FARMAKOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARMAKOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ"

Transkript

1 FARMAKOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

2 Informace o riziku? Údaje o riziku teratogenity mají limitace: - studie u březích samic několika zvířecích druhů - cennějši údaje pochazejí z poregistračního uţíváni leků u těhotných ţen (kazuistiky, epidemiologické studie, hlášení ) Proto platí v těhotenství pravidlo, ţe je lépe uţívat starší, prověřené léky! Riziko u starších lékařů apriori odmítají nová léčiva pro těhotné.

3 Kategorie rizik u léčiv v těhotenství USA - rozděluje léčiva do pěti skupin (A, B, C, D, X) - léčiva obsaţené v první skupině A lze povaţovat za prokazatelně bezpečná po celou dobu těhotenství, léčiva obsaţené ve skupině X lze povaţovat za prokazatelné teratogeny AUSTRÁLIE - stejné dělení, ale podskupinu B dělí ještě na podskupiny B1, B2 a B3 NĚMECKO - rozlišuje celkem 11 podskupin rizika - léčiva zařazená v německé klasifikaci do podskupiny 11 lze povaţovat za prokázané teratogeny

4 Kategorie rizik v těhotenství kategorizování účinných látek slouží jako základní pomůcka při hledání odpovědi na otázku, zda je riziko podání léku v těhotenství vysoké nebo ne vţdy je důležité posuzovat celou situaci komplexně a brát v úvahu předpokládaný vývoj nemoci bez léčby a riziko nepodání léčiva pro matku i plod, předpokládanou délku léčby a předpokládanou dávku

5 Teratogenní působení léčiv I thalidomid (Contergan) byl pouţíván k mírnění ranní nevolnosti u těhotných ţen postiţeno více neţ dětí malformace se projevovaly především jako fokomelie, tj. ageneze horních nebo dolních končetin dávka vyvolávající malformace je u člověka velmi nízká (kolem 0,1 mg/kg), kdeţto u většiny zvířecích druhů je nesrovnatelně vyšší ( mg/kg).

6 Teratogenní působení léčiv I. Thalidomid se vyskytuje ve dvou izomerech R a S, kdy R působí proti ranním nevolnostem, zatímco S je silně teratogenní. Thalidomid prokázal mimořádnou účinnost u nemocných s mnohočetným myelomem. Je testován i u řady dalších hematologických a onkologických diagnóz. Pouţívá se také k léčbě lepry a experimentuje se s jeho pouţitím i v dalších indikacích.

7 Teratogenní působení léčiv II. placenta hlodavců je morfologicky odlišná od lidské placenty. Riziko teratogenního účinku léčiva je u člověka zvýšené v případě, ţe byl prokázán v pokuse na zvířeti. období před implantací = prvních 14 dní po početí je charakteristické velmi malou citlivostí k teratogennímu působení léčiv. Buď dojde k ukončení těhotenství, nebo se plod vyvíjí dále teratogenem neovlivněn = vše nebo nic.

8 Teratogenní působení léčiv III. období po implantaci (organogeneze) = den těhotenství - je u člověka nejkritičtější období embryonálního vývoje. S výjimkou prvních 14 dní je proto u člověka nutno povaţovat 1. trimestr těhotenství za kritické období z hlediska podávání léčiv. fetální období = 3. měsíc aţ porod - jiţ nedochází k výrazným morfologickým malformacím, ale spíše k funkčnímu poškození, které se můţe projevit aţ v průběhu psychomotorického vývoje jedince (poškození CNS)

9 Faktory určující prostup léčiv placentou a působení léčiv na plod Fyzikálně chemické vlastnosti léčiva : liposolubilita a stupeň ionizace snadno pronikají lipofilní a neionizovaná léčiva (thiopental x sukcinylcholin) velikost molekuly snadno pronikají placentou léčiva o molekulové hmotnosti , léčiva s molek. hmotností nad 1000 pronikají placentou velmi obtíţně (insulin, heparin)

10 Faktory určující prostup léčiv placentou a působení léčiv na plod mnoţství léčiva, které se dostane do plodu distribuce léčiv do různých fetálních tkání stupeň vývoje placenty a plodu v době expozice léčivu

11 Odlišnost farmakoterapie v těhotenství Pro léčbu těhotných ţen existují některá odlišná pravidla od zásad moderní farmakoterapie: přednostně volíme starší osvědčená léčiva, u nichţ je dostatek zkušeností v léčbě pouţíváme monoterapii raději neţ moderní doporučované kombinace léků je nutné důkladně zváţit také přítomnost pomocných látek (propylenglykol, ethanol)

12 Odlišnost farmakoterapie v těhotenství Nejvyšší riziko vzniku závaţných vrozených vad je ve 4 7 týdnu těhotenství. U embrya se utváří základy budoucí: - nervové soustavy (mícha, mozek) - kardiovaskulární s. - skelet (základy končetin) Spontánní výskyt všech malformací v populaci je konstantní - okolo 3 %.

