutěžili při turnaji v bowlingu. Po dnech plných příjemných zážitků jsme se těšili na své rodiče a další prázdninový program. Po celou dobu školního roku probíhaly terapeutické skupiny, výchovné, výtvarné, pracovní, sportovní, relaxační a hudebně rytmické činnosti. V Mostě zpracovali: Fukárek, Klímová,Souček 20

21 5. Výroční zpráva školy při SVP Most Výroční zpráva školy při SVP Most školní rok 2013/2014 Speciální třída SVP je uzpůsobena výuce žáků, kteří jsou aktuálně klienty pobytového oddělení. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo speciální třídu SVP celkem 44 žáků, z toho 9 dívek a 35 chlapců. 41 žáků bylo vyučováno podle vzdělávacího programu základní školy, 3 žáci byli vyučováni dle osnov základní školy praktické. Z tohoto celkového počtu bylo z 1.stupně ZŠ vyučováno 8 žáků (0 dívek, 8 chlapců), z 2.stupně ZŠ bylo vyučováno 36 žáků ( 9 dívek, 27 chlapců). Speciální třída SVP byla téměř celý rok plně obsazena maximálním počtem 8 žáků. Vyučování v jednotlivých předmětech probíhalo každodenně pod dohledem vyučujících a dle individuálních učebních plánů. Učební plány byly vypracovány učiteli jednotlivých kmenových škol. Dodržování časového rozvrhu učiva a prospěch žáků byl průběžně telefonicky konzultován s třídními učiteli jednotlivých škol. Také v tomto školním roce absolvovalo pobyt více klientů ze sociálně slabších rodin; někteří klienti byli nedostatečně vybaveni učebními pomůckami. Na tuto situaci jsme materiálně připraveni, umíme zajistit dostatek učebních i pracovních pomůcek tak, aby výuka mohla bez potíží probíhat. Pravidelná výuka, každodenní příprava na vyučování a samostudium je návykem, kterému se zde klienti učí. Pod dohledem odborného vychovatele vypracovávají klienti úlohy, referáty, opakují si probíranou látku, popř. dokončují práci, kterou nestihli vypracovat během vyučování. Při ukončení diagnosticko-terapeutického pobytu klienta v našem zařízení obdrží zákonný zástupce klienta a škola závěrečnou zprávu ze školy, která obsahuje hodnocení a klasifikaci v hlavních předmětech, hodnocení chování a doporučení pro další práci s klientem v kmenové škole. V letošním školním roce byla přínosem přítomnost praktikantek VOŠ Most. Aktivní působení praktikantek přispělo k celkovému zlepšení prospěchu některých žáků. Studentky vykonávaly pod mým dohledem některé asistentské činnosti. Klientům byl tímto umožněn individuální přístup při osvojování nových vědomostí v rámci výuky, zejména v naukových předmětech. Ostatní školní aktivity v průběhu školního roku 2013/2014: celoročně: Přírodopisné tématické vycházky v okolí města Mostu; celoročně: Projekt Recyklujeme a třídíme v SVP: aktivity se zaměřením na třídění odpadů a recyklaci, ochrana ŽP, soutěže spojené s ochranou ŽP; celoročně: Terapeutické komunikativní kruhy: skupinové rozhovory, při kterých žáci společně s učitelem hovoří o svých pocitech, názorech, zážitcích aj. na dané téma; celoročně: Sociálně psychologické hry, cvičení a interakční hry jako pedagogická možnost, hry bez vítězství a prohry: hry, při kterých mohou klienti překonat zaběhnuté vzorce chování a cvičí se ve schopnostech potřebných k prosociálnímu chování; celoročně: návštěvy Městské knihovny v Mostě exkurze, pravidelné výpůjčky knih klientům SVP; 21

22 celoročně: spolupráce s Městskou policií v Mostě: seznámení s činností MP, besedy a interaktivní semináře s policisty např. na téma: lži, krádeže, návykové látky, kyberšikana, sociální sítě bezpečně, volnočasové aktivity aj.; celoročně: plavání a hry ve vodě v Aquadromu v Mostě. září 2013: Poznáváme houby; les na podzim poznávání a sběr hub dle atlasu; září 2013: Joj, mamo, Roma divadelní představení v Divadle rozmanitostí; listopad 2013: Voda pro život OC Most ekologický projekt Brána ekologie otevřená; listopad 2013: Ráj her a hlavolamů IQ park MK Most; prosinec 2013: Nostalgie vánoční půda galerie Litvínov výstava a inspirace na výzdobu vánočních stromků; prosinec 2013: Láska ke lži MK Most beseda s paní Jílkovou; duben 2014: Závislosti interaktivní program primární prevence Bc. L. Petrišková, květen 2014: Pohár Českého rozhlasu atletické krajské přebory Most-Velebudice - divácká účast; červen 2014: Cyklovýlet 15km trasa Mostem a okolím zakončená opékáním buřtů. V Mostě dne Zpracovala: Mgr. Táňa Trubačová 22

