Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov, Liberec, U Opatrovny 3 Středisko výchovné péče v Mostě a odloučené pracoviště v Chomutově Sídlo SVP: Most, Růžová 1408, telefon: D Y Á D A Výroční zpráva za školní rok Předkládá: Mgr. Marcela Sakařová vedoucí SVP Most a odloučeného pracoviště Chomutov 1

2 Obsah: 1. Všeobecná charakteristika Péče o klienty Most - ambulantní oddělení Chomutov - ambulantní oddělení Most - internátní oddělení Specifické nabídky a některé aktivity Psychoterapeutické skupiny Most-ambulance a Chomutov-ambulance Preventivní programy Most - ambulance Chomutov - ambulance Prázdninové aktivity Keramická a arteterapeutická dílna Programy pro klienty určené soudem Výroční zpráva z pobytu(internát.odd.) Výroční zpráva školy při SVP Most Personální obsazení a informace o pracovnících Odborná praxe

3 7. Hlavní úkoly pro školní rok Přílohy SVP

4 1. Všeobecná charakteristika V průběhu školního roku 2013/2014 pracovala v našem Středisku výchovné péče v Mostě všechna oddělení, jak ambulance v Mostě a Chomutově, tak i pobytová část v Mostě. Tento školní rok byl již šestnáctým rokem existence střediska, které bylo a je i v současnosti, z rozhodnutí MŠMT, již čtrnáctým rokem součástí Dětského diagnostického ústavu v Liberci. V tomto školním roce jsme poskytovali již dvanáctým rokem i služby formou osmitýdenních diagnosticko-terapeutických pobytů v internátním oddělení našeho střediska, kde jsou umisťováni klienti z celé naší spádové oblasti Mostecka, Chomutovska, Lounska a Teplicka, ale 8 lůžek 1 výchovná skupina zdaleka nepokryje potřebu našeho regionu. Činnost ambulantní části střediska se nezměnila, nadále se věnujeme poradenské, diagnostické a terapeutické práci, na malou část úvazku pracujeme s třídními kolektivy. Stanovené úkoly školního roku 2013/2014 byly jak na ambulantních pracovištích v Chomutově a v Mostě, tak v internátním oddělení SVP v Mostě, téměř všechny splněny. Naše středisko je již v povědomí nejen školní, ale i ostatní široké veřejnosti, proto jeho práce je nadále zkvalitňována a rozšiřována, aby plně vyhovovala požadavkům klientů a přitom vycházela z kapacitních možností SVP. Během roku jsme provozovali keramickou a arteterapeutickou dílnu a zároveň i kroužek šikovných rukou a kroužek vaření.. Na internátním oddělení byly opraveny všechny závady, zároveň byly obnoveny syntetické nátěry soklů jak na internátním oddělení, tak v části ambulantního oddělení v Mostě,aby v novém šk. r. 2014/2015 bylo vše v pořádku. V ambulanci v Mostě se letos nepodařilo sestavit skupinu dětí pro skupinovou práci, rodiče v tomto školním roce neměli o tuto naši nabídku zájem. Nezájem o skupinovou práci trvá již několik let, ale naše zařízení tuto službu každoročně nabízí, což, jak předpokládáme, se letos pozitivně odrazí v realizaci skupinové práce s dětmi ambulantních oddělení v Mostě i Chomutově. Opět na našich pracovištích proběhly Dny otevřených dveří. Ale je nutné uvést, že naše pracoviště jsou přístupná celoročně a lidé z odborné i laické veřejnosti k nám po telefonické dohodě docházejí na pravidelné či jednorázové návštěvy, odborné konzultace či exkurze v průběhu celého školního roku. Nadále byly poskytovány standardní služby etopedická a psychologická vyšetření, individuální terapeutická péče, depistáže a dále pak besedy na školách, sociometrická šetření a šetření šikany ve třídách realizovaných na žádost školy, v rámci své praxe na ambulancích stážovali studenti SOŠ, VOŠ a univerzit. Během celého školního roku k nám byly přijímány děti na osmitýdenní diagnostickoterapeutické pobyty do našeho internátního oddělení SVP v Mostě. Byly pravidelně vyučovány dle individuálních plánů naší speciální pedagožkou. S těmito klienty se pracovalo individuálně i ve skupině, pochopitelně i v mimoškolním čase, pracovali s nimi nejen vychovatelé a asistenti pedagoga ale i psycholog, speciální pedagog a speciální pedagog- terapeut. Na počátku letních prázdnin byl na internátním oddělení realizován 14-ti denní letní prázdninový terapeutický pobyt 4