13 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Peniciliny, Cefalosporiny na obě skupiny se všeobecně nahlíţí jako na bezpečné během těhotenství byly uţívány velkým počtem těhotných ţen, aniţ bylo pozorováno jakékoli prokázané zvýšení frekvence malformací či jiných přímých či nepřímých škodlivých účinků na plod

14 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Karbapenemy (imipenem), monobaktamy (aztreonam) obecně přijímané jako bezpečné během těhotenství u lidí nejsou provedeny studie u zvířat nemají teratogenní účinky na rozdíl od penicilinů a cefalosporinů, nebyly vyzkoušeny na tak velkém souboru pacientů

15 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Makrolidy obecně přijímané jako bezpečné během těhotenství clarithromycin vykazuje v experimentu vyšší toxicitu neţ ostatní makrolidy kardiovaskulární abnormality, rozštěp patra, fetální růstová retardace spiramycin je indikován pro léčbu toxoplazmózy u ţen v průběhu těhotenství

16 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Trimethoprim, cotrimoxazol (sulfamethoxazol a trimethoprim) kontraindikovány během celého těhotenství prokázána teratogenita a embryotoxicita u zvířat

17 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Linkosamidy (linkomycin, klindamycin) obecně přijímané jako bezpečné během těhotenství, přesto se smí podávat jen ze zvlášť závaţných důvodů a někdy jsou relativně kontraindikovány nemají teratogenní účinky u zvířat

18 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Aminoglykosidy kontraindikovány během celého těhotenství pro toxicitu VIII. hlavového nervu - ve vnitřním uchu poškozují smyslové buňky vestibulárního aparátu a sluchového orgánu mohou být teratogenní

19 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Tetracykliny kontraindikovány během celého těhotenství mohou se ukládat v zubech plodu a vést k fluorescenci, diskoloraci a dysplázii skloviny mohou se ukládat i do kostí, kde mohou vyvolat vznik deformací nebo inhibici růstu kostí

20 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Chinolony kyselina nalidixová a kyselina oxolinová jsou kontraindikovány během 1. trimestru gravidity, ve 2. a 3. trimestru je lze podávat jen po velmi pečlivém zváţení fluorované chinolony jsou kontraindikovány po celou dobu těhotenství pro poškození vývoje chrupavek nosných kloubů (artropatie)

21 ANTIBIOTIKA V TĚHOTENSTVÍ Nitroimidazoly jsou kontraindikovány v 1. trimestru; jsou to známé mutageny u bakterií a karcinogeny u hlodavců pouţití během 2. a 3. trimestru můţe být akceptováno pokud jiná látka selhala v eradikaci Trichomonózy

22 Hypertermie Hypertermie je stav, kdy dochází k nefyziologickému zvýšení tělesné teploty U člověka se jedná o stavy, kdy je teplota vyšší neţ 37ºC Příčiny: - virové a bakteriální onemocnění (zarděnky, chřipka, nachlazení ) - vyčerpání organismu (delší cvičení, běh, ) - pobyt v horkém prostředí (sauna, horká koupel, úpal)

23 Hypertermie Těhotná ţena, v prvním trimestru těhotenství má kašel, rýmu, teplota 39º C. Je nutné řešit zvýšenou teplotu farmakoterapií? Jakou léčbu ji doporučíte?

24 Kdy zahájit léčbu? Při teplotě organismu vyšší neţ 39 ºC by měla být neprodleně zahájena terapie! Prokázalo se, ţe daleko větší riziko hrozí při neléčené vysoké teplotě neţ při podávání antipyretik!

25 Hypertermie - teratogen U hypertermie existuje prokazatelná závislost mezi výškou teploty a moţným teratogenním efektem. Při vyšší teplotě a jejím dlouhodobém působení dochází k výraznému zvýšení rizika potratu. Při mírnějším zvýšení teploty a dojde-li k němu v kritickém období vývoje, můţe hypertermie způsobit vrozené vývojové vady.