23 6. Personální obsazení a informace o pracovnících Počet pracovníků byl ve šk. r. 2013/2014 plně zajištěn. Během této doby bylo v pracovním poměru ve středisku 16 pracovníků, opustila nás jedna speciální pedagožka Mgr. Uldrychová a do návratu pracovnice z mateřské dovolené ji zastupovala po dobu 3 měsíců speciální pedagožka Marie Svatošová, navíc další 1 pracovnice v SVP pracovala na dohodu o činnosti, 2 pracovnice dokončovaly MD a z nich jedna se nám v lednu 2014 vrátila po mateřské do pracovního procesu a druhá s námi rozvázala k pracovní poměr. Personální strategie je zaměřena tak, aby základem byla vždy kvalifikovanost a odbornost. Přehled kvalifikovanosti: Jméno Kvalifikace Personální obsazení Specializace Sakařová Marcela, Mgr. PedF UK Praha vedoucí střediska, speciální pedagog - etoped učitelství ŠMVZP eto., psycho., logo. PedF UK Praha vých. porad. a porad. psychologie Bělinová Barbora, Mgr. UJEP Ústí n/l spec. pedagog ( aktuálně na MD) učitelství pro1.stupeň ZŠ a speciál. školy Brabec Jiří, Mgr. UJEP Ústí n/l PedF UK Praha spec. ped.- etoped učitelství 1. stupně ZŠ etopedie, psychopedie Mironidisová Jindra, Mgr. PedF UK Praha speciální pedagog učitelství ŠMVZPpsycho., surdo., logo. Bělohlavá Petra, Mgr.,Bc. PedF UK Praha ZĆU Plzeň spec.ped.-etoped-terapeut etopedie sociální práce Kindermannová Marie, PaedDr. PedFVŠ Ústí n/l UJEP Ústí n/l spec. ped.- terapeut národní škola+hudeb.v. doktorandské-teorie HV, speciální pedagogika Trubačová Taťána, Mgr. UJEP Ústí n/l spec. ped učitel učitelství pro 1.stupeň ZŠ a speciál. školy Adamec Pavel, PhDr. FF UK Praha psycholog psychologie Prošková Šárka, Mgr. UJEP Ústí n/l SPŠ text. Liberec UJEP Ústí n/l PedF TULiberec sociální pracovnice DPS oděvnictví DPS - vyučování na SOU speciální pedagogika pro vychovatele Škudrnová Marie, Bc. UJEP Ústí n/l sociální pracovnice sociální práce Fukárek Karel SSOU Liva Most UJEP Ústí n/l vychovatel podnikání ve stroj. DPS + spec. pedagog. Klímová Mirka SPgŠ Most UJEP Ústí n/l vychovatelka Souček Zdeněk SPŠ strojní Most UJEP Ústí n/l Skálův institut vychovatel vychovatelství + spec. pedagog. pro vychovatele strojírenství DPS + spec.ped.+ SI sebezkušenostní výcvik 23

Výroční zpráva za školní rok 2014 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 2015 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov, Liberec, U Opatrovny 3 Středisko výchovné péče v Mostě a odloučené pracoviště v Chomutově Sídlo SVP: Most, Růžová 1408,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, Liberec, U Opatrovny 3 Středisko výchovné péče v Mostě a odloučené pracoviště v Chomutově Sídlo SVP: Most, Růžová 1408, telefon: 476

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

základní škola Dobřichovice Tomanova 1361, 274 01 Slaný, tel.: 312 520 569 e-mail: svp@svpslany.cz Výroční zpráva za rok 2014/2015

základní škola Dobřichovice Tomanova 1361, 274 01 Slaný, tel.: 312 520 569 e-mail: svp@svpslany.cz Výroční zpráva za rok 2014/2015 S Slaný VP Středisko výchovné péče - Slaný, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola Dobřichovice Tomanova 1361, 274 01 Slaný, tel.: 312 520 569 e-mail: svp@svpslany.cz Výroční zpráva za rok

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Popis současného stavu. Cíl projektu

Popis současného stavu. Cíl projektu Občanské sdružení SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 Brno Zpráva o činnosti za rok 25 Popis současného stavu OS SVP HELP ME je nestátní nezisková organizace, jediná tohoto druhu v ČR. Je zařazena do sítě škol

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a Střední škola. Minimální preventivní program Školní rok

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a Střední škola. Minimální preventivní program Školní rok Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a Střední škola Minimální preventivní program Školní rok 2016-17 TYP: Vnitřní dokumenty ČÍSLO JEDNACÍ: 1258/PD/2016 VYDAL: Mgr. Patrik Matoušů ZPRACOVAL:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více