Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí."

Transkript

1 Název: Základní pojmy Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 1 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Orgány územního plánování Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), jsou od všechny obce bez ohledu na svoji velikost orgánem územního plánování. Orgánem územního plánování jsou podle stavebního zákona dále obce s rozšířenou působností, kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany. Základní nástroje územního plánování Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Dotčené orgány státní správy (DOSS) Jsou to orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů v řízeních probíhajících v režimu stavebního zákona. Chráněnými zájmy jsou zejména:

2 Spolupráce pořizovatele s DOSS je nezbytná a je určena stavebním zákonem. Postup řešení případných rozporů mezi orgánem územního plánování a DOSS, případně mezi DOSS navzájem, upravuje stavební zákon. Při jednání s DOSS je nutno mít na zřeteli, že tyto orgány mohou uplatňovat své požadavky pouze v rámci příslušných předpisů. Nemohou např. při projednávání konceptu řešení územního plánu od obce požadovat podrobnosti, které se týkají regulačního plánu apod. Registrační listy Zpracovávají se pro územní plány velkých územních celků (a jejich změn), pro urbanistické studie nebo územní prognózy, pro územně plánovací dokumentaci obce (a její změny). Registrační listy jsou podkladem pro celostátně vedenou evidenci územně plánovací činnosti. Obsah jednotlivých registračních listů je v přílohách č. 5 a 6 či vyhlášky č. 135/2001 Sb., v platném znění. Evidence územně plánovací činnosti má dvě relativně samostatné části: a) evidenci územně plánovací činnosti obcí, b) evidenci územně plánovací činnosti krajů. Pořizovatel ÚPD obcí a urbanistických studií průběžně, v souladu s postupem pořizování, doplňuje registrační listy, které předává příslušnému pověřenému pracovníkovi krajského úřadu. Pracovník krajského úřadu pak prostřednictvím počítačové aplikace pořizuje zápis do centrální databáze. Evidence ÚP VÚC a územních prognóz probíhá také průběžně, rovněž prostřednictvím počítačové aplikace. Zápis do centrální databáze pořizují pověření pracovníci krajských úřadů. Celý postup evidence je upraven Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

3 Územně plánovací podklady (ÚPP) Slouží k trvalému sledování stavu a možností rozvoje území a jako podklad při pořizování nebo změně územně plánovací dokumentace. Jejich pořízení není povinné, ale jestliže jsou pořízeny, nelze je opominout jako podklad pro územní řízení, pokud pro předmětné území nebyla zpracována územně plánovací dokumentace. Stavební zákon stanoví tyto druhy územně plánovacích podkladů: Urbanistická studie řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. Zpracovává se zejména pro získání variantních řešení vybraných problémů v území. Je určena především na podporu při pořizování ÚPD. Územní generel řeší otázky územního rozvoje vybraných složek osídlení a krajiny. Využívá se rovněž především k podrobnějšímu zpracování problémových částí při zpracovávání ÚPD. Územní prognóza se zpracovává především pro řešení některých problémů při zpracování územních plánů velkých územních celků. Územně technické podklady jsou účelově zaměřené, průběžně aktualizované soubory informací, které slouží především pro trvalé sledování a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území. Nezbytností je trvalá aktuálnost údajů, které mohou být využívány veřejným i soukromým sektorem. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) K naplňování hlavního cíle územního plánovaní slouží především územně plánovací dokumentace. I když stavební zákon neurčuje jednoznačnou povinnost pořídit územně plánovací dokumentaci, je zřejmé, že při formulování hlavních podmínek vývoje území, ochrany jeho přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, při koordinaci rozsáhlejší výstavby atd. se nelze bez platné ÚPD obejít. O významu ÚPD vypovídá např. i skutečnost, že v současné době má více než 75 % obcí v ČR nějakou ÚPD nebo alespoň projednanou urbanistickou studii. Každá územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část. Základní obsah ÚPD je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění. V textové části musí být uvedeny základní údaje, řešení ÚPD, číselné údaje, které doplňují nebo charakterizují navržené řešení, a vždy jako samostatný oddíl musí být uvedena závazná část ve formě regulativů. Grafická část musí povinně obsahovat hlavní výkres. Hlavní výkres vždy obsahuje komplexní řešení a graficky vyjádřitelné regulativy. Schválená územně plánovací dokumentace (ÚPD) obecně závazným způsobem určuje podmínky pro rozvoj a využití příslušného území. Stanovuje obecně závazná pravidla pro rozhodování veřejné správy, je základním právním rámcem o budoucím uspořádání a využití území a podmínkách možných změn v něm. Podle velikosti řešeného území a míry podrobnosti, kterou se stanovují podmínky pro rozvoj území, se dělí ÚPD na tyto druhy: a) Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) Dle stavebního zákona se zpracovává pro vymezené území více obcí, popřípadě okresů. V současnosti pořizují některé kraje ÚP VÚC pro území celého kraje, který stanoví v příslušné míře podrobnosti, uspořádání a regulativy řešeného území, významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a ostatní technické infrastruktury, nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability a vymezí území speciálních zájmů. b) Územní plán obce (ÚPO) Zpracovává se pro celé správní území obce a stanoví základní koncepci územního rozvoje a určí funkční využití ploch. Dále řeší vzájemné uspořádání těchto ploch a stanoví základní regulaci území. Důležitou součástí je i koncepce řešení dopravy a technického vybavení. Využití území je usměrňováno

4 v zájmu ochrany a přiměřeného využívání neobnovitelných zdrojů. c) Regulační plán (RP) Upravuje nejen funkční využití, ale i plošné a prostorové uspořádání, které je dáno vymezením stavebních a jiných regulačních čar, výškou objektů, tvarem střech apod. Zpravidla se zpracovává následně po územním plánu obce, a to především pro ty části obce, které jsou historicky cenné (památkové rezervace a památkové zóny) nebo ve kterých se očekává rozsáhlá výstavba nebo přestavba. V malých obcích, pokud je to účelné, lze zpracovat regulační plán pro celé území obce. Limity využití území Vyjadřují omezení ve využití území. Mají obecnou platnost a jsou odvozeny ze zákonů, vyhlášek a správních rozhodnutí. Vymezují území, ve kterých jsou některé činnosti zcela zakázány nebo nějakým způsobem omezeny. Regulativy Jsou závazná ustanovení, vyjádřená slovně, číselně nebo graficky. Regulativy vycházejí z potřeb území, řešeného územně plánovací dokumentací.? Otázky k samostatné úvaze Jakou míru podrobnosti by měly mít regulativy v územním plánu obce? Může se stát, že příliš striktně stanovený regulativ brání racionálnímu rozvoji území? Veřejně prospěšné stavby Za veřejně prospěšné stavby se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území, podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí. V ÚPD se (dle jejího druhu) vymezují koridory, plochy nebo pozemky veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. Veřejný zájem musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Územní rozhodnutí Umisťovat stavby, měnit využití území nebo chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí. Mezi nástroji územního plánování má územní rozhodnutí zvláštní postavení. Na rozdíl od jiných nástrojů je jeho pořizovatelem stavební úřad a existence územního rozhodnutí před vydáním stavebního povolení je (s výjimkami uvedenými v 32 stavebního zákona) nezbytná. Související články :

