J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR"

Transkript

1 Souhrnnévráce Doping v èíslech a komentáøích J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): 1-20 Klíèová slova: doping, zakázané látky, zdravotní rizika, prevalence, kontroly, statistiky Key words: doping, prohibited substances, health risks, prevalence, controls, statistics [:J Souhrn První organizované dopingové kontroly se uskuteènily na OH 1968 v Grenoblu a Mexico City. Èeská charta proti dopingu byla podepsána v roce Souhlasilo s ní 63 sportovních svazù a další organizace. V roce 1996 vznikl Èeský antidopingový výbor, který vydal v témže roce Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Lékaøská komise MOV rozhoduje, které látky nebo metody jsou zakázané. Základní dìlení je následující: I. Zakázané skupiny látek: stimulancia, narkotika, anabolické steroidy, diuretika, peptidové hormony a jejich mimetika a analoga. II. Dopingové metody: krevní doping, umìlí pøenašeèi kyslíku nebo plasmaexpandeøi, farmakologická, chemická a fyzikální manipulace. III. Skupiny látek zakázaných za urèitých okolností: alkohol, kanabinoidy, lokální anestetika, glukokortikosteroidy a beta-blokátory. Hlavní pozornost je vìnována stimulanciím, anabolickým steroidùm, EPO, rùstovému hormonu, umìlým pøenašeèùm kyslíku a plasmaexpanderùm. Jde o látky nejvíce používané nebo do seznamu novì zaøazené. Jsou zdùraznìny negativní vedlejší úèinky a rizika. Je popsána praxe dopingových kontrol od vylosování atleta až po analýzu vzorku moèe nebo krve. Pøi pozitivním testu je nejnižší sazbou varování, nejvyšší doživotní zákaz závodní èinnosti. V dlouhodobém pøehledu z let bylo v ÈR analyzováno vzorkù, z toho 101 pozitivních (2%). Nejvíce dopovali kulturisté. Ve 25 akreditovaných laboratoøích MOV bylo v roce 1999 analyzováno vzorkù, z toho 2341 bylo pozitivních (1,98%). Na OH v Sydney byly poprvé zavedeny mimosoutìžní kontroly a analyzovány vzorky krve i moèi na EPO. Celkem bylo provedeno testù, z toho pozitivních, sankcím podléhajících,jen 11 (0,42%). Velkým nebezpeèím je doping mezi mládeží s prevalencí mezi 2-10%, ale ve fitness centrech až 20%. V souèasné dobì je snaha zdùrazòovat principy prevence pøed represí. V tomto smìru je aktivita ADV ÈR na vysoké úrovni. o Summary Jeschke J., Nekola J., Chlumský J.: Doping in number and comments. The first organized doping controls were carried aut during the Olympic Games in Grenoble and Mexico City. In 1993 the Czech Antidoping Charter was signed. 63 sport s federations and other sports organizations agreed. In 1996 the Czech Antidoping Committee was established and issued the Directions for Doping Controls and Sanctions in Sport. The medical commission of IOC decides which substances and methods are prohibited. The current classification is as follows: I. Prohibited classes of substances: stimulants, narcotics, anabolic agents, diuretics, peptide hormones, their mimetics and analogues.li. Prohibited methods: blood doping, administering arteficial oxygen carriers or plasma expanders, pharmacological, chemical and physical manipulations. III. Classes of prohibited substances in certain circumstances: alcohol, cannabinoids, local anesthetics, glucocorticosteroids, beta-blockers.

2 Stimulants, anabolic steroids, EPO, GH, arteficial oxygen carriers and plasma expanders are substances most misused by athletes or recently added to those listed above. The undesired side etfects or health risks are emphasized. In practice, doping control starts by drawing of lots among the athletes and ends by urine or blood samples analysis in a speciallaboratory. In case of positive results the lowest sanction is warning to the athlete, the highest is lifelong han. In long-time period ( ) the czech laboratory carried out urine samples, of which 101 (2%) were positive. The largest positive doping group were body-builders. In 25 by IOC accredited laboratories in samples were analysed (1,98%) proved to be positive. During the OG 2000 in Sydney a total of 2846 tests were performed, only 11 (0,42%) shown positive results. For the first time, the doping controls included out-ofcompetition tests and EPO analysis of blood and urine. Doping is a major Tisk among junior athletes. Prevalence world-wide is estimated at 2-10%, but by young body-builders in fitness centers approximately 20%. At the present time it is necessary to stress principles of prevention before the repression. By these standards the activity of the Czech Antidoping Committtee is on very high level. "Doping odporuje základním principùm sportu, o ly mp ism u a lékaøské etice, proto je zakázán. Za doping se považuje a) užití prostøedku (látky nebo metody), který je potenciálnì škodlivý zdraví sportovcù nebo je schopný zvýšit jejich výkon nebo b) pøítomnost zakázané látky v tìle sportovce nebo dùkaz o jejím užití nebo dùkaz o užití zakázané metody." Antidopingový kodex Olympijského hnutí (1). Národní a mezinárodní instituce v boji proti dopingu (2,3) V roce 1889 se slovo doping poprvé objevuje v anglickém slovníku. Znaèí smìs opia a narkotik podávanou dostihovým koním. Rozšíøení alkoholu jako povzbudivé látky nalezlo plné uplatnìní u vojákù l.svìtové války a bylo zdokonaleno podáváním sympatikomimetik, pervitinu a amfetaminu v letech ve 2. svìtové válce. Sportovní doping se poprvé objevuje v r v souvislosti s tragickým koncem. Britský cyklista Arthur Lindon umírá pøi závodì Bordeaux-Paøíž. Na olympijských hrách (OH) v r a 1908 bìžci Hicks a Pietri zcela vyèerpáni doklopýtali do cíle po užití strychninu. V r vzniká první syntetický anabolický steroid methandienon (Dianabol) a rychle se šíøí vrcholovým sportem. Na OH v Øímì r.1960 a Tour de France v r.1967 umírají na pøedávkování amphetaminem cyklisté Knud Jensen a Tom Simpson. V r vydává Mezinárodní olympijský výbor (MOV) první pravidla o dopingu se seznamem zakázaných látek a v témže roce vystupuje proti dopingu poprvé Rada Evropy, která vypracovává nedokonalou definici dopingu. Nekompromisní jsou Francouzi. V r.1965 pøijímají zákon o sankcích (disciplinární postih, vìzení a penìžité pokuty), který je novelizován v r Vznikem Lékaøské komise MOV (LK MOV) v r byl uèinìn zásadní koncepèní krok v boji proti dopingu. NA OH r.1968 v Grenoblu a Mexico City se uskuteènily první dopingové kontroly, na OH Montrealu r.1976 se poprvé analyzovaly vzorky moèi též na anabolické steroidy. Výsledek byl pozitivní u 8 sportovcù. V r.1988 se sešli v Ottawì vládní èinitelé a vedoucí sportovní pøedstavitelé z 27 státù. Dohodli se na spoleèném postupu a pøijali, kromì jiného, i Mezinárodní chartu boje proti dopingu, kterou pøejaly národní olympijské výbory (NOV) a Mezinárodní sportovní federace (MSF). Na úrovni Rady Evropy byla v r.1989 ve Štrasburku pøijata Evropská antidopingová 2

3 U. konvence. V r byla slavnostnì podepsána Èeskoslovenská charta proti dopingu a legalizován Èeskoslovenský antidopingový vyoor, který v tomto roce vydal první "Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu." Ty pak byly novelizovány již Èeským antidopingovým vy'borem (ADV ÈR) v r a ADV ÈR má speciální laboratorní oddìlení dopingové kontroly, které nyní spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví. Slavná minulost a zásluhy jeho týmu byly zhodnoceny v roce 2000 v tomto èasopise (4). Èeská charta proti dopingu byla podepsána v r K jejímu respektování se zavázalo 63 sportovních svazu ÈST\\ 11 samostatných sportovních svazu a další. Èeská republika podepsala Evropskou antidopingovou konvenci r. 1995, èímž pøijal náš stát legislativnì závazky boje proti dopingu na mezinárodní úrovni. V témže roce se stala ÈR èlenem Monitorovací skupiny, jejímž základním posláním je být spojovacím èlánkem mezi vládami a sportovními organizacemi pøi posuzování dopingové problematiky. V únoru 1999 byla do Lausanne svolána Svìtová konference o dopingu ve sportu za úèasti zástupcu vlád, mezivládních a nevládních organizací, MOV, MSF a NOV a deklaruje program boje proti dopingu v blízké budoucnosti. Mezi jinými je pøijat Antidopingový kodex olympijského hnutí. Je metodickou pøíruèkou o provádìní dopingových kontrol, uplatòování sazebníku sankcí a postupu pøi analýze vzorku. Je návodem zejména národním antidopingovým institucím a MSF k vydávání vlastních smìrnic pro kontrolu a postih dopingu (3). V témže roce byla z podnìtu MOV založena Svìtová antidopingová agentura (World Anti Doping Agency = WADA), která je do r.2001 dotována MOV èástkou 25 milionu USD. Práce tohoto nezávislého mezinárodního orgánu spoèívá v organizaci kontrol sportovcu pøedevším mimo soutìž, v mezinárodní srovnatelnosti kontrolních systému, výzkumu a vypracovávání seznamu zakázaných látek a metod. WADA byla plnì v provozu již na OH v Sydney r LK MOV a v posledních mìsících již i WADA rozhodly, které látky nebo metody jsou považovány za zakázané nebo podléhají urèitým restrikcím. Antidopingové organizace, NOV, MSF a národní sportovní federace (NSF) je pøejímají a uvádìjí do praxe. V detailech se mohou od návrhu LK MOV lišit. Zásadní dìlení zakázan)!ch farmakologick)!ch skupin a metod dopingu zustává stejné již øadu let, ale jejich obsah je èas od èasu aktualizován. f. Zakázané skupiny látek A. Stimulancia B. Narkotika C. Anabolické látky: 1. Androgenní anabolické steroidy (AAS) 2. Beta-2 agonisté ~ ~.., Uluretika E. Peptidové hormony, jejich mimetika a analoga D. Dopingové metody A. Krevní doping B. Podávání umìlých pøenašeèù kyslíku nebo plasmaexpanderù C. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace ll. Skupiny látek zakázaných za urèitých okolností A. Alkohol B.Kanabinoidy C. Lokální anestetika D. Glukokortikosteroidy E. Beta- blokátory 3