26 Hypertermie - teratogen Ke vznikům defektů a poškození dochází při zvýšení tělesné teploty o 2-2,5 ºC nad fyziologickou hodnotu tělesné teploty. Pokud zvýšení teploty trvá déle neţ jednu hodinu, riziko vzniku vad se také zvyšuje.

27 Výskyt vrozených vývojových vad po expozici vyšší teploty v rizikových obdobích těhotenství Encefalokéla Mikroftalmie Rozštěpy rtu Mikrocefalie Srdeční vady Talipes equinovarus Polydaktylie 3 4 týden těhotenství 4 7 týden těhotenství 4-7 týden těhotenství týden těhotenství 5 6 týden těhotenství 7 20 týden těhotenství 7 15 týden těhotenství

28 Hypertermie - teratogen Infekční agens, která jsou prokazatelně teratogenní: - virus způsobující zarděnky - cytomegaloviry - onemocnění způsobené parazitem toxoplasma gondii Agens, u kterých nebylo s určitostí prokázáno, ţe působí teratogenně: - chřipkový virus - nachlazení virového původu

29 Možnosti léčby Nejčastěji pouţívaná léčiva: paracetamol ibuprofen kyselina acetylsalicylová

30 paracetamol (Paralen, Panadol, Medipyrin) Paracetamol prochází placentou Po jeho podávání nebylo v průběhu prvního trimestru zaznamenáno zvýšené riziko malformací ani neţádoucích účinků Doporučené bezpečné dávkování 3 x denně 500 mg Lze doporučit tablety i čípky Riziko hrozí pouze při předávkování matky, protoţe hrozí selhání jater plodu a acetylcystein neprochází přes placentu!

31 ibuprofen (Ibalgin, Nurofen, Brufen) Při krátkodobém uţívání ibuprofenu v prvním a druhém trimestru je výskyt neţádoucích účinků i moţnost vzniku vývojových vad velmi malá Zvýšený výskyt perzistující pulmonární hypertenze u novorozence a vyšší pravděpodobnost potratu pouze při jeho pravidelném a dlouhodobém uţívání Ve třetím trimestru je třeba vyšší opatrnosti, obzvláště pak v období předpokládaného porodu Je-li nutné podávat v těhotenství léčivo ze skupiny NSAIDs se silným antipyretickým účinkem, je ibuprofen lékem první volby (doporučuje se upřednostnit jej před kys. acetylsalicylovou) Můţe být pouţit u hypertermie nereagující na paracetamol

32 kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal) Podezření na teratogenní účinky kyseliny acetylsalicylové podávané ve středně vysokých dávkách v průběhu II. a III. trimestru ( mg / den) se nepotvrdilo Neţádoucí účinky kyseliny acetylsalicylové plynou z inhibice cyklooxygenázy a s následnou sníţenou produkcí prostaglandinů Při uţívání v době třetího trimestru můţe u plodu dojít k předčasnému uzavření ductus arteriosus, k prodlouţení těhotenství a zvýšení rizika krvácení během porodu jak u matky, tak u novorozence

33 Shrnutí Název léčiva 1. trimestr 2. trimestr 3. trimestr období před porodem Acetylsalicylová kys. ANO? ANO? KI KI Diklofenak KI NE NE KI Ibuprofen NE ANO ANO KI Naproxen KI KI KI KI Paracetamol ANO ANO ANO ANO

34 Chřipka a nachlazení Nepředstavuje pro ţenu ani pro dítě extrémně vysoké riziko, ale právě skutečnost, ţe se ţeny léčí samy, můţe představovat nebezpečí. Rizikovým faktorem v těhotenství jsou: 1. Hypertermie 2. Dlouhotrvající a dráţdivý kašel je vyčerpávající faktorem pro celý organismus matky 3. Rýma můţe být komplikována např. záněty vedlejších nosních dutin

35 Léčba rýmy Nosní dekongescence - lze pouţít oxymetazolin (Nasivin, Oxamet), xylometazolin (Olynth, Otrivin), nafazolin (Sanorin) jakýmkoliv místním přípravkům (nosní kapky, spreje) se dává přednost před celkovou léčbou (tablety) přípravky by se neměly pouţívat déle neţ 1 týden přípravkům se musí vyhnout těhotné ţeny se zvýšeným krevním tlakem! nosní spreje se obecně pokládají za vhodnější a šetrnější neţ nosní kapky všechny přípravky vysušují nosní sliznici, i kdyţ občas je v reklamě uváděn opak!