5 Název: Činnost orgánů územního plánování Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 2 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Obec jako orgán územního plánování soustavně sleduje stav a využití svého správního území, rozhoduje o potřebnosti pořídit územně plánovací dokumentaci a o potřebě pořízení změny platné územně plánovací dokumentace. Pořizuje v přenesené působnosti územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci pro své správní území. Pořízení ÚPD je odborně náročnou prací, která má významné právní dopady. Za pořízení ÚPD zodpovídá obecní úřad, který příslušné odborníky pro tuto činnost zaměstnává nebo smluvně zajišťuje. Odpovědnost za tuto činnost však vždy nese obec, bez ohledu na to, zda je výkon funkce pořizovatele prováděn pracovníky úřadu nebo na základě smluvního vztahu s fyzickou nebo právnickou osobou. O pořízení ÚPD může obec také požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jejíhož obvodu náleží.? Otázky k samostatné úvaze Proč je potřebné, aby pořizovatel územně plánovací dokumentace znal velmi podrobně řešené území? Podle stavebního zákona i podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), v platném znění, je povinností obce schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizuje na žádost obce územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady. Krajský úřad trvale sleduje a vyhodnocuje stav svého správního území, pořizuje územní plány velkých územních celků pro své správní území, pořizuje územně plánovací podklady nezbytné pro svoji činnost a vykonává působnost nadřízeného orgánu územního plánování pro obce. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, ukládá kraji povinnost schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlašovat její závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje. Nadřízeným orgánem ÚP pro obec je krajský úřad. Nadřízeným orgánem pro hlavní město Prahu a pro kraje je Ministerstvo pro místní rozvoj. V procesu pořizování ÚPD nadřízený orgán posuzuje soulad obsahu a postup při projednávání v jednotlivých fázích pořízení se stavebním zákonem a ostatními souvisejícímu právními předpisy. Nadřízený orgán ÚP rovněž poskytuje orgánům územního plánování metodickou pomoc.

6 Název: Proces pořízení ÚPD Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 3 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Podnět k pořízení ÚPD může dát kdokoliv. Rozhodnutí o pořízení ÚPD náleží zastupitelstvu kraje v případě pořízení ÚP VÚC. O pořízení územního plánu obce nebo regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Přípravné práce Proces pořízení začíná přípravnými pracemi. Přípravné práce jsou činností pořizovatele, který shromáždí a vyhodnotí veškeré dostupné podklady a informace o území, předchozí zpracovanou ÚPD, platná a připravovaná územní rozhodnutí a další podklady, pořizované orgány státní správy. Zajistí rovněž mapové podklady (státní mapová díla). Průzkumy a rozbory Další fází je zpracování průzkumů a rozborů. Jejich cílem je vyhodnotit současný stav území, rozvojové tendence a střety zájmů v území. Průzkumy a rozbory mají textovou a grafickou část. Stavební zákon ani prováděcí vyhláška nestanovují oblasti, které musí obsahovat průzkumy a rozbory. Zkušenosti však ukazují, že pro získání kvalitních podkladů pro zpracování ÚPD je nutné soustředit se zejména na informace z následujících oblastí: 1. demografie, 2. hospodářské, sociální a kulturní podmínky, 3. ochrana přírody, 4. ochrana kulturních památek, 5. ochrana nerostných a jiných zdrojů, 6. technická infrastruktura, 7. dopravní infrastruktura, 8. ochrana a tvorba životního prostředí, 9. hospodaření s odpady, 10. zvláštní zájmy (vojenská obrana a civilní ochrana), 11. stav, potřeba a předpoklady rozvoje bydlení, občanského vybavení, výroby, rekreace atd. Povinnou součástí grafické části je zpracování výkresu limitů využití území, kde jsou zakresleny limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. Tento výkres slouží: 1. k inventuře omezení v území a jejich zohlednění při zpracování územně plánovací dokumentace, 2. k ověření a potvrzení těchto omezení dotčenými orgány státní správy, 3. jako podklad pro činnost stavebních úřadů. Předepsán je rovněž problémový výkres, který zachycuje hlavní střety zájmů v řešeném území a nejdůležitější problémy, které mají být ÚPD řešeny. V tomto výkrese jsou také uvedena omezení ve využití území, která nevyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí.