4 I. Zakázané skupiny látek A. Stimulancia K nejznámìjším patøí amfetamin, efedrin, pseudoefedrin, strychnin, kokain a kofein. Dùvody, proè jsou používány zvláštì v oblasti maximálních výkonù,jsou známy, právì tak jako vedlejší úèinky (5). Stimulancia, kromì kofeinu, nemají ergogenní efekt. Koncentrace kofeinu v moèi (cut-off limit) nesmí být vìtší než 12 mikrog/ml, jinak je doping pozitivní. Kofein v dávkách 6-9 mg/kg pozitivnì ovlivòuje krátkodobý aerobní vytrvalostní výkon kolem 6 min (6) i dlouhodobý výkon v trvání víc než 60 min (7). Efekt se objevuje asi za 10 min po aplikaci a trvá kolem 2 hod. Limitní koncentrace je pøi výše uvedených dávkách pøekraèována zcela výjimeènì, i když tolerance kofeinu je velmi individuální. Závisí nejen na dávce, ale i na hmotnosti osoby, druhu sportu, pohlaví (exkrece kofeinu po zátìži je u žen menší než u mužù), vìku a øadì dalších. Koncentrace kofeinu v nápojích je rùzná. Ve 250 ml instantní kávy mg, spaøované kávy mg, èaje mg, coca-coly mg (8). Až po vypití 1-2 I kávy byl po vytrvalostním zatížení pøekroèen limit koncentrace v moèi asi 3x, s maximem 2 hod po výkonu a ani po 8-10 hod neklesl pod limit 12 mikrog/ml (9).Z výše uvedených skuteèností vyplývá, že kofein jako doping je aplikován výhradnì v lékových formách a že je nìkdy zpochybòován limit 12 mikrog/ml moèi jako pøíliš "mìkký". Efedrin urychluje psychomotoriku, ale èasto zhoršuje výkon na úkor kvality. Vede též k stimulaci dechového centra a bronchodilataci. Protože urychluje lipolýzu, je též dlouhodobì užíván pro udržení nebo zvýšení aktivní tìlesné hmoty (10). Efedrin je nejèastìji používaným stimulanciem (Tab.1). Kokain jako dopingový prostøedek není v èeské statistice uvádìn (11). V minulosti byli nìkteøí vrcholoví sportovci v podezøení z jeho chronického užívání, zøejmì jen pro jeho euforizující efekt a iluzi zlepšení výkonu. Vzrùstající závislost na kokainu pøedevším mladé generace je v souvislosti s vìtším rizikem ICHS. Americká studie prokázala signifikantnì vyšší frekvenci nefatálního 1M u závislých než u nezávislé populace. Pøibližnì 1 ze 4 nefatálních 1M ve vìkové skupinì let lze pøièíst na vrub kokainismu (12). LK MOV stanovila tolerované limity koncentrace v 1 ml moèi u stimulancií takto: cathin do 5 mikrog efedrin a metylefedrin do 10 " pseudoefedrin a fenylpropanolamin do 25 " kofein do 12 " Od byl mezi stimulancia novì zaøazen bupropion, atypické antidepresivum, k jehož vedlejším úèinkùm patøí právì stimulace CNS. Sympatomimetika imidazolového typu a fenylefrin, používaná v topických aplikacích v ORL a oftalmologii, jsou povolena. Totéž se týká i adrenalinu. Jsou rovnìž povoleny kombinace s lokálními anestetiky. Stimulancia jsou po anabolicích nejèastìji používanými dopingovými prostøedky (Tab. 1,2,3). Do skupiny stimulancií spadají též beta-2 agonisté pro svùj bronchodilataèní a vasodilataèní efekt, což je v terapeutických dávkách využíváno ve známých indikacích. Ty v laboratorním inhalaèním testu salbutamolem zvýšily u vrcholových cyklistù neastmatikù jen FEV1, ergogenní efekt nebyl prokázán (13). Suprafyziologická dávka (800 mikrog) ale stimulovala všechny funkèní parametry plicní ventilace s prùkazem ergogenního efektu (14). Obì studie nesledovaly exkreci salbutamolu v moèi. Beta-2-agonisté jsou v inhalaci povole- 4

5 ny, což musí být hlášeno Exekutivì ADV ÈR, pøípadnì dopingovým orgánùm v mezinárodních soutìžích. Je vyžadována lékaøská zpráva vèetnì funkèního respiraèního testu, který mùže být na mezinárodních soutìžích (OH, MS atd.) pøezkoumán expertní skupinou. Toto rozhodnutí uèinila LK MOV po zkušenostech z OH v Sydney f. 2000, kde bylo ohlášeno "léèení" 607 sportovcù, pøevážnì salbutamolem. Povolený limit salbutamolu jako stimulancia je do 100 ng/ml moèi. Akreditované laboratoøe MOV uvedly ve svých statistikách v r abusus beta-2 agonistù na 3. místì se stejným poètem nálezù pozitivity jako stimulancia (Tab. 3). B. Narkotika Byla zakázána LK MOV pro potlaèení obranného mechanismu bolesti, èímž je pochopitelnì ohroženo zdraví sportovce. Je to skupina, která prošla v posledních letech èetnými zmìnami, napø. substance kodeinového typu byly ze seznamu zakázaných látek vyøazeny. Tolerovaný limit koncentrace morfinu je 1 mikrog/ml moèi. C. Anabolické látky Jsou rozdìleny do 2 skupin: 1. androgenní anabolické steroidy (AAS) a 2. beta-2 agonisté, které mají ve vysokých dávkách dlouhodobì perorálnì užívaných proteinsyntetické úèinky. Tolerovaný limit salbutamolu jako anabolika je do 1000 ng/ml moèi. 1. AAS jsou nejèastìji užívanými a nejvíce kontroverzními látkami ve všech statistikách. V èeské šestileté statistice z r (11) a statistice MOV byly zjištìny témìø 2x èastìji než stimulancia (Tab.1, 3). Antidopingový kodex MOV rozdìlil ještì AAS na 2 podskupiny: a) jednak syntetické steroidy, napø. metandienon, stanozolol, clostebol a další, jednak 19-norandrostendion a 19-norandrostendiol, které jsou prohormony (prekurzory) nortestosteronu=nandrolonu, jehož hlavním koneèným metabolitem je 19-norandrosteron a pøíbuzné látky. b) prohormony testosteronu -dehydroepiandrosteron (DHEA), androstendion, androstendioly (4-,5-), testosteron a jeho koneèný anabolický produkt dihydrotestosteron. V AAS je spojena v rùzné míøe jak androgenní, tak anabolická úèinnost. Možné vysvìtlení je v rozdílném metabolismu ve svalu a v androgendependentních tkáních, pøedevším prostatì. Zde je testostron metabolizován na dihydrotestosteron, který má 2-6x vyšší afinitu k androgenním receptorùm (15). Na tomto místì je tøeba pøipomenout, že androstendion i testosteron jsou ještì konvertovány na estrogeny, estron a estradiol, které mají rovnìž jistý anabolický efekt, ale na listinì LK MOV nejsou mezi AAS uvedeny. V souèasné dobì je široce diskutována v literatuøe, hlavnì americké, otázka potravinových "androgenních" suplementù, které mají údajnì anabolický efekt s minimem nežádoucích vedlejších úèinkù. Jejich hlavní složkou bývá 6 výše jmenovaných a LK MOV zakázaných prohormonù, èasto ve smìsích s rùznými rùstovými faktory rostlin, které jsou v praxi využívány zejména mladšími vyznavaèi body-buildingu ve fitness centrech a dalšími rekreaèními sportovci. U profesionálních sportovcù, jejich lékaøù a trenérù, neznalých dopingové problematiky, mùže konzumace potravinových doplòkù nìkdy znamenat pozitivní dopingový test., Earnest cituje ve své rozsáhlé práci 25 autorù (16) a dochází k tìmto závìrùm: a) DHEA v relativnì nízkých dávkách mg/den nezvyšuje koncentraci testosteronu v séru u mužù po 8 týdnech rezistenèního tréninku, rozdíl v pøírùstku síly a aktivní tìlesné hmoty byl u intervenované a placebo skupiny stejný. 5