5 dětí, které jsou v péči ambulatních oddělení našeho SVP v Mostě a v Chomutově. Do pracovního týmu našeho zařízení se vrátila po mateřské dovolené Mgr. Bělohlavá. Lze tedy konstatovat, že pracovní tým našeho střediska výchovné péče se téměř nemění a je nadále stabilizován. V průběhu celého školního roku 2013/2014 byly organizovány pro náš pracovní tým supervize vedené Mgr. Petrem Křenkem, který k nám docházel již třetím rokem a v tomto supervizi u nás ukončil. V novém šk.r.2014/2015 bude v SVP supervizi provádět MUDr.,PhDr. Luděk Dvořák. 5

6 2. Péče o klienty 2.1 Most ambulantní oddělení Mostecká ambulantní část bilancuje již patnáctý školní rok své působnosti. Je nutné konstatovat, že nedochází ke snížení přílivu klientů, ale situace se již stabilizovala. Zaznamenali jsem v tomto školním roce přibližně stejný zájem ze strany rodičů klientů, škol a jiných institucí o péči v SVP jako v minulém školním roce. Ale i tak nebylo možné všem vyhovět, proto jsme je odkazovali na střediska výchovné péče mimo náš region (Slaný, Děčín, Karlovy Vary...) Již nelze navyšovat kapacity ambulancí v Mostě ani v Chomutově, vzhledem k počtu zaměstnanců jsou kapacity využity téměř na maximum. Systém kontaktu klienta se střediskem je dobře propracován a instituce, které kontaktují naše středisko, dostávají zpětnou vazbu, zda-li jimi doporučené dítě či mladistvý středisko opravdu navštívil. Nejčastěji využily našich služeb v tomto školním roce školy, jako druhým nejčastějším iniciátorem byli sociální kurátoři OSPOD a třetí byli zákonní zástupci (rodiče, pěstouni). Také v letošním školním roce s naším střediskem spolupracovaly, kromě rodičů a škol, instituce jako oddělení sociálně právní ochrany dětí při určených městských úřadech a magistrátech, PPP, dětská psychiatrická ambulance, SPC, Linka důvěry, Linka bezpečí, Policie ČR, probační a mediační služba, soud, pediatři, K-centrum, charity a jiné nezizkové organizace, azylové domy. Ve výjimečných případech naše středisko kontaktovali i sami klienti. V rámci další péče, především při předávání klientů z naší péče do jiných odborných zařízení, jsme spolupracovali i s dětskou psychiatrickou léčebnou, dětským diagnostickým ústavem, diagnostickým ústavem pro mládež. Zároveň jsme sledovali, kolik klientů bylo námi předáno do těchto zařízení. Do dětské psychiatrické léčebny, dětského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pro mládež, výchovného ústavu, detoxikačního oddělení při nemocnici, ale i OSPODu byli předáni v tomto školním roce z ambulantní části v Mostě 24 klienti. Za školní rok 2013/2014 byli k v Mostě nově evidováno 161 klientů. Z nově přijatých 161 klientů bylo 53 dívek a 108 chlapců, z toho dále 52 klientů z 1. stupně základní školy, 94 klientů z 2. stupně základní školy, 3 klienti z mateřské školy a 12 ze střední školy. Celkem od počátku roku 1999, kdy SVP vzniklo, prošlo evidencí a péčí v ambulantním oddělení v Mostě již 2356 klientů. Zajímavé je dodat, že 17 klientů, doporučených a objednaných do naší péče, se ke vstupnímu vyšetření nedostavilo. O ně by byl počet nově příchozích ještě vyšší. Jednou z hlavních činností naší práce je kontakt s klientem. Ve školním roce 2013/2014 bylo uskutečněno 2388 odborných kontaktů. Z toho bylo např. 136 metodických konzultací a depistáží, 34 přednášek a besed pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Celoročně probíhal kroužek keramiky a šikovných rukou. V létě se pro klienty z celé naší spádové oblasti uskutečnil opět další turnus letního prázdninového terapeutického pobytu v prostorách našeho SVP v Mostě. Pobyt byl organizován formou 14denního letního tábora, kdy děti vyjížděly na výlety, v přírodě hrály různé hry a zároveň poznávaly samy sebe v různých někdy i zátěžových situacích. Dětem se letní pobyt líbil a již se zajímaly o letní terapeutický pobyt během příštích prázdnin. 6