7 Pokud pořizovatel ÚPD zajišťuje zpracování průzkumů a rozborů smluvně, je výhodné zadat jejich zpracování budoucímu projektantovi příslušné dokumentace. Projektant se tak nejlépe seznámí s problémy řešeného území.? Otázky k samostatné úvaze Do jaké míry lze zadáním ovlivnit úspěšné projednávání a schvalování ÚPD? Zadání Je vstupním dokumentem do procesu pořízení ÚPD. Zpracování návrhu zadání je povinností pořizovatele. Již v průběhu přípravy zadání může dojít ke střetům v území, např. mezi vlastníky pozemků a obcí, mezi vlastníky pozemků a potenciálními investory, mezi orgány státní správy apod. Zadání proto musí být zcela jednoznačně formulováno, aby se předešlo možným střetům v průběhu dalšího zpracování ÚPD. Základní obsah zadání územního plánu VÚC, územního plánu obce a regulačního plánu je uveden v příloze č. 1 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění. Zadání se veřejně projednává. Veřejné projednání zajišťuje pořizovatel, který místo a den projednání oznámí veřejnou vyhláškou. Návrh zadání musí být vystaven u pořizovatele 30 dní k veřejnému nahlédnutí. Do 15 dní od posledního dne vystavení může každý uplatnit své náměty. Návrh zadání zašle pořizovatel dotčeným orgánům státní správy (DOSS), které vydávají k návrhu zadání stanovisko. Podmínkou, kterou stanoví stavební zákon, je dosažení dohody s DOSS o zadání. Návrh zadání musí být rovněž projednán s nadřízeným orgánem územního plánování (viz kap. Činnost orgánů územního plánování). S návrhem zadání územního plánu obce nebo regulačního plánu seznámí pořizovatel sousední obce. S návrhem zadání ÚP VÚC seznámí kraj sousední kraje. Návrh zadání schvaluje podle druhu ÚPD zastupitelstvo obce nebo kraje. Koncept řešení ÚPD Na základě schváleného zadání zajistí pořizovatel zpracování konceptu řešení ÚPD projektantem. Výběru projektanta je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Projektantem může být pouze fyzická osoba, která obdržela oprávnění k vybraným činnostem podle 46a stavebního zákona. Pro zpracování ÚPD je to autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů ). Kromě této základní podmínky musí mít projektant také schopnost srozumitelně laické veřejnosti objasnit na veřejném projednání záměry a cíle budoucí ÚPD, pro navrhované řešení by měl umět veřejnost získat. Koncept řešení řeší komplexně rozvoj území a ochranu jeho hodnot. Koncept se zpracovává zpravidla ve variantách. Navržené varianty projektant v konceptu i vyhodnotí, aby bylo možno lépe rozhodnout o výběru budoucí varianty pro zpracování návrhu. Koncept řešení obsahuje textovou a grafickou část, rozsah je stejný jako u budoucího návrhu. Obsahuje vždy i návrh závazné části ÚPD. Koncept řešení se veřejně projednává. Výklad podává především projektant, ale i pořizovatel, který zná problémy území. Srozumitelný výklad, zaměřený především na nejvýznamnější problémy, doplněný příklady a zkušenostmi i z jiných míst, může pozitivně ovlivnit budoucí projednávání návrhu ÚPD a předejít námitkám a připomínkám, které vznikají z nedorozumění.

8 Místo a dobu projednání oznámí pořizovatel veřejnou vyhláškou 30 dní předem. Po tuto dobu musí být koncept vystaven k veřejnému nahlédnutí. Pořizovatel oznámí veřejné projednávání jednotlivě dotčeným orgánům státní správy a nadřízenému orgánu územního plánování. Lhůta pro podání stanovisek těchto orgánů je 30 dnů od veřejného projednávání. Také vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou řešením dotčena, mohou do 30 dnů od veřejného projednání podat své námitky. Ve stejné lhůtě může podat své připomínky veřejnost. V případě konceptu řešení územního plánu VÚC mohou dotčení vlastníci pozemků a staveb podat své námitky pouze k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám. Obce v tomto případě mohou uplatnit námitky jako dotčené orgány územního plánování. K jakýmkoliv stanoviskům a námitkám, které byly podány po uplynutí zákonem stanovené lhůty, se nepřihlíží. Po vyhodnocení všech stanovisek, námitek a připomínek zpracuje pořizovatel návrh souborného stanoviska s pokyny pro zpracování návrhu ÚPD. V návrhu souborného stanoviska je nutno mj. posoudit koncept řešení z hlediska splnění požadavků zadání a z hlediska požadavků nadřízeného orgánu ÚP. Návrh dohodne s DOSS, které uplatnily v zákonné lhůtě svá stanoviska, a zajistí vyjádření nadřízeného orgánu ÚP. Nadřízený orgán ve svém vyjádření zhodnotí soulad se stavebním zákonem a s ostatními právními předpisy, dodržení podmínek vyplývajících pro řešené území ze schválené navazující ÚPD a koordinaci využití území z hlediska širších vztahů. Takto připravené souborné stanovisko postoupí pořizovatel příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Po schválení souborného stanoviska slouží koncept řešení v území bez platné ÚPD jako závazný podklad pro územní řízení, a to až do doby schválení návrhu ÚPD. Od zpracování konceptu řešení územního plánu obce a regulačního plánu může být (při schválení zadání) upuštěno, jestliže pro řešené území je zpracována urbanistická studie, která má stejný rozsah jako koncept řešení a byla takto projednána. Obdobně od zpracování konceptu řešení ÚPN VÚC může být (při schválení zadání) upuštěno, jestliže pro řešené území byla zpracována ve stejném rozsahu územní prognóza, projednaná jako koncept řešení. Návrh Po schválení souborného stanoviska ke konceptu řešení se zpracovává návrh, který dopracovává vybranou variantu řešení. Podmínky a požadavky souborného stanoviska jsou pro zpracování návrhu rozhodující, souborné stanovisko může upravit i podmínky, které byly stanoveny v zadání. Návrh obsahuje závaznou část ve formě regulativů a část směrnou. Při převzetí návrhu od projektanta zkontroluje pořizovatel soulad návrhu se souborným stanoviskem. Návrh je vystaven po dobu 30 dnů k nahlédnutí, což pořizovatel oznámí veřejnou vyhláškou. V zájmu bezproblémového projednávání návrhu je vhodné najít i další způsoby, jak o návrhu informovat veřejnost. I když v tomto případě stavební zákon již nevyžaduje veřejné projednání, je vhodné znovu zajistit srozumitelný výklad, ve kterém se především podá informace o tom, jak byly v návrhu zohledněny požadavky souborného stanoviska. O vystavení návrhu musí být opět vyrozuměny jednotlivě DOSS, které mohou do 15 dnů od posledního dne vystavení uplatnit své stanovisko. Pořizovatel musí návrh ÚPD s DOSS dohodnout, případné spory jsou řešeny podle ustanovení 136 stavebního zákona. Pokud DOSS nesdělily své stanovisko do 15 dnů od posledního dne vystavení, vyzve je pořizovatel ke splnění této povinnosti. Pokud do 15 dnů od doručení této výzvy neobdrží pořizovatel stanovisko, pokládá tuto skutečnost za souhlas s předloženým návrhem. Dotčený orgán územního plánování může k návrhu uplatnit námitky nebo vyjádřit nesouhlas s tím, jak byly vyřízeny námitky, které byly podány ke konceptu řešení.