6 b) androstendion zvyšoval ve vyšších dávkách mg/den signifikantnì hladinu testosteronu v séru, ale nedošlo k výrazným zmìnám v rozvoji síly, tìlesné hmotnosti a proteinsyntéze ve svalech. Se stoupajícími dávkami rostla též podstatnì hladina estrogenù, v nìž jsou testosteron a androstendion konvertovány. Zhoršoval se lipidový metabolismus a zvyšovalo se kardiovaskulární riziko. Dále androstendion mùže samozøejmì zpùsobit pozitivitu dopingového testu, totiž pomìr testosteronu k epitestosteronu vìtší než 6:1. c) 19-norandrostendion je konvertován v nortestosteron=nandrolon, jehož hlavním rozpadovým metabolitem je 19-norandrosteron a jehož nález v moèi u mužù nad 2 ng/ml, u žen nad 5 ng/ml stanovila LK MOV jako limit pozitivního dopingového testu. K tomuto zvýšení vedou dávky 19-noradrostendionu již od 10 mikrog (!) až 75 mg/den. Po 50 mg perorálního 19-norandrostendionu pøetrvává zvýšená hladina 19-norandrosteronu 7-10 dnù. Olejový injekèní roztok nandrolonu je pomalu uvolòován a jeho metabolit 19-norandrosteron mùže být detekován v moèi ještì nìkolik mìsícù po pøerušení dávek. V poslední dobì došlo k ponìkud pøekvapivému zjištìní, že totiž nìkteøí intenzivnì trénující atleti mohou výjimeènì spontánnì zvyšovat koncentraci norandrostendionu v organismu 2-4x, což mùže vést k pøekroèení limitu 19-norandrosteronu nad 2ng/ml moèi. Tento poznatek mùže být teoreticky zneužit ve zpochybnìní pozitivní analýzy u dopujících sportovcù. Tento problém potøebuje další ovìøovací studie, které údajnì již provádí nìkteré mezinárodní sportovní federace (napø. IAAF, FIFA). Tolik tedy Earnestova literární rešerše k otázkám potravinových androgenních suplementù. ADV ÈR vydal seznam potravinových suplementù, které jsou k dispozici na našem trhu. Naposled byl aktualizován ke Tyto výrobky byly oznaèeny za "vhodné pro sportovce." Seznam je k dispozici na internetu (www.antidoping.cz). Stejným problémem jako Earnerst se zabývala skupina ze státní univerzity lowa (17), která testovala placebo, DHEA a suplement AN6, obsahující androstendion, opìt DHEA a smìs 4-fytohormonù. Pøekvapivì nebyl zvýšen testosteron u žádné skupiny. Jinak byly výsledky týkající se estrogenù, svalové síly a kardiovaskulárního rizika shodné s pøedcházející studií. Je akceptováno kritérium LK MOV, že pomìr testosteronu k epitestosteronu musí být vìtší nìž 6, nežli je nález prohlášen za pozitivní zatím bez postihu. Pak následuje revize analýzy vzorkù, endokrinologické vyšetøení a neoznámené kontroly po dobu 3 mìsícù. Tím je možné vylouèení fyziologického nebo patologického zvýšení. Souèasnì se ale ukazuje, že pomìr testosteronu k luteinizaènímu hormonu (LH) a nìkterým dalším sekundárním metabolitùm je mnohem citlivìjším markerem, jehož pozitivita trvá èasovì 2x déle než pomìr testosteronu k epitestosteronu (18). Kritickým hodnocením údajù o ergogenním efektu AAS v letech dle databáze Medline a Sportdiscuss se zabývala kanadská studie, jejíž pozoruhodné závìry byly publikovány v roce 1998 (19). V uvedeném období jen 16 prací odpovídalo pøedem stanoveným výbìrovým kritériím. Výsledky ve srovnávání experimentálních a kontrolních skupin byly následující: a/12 studií hodnotilo rozvoj svalové síly, jen 7 z nich potvrdilo signifikantní rozdíl mezi anabolickou a kontrolní skupinou. b/ tématem 10 prací byla tìlesná váha. Jen 4 potvrdily statistickou významnost ve prospìch experimentální skupiny. c/ ve vytrvalostních parametrech nebyl rozdíl mezi skupinami vùbec žádný. Autoøi doporuèují v pøíštích experimentálních studiích v hodnocení AAS více uplatòovat morfologická a fyziologická hlediska svalové èinnosti. 6

7 Tato doporuèení byla respektována švédskými autory. Ti publikovali v roce 1999 práci, ve které dokumentovali, že na rozvoji síly se podílí jak hypertrofie, tak tvorba nových svalových vláken, což považovali za rozhodující u skupiny vrcholových kulturistù, užívajících nìkolik let testosteron v dávce mg týdnì v kombinaci ještì s jinými AAS. U srovnatelné "neanabolické" skupiny k tìmto strukturálním zmìnám a následnému rozvoji síly nedošlo (20). Jaké dávky jsou ve vrcholovém sportu používány? Jsou 10x, 30x i l00x vyšší než terapeutická doporuèení, což je napø. u nandrolonu 25-50mg i.m. za 1-3 týdny. Abusus suprafyziologických megadávek i nìkolik let není výjimkou. U 138 kontaktovaných švédských kulturistù pøiznalo užívání AAS pøes 37%. Dávky se pohybovaly mezi mg týdnì (!). U 81 % se objevily vedlejší úèinky (21). Na základì kanadské metaanalýzy 48 studií se ale ukázalo, že už i relativnì malé dávky methandrostenolonu ve spojení s rezistenèním tréninkem 3-8 týdnù u mladších zdravých mužù signifikantnì zvyšovaly aktivní svalovou hmotu a sílu (22). Nebezpeèí AAS spoèívá v øadì vedlejších úèinkù a rizik z nich plynoucích. Jsou závislé na pohlaví, vìku, celkové dávce expozice, typu AAS, fyzických dispozicích, individuální toleranci, reverzibilitì èi ireverzibilitì zmìn atd. Vìtšina vedlejších úèinkù je reversibilních do 4-12 týdnù abstinence. Jsou užívány v nejrùznìjších perorálních i parenterálních kombinacích, vìtšinou v cyklech 4-12 týdenních, s následující nìkolikatýdenní pøestávkou. Dùkaz pøíèinného vztahu vedlejších úèinkù k AAS je velmi nesnadný, protože jsou èasto zamlèovány anamnestické údaje a vyšetøující lékaø pochopitelnì na abusus AAS vùbec nepomyslí. Proto jsou v literárních rešerších nìkdy podceòovány, jindy pøeceòovány. V souèasné dobì pøedmìtem intenzivního medicínského výzkumu je DHEA, protože jsou mu pøipisovány pøíznivé úèinky na snižování rizik øady onemocnìní (23). DHEA byl již zmiòován v souvislosti s potravinovými suplementy. V exogenních megadávkách 400 mg i víc/den má výrazný anabolický efekt. Proto byl v r.1997 zaøazen LK MOV mezi zakázané AAS. Jeho produkce v mladém organismu znaènì kolísá, což zpùsobuje výraznou variabilitu hladin v séru i jeho metabolitù v moèi (24). Jsou jimi DHEA sulfát a DHEA glukuronid, které pak jsou analyzovány v laboratoøích. Vzhledem k této kvantitativní interindividuální rùznosti není možné jednoznaènì deklarovat limit koncentrace metabolitù v moèi, jehož pøekroèení by znamenalo pozitivní dopingovou analýzu. Dle interních dohod akreditovaných laboratoøí MOV je množství 300 ng DHEA glukuronidu/l ml moèi považováno za dùkaz exogenního pøísunu DHEA. Nežádoucí úèinky AAS jsou publikovány v øadì kazuistik i studií. Stárka cituje starší práci Huhtaniemiho (25), ve které jsou nežádoucí vedlejší úèinky dìleny podle orgánových zmìn, pøièemž za závažné jsou považovány jen ruptury svalù, šlach, pøedèasný uzávìr epifyzárních štìrbin a zmìny lipidového spektra. Koziris dìlí negativní vedlejší úèinky na specifické podle pohlaví a obecné (26). Uvádím jen ty nejpodstatnìjší: u mužù testikulární atrofie, oligo- až azoospermie, riziko ca prostaty, u žen poruchy menstruaèního cyklu, maskulinizace. Obecné zmìny: akné, androgenní alopecie, edém z retence soli a vody, poruchy glukosové tolerance, inzulinová resistence, hepatotoxické úèinky, zvýšené riziko kardiovaskulární, zvýšené nebezpeèí poškození šlach a svalù, pøedèasný uzávìr epifyzárních štìrbin, alterace thyreoidálních hormonù, suprese LH a FSH, vznìtlivost až agresivita, deprese pøi abstinenci AAS, závislost a výjimeènì iracionální až násilnické chování. Pùsobení AAS v oblasti psychologie a chování je podrobnì zpracováno v review amerických autorù z r (27). Jejich závìry ze 157 citovaných prací, z nichž jen 27 se týká pøímo sportovcù, lze shrnout takto: 7