7

8

9 2.2 Chomutov ambulantní oddělení Chomutovská ambulantní část bilancuje již čtrnáctý rok své působnosti. V letošním školním roce byl příliv klientů v chomutovské ambulanci již celkem stabilizován, počet nově příchozích klientů dokonce oproti minulému roku klesl. I zde dobře funguje systém kontaktu klienta se střediskem a instituce, které kontaktují naše zařízení dostávají zpětnou vazbu, zda-li dítě či mladistvý, který měl nějaký problém, středisko navštívil. Zařízeními, která nejčastěji doporučovala využití našich služeb, byli v tomto školním roce na prvním místě školy, na druhém místě kurátoři oddělení sociálně právní ochrany dětí při magistrátu či MěÚ. Na třetím místě nás kontaktovali nejčastěji zákonní zástupci klientů. Také v letošním školním roce s pracovištěm ambulance v Chomutově spolupracovali, kromě rodičů a škol, instituce jako oddělení sociálně právní ochrany dětí při magistrátu či městském úřadu, PPP, dětská psychiatrická ambulance, SPC, Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí, Policie ČR, probační a mediační služba, soud, někteří pediatři, K-centrum, azylový dům. Zcela výjimečně naši ambulanci kontaktovali i sami klienti. V rámci další péče, především při předávání klientů z naší do jiné péče, jsme spolupracovali s Dětskou psychiatrickou léčebnou v Lounech, dětským diagnostickým ústavem, diagnostickým ústavem pro mládež a zároveň jsme sledovali, kolik klientů bylo námi do těchto odborných zařízení předáno. Do dětského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pro mládež, výchovného ústavu pro děti i pro mládež, dětské psychiatrické léčebny, detoxikačního oddělení při nemocnici bylo v tomto školním roce z ambulantní části Chomutov předáno 5 klientů. Zajímavé je dodat, že 26 klientů doporučených do naší péče a objednaných na vyšetření se nedostavilo. O ně by byl počet nově příchozích ještě větší. I na tomto pracovišti je hlavní činností kontakt s klientem. Ve školním roce 2013/2014 bylo uskutečněno 1502 odborných kontaktů, z toho bylo např. 45 metodických konzultací a depistáží, 10 přednášek a besed, krizové intervence nebyly žádné. V létě se v červenci uskutečnil 14denní letní terapeutický pobyt v internátním oddělení v Mostě. Pobyt byl organizován formou letního tábora, kdy děti vyjížděly na výlety, v přírodě hrály různé hry a zároveň poznávaly samy sebe v různých někdy i zátěžových situacích. Dětem se tábor moc líbil a již si domlouvaly účast na příští rok. Za školní rok 2013/2014 bylo k v Chomutově nově evidováno 66 klientů. Z toho bylo 29 dívek a 37 chlapců, 25 z nich bylo z 1. stupně základní školy, 37 z 2. stupně základní školy a 2 ze střední školy a byli i 2 klienti z MŠ. Celkem od roku 2000, kdy vzniklo detašované AO v Chomutově, prošlo evidencí již 1155 klientů. 9

10

11

12 Ambulantní oddělení Most a Chomutov celkem Bilancujeme-li celkově, tak evidencí SVP prošlo k klientů, z toho nově v tomto školním roce přibylo 217 klientů, bylo provedeno 115 metodických konzultací a depistáží, 60 přednášek a besed atd. (viz příloha statistika). V průběžné péči bylo v tomto roce na obou ambulancích 439 klientů. 2.3 Most internátní oddělení V letošním školním roce je již dvanáctým rokem v provozu i internátní oddělení SVP. Stabilizoval se pracovní kolektiv. Klienti během školního roku průběžně nastupovali na dobrovolné osmitýdenní diagnosticko-terapeutické pobyty. Během svého pobytu klient projde komplexní péčí, která obsahuje kromě individuální péče a vzdělávání i diagnostiku a práci s klientem ve skupině. V rámci různých odpoledních aktivit navštěvovaly děti i divadelní představení, chodily do kina, byly na dostizích, chodily plavat do Aquadromu v Mostě a do bazénu v Chomutově, chodily fandit hokejistům Litvínova na jejich ligová utkání, vyjely i několikrát na celodenní výlet, pravidelně pracovaly v keramickém kroužku, kroužku šikovných rukou a při činnosti v arteterapeutické skupině. Na diagnosticko-terapeutické pobyty 8týdenní i letní 14denní byli v letošním školním roce 2013/2014 přijati 53 klienti, z toho bylo 11 dívek a 42 chlapců. Z 53 klientů dříve ukončili pobyt 4 klienti na žádost rodičů, nikdo ze zdravotních důvodů a 4 byli vyloučeni pro hrubé porušení vnitřního řádu SVP a útěky. Dále nám 1 klient bez omluvy nenastoupil. 49 klientů bylo žáky základní školy, 3 byli žáky základní školy praktické a 1 studentem střední školy O prázdninách proběhl letní prázdninový terapeutický pobyt, který se dětem moc líbil, byl o něj velký zájem, který jsme nemohli dostatečně pokrýt vzhledem k malé kapacitě internátního oddělení máme pouze 1 výchovnou skupinu, což je nedostačující i během školního roku, natož o prázdninách. 12