9 Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení námitky nebo nesouhlas s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení. Po shromáždění všech stanovisek, námitek a připomínek zpracuje pořizovatel zprávu o projednání ÚPD a předloží ji příslušnému zastupitelstvu obce spolu s vyhodnocením stanovisek a připomínek včetně návrhu na rozhodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyřízením námitek. Před schválením je nutno návrh ÚPD ještě předložit k posouzení nadřízenému orgánu územního plánování. Návrh není možno předložit ke schválení, pokud by se v posouzení nadřízeného orgánu vyskytly nějaké požadavky na úpravy, podmínkou možného schválení je souhlasné stanovisko tohoto orgánu. Po zajištění všech předchozích kroků připraví pořizovatel podklady pro schválení ÚPD. Návrh ÚPD schvaluje příslušné zastupitelstvo. Výsledkem je usnesení o schválení ÚPD, které obsahuje: výrok o schválení; výrok o vymezení závazné části ÚPD; výrok o námitkách k návrhu a zdůvodnění nerespektování námitek ke konceptu řešení; výrok o ukončení platnosti ÚPD, která je nahrazena nově schválenou ÚPD. Při schvalování ÚPD již nelze měnit návrh, který byl projednán, dohodnut a odsouhlasen nadřízeným orgánem ÚP. Pokud by se vyskytly při schvalování námitky, které by bránily schválení návrhu v předložené podobě, je nutno zapracovat změnu do návrhu a takto upravený návrh znovu projednat se všemi zúčastněnými subjekty. Na základě výroku o schválení vypracuje příslušný orgán obecně závaznou vyhlášku k závazné části schválené ÚPD. Do pravomoci pořizovatele k úpravám svěřuje zastupitelstvo obce vymezenou směrnou část ÚPD. Další činnosti pořizovatele Schválením ÚPD nekončí činnost pořizovatele. Pořizovatel rozešle do 30 dnů po schválení příslušným osobám rozhodnutí o námitkách k návrhu a opatří ÚPD schvalovací doložkou. Schválenou ÚPD pořizovatel v jednom vyhotovení uloží, pro účely evidence ukládá rovněž veškeré doklady, které se ke schválené ÚPD váží a vznikly v procesu pořízení. Schválenou ÚPD rovněž poskytne příslušnému stavebnímu úřadu a nadřízenému orgánu územního plánování. Obecně závaznou vyhlášku spolu se schématem hlavního výkresu zašle pořizovatel dotčeným orgánům státní správy. Dále pořizovatel informuje nadřízený orgán ÚP o nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky a o ukončení platnosti ÚPD, která je nahrazena nově schválenou ÚPD. ÚPD, která pozbyla platnost, archivuje pořizovatel v souladu s ustanoveními zákona o archivnictví. Pořizovatel rovněž zpracovává a průběžně aktualizuje, a to již od zahájení prací na ÚPD, registrační listy. Změna ÚPD Orgán územního plánování, který pořídil ÚPD, soustavně sleduje, zda se nezměnily podmínky, za kterých byla dokumentace pořízena, tj. sleduje její aktuálnost. Pokud nastane stav, kdy ÚPD není aktuální, je nutno pořídit změnu. Potřebu změny může vyvolat u územního plánu obce i následné schválení ÚP VÚC, změnu regulačního plánu pak následné schválení územního plánu obce nebo územního plánu VÚC. Orgán ÚP je ze zákona povinen uvést tyto ÚPD do souladu. Než tento stav nastane, nelze rozhodovat podle těch částí navazující ÚPD, které jsou v rozporu s následně schválenou ÚPD nadřazeného územního celku. Pokud tedy potřeba změny nastala, předloží pořizovatel schvalujícímu orgánu návrh na pořízení změny závazné části ÚPD nebo rozhodne o úpravě směrné části.

10 Na obsah zadání, konceptu řešení a návrhu změn, stejně jako na jejich projednávání, se vztahují ustanovení stavebního zákona o zadání, konceptu řešení a návrhu ÚPD, jakož i o procesu projednávání přiměřeně. Pojem přiměřeně je nutno chápat tak, že pořízením změny nelze krátit práva dotčených vlastníků pozemků a staveb, opomenout při projednávání DOSS, jestliže se změna týká zájmů, které chrání, stejně tak jako nelze opomenout vyjádření nadřízeného orgánu ÚP. Změnu závazné části ÚPD schvaluje příslušné zastupitelstvo. Projednávání územně plánovací dokumentace je v celém procesu pořízení veřejné. Stavební zákon stanoví v některých fázích přímo způsob, jak musí být dokumentace projednána a jakým způsobem může každý uplatnit své podněty a připomínky. Ale pořizovatel by měl kdykoliv být připraven objasnit problémy, se kterými se na něj může veřejnost při pořizování obracet. V zájmu kvalitního pořízení je také žádoucí, aby veřejnost byla o aktuálním stavu co nejlépe informována prostřednictvím místního tisku a dalších v místě obvyklých prostředků. Občané, občanská sdružení a iniciativy musí být vtaženy do procesu pořízení ÚPD, jinak hrozí nebezpečí, že se stanou oponenty již schválené ÚPD a budou blokovat a zdržovat realizaci záměrů v ní obsažených. Náklady spojené s pořízením ÚPD nebo ÚPP hradí orgán územního plánování, který příslušný dokument pořizuje, nebo obec, na jejíž žádost je dokument pořizován. Podle stavebního zákona však může orgán ÚP požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno. Výši nákladů je možno rámcově odvodit z honorářového řádu České komory architektů, kde jsou kritéria pro stanovení ceny za tato díla. Jednotliví projektanti však při stanovení smluvní ceny mohou vycházet z poptávky po této práci, z ceny obvyklé v jednotlivých regionech atd., takže nabídková cena se může od orientační ceny, stanovené podle honorářového řádu, výrazně lišit. Výsledná cena záleží na dohodě smluvních stran. Související články :

11 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 1 Pojmy stavebního řádu 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavby mohou být trvalé a dočasné, kde je předem omezena doba jejich trvání. Stavbou jsou rovněž změny dokončených staveb, a to nástavby, jimiž se stavby zvyšují, přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou a stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Stavbou jsou z hlediska stavebního řízení i změny staveb před jejich dokončením, čímž se rozumějí změny proti stavebnímu povolení, popřípadě proti dokumentaci staveb ověřené stavebním úřadem. Jednoduchými stavbami vč. jejich změn jsou stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m, pokud mají nejvýše 4 byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, stavby pro individuální rekreaci, nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště (SZS), pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, opěrné zdi a podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m a hloubka 3 m. Za jednoduché stavby se nepovažují stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl. Drobnými stavbami vč. jejich změn jsou stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m a výška 4,5 m, podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m a hloubka 3 m, stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, k zajišťování provozu lesních školek a k provozování myslivosti, se zastavěnou plochou do 30 m a vysoké do 5 m, oplocení, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky a pod. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.? Otázky k samostatné úvaze Jak je definována stavba a jaké druhy staveb zákon rozlišuje? Související články :