8 a) zmìny v chování jako afektivita, agresivita, manické syndromy, abstinenèní deprese, jsou u sportovcù spojeny s vysokými dávkami AAS. b) asi 25% všech uživatelù AAS jeví známky závislosti. c) jen výjimeènì, nepatrný poèet z 1 milionu souèasných i minulých uživatelù v USA vyžadoval klinické léèení. d) výsledky studií jsou sporné, diskutabilní, protože nesplòují kritéria správných metodologických postupù. To se týká i interpretace výsledkù u sportovcù. e) AAS jsou èasto v silových disciplínách užívány v kombinacích se stimulancii, alkoholem, potravinovými doplòky a zvláštì kortikosteroidy. Všechny kombinace mohou též pøispívat k psychickým alteracím. Jaká je prevalence užívání AAS mezi sportovci a mládeží a jaké vedlejší úèinky jsou jim pøipisovány? Ve Velké Británii bylo dotazníky intervenováno 1667 studentù støedních škol. Kladnì odpovìdìlo 9,1 % mužù a 2,3 % žen, z èehož 6% studentù a 1,4 % studentek bylo trvalými uživateli. Pøekvapivý je velký poèet komplikací. 56% mužù mìlo testikulární atrofii, 52% gynekomastii, 36% hypertenzi, 56% retenci tekutin a 26% rùzná zranìní. Obtíže se èasto kombinovaly (28). Ve Švédsku pøiznalo doping, pøevážnì AAS, 2,7% studentù a 0,4% studentek støedních škol z intervenovaných (29). Abnormality v krevním koagulaèním systému, vyšší aktivita trombinu a plasminu byly zjištìny u amerických vzpìraèù užívajících AAS. Je diskutováno riziko trombosy, které se v USA èastìji objevuje u mladých anabolických sportovcù (30). Potvrzuje to ojedinìlá kazuistika 2 body-builderù, hospitalizovaných pro trombus v levé srdeèní komoøe s embolizací do arterií dolních konèetin (31). Prùzkum na 33 amerických universitách zjistil užívání AAS u 9-10% hráèù amerického fotbalu, 4-5% atletù-bìžcù a 2-3% basketbalistù. U sportovcù mimo university jsou anabolika rozšíøena na odhadovaných 18-68%, pøevážnì u kulturistù a vzpìraèù (32). Závažné problematice AAS a dopingu vùbec byla i v naší republice vìnována náležitá pozornost. Užívání AAS studenty vysoké školy bylo vyhodnoceno dotazníkovou akcí. Z 571 respondentù ve vìku let nikdo užívání AAS nepotvrdil, ale 4,9% ze skupiny závodnì sportujících si nebylo jisto, zda jim nebyly AAS trenéry podávány (33). Stejnou metodikou byli intervenováni rekreaèní a elitní kulturisté a siloví trojbojaøi. Z 215 dotázaných kladnì odpovìdìlo 6,5%. Døívìjší užívání v posledních letech pøiznalo 16,7% (34). Vztahy mládeže v posilovnách k AAS zhodnotila studie z r Potenciálních uživatelù bylo 38%, pravidelných 19,4%. Znalost zdravotních rizik se pohybovala mezi 12-32%. Jsou zdùrazòovány vlivy sociálního prostøedí, pøedevším celospoleèenského (35). Kolektiv stejných autorù kladl hlavnì dùraz na zjištìní motivù, které vedly k abusu anabolik. Respondenty byli mladí lidé prùmìrného vìku 18 let. Rozhovor se uskuteènil v posilovnách. Velká vìtšina užívala perorálnì methandrostenolon v 3-6 týdenních cyklech. Znalosti zdravotních rizik byly mizivé. Hlavními motivaèními dùvody byly získání obdivu, respektu a sexuální atraktivity, atmosféra posiloven a touha podobat se idolùm -filmovým hercùm a profesionálním kulturistùm (36). D. Diuretika Jsou používána k rychlé redukci tìlesné hmotnosti ve sportech s váhovými kategoriemi. Ztráta tekutin a elektrolytù mùže provokovat køeèe. Dále jsou diuretika na indexu zakázaných látek MOV pro svùj "maskující" charakter, kdy vydatnou diurézou mùže být redukováno množství jiné dopingové substance. Hladina pseudoefedrinu byla po podání diuretika acetazolamidu za 1-2 hod asi 5x nižší (37). Do skupiny osmotických diuretik byl zaøazen též manitol. Je zakázán v i.v. aplikaci. Údajnì stimuluje sekreci rùstového hormonu a tím má mít anabolický efekt. Diuretika se pohybují ve statistikách zakázaných substancí (Tab. 1,3) na 3. a 4. místì. 8

9 E. Peptidové hormony, jejich mimetika a analoga 1. Choriogonadotropin (HCG) Je ve velmi nízkých koncentracích pøítomen v séru a moèi mužù i žen. Stimuluje testikulární sekreci testosteronu i epitestosteronu, èímž mùže mít u mužù anabolický efekt, aniž by byl zvýšen jejich pomìr v moèi 6:1. Citlivìjším markerem v moèi pøi podávání HCG se ukázal pomìr testosteronu k LH, který vysoce pøesáhl fyziologickou hranici (38). Kvantitativní urèení v séru by bylo mnohem pøesnìjší. HCG je také užíván terapeuticky jako prevence atrofie varlat a poruch spermatogeneze pøi dlouhodobém užívání AAS (39). Zákaz HCG jako dopingu platí jen pro muže. V dlouhodobé statistice ADV byl detekován pouze jednou (11, Tab. 1). 2. Hypo.fyzámí a syntetické gonadotropiny (LB) Pøední lalok hypofýzy produkuje luteinizaèní hormon (LH), který pùsobí na sekreci testosteronu, èímž má anabolický efekt. Zákaz platí opìt jen pro muže. 3. Kortikotropiny (ACTH, tetracosactid) Adrenokortikotropní hormon, secernovaný pøedním lalokem hypofýzy, se v klinické praxi neužívá, nahradil jej jeho syntetický analog tetracosactid. Oba stimulují kùru nadledvin k sekreci kortikoidù a androgenù. V experimentu se neprokázal jeho ergogenní úèinek, ale probanti, 16 profesionálních cyklistù, udávali menší pocit únavy pøi zátìžích submaximální intenzity (40). 4. Rùstový hormon (STH, HGH, somatotropin) Produkován pøedním lalokem hypofýzy. Zvýšenou syntézou proteinù má anabolický efekt. Jako terapeutikum i anabolikum je používán biosyntetický rekombinantní (rhgh). K zákazu HGH vedly etické dùvody i jeho vedlejší nežádoucí úèinky -retence tekutin, alergie, akromegalie, sklon k diabetu. Lisa Schirring shrnuje mínìní epidemiologa Yesalise a fyziologa Kraemera asi takto (41): Yesalis nazval OH v Atlantì "olympiádou rùstového hormonu". Uvedl, že HGH bývá atlety užíván asi 3x roènì v cyklech 6-8 týdenních, 1-2 nebo i více IU ob den. Za dùležité pokládá otázku, zda rhgh inhibuje produkci vlastního HGH. Kraemer soudí, že aèkoliv léèení HGH deficientních mladých jedincù má za následek vzrùst ATH, síly i výkonnosti, neexistují seriózní studie o stejném efektu u mladých zdravých osob. Ale kombinace HGH s malými dávkami AAS je úèinnìjší než AAS a rhgh samy jednotlivì. O rozšíøení abusu HGH mezi mládeží není souèasnì mnoho údajù, ale zdá se, že asi 5% mladých amerických studentù je nebo bylo uživateli rhgh, z nichž vìtšina právì kombinuje rhgh s jinými AAS (42). Hladina HGH v séru je zvyšována tréninkem a mùže individuálnì velmi kolísat, což opìt znesnadòuje rozhodnutí o pozitivitì testu, zvláštì ze vzorku moèi. Analýza krevního séra je mnohem pøesnìjší. Další komplikací byla stoprocentnì identická peptidová struktura exogenního i endogenního HGH. Nové analytické metody z r.1999 a 2000 je již dovedou rozlišit. První srovnává podíl koncentrace hlavní složky a vedlejších složek HGH na základì molekulárních vah. Druhá pak hodnotí zmìny v ukazatelích kostního rùstu a kolagenu (prokolagen III a kolagen I) (43). 5. Inzulínu podobný rùstový faktor (IGF-1) IGF-1 je secernován pøedevším játry. Spolu s HGH tvoøí systém, mající silný anabolický úèinek, který je ještì doplòován stimulací sexuálních hormonù. HGH je fyziologicky zvyšován fyzickou námahou i arteficiálnì jeho exogenním pøívodem. IGF-1 je intenzivním tréninkem spíše snižován, ale aplikace rhgh vede naopak k silnému zvýšení IGF-1 (44). Té- 9

10 to disociace se dá využít pøi analýze krevních vzorkù v laboratoøích dopingové kontroly. Z vedlejších úèinkù je dùležitá hypoglykémie a vyšší riziko vzniku ca prostaty, plic a kolorektální oblasti (45). Pro peptidové hormony platí, že jsou rovnìž zakázány všechny jejich uvolòující faktory (releasing factors) a analoga. I když nejsou v seznamu zakázaných látek pøímo jmenovány, jde pøedevším o hypothalamické hormony, gonadorelin, somatostatin a jejich superaktivní analoga. 6. erytropoetin (EPO) Hematopoetický rùstový faktor, produkovaný ledvinami a v menší míøe i játry. Stimuluje proliferaci erytrocytù, èehož je nedovolenì využíváno ve vytrvalostních sportech. V r.1989 vznikl genovou technologií rekombinantní lidský EPO (rhuepo). Koncentrace EPO v krvi dospìlého zdravého èlovìka je kolem 5-30 IV/ml ( mikrog/ml) a vìtšina studií nenašla vzestup hodnot po jednorázovém cvièení støední a vysoké intenzity. Sledování výsledkù analýz 523 vzorkù krve u 92 elitních cyklistù v období (tedy pøed objevením rhuepo) ukázaly spíš signifikantní pokles (p<0,05) hemoglobinu, hematokritu a poètu erytrocytù. Ale 10,3% mìlo hematokrit pøes 50%. Autoøi tím zpochybòují limit 50%, který pøijaly nìkteré MSF a který mùže vést k vysokému poètu falešnì pozitivních testù (46). Z øady studií hodnotících vliv rhuepo u trénovaných jedincù uvádím výsledky dvou: 1) po 6-týdenní aplikaci udržovacích terapeutických dávek (3x20 IV/kg/týden) signifikantnì stoupla koncentrace Hb a hematokrit. V souhlase s tím signifikantnì stoupl VO2max a podstatnì se prodloužil èas zátìže do vyèerpání (47). Efekt dennì opakovaných s.c. injekcí rhuepo (50 IV/kg) po dobu 25 dnù u skupiny trénovaných atletù popisuje spoleèná práce francouzských a kanadských autorù (48). Výsledkem byl statisticky významný vzestup EPO, Hb a hematokritu, retikulocytù, transferin receptorù v séru a jejich pomìru k sérovým proteinùm bìhem aplikace rhuepo a po ní. Zatímco zvýšení sérového EPO se po skonèení podávání rychle vracelo k normì do 2-3 dnù, ostatní parametry v séru pøetrvávaly na signifikantnì zvýšených hodnotách 7-14 dnù. Studie také potvrdila markantní zlepšení aerobní kapacity, ale pokles TFmax, snad jako dùsledek zvýšené viskozity krve. Zmìny v retikulocytech a sérových receptorech transferinu se ukázaly validními ukazateli pro používání rhuepo a daly základ k souèasnì pøijaté metodì MOV (tzv. australské) pro verifikaci EPO jako dopingového prostøedku. 2) druhá metoda tzv. francouzská již pøímo diferencuje v moèi pøirozený EPO a rhuepo. Rizika zvyšování výkonnosti ve vytrvalostních sportech prostøednictvím rhuepo spoèívají ve zvýšené viskozitì krve, která spoleènì s klidovou hypotonií a bradykardií vytrvalcù mùže znamenat Qhrožení tromboembolickými komplikacemi (49). Klidový TK zùstává nezmìnìn, ale na submaximálních zátìžích 200W se signifikantnì zvyšoval stk (191mm Hg), což pøi relativní bradykardii 140/min mùže pøedstavovat riziko rozvoje hypertenze (50). EPO byl poprvé testován ve vìtší míøe na OH 2000 v Sydney. Bylo provedeno 307 out off competition testù (Tab. 4). Byly analyzovány vzorky krve i moèi, všechny s negativním výsledkem. 7. Inzulín Má anabolický efekt zvýšením syntézy proteinù ve svalech. Také inhibuje katabolismus v postabsorpèní fázi. Rizika užívání inzulínu jsou známa z klinické medicíny. Kombinace inzulínu s nároèným tréninkem mùže iniciovat neoèekávanou hypoglykémii s možností vážných komplikací jako úrazy, dezorientace až komatosní stav. Inzulín je povolen pouze pro 10