13

14 3.2 Preventivní programy Most - ambulance Během školního roku 20013/2014 probíhala přednášková činnost spolu s programem besed zaměřených na problematiku protidrogové prevence, prevence kriminality, zneužívání návykových látek, sebepoznávaní, schopnosti komunikace a také na problematiku mezilidských vztahů. Přednášky a besedy probíhaly na základních školách, ale i v prostorách střediska. V našem zařízení proběhlo několik setkání s kurátory z Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Mostu a zároveň jsme pobesedovali a zhodnotili naší spolupráci. Uskutečnila se i setkání s učiteli základních škol, výchovnými poradci ZŠ i metodiky prevence.. Jako každý rok, tak i v letošním školním roce probíhaly besedy se studenty VOŠ a SOŠ a také se žáky 2.stupně základních škol spojené s exkurzí v našem zařízení. Byla uskutečněny i besedy s matkami např. v Azylovém domě v Mostě. Nadále spolupracujeme s PMS a soudy v Mostě a Chomutově a pochopitelně nejvíce s kurátory OSPOD. Ve středisku proběhlo i několik z jednání v rámci programu Komunitního plánování, kterého se zúčastnilo několik zástupců různých participujících zařízení a institucí (např. Magistrát města Mostu, PČR Most, apod.)a také jednání Komise sociálně právní ochrany dětí v Mostě,jejíž členkou je naše pracovnice. Další naše pracovnice je členkou Komise sociálně právní ochrany dětí ještě v Litvínově Chomutov - ambulance Během celého školního roku 2013/2014 probíhala přednášková činnost spolu s programem besed zaměřených na problematiku protidrogové prevence, prevence kriminality, zneužívání návykových látek, sebepoznávaní, schopnosti komunikace a také na problematiku mezilidských vztahů. Přednášky a besedy probíhaly na základních školách. Na pracovišti ambulance proběhla beseda se studenty VOŠ v Chomutově.Dále je možné uvést, že naše pracovnice je také členkou Komise sociálně právní ochrany dětí v Chomutově. 3.3 Prázdninové aktivity O letních prázdninách probíhal letní prázdninový terapeutický pobyt dětí v internátním oddělení SVP Most. Pobyt byl obsazen v počtu 8 dětí - tedy jedna výchovná skupina. Přihlásit se chtělo více dětí, ale více však naše ubytovací kapacita neumožňuje. Jednalo se o tábor, kdy děti byly ubytovány v Mostě a jejich sportovní, turistické a výletní aktivity probíhaly v rámci Ústeckého kraje, zároveň byl program zaměřen i na vlastní sebepoznávání. Děti navštívily Zoopark v Chomutově, Klášterec nad Ohří, kde navštívily zámecký park a lázeňský areál. Na Hipodromu v Mostě děti jezdily na koních a další den navštívily Botanickou zahradu v Teplicích. Byly se také podívat v Děkanském kostele v Mostě, kde vystoupaly na kostelní věž a pak se šly podívat na napouštění nedalekého jezera. Dětem se tábor moc líbil a již projevovaly zájem o účast na táboře i o prázdninách příštího školního roku 2014/