12 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 2 Územní řízení 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Bez územního rozhodnutí nelze umisťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území. Existuje 5 typů územního rozhodnutí: 1. rozhodnutí o umístění stavby, 2. rozhodnutí o využití území, 3. rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu, 4. rozhodnutí o stavební uzávěře, 5. rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků. Stavební úřad může sloučit územní řízení se stavebním v případech, že jde o umístění jednoduchých staveb vč. stavebních úprav a rozvodů inženýrských sítí, když jde o umístění, vzhledem k poměrům v území jednoznačné. To platí i u dalších druhů staveb, je-li pro dané území schválený územní plán zóny či regulační plán (územně plánovací dokumentace). Územní rozhodnutí nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce, drobné stavby, stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru, informační, reklamní a propagační zařízení, dělení nebo zcelování pozemků, pokud podmínky pro ně jsou stanoveny jiným rozhodnutím. K územnímu řízení je příslušný stavební úřad, účastníky územního řízení jsou navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být územním rozhodnutím dotčena a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Účastníkem každého územního řízení je obec. Územní řízení se zahajuje na písemný návrh účastníka (navrhovatele), z podnětu stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy, který je doložen dokumentací stanovenou prováděcími předpisy stavebního zákona. Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání většinou spojené s místním šetřením, když místo a den tohoto jednání sdělí jeho účastníkům nejméně 15 dnů předem. Účastníci mohou své připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání. Pro stanoviska dotčených orgánů státní správy platí stejné lhůty, které platí pro připomínky a námitky účastníků. Dotčené orgány státní správy mohou během této doby požádat stavební úřad o přiměřené prodloužení uvedené lhůty.? Otázky k samostatné úvaze Kdy může stavební úřad sloučit územní řízení se stavebním?

13 Základním podkladem pro vydání územního rozhodnutí je ÚPD, příp. územně plánovací podklady a skutečnosti, zjištěné stavebním úřadem vlastním průzkumem a při místním šetření. Podle věcného rozsahu stavby přezkoumá stavební úřad především soulad návrhu s ÚPD, přiměřeně hledisko péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území. Posoudí, zda návrh vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, podmínkám hygienickým, protipožárním a dopravním, v příslušných případech i ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Předmětem územního řízení je i zajištění souladu stanovisek dotčených orgánů státní správy a posouzení vyjádření účastníků řízení a jejich námitky. V územním rozhodnutí vymezuje stavební úřad území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky pro ochranu veřejných zájmů v něm. Jimi zajistí soulad s cíly a záměry územního plánování a rozhodne o námitkách účastníků. Rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o využití území platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nestanovil-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší. Nepozbývá však platnost, pokud byla v těchto lhůtách podána žádost o stavební povolení nebo povolení k terénním úpravám a pracem podle stavebního zákona. Dobu platnosti může stavební úřad na žádost navrhovatele prodloužit. Z podnětu navrhovatele na změnu může stavební úřad nahradit pravomocné územní rozhodnutí územním rozhodnutím novým, pokud se změnila ÚPD nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí. Stejně tak může stavební úřad nahradit územní rozhodnutí, které vydal z vlastního podnětu, a rovněž může po dohodě s dotčenými orgány státní správy povolit výjimku ze stavebního zákazu nebo z omezení některých činností z rozhodnutí o chráněném území, ochranném pásmu a o stavební uzávěře. Územní rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení, v odůvodněných případech veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů v místě obvyklém. Odvolání proti územnímu rozhodnutí může mít odkladný účinek. Související články :

14 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 3 Povolování staveb a udržovacích prací 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Stavby a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení se vyžaduje, pokud stavební zákon, prováděcí nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, u staveb všeho druhu. Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u drobných staveb a stavebních úprav, kde se nemění vzhled a způsob užívání stavby a nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby. Ohlášení se dále vyžaduje pro udržovací práce, které by mohly ovlivnit stabilitu a požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí a pro veškeré udržovací práce na stavbě kulturní památce. Stavební úřad může stanovit jejich provedení jen na základě stavebního povolení. Stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje u důlních staveb a staveb v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování podle horních předpisů, u nadzemních a podzemních vedení telekomunikační sítě vč. příslušenství, u krátkodobých přenosných zařízení, u scénických staveb pro film a televizi, u geodetických dřevěných a přenosných měřičských věží, signálů a pyramid, u stavebních úprav el. vedení bez omezení napětí. Stavebník musí provedení stavby, vyžadující ohlášení, předem ohlásit stavebnímu úřadu a po dobu následujících 30 dnů čekat na jeho písemné sdělení. Žádost o stavební povolení spolu s předepsanou dokumentací podává stavebník u stavebního úřadu; musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, anebo že má k nemovitosti jiné právo, opravňující jej stavbu provést. Účastníky stavebního řízení jsou: 1. Stavebník 2. Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich vč. sousedních pozemků a staveb na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena 3. V případě staveb prováděných svépomocí osoba, která bude odborně vést realizaci či provádět odborný dozor 4. Účastníkem stavebního řízení je obec a ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává, nejsou to nájemníci bytů a nebytových prostor, rovněž jimi nejsou projektant a zhotovitel stavby, ti ale mohou být k řízení přizváni

15 Stavební úřad zastaví stavební řízení, jesliže dokumentace nebyla zpracována oprávněnou osobou a dále pokud stavebník ani ani po jeho výzvě s poučením nedoplní v přiměřené lhůtě zejména dokumentaci stavby tak, aby byla v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a s podmínkami pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a nařídí místní šetření spojené s ústním jednáním konané alespň 7 dní před zahájením řízení. V případě, že stavební úřad zná poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení návrhu, může od místního šetření, popř. od ústního jednání upustit. Obec, dotčené orgány státní správy a všichni další účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, nepřihlíží se však k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení či při projednávání ÚPD. V případě, že bylo od místního šetření, popř. od ústního projednání upuštěno, stavební úřad určí, do kdy lze uplatnit námitky, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní. U liniových staveb a u rozsáhlých staveb uvědomí stavební úřad účastníky o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před konáním místního šetření, popř. ústního projednání. Ve stavebním řízení stavební úřad přezkoumá zejména, zda dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí, požadavky veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a zda odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu, vč. požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále zkoumá, zda stavba bude prováděna na základě oprávnění k projektové a inženýrské činnosti a k provádění staveb. Ve stavebním řízení je zajišťován soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy a posuzována vyjádření účastníků řízení a jejich námitky. V případě zjištění ohrožení zájmů chráněných tímto zákonem se stavební povolení zamítne. Ve stavebním povolení stanoví stavební úřad závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Jde zejména o zabezpečení ochrany veřejných zájmů při výstavbě a užívání stavby, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, příp. jiných předpisů a norem a požadavků dotčených orgánů státní správy, především pak vyloučení či omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí. Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební úřad může na žádost stavebníka povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení o změně se pak vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení, příp. rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti se oznamuje stejným způsobem jako zahájení stavebního řízení a vyrozumění o ústním jednání. Související články :