11 diabetiky I. typu po písemném oznámení ADV ÈR, za což je odpovìdný sportovec. Musí být pøiloženo vyjádøení endokrinologa nebo týmového lékaøe. 8. Clomiphen, cyclofenil, tamoxifen Byly zaøazeny do skupiny peptidových hormonù v r Jde o pøíklady lékù s antiestrogenním úèinkem, èímž se zvyšuje množství testosteronu a jeho prohormonù v organismu. Zákaz platí jen pro muže. 9. Inhibitory aromatáz Byly novì zaøazeny do skupiny peptidových hormonù od Aromatázy jsou enzymy odpovìdné za koneènou konverzi androgenù (androstendionu a testosteronu) na estrogeny (estron, estradiol). Inhibitory aromatáz tedy pùsobí depleci estrogenù a tím zvyšují koncentraci androgenù, hlavnì testosteronu, v krvi. V klinické medicínì se používají v léèbì estrogen dependentních nádorù, pøedevším ca prsu. Poloèas eliminace inhibitorù aromatáz je od 48 hod do 5-6 dnù. Vyluèují se pøevážnì moèí, což by usnadòovalo jejich pøípadnou detekci v dopingových laboratoøích. Není zatím znám pøípad jejich použití jako dopingu. Vedlejší úèinky -alergie, gastrointestinální potíže, slabost a ospalost- jsou mírného charakteru. Pro skupinu I. E nejsou samozøejmì stanoveny MOV limity, protože jejich produkce vorganismu je variabilní. Nález vysokých koncentrací peptidových hormonù nebo jejichmarkerù je ale posuzován jako pozitivní test, pokud se neprokáže fyziologická nebo patologická odchylka. Ve skupinì I. A-D jsou uvedeny v èeském seznamu (1) a seznamech LK MOV èetné typické pøíklady zakázaných substancí, ale vždy je pøipojena poznámka "a pøíbuzné látky" (and related compounds). ll. Dopingové metody A. Krevní doping Diskuse o teoretické možnosti krevních transfuzí a tím i zlepšení kyslíkové transportní kapacity vznikly v 70. a 80. letech. Experimentálnì byl potvrzen vzestup VO2max a zlepšení výkonu ve vytrvaleckých disciplínách. Vzestup koncentrace Hb nesl s sebou stejná rizika jako souèasný EPO doping. Krevní doping vymizel ze statistik po poznání úèinkù EPO a arteficiálních pøenašeèù kyslíku. B. Podávání umìlých pøenašeèù kyslíku nebo plasmaexpanderù První se objevují na listinì zakázaných metod v lednu 1999, druzí v lednu Umìlí pøenašeèi kyslíku (arteficialoxygen carriers) Zlepšují transport a zásobení tkání kyslíkem. V zásadì se dìlí na arteficiální hemoglobin (HBOC) a perfluorokarbonové emulse (PFC). Rekombinantní HBOC se uplatòuje v klinické medicínì u akutních hemorhagických stavù pøi extrémnì nízkém hematokritu a p02' Jeho použití ve vrcholovém sportu nepøichází v úvahu. HBOC má též vasokonstrikèní vedlejší úèinek. PFC emulse je charakterizována vysokou disolventní kapacitou plynù (02, COz), nízkou viskozitou a chemickou a biolog!ckou inertností. Jeho kapacita vázat O2 je mnohonásobnì vyšší a uvolòování O2 snazší než u krevního Hb i HBOC. Jeho biologický intravaskulární poloèas je pomìrnì krátký, v prùmìru kolem 9 hod. Z klinických pokusù na zdravých dobrovolnících v dávce 1,2 až 1,8 gikg vyplynulo, že PFC je velmi dobøe tolerován, 11

12 i když se do 24 hod objevily menší pøíznaky chøipky (flu like symptoms), které byly závislé na množství podaného PFC (51). Mohou být provázeny pøechodnými bolestmi hlavy a zad. 3 dny po infuzi PFC se snížil poèet destièek o 17%, návrat k normì byl 7. den. Zmìny v koagulaci nebyly prokázány. Po emulsi PFC nebyly pozorovány anafylaktické reakce. Výhody HBOC i PFC jsou v možnosti sterilizace proti virùm a bakteriím, mohou být uchovávány pøi pokojové teplotì, nejsou pøítomny krevní skupiny a další antigeny erytrocytù. Nevýhodou je nepøítomnost protilátek, takže každá infekce, napø. pøi sportovním zranìní, mùže konèit tìžkými komplikacemi. Z výše uvedeného vyplývá, že použití PFC jako dopingu je skuteènì reálné, i když jeho aplikace nebyla zatím v literatuøe citována. Plasmaexpandery (plasma expanders) Jejich použití ve vrcholovém sportu jako dopingového prostøedku se poprvé objevilo v tisku v roce V klinické medicínì se užívají jako náhrady plasmy k udržení krevního obìhu pøi ztrátách krve a v dalších indikacích. K volumové expanzi je možno použít dextrany, želatinu nebo hydroxyethylškrob. Poslednì jmenovaný pod výrobní zkratkou HES nebo HAES (hydroxyethylstarch) je sportovci používán k redukci zvýšených hodnot hemoglobinu (>185g/1 u mužù a > 165 g/l u žen) a hematokritu (>50%), zpùsobených aplikací rhuepo. Tyto hodnoty stanovily jako limitující mezinárodní lyžaøská a cyklistická federace. V zajímavé studii amerických autorù bylo prokázáno, že transportní schopnosti erytrocytù pro O2 jsou nezávislé na hematokritu (hct) jen v normálním rozmezí 35% <het<51 %. Dojde-li k diluci a viskozita krve klesne na 30% nebo naopak se hct pøiblíží hodnotám 60%, transportní výkonnost Hb klesá (52). Pøesáhne-li hct hranici 51 %, pak plasmaexpandery snížením této hranice vlastnì zlepšují aerobní výkonnost organismu. Mezinárodní lyžaøská federace sponzorovala studii efektu plasmaexpanderu, 1 litr 0,9% NaCI, u skupiny finských lyžaøských reprezentantù bìžcù po minutovém zatížení. Výsledkem u intervenované skupiny bylo snížení Rb o 4,7% (p<o,ool) a hct o 4,4% (p<o,ol). U kontrolní skupiny bylo snížení tìchto hodnot nižší. Pøesto autoøi nepokládali efekt 0,9% NaCI na snížení Hb za zvláš efektivní (53). Ironií je, že právì 6 elitních finských lyžaøù bìžcù bylo pro použití HES diskvalifikováno na MS v Lahti r Struktura HES je velmi dobøe tolerována, riziko anafylaktických reakcí je minimální. Nástup úèinku je prakticky okamžitý a udržuje se v cirkulaci po dobu 3-4 hod. Plasmatický poloèas je asi 2-3 hod. Za 24 hod se renálnì eliminuje 50% HES. Infusní dávka je obvykle mezi ml. Detekce HES v moèi v analytické laboratoøi je snadná. C. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace Jde o použití látek a metod, které mìní integritu a validitu vzorkù moèi pøi kontrole. Je stanoveno, že ph moèi musí být mezi 5-7 a specifická hmotnost nesmí klesnout pod 1,010 kg/i. Do této skupiny patøí napø. inhibice renální exkrece probenecidem, katetrizace a výmìna moèi pøed odbìrem, zámìna vzorku moèi i kdysi kuriózní insuflace vzduchu do støev plavcù k docílení pøíznivé polohy. Patøí sem též alterace hladin testosteronu a epitestosteronu nebo zaøazení bromantanu, který je stimulanciem, ale je též považován za "maskující látku". Koncentrace epitestosteronu nad 200 ng/ml moèi podléhá dalším vyšetøením. 12