15 3.4 Keramická a arteterapeutická dílna V současné době nám již více než čtyři a půl roku slouží dvě dílny ke skupinové práci a kroužku keramiky. Práce s keramickou hlínou děti baví. Na práci v arteterapeutické dílně se naši klienti vždy těší, ochotně se zapojují do práce i ti méně šikovní. Výrobky pak slouží jako dárek hostům SVP. Děti, které absolvovaly diagnosticko-terapeutický pobyt na internátním oddělení našeho střediska, si odnášejí svůj výrobek domů a to většinou jako dárek pro maminku nebo babičku. Běží u nás také již čtvrtým rokem kroužek keramiky pro naše klienty z oddělení ambulantní péče. Ti se setkávají jedenkrát týdně a s nimi společně 1 krát zaměsíc přichází do dílny i tělesně postižení vrstevníci. Cílem těchto pracovních setkání pro naše klienty je naučit se toleranci, respektu, schopnosti komunikace a spolupráce se zdravotně postiženými. 3.5 Program pro klienty určené soudem Již šestým rokem poskytujeme psychosociální výcvik klientům, kteří páchali činnost jinak klasifikovanou soudem jako trestnou a soud jim určil absolvovat resocializační program, který ambulantní formou nabízí naše zařízení. Psychosociální výcvik by měl vést k zamezení recidivy u daných klientů. Soudu podáváme pravidelné písemné informace o průběhu a úspěšnosti tohoto výcviku u jednotlivých jedinců. Několik klientů prošlo tímto výcvikem v rámci terapeutického pobytu, což se výrazněji odrazilo ve změně chování klientů, ale kapacita našeho zařízení nedovoluje tyto pobyty dále realizovat, protože by se nedostávalo míst ostatním klientům doporučeným k diagnosticko-terapeutickému pobytu. 15

16 4. Výroční zpráva z pobytu V letošním roce bylo celkem na pobytu (včetně letníhoprázdninového) od do klientů. Z toho: chlapců : 42 dívek : 11 Dokončilo - 43 Nedokončilo - 10 pro útěk - 4 předčasně ukončeno rodiči - 4 vyloučení pro porušování řádu - 0 převoz do DÚ Liberec - 1 ze zdravotních důvodů - 0 pozitivní test v průběhu pobytu - 0 Nepřijato pro poz.nález návykových látek - 0 Nenastoupilo - 1 Kmenové školy klientů: ZŠ 49 Spec. a prakt.zš 3 DD se spec.školami 0 SŠ 1 1. stupeň ZŠ stupeň Spec. a prakt. ZŠ stupeň ZŠ stupeň Spec. a prakt. ZŠ stupeň - 1 Bydliště klientů: Most- 16 Litvínov- 5 Běčov- 1 Litvínov - Janov 3 Meziboří- 1 Mariánské Radčice- 1 Chomutov - 5 Jirkov

17 Kadaň - 3 Klášterec nad Ohří - 1 Otvice- 1 Teplice - 4 Duchcov - 2 Bílina- 1 Razice- 1 Suché- 2 Louny - 0 Podbořany- 2 Žatec- 0 Vroutek- 1 AKCE POŘÁDANÉ POBYTOVOU ČÁSTÍ SVP MOST A AKCE, KTERÝCH SE KLIENTI POBYTOVÉ ČÁSTI SVP ZÚČASTNILI 2013 Září: V průběhu tohoto měsíce jsme s klienty využívali hezkého počasí ke sportovním aktivitám. V rámci Mosteckých slavností jsme si zasoutěžili se SVČ a shlédli kulturní program. Zaměřili jsme se na turistiku, prohlídku blízkého okolí a návštěvy pamětihodností. Navštívili jsme hrad Hněvín a vystoupali jsme na jeho rozhlednu. Z vrcholu kopce Ressl jsme se rozhlédli po okolí a prošli se rozmanitou přírodou. Prohlédli jsme si vytvářené jezero Most a pravoslavný kostel, sbírali jsme lesní plody. Zasportovali jsme si na posilovacích strojích, hráli jsme stolní tenis a ve sportovním areálu Benedikt jsme prověřili své schopnosti v některých z atletických disciplín. Pro zvelebení našeho blízkého okolí jsme si připravili pozemek. Nadcházející podzim jsme si osladili dobrotami upečenými vlastními silami. Závěr měsíce jsme využívali pro výtvarnou činnost. Říjen: Měsíc říjen byl velmi příhodný pro turistické výlety spojené s prohlídkami historických objektů, přilehlých obcí a sportovním vyžitím. Zeměpisno dějepisná turistika na hrad Hněvín s vyhlíkou po okolí. Prohlédli jsme si botanickou zahradu a lázeňský areál v Teplicích. Navštívili jsme zámek Korozluky a na zahradě jsme si opekli buřty. Zasoutěžili jsme si v chomutovském lesoparku při Dni zvířat. Při nepříznovém počasí se sportovalo uvnitř střediska stolní tenis, posilování atd. Odměnili jsme se dobrotami vlastnoručně upečenými a uvařenými. V rámci turistických pochodů jsme navštívili přilehlé obce Velebudice, Vtelno a Čepirohy. 17