16 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 4 Terénní úpravy, práce a zařízení 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Stavební povolení vyžadují terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry a dále těžební a podobné nebo s nimi související práce, pokud se nejedná o hornickou činnost (zvláštní předpis). Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují informační, reklamní a propagační zařízení o ploše větší než 0,6 m, umísťovaná na pozemku nebo na stavbě a viditelná z veřejných prostorů. Pokud umístění těchto zařízení se navrhuje na stavbách - kulturních památkách a v jejich prostorách - je třeba získat souhlas příslušného orgánu památkové péče. Ohlášené zařízení lze provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, přitom může být vyžadováno povolení. Ohlášení se nevyžaduje u označení budov státních nebo samosprávných orgánů a jiných veřejných institucí, veřejně prospěšných staveb, u návěstí v zájmu veřejné bezpečnosti a pořádku, u uličních, požárních, dopravních a vodohospodářských značek, u označení zvláště chráněných území, geodetických bodů, veřejných telefonních automatů, hovoren, stanic a pod. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit své požadavky pro umísťování zařízení ve svém územním obvodu z hlediska místních podmínek. Na řízení o povolení terénních úprav, prací a zařízení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Související články :

17 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 5 Užívání staveb 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Stavby, které vyžadovaly stavební povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení provádí stavební úřad i pokud povolil terénní úpravy, těžební a podobné nebo s nimi související práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení. Provedení ostatních činností tohoto druhu se kolauduje jen v případě, že to při jejich povolení stavební úřad stanovil. V kolaudačním řízení zahájeném na písemný návrh stavebníka, popř.uživatele zkoumá stavební úřad, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly splněny podmínky územního řízení a stavebního povolení. Pokud nejsou splněny uvedené podmínky, stanoví stavební úřad lhůtu pro jejich odstranění a přeruší řízení. S kolaudačním řízením může být spojeno řízení o změně stavby před jejím dokončením, pokud se skutečné provedení podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Účastníky kolaudačního řízení jsou stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém se nachází kolaudovaná stavba, a příslušní účastníci stavebního řízení v případě, že stavební úřad sloučí s kolaudačním řízením i řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení způsobem obdobným stavebnímu řízení. Pokud jsou nedostatky v rozporu s dříve uvedenými podmínkami územního řízení a stavebního povolení, stavební úřad kolaudační rozhodnutí nevydá. Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Do 15 dnů po dokončení stavby musí stavebník podat návrh na kolaudaci stavby. Změnu v užívání stavby, spojenou se změnou stavby, projedná stavební úřad ve stavebním řízení a po jejím dokončení provede kolaudaci změny stavby. Změna v užívání stavby nesmí být v rozporu se závaznou částí ÚPD. Související články :

18 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 6 Údržba staveb a jejich odstraňování 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Stavební úřad může vlastníku stavby na jeho náklady (přiměřeně platí i pro terénní úpravy, práce a činnosti podle tohoto zákona) nařídit provedení: údržby stavby, v případě, že ji vlastník řádně neprovádí, nezbytných úprav v případě, že to vyžaduje veřejný zájem (hygiena, bezpečnost, životní prostředí apod.), po kterých lze stavbu užívat zpravidla jen na základě kolaudačního rozhodnutí, a odstranění stavby, pokud jde o stavbu závadnou, ohrožující život nebo zdraví osob, o stavbu, k níž bylo zušeno stavební povolení, a o dočasnou stavbu, kdy pominula doba či skončil účel jejího trvání. Nařízení nebo povolení (v případě, že vlastník sám z vlastního rozhodnutí žádá odstranění stavby) odstranění stavby se provádí formou rozhodnutí se stanovenými podmínkami, zejména k zajištění dokumentace odstranění stavby, k odbornému vedení prací a bezpečnosti vč. okolních staveb, k příslušným obecným technickým požadavkům na výstavbu. V případě, že stavem stavby jsou přímo ohroženy životy osob, může stavební úřad vydat ústní příkaz k odstranění stavby bez projednání s vlastníky (dodatečné zdůvodněné rozhodnutí sdělené do 3 dnů), případně nařídit vyklizení stavby. Pokud není nezbytné ihned stavbu odstranit, může stavební úřad nařídit provedení zabezpečovacích prací. Náklady na odstranění stavby vč. dokumentace nese vlastník; pokud prokazatelně nenese plnou míru odpovědnosti za její stav, může stavební úřad rozhodnout, že část nákladů bude uhrazena z prostředků na státní stavební příspěvek. U staveb postavených bez stavebního povolení či ohlášení (přiměřeně platí i u staveb zahájených v průběhu stavebního řízení) nemusí stavební úřad nařídit jejich odstranění, pokud stavebník na základě dodatečné žádosti o stavební povolení prokáže, že stavba je zejména v souladu s ÚPD, obecnými technickými požadavky na stavby a se zájmy chráněnými zvláštními předpisy. Okruh účastníků řízení souvisejících s údržbou staveb a jejich odstraňováním je obdobný stavebnímu řízení.? Otázky k samostatné úvaze V kterých případech může stavební úřad nařídit odstranění stavby? Související články :

19 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 7 Státní stavební dohled 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Zajišťuje ochranu veřejných zájmů a zájmů a práv fyzických a právnických osob vyplývajících ze stavebního zákona vč. jeho prováděcích předpisů a ze zvlášních předpisů. Orgány státního stavebního dohledu jsou pověření pracovníci stavebního úřadu, pověření pracovníci obcí, které nejsou stavebními úřady, a pověření pracovníci jiných orgánů státní správy, oprávněných zvláštními předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování staveb v intencích těchto předpisů. Stavebník (vlastník) a příslušné osoby oprávněné k provádění stavby jsou povinni jednak umožnit těmto orgánům vstup na stavbu a nahlížet do její dokumentace, jednak hlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě ohrožující zejména její bezpečnost, životy nebo zdraví osob či působcí značné škody. Na stavbě musí být k dispozici dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem včetně dokladové části. Od zahájení stavby až do její kolaudace musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby s příslušnými údaji. U staveb patřících či prováděných právnickou nebo fyzickou osobou, podnikající podle zvláštních předpisů, musí být zhotovitelem stavby veden stavební deník, u ostatních staveb jednoduchý záznam o stavbě. Záznamy do něj jsou oprávněny provádět orgány státního stavebního dohledu, osoba určená k odbornému vedení stavby nebo k obornému dozoru nad prováděním stavby a smluvní autorský a technický dozor. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby. Zjistí-li státní stavební dohled na stavbě závadu, vyzve stavebníka či oprávněnou osobu ke sjednání nápravy a jiný odpovědný orgán k učinění potřebných opatření. Pokud je výzva neúčinná, nařídí stavební úřad zjednání nápravy, může stavební práce i zastavit. Pokračovat lze pak jen po rozhodnutí stavebního úřadu. Zjistí-li státní stavební dohled neodstranitelnou závadu bránící pokračování stavby, zruší na jeho podnět stavební úřad stavební povolení a určí další postup. Zjistí-li Státní stavební dohled nepovolenou stavbu, oznámí to stavebnímu úřadu, pokud jde o rozestavěnou stavbu, vyzve stavebníka k zastavení stavebních prací. Státní stavební dohled může dát na základě výsledků své činnosti podnět příslušnému orgánu k přezkoumání způsobilosti fyzických osob oprávněných k vybraným činnostem ve výstavbě. Související články :

