Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, Praha Cílová skupina Do cílové skupiny patří muži ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami. Zároveň jejich zdravotní stav závažným způsobem nenarušuje jejich soběstačnost. Nepříznivou sociální situaci doprovází zpravidla tyto jevy: Ztráta domova nebo bydlení. Jedná se o muže bez domova. Nejisté, nevyhovující nebo ohrožující bydlení. Tito muži mají možnost bydlení, ale museli ho opustit buď z technických důvodů nebo z důvodů nejistých vztahů (např. domácí násilí). Nedostatek prostředků pro zajištění běžného bydlení nebo ubytování. Jedná se o muže, kteří se ocitli bez příjmu pro zaplacení běžného bydlení či ubytování. Propuštění z vězení nebo zařízení ústavní péče. Jedná se o muže, kteří jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo kteří opouštějí ústavní zařízení (dětské domovy a výchovné ústavy) a nemají potřebné zázemí. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby Vstup do služby Kontaktním místem pro vstup do služby je nízkoprahové denní centrum, kde probíhá jednání o službě se sociálním pracovníkem. Sociální pracovník také zájemci zprostředkovává prohlídku v ordinaci praktického lékaře. Mimo provozní hodiny nízkoprahového denního centra jedná se zájemcem o službu pracovník noclehárny. Jednání o službě základní definice Jednání umožňuje a pomáhá zájemci posoudit vhodnost služby vzhledem k jeho nepříznivé sociální situaci. Při jednání si účastníci ujasňují, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Zásadou při jednání se zájemcem o službu je podávat informace srozumitelným způsobem, a průběžně ověřovat, zda zájemce podaným informacím porozuměl. Úvod jednání o službě Cílem této fáze je vytvoření vstřícného prostředí pro jednání. Úvod jednání obsahuje: pozdravení zájemce a představení se jménem, několik povzbuzujících slov (příklad: dobře, že jste přišel ), vymezení, kolik je na jednání času. Informování zájemce o službu Cílem je, aby zájemce obdržel základní a nejdůležitější informace o službě.

2 Zájemce o službu je informován: o službách, které noclehárna poskytuje, o vnitřních pravidlech noclehárny (Domácí řád), o právech a povinnostech, které vyplývají z uzavření ústní smlouvy, o výši a způsobu úhrady za službu, o délce poskytování služby, resp. způsobu ukončení, nebo prodloužení služby, o dispozici střediska. Při opakovaném využívání služby je možné rozsah opětovně předávaných informací omezit na nutné minimum. Podrobný popis realizace služby Uzavírání smlouvy navazuje na jednání o službě. Ústní smlouvu se zájemcem uzavírá pracovník v sociálních službách noclehárny na základě doporučení sociálního pracovníka nízkoprahového denního centra. Ústní smlouva je uzavřena po seznámení zájemce o službu s Domácím řádem, což zájemce stvrdí svým podpisem v provozním deníku. Doba, na kterou se uzavírá smlouva (doba poskytování služby) Bez doporučení sociálního pracovníka nízkoprahového denního centra pracovník noclehárny uzavírá ústní smlouvu se zájemcem na jednu, respektive dvě noci (jedná se zejména o případy, kdy se zájemce náhle ocitl v nepříznivé sociální situaci a nízkoprahové denní centrum je uzavřeno). Ústní smlouva o poskytnutí služby může být uzavřena i na více nocí za předpokladu, že klient je zároveň klientem nízkoprahového denního centra a spolupracuje se sociálním pracovníkem. V tomto případě se ústní smlouva uzavírá zpravidla na poskytnutí čtrnácti noclehů. Prodloužení smlouvy o poskytování služeb Na návrh sociálního pracovníka může být tato smlouva prodloužena za předpokladu, že klient: využívá poskytované služby ke stabilizaci a zlepšení své sociální situace (tj. aktivně spolupracuje se sociálním pracovníkem nízkoprahového denního centra), absolvuje zdravotní prohlídku v ordinaci Naděje. Smlouvu je možné prodlužovat až na devadesát nocí. Opětovně lze poskytovat službu po uplynutí devadesáti dnů od posledního data ukončení služby. Popis nabízených služeb noclehárny Přenocování Poskytnutí noclehu v chráněném prostředí. Přidělování lůžek závisí na momentální obsazenosti zařízení a provádí je pracovník noclehárny na směně. Přednostně se přidělují horní lůžka na palandách tak, aby dolní lůžka byla k dispozici hůře se pohybujícím, resp. starším klientům. Při přidělování lůžka pracovník noclehárny přihlédne zejména ke zdravotnímu stavu klienta. Klient má právo požádat o změnu lůžka. Jeho žádost individuálně posoudí pracovník noclehárny. V naléhavých případech může pracovník v sociálních službách přidělené lůžko změnit. Osobní hygiena Noclehárna vytváří podmínky pro celkovou hygienu těla a klientům jsou poskytovány základní hygienické potřeby, případně dezinsekce.