36 Léčba rýmy ANO Bezpečnou léčbu rýmy představují různé spreje s mořskou vodou (např. Sterimar), vincentkou (Vincentka spray), nebo Pinosol nosní kapky a mast s obsahem silic. NE Existují také léky dostupné v tabletové formě. Příkladem jsou přípravky Modafen, Nurofen stopgrip, Paralen plus, Coldrex apod. Tyto obsahují kombinace několika látek tlumících rýmu, kašel a vysokou teplotu. Pouţívání kombinací více látek se v těhotenství nepovaţuje za ideální a obecně se nedoporučují.

37 Léčba kašle - antitusika - lze pouţít dextromethorphan (obsaţen v přípravku Humex sirup, Robitussin antitusikum sirup) - kodein je povaţován v této indikaci také za bezpečné léčivo - přípravky s obsahem butamirátu (Tussin, Sinecod) lze krátkodobě pouţívat s výjimkou I. trimestru, kdy jej jejich podání kontraindikováno - u ostatních léčiv neexistuje dostatek zkušeností a studií, nejsou tedy doporučovány pro těhotné ţeny

38 Léčba kašle - expektorancia ANO Při závaţnějších projevech kašle a silném zahlenění představuje poměrně bezpečnou variantu léčby podávání acetylcysteinu (ACC long, ACC 200, NAC AL 600). Bezpečné je rovněţ pouţívání ambroxolu, který se upřednostňuje před bromhexinem. NE Naopak guajfenesin (např. Codrex broncho sirup, Guajacuran tbl.) se nesmí pouţívat v prvním trimestru a nedoporučuje se ani v dalších obdobích těhotenství.

39 Bolest v krku ANO - lze doporučit tridekanamin adipát (Septisan pastilky), chlorhexidin (Septofort pastilky) - vhodný a u silnějších bolestí často pouţívaný je fusafungin (Bioparox sprej), který aplikuje čtyřikrát denně do dutiny ústní - salinická kloktadla (Vincentka, práškové kloktadlo) NE - vyhýbat se přípravkům obsahujícím lokální anestetikum, coţ jsou látky znecitlivující, pouţívané k tlumení silnějších bolestí v krku (Drill pastilky, Strepsils plus pastilky, Orofar pastilky, Septolete) - nesmí se pouţívat přípravky s jodovaným povidonem (Jox, jodglycerin) - přípravky obsahující šalvěj

40 Vitamínové přípravky - denní dávka vitamínu C by v těhotenství neměla překročit 500 mg - nedoporučují se rozpustné (effervescentní tablety), jelikoţ mohou vyvolat podráţdění ţaludku - měly by být uţívány jen ty multivitamínové přípravky, které jsou primárně určeny k uţívání v těhotenství

41 Vitamíny a minerály

42 Vitamíny a minerály Těhotní ţena přichází do lékárny. Zjistila, ţe je těhotná a chce nějaký multivitamín na těhotenství. Které vitamíny a minerály byste doporučili suplementovat u těhotných ţen?

43 Kyselina listová Má výrazně embryoprotektivní vlastnosti Ve vodě rozpustný vitamín Termolabilní Prochází snadno placentou Obsaţen především v listové zelenině (špenát, brokolice, růţičková kapusta), játra, luštěniny, celozrnné pečivo, citrusové plody

44 Kyselina listová Průměrný příjem kyseliny listové v populaci je nedostatečný v rozmezí μg / den. Doporučená optimální denní dávka těhotnou ţenu ( i pro dospělého člověka) je 400 μg. Některé zdroje doporučují 800 μg / den. Pro riziková těhotenství (DM, epilepsie, předchozí vvv) je doporučená dávka 5 mg / den.

45 Kyselina listová Optimální začít uţívat kyselinu listovou 2 4 týdny před početím a pokračovat během celého I. trimestru NÚ dávek nad 5g jsou nausea, GIT obtíţe, pachuť v ústech, poruchy spánku, podráţděnost Vysoké dávky (10-30 mg / den) mohou být neurotoxické a konvulsivní. A to zvláště u pacientů s epilepsií a u pacientů s porušenou hematoencefalickou bariérou!

46 Jód Hormony štítné ţlázy jsou v raném stadiu těhotenství zodpovědné za správný vývoj mozku a v později za vývoj inteligence u dětí. Při normálním průběhu těhotenství asi od týdne začíná štítná ţláza plodu produkovat hormony, takţe zčásti zásobuje vyvíjející se plod. Neurologický důsledek nedostatku jódu se projevuje od minimální mozkové funkce k syndromu váţné intelektuální nedostatečnosti.