20 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 8 Stavební úřady 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Obecné stavební úřady Stavebními úřady jsou: obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy a úřady městských částí určené statutem, magistráty územně členěných statutárních měst a úřady městských částí nebo městských obvodů určené statutem a magistráty, městské a obecní úřady, které vykonávaly působnost stavebního úřadu ke dni nebo byla jejich působnost k tomuto datu schválena. Krajský úřad je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů měst a obcí. Speciální, vojenské a jiné stavební úřady U staveb leteckých, staveb drah a na dráze, staveb pozemních komunikací a vodohospodářských děl vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou územního rozhodování a vyvlastnění speciální stavební úřady, což jsou orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštního předpisu. Povolení pro stavby však mohou vydat jen se souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí a pokud se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souhlasu navrhované stavby se záměry územního plánování. U staveb na území vojenských újezdů vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou vyvlastnění, vojenské stavební úřady, t.j. orgány Ministerstva obrany. Působnost jiných stavebních úřadů, s výjimkou územního rozhodování a vyvlastnění, vykonávají: a) Ministerstvo obrany u staveb vojenské správy mimo území vojenských újezdů b) Miniserstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb Vězeňské služby d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb uranového průmyslu na území vyhrazeném pro tyto účely Otázky k samostatné úvaze Na základě předešlého textu se pokuste vysvětlit jaký je rozdíl mezi speciálními a jinými

21 ? stavebními úřady. Související články :

22 Název: Kapitola: Pořadí v kapitole: 9 Působnost obcí 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 2. Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek Obce, které nejsou stavebními úřady Sledují v obci veškerou stavební činnost dbají zejména na soulad se záměry územního plánu Dozírají rovněž na stav staveb a kontrolují, zda se stavby, terénní úpravy a zařízení neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními stavebního zákona Pokud zjistí porušení zákona a projednání zjištěných nedostatků se stavebníkem nevede k cíli, obec vydá rozhodnutí o zastavení stavby a vyrozumí o tom příslušný stavební úřad. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vyhrazení a přenesení pravomoci stavebního úřadu U jednotlivých technicky mimořádně obtížných či neobvyklých staveb nebo u staveb s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí si může správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu vyhradit pravomoc stavebního úřadu. Naopak pro případy jednoduších stavebních činností a opatření může krajský úřad na žádost obce, která není stavebním úřadem a má podmínky pro odborné rozhodování o stavebně technických záležitostech, určit, že obec bude vykonávat předmětnou část pravomoci stavebního úřadu. Ochrana zvláštních zájmů Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra mohou určit a oznámit stavebním úřadům území, v nichž lze vydat v zájmu zajištění obrany státu územní rozhodnutí a stavební povolení jen s jejich souhlasem. Svůj souhlas mohou vázat na splnění zvláštních podmínek pro umístění, provedení a užívání staveb. Dotýká-li se územní nebo stavební řízení zájmů chráněných zvláštními předpisy (ochrana složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů), rozhodne stavební úřad jen v dohodě, popřípadě se souhlasem orgánu státní správy, který chráněné zájmy hájí (dotčený orgán státní správy).

23 Evidence a ukládání dokumentace Územní rozhodnutí s příslušnými písemnostmi včetně případných změn a doplňků je povinen evidovat a jejich ukládání zabezpečovat stavební úřad. Stavební povolení s příslušnými písemnostmi, kolaudační rozhodnutí a jiná rozhodnutí týkající se staveb eviduje a zabezpečuje příslušný stavební úřad a místně příslušná obec. Stavební úřad je povinen umožnit všem osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, nahlížet do této dokumentace a pořizovat z ní výpisy; přitom je povinen učinit opatření, aby tím nebylo porušeno státní, hospodářské či služební tajemství, jakož i zákonem uznaná povinnost mlčenlivosti. Vstup na cizí pozemky S vědomím vlastníka jsou oprávněni vstupovat na pozemky, stavby a do staveb jen: a) pověření zaměstnanci krajů a obcí, b) pověření členové komisí obecních rad a pověření zaměstnanci dalších orgánů státní správy, pokud plní úkoly podle stavebního zákona, které se těchto pozemků a staveb dotýkají. Do obydlí však mohou vstupovat jen z nutnosti: a) ochrany života nebo zdraví osob, b) ochrany práv a svobod druhých nebo c) pro odvrácení závažného ohrožení bezpečnosti a pořádku. Omezení neplatí, pokud je obydlí užíváno pro podnikání nebo jinou hospodářskou činnost. Vždy však pro oprávněné osoby platí jen nezbytná míra omezení vlastníka, oprávnění ke vstupu se vždy prokazuje zvláštním průkazem. Oprávněná osoba může s sebou přizvat též znalce či účastníky řízení. V případě odvrácení akutního nebezpečí způsobeného stavem stavby mohou osoby oprávněné (viz úvod kapitoly) na ně vstupovat bez vědomí vlastníka, jsou však povinny jej neprodleně o provedených úkonech informovat. Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě Pro uskutečnění stavby, pro provedení nezbytných úprav, udržovacích nebo zabezpečovacích prací a pro odstranění staveb a informačních, reklamních a propagačních zařízení může stavební úřad uložit vlastníkům sousedních pozemků a staveb, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků a staveb. Na druhé straně je ten, v jehož prospěch stavební úřad uložil uvedená opatření povinen co nejméně rušit užívání sousedních pozemků a staveb a dbát, aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek či stavbu do původního stavu; pokud to není možné, poskytnout vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.? Otázky k samostatné úvaze Pokuste se sami zamyslet nad tím, do jaké míry lze požadovat či akceptovat užívání sousedních pozemků pro uskutečnění stavby, tedy jak moc si dokážete představit, že byste požadovali využití pozemku Vašich sousedů a jak moc by jste byli sami ochotni toto strpět při požadavku z jejich strany.

OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE

OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE I OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE AUTORSKÝ KOLEKTIV Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Ing. Alena Navrátilová Ústav územního rozvoje v Brně Ing. Dalibor Obořil Znalecká a inženýrská kancelář

Více

D.2.1 Územně plánovací podklady

D.2.1 Územně plánovací podklady D.2.1 Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady patří tradičně mezi nástroje územního plánování. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tvořily územně plánovací podklady

Více

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, případně pro celé území vojenského újezdu.

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, případně pro celé území vojenského újezdu. Nenašli jste na oficiálních stránkách města Milovice stručné a srozumitelné informace o tom co je to územní plánování? Co řeší územní plán obce? Jak může občan vstupovat do procesu územního plánování města?

Více

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ:

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Životní situace Název: Žádost o STAVEBNÍ POVOLENÍ Základní informace: Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Stavební povolení představuje jeden ze tří zákonných režimů

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OBSAH 1. Stanoviska k některým otázkám stavebně správním...3 1.1 Stavební zákon...4 1.2 Vyhl. č. 499/2006 Sb., (změna 62/2013 Sb.,)...19 1.3 Vyhl. č.

OBSAH 1. Stanoviska k některým otázkám stavebně správním...3 1.1 Stavební zákon...4 1.2 Vyhl. č. 499/2006 Sb., (změna 62/2013 Sb.,)...19 1.3 Vyhl. č. 1 OBSAH 1. Stanoviska k některým otázkám stavebně správním...3 1.1 Stavební zákon...4 1.2 Vyhl. č. 499/2006 Sb., (změna 62/2013 Sb.,)...19 1.3 Vyhl. č. 501/2006 Sb., (změna 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., a

Více

Stavební řád 3. 11. 2015

Stavební řád 3. 11. 2015 Stavební řád 3. 11. 2015 Stavební zákon stanoví při povolování stavby dvě etapy: 1. umístění stavby - územní řízení (ÚŘ) 2. povolení realizace stavby - stavební řízení (SŘ) Stavební řád Pro každou etapu

Více

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové, 24. dubna 2013 vyhláška č. 499/2006 Sb. Dne 28.3. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

D.2.4.1 Územní rozhodnutí a územní souhlas

D.2.4.1 Územní rozhodnutí a územní souhlas D.2.4.1 Územní rozhodnutí a územní souhlas Územní rozhodnutí a územní souhlas Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy

Více

METODICKÝ POKYN Č. 3/2013

METODICKÝ POKYN Č. 3/2013 METODICKÝ POKYN Č. 3/2013» Územní studie» ze dne 10. 4. 2013 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování Obsah» úvod»

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Návrh změny ÚPN O Krmelín k projednání podle ustanovení 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA Zastupitelstvo města Přerova vydalo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě OHLÁŠENÍ stavby stavebnímu úřadu:

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě OHLÁŠENÍ stavby stavebnímu úřadu: Životní situace Název: OHLÁŠENÍ STAVBY Základní informace: Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě OHLÁŠENÍ stavby stavebnímu úřadu: Ohlášení záměru provést stavbu představuje jeden ze tří zákonných

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2 Základní pojmy: (1) V tomto zákoně se rozumí a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Předkladatel: Jan Čechlovský, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 18.5.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Číslo materiálu: Z-928 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Záměr umístit stavbu/zařízení lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O ÚZEMNÍ SOUHLAS:

Záměr umístit stavbu/zařízení lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O ÚZEMNÍ SOUHLAS: Životní situace Název: Žádost o ÚZEMNÍ SOUHLAS Základní informace: Záměr umístit stavbu/zařízení lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O ÚZEMNÍ SOUHLAS: Územní souhlas představuje zjednodušující postup namísto

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: říjen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny Číslo 1 / 2009 ze dne 2.2.2009 Zastupitelstvo města Trhové Sviny, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN - k projednání - Obsah zadání odpovídá příloze č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM PALACKÉHO 280, 463 65 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Č. j. NMPS/1878/2011-ÚP V NOVÉM MĚ S TĚ POD SMRKEM DNE 25.05.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.. 1/2011 3. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ZLECHOV

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ZLECHOV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov (dále jen "zastupitelstvo obce") se usneslo podle 96 zákona č.128 / 2000 Sb., o obcích / obecní zřízení/, v platném znění (dále jen "zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda Návrh zadání Regulačního plánu Pod Humny Odolena Voda ( k projednání ) březen 2015 1 Zastupitelstvo města Odolena Voda ze dne 13.11. 2013 usnesením č.7/2013 předběžně rozhodlo o pořízení regulačního plánu

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Stavební zákon, územní plánování, územní plán, pozemkové úpravy.

Stavební zákon, územní plánování, územní plán, pozemkové úpravy. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI V OBCI KNÍNICE U BOSKOVIC PLANNING IN PRACTICE IN KNINICE

Více

Městský úřad Bučovice

Městský úřad Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 Fax: 517 324 431 email: novotny@bucovice.cz IČO: 00291676 ID DS: td3be8p Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka : Naše

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Akce: NÁVRH ZMĚNY Č.2 - ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE Pořizovatel: Objednavatel : Pověřený zástupce obce Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Územní řízení Karel Švercl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Územní řízení

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

STAVEBNÍ PRÁVO III. C. Povolování staveb. Program: A. Právní úprava. B. Stavební úřady - druhy. Stavební úřady - instituce STAVEBNÍ ŘÁD

STAVEBNÍ PRÁVO III. C. Povolování staveb. Program: A. Právní úprava. B. Stavební úřady - druhy. Stavební úřady - instituce STAVEBNÍ ŘÁD Program: STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Povolování staveb D. Další rozhodování a postupy podle stavebního zákona E. Další otázky stavebního práva A. Právní úprava

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Stavební řízení v praxi

Stavební řízení v praxi MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Stavební řízení v praxi Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Vypracovala: Jana Hladká Brno 2009 1 Čestné prohlášení:

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Územní souhlas. Územní rozhod. zákon

Územní souhlas. Územní rozhod. zákon Druh stavby Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím Podzemní stavby do 300

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ JIČÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ JIČÍN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ JIČÍN určeno k projednání Prosinec 2015 Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více