18 V rámci výtvarné výchovy jsme vyráběli objekty a výtvory z kartónu a papíru a též malovali. Připravili jsme se na Halloween výtvory z dýní. Opět jsme pracovali na pozemku a shrabovali listí v okolí střediska. Listopad: Opět jsme využili kopců a vrchů na okraji města k turistickým výletům a pozorování změn v přírodě : na Šibeníku a Liščím vrchu, v Kopistech, v okolí jezera Most. Vyjeli jsme si do blízkých Teplic, kde jsme navštívili a prohlédli si botanickou zahradu a lázeňský areál. Zahráli jsme si turnaj ve stolním tenise. Na zámku Korozluky jsme pomohli shrabat listí a opekli jsme si opět buřty. Navštívili jsme hokejové utkání. Ke konci měsíce jsme začali s vánoční výzdobou a výrobou drobných dárků. Odměnou nám opět byly vlastnoručně upečené sladkosti. Prosinec: Tento měsíc jsme se s dětmi především zaměřili na vánoční atmosféru. Napekli jsme si vánoční cukroví, dokončovali jsme výzdobu střediska a připravovali jsme si program na vánoční besídku. Připomínali si tradice, vyráběli a nakupovali dárky pro nejbližší. Návštívili jsme "Vánoční trhy" a koncerty s nimi spojené. V tomto měsíci nechyběly ani turistické vycházky na okolní kopce, turnaj ve stolním tenise, návštěva hokejového utkání Leden: Po vánočních svátcích, kdy jsme se přejídali a různě povalovali, jsme se s chutí vrhli do sportování, abychom shodili nadbytečná kila. Hráli jsme turnaje ve stolním tenise, pořádali jsme turistické výšlapy do města a přilehlého okolí a posilovali jsme. Navštívili jsme hokejové utkání. Prováděli jsme drobnou údržbu ve středisku. Po sportovním rozjezdu jsme se odměnili vlastnoručně upečenými dobrotami. Únor: Ač je tento měsíc krátký, tak na kulturní a sportovní akce byl bohatý. Vystoupali jsme na kopec s mosteckou dominantou hradem Hněvín, prohlédli si protilehlý vrch Ressl. Prošli jsme se k Mosteckému jezeru a po okolí města.zajeli jsme se podívat do botanické zahrady v zimním období. Zahráli jsme si bowling, shlédli jsme hokejové utkání v Litvínově. Navštívili jsme výstavu "Moje Kalahari". Život jsme si osladili vlastnoručně upečenými sladkostmi. Využili jsme sněhové nadílky pro jízdu na lopatách a pytlích. Svou manuální zručnost jsme uplatnili při opravách herních stolů. 18

19 Březen: V rámci turistických výšlapů jsme opět navštívili jezero Most, hrad Hněvín a jiné přilehlé lokality. Navštívili jsme Masopust ve Vtelně, vyjeli jsme za zvířátky do lesoparku v Chomutově. Zasoutěžili jsme si při "Honbě za pokladem". Opět jsme si upekli dobroty. Začali jsme pracovat na pozemku a připravili si ho k osetí. Duben: Hlavním tématem tohoto měsíce byly Velikonoce. Věnovali jsme se výzdobě střediska a připomínali si tradice s nimi spojené. Část výzdoby jsme si vyrobili i při návštěvě botanické zahrady při velikonočním tvoření. V rámci kroužku vaření jsme si upekli dobroty. Jako již tradičně se uskutečnily turnaje ve stolním tenise a turistické výlety po okolí (Mostecké jezero, kostel, Ressl, Bořeň, Vtelno, Hrabák). Zúčastnili jsme se akce Mostíku "Akce prevence". Započali jsme práce na pozemku a zvelebování našeho okolí. Květen: Tento měsíc se nesl v duchu práce na pozemku a zvelebování okolí. Dalším nosným tématem byla turistika a pochody po okolí (Hněvín, Hrabák, Čepirohy, Vtelno, Velebudice, Hipodrom atd.). Abychom neporušili tradici, opětovně proběhl turnaj ve stolním tenise, kopané, basketbalu. Odměnili jsme se vlastnoručně upečenými sladkostmi. Červen: Na Hněvíně jsme navštívili tradiční akci "Den Magistra Kellyeho". Vyšlápli jsme si na Milešovku. V okolí města jsme navštívili několikrát kostel, vrch Ressl a další pamětihodnosti. Vystoupali jsme na vrch Bořeň, prohlédli si zámek Korozluky a v jeho zahradě si opekli buřty. Vodních radovánek jsme si užívali na Benediktu. Utužili jsme své svaly při práci na pozemku. Opětovně jsme se odměňovali dobrotami, které jsme si připravili. Červenec: V začátku prázdninového měsíce jsme pro děti pořádali 15-ti denní příměstský tábor. Programová náplň byla zaměřena sportovně relaxačním a poznávacím směrem. Prošli jsme se na kopec Ressl a prohlédli si jeho okolí. Navštívili jsme lázeňské město Teplice, prohlédli si jeho historicko-lázeňskou část a potěšili své zraky v botanické zahradě. Vyrazili jsme na výlet za zvířátky do blízkého Chomutova a navštívili tam i muzeum. Na dalším výletě v Klášterci nad Ohří jsme si prohlédli exponáty v muzeu a 19