47 Jód Doporučená denní dávka jódu pro těhotné a kojící ţeny je 150 μg denně. Nízký, ale i vysoký příjem jódu můţe představovat riziko. Je nutné dodrţovat doporučené dávkování. Nezbytná je suplementace jódem u vegetariánek!

48 Železo Ţelezo a kyselina listová jsou zakladním prvkem prevence a léčby anémie. Ţelezo je obsaţeno v rybách, luštěninách, celoozrnné pečivo, vaječný ţloutek. V průběhu těhotenství se doporučuje nejen zvýšený přijem v potravě, ale i suplementace registrovanými HVLP, resp. potravními doplňky.

49 Železo Denní dávka 27 mg Opět problematické vegetariánky. Lepší je vţdy preventivní podávání neţ nasazení léčby aţ na základě krevního rozboru. Suplementace kyselinou listovou a ţelezem prokazatelně sniţuje riziko vzniku Downova syndromu! (Andrew E. Czeizel M.D :Maternal use of nutritional supplements during the first month of pregnancy and decreased risk of Down s syndrome: case-control study, 2005)

50 Vitamín A Ovlivňuje proces vidění Působí na diferenciaci a růst epitelových buněk (sliznice, koţní a krvetvorné buňky) Důleţitý pro udrţení stability biologických membrán Zasahuje i do syntézy bílkovin, nukleových kyselin a lipoproteinů. Byla prokázána významná korelace sérových hladin retinolu s výškou a porodní hmotností novorozenců

51 Vitamín A Příjem v těhotenství by neměl být vyšší neţ μg / den. Teratogenní efekt má příjem nad 7500 μg / den. Lepší je přijímat vyšší dávky betakarotenu.

52 Hořčík Hořčík je esenciální prvek nepostradatelný pro metabolismus enzymů a elektrolytů. V těhotenství klesaji koncentrace hořčiku v séru asi o 10 %. Udává se, ţe aţ 20% populace má příjem hořčíku z potravy nedostatečný.

53 Hořčík Nedostatek hořčíku můţe způsobit: - křeče, převáţně dolních končetin - předčasné stahy dělohy - aţ předčasný porod - abnormality ve vývoji plodu - u kojenců se nedostatek hořčíku spolupodílí na syndromu náhlého úmrtí kojenců! Dávkování velmi individuální.

54 Zinek Pravidelné podávání 25 mg zinku denně vedlo prokazatelně ke zvýšení porodní váhy novorozenců. Doporučuje se uţívat ve formě doplňků hlavně kuřačkám. Vysoký příjem zinku (nad 50mg) můţe sniţovat absorbci ţeleza!

55 DHA DHA neboli kyselina dokosahexaenová je ω-3 nenasycená mastná kyselina, která se přirozeně nachází v lidském těle, zvláště pak v šedé kůře mozkové, očích a srdci. Je důleţitá pro optimální vývoj nervové soustavy plodu a kojence, vývoj mentálních schopností (celkovou inteligenci) a vývoj očí a obecně podporuje zdravý průběh těhotenství. V průběhu těhotenství a při kojení roste potřeba příjmu DHA. CNS se vyvíjí nejvíce ve II. trimestru

56 DHA Seriózní zdroje jednoznačně nedefinovaly mnoţství a prospěšnost suplementace v průběhu těhotenství. Ve studiích se pouţívaly dávky v rozmezí mg denně s různými výsledky. Zdroje se shodují na stejné prospěšnosti podávání rybího tuku jako pouze samotné DHA.

57 Rostlinné přípravky Které rostlinné drogy považujete za bezpečné během těhotenství?

58 Rostlinné přípravky Je třeba upozornit na skutečnost, ţe názory, ţe vše rostlinné a přírodní je bezpečné pro těhotné ţeny, jsou jiţ dávno překonány! Na bolesti v krku často doporučovaná šalvěj se v době těhotenství nesmí uţívat! Šalvěj byla shledána jako škodlivá pro plod a můţe mít teratogenní efekt! Těhotná pacientka by se měla poradit s lékárníkem i při výběru čajové směsi (průduškové nebo proti kašli).