3 Sociální poradenství Sociální poradenství spočívá v poskytování informací: o sociálních službách, jejichž prostřednictvím může klient řešit svoji nepříznivou sociální situaci, o možnostech výběru a využití dalších služeb, o základních právech a povinnostech (například o dávkách v hmotné nouzi, o příspěvku na péči), o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů (například knihovny, občanské poradny). Sociální poradenství poskytují na žádost klienta pracovníci noclehárny a v rámci plánování služby sociální pracovníci nízkoprahového denního centra. Metody práce Základní metodou při poskytování služby je individuální plánování. Plánování služby probíhá ve spolupráci klienta, sociálního pracovníka nízkoprahového denního centra a pracovníka noclehárny. Pracovníci noclehárny plánují průběh služby ohledně nabízených činností (služeb) noclehárny. Zajišťují, aby každý klient mohl čerpat nabízené služby. Je-li potřeba vedou evidence čerpání služeb. Sociální pracovník pomáhá klientovi při popisu a formulaci jeho osobních cílů, zároveň vychází z možností klienta. Vyhodnocení předchozího individuálního plánu se provádí v nízkoprahovém denním centru zpravidla jednou za 14 dní. Vyhodnocení probíhá vždy s klientem. Vyřizování stížností Klient má právo vznést ústně nebo písemně stížnost, připomínku nebo návrh (dále jen stížnost) týkající se činnosti střediska a jeho zaměstnanců (např. nesouhlas s jednáním zaměstnanců, nespokojenost s poskytováním služeb, návrh na zlepšení provozu střediska). Ústní i písemnou stížnost lze uplatnit u zaměstnanců střediska nebo jejich nadřízeného pracovníka. V případě, že není dle názoru klienta uspokojivě nebo včas vyřízena, lze stížnost uplatnit přímo u oblastního ředitele. Na podávání písemných stížností mohou klienti použít formulář. Ve středisku je na viditelném místě umístěna schránka určená pro písemné stížnosti klientů, která zajišťuje důvěrnost a anonymitu. Klient má možnost zvolit si pro podání stížnosti nezávislého zástupce. Stížnost je prozkoumána a řešena bez zbytečných průtahů nejpozději do čtrnácti dnů. Na písemnou stížnost odpovídá písemně vedoucí pracovník, případně oblastní ředitel. Každá ústní i písemná stížnost je evidována včetně jejího vyřešení. Pokud klient podá stížnost, nesmí být vůči němu z tohoto důvodu činěny žádné sankce. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile je klient vyrozuměn o postupu jejího řešení. Neopodstatněné a opakující se stížnosti nejsou předmětem řešení. V případě nesouhlasu s vyřešením stížnosti se klient může obrátit na: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociální péče a zdravotnictví, Charvátova 9, Praha 1, Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 (v budově úřadu práce, 1. patro), Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno. Ukončení služby Uplynutí smluvené doby Poskytování služby je ukončeno po uplynutí sjednané doby.

4 Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany klienta Vlastní rozhodnutí klienta. Klient se může kdykoliv zříci služeb střediska. Nezájem klienta o službu. Tato situace nastane v případě, že klient přestane bez oznámení využívat služby noclehárny na dobu delší než 2 dny po sobě jdoucí. Na povinnost oznámit déle trvající nepřítomnost je klient seznámen při jednání o službě. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany noclehárny Hrubé nebo opakované porušení vnitřních pravidel noclehárny. Za hrubé porušení pravidel se považuje: a) konzumace alkoholu ve středisku, b) odmítnutí testu v případě podezření, že klient vykazuje známky opilosti, c) odmítnutí prohlídky při podezření na vnesení hořlavých a výbušných látek, zbraní, alkoholu, omamných látek a věcí zapáchajících nebo jinak obtěžujících, d) významné porušení pravidel bezpečnosti kouření v zařízení, nebezpečná manipulace s otevřeným ohněm, e) prokázaná krádež ve středisku, f) příchod na noclehárnu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, g) fyzické nebo vážné verbální napadnutí jiného klienta, h) fyzické nebo vážné verbální napadnutí zaměstnance, i) klient ohrožuje svým jednáním sebe nebo okolí (např. vnášení zbraní a nebezpečných látek do zařízení, zatajení nakažlivé choroby). V případě hrubého porušení vnitřních pravidel může být odstoupeno od smlouvy okamžitě. Za opakované porušení pravidel se považuje: j) nezaplacení úhrady za poskytování služby, k) průkazné odmítání úklidu, l) průkazné zanedbávání hygieny, m) průkazné opakující se narušování kolektivního soužití např. verbální napadání spolubydlících, rušení nočního klidu, n) bezdůvodné zdržování klienta ve dvorním traktu objektu. Úhrady za služby Finanční spoluúčast klienta na službě je stanovena aktuálním vnitřním předpisem Naděje. Fakultativní služby (jsou-li poskytovány) Možnost praní osobního prádla Podle možností Naděje je středisko zpravidla vybaveno pračkou. Je-li služba poskytována, jsou pro klienty vyvěšena pravidla pro využívání pračky. Prostory, materiální a technické vybavení Noclehárna je součástí Domu Naděje Praha-Žižkov. V objektu je situována do 1. NP. Do střediska se vchází ze dvora, který je přístupný průchodem z Husitské ulice. V noclehárně se nachází vstupní chodba, technická místnost, přijímací místnost s recepcí sloužící zároveň jako společenská místnost, ložnice uživatelů s dvaceti lůžky, bezbariérové WC a sprcha pro klienty, služební místnost spojená chodbičkou s hygienickým zázemím pracovníků.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více