13 III. Skupiny látek podléhající urèitým omezením A. Alkohol Není zakázán, ale jeho hladina mùže být zjiš ována v krvi nebo dechovou zkouškou na OH se souhlasem MOV. Tak je tomu napø. ve støeleckém sportu. B. Kanabinoidy (marihuana, hašiš a další) Jsou považovány za doping v motoristických sportech a Iyžaøství pro své psychomimetické úèinky. Na základì rozhodnutí jakékoliv MSF ale mohou být zaøazeny mezi zakázané látky. Dùvod je nutno hledat v psychoregulativní oblasti. Ve sportech, kde je dosahováno vysoké rychlosti, mùže sice pozitivnì ovlivnit odhad rizika, snížit nervozitu v pøedstartovním stavu, ale zároveò zhoršit neuromuskulární koordinaci (54). Na základì rozhodnutí LK MOV z jsou na OH provádìny testy na kanabinoidy. Limit koncentrace carboxy- THC je stanoven na 15 ng/ml moèi. C. Lokální anestetika V injekèní formì jsou povolena za tìchto podmínek: a) nesmí být použit kokain. Vasokonstrikèní látky (adrenalin a jiné) mohou být aplikovány ve spojení s lokálními anestetiky. b) mohou být podány pouze lokální a nitrokloubní injekce. c) lékaøské zdùvodnìní, diagnóza, dávka a zpùsob podání musí být písemnì pøedloženy dopingovému povìøenci. V dlouhodobé statistice ADV ÈR byla nalezena v 6 pøípadech (11, Tab. 1). D. Glukokortikoidy Jsou v praxi užívány pro protizánìtlivý efekt, èímž snižují práh bolesti. Dùvodem pro zákaz je též euforizující pùsobení. Systémové užívání je zakázáno, pokud jsou podávány orálnì, rektálnì, intravenosní nebo intramuskulární injekcí. Jsou povolena lokální použití v indikacích dermatologických, oftalmologických, ORL a análních, nikoliv však rektálních. Jsou možné inhalace (astma bronchiale, zátìžový bronchospasmus), lokální a intraartikulární injekce. Aplikace inhalaèní èi injekèní musí být lékaøem týmu písemnì oznámena dopingovému komisaøi pøed utkáním èi závodem. Pøi dlouhodobém systémovém užívání mají øadu vedlejších nežádoucích úèinkù, jako poruchy glukózové tolerance, suprese imunitního systému, vznik osteoporosy a další. E. Betablokátory Jsou zakázány nìkterými sportovními federacemi, kde úspìch závodníka závisí na bezchybné smyslové a pohybové koordinaci, klidu, soustøedìní a pøesnosti. Toho je, kromì jiného, též dosaženo redukcí emocionálnì zvýšené tepové frekvence a tøesu. Pøíkladem jsou situace ve støelectví, lukostøelbì, šermu, synchronizovaném plavání, skocích na lyžích, skocích do vody, sáòkaøských disciplínách a dalších. Praxe dopingových kontrol Rozsáhlá pravidla dopingové kontroly jsou souèástí Mezinárodní olympijské charty boje proti dopingu a jsou zpravidla kompletnì pøejímány NOV, MSF i neolympijskými sporty. Jsou souèástí Smìrnic ADV ÈR (1). Vyjímám jen ty nejpodstatnìjší: 13

14 Sportovec mùže být kontrolován pøi soutìžích nebo i mimo soutìž kdykoliv a kdekoliv. Mimosoutìžní kontroly se zamìøují na AAS, diuretika (skupina I.D) a peptidové hormony, jejich mimetika a analoga (skupina I.E). Kontroly se též týkají manipulací ve skupinì II.C. Nekontrolují se stimulancia a analgetika, která mohou být souèástí léèebného procesu. Pøi této mimosoutìžní kontrole je vzorek odebrán na místì nebo do jedné hodiny na místì urèeném komisaøem. Pokud se sportovec z vážných a neodkladných dùvodù nemùže ve stanoveném èase podrobit kontrole, dojedná komisaø se sportovcem nejbližší možnou dobu a místo odbìru, nejdéle však do 24 hod. Kontroly jsou samozøejmì neohlášené. Jen ten, kdo souhlasí s touto formou kontroly, je pøipuštìn k mezinárodním soutìžím. Návrh na dopingovou kontrolu pøi soutìži mùže podat poøadatel soutìže i sportovní svaz nebo mùže být provedena z rozhodnutí èlena Exekutivy AV. Na vyžádání èlena Exekutivy je sportovní svaz povinen poskytnout o soutìži potøebné podklady. Svaz také mùže navrhnout klíè k výbìru sportovcù. Sportovec, vylosovaný ke kontrole, podepisuje písemnou výzvu a musí se dostavit okamžitì po soutìži, nejpozdìji však 1 hodinu po skonèení, do místnosti urèené k odbìru moèe. Odmítnutí podpisu nebo nedostavení se k odbìru mají za následek sankce stejné jako pøi pozitivitì vzorku. Ke kontrole provází sportovce jen jedna osoba (lékaø, trenér nebo jiný doprovod). Oba pøedkládají prùkaz totožnosti, licenci, akreditaci, pas nebo jiný certifikát. V odbìrové místnosti musí být dostatek tekutin vèetnì piva v uzavøeném originálním balení. Je zde zákaz fotografování, mediální zástupci sem nemají pøístup. Sportovec je po podepsání výzvy pod neustálým dohledem komisaøe nebo nìkoho z jeho technických spolupracovníkù. Na OH, MS, ME je v odbìrové místnosti vedoucí technického personálu. Je odpovìdný za pøesné dodržování všech procedurálních pøedpisù. V odbìrové místnosti je vyplòován protokol dopingové kontroly. Obsahuje i registraci všech lékù, které sportovec užíval bìhem posledních 3 dnù. Sportovec dává ml moèe, které sám rozdìluje do lahvièeka,b v pomìru 2:1. Vzorky jsou zajištìny speciálním víèkem, uloženy do zapeèetìných kontejnerù a kurýrem poslány do akreditované laboratoøe MOV k analýze. Než sportovec s doprovodem opustí místnost, stvrzují podpisem na protokolu, že kontrola probìhla v souladu se smìrnicemi ADV ÈR nebo pøíslušné federace. Vzorky jsou opatøeny pouze kódovým èíslem, vše tedy probíhá naprosto anonymnì. Negativní výsledek analýzy vzorku A oznamuje vedouc[ Exekutivy nebo jím povìøený èlen Exekutivy písemnì sportovci a zároveò pøedsedovi sportovního svazu. Pozitivní výsledek vzorku A sdìluje vedoucí Exekutivy sportovci a pøedsedovi sportovního svazu doporuèeným dopisem. Do 14 dnù od doruèení výsledku analýzy vzorku A mùže sportovec požádat Exekutivu o provedení kontrolní analýzy vzorku B, kterou hradí sám sportovec, pokud vzorek B potvrdí výsledek analýzy vzorku A. Sankcím pøedchází mnoho procedurálních krokù a disciplinárních øízení sportovního svazu za pøítomnosti sportovce. V souladu s ustanovením Antidopingového kodexu olympijského hnutí platí postih za doping, který je opìt v plném znìní uveden ve Smìrnicích ADV ÈR (1). Sportovec je diskvalifikován z pøíslušné soutìže se všemi dùsledky. Nejmírnìjším postihem je varování pøi prvním provinìní za pozitivní nález látek ve skupinì III. Pøi pozitivním nálezu efedrinu, pseudoefedrinu, fenylpropanolaminu, kofeinu, strychninu a jejich derivátù následuje zastavení závodní èinnosti do 6 mìsícù pøi prvním provinìní. Pøi pozitivním nálezu jiných látek, odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole nebo použití zakázaných metod je postih minimálnì 2 roky a vyšší. Pro funkcionáøe, trenéry a lékaøe jsou postihy zpravidla ještì pøísnìjší. Spoluúèast lékaøe mùže být za urèitých okolností hlášena Èeské lékaøské komoøe. 14

15 V r pracovalo v ADV ÈR 40 dopingových komisaøù, kteøí spoleènì se èleny Exekutivy kontrolovali 28 sportù a provedli 986 odbìrù (Tab. 2). V r bylo MOV akreditováno 25 dopingových laboratoøí na celém svìtì, mezi jinými i laboratorní Oddìlení dopingové kontroly v Praze. K získání akreditace i reakreditace, která je provádìna lx roènì, je potøeba dokázat vysokou odbornost a splnit nároèná kriteria MOV ve všech smìrech. Pøi analýze jednoho vzorku dosahuje hranice spolehlivosti 90-95%, pøi dvou vzorcích až 99%. Akreditaèní i reakreditaèní testování laboratoøí MOV zajiš uje pracovištì dr. Jordi Segury v Barcelonì. Analýza 1 vzorku v našem laboratorním Oddìlení dopingové kontroly stojí 2250 Kè, pro zahranièní organizace 300 DM. Souèasnost a perspektivy ADV ÈR ADV ÈR je výhradním odborným pracovištìm na území ÈR, zabezpeèujícím plnìní antidopingového programu po stránce koncepèní, kontrolní a osvìtovì-výchovné. Je pøímo øízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tìlesné výchovy. Kontrolní èinnost zajiš uje Exekutiva pro kontrolu dopingu. Vedoucímu Exekutivy podléhají externisté -dopingoví komisaøi. Do ADV ÈR je zapojena osmièlenná komise expertù, která je poradním orgánem øeditele ADV ÈR. Nejužší spolupráce je samozøejmì s Oddìlením dopingové kontroly, spadajícím do kompetence Ministerstva zdravotnictví, dále s ÈSTV, ÈOV a øadou státních organizací. V roce 2000 byly splnìny nìkteré dùležité úkoly, jako vydání novelizované Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydání publikace Doping a sport (J. Nekola, a spolupracovníci), byly uzavøeny dohody o spolupráci se sportovními svazy, bylo jednáno s poslanci o podpoøe legislativních norem proti dopingu, byl publikován "Seznam hromadnì vyrábìných léèivých pøípravkù s obsahem dopingových látek", byly pøipraveny studijní programy "Základy dopingové prevence" pro FTVS, FTK a PF. Velkým úkolem bylo vypracování "Seznamu výživových prostøedkù vhodných pro sportovce", který je k dispozici na internetové stránce Informace o prùbìhu dopingových kontrol byly podávány prùbìžnì. Informace o Antidopingovém programu v r byly publikovány v tomto èasopise (55), proto jen krátce doplòuji. Je pøipravována úprava protokolu pro dopingovou kontrolu dle zákona na ochranu osobních údajù, pokraèuje spolupráce s poslanci a senátory v oblasti právních pøedpisù, bude vydána pøíruèka "Stop dopingu ve sportu," urèená pro registrované sportovce. Pokraèuje spolupráce na mezinárodní úrovni. "Novelizovaný Seznam hromadnì vyrábìných léèiv obsahující zakázané látky z hlediska dopingu" je rovnìž pubiikován ve výše zmiòovaném èasopise (56) a na výše uvedené internetové adrese. Závìr -optimismus nebo skepse? Vyplývá jednoznaènì z uvedených èísel a faktù. Zdá se, že poèty dopujících profesionálù jsou relativnì malé, bìžnì kolem 2%. Vrcholem byly OH v Sydney 2000, které vlastnì probìhly bez dopingových afér. Je tedy dùvod k optimismu? Není pochyb, že je možno dosáhnout vrcholných výkonù i bez dopingu a že dùvodem k jeho použití je morální selhání sportovce. Rozsáhlé programy kontrol, zvláš mimosoutìžních,jsou správnou cestou budoucnosti. Nelze si namlouvat, že možné negativní zdravotní úèinky až rizika odradí ty váhající od dopingových praktik. A nutno si pøipustit, že vrcholový sport stále hledá a žádá od farmaceutického prùmyslu prostøedky, které bývají pøeneseny do sportovního prostøedí z klinické medicíny. 15