59 Bezpečné rostlinné drogy zázvor meduňka mateřídouška máta lípa jitrocel? list maliníku (dle některých zdrojů aţ od 35. týdne)? lékořice? echinacea (pozor na obsah ethanolu)

60 Nedoporučuje se užívat anýz šalvěj!!! (obsahuje teratogenní látky) rozmarýna citronela (lemongrass) fenykl třezalka aloe vera (stimuluje děloţní stahy) panax gingseng (nebezpečí z moţného ovlivnění látkami, které mají hormonální efekt)

61 Drogy s obsahem kofeinu Zelený čaj podle některých studií můţe sniţovat absorbci kyseliny listové Černý čaj lze v omezeném mnoţství Káva bylo potvrzeno, ţe při denní dávce kofeinu do 150 mg, nedochází k projevům neţádoucích účinků na plod a toto mnoţství se jeví jako bezpečné pro plod.

62 Kofein Traduje se, ţe nesmí být uţíván v průběhu těhotenství a způsobuje váţné poškození plodu, ale u některých studií potvrzujících nebezpečnost kofeinu, nebyly do výsledku zahrnuty některé confoundery, které výrazně zkreslují tyto výsledky! Uţívání vysokých dávek kofeinu můţe způsobit: zpomalení intrauterinního růstu plodu zvyšuje riziko potratu nízkou porodní hmotnost dětí

63 Děkuji Vám za pozornost.

Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním:

Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním: Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním: Obsah: I. Úvod - definice samoléčby II. Méně závažné stavy a možnosti samoléčby, zdravého chování a prevence - 59 případů a u každé jejich

Více

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï 8 000 osob a 5 000 jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní

Více

TÉMA: JÁTRA, MECHANISMUS DETOXIKACE A PODPŮRNÉ NUTRIENTY

TÉMA: JÁTRA, MECHANISMUS DETOXIKACE A PODPŮRNÉ NUTRIENTY TÉMA: JÁTRA, MECHANISMUS DETOXIKACE A PODPŮRNÉ NUTRIENTY Játra jsou komplexním orgánem, který hraje klíčovou roli v mnoha metabolických procesech a detoxikaci. Jako jeden z hlavních eliminačních a detoxikačních

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

Cestování těhotných žen. Eliška Kolíbalová

Cestování těhotných žen. Eliška Kolíbalová Cestování těhotných žen Eliška Kolíbalová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Stále častěji se můţeme setkat s ţenami, které v těhotenství cestují. Teoretická část bakalářské práce se zabývá moţnými způsoby

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

1/2015. Poruchy trávení a pálení žáhy. Pečujete správně o kůži svých dětí? Akutní bronchitida

1/2015. Poruchy trávení a pálení žáhy. Pečujete správně o kůži svých dětí? Akutní bronchitida 1/2015 Poruchy trávení a pálení žáhy Pečujete správně o kůži svých dětí? Akutní bronchitida Reklama na lék. Výdej přípravku Allergodil, nosní spray 10 ml a Allergodil oční kapky není vázán na lékařský

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin produktová dokumentace B!OMULTIvitamin Platnost od 1. března 2008 Obsah produktová dokumentace b!omultivitamin Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PERINATOLOGII DOPORUČENÍ PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PERINATOLOGII DOPORUČENÍ PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PERINATOLOGII DOPORUČENÍ PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

sp.zn.: sukls89577/2012

sp.zn.: sukls89577/2012 sp.zn.: sukls89577/2012 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

Sponzorováno edukačním grantem fi rmy Novo Nordisk s. r. o. Novo Nordisk s. r. o., Evropská33c, 160 00, Praha 6, tel.: 233 089 611, fax: 233 089 613

Sponzorováno edukačním grantem fi rmy Novo Nordisk s. r. o. Novo Nordisk s. r. o., Evropská33c, 160 00, Praha 6, tel.: 233 089 611, fax: 233 089 613 Příloha o zdraví a nemoci, prevenci a léčbě, o léčivech a doplňcích stravy... 2008/7 Na stránkách této přílohy, i když v příkladech hovoříme o konkrétních přípravcích, usilujeme o vzdělávání, a to zejména

Více

VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM

VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM VYBRANÉ ODBORNÉ POSUDKY NA PREPARÁT JUWIM Nukleotidy v dětské výţivě (zkrácená verze) Petr Šíma Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha Všichni uţ ze školy víme, ţe v potravě

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů

9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů 9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Cílem přednášky je seznámit studenty s rozdělením vitamínů a jejich obecnou charakteristikou.

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO?

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO? ZDARMA uvnitř akční leták MAGAZÍN2/2014 JARNÍ ZELENINA Mrkvovo-sezamový salát Grilovaný losos s chřestem Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO PILATES, BOSU A POWER PLATE DETOXikace

Více