20 prošli se lázněmi a nádherným zámeckým parkem. Město Louny nás překvapilo historickým náměstím, vyhlídkovou věží, původními hradbami a říční scenérií. Sportovní odpoledne na Benediktu a Resslu bylo pro nás skvělým zážitkem. Také jsme změřili své síly v táborové olympiádě. Plavání na Aquadromu, přírodním koupališti pod Resslem i na Benediktu nás příjemně osvěžovalo. Zajezdili jsme si na koních na Hipodromu a zasoutěžili při turnaji v bowlingu. Po dnech plných příjemných zážitků jsme se těšili na své rodiče a další prázdninový program. Po celou dobu školního roku probíhaly terapeutické skupiny, výchovné, výtvarné, pracovní, sportovní, relaxační a hudebně rytmické činnosti. V Mostě zpracovali: Fukárek, Klímová,Souček 20

21 5. Výroční zpráva školy při SVP Most Výroční zpráva školy při SVP Most školní rok 2013/2014 Speciální třída SVP je uzpůsobena výuce žáků, kteří jsou aktuálně klienty pobytového oddělení. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo speciální třídu SVP celkem 44 žáků, z toho 9 dívek a 35 chlapců. 41 žáků bylo vyučováno podle vzdělávacího programu základní školy, 3 žáci byli vyučováni dle osnov základní školy praktické. Z tohoto celkového počtu bylo z 1.stupně ZŠ vyučováno 8 žáků (0 dívek, 8 chlapců), z 2.stupně ZŠ bylo vyučováno 36 žáků ( 9 dívek, 27 chlapců). Speciální třída SVP byla téměř celý rok plně obsazena maximálním počtem 8 žáků. Vyučování v jednotlivých předmětech probíhalo každodenně pod dohledem vyučujících a dle individuálních učebních plánů. Učební plány byly vypracovány učiteli jednotlivých kmenových škol. Dodržování časového rozvrhu učiva a prospěch žáků byl průběžně telefonicky konzultován s třídními učiteli jednotlivých škol. Také v tomto školním roce absolvovalo pobyt více klientů ze sociálně slabších rodin; někteří klienti byli nedostatečně vybaveni učebními pomůckami. Na tuto situaci jsme materiálně připraveni, umíme zajistit dostatek učebních i pracovních pomůcek tak, aby výuka mohla bez potíží probíhat. Pravidelná výuka, každodenní příprava na vyučování a samostudium je návykem, kterému se zde klienti učí. Pod dohledem odborného vychovatele vypracovávají klienti úlohy, referáty, opakují si probíranou látku, popř. dokončují práci, kterou nestihli vypracovat během vyučování. Při ukončení diagnosticko-terapeutického pobytu klienta v našem zařízení obdrží zákonný zástupce klienta a škola závěrečnou zprávu ze školy, která obsahuje hodnocení a klasifikaci v hlavních předmětech, hodnocení chování a doporučení pro další práci s klientem v kmenové škole. V letošním školním roce byla přínosem přítomnost praktikantek VOŠ Most. Aktivní působení praktikantek přispělo k celkovému zlepšení prospěchu některých žáků. Studentky vykonávaly pod mým dohledem některé asistentské činnosti. Klientům byl tímto umožněn individuální přístup při osvojování nových vědomostí v rámci výuky, zejména v naukových předmětech. Ostatní školní aktivity v průběhu školního roku 2013/2014: celoročně: Přírodopisné tématické vycházky v okolí města Mostu; celoročně: Projekt Recyklujeme a třídíme v SVP: aktivity se zaměřením na třídění odpadů a recyklaci, ochrana ŽP, soutěže spojené s ochranou ŽP; celoročně: Terapeutické komunikativní kruhy: skupinové rozhovory, při kterých žáci společně s učitelem hovoří o svých pocitech, názorech, zážitcích aj. na dané téma; celoročně: Sociálně psychologické hry, cvičení a interakční hry jako pedagogická možnost, hry bez vítězství a prohry: hry, při kterých mohou klienti překonat zaběhnuté vzorce chování a cvičí se ve schopnostech potřebných k prosociálnímu chování; celoročně: návštěvy Městské knihovny v Mostě exkurze, pravidelné výpůjčky knih klientům SVP; 21