16 I~ EPO, arteficiální pøenašeèi kyslíku, plasmaexpandery a inhibitory aromatáz jsou toho dokladem v posledních letech. Prevence pøed represí je programem cesty k omezení dopingu mezi mládeží. Tam je totiž nebezpeèí nejvìtší. Preventivní programy se zdravotnickou argumentací se zde ukazují jako efektivní, nutící k zamyšlení a zmìnì postojù. Je argumentem pro posilovny, fitness centra a obdivovatele "hory svalù" pózujících hvìzd. Programy musí být ale pøizpùsobeny konkrétním podmínkám, vìku, druhu sportu, výkonnostní úrovni, vzdìlání, sociálnímu prostøedí a dalším. Zdùraznìní etických principù a zásad fair play by nemìlo v programech chybìt. Domnívám se ale, že v souèasné spoleènosti, jejíž životní filosofií je rychlý úspìch za každých okolností, nebudou moc úspìšné. Povzbuzující skuteèností je, že zastáncù názoru o nevhodnosti dopingu ve sportu je absolutní vìtšina. A to je dùvodem k optimismu. Tab.!. Dopingové kontroly v ÈR ( ) Doping controls in the Czech Republic ( ) pøi soutìži in competition mimo soutìž out oj competition celkem total Pozitivní nálezy podle zakázaných látek Number oj substances identijied in tke banned classses Tab. 2. Dopingové kontroly v ÈR ( ) Doping controls in the Czech Republic pøi soutìži in competition mimo soutìž out oj competition celkemtota! Pozitivní dopingové kontroly dle sportù poèet 21=100% Positive results by sports number 21=100% Kulturistika 11 (52,4%), silový trojboj 2 (9,5%), volejbal2 (9,5%), atletika, cyklistika, házená, lyžování, plavání (cizinec), vzpírání po 1 pozit. nálezu (4,8%). Pozitivní dopingové kontroly dle zakázaných látek Positive results by banned substances Stimulancia 8, AAS 8, diuretika 3, lokální anestetika 1, nedostavil se 1. 16

17 Tab. 3. Pøehled výsledkù 25 akreditovaných laboratoøí MOV v r.1999 Overviewon the results reported by the [DC accredited laboratories (n=25) Pozitivní nálezy podle zakázaných látek Number oj substances identified in tke banned classes AAS 973 (37,1%) beta-agonisté 536 (20,4%) diuretika 118 (4,5%) ostatní 401 (15,3%) stimulancia 532 (20,3) Tab. 4. Dopingové kontroly na OH 2000 v Sydney Doping contro/s at the DG 2000 in Sydney Nejvìtší poèet kontrol podle sportù The largest number oj controls by sports atletika 280 plavání 153 kopaná 112 veslování 102 cyklistika 99 zápas 80 EPO testy (krev, moè) mimo soutìž podle sportù EPO tests (blood, urine) aut oj competition by sports atletika 61 veslování 56 cyklistika-silnice 39 plavání 35 kanoistika-sprint 26 triatlon 25 cyklistika horská 24 cyklistika-dráha 33 moderní pìtiboj 8 Pozitivní testy podle sportù Number oj positive tests by sports vzpírání 4 zápas 3 atletika 2 gymnastika 1 veslování celkem 11! = 0,42% Pozitivní testy podle zakázaných látek Number oj substances identijied in the banned classes furosemid 4 nandrolon 4 stanozolol 2 pseudoefedrin 1 17

18 Komentáø k tabnlkám Tab. 1. Tabulka je podána ve zkrácené verzi. Procento pozitivních nálezù je na úrovni mezinárodní statistiky MOV z r.1999 (tab.3). Dle oèekávání nejvíce dopovaní sportovci jsou kulturisté, z 220 kontrol 50 pozitivních testù (22,7%). Pøes 5% pozitivních analýz mìl pozemní hokej, ragby, zápas a boby. Kompletní znìní tabulky je publikováno v Med Sport Boh Slov (11). Tab.2. V cizinì byli naši sportovci pozitivnì testováni 6x, z toho 3 kulturisté, 1 cyklista, 1 atlet-veterán,l plachtaø. Za zmínku stojí kulturista, u nìhož bylo nalezeno ve vzorku moèi 10 zakázaných substancí: 6 rùzných AAS, 2 diuretika a 2 stimulancia. Tab. 3. Ve srovnání sr stoupl poèet kontrolo více než , na èemž se podílel poèet kontrol mimo soutìž. Tento trend lze oèekávat i v pøíštích letech. Poèet pozitivních analýz ve srovnání s r.1995 se zvýšil asi o 0,6%. Tab. 4. Dopingové kontroly na OH 2000 se lišily od všech pøedcházejících OH i všech svìtových soutìží tím, že: a) poprvé testováno EPO v krvi i moèi b) byly testovány svìtové i národní rekordy c) kvalita laboratorních analýz byla provìøována pøedem pøipravenými pozitivními testy (blind tests) a zvláš kontrolována urèením ph a specifické hmotnosti d) byl pøedem ohlášen neuvìøitelný poèet "uživatelù" beta2agonistù -607! e) procento pozitivních, sankcionovaných testù bylo 0,42% f) na organizaci a provádìní dopingových kontrol se podílelo 400 osob Literatura 1. Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Praha: Antidopingový výbor ÈR, Kossl J. Kapitoly z dìjin dopingu aneb struèná historie dopingu a boje proti nìmu ve sportu i v životì. In: Hnízdil J, et al. Doping aneb zákulisí vrcholového sportu. Praha: Grada Publishing, 2000: Nekola J, et al. Doping a sport. Praha: Olympia,2000: 22-37, Kuèera M. Nìkolik pohledù do historie naší dopingové kontroly. Med Sport Boh Slov 2000; 9: Jeschke J, Nekola J, Chlumský J. Doping ve sportu. Èas Lék èes 1999; 10: Bruce CR, Anderson ME, Fraser SF, et al. Enhancement of 2000-m rowing performance following caffeine ingestion. Med Sci Sports Exerc 2000; 32 (Suppl 5): Dodd SL, Herb RA, Powers SK. Caffeine and exercise performance. Sports Med 1993; 1: Tarnopolsky MA. Caffeine and endurance performance. Sports Med 1994; 18: Schroder P, Schumann G, Maassen N. Kaffeekonsum und Koffeinkonzentration im Urin. Dtsch Z Sportmed 1993;44: Clarkson PM, Thompson MS. Drugs and sport. Research findings and limitations. Sports Med 1997; 24: Chlumský J. Statistika výsledkù dopingových kontrol AV ÈR Med Sport Boh Slov 2000;9:

19 12. Qureshi AI, Suri MFK, Guterman LR, et al. Cocaine use and the likelihood of nonfatalmyocardial infarction and stroke. Circulation 2001; 103: Meeuwisse WH, McKenzie DC, Hopkins SR, et al. The effect of salbutamol on performance in elite nonasthmatic athletes. Med Sci Sports Exerc 1992; 24: de Hon DM, Hartgens F, van Baak MA. Acute inhalation of salbutamol increases endurance performance in well-trained non-asthmatic athletes. Med Sci Sports Exerc 1999; 31(SuppI5): Stárka L. Anabolicko-androgenní steroidy. Èerná mùra dopingové kontroly nebo lék? Èas Lék èes 1996;135: Earnest CP. Dietary androgen "supplements". Phys Sportsmed 2001; 29: King DS, Sharp RL, Brown GA, et al. Oral anabolic-androgenic supplements during resistance train ing: effects on serum testosterone and estrogen concentrations. Med Sci Sports Exerc 1999; 31(SuppI5): PeTry PJ, Maclndoe JH, Yates WR, et al. Detection of anabolic steroid administration: Ratio of urinary testosterone to epitestosterone vs the ratio of urinary testosterone to luteinizing hormone. Clin Chem 1997;43: Doyle-Baker PK, Benson BW, Meeuwisse WH. The ergogenic effects of anabolic steroids : a critical appraisal of the literature. Med Sci Sports Exerc 1998; 30 (Suppl 5): Kadi F, Eriksson A, Holmner S, et al. Effectsof anabolic steroids on the muscle cells of strengthtrained athletes. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: Lindstrom M, Nilsson AL, Katzman PL. Use of anabolic--androgenic steroids among bodybuilders -frequency and attitudes. J Intern Med 1990; 6: Spence JC. Effects of anabolic-androgenic steroids on muscular strength: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 1999; 31(SuppI5): Hampl R, Stárka L. Dehydroepiandrosteron "hormon mládí" ve svìtle souèasných poznatkù. Èas Lék èes 1998; 137: Dehennin L, Ferry M, Lafarge P, et al. Oral administration of dehydroepiandrosterone to healthy men: Alteration of the urinary androgen profile and consequences for the detection of abuse in sport by gas chromatography -mass spectrometry. Steroids 1998; 63: Huhtaniemi T. Anabolic- androgenic steroids -a double edged sword. In: Stárka L. Anabolickoandrogenní steroidy. Èerná mùra dopingové kontroly nebo lék? Èas Lék èes 1996; 135: Koziris LP. Anabolic-androgenic steroid abuse. Phys Sportsmed 2000; 28: Bahrke MS, Yesalis CE, Wright JE. Psychological and behavioural effects of endogenous testosterone and anabolic-androgenic steroids. Sports Med 1996; 22: Korkia P, Stimson GV. Indications of prevalence, practice and effects of anabolic steroid use in Great Britain. Int J Sports Med 1997;18: Kindlundh AM, Isacson DG, Berglund L. Doping among high school students in Uppsala, Sweden: a presentation of the attitudes, distribution, side effects and extent of use (letter). Scand J Soc Med 1998;26: Ferenchick GS, Hirokawa S, Mammen EF et al. Anabolic-androgenic steroid abuse in weight lifters: evidence for activation of the hemostatic systém. Am J Hematol1995; 49: Mc Carthy K, Tang ATM, Dalrymple-Hay JK, et al. Ventricular thrombosis and systemic embolism in bodybuilders: etiology and management. Ann Thorac Surg 2000; 70: Yesalis CE, Bahrke MS. Anabolic-androgenic steroids: current issues. Sports Med 1995; 19: Pyšný L, Žák M. Užívání anabolických steroidù studenty vysoké školy. Med Sport Boh Slov 1993; 2: Pyšný L, Žák M, Bìlská M. Užívání anabolických steroidù kulturisty a silovými trojbojaøi (abstrakta). Med Sport Boh Slov 1994; 3: Slepièka P, Slepièková I, Pyšný L, et al. Sociální aspekty dopingu. Èeská kinantropologie 1998; 1: Pyšný L, Slepièka P, Slepièková I, et al. Kvalitativní hodnocení postojù dospívajících užívajících anabolické steroidy. Med Sport Boh Slov 1999; 8: Delbeke FT, Debackere M. The influence of diuretics on the secretion and metabolism of doping agents: Part VI. Pseudoephedrine. Biopharmaceutics and drug disposition 1991; 12:

20 38. Cowan DA, Kicman AT, Walker CJ, et al. Effect of administration of human chorionic gonadotrophin on criteria used to assess testosterone administration in athletes. J EndocrinoI1991;.131: Kicman AT, Brooks RV, Cowan DA. Human chorionic gonadotrophin and sport. Br J Sports Med 1991;25:73~ Soetens E, De-Meirleir K, Hueting JE. No influence of ACTH on maximal performance. Psychofarmacology -Ber11995; 118: Schnirring L: Growth hormone doping: The search for a test. Phys Sportsmed 2000; 28: Rickert VI, Pawlak-Morelo C, Sheppard V, et al. Human growth hormone: a new substance of abuse among adolescents? Clin Pediatr Phila 1992;31: Wa1lace JC, Cuneo RC, Lundberg PA, et al. Response of markers of hone and collagen tumover to exercise, growth hormone (GH) admnistration and GH withdrawal in trained adults males. In: Schnirring L. Growth hormone doping:the search for a test. Phys Sportsmed 2000; 28: Schmidt W, Lison S, Blum WF, et al. Rekombinantes und endogen produziertes Wachstumhormon wirken unterschiedlich aut dag IGF1 System. Dtsch Z Sportmed 1998; 49 Sonderheft 1: Adams GR. Insulin-like growth factor in muscle growth and its potential abuse by athletes. Br J Sportsmed 2000; 343: Schuhmacher YO, Grathwohl D, Barturen JM, et al. Haemoglobin, haematocrit and red blood cell indices in elite cyclists. Are the control values for blood testing valid? Int J Sports Med 2000; 21: Ekblom B, Berglund B. Effect of erythopoietin administration on maximal aerobic power. In: Clasing D. Erythropoietin. Dtsch Z Sportmed 1997; 48: Audran M, Gareau R, Matecki S, et al. Effects of erythropoietin administatrion in training athletes and possible indirect detection in doping control. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: Clasing D. Erythropoietin. Dtsch Z Spottmed 1997; 48: Berglund B. Effects and side effects of blood doping and erythropoietin doping. Dtsch Z Sportmed 1999;50: Noveck RJ, Shanon EJ, Leese PT, et al. Randomized safety studies of intravenous perflubron. emulsion. II. Effects on immune function in healthy volunteers. Anaesthesia and analgesia 2000; 91: Fagley RI, Gooden CW, Church TS. Theoretical contributions of hematocrit and plasma viscosity in maximizing aerobic performance. Med SclSports Exerc 2000; 32 (Suppl 5): Thrpeinen JP, Heinonen O, Videman T. Effect of plasma volume expansion on hemoglobin and hematocrit in cross-country skiers. Med Sci Sports Exerc 2000; 32 (SuppI5): Aktuelles. Gedopt mit Marihuana, Canabis ZUT Leistungssteigerung? Dtsch Z Sportmed 1998; 49: Nekola J. Informace o Antidopingovém programu v r Med Sport Boh Slov 2001; 10: Chlumský J. Seznam hromadnì vyrábìných léèivých pøípravkù obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu a registrovaných v ÈR k datu Med Sport Boh Slov 2001; 10: MUDr. Jiøí Jeschke, CSc. Antidopingový výbor ÈR U Sparty Praha 7 tel. 019/

Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu

Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu CXVIII.Přednáškový večer Spolek moravskoslezských farmaceutů 13. 11. 2013, DTO Ostrava Mgr. Renáta Najsrová Kde se můžeme s dopingem setkat Využití

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O DOPINGU

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O DOPINGU 1 of 6 8.7.2008 14:27 O Antidopingovém výboru Dokumenty a legislativa Zakázané prostředky Dopingová kontrola Informace a výchova Odkazy SPORT BEZ DOPINGU INFORMACE PRO SPORTOVCE OBSAH: Základní ustanovení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_168 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum.

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. Přípravek obsahuje oranžovou

Více

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Paříž, 19. října 2005 1 MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen UNESCO,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Řešení dopingových případů na olympijských hrách; OH v Soči

Řešení dopingových případů na olympijských hrách; OH v Soči Řešení dopingových případů na olympijských hrách; OH v Soči Ladislav Řehák Struktura prezentace Doping na OH historie; CAS Ad hoc Tribunál OH v Soči & doping bilance, postih, případy Významné momenty Doping

Více

Problematika dopingu v jabloneckém regionu. The problem of doping in jablonec region. La problématique de doping à la région de Jablonec.

Problematika dopingu v jabloneckém regionu. The problem of doping in jablonec region. La problématique de doping à la région de Jablonec. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: KTV Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Tělesná výchova anglický jazyk Problematika dopingu v jabloneckém regionu. The problem of doping in

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 3 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek pro přípravu injekční suspenze: Léčivá látka: Triptorelinum..... 4,2 mg *) (Ut triptorelini

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu.

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu. Czech 1 Otázka : Jsem absolutně zodpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním injekce či jinak. Všichni sportovci musí vyvíjet ativitu a ptát se, pokud si

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

DOPING DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

DOPING DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky DOPING DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky PF UK 28.3.2014 Světový antidopingový program Světový antidopingový kodex Mezinárodní standardy Směrnice jednotlivých

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU 2004 Platný od 1. 1. 2004

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU 2004 Platný od 1. 1. 2004 PØÍLOHA 2 SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU 2004 Platný od 1. 1. 2004 I. Látky a metody zakázané pøi soutìži S1. Stimulancia ZAKÁZANÉ LÁTKY Následující stimulancia jsou zakázána, vèetnì obou jejich

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Sp.zn.sukls30369/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androgel 50 mg, gel v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY (ADV ČR)

INFORMAČNÍ BULLETIN ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY (ADV ČR) ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST Antidopingová úmluva UNESCO Po podepsání ratifikační listiny dne 27. března 2007 prezidentem republiky a po jejich uložení v depozitáři UNESCO se Česká republika stala

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls124244/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 11,25 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek: 1

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA 2009 Vydal: ADV ČR, 170 00 Praha 7, U Sparty 10 Tel./fax: 233 370 149, e-mail: info@antidoping.cz

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE Studie Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE 2014 AKTIVANT - hoøec Má nejvyšší možnou dasažitelnou certifikaci v rámci ÈR a EU pro lidi pracující v psychické a fyzické zátìži, zde byly prokázány úèinky

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

PRVNÍ KROKY V PREVENCI DOPINGU! ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

PRVNÍ KROKY V PREVENCI DOPINGU! ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Harmonizace znalostí o biomedicínských vedlejších účincích dopingu PRVNÍ KROKY V PREVENCI DOPINGU! ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ SNÍMEK 2: Existují různé teorie popisující původ termínu doping. Africký kmen Kaffir pojmenoval

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls245027/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNDESTOR SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 měkká tobolka obsahuje 40 mg testosteroni

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více