22 celoročně: spolupráce s Městskou policií v Mostě: seznámení s činností MP, besedy a interaktivní semináře s policisty např. na téma: lži, krádeže, návykové látky, kyberšikana, sociální sítě bezpečně, volnočasové aktivity aj.; celoročně: plavání a hry ve vodě v Aquadromu v Mostě. září 2013: Poznáváme houby; les na podzim poznávání a sběr hub dle atlasu; září 2013: Joj, mamo, Roma divadelní představení v Divadle rozmanitostí; listopad 2013: Voda pro život OC Most ekologický projekt Brána ekologie otevřená; listopad 2013: Ráj her a hlavolamů IQ park MK Most; prosinec 2013: Nostalgie vánoční půda galerie Litvínov výstava a inspirace na výzdobu vánočních stromků; prosinec 2013: Láska ke lži MK Most beseda s paní Jílkovou; duben 2014: Závislosti interaktivní program primární prevence Bc. L. Petrišková, květen 2014: Pohár Českého rozhlasu atletické krajské přebory Most-Velebudice - divácká účast; červen 2014: Cyklovýlet 15km trasa Mostem a okolím zakončená opékáním buřtů. V Mostě dne Zpracovala: Mgr. Táňa Trubačová 22

23 6. Personální obsazení a informace o pracovnících Počet pracovníků byl ve šk. r. 2013/2014 plně zajištěn. Během této doby bylo v pracovním poměru ve středisku 16 pracovníků, opustila nás jedna speciální pedagožka Mgr. Uldrychová a do návratu pracovnice z mateřské dovolené ji zastupovala po dobu 3 měsíců speciální pedagožka Marie Svatošová, navíc další 1 pracovnice v SVP pracovala na dohodu o činnosti, 2 pracovnice dokončovaly MD a z nich jedna se nám v lednu 2014 vrátila po mateřské do pracovního procesu a druhá s námi rozvázala k pracovní poměr. Personální strategie je zaměřena tak, aby základem byla vždy kvalifikovanost a odbornost. Přehled kvalifikovanosti: Jméno Kvalifikace Personální obsazení Specializace Sakařová Marcela, Mgr. PedF UK Praha vedoucí střediska, speciální pedagog - etoped učitelství ŠMVZP eto., psycho., logo. PedF UK Praha vých. porad. a porad. psychologie Bělinová Barbora, Mgr. UJEP Ústí n/l spec. pedagog ( aktuálně na MD) učitelství pro1.stupeň ZŠ a speciál. školy Brabec Jiří, Mgr. UJEP Ústí n/l PedF UK Praha spec. ped.- etoped učitelství 1. stupně ZŠ etopedie, psychopedie Mironidisová Jindra, Mgr. PedF UK Praha speciální pedagog učitelství ŠMVZPpsycho., surdo., logo. Bělohlavá Petra, Mgr.,Bc. PedF UK Praha ZĆU Plzeň spec.ped.-etoped-terapeut etopedie sociální práce Kindermannová Marie, PaedDr. PedFVŠ Ústí n/l UJEP Ústí n/l spec. ped.- terapeut národní škola+hudeb.v. doktorandské-teorie HV, speciální pedagogika Trubačová Taťána, Mgr. UJEP Ústí n/l spec. ped učitel učitelství pro 1.stupeň ZŠ a speciál. školy Adamec Pavel, PhDr. FF UK Praha psycholog psychologie Prošková Šárka, Mgr. UJEP Ústí n/l SPŠ text. Liberec UJEP Ústí n/l PedF TULiberec sociální pracovnice DPS oděvnictví DPS - vyučování na SOU speciální pedagogika pro vychovatele Škudrnová Marie, Bc. UJEP Ústí n/l sociální pracovnice sociální práce Fukárek Karel SSOU Liva Most UJEP Ústí n/l vychovatel podnikání ve stroj. DPS + spec. pedagog. Klímová Mirka SPgŠ Most UJEP Ústí n/l vychovatelka Souček Zdeněk SPŠ strojní Most UJEP Ústí n/l Skálův institut vychovatel vychovatelství + spec. pedagog. pro vychovatele strojírenství DPS + spec.ped.+ SI sebezkušenostní výcvik 23

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení 4 2. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2007-2008

Výroční zpráva 2007-2008 1 Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více